فهرست مطالب

 • سال پانزدهم شماره 3 (پیاپی 57، پاییز 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/10/10
 • تعداد عناوین: 8
|
 • فرزانه بهزادی، چنگیز رحیمی، نورالله محمدی صفحه 5
  هدف
  هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر آموزش نوروفیدبک بر افزایش توانایی محاسبه عددی وحافظه عدد در دانش آموزان دارای اختلال حساب نارسایی بود.
  روش
  این پژوهش، مطالعه ای شبه آزمایشی از نوع طرح پی شآزمون، پ سآزمون با گروه آزمون و گروه گواه است. تعداد 20 نفر دانش آموز دارای اختلال حساب نارسایی در سنین 10 تا 12 سال به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شده و به طور تصادفی در دو گروه مساوی قرار گرفتند. شرکت کنندگان دو خرده مقیاس محاسبه عددی و حافظه عددی از مقیاس هوش وکسلر کودکان تجدید نظر شده را در مراحل پی شآزمون و پ سآزمون اجرا کردند. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از تحلیل کوواریانس و تحلیل واریانس چندمتغیری تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که نوروفیدبک میزان توانایی های محاسبه عددی و حافظه عددی را در گروه آزمایش افزایش داده است. هم چنین آموزش نوروفیدبک میزان توانایی های محاسبه عددی و حافظه عددی را در دان شآموزان گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه افزایش داده بود.
  نتیجه گیری
  از آموزش نوروفیدبکمی توان به عنوان یک راهبرد آموزشی در مداخلات مکمل درمان اختلال حساب نارسایی استفاده کرد. هم چنین نوروفیدبک می تواند در تنظیم الگوهای امواج مغزی کودکان دارای ناتوانی یادگیری ریاضی موثر واقع شده و منجر به افزایش توانایی محاسبه عددی وحافظه عدد آنان گردد.
  کلیدواژگان: نوروفیدبک، اختلال حساب نارسایی، محاسبه عددی، حافظه عددی
 • سعیده معظمی گودرزی، علی عربانی دانا، نورعلی فرخی، کورش گودرزی صفحه 19
  هدف
  هدف پژوهش حاضر، بررسی تقویت حافظه کاری با استفاده از رایانه و اثربخشی آن بر عملکرد خواندن و صحت خواندن در دانش آموزان نارساخوان مقطع ابتدایی شهر تهران در سال تحصیلی 1393 بود.
  روش
  در این پژوهش از روش نیمه آزمایشی و از طرح -94 پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل استفاده شده است. بدین منظور از 48 دانش آموز نارساخوان که به مراکز دولتی مشکلات یادگیری شهر تهران مراجعه کرده بودند، 30 نفر به طور تصادفی انتخاب شده و مجددا به صورت تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایش (هرگروه 15 نفر) جای دهی شدند. در این پژوهش، آزمون نارساخوانی (نما) کرمی نوری و مرادی و نیز مقیاس هوشی تهران-استنفورد-بینه کامکاری مورد استفاده قرار گرفت. داده های به دست آمده با روش تحلیل آماری کوواریانس تحلیل شد.
  یافته ها
  نتایج پژوهش نشان داد که تقویت حافظه کاری با استفاده از تمرینات رایانه ای، عملکرد خواندن و صحت خواندن دانش آموزان نارساخوان را بهبود می بخشد.
  نتیجه گیری
  حافظه کاری نقش اساسی و مهمی در عملکرد خواندن دارد و نقص در این حافظه منجر به ضعف در عملکرد خواندن در دانش آموزان دارای مشکلات یادگیری به خصوص نارساخوان ها می شود.
  کلیدواژگان: حافظه کاری، عملکرد خواندن، مشکلات یادگیری، نارساخوان
 • طیبه مختاریان، فریدون یاریاری، طاهر مختاریان صفحه 31
  هدف
  هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی ورزش مغزی، بر کاهش استرس مادران،کاهش بیشفعالی و افزایش توجه کودکان دارای اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی است.
