فهرست مطالب

جغرافیا و آمایش شهری - منطقه ای - پیاپی 17 (زمستان 1394)
 • پیاپی 17 (زمستان 1394)
 • بهای روی جلد: 20,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1394/12/05
 • تعداد عناوین: 14
|
 • صدیقه کیانی سلمی*، سید هدایت الله نوریغ، امید صدرزاده خویی صفحه 1
  پیش بینی میزان آب در دسترس، یکی از مولفه های مهم و تاثیرگذار در برنامه ریزی و مدیریت منابع آب بوده و برآورد آن در مقیاس های زمانی مختلف، از اهمیت ویژه ای در برنامه ریزی کشاورزی برخوردار است. یکی از روش های مطالعاتی پیش بینی، روش سری های زمانی است؛ برای این منظور، و مدل های مختلفی ارائه شده اند که از آن جمله می توان مدل های سری زمانیARIMA، MA و AR را برشمرد. در این تحقیق، عملکرد هریک از مدل های یاد شده در برآورد و تخمین مقادیر آتی میزان آب زاینده رود طی سال های 1385 تا 1391 به صورت 72 سری داده ماهانه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که مدل سری زمانی AR12عملکرد بهتری نسبت به سایر مدل ها دارد و روند تغییرات سری زمانی را با خطای کمتری شبیه سازی می کند.
  کلیدواژگان: پیش بینی، زاینده رود، سری زمانی، منابع آب، AR، ARIMA، ARMA
 • وکیل حیدری ساربان* صفحه 19
  تعاونی های تولید روستایی در واقع سازمان های مردمی هستند که قادرند ناهنجاری های ناشی از وجود قطعات کوچک، پراکنده و نامتجانس زمین و هم چنین نارسایی های وسایل تولید را بر طرف ساخته و کشاورزان خرده پا را از خطر ورشکستگی و سقوط برهاند و روحیه کمک متقابل را بین آنان تقویت نماید. هدف این مقاله بررسی مقایسه تطبیقی مولفه های سرمایه اجتماعی اعضای تعاونی های تولیدی و کشاورزان غیر عضو تعاونی در مناطق روستایی می باشد. تحقیق حاضر از نوع کاربردی و روش تحقیق آن، از نوع تحقیقات تحلیلی-توصیفی است. ابزار تحقیق پرسش نامه است. جامعه آماری این تحقیق در برگیرنده روستاییان عضو شرکت های تعاونی تولید و روستاییان غیر عضو ساکن در روستاهای تحت پوشش تعاونی های تولید در شهرستان پارس آباد می باشد گفتنی است که پارس آباد یکی از شهرهای استان اردبیل در شمال غربی ایران است. این شهر بزرگ ترین شهر منطقه مغان و نیز، مرکز شهرستان پارس آباد می باشد. بر اساس سرشماری جمعیت سال 1390 جمعیت این شهر 88924 نفر ذکر شده است که از این جمعیت 46 درصد ساکن شهرها و بقیه در مناطق روستایی ساکن بوده اند. جلگه پارس آباد مستعدترین خاک و مطلوب ترین شرایط آب و هوایی را برای زراعت، دامپروری و باغداری داراست. شرکت بزرگ کشت و صنعت و دامپروری مغان بزرگ ترین شرکت در نوع خود در کشور و در خاورمیانه با حجم عملیات زراعی، دامی و صنعتی در همین شهرستان دایر است هم چنین وجود کارخانه قند، کمپوت سازی، مرباسازی، پنبه پاک کنی و کارگاه تولید لبنیات رونق خاصی به این شهرستان داده است. بر اساس فرمول کوکران، تعداد نمونه مناسب برای این تحقیق 145بدست آمد، و برای بالاتر بردن میزان دقت و اعتبار یافته ها، حجم اعضای به 150 افزایش یافت. هم چنین 150 نفر از کشاورزان غیر عضو تعاونی های تولیدی انتخاب شدند. متغیرهای مستقل این تحقیق شامل مولفه های سرمایه اجتماعی و متغیر وابسته این تحقیق عضویت در تعاونی های تولید می باشد. افزون بر این در تحقیق حاضر جهت تعیین روایی پرسش نامه تهیه شده، از نظرات تنی چند از هم کاران دانشگاهی و کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی در حیطه موضوع مورد مطالعه استفاده شده است. هم چنین برای تعیین پایایی کمی پرسش نامه نیز از ضریب آلفای کرونباخ و نرم افزار SPSS، استفاده شده است و در این تحقیق مقدار آلفای مذکور بخش های مختلف پرسش نامه تحقیق 70/0 الی 81/0 محاسبه شد. نتایج عمده این مطالعات نشان داد به جز یک مولفه بین تمامی مولفه های سرمایه اجتماعی با شکل گیری تعاونی های تولید در مناطق روستایی شهرستان پارس آباد رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد.
  کلیدواژگان: سرمایه اجتماعی، تعاونی های تولید روستایی، توسعه کشاورزی، توسعه روستایی، شهرستان پارس آباد
 • زهره فنی*، سید محمدرضا زاده صفحه 31
  به طورکلی، آنچه در ادبیات علمی داخل و خارج کشور مغفول مانده است، نقش سازمان های ایمان محور در مدیریت و توسعه پایدار محله های شهری است. این سازمان ها که به دو دسته قدسی و غیرقدسی تقسیم می شوند، به دلیل ظرفیت ایمانی شان دارای اثربخشی مضاعف نسبت به دیگر سازمان ها هستند. از یک طرف این سازمان ها همواره زمینه ساز و تقویت کننده هویت، خاطره های معنوی و حس تعلق به مکان، مشارکت و تقسیم کار در شهرها و محله های مختلف جهان اند و از طرف دیگر به دلیل گستردگی ابعاد و تغییر ماهیت مسائل شهری و محله ای و پیچیدگی این مسائل، جامع نگری و توجه به ابعاد و جنبه های مختلف مسئله به منظور حل پایدار آن ها (از جمله توجه و آگاهی به اثرات عملکردی اجتماعی-اقتصادی، آموزشی و زیست محیطی این نوع سازمان های محلی) را اجتناب ناپذیر ساخته است. از این رو یکی از کارآمدترین ابزار های اجرایی سیاست های دولتی، سازمان های غیرانتفاعی هستند و سازمان های ایمان محور بارزترین جلوه این سازمان هایند که به دلیل انگیزه های درونی و ایمانی شان به طور مضاعف ظرفیت اجرای خط مشی ها را دارند. در این مقاله، سنخیت و نقش و عملکرد سازمان های ایمان محور با سازمان های محله محور در محلات منطقه یک شهر تهران در مدیریت و توسعه پایدار محله های شهری بررسی می شود. نقش سازمان های ایمان محور در مدیریت و توسعه پایدار محله های منطقه یک شهر تهران بدین قرار است: از حیث مفهومی و عملکردی، سازمان های ایمان محور با سازمان های محله محور در محله های منتخب منطقه یک شهر تهران قابل انطباق و سنخیت با همدیگر هستند و این امر موجب تقویت مدیریت و توسعه پایدار محله ای شده است. شناخت، آگاهی، تعلیم و توجه در زمینه های خدمات اجتماعی - آموزشی، زیست محیطی به ویژه نیازهای اساسی ساکنان از مهم ترین وجوه کارکردی سازمان های ایمان محور (البته با سازمان های محله محور) هستند که باعث شکل گیری و تقویت مدیریت و توسعه پایدار محله ای در محدوده مورد مطالعه (محلات منطقه 1 تهران)گردیده است. سازمان های کامیونیتی محور و سازمان های ایمان محور در کاهش مشکلات ناشی از فقر شهری موثرند. ناکافی بودن و نامشخص بودن سام ها، هم در ایران و هم در محدوده مورد مطالعه و در نتیجه عدم تشخیص دقیق این سازمان ها از دیگر سازمان های کامیونیتی محور.
