فهرست مطالب

راهبردهای توسعه روستایی - سال دوم شماره 2 (تابستان 1394)
 • سال دوم شماره 2 (تابستان 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/07/26
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مقاله پژوهشی
 • لاله محتشم زاده، محمد صادق ابراهیمی کوهبنه، امیر مظفر امینی صفحه 127
  به منظور کاهش مشکلات در بخش کشاورزی و در راستای واگذاری امور به بخش خصوصی و کوچک سازی دولت، از سال 1386، ایجاد و استقرار شبکه غیردولتی خدمات مشاوره ای فنی و مهندسی کشاورزی در سطح کشور اجرایی شد. هدف از این مطالعه بررسی عومل موثر بر موفقیت شرکت های خدمات مشاوره ای، فنی و مهندسی کشاورزی استان اصفهان بود. جامعه آماری این پژوهش شامل مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت مشاوره فنی مهندسی کشاورزی استان اصفهان می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل 130 شرکت بود که تعداد 62 شرکت نمونه انتخاب و از هر شرکت تعداد حداقل دو نمونه از اعضای هیئت مدیره و مدیران مسئول و در مجموع تعداد 130 نفر انتخاب شدند. ابزار اصلی تحقیق پرسشنامه بود که اعتبار آن با استفاده از تایید توسط کارشناسان و اعتماد آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ (83/0) مورد تایید قرارگرفت. نتایج تحقیق نشان داد که میزان موفقیت شرکت های مشاوره کشاورزی 2/53٪ در سطح متوسط ارزیابی شد. نتایج حاصل از ضریب همبستگی نشان می دهد که ارتباط مثبت و معنی داری بین متغیرهای استفاده از دوره های آموزشی و ارائه پاداش های مالی با متغیر وابسته میزان موفقیت شرکت ها وجود دارد. نتیجه تجزیه و تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که حدود 40٪ از عوامل موثر بر میزان موفقیت شرکت های مشاوره کشاورزی را می تواند به متغیرهایی نظیر: استفاده از دوره های آموزشی به خصوص دوره آموزش روش های مدیریت (382/0) ارائه پاداش مالی به اعضاء در مقابل عملکرد مطلوب (278/0) تعداد قرارداد با دیگر سازمان های دولتی و خصوصی (249/0) و ویژگی های کارآفرینانه افراد (220/0) نسبت داد.
  کلیدواژگان: شرکت های خدمات مشاوره، موفقیت، خصوصی سازی، بخش کشاورزی
 • روح الله رضایی، سیدمحمود حسینی، مریم محمدی پابندی صفحه 143
  تحقیق توصیفی- همبستگی حاضر با هدف شناسایی و تحلیل موانع توسعه کارآفرینی سازمانی در تعاونی های توسعه روستایی استان زنجان صورت پذیرفت. جامعه آماری پژوهش 335 نفر از اعضای اصلی هیات مدیره تعاونی های توسعه روستایی در استان زنجان بودند که باتوجه به جدول بارتلت و همکاران (2001)، تعداد 120 نفر از آنان از طریق روش نمونه گیری طبقه ای با انتساب متناسب برای انجام تحقیق انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده گردید. روایی محتوایی پرسشنامه با نظر پانلی از کارشناسان و متخصصان مورد تایید قرارگرفت. برای تعیین پایایی ابزار تحقیق پیش آزمون انجام گرفت که مقدار آلفای کرونباخ محاسبه شده برای مقیاس اصلی پرسشنامه در حد مناسب (بالاتر از 75/0) بود. نتایج آمار توصیفی نشان داد که از نظر پاسخ گویان چهار مانع، قوانین سخت گیرانه بانک های دولتی و خصوصی در پرداخت تسهیلات به تعاونی ها، نبود سرمایه کافی در تعاونی ها و عدم دسترسی آن ها به منابع مالی و اعتبارات لازم، ضعف قوانین مرتبط با نیروی کار و نبود بسترهای لازم در تعاونی ها برای فعالیت های گروهی و تیمی، دارای بیشترین اولویت در مقایسه با سایر موانع بودند. همچنین، یافته های تحلیل عاملی حاکی از آن بود که 38/61 درصد از واریانس کل موانع توسعه کارآفرینی سازمانی در تعاونی های توسعه روستایی استان زنجان را شش عامل ساختاری، محیطی، شناختی- دانشی، نبود فرهنگ سازمانی اثربخش، ضعف حمایتی و فردی تبیین می نمایند.