  روش
  پژوهش حاضر کیفی، از نوع موردی است. در این پژوهش از طرح نیمه آزمایشی پی ش آزمون- پس آزمون بدون گروه کنترل استفاده شده است. نمونه آماری این پژوهش شامل 10 نفر از مادران کودکان دارای اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی و 10 نفر از کودکان دارای این اختلال در گروه سنی 4 تا 12 سال هستند.
  یافته ها
  یافته های پژوهش نشان داد که آموزش ورزش مغزی موجب کاهش استرس والدین میگردد. همچنین این روش موجب افزایش توجه کودکان می شود و به شکل موثری موجب کاهش بیشفعالی در کودکان مورد نظر میگردد.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داده که آموزش ورزش مغزی بر افزایش توجه تاثیر معناداری داشته است. کنشهای اجرایی/ توجه از جمله توانایی هایی هستند که کودکان در آینده برای یادگیری های مدرسهای به آنها نیازمندند.
  کلیدواژگان: ورزش مغزی، استرس، بیشفعالی، اختلال نارسایی توجه، بیش فعالی
 • پریسا رکنی، علی اکبر ارجمندنیا، جلیل فتح آبادی صفحه 43
  هدف
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر کفایت اجتماعی بر بهبود عملکرد رفتاری دانش آموزان با ناتوانی یادگیری است.
  روش
  پژوهش حاضر، از نوع مطالعه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون و گروه آزمایش و کنترل میباشد. جامعه آماری عبارت است از کلیه دانش آموزان دارای ناتوانی یادگیری با 39 در شهرستان - میانگین سنی 01 سال که در سال تحصیلی 39 اهواز، در مراکز اختلال یادگیری خدمات دریافت میکردند. تعداد 91 دانشآموز انتخاب شده و در گروه آزمایش و کنترل به طور تصادفی تقسیم شدند. قبل از اجرای طرح، نسخه والد مقیاس درجه بندی گرشام و الیوت) 0331 (توسط والدین SSRS مهارت های اجتماعی پاسخ داده شد و پرسشنامه های راتر و همکاران) 0391 (برای سنجش سازگاری اجتماعی و پرسشنامه رایدل و همکاران) 0331 (برای سنجش کفایت اجتماعی توسط معلمان پاسخ داده شدند. دانشآموزان در 01 جلسه 91 دقیقه ای تحت آموزش برنامه کفایت اجتماعی قرار گرفتند. پس از اتمام آموزش، با زمان دهی یک ماهه با همان پرسش نامه ها از والدین و معلمان پس آزمون به عمل آمد.
  یافته ها
  در پس آزمون، تفاوت معنی داری در مهارتهای اجتماعی، مشکلات مشاهده شد.)p>1/ رفتاری، کفایت اجتماعی و سازگاری اجتماعی) 10
  نتیجه گیری
  برنامه آموزشی مبتنی بر کفایت اجتماعی می تواند در بهبود عملکرد رفتاری دانشآموزان در مولفه های مهارتهای اجتماعی، مشکلات رفتاری، کفایت اجتماعی و سازگاری اجتماعی موثر باشد.
  کلیدواژگان: ناتوانی یادگیری، کفایت اجتماعی، سازگاری اجتماعی، مهارت اجتماعی، مشکلات رفتاری
 • نعمت الله سلطانی، ابوالقاسم یعقوبی، یوسف آرام، حسین محققی صفحه 55
  هدف
  هدف این پژوهش، بررسی تاثیر روش آموزش دستور زبان بر جمله سازی دانش آموزان آسیب دیده شنوایی می باشد.
  روش
  تعداد 21 دانش آموز آسیب دیده شنوایی که دارای افت شنوایی شدید و عمیق بودند، با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس به طور تصادفی در دو گروه 6 نفره جایگزین شدند. مطالعه به روش نیمه آزمایشی انجام شد. در هر دو گروه، پیش آزمون اجرا شد. سپس در 21 جلسه 54 دقیقه ای روش آموزش دستور زبان به گروه آزمایش، آموزش داده شد. چارچوب نظری رویکرد دستوری و آموزش موضوع محور و مستقیم به طور خاص)آموزش معلم محور(، و روش آموزشی غیرمستقیم در سطح محدود و عام مورد نظر بوده است. در پایان آموزش، پس آزمون در مورد هر دو گروه به عمل آمد. ابزار پژوهش در این مطالعه، آزمون محقق- ساخته بود.
