فهرست مطالب

طب کار - سال هفتم شماره 3 (پاییز 1394)
 • سال هفتم شماره 3 (پاییز 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/10/15
 • تعداد عناوین: 8
|
 • طیبه رحیمی پردنجانی، علی محمدزاده ابراهیمی صفحات 1-10
  مقدمه
  حوادث سومین عامل مرگ و میر در جهان و دومین عامل مرگ در کشور ما می باشد. شناسایی عوامل موثر در حوادث شغلی، می تواند در پیشگیری از این حوادث مفید باشد. یکی از این عوامل، متغیرهای شناختی می باشد. بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه خودکارآمدی و خودتنظیمی با حوادث شغلی کارکنان یک شرکت صنعتی می باشد.
  روش بررسی
  در این پژوهش توصیفی-همبستگی، جامعه آماری کلیه کارکنان صف شاغل در یک شرکت صنعتی می باشند (1160=N). تعداد 265 نفر از آنها با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. شرکت کنندگان با استفاده از مقیاس های خودکارآمدی ایمنی، تمرکز تنظیمی برای کار و نرخ گزارش دهی رویدادها مورد سنجش قرار گرفتند. برای تحلیل داده ها از روش رگرسیون چندگانه و در بخش اعتباریابی از تحلیل عاملی تائیدی با استفاده از نرم افزار AMOS-21 و ضریب همبستگی پیرسون با استفاده از نرم ازار SPSS-19 استفاده شد.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد، ضریب همبستگی بین خودکارآمدی ایمنی با حوادث شغلی منفی و معنی دار می باشد (0001/0< P). همچنین ضریب همبستگی بین تمرکز پیشگیری با حوادث شغلی منفی و معنی دار می باشد (0001/0< P). ضریب همبستگی بین تمرکز پیشبردی با حوادث شغلی مثبت و معنی دار می باشد (0001/0< P). تحلیل رگرسیون با روش مرحله ای نشان داد از میان 3 متغیر مستقل فقط دو متغیر تمرکز پیشگیری و خودکارآمدی ایمنی جواز ورود به معادله رگرسیون را پیدا کردند (174/0R2=، 0001/0> P).
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج پژوهش حاضر اهمیت دو متغیر شناختی تمرکز پیشگیری و خودکارآمدی ایمنی را به عنوان پیش بین های حوادث شغلی نشان می دهد. بنابراین توصیه می شود به منظور گزینش افراد برای محیط های پرخطر و همچنین در دوره های آموزشی، بر این متغیرها تاکید شود.
  کلیدواژگان: حوادث شغلی، خودکارآمدی ایمنی، تمرکز پیشگیری، تمرکز پیشبردی
 • مهرزاد ابراهیم زاده، فرشاد فروغی نسب، مرتضی مرتضویی، رضیه سلطانی * صفحات 11-18
  مقدمه

  پالایشگاه ها به خاطر ارتباط تنگاتنگ با مواد، محصولات و فرآیندهای تولیدی خطرناک معمولا بسترگاه بسیاری از حوادث و اتفاقات هستند. هدف از این مطالعه، آنالیز پیامد سناریوی نشتی گاز هیدروژن سولفید از واحد لخته گیری پالایشگاه گازی فاز 2 و 3 پارس جنوبی و تعیین مرز خطر و حد آسیب رسانی این سناریو می باشد

  روش بررسی

  مطالعه صورت گرفته بصورت توصیفی تحلیلی و بطور مقطعی در پالایشگاه های گازی 2 و 3 پارس جنوبی صورت گرفت جهت ارزیابی چگونگی پخش و تاثیرگذاری سناریوی نشتی از نرم افزار PHAST نسخه 54/6 استفاده شد. برای این کار ابتدا سناریوهای مختلف نشتی را در این شرایط تعیین و سپس نسبت به شناسایی شرایط آب و هوایی تاثیرگذار در این سناریو اقدام گردید و در نهایت پیامدهای این سناریوها تعیین و مرز خطر و حد آسیب رسانی این سناریو برای نواحی تاثیرگذار و نواحی تحت تاثیر، در 2 سطح معیار LC و IDLH مشخص گردید.