  کلیدواژگان: عملکرد، سازمان های ایمان محور، توسعه پایدار، شهر تهران
 • یاشار ذکی*، علی ولیقلی زاده، بهادر زارعی صفحه 51
  منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس محصول کنش نظام های متعدد در مقیاس های فضایی مختلفی است که از آن به عنوان یکی از شش دروازه حیاتی ایران برای هم پیوندی اقتصاد لمحلی و ملی با اقتصاد جهانی نام می برند. به عبارتی، مسیر تحول این واحد تجاری صنعتی به عنوان یک ساخت جغرافیایی توسط نظام هایی در حال هدایت است که آن را از درون (در مقیاس محلی) و بیرون (به واسطه اثرات سایر مقیاس های فضایی) سازمان می دهند، اگر چه در جایگاه یکی از عناصر ساختاری کارکردی سازمان فضا تمایز یافته و محل آن در فضا معین شده است؛ بنابراین، به نظر می رسد ساخت یابی منطقه آزاد ارس در فضای وابستگی تحت الشعاع کارکرد سایر مراکز قدرت فضا های پیوستگی است که در مقیاس های جغرافیایی وسیع تر نقش آفرین هستند.در واقع با توجه به آنچه که ذکر شد، پژوهش حاضر با روش تحقیق توصیفی تحلیلی در پی تبیین نمودن مقیاس های فضایی موثر در ساخت و نظام جغرافیایی منطقه آزاد ارس است که در همین خصوص، برای تحلیل وضع موجود از چارچوب مفهومی نظری مقیاس های سه لایه جهانی، ملی و محلی مطرح در نظریه نظام های جهانی پیتر تیلور در پیوند با انواع فضاهای وابستگی و پیوستگی استفاده شده است؛ بنابراین، طبق نتایج این پژوهش مقیاس های فضایی موثر در روند تحولات منطقه آزاد ارس متعددتر از سطوح مقیاس های جغرافیایی سه گانه مطرح شده در نظریه نظام های جهانی است. در واقع علاوه بر فرصت ها و تهدیدهای اقتصاد جهانی سرمایه داری در وسیع ترین مقیاس یعنی مقیاس جهانی، ایدئولوژی دولت ملت در مقیاس ملی یعنی دیدگاه های کلان دولتمردان ایرانی و اثرات فضای وابستگی در مقیاس محلی یعنی موقعیت و محل استقرار منطقه آزاد ارس در جلفا، کنش دو مقیاس ناحیه ای (فروملی) شمال غرب ایران و نیز مزایا و تنگناهای ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی قفقاز جنوبی در مقیاس منطقه ای (فراملی) در سازمان بندی فضایی منطقه آزاد ارس، دخیل و موثر هستند.
  کلیدواژگان: فضای وابستگی، فضاهای پیوستگی، مقیاس های جغرافیایی، نظریه نظام های جهانی، منطقه آزاد ارس
 • لیلا سلطانی*، احمد خادم الحسینی، داور امرایی صفحه 71
  کیفیت زندگی شهری یکی از مهمترین زمینه های مورد مطالعه در حوزه برنامهریزی شهری در کشورهای مختلف است که تحت تاثیر مولفه هایی چون زمان و مکان، ارزش های فردی و اجتماعی، مفهومی پیچیده و چندبعدی داشته و اغلب با استفاده از شاخص های عینی یا ذهنی و به ندرت با استفاده از هر دو شاخص، اندازه گیری می شود. شهرها در مقیاس های متفاوت، از این شاخص، بهره ای کاملا متفاوت برده اند؛ به ویژه شهرهایی که در پی موج انبوه مهاجرت به رغم جمعیت پذیری بالا و پیوستن به رده های بالاتر نظام شهری، فاصله بسیاری از شهرهای هم رده خود در شاخص های کیفیت زندگی دارند. هدف پژوهش حاضر، ارزیابی کیفیت زندگی در شهرهای متوسط بروجرد و کوهدشت است که با وجود یکسانی رتبه، تفاوت های بارزی با یکدیگر دارند. این پژوهش با روش توصیفی از نوع علی- مقایسه ای، صورت گرفته است. داده های مورد نیاز پژوهش با روش اسنادی- کتابخانه ای و روش پیمایش میدانی، از نوع پرسشگری صورت گرفته است. در این راستا، 643 نفر از شهروندان بالای 15 سال دو شهر بروجرد و کوهدشت به عنوان نمونه انتخاب شدند. نتایج این پژوهش نشان داد که میزان رضایت شهروندان بروجرد از کیفیت زندگی، نسبت به شهروندان کوهدشت در شرایط بهتری قرار دارد که هم رضایت از شاخص های عینی و هم رضایت از شاخص های ذهنی کیفیت زندگی را شامل می شود. این میزان رضایت می تواند به دلایل عمده ای از جمله میزان جمعیت، سطح سواد، میزان درآمد خانوار، عملکرد مسئولین شهری و زیرساخت های آن شامل حمل و نقل، امکانات آموزشی، بهداشت و درمان و... باشد. از دیگر یافته های این پژوهش می توان به این نکته اشاره کرد که میزان رضایت شهروندان از کیفیت زندگی در شهر بروجرد بالاتر از شهر کوهدشت است. بر خلاف شاخص های عینی، در بعد شاخص ذهنی در شهر کوهدشت، بیشترین میزان رضایت مربوط به تامین نیازهای اساسی و روزمره (مواد غذایی و پوشاک و...) و احساس راحتی از زندگی در این شهر است که به تفکر قناعت گونه مردم این شهر برمی گردد. به طور کلی فاصله زیاد شاخص کیفیت زندگی شهر کوهدشت تا شهر بالای رده متوسط استان، گویای این واقعیت است که شتابزدگی کوهدشت در جمعیت پذیری و پیوستن آن به جرگه شهرهای میانی استان، به منزله توسعه شاخص های زندگی در این شهر نبوده است. همان طور که از بررسی وضعیت شاخص های کیفیت زندگی مشخص است، کمبود امکانات شهری و حاکمیت فرهنگ روستایی در کنار مشکلات ناشی از مهاجرپذیری شهر کوهدشت، سطوح این شاخص را تا حد بسیاری پایین نگه داشته است.