  کلیدواژگان: کارآفرینی سازمانی، موانع، تعاونی توسعه روستایی
 • علی شمس، جواد احدزاده، علیرضا عباسی، زهرا هوشمندان مقدم فرد صفحه 157
  دستیابی به توسعه کشاورزی نیازمند طراحی و اجرای برنامه ها و استراتژی های صحیحی است که گام اول تدوین برنامه ها نیز شناسایی وضعیت موجود از بعد توانمندی ها و مشکلات می باشد. پراکندگی و قطعه قطعه بودن اراضی کشاورزی یکی از مهم ترین این مشکلات می باشد. تحقیق توصیفی- همبستگی حاضر باهدف بررسی نگرش گندم کاران شهرستان هشترود در خصوص یکپارچه سازی و راهکارهای متناسب برای یکپارچه سازی از دیدگاه آن ها در سال 1392 صورت گرفت. اعتبار و روایی ابزار تحقیق (پرسشنامه) با استفاده از نظرات اساتید و کارشناسان مرتبط تایید و پایایی آن نیز از طریق مطالعه مقدماتی و محاسبه آلفای کرونباخ برابر با 85/0 و 80/0 برای بخش نگرش و راهکارها به دقت آمد. جامعه آماری را کلیه گندم کاران نواحی روستایی شهرستان هشترود در استان آذربایجان شرقی تشکیل می دادند که 186 گندم کار به عنوان نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری چندمرحله ای تصادفی از 15 روستای این شهرستان انتخاب و موردمطالعه واقع شدند. نتایج نشان داد که اکثریت گندم کاران (7/67 درصد) نسبت به یکپارچه سازی نگرش نامساعدی دارند. نتایج تحلیل همبستگی نشان داد که بین سابقه کشاورزی با نگرش گندم کاران رابطه مثبت و معنی دار ولی بین تعداد قطعات کل با نگرش رابطه منفی و معنی داری وجود دارد. نتایج تحلیل عاملی نیز نشان داد که چهار عامل اقدامات بازدارنده، اقدامات مشاعی-تعاونی، اقدامات حمایتی- تسهیلاتی و اقدامات انگیزشی- ترویجی 9/59 درصد از واریانس کل مربوط به راهکارهای یکپارچه سازی را تبیین کردند.
  کلیدواژگان: توسعه کشاورزی، گندم کاران، روستاهای شهرستان هشترود، نگرش به یکپارچه سازی، یکپارچه سازی اراضی
 • محمدرضا محبوبی، سیامک نبی زاده، غلامحسین عبدالله زاده صفحه 171
  هدف پژوهش حاضر ارزیابی مدیریت پایدار اراضی کشاورزی در شهرستان ملکان می باشد. جامعه آماری شامل کشاورزان گندمکار بود که 162 نفر به روش نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای انتخاب شده اند. ابزار تحقیق پرسشنامه ای بود که روایی آن بر اساس نظرات اساتید دانشگاه و کارشناسان جهاد کشاورزی شهرستان ملکان و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ (71/0) تایید شد. روش سنجش پایداری نیز مبتنی بر ساخت شاخص ترکیبی به تفکیک مولفه های شش گانه مدیریت پایدار اراضی بود. نتایج ارزیابی سطح پایداری مدیریت اراضی مشخص کرد که 1/19 درصد از کشاورزان در وضعیت ناپایدار، 34 درصد نسبتا ناپایدار، 5/26 درصد نسبتا پایدار و 4/20 درصد در وضعیت پایدار قرار داشتند. نتایج ضریب همبستگی نشان داد که ارتباط مثبت و معنی داری بین متغیر های سن و سابقه کار با مولفه های پایایی و قابلیت پذیرش، میزان زمین و درآمد کشاورزی با مولفه های پایایی، قابلیت پذیرش و دانش فنی، عملکرد گندم و میانگین مصرف کود شیمیایی با مولفه امنیت، تعداد قطعات اراضی با مولفه قابلیت پذیرش و میزان استفاده از ماشین آلات با مولفه های بهره وری، پایایی، قابلیت پذیرش و دانش فنی وجود داشت. همچنین ارتباط منفی و معنی داری بین متغیر های درآمد غیرکشاورزی با مولفه بهره وری و مصرف سموم شیمیایی با مولفه حفاظت دیده شد.