  نتایج

  نتایج این مطالعه نشان داد که فاصله خطر، بر حسب متر در خصوص معیار LC50 for H2S Toxic Dispersionبرای محدوده تاثیرگذار(Restricted) برابر با 224 متر و فاصله خطر درخصوص معیار IDLH for H2S Toxic Dispersion برای نواحی تحت تاثیر(Impacted area) برابر با 386 متر می باشد. همچنین نتایج مطالعه نشان داد که کمپ ENI در فاصله 200 متری از فنس فاز 2 و 3 و در جهت جریان غالب بوده و در صورت وقوع نشتی آسیب انسانی فراوانی حاصل خواهد گردید. لذا بایستی سریعا نسبت به تغییر مکان محل اسکان نیروها در کمپ و یا اتخاذ تدابیر کنترلی مهندسی اقدام فوری نمود.

  نتیجه گیری

  با بکارگیری اطلاعات مربوط به خطرات و نتایج آنالیزهای صورت گرفته و ارزیابی پیامدها در قالب تعیین محدوده خطر می توان با بکارگیری نرم افزارهای ارزیابی، جمعیتی میزان ریسک جمعی این سناریوهای فجایع را تعیین نمود و در قالب چنین مطالعه ای، نواحی و جمعیت تحت تاثیر مخاطرات صنعتی را از آسیب، رهایی داد.

  کلیدواژگان: حوادث فرآیندی، پالایشگاه، نواحی تاثیرگذار، نواحی تحت تاثیر
 • صدیقه صفایی، مهناز غیاثی، علی جعفری ندوشن، حجت الله کاکایی، رضا جعفری ندوشن * صفحات 19-27
  مقدمه

  کارکنان معمولا با شرایط استرس زایی رو به رو می شوند که به همراه محتوای خودپنداره ای که دارند بر رضایت شغلی، سلامت روانی و جسمانی آنان تاثیر می گذارد. در این میان، جهت گیری مذهبی فرد نیز نقش مهمی ایفا می کند. هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش واسطه ای جهت گیری مذهبی در ارتباط میان خودپنداره و استرس شغلی بود.

  روش بررسی

  این پژوهش توصیفی، از نوع همبستگی بود. جامعه آماری را کارکنان زن دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی سمنان تشکیل دادند که تعداد 150 نفر از آنها در محدوده سنی 32 تا 64 سال به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار سنجش مورد استفاده شامل پرسشنامه های جهت گیری مذهبی آلپورت، مقیاس خودپنداره تنسی و پرسشنامه استرس شغلی موسسه سلامت و ایمنی انگلستان بودند. به منظور تحلیل داده ها، از آزمون های آمار توصیفی و رگرسیون سلسله مراتبی استفاده شد.

  نتایج

  جهت گیری مذهبی می تواند دارای نقش واسطه ای در ارتباط بین خودپنداره و استرس شغلی باشد. افراد با باورهای مذهبی به خودپنداره بالاتری دست می یابند که در نهایت، می تواند در کاهش استرس کمک کننده باشد.

  نتیجه گیری

  استمداد از معنویت و اطمینان از دریافت حمایت های الهی در مواقع نیاز، راهکاری مناسب برای کاهش تنش های شغلی است.

  کلیدواژگان: خودپنداره، استرس شغلی، جهت گیری مذهبی
 • بهشته جبلی، غلامرضا نبی بیدهندی، حسن هویدی، ناصر مهردادی، الهام قازانچایی * صفحات 28-36

  از افراد بالغ حداقل یک بار در طول زندگی خود کمردرد را تجربه می کنند. مطالعات بسیاری نشان داده اند که جنبه های مختلف کار نظیر خصوصیات فیزیکی کار، شیوه زندگی و عوامل روانی- اجتماعی می توانند در بروز کمردرد نقش داشته باشند. به رغم تاثیرات اجتماعی و اقتصادی بسیار زیاد کمردرد، اطلاعات ما در مورد جنبه های مختلف آن بسیار ناچیز است؛ لذا هدف از این مطالعه، بررسی تاثیر رویدادهای زندگی بر کمردرد شغلی در میان کارکنان خودروسازی می باشد.
  که یک پرسشنامه جامع در مورد اختلالات عضلانی- اسکلتی است و این اختلالات را از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار می دهد، در یک کارخانه خودروسازی انجام گرفت. پس از جمع آوری داده ها برای توصیف داده ها از نرم افزار spssنتایج نتایج به دست آمده با استفاده از آزمون های آماری نشان داد که رویدادهای زندگی نظیر تضاد و کشمکش با همسر، تغییر محل کار، مشکلات مالی(001/0 =P)، تحصیلات(008/0 =P)، سیگار(013/0 =P) با کمردرد ارتباط معناداری دارد.