  کلیدواژگان: شاخص، کیفیت زندگی، شهر متوسط، شهر بروجرد، شهر کوهدشت
 • رقیه شمسی*، حسن افرخته، فرهاد عزیزپور صفحه 85
  شهرنشینی فرایندی جهانی است که با تاخیر و در قرن بیستم به کشورهای درحال توسعه سرایت کرده است. بنابراین پدیده ادغام هسته های روستایی در شهرها که امروزه به عنوان یک مساله فضایی – اجتماعی در کانون توجه قرار دارد، حاصل شهرنشینی سریع و گسترش و خزش شدید کالبدی شهرها در کشورهای درحال توسعه است. به این ترتیب در نتیجه دست اندازی سریع و بی برنامه شهر به اراضی و فضاهای روستایی، روستاها در یک جریان غالبا سریع کارکردهای طبیعی و ذاتی خود را از دست داده و بافت کالبدی آن ها نیز در محاصره شهر قرار می گیرد. این عامل سبب ایجاد ناهمگونی در ابعاد مختلف کالبدی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی در محیط های روستایی شد. هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی پیامدهای تحولات نظام مسکن در هسته اولیه و بافت فراگیر شهری جماران است. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی-تحلیلی است. در این تحقیق از آزمون T در سطح 95% برای بررسی معناداری تفاوت شاخص ها در محدوده هسته های روستایی و بافت فراگیر شهری آن استفاده شده است. نتایج نشان داد که بافت های هسته اولیه ریزدانه تر و همچنین بناهای هسته اولیه بیشتر تخریبی و بافت فراگیر نوسازند. در ضمن، هسته اولیه بیشترین درصد اشغال را دارد و بیشتر ساختمان های آن یک و دو طبقه است. همچنین این هسته، نفوذناپذیرتر از بافت فراگیر است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آزمون T نیز بیانگر ناهمگونی و تضاد کالبدی-فضایی نظام مسکن بین هسته اولیه و بافت فراگیر شهری جماران است.
  کلیدواژگان: ادغام شهری، تحولات کالبدی، فضایی، روستاهای شهری، جماران
 • حمید نظری پور*، الله بخش ریگی صفحه 103
  این بررسی در پی بازکاوش علل رخداد موج یخبندان سخت و گسترده آذرماه 1382 ایران است. برپایه مطالعات پیشین، علت ایجاد و دوام این موج یخبندان شدید، حاکمیت سامانه فشار زیاد سیبری معرفی شده است. برای این منظور از داده های شبکه ای دمای کمینه ایران، داده های شبکه ای فشار تراز دریا و سری های زمانی الگوهای پیوند از دور نیمکره شمالی استفاده شده است. بر پایه نمایه های آغاز، پایان و دوام موج سرما و با لحاظ گستره، الگوهای مکانی و زمانی موج یخبندان آذرماه 1382 شناسایی گردید. بر این اساس، زمان آغاز آن 20 آذر (11 دسامبر 2003) و پایان آن 25 آذر (16 دسامبر 2003) شناسایی گردید که دوام آن 6 روز در گستره ایران بود. الگوی مکانی موج سرما نیز دارای آرایش شرق سو بوده و در بیش از 75 درصد از گستره ایران را در اوج شدت خود حاکم بوده است. بیشترین دوام موج سرما در فلات داخلی ایران ثبت شده است؛ درحالی که کرانه های شمالی خلیج فارس و دریای عمان در دامنه های جنوبی ناهمواری های زاگرس این موج سرما را دریافت ننموده اند. روند افزایش و کاهش گستره مکانی موج سرما نشانگری برای همراهی برخی از سامانه های شناخته شده فشار تراز دریا با سامانه فشار زیاد سیبری در رخداد آن است. برای این منظور، سری های زمانی بلندمدت(2010- 1950) از الگوهای پیوند از دور نیمکره شمالی در اکتبر تا دسامبر بررسی گردید. به عنوان نمونه، هم پیوندی هم فاز میان الگوهای دریای شمال- خزر، نوسان شمالگان و نوسان اطلس شمالی و هم پیوندی ناهم فاز الگوی شرق اقیانوس اطلس- غرب روسیه و شمال اقیانوس آرام با شاخص استاندارد شده شدت پرفشار سیبری از دلایل همراهی سایر سامانه های فشار در تراز دریا سامانه فشار زیاد سیبری در رخداد موج یخبندان مزبور است. بررسی آرایش مکانی- زمانی سامانه های فشار تراز دریا در زمان های پیش از رخداد و رخداد (پیش روی و پس روی) موج سرما نشان داد که سامانه فشار زیاد ترکیبی (پرفشار اروپا، پرفشار شمال غرب ایران و پرفشار سیبری) در اندرکنش با سامانه کم فشار اسکاندیناوی سبب رخداد و دوام موج یخبندان مزبور بوده است. نوع آرایش مکانی سامانه کم فشار اسکاندیناوی نقش بارزی در شکل گیری، دوام، شدت و از هم گسیختگی سامانه پرفشار ترکیبی دارد.
  کلیدواژگان: موج یخبندان، الگوهای فشار تراز دریا، پرفشار ترکیبی، ایران
 • سهراب دل انگیزان، نادر نادری، آرزو فرج زاده* صفحه 119
  انسان ها به طور طبیعی با محیط اطراف خود در تعامل هستند. زمانی که افراد در منطقه به خصوصی تصمیم به راه اندازی بنگاه خود می گیرند، ناگزیرند اثر برخی از عوامل انسانی را در این اقدام خود در نظر بگیرند. اهمیت درک این موضوع، در ادامه فعالیت بنگاه ها و موفقیت یا عدم موفقیت آنان و نیز فراهم آوردن موجبات توسعه اجتماعی و اقتصادی در آن منطقه، نمایان می گردد. چرا که کارآفرینان و سیاستگذاران با آگاهی از این عوامل خواهند توانست برای پیشرفت خود و مناطق مختلف کشور، به طور دقیق و صحیح هدف گذاری نمایند. هدف از این پژوهش، شناسایی تاثیر عوامل انسانی بر شکل گیری بنگاه های صنعتی در کلیه استان های ایران است. مطالعه حاضر از نوع توصیفی علی معلولی بوده که در آن عوامل انسانی در سه شاخص جمعیت، درآمد خانوارها و نرخ بیکاری تشریح شده و مدل اقتصاد سنجی با استفاده از روش داده های تابلویی برآورد گردیده است. داده های مورد نیاز پژوهش از مرکز آمار ایران برای دوره زمانی 1390- 1386 به تفکیک 30 استان کشور گردآوری شده و با استفاده از دو نرم افزارEviews.6 و Stata.12 از طریق مدل اثرات ثابت مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل از این مطالعه معنی دار بودن معادله رگرسیون را تایید کرد. همچنین مشخص گردید سه عامل انسانی جمعیت، درآمد خانوار ها و نرخ بیکاری اثر منفی و معنی داری بر شکل گیری بنگاه های ی صنعتی در کلیه استان های ایران دارند.