  یافته ها
  میانگین نمره های جمله سازی حاصل از پس آزمون گروه آزمایش در مورد روش آموزش دستور زبان، اختلاف معناداری با میانگین نمره های پیش آزمون هر. )P>1/ دوگروه و پس آزمون گروه کنترل نشان ندادند) 14
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته های این پژوهش می توان نتیجه گیری کرد که روش آموزش دستور زبان در مورد ناشنوایان باعث بهبود جمله سازی آنان نمی شود.
  کلیدواژگان: نقص شنوایی، روش آموزش دستور زبان، انطباق فعل و فاعل، جمله سازی، دانش آموزان آسیب دیده شنوای
 • علی اصغر کاکوجویباری، مهناز علی اکبری دهکردی، شیدا شریفی ساکی، افسانه قرقزلو صفحه 69
  هدف
  هدف از مطالعه حاضر بررسی رابطه اختلالات اضطرابی با عملکرد ریاضی در دانشآموزان مبتلا به عملکرد پایین در ریاضیات است.
  روش
  جامعه آماری این پژوهش را دانشآموزان منطقه دو تهران تشکیل میدهند که از بین آنها 8 مدرسه به صورت تصادفی انتخاب و از بین این مدارس، دانشآموزانی که در آزمون کی- مت 8 واحد انحراف استاندارد پایینتر از میانگین بودند /5))کانولی، 8888 88 نفر(، به عنوان دانشآموزان دارای عملکرد پایین ریاضیات انتخاب (شدند. دانشآموزان شرکتکننده به مقیاس نشانه های اختلال اضطرابی بیرماهر) 8881 (و آزمون محقق ساخته عملکرد ریاضیات پاسخ دادند.
  یافته ها
  نتایج بدست آمده نشان داد که بین اختلالات اضطرابی و عملکرد ریاضی رابطه منفی معناداری وجود دارد. نتایج بدست آمده از رابطه عملکرد ریاضی با اختلال وحشتزدگی، اختلال اضطراب فراگیر، اختلال اضطراب جدایی، مدرسههراسی و جمعیت- هراسی نشان داد که دانش آموزانی که عملکرد ریاضی پایینی دارند ممکن است مبتلا به مشکلات هیجانی باشند.
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد که اختلالات اضطرابی به عنوان یک عامل مهم میتواند در یادگیری ریاضیات تاثیر منفی داشته باشد و باعث شود که دانش آموزان بهویژه در سنین پایین دبستان از درس ریاضیات بترسند و از یادگیری این درس سرباز زنند.
  کلیدواژگان: اختلالات اضطرابی، اختلالات یادگیری، عملکرد پایین در ریاضیات
 • خدیجه شیرخانی، طاهره الهی، محمود کاظمی صفحه 77
  هدف
  پژوهش حاضر با هدف بررسی و مقایسه مهارت های اجتماعی دانش آموزان دبیرستانی تیزهوش و عادی و ارتباط آن با مهارت های حل مسئله و فرزندپروری ادراک شده طراحی و اجرا شد.
  روش
  09 نفر از دانش آموزان دبیرستانی تیزهوش به روش تصادفی خوشه ایدر رشته های ریاضی، تجربی و انسانی انتخاب شدند. از پرسشنامه مهارت های اجتماعی ایندربیتزن و فوستر برای ارزیابی مهارت های اجتماعی و از پرسشنامه ادراک شیوه والدین آر. جی رابینز برای بررسی سبک های فرزندپروری ادراک شده والدین استفاده شد.برای مهارت حل مسئله پرسشنامه هپنر و پترسن مورد استفاده قرار گرفت.