  کلیدواژگان: رویدادهای زندگی، کمردرد، پرسشنامه MUSIC، ارگونومی
 • اعظم حقی، حسن رجبی وردنجانی، احسان الله حبیبی، محمد زیندینی جشوقانی صفحات 37-45
  مقدمه
  بار ذهنی کار، مجموعه عواملی که بر فرآیند ذهنی پردازش اطلاعات، تصمیم گیری و عکس العمل فرد در محیط کار تاثیر می گذارد است. مطالعه حاضر با هدف تعیین بار ذهنی کار و فاکتور عوامل تاثیرگذار بر آن در پرسنل فوریت های اورژانس در حین انجام ماموریت های پیچیده نجات و انتقال مصدومین انجام شد.
  روش بررسی
  این مطالعه مقطعی، بر روی 96 نفر پرسنل فوریت های اورژانس شهر اصفهان در سال 1392 صورت گرفت. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استاندارد بار ذهنی NASA-TLX که شامل 6 مقیاس نیازهای ذهنی، نیازهای فیزیکی، نیازهای زمانی، نحوه عملکرد، میزان تلاش و سطح ناامیدی می باشد، استفاده شد و نمره بار ذهنی از طریق نرم افزارNASA-TLX مشخص گردید. سپس داده ها توسط نرم افزار SPSS نسخه 18 و با استفاده از آزمون های آماری کولموگرف اسمیرنوف، تی مستقل، اسپیرمن و رگرسیون خطی چند متغیره تجزیه و تحلیل شدند.
  نتایج
  میانگین نمره بار ذهنی افراد مورد مطالعه در عملیات های پیچیده اورژانس با توجه به وزن و درجه هر یک از مقیاس های شش گانه (81/4±25/81)، محاسبه گردید که بیشترین نمره در مقیاس های شش گانه بار ذهنی کار NASA-TLX مربوط به نمره نیازهای ذهنی(14/8±10/90) و کمترین نمره مربوط به ناامیدی(01/8±20/55) پرسنل اورژانس در انجام ماموریت های پیچیده می باشد.
  نتیجه گیری
  این مطالعه نشان داد که پرسنل فوریت های اورژانس در انجام ماموریت کمک به مصدومین و بیماران در معرض بار ذهنی کار بالایی می باشند که مهمترین علل آن می تواند ناشی از نیاز به سرعت عمل، تصمیم گیری های مهم و انتقال سریع بیماران به مراکز درمانی باشد. این بار ذهنی می تواند منجر به افزایش خطا در کارکنان گردد، لذا انجام مداخله های ارگونومیکی و روانشناختی جهت کاهش خطاهای انسانی، استرس و خستگی شغلی در این کارکنان، پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: بار ذهنی کار، شاخص NASA، TLX، پرسنل فوریت های اورژانس
 • محبوبه کیانی، توفیق الهویرنلو، ایرج محمدفام صفحات 46-56
  زمینه و هدف
  با وجود اتوماتیک شدن و به روز شدن بخش های مختلف صنعتی هنوز، انسان نقش مهمی را در بخش های مختلف طراحی، تعمیرات و عملیات و نظارت هر سیستم بازی می کند. تمام فعالیت های انجام شده در این بخش ها، تحت تاثیر شرایط کاری ویژه یا موقعیت های کاری قر ار دارد که در واقع با هم تشکیل مجموعه سه تایی MTO (انسان، تکنولوژی و سازمان) را می دهند. (Dougherty) لذا به منظور کاهش خطای انسانی وارتقای وضعیت ایمنی، شناسایی و ارزیابی این شرایط، بعنوان یک ضرورت محسوب می شود.
  روش کار
  مطالعه حاضر، یک مطالعه مورد پژوهی توصیفی- تحلیلی است که در اتاق کنترل و بخش تعمیرات و نگهداری یکی از مناطق عملیاتی شرکت انتقال گاز،انجام شده است.برای انجام پژوهش در ابتدا به شناسایی مشاغل بحرانی پرداخته سپس پرسشنامه ای برای ارزیابی شرایط کاری موثر بر عملکرد(CPCs) تهیه نموده و بعد از فازی کردن آن با استفاده از روش اولیه CREAM فازی شده کنترل های محتمل کاربر و احتمال کلی خطای شناختی برای مشاغل تعیین گردید.
  نتایج
  بر اساس نتایج روش اولیه CREAM فازی، برای کلیه وظایف نوبتکار،سرپرست نوبتکار، نوبتکار ارشد و تعمیرات نوع سبک کنترلی تاکتیکی تعیین گردید.
  نتیجه گیری
  با توجه به روش اولیه CREAMفازی، عواملCPCs مرتبط با بهبود اطمینان عملکردشامل شرایط کار،زمان در دسترس برای انجام کار،قابلیت دسترسی به روش ها و برنامه ها می باشد که باعث ایجاد سبک کنترلی تاکتیکی می گردد، با توجه به نتایج حاصل در این مطالعه هیچکدام از عواملCPCsباعث کاهش عملکرد اطمینان اپراتور نشدند.
  کلیدواژگان: شرایط کاری موثر بر عملکرد(CPCs)، قابلیت اطمینان عملکرد، خطای انسانی، تکنیک CREAMفازی
 • حامد جلیلیان، محمدرضا منظم*، سید ابوالفضل ذاکریان، مجتبی ذکایی، کامران نجفی صفحات 57-68
  مقدمه