  کلیدواژگان: ایجاد بنگاه های صنعتی، کارآفرینی، عوامل انسانی، داده های تابلویی
 • امید مبارکی*، مهدی اسلامی صفحه 131
  ایران یکی از پنج کشور برخوردار از بیشترین تنوع اقلیمی در جهان و یکی از ذخیره گاه های متنوع زیست کره زمین است. منطقه ارسباران در استان آذربایجان شرقی در شمال غربی ایران، یکی از سحرانگیزترین مناطق گردشگری محسوب می شود. این منطقه هم اکنون یکی از 9 ذخیره گاه با ارزش زیست کره کشور به شمار می آید،ایم منطقه افزون بر تنوع گیاهان دارویی باارزش، گونه های گیاهی و حیات وحش متنوع کمیاب را نیز در چتر حمایت خود دارد. به دلیل داشتن زیست بوم های گوناگون، ارزش بیولوژیک بسیار بالا و گونه های گیاهی و جانوری منحصربه فرد، منطقه ارسباران در برنامه انسان و زیست کره سازمان یونسکو در سال 1976 به عنوان «ذخیره گاه زیست کره» معرفی شده است. این منطقه علی رغم قابلیت ها و توانمندی های فراوان در زمینه صنعت گردشگری، تاکنون به منظور شناسایی قابلیت ها و توانمندی های آن به طور شایسته و مطلوب مطالعه نشده است. این پژوهش با هدف شناسایی و تحلیل قابلیت های توریستی منطقه ارسباران با رویکرد توصیفی–تحلیلی صورت گرفته و جمع آوری اطلاعات آن به دو روش مطالعات کتابخانه ای و میدانی بوده و برای تعیین نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدها ازطریق پرسشنامه و مصاحبه و همچنین از تکنیک SWOT استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق به صورت تصادفی ساده 120 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده است، که 20 نفر آن را مسئولان ذی ربط و 100 نفر آن را گردشگران تشکیل می دهند. نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر نشان می دهد میانگین کل امتیازات فرصت ها و نقاط قوت منطقه ارسباران براساس مدل SWOT بیشتر از میانگین کل امتیازات تهدیدها و نقاط ضعف است (48/3=SO) > (33/2 (WT=؛ لذا استراتژی که برای توسعه گردشگری منطقه ارسباران پیشنهاد می شود استراتژی از نوع تهاجمی (توسعه ای) خواهد بود.
  کلیدواژگان: توریسم، قابلیت های توریسم، برنامه ریزی گردشگری، تکنیک SWOT، منطقه ارسباران
 • محسن پورخسروانی*، حسین غضنفرپور، سیده الهام موسوی صفحه 149
  یکی از اصول اساسی که در برنامه ریزی شهری باید در نظر گرفته شود، چگونگی توزیع فضایی جمعیت نسبت به عوامل و زمینه های حادثه ساز برای جمعیت شهری است. زلزله از جمله مخاطراتی است که وقوع آن خسارات جبران ناپذیری را در پی دارد. با توجه به اینکه ساختار گسلی یک منطقه رابطه مستقیمی با زلزله خیزی آن دارد، شناخت ساختار گسلی و تکتونیکی می تواند باعث توزیع مناسب مراکز جمعیتی نسبت به این ساختارها شود؛ زیرا نواحی ای که در فاصلهکمتر از پنج کیلومتر از گسل قرار دارند، نقاط بحرانی تلقی شده و هنگام وقوع زلزله بیشترین خطر تخریب در این نقاط وجود دارد. شهر کرمان به دلیل قرارگیری در یک منطقه لرزه خیز، همواره مورد تهدید زلزله است. این پژوهش سعی دارد توزیع فضایی مراکز جمعیتی شهر کرمان را نسبت به ساختار گسلی این شهر به روش توصیفی – تحلیلی بررسی نماید. بدین منظور ابتدا داده های تحقیق از سرشماری نفوس و مسکن سال 1390 شهر کرمان تهیه شد. سپس انواع گسلها تا محدوده 30 کیلومتری شهر کرمان شناسایی شد و در نهایت توزیع نقاط جمعیتی در ارتباط با گسلهای معکوس، امتداد لغز، عادی و فرعی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می دهد که 669 مرکز از مراکز جاذب جمعیت در فاصله 20 کیلومتری و 407 مرکز در فاصله 30 کیلومتری از گسل معکوس، 274 مرکز در فاصله 20 کیلومتری و 775 مرکز در فاصله 30 کیلومتری از گسل امتداد لغز قرار دارند. همچنین 794 مرکز از مراکز جاذب جمعیت در فاصله 20 کیلومتری و 282 مرکز در فاصله 30 کیلومتری گسل نرمال، 699 مرکز در فاصله 20 کیلومتری و 377 مرکز در فاصله 30 کیلومتری از گسل اصلی قرار دارند. از طرفی 381 مرکز در فاصله 4 کیلومتری و 500 مرکز در فاصله 6 کیلومتری از گسل فرعی قرار دارند. همچنین 3 مرکز تجاری، یک مرکز بهداشتی- درمانی و 3 مرکز آموزشی فقط در فاصله 800 متری از این نوع گسل قرار دارند. به طورکلی در منطقه مورد مطالعه مراکز تجاری و آموزشی کمترین فاصله را با انواع مختلف گسلها داشته و مراکز ورزشی کمترین توزیع را در حداقل فاصله از انواع گسل دارند. با توجه به توزیع نامناسب مراکز جاذب جمعیت در منطقه مورد مطالعه لزوم برنامه ریزی مناسب و کارآمد جهت جلوگیری از خسارت های احتمالی در این منطقه بسیار ضروری است.
  کلیدواژگان: توزیع فضایی، گسل، مراکز جمعیتی، کرمان
 • رضا زینل زاده*، مهدی خداپرست مشهدی صفحه 173
  هدف از این تحقیق، بررسی و تعیین رشته فعالیت های صنعتی مزیت دار و پربازده استان کرمان بر مبنای کدهای 2رقمی آیسیک برای شناسایی اولویت های سرمایه گذاری صنعتی است. از این رو در این تحقیق تلاش شده است تا با استفاده از شاخص های مناسب و با بهره گیری از روش تحلیل عاملی و منطق فازی، فعالیت های اولویت دار بخش صنعت استان تعیین شود. روش تحقیق، اسنادی و جامعه آماری مورد مطالعه شامل همه کارگاه های صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر استان کرمان بر اساس کدهای 2رقمی آیسیک و بر پایه اطلاعات سال 1389 است. یافته های تحقیق نشان می دهد که رشته فعالیت های «تولید فلزات اساسی»، «تولید محصولات لاستیکی و پلاستیکی»، «تولید کاغذ و محصولات کاغذی» و «صنایع مواد غذایی و آشامیدنی» با توجه به وجود مزیت های بالا و توان توسعه مناسب در مقایسه با سایر فعالیت های صنعتی از بیشترین اولویت سرمایه گذاری صنعتی برخوردارند.