  کلیدواژگان: مدیریت پایدار، اراضی کشاورزی، مدیریت اراضی، شهرستان ملکان
 • سیده شیرین گلباز، اسماعیل کرمی دهکردی، غلامرضا مجردی صفحه 189
  اجرای آزمایش خاک در باغ های انگور به منظور تغذیه ی صحیح و پایدار باغ ها یکی از اقدامات مهمی است که در یک دهه ی اخیر به عنوان یک نوآوری به انگورکاران کشور معرفی شده است. پذیرش و اجرای آن ممکن است به واسطه دریافت اطلاعات از منابع مختلف باشد، از این رو هدف این پژوهش بررسی منابع اطلاعاتی تاثیرگذار بر پذیرش نوآوری آزمایش خاک در بین انگورکاران است. با استفاده از یک روش شناسی مبتنی بر پیمایش، نمونه ای تصادفی متشکل از 260 نفر از 3942 انگورکار شهرستان خرمدره با بکارگیری یک روش نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب گردیدند و داده ها با استفاده از روش مصاحبه ساختارمند با کمک پرسشنامه جمع آوری شدند. روایی محتوایی و ظاهری پرسشنامه با کمک متخصصین دانشگاهی و جهاد کشاورزی مورد تایید قرار گرفت. پایایی سازه های مهم آن نیز از طریق انجام مطالعه اولیه و بکارگیری آزمون کرونباخ آلفا (71/0 تا 84/0) تایید شد. نتایج نشان داد که، کمتر از نیمی از انگورکاران آزمایش خاک را در باغ های خود اجرا کرده اند. تحلیل رگرسیون نشان داد متغیرهایی همچون تماس با باغ داران نمونه، دریافت پوستر، شنیدن برنامه های رادیویی و تحصیلات باغدار تاثیر مثبت و معنی داری بر تصمیم پذیرش نوآوری آزمایش خاک دارد. بنابراین هم رسانه های میان فردی و هم رسانه های انبوهی تاثیر مثبتی بر پذیرش این نوآوری دارند.
  کلیدواژگان: آزمایش خاک، انگورکاران، تصمیم پذیرش، خرمدره، منابع اطلاعاتی
 • امیر احمدپور، میثم نوری، مهدی علیخانی دادو کلایی صفحات 201-120
  کارشناسان ترویج فعال در عرصه عملیاتی، باید دارای یک سری صلاحیت های ضروری باشند تا بتوانند برنامه های آموزشی با کیفیت، مرتبط و مهم را به جامعه روستایی ارائه کنند. در همین راستا، تحقیق حاضر به منظور واکاوی مولفه های صلاحیت حرفه ای کارشناسان فعال در عرصه عملیاتی ترویج کشاورزی استان مازندران انجام گرفته است. روش تحقیق توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق شامل کارشناسان سطح عملیاتی ترویج کشاورزی به تعداد 290 نفر بوده است. نمونه گیری طبقه ای با انتساب متناسب و با استفاده از جدول کرجسی-مورگان 165 نفر به عنوان نمونه آماری تعیین شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه ای محقق ساخته بود که روایی محتوایی آن بر اساس نظر متخصصان ترویج و آموزش کشاورزی تایید شد و پایایی آن با استفاده از ضریب KMO و آماره بارتلت مورد بررسی و تایید گردید (737/0KMO=). نتایج تجزیه تحلیل داده های تحقیق نشان داد که هفت عامل استخراج شده (پژوهشگری، فنی-تخصصی، آموزشگری، مدیریتی، شخصیتی، ارتباطی، تکنولوژی های مجازی)، در حدود 691/63 درصد مقدار کل واریانس مربوط به صلاحیت های حرفه ای کارشناسان سطح عملیاتی ترویج کشاورزی در استان مازندران را تبیین می نماید. با توجه به یافته ها، جهت آشنایی با روش های علمی پژوهش، نیازسنجی، برنامه ریزی و ارزشیابی، اجرای کارگاه های آموزشی ضمن خدمت برای کارشناسان، ضروری به نظر می رسد، همچنین بهبود مهارت های عملی مروجان در انواع کشت محصولات کشاورزی و کار با نرم افزارهای کاربردی کشاورزی در برنامه های سازمان جهاد کشاورزی توجه ویژه گردد.