  میدان های مغناطیسی با فرکانس بی نهایت کم بخشی از طیف پرتوهای الکترومغناطیسی با فرکانس 300-30 هرتز است که بر سلامت روانی و جسمانی اثر می گذارند. بسیاری از مسئولین امور کارگری در شرایط فعلی، مشکلات روانی ناشی از کار را مهمترین مشکل کارگران می دانند. مطالعه حاضر به منظور بررسی سلامت عمومی و افسردگی در کارکنانی که در مواجهه با این میدان ها هستند، صورت گرفت.

  روش بررسی

  مطالعه به صورت مورد و شاهد طراحی گردید. به منظور بررسی مواجهه این دو گروه، چگالی شار میدان مغناطیسی با فرکانس بی نهایت کم توسط دستگاه TES-1934 در محیط کاری و تردد کارکنان اندازه گیری شد. از پرسشنامه های سلامت عمومی و افسردگی بک به منظور بررسی وضعیت سلامت عمومی و افسردگی کارکنان، استفاده شد.

  نتایج

  بین گروه های مورد و شاهد از لحاظ سلامت عمومی(003/0>P) و افسردگی(031/0P=) اختلاف معنادار وجود دارد. 60% از کارکنانی که با این میدان ها در تماس بودند مشکوک به اختلال در سلامت عمومی بوده و 68% میزانی از افسردگی(خفیف 20%، متوسط 30% و شدید 10%) را گزارش کردند.

  نتیجه گیری

  سلامت عمومی و افسردگی در کارکنانی که با میدان های مغناطیسی در تماس بودند، با گروه شاهد اختلاف معنادار داشته و کاهش سلامت عمومی و بالا بودن میزان افسردگی در گروه مورد دیده شد. با توجه به مطالعات انجام شده، تفسیر اثر این میدان ها بر بروز علائم افسردگی مشکل بوده و این امر به دلیل عدم ثبات نتایج بدست آمده از مطالعات مختلف است.

