فهرست مطالب

پژوهشگر (مدیریت) - پیاپی 36 (زمستان 1393)
 • پیاپی 36 (زمستان 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/12/25
 • تعداد عناوین: 8
|
 • دکتر جواد محرابی*، زهرا معروف مشاط صفحات 1-10
  این تحقیق بر پایه مفهوم نظریه عمل منطقی انجام شده و به بررسی نگرش مصرف کننده نسبت به نوآوری در خدمات (مطالعه موردی استفاده کنندگان پارکومتر در شهر قزوین)و عوامل مختلف تاثیر گزار در نگرش مصرف کننده می پردازد. این مدل با 6 فرضیه مطرح شده در آن عوامل موثر بر نگرش مصرف کننده بررسی شده است.این مطالعه به منظور بهبود درک بر نگرش مصرف کننده نسبت به نوآوری در خدمات انجام شده تا بتوان قبل از ارائه نوآوری و مواجهبا مشکلات و مقابله مصرف کنندگان از آن در استراتژی های بازاریابی، فروش بیشترو بهبود مزیت رقابتی موفق بود. در این پژوهش برای اندازهگیری عوامل موثربر نگرش مصرف کننده نسبت به نوآوری خدمات از 7متغیر استفاده شده که عبارتند ازسهولت درک شده از استفاده، رضایت از خدمات موجود، آگاهی از مد، ریسک گریزی مصرف کننده، قیمت منصفانه وتاثیر آنها بر شکل گیری نگرش مصرف کننده ودر نهایت قصد رفتاری او. این تحقیق جامعه آماری با مصرف کنندگان از خدمات جدید ونو میباشد را دارد که به تعداد 400 پرسشنامه در خرداد 92 در بین آنها به صورت تصادفی و بین استفادهکنندگان از خدمات پارکومتر در برای آمار spss سطح شهر قزوین توزیع شده و در پایان تجزیه و تحلیل داده ها به وسیله نرم افزار اکسل و توصیفی و لیزرل برای آمار استنباطی صورت گرفته است. یافته ها نشان میدهد که سهولت درک شده از استفاده، آگاهی از مد، قیمت منصفانه، تاثیر مثبتی بر نگرش مصرف کننده نسبت به نوآوری خدماتداشته، در حالی که، رضایت از خدمات موجود ریسک گریزی مصرف کننده، تاثیر منفی در نگرش مصرف کننده نسبت به نوآوری خدمات خواهد داشت.
  کلیدواژگان: نگرش مصرف کننده، رفتار مصرف کننده، نوآوری درخدمات
 • سیده شکوفه حسینی. دکتر علی دریجانی * صفحات 11-18
  تناسب بین نوع شخصیت و شغل کارکنان علیرغم آنکه از موضوع ا ت حائز اهمیت درادبیات مدیریت منابع انسانی و برنامه ریزی نیروی انسانی به حساب می آید ولی در سازمان های ایران، اهمیت آن بسیار کم رنگ و بعضا بی رنگ می باش د. افراد بدون توجه به ویژگی های شخصیتی و غالبا بر اساس مهارت،تجربه، تحصیل و یا سایر عوامل به مشاغل سازمان ی منصوب و به همین ترتیب در مشاغل مختلف جابجا می شون د. در پژوهش حاضر محقق در نظر دارد بامطالعه تناسب بین نوع شخصیت ونوع شغل اثرات آنرا بر رضایت شغلی و عملکرد کارکنان مطالعه کند گروه مورد مطالعه در این تحقیق شامل کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه می با شند. برای محاسبه حجم نمونه از جدول گرجسی و مورگان استفاد ه شده و اعضای نمونه به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخا ب شده اند.برای تایید پایایی ابزارهای اندازه گیری از ضریب آلفای کرونباخ و برای پاسخ به سوالات تحقیق از روش های دو جمله ایی و کروسکال والیس استفاده شده است. در این تحقیق برای اندازه گیری تناسب بین شغل و شخصیت از پرسشنامه جان هلند، برای اندازه گیری رضایت شغلی از پرسشنام ه بری فیلدورث و برای اندازه گیری عملکرد ازروش مصاحبه ب ا سرپرستان استفاده شده است نتایج تحقیق نشان داده است کارکنانی که دارای مشاغلی متناسب با شخصیتشان بوده اند از رضایت شغلی و عملکرد بالاتری نسبت به سایر گروه ها برخوردار بوده اند.