  کلیدواژگان: صنایع مزیت دار، روش تحلیل عاملی، منطق فازی، اولویت های سرمایه گذاری، استان کرمان
 • سید محمد زارع اشکذری*، محسن سقایی، میر نجف موسوی، رضامختاری ملک آبادی صفحه 189
  گردشگری فرهنگی، بخش مهمی از گردشگری یک کشور یا مناطق فرهنگی است که تاریخ مردم، آداب و سنن، هنر، ارزش ها و سبک زندگی آنها در این مناطق جغرافیایی از مهمترین مولفه مولفه های آن محسوب می می شوند. هدف از این پژوهش بررسی عوامل موثر در توسعه گردشگری فرهنگی از دیدگاه گردشگران خارجی در شهر یزد است. نوع پژوهش کاربردی و روش بررسی آن توصیفی - تحلیلی است. جامعه آماری 169 گردشگر خارجی در سال 1393 بر اساس نمونه گیری کوکران و همچنین روش منظم یا سیستماتیک است. برای جمع آوری اطلاعات از روش کتابخانه ای (اسنادی) و میدانی استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد 9/66 درصد از گردشگران خارجی معتقدند، ضعف مدیریت و عدم اجرای پروژه ها در زمینه گردشگری فرهنگی تا حد زیادی می تواند، توسعه گردشگری فرهنگی را با مشکل جدی مواجه سازد. در این رابطه، 2/75 از گردشگران تاثیر تبلیغات مفید و موثر را که دربرگیرنده ارزش های تاریخی، سنتی و معماری کویری است، در جذب گردشگران فرهنگی بسیار مهم و اساسی می دانند. نتایج ضرایب استاندارد شده مدل ساختاری تحقیق و سطح معناداری (0021/0 =) به دست آمده نشان می دهد که نقش تمام هفت مولفه، در توسعه گردشگری فرهنگی بسیار ضروری است؛ چرا که معنی داری تمام مولفه ها بیش از 96/1 است. نتایج مدل ساختاری مولفه های مدیریت در حوزه گردشگری فرهنگی شهر یزد، نشان می دهد تاثیرات مستقیم چگونگی اداره همزمان جاذبه های تاریخی، میزان سرمایه گذاریشان در صنعت گردشگری، به ترتیب برابر با 74/6 و 09/6 است. همچنین در بین مولفه های مورد بررسی، مولفه های آموزش در حوزه گردشگری فرهنگی، دارای نقاط ضعف اساسی بوده است. در نهایت راهکارهایی جهت توسعه مطلوب و پایدار گردشگری فرهنگی در سطح شهر یزد ارائه شده است.
  کلیدواژگان: فرهنگ، گردشگری فرهنگی، توسعه، مدل سازی معادلات ساختاری، گردشگران خارجی، شهر یزد
 • صدیقه میمندی پاریزی*، عبدالرضا کاظمی نیا صفحه 209
  توزیع نامناسب کاربری های شهری و بی توجهی به مولفه های مکانی – فضایی تصمیم گیری همچون سازگاری کاربری اراضی شهری از جمله دلایل اصلی در از بین رفتن کیفیت زندگی در بافت های شهری است؛ بنابراین، تحلیل چگونگی قرارگیری کاربری های مختلف در کنار هم و بررسی الگوی توزیع آن ها اهمیت اساسی دارد. از این رو این مقاله در صدد است با استفاده از مدل هایی که توانایی تلفیق تعداد زیادی معیارهای کمی و کیفی را به صورت همزمان دارند، مانند مدل تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و تلفیق آن در قالب سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) با قابلیت نمایش مکانی پدیده ها، به ارزیابی نحوه سازگاری اراضی وضع موجود در قالب نقشه های GIS در بافت قدیم شهر کرمان بپردازد و نقشه نهایی خروجی این مدل را ارائه کند. همچنین جهت بررسی توزیع کاربری ها در محدوده مطالعاتی از روش نزدیک ترین مجاورت (RN) استفاده شده است. روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی – تحلیلی و از شاخه میدانی است. نتایج تحلیل ها حاکی از آن است که کاربری ها در بافت قدیم شهر کرمان در وضع موجود از نظر سازگاری، نظام توزیع و الگوی همجواری، هماهنگی چندانی با معیارهای برنامه ریزی شهری ندارند و این موضوع کیفیت زندگی شهری در سطح محدوده را تحت تاثیر قرار داده است. بیشترین سازگاری بین کاربری ها در بین کاربری مسکونی دیده می شود به گونه ای که 89 درصد از کاربری های مسکونی در حالت کاملا سازگار و نسبتا سازگار با همجواری های خود قرار دارند، از طرفی بی نظمی و تصادفی بودن پخش کاربری ها در سطح بافت قدیم شهر کرمان بسیار به چشم می خورد.
  کلیدواژگان: سازگاری کاربری اراضی، مدل GIS، AHP، توزیع کاربری ها، کیفیت زندگی، بافت قدیم کرمان
 • حسن اسماعیل زاده*، شمسی صالح پور، یعقوب اسماعیل زاده صفحه 227
  رشد جمعیت و شهرنشینی باعث کاهش کیفیت زندگی شهروندان شده و دستیابی به پایداری شهری را با مشکل مواجه نموده است. تحقیق حاضر با هدف تحلیل کیفیت زندگی شهری و رابطه آن با مشارکت شهروندان در امور شهری تدوین شده است. این پژوهش از نوع کاربردی بوده و در تدوین آن از روش توصیفی تحلیلی و همبستگی برای استفاده شده است. گردآوری داده ها با دو روش اسنادی و میدانی (استفاده از پرسشنامه) بوده است. جامعه آماری پژوهش را کلیه ساکنان شهر نقده در بهار 1393 تشکیل می دهند که با بهره گیری از فرمول کوکران 380 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب و به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده مورد بررسی قرارگرفته اند. در تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری نظیر آزمون T، رگرسیون چند متغیره و مدل تحلیل مسیر استفاده شده است. همچنین پایایی پرسشنامه با آلفای کرونباخ و اعتبار سازه ای آن با تحلیل عاملی مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس تحلیل های انجام شده با آزمون T تک نمونه ای، شاخص های ابعاد سلامت روانی و کیفیت محیط شهری در سطحی متوسط از کیفیت قرارگرفته و ابعاد سلامت اقتصادی، سلامت اجتماعی، سلامت جسمانی، محیطی در سطحی پایین تر از حد متوسط قرار دارند. استفاده از مدل تحلیل مسیر نشان می دهد که مقدار ضریب تعیین 0.992 از مجموع تغییرات متغیر وابسته توسط مدل تحلیلی پژوهش را تعیین می کند که در آن کیفیت محیط شهری با ضریب 0.323 و سلامت جسمانی با ضریب 0.276، تاثیرگذارترین بعد بر مشارکت شهروندان در امور شهری بوده اند. بر این اساس می توان بیان نمود که مجموعه کیفیت زندگی و محیط شهری ابعاد اجتماعی، جسمانی، فرهنگی، محیطی و کیفیت محیط شهری، در مشارکت شهروندان در امور شهری تاثیر مستقیم و غیرمستقیم داشته و بین آن ها رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.