  کلیدواژگان: استان مازندران، ترویج کشاورزی، صلاحیت حرفه ای، کارشناسان سطح عملیاتی
 • سعیدرضا اکبریان رونیزی، عباس رجایی، مهدی رمضان زاده لسبویی صفحه 215
  توسعه روستایی از مهم ترین فرآیندهایی است که در کشورهای مختلف جهان همواره مورد توجه است. دستیابی به توسعه نواحی روستایی در هر جامعه ای نیاز به شناخت مولفه های مختلف و تاثیرگذار بر آن است. ازجمله این مولفه ها رفاه اجتماعی می باشد که در سایه آن می توان بسیاری از مسائل و مشکلات خصوصا عدم تمایل به ماندگاری در روستاها را کاهش داد. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و با هدف ارزیابی و تعیین سطح رفاه اجتماعی در سکونت گاه های روستایی دهستان خیر (شهرستان استهبان) تدوین یافته است. روش تحقیق توصیفی تحلیلی و مبتنی بر روش اسنادی و میدانی (ابزار پرسشنامه) است. جامعه آماری پژوهش ساکنان هر 12 روستای مستقر در دهستان موردمطالعه است که با بهره مندی از روش کوکران تعداد 313 نفر به عنوان حجم نمونه تحقیق انتخاب شدند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری (توصیفی استنباطی)، روش موریس و تاپسیس استفاده شده است. نتایج به دست آمده حکایت از وجود شکاف عمیق بین وضعیت رفاه اجتماعی در روستاهای دهستان دارد. به طوری که این میزان بین 11/0 تا 95/0 در نوسان است. درمجموع رفاه اجتماعی در روستاهای دهستان از حد متوسط بالاتر (برابر 596/0) می باشد. همچنین نتایج نشان می دهد که بین رفاه اجتماعی روستاها با دو معیار تعداد جمعیت و خدمات رابطه معنادار مستقیم آماری وجوددارد و نیز بین فاصله از مرکز شهرستان و رفاه اجتماعی روستاها رابطه معنادار غیرمستقیم آماری وجود دارد.