 • دکترکیهان تاجدینی، علی رضا معطوفی، علی اشرف احمدیان صفحات 19-30
  در دنیایی که تنها چیزی که در مورد آن اطمینان وجود دارد، پدیده عدم اطمینان است، سازمان ها به منظور پاسخ به محیط متلاطم، نیازمند نوآوری می باشند و نوآوری نیز نقشی اساسی در نیل به مزیت رقابتی و عملکرد عالی در سازمان ایفاء می کن د. اگرچه پژوهش های مت ع ددی به بررسی تاثیر نوآوری بر عملکرد بنگاه پرداخته اند، اما به نظر می رسد ادبیات پژوهش کشور با فقدان پژوهش های کاربردی در حوزه تاثیر یادگیری محوری بر نوآوری به طور عام و تاثیر یادگیری محوری بر نوآوری بنگاه های کوچک به طور خاص مواجه باش د. مقاله حاضر با بررس ی 82 بنگاه کوچک تهران و با هدف پرکردن شکاف موجود در ادبیات پژوهشی کشور نشان می دهد، تعهد سازمان به یادگیری، تفکر باز و بینش مشترک بر نوآوری بنگاه های کوچک تاثیری مثبت و معنادار دار د. همچنین نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل رگرسیون حکایت از وجود رابطه مثبت و معن ی دار بین نوآوری با سودآوری، فروش و ROI در بنگاه های کوچک دارد.
  کلیدواژگان: یادگیری محوری، نوآوری، عملکرد، بنگاه های کوچک
 • دکتر تورج مجیبی، فرشته نبوی صفحات 31-40
  تحقیق حاضر به بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و مسئولیت اجتماعی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه می پردازد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه اعضای دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه اعم از (هیئت علمی، مدیران و کارشناسان) تشکیل می دهد. و حجم نمونه طبق فرمول کرجسی _ مورگان 157 نفر تعیین گردید، که برای نمونه گیری از روش تصادفی طبقه ای استفاده شد. به منظور تعیین روائی از روش قضاوتی استفاده گردید. و به منظور تعیین پایایی تحقیق، پرسشنامه اولیه بین 30 نفر از پاسخ دهندگان توزیع گردید.که پایایی از طریق 90 % به دست آمد. تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از نوع روش جزء تحقیقات / محاسبه ضریب آلفای کرونباخ، 7 توصیفی از نوع همبستگی می باشد. مدل مفهومی تحقیق بر پایه نظریات سرمایه اجتماعی ناهاپیت – گوشال و کریشنا شرایدر و مدل مسئولیت اجتماعی دنیسون در نظر گرفته شده است. یافته های تحقیق در نهایت براساس نتایج حاصل از آزمون کلوموگروف- اسمیرنوف و ضریب همبستگی اسپیرمن نشان می دهد، بین سرمایه اجتماعی و مسئولیت اجتماعی در دانشگاه آراد اسلامی واحد فیروزکوه رابطه معنی داری وجود دارد. مثبت بودن ضریب همبستگی بیانگر رابطه مستقیم و مثبت این دو مولفه است.