  کلیدواژگان: کیفیت زندگی، کیفیت محیطی، مشارکت شهروندان، شهر نقده
|
 • Prediction Zayandeh - Rood Discharge Using Time Series / Case study: East of Isfahan Plain
  Dr. Sedighe Kiyani Salmi *, Dr. Sayyed Hedayatollah Nouri, Dr. Sayyed Hedayatollah Nouri, Omid Sadrzadeh Khoyi Page 1
  Predicting the amount of available water is one of the important and effective factors in programming and managing the water resources and its estimation during various temporal scales has great importance in agricultural planning. Time series is one of the studying methods for predicting. Various models and approaches have been proposed to achieve this purpose; including ARIMA and AR,MA temporal series models. In this research, the performance of each mentioned models during the estimation of future amounts Zayandehrood River since 2006 to 2012 was studied as 72 monthly data series. The results showed that in comparison to all models, AR12 has a more desirable performance and simulates the time series changing trend with less error.
  Keywords: Prediction, Zayanderood, Time Series, Water Resources, ARMA, ARIMA, AR
 • Dr.Vakil Heidari Sarban* Page 19
  In fact, rural production cooperatives are people-oriented organizations which can meet the abnormalities arising from the existence of small, dispersed and unsuitable fragments of land and also meets the defeciencies of the production devices. In addition, this cooperatives can rescue small farmers from bankruptcy danger. And strengthen the spirit of mutual aid between them. The aim of this article is comparative study of the social – capital components of productive cooperative members and non-member agricultures of such cooperatives in rural areas. The current research is of applied type and its method is analytical- descriptive one. The research tool is questionare and the statistical society of this research includes the member villagers of productive cooperative and non member villagers residing in the areas covered by the productive cooperatives in parsabad township. It should be mentioned that Parsabad is one of the townships of Ardebil province at the northest part of Iran.This city is the largest city in Moghan area and is the central city. Based on cocharan formula, the appropriate sample number for this research was obtained 145 people and for improving the accuracy and validity of findings, the number of members was increased to 150. Also 150 farmers of non members of productive copoperatives were selected. The independant variabls of this research, includes the social capital and the dependant variable is membership in the productive cooperations. In addition, in this research, the content validity of the instrument was established using a panel of colleague cooperators and experts of agricultural Jihad organization Also for recognition of quantitative perpetuity of questionare, Cronbachs alpha coefficient and SPSS software have been used. In this research, the alpa value of different parts of the research questionare was calculated 0.70 up to 0.81. The main findings of this studies showed that, exept one component there exists a direct and significant relationship between all the social capital components with forming productive cooperatives in rural areas of Parsabad.
  Keywords: Social Capital, Rural Production Cooperatives, Agricultural Development, Rural Development, Parsabad County
 • Dr. Zohre Fani*, Sayyed Mohammad Rezazadeh Page 31
  Overall, what is neglected in the scientific literature and abroad, the role of faith -based organizations in the management and sustainable development of urban neighborhoods. These organizations, which are divided into two categories: the sacred and non- sacred because of his faith in the capacity of double effect are compared to other organizations. neighborhood and complexity of these issues, a comprehensive review and consideration of different aspects in order to resolve the issue of stability (including interest and awareness of social - economic, environmental, educational and community organizations of this type) is inevitable. It is one of the most efficient means of implementing public policy, nonprofit are organizations and faith-based organizations are the most visible manifestation That's because the inner motivations and their faith have double the capacity of policy implementation. in this paper, origin, role and function of faith-based organizations, community-based organizations in the area, a neighborhood of Tehran is trying that The role of these organizations in the management and sustainable development of urban neighborhoods realized. The role of faith-based organizations in the management and sustainable development of local communities is a means of Tehran: Terms of the concept of faith-based organizations, community based organizations, elected in a neighborhood of Tehran are adaptable and compatible with each other this neighborhood has strengthened the management and sustainable development. Knowledge, awareness, education and care in the field of social services - education, the environment, particularly the basic needs of the inhabitants of the most important functional aspects of faith-based organizations (with neighborhood-based organizations) are caused by the formation and strengthening management and sustainable development of the neighborhood in the study area (area 1 neighborhoods of Tehran) has been. Community-based organizations and faith-based organizations are effective in reducing the problems of urban poverty. Sam, are insufficient and uncertain, both in Iran and in the study area, resulting in accurate diagnosis leads the world in organizations, community-based organizations.
  Keywords: function, faith, based organizations, Sustainable Development, Tehran city
 • Dr.Yashar Zaki*, Dr. Ali Valigholizadeh, Dr. Bahador Zarei Page 51
  Aras Free Trade and Industrial Zone, attributed as one of the six viatal gateways for Iran's local and national economy to seek co-linkeage with global economy, is an output action of various systems in various spatial scales. In other words, this trade and industrial unit as a geographical structure, has its evolutionary trend commanded by systems that organize it intrinsically (in local scale) and extrinsically (under the impacts of other spatial scales) though it is differentiated in the form of one of the structural-functional component of space and its site is defined and determined in space. It appears that the construcuration of Aras Free Trade and Industrial Zone in the space of dependency is overshadowed by the functionality of other power centers located in the spaces of engagement that acts in wider geographical scales. In fact, based on what was previously mentioned, the current research carried out in descriptive-analytical research method seeks to explain the spatial scales influential in the geographical structure and system of Aras Free Trade Zone for which a conceptual-theoretical framework of three-layered global, national and local scales, suggested in World Systems Theory by Peter Taylor in coalition with various spaces of dependency and spaces of engagement, were applied to analyze the status quo. Therefore, according to the findings of this research,the spatial scales influential in the evolutionary trend of Aras Free Trade Zone apparently is more varied than levels of triple geographical scales suggested in World Systems Theory. Indeed, besides threats and opportunities of capitalistic global economy in the widest scale, i.e. global scale, the ideology of nation-state in national scale, i.e., the macro-views of Iranian statecraft men and the impacts of the space of dependency in local scale, i.e., the site and location of Aras Free Zone in Jolfa, the action of two regional (sub-national) scales in North-Western Iran and geopolitical and geo-economical advantages and fixed of Southern Caucasia in regional (supranational) scale are also influential as well as effective in the spatial organization of Aras Free Trade - Industrial Zone.
  Keywords: Space of Dependency, Space of Engagement, Geographical Scales, World System Theories, Aras Free Trade, Industrial Zone
 • Evaluation the Effects of Quality of Life on Citizen in Middle-Sized Cities / Case Study: The Cities of Borujerd and Kouhdasht, Lorestan
  Dr. Leila Soltani *, Dr. Ahmad Khademalhoseini, Davar Amraee Page 71
  Quality of urban life is one of the most important fields of urban studies in different countries that under the affection of factors such as time, place, personal and social values have a complex and multidimensional concept and often are measured by using subjective and objective indices and rarely by the both ones. Cities at different scales have benefited of this index completely different, especially the cities with the huge number of emigrations, in spite of having high population and connecting to higher level of urban system, have a great distance from the cities at the same class in the indices of the life quality.This research evaluates the quality of life in the middle-sized cities of Borujerd and Kouhdasht in Lorestan that have different levels of life. This research is made by descriptive method of causation – comparative method. The required data was collected by library-documentary and field surveying method in these cities. The statistical population consisted of citizens over 15 years of age and samples are 643. This is a descriptive research with the comparative method. The results of this research indicated that the satisfaction of citizens in the city of Boroujerd is in the better levels because of the main reasons such as population levels, literacy level, household income, performance of municipal authorities and its infrastructure consist of transportation, educational facilities, care and treatment. From the other findings of this research can be noted to that population levels is effective in citizens, satisfaction levels from quality of life so that the more population and larger city (borujerd) have the more satisfacation from quality of life rather than the smaller city (kuhdasht). Unlike the objective indices, from subjective view in Kouhdasht, the greatest amount of satisfaction is relevant with supplying the main and daily requirements (food, clothing and …) and citizen's feeling comfortable of living in the city which refers to the contentment feature of the people of this area. Generally, the high distance of life quality index of Kuhdasht city with the city at the higher level of medium of the province, indicates this fact that precipitance of Kuhdasht in accepting population and its connection to the middle cities of the province do not mean the development of life indices in this city.As it is clear, studying the condition of indices of the life quality, lack of urban facilities and governing the rural culture besides the problems of emigration has kept this index at a very low level.