  یافته ها
  بر اساس یافته های بدست آمده از پژوهش حاضر بین مهارت های اجتماعی دانش آموزان تیزهوش و عادی تفاوت معناداری وجود ندارد. در ارتباط با مهارت حل مسئله نیز تفاوت معناداری بین دانش آموزان تیزهوش و عادی مشاهده نشد. نتایج همبستگی پیرسون نشان داد که مهارت های اجتماعی فقط با سبک های فرزندپروری پدر رابطه معناداری دارد.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد که مهارت های اجتماعی و مهارت حل مسئله دانش آموزان تیزهوش و عادی تفاوتی با یکدیگر ندارد. سبک فرزندپروری پدر)گرمی و درگیری پدر(با مهارت های اجتماعی نوجوانان رابطه دارد. سبک های فرزندپروری فقط در گروه دانش آموزان تیزهوش با مهارت حل مسئله در ارتباط است و بیشترین ارتباط مربوط به سبک اعتماد با حمایت پدر از خودمختاری می باشد. همچنین مهارت حل مسئله، مهارت های اجتماعی را در دانش آموزان افزایش می دهد.
  کلیدواژگان: مهارت های اجتماعی، مهارت حل مسئله، فرزندپروری ادراک شده، تیزهوش
|
 • Farzaneh Behzadi Changiz Rahimi Norolah Mohamadi Page 5
  Objective
  The aim of the present study was to examine the effect of neurofeedback training on increasing of Arithmetic abilities (numerical calculation and numerical memory) in the students with dyscalculia.
  Method
  It was a semiexperimental design using pre-test and post-test for both the experimental and control groups. The subjects were 2 students with mathematical learning disability from 10 to 12 year-old who were selected using the in access sampling method. They were randomly assigned in two matched groups. The subjects performed two subscales of Wechsler Intelligence Scale for Children-Revised (WISC-R), including Arithmetic and Digit Span (a memory test), as pre-test and post-test. Data was analyzed using analysis of covariance and multivariate analysis of variance.
  Results
  Neurofeedback training resulted in noticeable increase in mathematical calculation abilities (Arithmetic and Memory) of the experimental group in compare with the control group.
  Conclusion
  Neurofeedback, as a supplemental intervention method, may be used to treat of mathematical learning disability disorder.
  Keywords: Neurofeedback, Mathematical learning disability, Arithmetic ability
 • Saeedeh Mozami Goudarzi, Ali Arabani Dana Nourali Farokhi , Koroush Goudarzi Page 19
  Objective
  This study investigates the use of amplification of working memory using computer in recovering the reading function and Accuracy in Tehran’s dyslexic students at primary level.
  Method
  The study is a semi-experimental research with pre-test and post test. 30 students were chosen randomly among 48 dyslexic students who studied in learning disability governmental centers of Tehran. They were divided randomly in two groups of control and trial (15 students for each group). The dyslexia test of Kormi Noori and Moradi and also Tehran-Stanford-Bine kamkari intelligence scale was used. The obtained data was analyzed using statistical method of Covariance.
  Results
  Results showed that amplifying the working memory using computer improves the reading function and accuracy of dyslexic students.
  Conclusion
  It can be said that working memory has an important and essential role in reading function. Deficiency of working memory leads to weakness in reading function of students with learning disability and dyslexia.
  Keywords: Working Memory, Reading Function, Learning Disability, Dyslexic Student
 • Tayebeh Mokhtarian Fereidoonyaryari, Taherehmokhtarian Page 31
  Objective
  This study investigates the effectiveness of Brain Gym in reducing maternal stress and hyperactivity and increasing attention in children with Attention Deficit /Hyperactivity Disorders (ADHD).
  Method
  This study is a qualitative case study. A quasi-experimental design with pretest - posttest is used in this study. Sample of study includes 10 mothers of children with ADHD and 10 children with ADHD.
  Results
  Results revealed that Brain Gym will reduce parental stress. This will also increase attention in children, and effectively reduce hyperactivity in those children.
  Conclusion
  it can be concluded that Brain Gym training has significant effect on increasing attention. Executive functions / attentions are the abilities that children will need them in future.
  Keywords: Brain Gym, Stress, Hyperactivity, Attention deficit, hyperactivity disorders
 • Parisa Rokni Aliakbar Arjmandnia , Jalil Fathabadi Page 43
  Objective
  The aim of this study was to verify the impact of social competence on improvement behavioral performance of students with learning disorders.
  Method
  Current study is an experimental research with post-test and pre-test. Population of study includes all students with learning disability. Sample of study includes 30 students that were assigned randomly in two groups. First of all, the questionnaire of SSRS (social skills), the questionnaire of Ratter (social adaptations) and the questionnaire of Raydael (social competence) were filled out by parents. All students in experimental group passed 10 sessions of social competence program. One month after training, all teachers and parents were asked to fill out the same questionnaire again.