  کلیدواژگان: اعتماد، سرمایه اجتماعی، مسئولیت اجتماعی
 • دکترمحمدمهدی موحدی *، منا مرادی صفحات 41-54
  در این تحقیق تاثیر مولفه های مدیریت دانش شامل: کسب دانش، انتشار دانش و فناوری اطلاعات، برای شناسایی و ثبت نیازهای مشتریان در جهت مشتری مداری سازمان مورد بررسی قرار گرفت. نقش متغیرهایی عوامل سازمانی و گرایش مشتری نیز به عنوان متغیرهای واسطه و تعدیل کننده بررسی شدند. روش تحقیق در این پژوهش از بعد ماهیتی کاربردی و از جهت روش گردآوری داد ه ها توصیفی و از نوع پیمایشی می باشد. داده های مورد نیاز از طریق پرشسنامه از مدیران و کارکنان شرک تهای دولتی و خصوصی بیمه شهر تهران جمع آوری گردید. برای تحلیل داد ه ها از روش معادلات ساختاری استفاده شده است. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار لیزرل تحلیل گشتند. نتایج تحقیق بیانگر است که مدیریت دانش از طرق تاثیر بر متغیرهای سازمانی بر مشتری مداری تاثیرگذار است و گرایش مشتری نیز نقش متغیر تعدیل کننده را ایفا می کند.
  کلیدواژگان: مشتری مداری، مدیریت دانش، گرایش مشتری، متغیرهای سازمانی
 • شیرین عزیزی*، دکتر میثم شفیعی رودپشتی صفحات 55-72
  امروزه مفهوم توسعه پایدار کاربردی جهانی پیدا کرده و بسیاری از بخشها و ارکان هر جامعه را درگیر خود ساخته است. از بین عوامل و شاخصه های فراوانی که بر دستیابی به توسعه پایدار موثر هستند نظام آموزشی بهانحاء مختلف در سطح قابل توجهی تاثیرگذار است. کارآمدی این نظام نیز تابع عوامل و مولفه های گوناگونی است. مدیران و مدیریت آنها یکی از این مولفه هاست که بهره ور بودن آن ها نقش قابل توجهی در کارامدی نظام های آموزشی دارد. لذا این مقاله در صدد است تا در گام نخست عواملی را که به تفکیک، موجبات افزایش سطوح بهرهوری مدیران زن و مرد را فراهم می کند را شناسایی کرده و در اقدامی مبتکرانه با استناد به اینکه مدل کانو خصلت دسته بندی مولفه ها و ویژگی هااز حیث ابعاد کیفیتی دارا می باشد(تاکنون از این تکنیک تنها برای سنجش رضایت مشتری استفاده شده است) به منظور طبقه بندی و مقایسه عوامل موثر بر بهره وری مدیران زن و مرد آموزش و پرورش از این تکنیک بهره گیری نماید. نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان میدهند از 23مولفه شناسایی شده به عنوان مولفه های موثر بر بهره وری مدیران زن، 1 مولفه الزامی، 16 مولفه یک بعدی و 3 مولفه جذاب می باشند و همچنین در مورد مدیران مرد 4 شاخص یک بعدی و 13 شاخص الزامی شناسایی شده و شاخص جذابی برای مردان مشاهده نشد. در پایان رتبه بندی این مولفه ها نیز ارائه شده است.
  کلیدواژگان: توسعه پایدار، مدل رضایت مشتری کانو، بهرهوری، مدیران زن و مرد، آموزش و پرورش
 • دکترمهران مختاری بایع کلایی *، حمیدرضا آزادی صفحات 73-68