  Keywords: Indicator, Quality of life, Middle, Sized City, The city of Borujerd, The city of Kuhdasht
 • Roghayeh Shamsi *, Dr. Hasan Afrakhteh, Dr. Farhad Azizpour Page 85
  Urbanization is a global process that has spread to developing countries in the twentieth century. The integration of villages into cities is a result of rapid urbanization in developing countries. Today it is a spatial-social problem. With the rapid expansion of cities into surrounding villages, take their natural functions. This creates a disparity in the various aspects of physical, economical, social, cultural and environmental issues in the villages.The main objective of this research is to investigate the impact of housing reform in urban and rural primary texture of Jamaran. This research from the objective point of view is an applied one and from nature and method is a descriptive- analytical method. T test at 95% level has been used in this research for studying the significant difference of the indices in the rural areas and the urban textures. The results showed that rural textures is minor. Buildings on the rural textures is degradation, and in the urban textures, is newer. highest Building density is in the rural textures. Most of buildings in the rural textures are one and two storeys. Rural textures have a lower permeability than the urban textures. T-test results showed, there is physical-spatial heterogeneity of housing system between rural and urban texture.
  Keywords: rural, urban integration, physical, spatial consequences, primary rural texture, urban texture Jamaran
 • Dr. Hamid Nazari Pour *, Allah Baksh Rigi Page 103
  This study was made following the re-recognition of the cause of occurrences of severe, widespread and persistent frost event in 2003 in Iran. Based on previous studies, the cause of the creation and persistent of this sever frost is the dominancy of Siberian high pressure system. For this purpose, the gridded daily minimum temperature, northern hemisphere teleconnection indices and sea level pressure data have been used. Based on the indices of frost wave onset index (FWOI),ending and persistent of cold wave and by considering the spread, the location and time patterns, the frost wave of December 2004 was recognized. On this basis, its starting date was recognized 11 December 2011 and its ending as 16 December 2003, which was persisted for 6 days in Iran's area. Also the location pattern of cold wave has had an east ward arrangement and was dominant in more than 75% of Iran's area in its maximum intense.The highest continuation of cold wave was recorded in the Iranian plateau, while the northern shores of the Persian Gulf and Oman Sea on the southern slopes of the Zagros ruggedness have not received the cold wave. Increase and decrease pattern of spatial range of cold wave is a signal for accompany of some recognized systems of sea level pressure with Siberian high pressure system in its occurrence. For this purpose, long term time series (1950-2010) of tele-connection patterns of northern hemisphere were studied from October up to December. For example,co-phase coherence between the patterns of North Sea- Caspian sea, Arctic Oscillation and North Atlantic Oscillation and no phase coherence of the pattern of east of Atlas Ocean- West Russia and the North Pacific Ocean with the standardized index of intensity of Siberian high pressure are the reasons of other pressure systems at the sea level of high pressure system of Siberian in the event of the said frost wave. Assessment of spatial-temporal variability of sea level pressure systems in the before occurrence (08 to 10 December 2003) to occurrence (11 to 16 December 2003) showed that December frost wave has occurred in as a result of an interaction of High Pressure System (AHPS) include Europe, North West Iran and Siberian high pressure systems with Scandinavian low pressure system. Spatial-temporal array type of Scandinavian Low Pressure system has a great important role in the formation, persistent, intensity and rupture of aggregate high pressure system.
  Keywords: Frost wave, Sea Level Pressure Circulation, Aggregate High Pressure System (AHPS). Iran
 • Dr. Sohrab Delangizan, Arezu Farajzadeh*, Dr. Nader Naderi Page 119
  People interact with their surroundings naturally. When the individuals decided to launch own firm in the special area, they compelled to consider the effect of human factors in their action. The importance of this subject is shown continuing their activities, the success or failure of firms and as well as providing social and economic development in the region. Since entrepreneurs and policy makers by awareness of these factors to improve own and different areas of the country will be able to target very precisely.The aim of this study is to survey the impact of human factors on the industrial enterprise formation in Iran’s all provinces. This is a descriptive, cause-effect study which thehuman factors explained in three indexes of population, household income and the unemployment rate and the econometric model is estimated by using panel data. The required data has obtained from the Statistical Center of Iran, for the period 2007 - 2011 specialized for the 30 provinces and using of Eviews.6 and Stata.12 software and analyzed by fixed effects model. The research results confirmed the significant regression equation. Also it showed that three human factors of population, household income and unemployment rate have a negative and significant effect on the industrial enterprise formation in Iran’s provinces.
  Keywords: industrial enterprise formation, entrepreneurship, human factors, panel data
 • Dr. Omid Mobaraki *, Mahdi Eslami Page 131
  The ecotourism of Iran is among one of the five countries to have so much variation in terms of its climate. Iran also has a rich resort of biosphere which is considered as a good criteria comparing to other aspects of tourism. Arsbaran region located in northwest of Iran is one of the most mysterious places in Iran which has this feature of tourism. This place is one of the ninth valuable resort of biosphere in Iran which not only has various and noticeable source of herbal plants but also a rich and unique resort of wildlife. Due to having various biosphere, valuable biological circumstances, and different flora and fauna; Arsbaran region was entitled the most resourceful biosphere by UNICCO organization in 1976. Though this place has some good capabilities and features for tourism industry, till now, there has not been sufficient research for recognizing these features.Thus the aim of this research is to recognize the different capabilities of tourism of this region based on analytical-descriptive approach. The necessary information of this research is gathered from libraries and field research. And for clarifying the positive and negative features or the opportunities and the threats, the Swot technique has been applied. The statistical population of the research is one hundred and twenty persons who are selected accidentally. Among these people, twenty persons are selected from the authorities and one hundred from the tourists. The outcome of this research shows that the average of the negative and positive points of this region based on analytical Swot technique are more than the whole points of the threats and opportunities, (WT=2/33)>(SO= 3/48), therefore, the desirable suggestion for developing tourism in this region is of invasive kind.