  Results
  There was significant difference between experimental and control group in terms of social skills, behavioral problems, social competence and social adaptation (P<0.05).
  Conclusion
  It can be concluded that learning program based on social competence was cable to improve the students’ functions in the concept of social skills, behavioral problems, social competence and social adaptation.
  Keywords: Learning disorders, Social competence, Social adaptation, Social skills, Behavioral problems
 • Nematolah Soltani Abolghasem Yaghobi , Yousef Aram , Hosein Mohagheghi Page 55
  Objective
  The aim of this study was to investigate the effect of grammar teaching method on the sentence making process of students with hearing impairments.
  Method
  Among 16 hearing impaired students in the fifth grade who were suffered from severe hearing loss, 12 students have been randomly assigned in two groups. This study has been made on the basis of semi- experimental method. A pretest was carried out for both groups. Then, the grammars were taught to experimental group during 10 sessions of 45 minutes. Regard to content structure of this sudy, the direct method with grammatical approach and the indirect method in narrow and general scale have been specially carried out as a theoretical framework (teacherbased teaching method) in teaching. Afterward, a post- test was administered to both groups. The instrument used in this study was a researcher-made test.
  Results
  The mean score of the sentence making process obtained through post-test of the experimental group didn’t demonstrate significant differences in the comparison with the mean score of pre-test among two groups and with the post-test of the control group(P>.05).
  Conclusion
  Findings demonstrate that the teaching grammar method to the deaf students do not improve their sentence making ability.
  Keywords: Hearing impairment, Grammar teaching method, Conformity between subject, verb, Sentence making process, Hearing impaired students
 • Ali Asgaharkakojoibari , Mahnaz Aliakbari , Sheidasharifi Saki Afsane Ghareghozlo, M.A Page 69
  Objective
  One of the problems that cause parents frequently returned to the clinics is disability to learn mathematics. The aim of current study was to investigate relationship of Anxiety disorders with mathematical performance in children with mathematical learning disorders.
  Method
  Statistical population of this study was composed of students in region 2 of Tehran. were chosen 8 schools randomly and among them, students who were 1 / 5 unit of standard deviation lower than average in K – Mat test (kanoli, 1988) were chosen as students that have learning disorder (83 people). Participant responds to Birmaher’s stress disorder scale and researcher – built test of mathematical performance.
  Results
  The results showed that there is a significant negative correlation between anxiety disorders and mathematics performance. The results of the relationship between mathematics performance with panic disorder, generalized anxiety disorder, separation anxiety disorder, school phobia and social anxiety showed that students who have low math performance may be suffering from emotional problems.
  Conclusion
  Based on the results, it seems that anxiety disorder as an important factor could have a negative impact on learning mathematics. It causes that the students who fear math especially at an early age, refuse to learn this lesson.
  Keywords: Anxiety disorders, Learning mathematics, Mathematics performance
 • Khadije Shirkhani, Ma. Tahere Elahi , Mahmud Kazemi Page 77
  Objective
  The aim of this study was to investigate and compare the social skills of gifted and normal high school students and its relationship with problem-solving skills and perceived parenting style.
  Method
  90 gifted high school students of mathematics, experimental science and humanities were selected by cluster-random method. Data were collected by Teenage Inventory of Social Skills (Inderbitzen & Foster,), Perceptions of Parents Scales (Robbins), and the Problem-Solving Inventory (Heppner & Petersen).
  Results
  Based on the findings of this study, there is no significant difference between the social skills of gifted and normal students. No significant difference was found regarding the problem-solving skills of gifted and normal students. Pearson correlation results showed that only the relationship between social skills and parenting styles of fathers was significant.
  Conclusion
  The results showed that social and problem-solving skills do not differ in gifted and normal students. Father's parenting style (warmth and involvement) was related to adolescent social skills. Only parenting styles among gifted students was related to problem-solving skills. The most correlation was between trust style and maternal autonomy support. Also problem-solving skills increase student's social skills.
  Keywords: Social skills, Problem, solving skills, Perceived parenting, Gifted