  طرحهای عمرانی در حکم نبض اقتصاد جامعه هستند. اعتبار این طرحها، سرمایه گذاریهای دولتی محقق و به همراه سرمایه گذاریهای بخش خصوصی رشد اقتصاد ی را موج ب می شوند.اگر بهره برداری از پروژه با تاخیر مواجه شوند، ضمن اتلاف سرمایه ها برخی از آنها توجیه فنی و اقتصادی خود را از دست خواهند داد. هدف کلی از انجام این تحقیق استخراج عوامل بحرانی به منظور شناسایی و ریشه یابی علل تاخیر در اجرای طرحها و پروژه های عمرانی با هدف بهینه سازی مدیریت پروژه های عمرانی و کاهش تاخیر زمانی می باشد. بنابراین، در این پژوهش تلاش شده است که موانع موجود در عدم تحویل به موقع پروژه های بخش آب کشور در شرکت آب منطقه ای استان مازندران مورد کنکاش و بررسی قرار گیرد. روش تحقیق، توصیفی- پیمایشی و جامعه آماری این پژوهش، مدیران، کارشناسان، کارفرمایان و پیمانکاران درگیر در بخش های مختلف پروژه های عمرانی بخش آب کشور در شرکت سهامی آب منطقه ای مازندران. روش نمونه گیری تصادفی ساده و تعداد نمونه شامل 169 نفر اعم از مدیران، کارشناسان، کارفرمایان و پیمانکاران درگیر در بخش های مختلف پروژه های عمرانی بخش آب کشور در شرکت سهامی آب منطقه ای مازندران است. یافته های پژوهشی این تحقیق نشان می دهند که بین متوسط رتبه ها در حوزه موانع مدیریتی و متوسط رتب ه ها در مجموع 8 سوال موانع اقتصادی- مالی و متوسط رتبه ها در حوزه موانع فنی/ زیرساختی و متوسط رتبه ها در حوزه موانع محیطی و متوسط رتب ه ها در حوزه موانع حقوقی- قانونی و متوسط رتبه ها در حوزه موانع حقوقی- قانونی و متوسط رتب ه ها در حوزه موانع انسانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
  کلیدواژگان: موانع مدیریتی، موانع اقتصادی، مالی، موانع فنی، زیر ساختی، موانع انسانی، موانع محیطی، موانع حقوقی، قانونی، موانع سیاسی
 • عماد روغنیان *، عباس شیخیان، احسان صیاد ابندانکشی صفحات 87-100
  صنایع غذایی بهعنوان یکی از مهمترین صنایع کشور، برای تامین مواد اولیه خود نیاز مبرمی به برنامهریزی در سطوح کلان و خرد دارد. بنابراین یکی از بخشهای مهمی که نیازمند مطالعه جدی است بحث مدیریت زنجیره تامین و تامینکنندگان در صنایع غذایی است. هدف این پژوهش، شناسایی معیارهای ارزیابی و رتبه بندی تامین- کنندگان با استفاده از تکنیک تاپسیس فازی در شرکت صنایع غذایی پروتئینی پاباس است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی- توصیفی است و به صورت مقطعی در زمستان 1393 انجام شده است. محققان بهمنظور شناسایی معیارهای ارزیابی تامینکنندگان به بررسی تحقیقات پیشین پرداخته و در نهایت به منظور جمع بندی از تکنیک دلفی استفاده کردند که پس از 4 دور اجرای این تکنیک، به مرحله اشباع رسیدهاند. پس از شناسایی معیارهای ارزیابی، بهمنظور رتبهبندی تامینکنندگان از تکنیک تاپسیس فازی استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش شرکت صنایع غذایی پروتئینی پاباس است و 5 مدیر که در زمینه تحقیق صاحب نظر و دارای معلومات کافی هستند، بهعنوان حجم نمونه انتخاب گردیدهاند. یافته های پژوهش حاکی از آن است که 6 معیار بهعنوان مهم ترین معیار در رتبه بندی شرکت های تامین کننده در نظر گرفته شده است که عبارتند از: کیفیت، تحویل بهموقع، قیمت، ریسک، تکنولوژی تامین کننده و پشتیبانی. همچنین براساس نتایج بهدست آمده از رتبه بندی تامینکنندگان می- توان بیان نمود که شرکت توزیع گوشت و مرغ کریمی بهترین رتبه و تعاونی گوشت و مرغ استان بدترین جایگاه را به خود اختصاص دادهاند.