  Keywords: Tourism, Tourist Capabilities, Tourism Planning, Technique SWOT, Arasbaran
 • Dr. Mohsen Pourkhosravani*, Dr. Hossein Ghazanfarpour, Sayyedeh Elham Mousavi Page 149
  One of the basic principles that should be considered in urban planning is that of spatial distribution of population in relation to hazardous contexts for urban population. Earthquake is one of these risks which its occurrence is followed by irreparable damages. Since fault structure of a zone has a direct relationship with seismicity of that very zone, knowing the fault structure and tectonic structure could cause a proper distribution of population centers to these structures because zones with less than five kilometers away from fault zones are considered critical points, which have the highest risk of earthquake damage. Kerman city is always in danger of earthquake due to its seismic location. This study tries to investigate spatial distribution of Kerman city population centers toward fault structure of Kerman city in a descriptive-analytical way. At first, data were prepared from census of population and housing in Kerman in year 2011. Then types of Kerman faults within 30 km distance from the city were identified. And at the end, distribution of population centers in relation with reverse faults, strike-slip faults, normal faults and minor faults were analyzed. The study results indicate that 669 centers of the population attraction centers are located within 20 kilometers and 407 centers are located within 30 kilometers from the reverse fault, 274 centers are located within 20 kilometers and 775 centers are located within 30 kilometers from the strike-slip fault. 794 centers are located within 20 kilometers and 282 centers are located within 30 kilometers from the normal fault. 699 centers are located within 20 kilometers and 377 centers are located within 30 kilometers from the main fault. At the other hand, 381 centers are located within 4 kilometers and 500 centers are located within 6 kilometers from the minor fault, and three commercial centers, a healthcare center and three educational centers are also located within 800 meters from this kind of fault. In general, commercial and educational centers in study area have the lowest distance to different types of faults, and sports centers have the lowest distribution in the minimum distance of different faults. Due to improper distribution of population attraction centers in the study area, efficient and proper planning for this area is necessary to prevent possible damages.
  Keywords: spatial distribution, fault, population centers, Kerman
 • Reza Zeinalzadeh*, Dr. Mehdi Khodaparast Mashhadi Page 173
  The present research is aimed to study and determine industrial advantageous activities with high output in Kerman province based on two-digit ISIC`s codes in order to identify industrial investment. In the present research, it has been attempted to determine preferential activities of industrial sector using appropriate indices, factorial analysis and fuzzy logic. Research methodology is documentary and statistical population includes all industrial workshops where ten people are working. Most regions of Kerman province are based on ISIC two-digit codes and information of year 2010. Results showed that activities of “production of main metals”, production of elastic and plastic products”, “production of paper and paper products” and “industries of food and drinkables” with respect to high advantages and appropriate development are the most preferable for industrial investment in comparison with other industrial activities.
  Keywords: Advantageous Industries, Factorial Analysis, Fuzzy Logic, Investment Preferences, Kerman Province
 • Seyed Mohammad Zare Ashkezari *, Dr. Mohsen Saghaei, Dr. Mir Najaf Mousavi, Dr. Reza Mokhtari Malekabadi Page 189
  Cultural tourism is an important part of tourism in a country or cultural regions that the people's history, traditions, art, values and lifestyle are considered as the most important components in this geographic areas. Purpose of this study is to investigate the Effective Factors on development of cultural tourism from the view point of foreign tourists in Yazd city. Type of Research is applied and it’s Method is analytical - descriptive. Statistical Society is 169 foreign tourists in year 2014 based on Cochran Sampling and also Regular and systematic method. For collecting information, library and field methods have been used. Research findings suggest that 66.9 percent of foreign tourists believe that poor management and lack of performing projects in field of cultural tourism to a large extent can faced the development of cultural tourism with the serious problem. In this regard, 75.2% of tourists believe that the impact of useful and effective advertisement which covers the historical, traditional and architecture values of Kavir, has a great importance and essential effect for attracting cultural tourists. In this regard, 75.2 percent of tourists believe that they know very important and fundamental impact of useful and effective advertising to attract of cultural tourists on Historical values, traditional and Architecture. Obtained standardized coefficients of Structural model in research and level of significance (- 0.0021) shows that the role of all seven components in development of cultural tourism is very important because that significance of all components are greater than 1.96. Results of the structural model of Management Components In the field of Cultural tourism of Yazd city shows that direct effects of how the concurrent administration of historic attractions, amount of investment in tourism industry respectively Equal to 6.79 and 6.09. Also among the components of examined, Components of education have been fundamental weaknesses in the field of cultural tourism. finally, proposed solutions for optimal and sustainable development of cultural tourism in Yazd city.
  Keywords: Culture, Cultural Tourism, Development, Structural Equation Modeling, Foreign Tourists, Yazd City
 • Sedighe Meymandi Parizi *, Abdolreza Kazemi Nia Page 209
  Inappropriate distribution of urban usages and disregarding the spatial –location components of decision making, including the compatibility of urban land uses are of the main reasons for the loss of quality of life in urban contexts. Therefore, analysis of the arrangement of different uses together and study of their distribution pattern is essential. Therefore, this article tries to use the models which simultaneously able to integrate a great number of quantitative and qualitative criteria like Analytic Hierarchy Process(AHP) and their integration in the form of Geographic Information System(GIS) with the capability of location displaying of phenomenon evaluates the compatibility of the land of status quo in the form of GIS maps in the old texture of Kerman city and the final out put map of this model has been presented. Also, in order to evaluate the distribution of land uses in the study, the closest proximity (RN) has been used. The current study is a descriptive - analytical type and of field branch. The results indicate that the uses in the old texture of Kerman in the status quo in terms of compatibility, the system of distribution and proximity pattern, is not so compatible with the urban planning criteria and such issue has affected on the quality of urban life in the area. The most compatibility can be observed in the residential uses, so that 89% of residential uses are placed at fully compatible and relatively compatible with their neighborhoods. Also disorder and randomness of uses distribution can easily and much be seen in the old texture of Kerman city.
  Keywords: land use compatibility, GIS, AHP model, uses distribution, quality of life, old texture of Kerman
 • Dr. Hassan Esmaeilzadeh*, Shamsy Saleh Pour, Yaghoub Esmaeilzadeh Page 227
  Population growth and urbanization has caused the decrease of the citizen's life quality and access to urban sustainability is difficult. Quality Study of life in urban areas is one that has been widely addressed in recent years. The present study has been written aimed to analyze the quality of urban life and its relationship with citizen participation in municipal affairs. The present study is an applied and descriptive – analytical and correlational methods. Data were collected by two methods of field and documentary and using questionnaires. The population society consisted of all residents of the Nagadeh town in spring 2014, which by using Cochran formula 380 people selected as the sample size and have been studied by simple random sampling method. In analyzing the data,statistical methods such as T-test, multiple regression and path analysis model were used. Cronbach's alpha reliability and structural validity was assessed by factor analysis. Based on the analysis performed with the T-test, single sample, are Indicators of mental health and the quality of the urban environment in the average level of quality and Economic health Dimensions, social health, physical health, the environment are at a level lower than average. Using path analysis shows that the coefficient of determination of 0.992 variability determined by the research analytical model of the quality of the urban environment with coefficient 0.323 and, physical health with coefficient 0.276 were the most effective citizen's participation in urban affairs. Accordingly, it can be concluded that in the quality of life and urban environment, social dimensions, physical, cultural, and environmental quality of urban environment, have direct and indirect impact on the citizen participation in the urban affairs and between there is a positive and significant relationship between them.
  Keywords: quality of life, environmental quality, Citizen Participation, Nagadeh