  کلیدواژگان: توسعه روستایی، روش تاپسیس، روش موریس، شاخص
 • رضا اسفنجاری کناری، مصطفی اسکندری، حسین مهرابی بشرآبادی صفحه 229
  در مطالعه حاضر با استفاده از تابع مرزی پوششی نسبت شکاف تکنولوژیکی روش های مختلف آبیاری محصول گندم در استان فارس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای انجام تحقیق از اطلاعات 100 گندم کار در سال 1392 که به صورت تصادفی مورد مصاحبه قرار گرفته اند، استفاده شده است. مزارع نمونه بر حسب روش های مختلفآبیاری به دو گروه دارای سیستم آبیاری بارانی و فاقد سیستم آبیاری بارانی تقسیم شده اند. نتایج حاصل از تخمین تابع تولید مرزی منطقه ای نشان داد کارایی فنی برای گروه دارای سیستم آبیاری بارانی 87/0 و روش فاقد سیستم آبیاری 82/0 می باشد. یعنی این واحد ها با به کار بردن میزان مشخصی از نهاده های تولید به طور متوسط به ترتیب حدود 87 درصد و 82 درصد مقدار محصولی را تولید می کنند که با استفاده از همین میزان نهاده و تکنولوژی موجود می توانست تولید شود. کارایی فنی نسبت به تابع تولید فرامرزی در سیستم آبیاری بارانی 84/0 و در گروه فاقد سیستم آبیاری بارانی 72/0 می باشد. نسبت شکاف تکنولوژیکی برای دو گروه فوق به ترتیب 96/0 و 88/0 می باشد یعنی سیستم آبیاری بارانی عملکرد تکنیکی بهتری دارد و دارای نسبت شکاف تکنولوژیکی بالاتری در مقایسه با روش فاقد سیستم آبیاری می باشد. این امر نقطه امید بخشی برای سیاست گذاران بخش کشاورزی است که با بهبود تکنیک های تولید و استفاده از موجودی منابع فعلی، سطح تولید را ارتقاء بخشید. نتایج حاصل از عوامل موثر بر پذیرش تکنولوژی سیستم آبیاری بارانی که با استفاده از مدل پروبیت مورد بررسی قرار گرفت نشان داد که متغیرهای تجربه کشاورز، شرکت در کلاس های ترویجی، دارایی کشاورز، وام، تمایلات ریسکی و مالکیت چاه تاثیر مثبت و معنی داری بر پذیرش تکنولوژی سیستم آبیاری بارانی دارند.
  کلیدواژگان: پروبیت، تابع فرامرزی، گندم، نسبت شکاف تکنولوژیکی
|
 • Laleh Mohtasham Zadeh, Mohammad Sadegh Ebrahimi Koohboneh, Amir Mozafar Amini Page 127
  Agriculture engineering and technical consulting services were initially established in 2008 by the establishment of a network of NGOs in order to reduce the problems of the agricultural sector in line with privatization and downsizing of the government. The main objective of this study was to investigate the factors that affect the success of technical and agricultural engineering consulting firms in the Isfahan province (2012). The statistical population of this research consisted of members of the boards of directors and the managing directors of such firms in the Isfahan province. The study sample consisted of 130 subjects from the members of boards of directors and the managing directors were who selected by using Cochran formula. The field data required was been collected through questionnaires and interviews. The validity of the questionnaire was confirmed by experts and its reliability was confirmed by the use of Cronbach’s alpha coefficient and it was calculated to be 0.83. The results of research showed that the success rate of technical and agricultural engineering consulting firms was evaluated to be 53.2% at the medium. The result of multiple regression analysis showed that about 40% of the success rate factors for of technical and agricultural engineering consulting firms based on the Beta index could be attributed to passing training courses in management procedures (0.382), giving financial rewards to members for optimal performance (0.278), number of contracts with other public and private organizations (0.249) and having entrepreneurship characteristics (0.220).
  Keywords: Consulting firms, Success, Privatization, Agricultural sector
 • Rohollah Rezaei, Seyyed Mahmoud Hosseini, Maryam Mohammadi Pabandi Page 143
  The main purpose of this descriptive- correlative survey was to identify and analyze the barriers to organizational entrepreneurship development in rural development cooperatives of the Zanjan Province. The statistical population of the subjects under study consisted of all of the main members of administrative boards in the cooperatives of the Zanjan Province (N= 335). According to the Bartlett et al. (2001) table, a sample size of 120 was selected using a stratified random sampling technique. A questionnaire was used to collect data. A panel of experts confirmed the validity of the questionnaire. A pilot study was conducted to establish the reliability of the instrument. The Cronbach’s alpha coefficient for the main scales of the questionnaire was higher than 0.75. The descriptive results showed that four variables had the highest priority. These include the strict rules for payment of loans by public and private banks to cooperatives; lack of adequate capital in the cooperatives and their lack of access to credit and financial resources; shortcomings in labor laws and lack of necessary context for group activities and team work in the cooperatives. The results of factor analysis revealed that four factors namely, structural, environmental, cognitive- knowledge, lack of effective organizational culture, lack of support and individual explained 61.38 percent of the total variances of the barriers to organizational entrepreneurship development in cooperatives.