  کلیدواژگان: معیارهای ارزیابی تامینکنندگان، رتبهبندی تامینکنندگان، تاپسیس فازی، شرکت صنایع غذایی پروتئینی پاباس
|
 • J. Mehrabi*, Z. Maroof Mashat Pages 1-10
  Innovation has attracted considerable interest in recent years in improving competitive advantage for both profit and nonprofit organizations. Service innovation offers the potential for substantially improving the performance، but performance gains are often obstructed by users’ unwillingness to accept and use available systems. This research aims to use the concept of Reasoned Action Theory to further examine consumer attitudes toward service innovation and its antecedents. By focus group discussion and literature review، a conceptual model with six postulated hypotheses is proposed. The Electronic Toll Collecting (Park meter) system is selected as the service innovation to test the model. A structured questionnaire is designed to collect field data. The structural equation model is used with LISREL VIII program to estimate the structural coefficients and to test the hypotheses. The findings represent hat perceived ease of use، perceived price fairness، risk averseness and satisfaction with existing service significantly influence consumer attitude، and influence consumer’s intention to adopt service innovation. The practical implication of the research is that، before introducing a service innovation، the service provider must seriously consider the possible difficulties of the usage.
  Keywords: Consumer View, Consumer Behavior, Innovation in Services
 • A. Darijani*, S. S. Hoseyni Pages 11-18
  Personality-job fit is an important issue in human resources management literature and human resources planning. However، the issue has attracted less attention by itself in Iranian organizations. People have been employed in organizational jobs based on skill، experience، or education by no attention to their personality. Current study tries to study the effect of personality-job on employee’s performance and job satisfaction. The population under study is the employees of Islamic Azad University، Firoozkoh branch. Gerjsi and Morgan table is used to estimate the sample size. In addition، the samples are selected by random sampling plan. To collect data، a self-administrated questionnaire is designated. Personality-job fit and job satisfaction is measured by Holland’s questionnaire and Fildors’s questionnaire، respectively. Cronbach’ alpha is used to confirm reliability of questionnaire. To analyse the data، central parameters، binomial test، and Kruscal Wallis test are ulitized. The performance is also measured by a structured interview with supervisors. The results indicated that the perception of personality-job appropriateness has a significant impact on job satisfaction and as a result leads to higher level of performance.
 • K. Tajeddini*, A. R. Matoufi, A. A. Ahmadian Pages 19-30
  Todays, the only thing that can be trusted all over the world is lack of confidence. All organizations need to innovate to comply with the wavy environment and the innovation by itself has a vital role in moving toward the comparative advantage and supreme performance. Although many researches have already investigated the effect of innovation on the performance, it seems that, in future, lack of applicable studies about the effect of pivotal learning on innovation in general and on the innovation of small firms in particular will be faced with. Having investigated 82 small firms in Tehran to fill the gap existing in the research literature of the country, the present study has represented that organizations commitment to learning; open-mindedness and shared vision have significantly positive effect on the innovation of small firms. The results obtained from the regression analysis have also indicated the presence of a significantly positive relationship between innovation and profitability, sale and ROI in small firms.
  Keywords: Learning Orientation, Innovation, performance, Small Firms
 • T. Mojibi*, F. Nabavi Pages 31-40
  This paper aims to consider the relationship between social capital and social responsibility in Islamic Azad University – Firouzkouh branch. The population of research all faculty members, managers and experts employed in Islamic Azad University - Firouzkouh branch. The sample sizeincludes 157 peopledetermined by Jeris-morgan formula using the stratified random sampling method. Firstly, a questionnaire is distributed to 30 people and then total stability of questionnaire istested by Cronbakh Alpha test and SPSS software. The results represent that the stability is over than 0.907. This research uses an applied, descriptive and correlational method. The conceptual model of this research is based on Nahapit - Gushal and Krishna-Sherader social capital theories and Denison social responsibility model. Based on the results of kolomogroph - Smearnov test, Friedman test and Spearman correlation coefficient, the Findings indicate thatthere is a significant relationship between social capital and social responsibility in Islamic Azad University - Firouzkouh branch. The positive correlation coefficient also confirms a direct and positive relationship between them.
  Keywords: Trust, social capital, Social Responsibility
 • M. M. Movahedi*, M. Moradi Pages 41-54
  In this study, the impact of knowledge management components including knowledge acquisition, dissemination of information technology knowledge will be studied to identify and record the requirements in customer orientation. The role of organizational factors as well as customer orientation variables is analyzed as mediating moderating variables. The methodology of the research is practical by the nature and a descriptive survey in data collection. The data required will be collected through questionairies filled by the managers and employees working in public and private insurance companies in Tehran. to analyze the data collected, structural equations are used. The collected data are analyzed via LISREL software. The results suggest that knowledge management influence customers satisfaction through affecting organizational variables and customer orientation also plays as a moderator.