  کلیدواژگان: میدان مغناطیسی با فرکانس بی نهایت کم، سلامت عمومی، افسردگی، نیروگاه برق
 • محمد جواد جعفری، سحر نورلویی، لیلا امیدی، سهیلا خداکریم، داوود بشاش، محمد باقر عبداللهی صفحات 69-79
  مقدمه
  بیماری های مرتبط با گرما از مشکلات شایع در بسیاری از صنایع است. استرس گرمایی سبب تغییر در میزان ترشح و غلظت برخی از هورمون های پلاسما می گردد. مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر استرس گرمایی بر غلظت هورمون های تیروکسین(T4) و تری یدوتیرونین(T3) شاغلین در یک صنعت ریخته گری انجام یافت.
  روش بررسی
  این مطالعه مقطعی با مشارکت 35 نفر از شاغلین یک صنعت ریخته گری در تابستان 1392 انجام گردید. جهت بررسی آثار حاد و مزمن گرما بر غلظت هورمون های تیروئیدی، 10 سی سی نمونه خون از شاغلین گرفته شد و آنالیز آن با روش کیت ELISA انجام یافت. پارامترهای محیطی در اواسط ماه مرداد در 7 ایستگاه کاری اندازه گیری شد. جهت تعیین ارتباط میان داده های قبل و بعد از مواجهه، از آزمون T زوجی و ویل کاکس استفاده گردید.
  نتایج
  شاخص دمای تر گویسان(WBGT) در ایستگاه های مورد مطالعه، 35 درجه سانتی گراد و میانگین دمای خشک و تابشی در این محیط 53/40 و 6±5/47 درجه سانتی گراد بود. نتایج این بررسی نشان داد که مواجهه حاد با گرما سبب کاهش معنی دار(P<0.001) غلظت هورمون های تیروکسین و تری یدوتیرونین در شاغلین گروه مورد گردید. همبستگی بالایی میان غلظت هورمون های تیروئیدی شاغلین در گروه مورد و شاخص WBGT و دمای هوا(ta) گزارش شد.
  نتیجه گیری
  مواجهه حاد با گرما سبب کاهش غلظت هورمون های تیروکسین و تری یدوتیرونین در شاغلین می گردد. تغییر در غلظت هورمون تری یدوتیرونین می تواند به عنوان یکی از شاخص های استرین گرمایی مطرح باشد.
  کلیدواژگان: هورمون های تیروئیدی، استرس گرمایی، شاخص دمای ترگویسان، صنعت ریخته گری
|
 • T. Rahimi Pordanjani, A. Mohamadzade Ebrahimi Pages 1-10
  Abstract
  Introduction
  Accidents third cause of death in the world and is the second cause of death in our country. Identify the factors influencing occupational accidents in the prevention of these accidents are useful. One of these factors is cognitive variables. So the aim of the present study examines relationships between self-efficacy and self-regulation with occupational accidents in an industrial company.
  Methods
  In this descriptive – correlation study, the population are all line employees that working in an industry company (N= 1160). 265 employees were selected by the use of stratified random sampling. Participants in this study were measured by using safety self efficacy, regulatory focus at work and incident reporting rata scales. In order to analyze the data, the regression analysis and in the validation stage, the confirmatory factor analysis by use software AMOS-21 and the Pearson’s correlation coefficient by use software SPSS-19 were applied.
  Results
  Findings indicate that correlation coefficients between safety self-efficacy with occupational accidents were negative and significant (p<.0001). Correlation coefficients between Prevention focus with occupational accidents were negative and significant (p<.0001). Correlation coefficients between Promotion focus with occupational accidents were positive and significant (p<.0001). Stepwise multiple regression analyses yielded of the three independent variables, only two variables of prevention focus and safety self-efficacy found permit entry into the regression equation (R2=0.174, p<.0001).
  Conclusion
  The results of this study showed the importance of cognitive variables of prevention focuses and safety self-efficacy as predictors of occupational accidents. Therefore, in order to select people for high risk environments such as petrochemical industry and also in training courses we should rely on these variables.
  Keywords: Occupational accidents, Safety self, efficacy, Prevention focus, Promotion focus
 • M. Ebrahemzadih, Farshad Foroghi Nasab, M. Mortazavi, R. Soltani Gerdefaramarzi Pages 11-18
  Introduction

  Refineries are considered as the base of many accidents and incidences due to their close proximity with dangerous substances, products, and production processes. This study analyzed the consequences of H2S leakage scenario from clot stuck unit of South Pars Gas Refinery and determined the dangerous boundaries and the risk limits of this scenario.

  Methods

  This was a descriptive cross-sectional study. It was carried out in gas refineries of South Pars Phases 2 and 3. To evaluate the gas dispersion modality and the effectiveness of leakage scenario, the PHAST 6.53.1 software was used. To do so, firstly, the different scenarios of leakage were determined under these conditions, and then different climatic conditions affecting these scenarios were identified. Ultimately, the consequences of these scenarios were determined and these dangerous boundaries and risk limits of these scenarios for the effective and impacted areas were determined at two-level criteria of the LC and IDLH.

  Results

  The findings of this study demonstrated that distance risk of LC50 for H2S Toxic dispersion for the restricted areas was 224 m and the distance risk of the IDLH for H2S Toxic dispersion for the impacted area was 386 m, respectively. Also, the results revealed that the ENI camp was in the dominant current direction in the distance of 200 m from phases 2 and 3. In the case of occurrence of leakages, many human damages and losses would happen. Consequently, it is mandatory to change the place of residence of camp inhabitants and immediately take appropriate engineering control measures.

  Conclusion

  Using the data related to hazards and considering the results of the conducted analysis, and also assessing the consequences in the frame of risk limit, the collective risks of these disaster scenarios could be determined by the use of population assessment software.