  Keywords: Organizational entrepreneurship, Barriers, Rural development cooperatives
 • Ali Shams, Javad Ahadzade, Alireza Abbasi, Hooshmandan Moghadam Fard Page 157
  Proper planning and implementation of sound programs and strategies is vital to agricultural development. Recognizing current problems and strengths of any section is required in the first step. One of the most important problems in the Iranian agriculture sector is land fragmentation. The purpose of this descriptive-correlational study was to investigate wheat farmers’ attitude and land consolidation solutions from their viewpoints in the Hashtrood Township in year 2013. A group of experts from different majors confirmed the validity of the questionnaire used as our research tool and by conducting a pilot test and the Cronbach’s alpha was calculated to be equal to 0.85 for attitude scale and 0.8 for solution scale, and hence its reliability was verified. The target population consisted of all of the wheat farmers in the Hashtrood Township in the East Azerbaijan province 186 of whom were selected as samples from 15 villages based on Cochran’s sampling formula and the multi stage randomized sampling method. An analysis of the attitudes of wheat farmers revealed that 67.7 and 32.3 percent of them have unfavorable and neutral attitudes towards land consolidation. Also, there is a significant positive relationship between farming experience and their attitude in land consolidation, but there is a negative relationship between it and their total land segments. Factor analysis of data revealed that four factors named as deterrent actions, cooperative-common actions, supportive-infrastructural actions and motivational extension actions explained 59.9% of land consolidation solutions by wheat farmers.
  Keywords: Agricultural Development, land consolidation, Wheat farmer's attitude, Wheat farmers, Hashtro
 • Siamak Nabizadeh, Mohammadreza Mahboobi, Gholam Hossein Abdollahzadeh Page 171
  This paper aims to assess sustainable farmlands management in the Malekan County. The target population consisted of wheat growers among which 162 farmers were selected according to the multistage cluster selection method. The research tool used was a questionnaire whose face validity was confirmed by comments from faculty members and experts in the Malekan Agri- Jihad and its reliability was confirmed using Cronbach’s alpha (average 0.71). Sustainability was measured by establishing composite index for six components of sustainable land management. The results of assessing sustainable land management revealed that 19.1% of the farmers were in an unsustainable situation, 34% of them were in a fairly unsustainable situation, 26.5% of them were in a fairly sustainable situation and 20.4% of them were in a sustainable situation. The results of correlation coefficient showed that there is a positive and significant relationship between age and farming experience with “stability and acceptability”, land size and farm income with “stability, acceptability and technical knowledge”, wheat yield and consumed fertilizer with “security”, land plots with “acceptability” and using farm machinery with “productivity, stability, acceptability and technical knowledge”. There is also a negative and significant relationship between non-farm income and “productivity” and consumed fertilizers and “security”.
  Keywords: Sustainable Management, Farmlands, Land Management, Malekan County
 • Seyedeh Shirin Golbaz, Esmail Karamidehkordi, Gholamreza Mojaradi Page 189
  Testing soil is recognized to be an important practice for sustainable use of nutrients, which has been introduced to Iranian grape farmers as an innovation for over a decade. Its adoption and utilization may be influenced by receiving information from different sources. This study is performed to introduce these information sources that may influence the adoption of soil testing innovation by grape farmers. Using a survey, a sample of 260 out of 3942 grape farmers of the Khorramdarreh Township was selected using a stratified sampling technique and data was collected by structured interviews using a questionnaire. The content and face validity of the questionnaire was discussed and reviewed by a panel of experts consisting of university staff and agricultural professionals. Its reliability was also assessed through a pilot study and its main constructs were approved to be reliable using the Cronbach’s alpha test (measures between 0.71 and 0.84). Less than half of the grape farmers conducted soil testing in their vineyards. A regression analysis showed that variables such as contact of the farmers with model grape producers, Poster Received, publications and listening to radio programs and farmers’ education have a significant positive impact on soil testing innovation adoption. Therefore, both interpersonal and mass media can have a positive effect on farmers to adopt this innovation.