  Keywords: Customer Satisfaction, Knowledge Management, Customer Orientation, Organizational Variables
 • S. Azizi*, M. Shafiey Roudposhti Pages 55-72
  Nowadays, the concept of sustainable development has found a global application and attracted many parts andbasis of any community. Among many factors affecting sustainable developments, educational system is remarkably effective in many ways. The effectiveness of the system is also a function of various factors and components. The managers and their management are one of the components playing a significant role in all education systems. Therefore, by considering many female managers working in education system of the country, this paper is firstly to identify the factors increasing the productivity of the male and female managers and then use Kano model creatively to classify and compare the factors affecting the productivity of male and female managers. The results obtained by this study indicate 23 elements are identified as effective elements of productivity of male and female managers. For female managers, one factor is essential, 16 factors are one-dimensional and 3 factors are attractive. Also, in the case of male managers, 4 factors are one-dimensional and 13 factors essential but no attractive factor detected. The ranking of these elements is also presented at the end.
  Keywords: Sustainable development, Kano Customer Satisfaction Model, Productivity, Male, Female Managers, Education, Training
 • M. Mokhktari*, H. Azadi Pages 73-68
  Construction plans are regarded as the basis of the economy in the society. Any delays in the utilization of projects can cause to waste the investments and the loss of technical and economic justifications. In this paper, the barriers of on-time delivery in water projects will be scrutinized in Mazandaran Regional Water Company. So, the independent variables such as management obstacles, cultural, social, economic, financial, juridical, legal, technical, infrastructural factors, and dependable variable or human factors would be influential in the delays in construction projects. The research methodology is to provide a descriptive-survey study and the populationincludes 169 managers, experts, employers, and contractors working in various parts of water construction projects in Mazandaran Water Joint Stock Company selected by simple random sampling. The data is collected through a questionnaire in which the reliability coefficient calculated based on Cronbach's Alpha (α=87%). By using SPSS, descriptive and inferential statistics and Friedman's correlation coefficient, an intelligent analysis will be performed. The research findings represent that there are positive and meaningful relations between the averagerates in the obstacles to management, total eight questions of economic and financial barriers, the lack of technical and infrastructural factors, environmental obstacles, juridical and legal problems and finally the barriers in human factors.
  Keywords: Managerial Barriers, Economic, financial Barriers, technical, infrastructural Barriers, Human Barriers, Environmental Barriers, juridical, legal Barriers, Political Barriers
 • E. Roghanian*, A. Sheykhian, E. Seyad Abendabkeshi Pages 87-100
  Food industries as one of the most important industries in the country are an urgent need to supply raw materials at the macro and micro levels. So one of the main sections requiring serious study is supply chain management and suppliers issues in food industries. The purpose of this study is to identify the criteria to evaluate and rank the suppliers by using Fuzzy TOPSIS technique in Pabas Protein Food Industries. This research is an applied-descriptive and cross-sectional study conducted in winter 2015. The researchers have reviewed the previous studies to identify these criteria to assess the suppliers. At the end, Delphi technique is used to get and sum up the results. The saturation point has been reached after implementing the technique for 4 times. By identifying the evaluation criteria, Fuzzy TOPSIS technique is used to rank suppliers. The population contains Pabas protein Food Industries and 5 directors having sufficient information selected as sample size. The findings suggest 6 criteria considered as the most important criterion in ranking the suppliers including quality, timely delivery, price, risk, suppliers’ technology and support. Also, according to the results obtained by ranking the suppliers, it can be concluded that Karimi Meat and Poultry Distribution Company has the best position and Province meat and poultry cooperative the worst respectively.
  Keywords: Suppliers Assessing Criteria, Suppliers Ranking, Fuzzy TOPSIS, Pabas Protein Food Industries Company