  Keywords: Process Accidents, Refinery, Restricted Area, Impacted Area
 • S. Safaee, M. Ghiasi, A. Jafari Nodoushan, H. Kakaei, R. Jafari Nodoushan Pages 19-27
  Introduction

  Employees are often faced with some stressful situations that with their self-concept content, affect their job satisfaction, mental and physical health. Also, religious orientation plays an important role. The aim of this study was to examine the mediating role of religious orientation in relation to the self-concept of job stress.

  Methods

  This is a descriptive, correlational study. The population was female employees in Semnan University of Medical Sciences and Health Services. 150 individuals were selected by simple random sampling method, with ages ranging between 32 to 64 years were selected. The measurement tools of this research were Tennessee Self Concept Scale (TSCS), Intrinsic and Extrinsic Religious Orientation Scale (IERS) and Health and Safety Executive (HSE) Stress Questionnaire. For data analysis, descriptive statistics and multiple regression analysis were used.

  Results

  Religious orientation can have a mediating role in the relationship between self-concept and job stress. People with religious beliefs, achieve greater self-awareness, which can be helpful in reducing stress.

  Conclusion

  Spiritual help making sure of receiving divine support in times of need is a suitable way to reduce job stress.

  Keywords: Religious Orientation, Self, Concept, Job Stress
 • B. Jebelli, Gh Nabi Bid Hendi, H. Hoveidi, N. Mehrdadi, E. Ghazanchaei Pages 28-36

  Print Persian Abstract Author(s): phd student masih daneshvari hospital, Study Type: Applicable | Subject: Ergonomics | Received: 2014/01/29 - Accepted: 2014/05/14 - Published: 2016/01/11 Abstract: (77 View)

  Introduction

  Back pain is one of the most human somatic complaints. More than 90 percent of adult experienced back pain in their life time. Many Studies have shown that different aspects of working such as physical features, life style, and psycho- social factors have effect on back pain. Despite the great economic and social impacts of back pain, there have been very little information about the different aspects of it. Therefore, the purpose of this study is investigating the effect of life events on occupational back pain of car factory workers.

  Methods

  The study was conducted in a car factory over 3830 workers, using a MUSIC questionnaire, which is a comprehensive questionnaire on musculoskeletal disorders and investigates different aspects of these disorders. After collecting the data, they were analyzed statistically using software SPSS.

  Results

  The results obtaining through statistical tests indicated that life events such as conflict with a spouse, changing of workplace, financial problems (p=0.001), etc. significantly associated with back pain in addition to other factors such as age (p=0.001), education (p=0.008), work experience (p=0.000), smoking (p=0.013) and physical working conditions.

  Conclusions

  In addition to ergonomic factors, psycho - Social factors and life events should be considered to reduce the occupational back pain among car factory workers.