  Keywords: Soil testing, Grape farmers, Adoption Decision, Khoramdareh, Information sources
 • Amir Ahmadpour, Meysam Nouri, Mehdi Alikhani Dado Kolaei Pages 201-120
  Extension experts who play an active role at the operational level are required to have some indispensable competencies to enable them to provide the rural community with some high quality, ­applicable and important educational programs. Accordingly, the study sought to analyze the components of professional qualifications for agricultural extension experts’ operational level. This study is a descriptive and survey research. The statistical population (Agricultural Extension Experts in Operational Levels) was comprised of 290 persons. And the proportional stratified sampling using Krejcie-Morgan Table was applied and 165 subjects were selected. The data collection tool was a researcher-made questionnaire, and its content validity was approved by agricultural extension experts and by using KMO coefficient and Bartlett’s Test giving a reliability of)KMO=0.737(. The data analysis results showed that seven extracted factors of (research factors, technical-professional factors, teaching factors, managerial factors, personality factors, communication factors and virtual technology factors) explain 63.691% of the total variance of the professional competencies for agriculture extension experts’ operational levels in the province. The findings indicate that based on scientific methods of research, assessment of needs, planning and assessment, and in-service training workshops implementation for experts seem to be necessary. Distinctive attention should be practiced by Agriculture Organization to improve agents’ skills in a variety of crops cultivation and in working with software and agricultural applications.
  Keywords: professional competence, agricultural extension, operational levels experts
 • Saeid Reza Akbarian Ronizi, Seyyed Abbas Rajaie, Mehdi Ramezanzadeh Lasboyee Page 215
  Rural development is one of the most important processes that is considered in different countries. Rural development needs to recognize the different important components. Social welfare is one of the important components using which enables us to reduce the problems of villages. By this issue we can reduce many problems in rural areas. This study tries to assess and determine the level of social welfare in rural areas of the Kheir area in the Estahban province. The research method that is used is based on descriptive - analysis and field methods (questionnaires and documents). The sample size is 313 persons that reside in twelve villages. The sample size was selected by the Cochran’s model. In order to analyze data, we also used both statistical methods (descriptive and inferential statistics) and TOPSIS and Morris methods. The results show that social welfare varies between villages in case study. This value is between 0.11 – 0.95. Social welfare in the rural areas is higher than the average (0.596). The results also show that there is a significant relationship between social welfare and two criteria: population and services. Also there is a statistically significant indirect relationship between distance from the center of township and social welfare.
  Keywords: Rural Development, TOPSIS method, Morris method, Index
 • Reza Esfanjari Kenari, Mostafa Eskandari, Hosein Mehrabi Boshrabadi Page 229
  In this study different irrigation methods of wheat in the Fars province were analyzed using metafrontier approach technological gap ratio. For this purpose, information about 100 farmers that were interviewed randomly in 2013 was used. The sample farms were divided into two groups (with and without sprinkler irrigation systems) based on the different irrigation methods. The results of estimating the regional frontier production function showed that the technical efficiency for the group with sprinkler irrigation system and the group without sprinkler irrigation system is 0.87 and 0.82, respectively. It means that these producers with a certain amount of average input produce about 87 percent and 82 percent of the product, respectively that could possibly be produced using the same amount of input and available technology. The technical efficiency relative to the metafrontier production function in the group with sprinkler irrigation system and in the group without sprinkler irrigation is 0.84 and 0.72, respectively. The technological gap ratio for the above two groups is 0.96 and 0.88, which means that the sprinkler irrigation system has a better technical performance, and it has a higher technological gap ratio when compared with the with no irrigation system. This is a promising point for policy makers in the field of agriculture since production level could be improved by improvement in the production techniques and proper use of available resources. The results of the factors that are effective in acceptance of technology of sprinkler irrigation system that was evaluated using the Probit model have showed that variables of farmer experiment, their attending extension classes, farmer’s property, loan, risky propensities and ownership of wells all have a positive and significant effect on acceptance of technology of sprinkler irrigation systems.
  Keywords: Wheat, Technological gap ratio, Meta frontier function, Probit