  Keywords: Life events, Low Back Pain, Music Questionnaire, Ergonomy
 • Haghi A., Rajabi H., Habibi A., Zeinodini M Pages 37-45
  Introduction
  Mental workload is a set of factors that affect on the mental processes of information, providing decision making and individual reactions in the workplace. This study aimed to assess the mental work load and effective factors on it among the emergency medical personnel during the rescue missions, and transportation of the injured persons.
  Methods
  This cross-sectional study was conducted on 96 emergency medical personnel in Isfahan in 2013. For data collection, a standard questionnaire was used. The NASA TLX is an assessment tool that rates perceived workload on 6 different subscales: Mental demand, Physical demand and temporal demand, Frustration, effort, and performance. Score of mental work load was determined by NASA-TLX (V.2) software. Using SPSS 18 through Kolmogorov–Smirnov (K-S) test, independent t test, spearman and multivariate linear regression were analyzed.
  Results
  Average scores on the mental workload during the complex mission emergency medical personnel according to the weight and rating of each of sextet scales, (81.25±4.81) were calculated. The highest score sextet scales of NASA-TLX mental workload was for mental demands (90.10±8.41) and the lowest score related to the disappointment (55.20±8.01) of emergency medical personnel during the mission emergency medical personnel.
  Conclusion
  Results showed that the emergency medical personnel at the mission complex emergencies exposed to high mental load that the main reasons were caused of the need to high speed action, make important decisions, and fast transportation of injured persons to the medical centers. This mental workload can lead to increase the error in the emergency medical personal, therefore, ergonomic and psychosocial interventions are suggested to reduce the human errors, stress and stress and fatigue among the emergency medical personnel job performance.
  Keywords: NASA, TLX, Mental workload, Emergency personal
 • Mahboobeh Kiani, Toufigh Allahviranloo, Iraj Mohammadfam Pages 46-56
  Background
  With the auto-parts industry to date, still, man, play an important role in various areas of design, operation, maintenance and monitoring of the system plays. All activities in the sectors affected by the special working conditions or career opportunities that are given to us at the time, formed a triad MTO (human, technology and organization) merits. Therefore, the promotion of safety in order to reduce human error, to identify and assess the situation, as it is a necessity.
  Methods
  This study is a descriptive - analytic case study, that, in the control room and maintenance of the operational areas of gas transmission company, has been done. To do research, first identification of critical jobs, then provided a questionnaire to assess conditions performance commons(CPCs). After getting questioners fuzzy results, with use of the fuzzy CREAM, probability controls and the Cognitive Failure Probability total(CFPt) was determined.
  Results
  According to results of basic CREAM fuzzy approach, to all tasks, shift, shift supervisor, shift chief and repairs, tactical control was determined.
  Conclusion
  With method of CREAM fuzzy, f CPCs associated with improved safety performance, including working conditions, the time available to do the work, Availability of procedures. They cause tactical control. According to the results of this study, none of the CPCs, the operator did not reduce performance.
  Keywords: (CPCs), performance reliability, human error, fuzzy CREAM technic
 • Hamed Jalilian, Mohammad Reza Monazzam, Seyyed Abolfazl Zakerian, Mojtaba Zakaie, Kamran Najafi Pages 57-68
  Introduction

  Extremely low frequency magnetic field is a part of electromagnetic spectrum with frequency range from 30-300 Hz, which effects on the mental and physical health. In the current conditions, some of the labor affairs authorities believe that psychological problems are the main problem among the workers. The present study was designed to assess general health and depression in workers who are exposed to these fields.

  Methods

  This is a case-control study. In order to evaluate the exposure of these two groups, magnetic flux density with extremely low frequency was measured with TES-1394 device in workplace and staff commuter. Beck Depression Inventory and General Health Questionnaires were used to assess general health status and depression.

  Results

  There are significant differences between the case and control groups in terms of public health (p<0.003) and depression (p=0.031). 60% of the workers who were exposed to these magnetic fields were suspected to the general health problems and 68% of these were reported different degrees of depression (mild 20%, moderate 30%, severe 10%).

  Conclusion

  General health and depression among the workers who were exposed to magnetic fields had a significant difference compared with the control group. Lower general health and higher rates of depression were seen in the case group. According to the previous studies, analysis and interpreting of the effects of these magnetic fields on the outbreak of depressive symptoms were difficult and this was because of the different results from different studies.

  Keywords: Extremely low frequency magnetic field, General health, Depression, Power plant
 • Mohammad Javad Jafari, Sahar Norloei, Leila Omidi, Soheila Khodakarim, Davood Bashash, Mohammad Bagher Abdollahi Pages 69-79
  Introduction
  Heat-related diseases are common disorders in many industries. Heat stress can cause changes in the secretion of some plasma hormones. The aim of this study was to determine the effects of heat stress on concentrations of serum triiodothyronine (T3) and thyroxine (T4) hormones among foundry workers.
  Methods
  This cross sectional study was carried out with 35 workers of a foundry industry in summer 2013. In order to investigate the relationships between chronic and acute effects of heat on concentrations of thyroid hormones, 10- cc blood sample was obtained and determined using ELISA kit. Indoor air parameters were measured in mid-August at 7 workstations in this industry. Paired t- test and Wilcoxon test were applied to determine the relationships between variables before and after heat exposure.
  Results
  The WBGT index in the studied stations was 35°C and the mean of dry temperature and radiation was 40.53°C and 47.5± 6°C, respectively. The results of this research revealed that in the experimental group, the acute exposure to heat can cause significant decreases in the concentration of thyroid hormones and serum triiodothyronine (p< 0.001). A positive correlation was found between the concentration of T3 hormone among the workers, WBGT index, and the ambient air temperature.
  Conclusion
  Acute exposure to heat can cause reduction in the levels of T3 and T4 hormones among the workers. Changes in the level of T3 hormone may be observed as one of the heat strain indexes.
  Keywords: Thyroid hormones, Heat stress, WBGT index, Foundry industry