فهرست مطالب

پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران) - سال بیست و هشتم شماره 2 (تابستان 1394)
 • سال بیست و هشتم شماره 2 (تابستان 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/06/29
 • تعداد عناوین: 20
|
 • مقاله پژوهشی
 • نفیسه الماسی، رویا کرمیان، فرح کریمی صفحات 224-234
  جنس Centaurea L. با حدود 700 گونه در دنیا و 70 گونه در ایران، بزرگ ترین جنس از تیره کاسنی (Asteraceae) است. گیاهان این جنس بدلیل خواص دارویی خود، در طب سنتی برخی کشورها کاربرد دارند. در این مطالعه سنجش محتوای فنلی، فلاوونوئیدی، پتانسیل آنتی اکسیدانی و خواص ضد باکتریایی عصاره متانولی سه گونه از جنس Centaurea شامل C. imperialis، C. iransharii و C. glastifoliaبه تفکیک در دو بخش کاپیتول و اندام هوایی (برگ و ساقه) انجام شد. سنجش محتوای فنل کل به روش فولین- سیوکالتئو و سنجش محتوای فلاوونوئید کل به روش کلریدآلومینیوم و ارزیابی خاصیت آنتی اکسیدانی عصاره ها به روش مهارکنندگی رادیکال آزاد DPPH انجام شد. همچنین خاصیت ضدباکتریایی عصاره ها به روش انتشار دیسک ارزیابی شد. محتوای فنلی عصاره ها قابل توجه و بین 92/35 تا 73 میلی گرم گالیک اسید بر گرم عصاره و محتوای فلاوونوئیدی عصاره ها بین 45/4 تا 31/5 میلی گرم کوئرستین بر گرم عصاره بود. تمام عصاره ها خاصیت مهارکنندگی بالای رادیکال آزاد نشان دادند و در بین آن ها، اندام های هوایی C. iransharii کمترین IC50 را به خود اختصاص داد (11/0 IC50= میلی گرم بر لیتر). همچنین عصاره ها خاصیت ضد میکروبی قوی در برابر باکتری های گرم مثبت Bacillus cereus، Staphylococcus aureus، Bacillus megaterium و Bacillus thuringiensis نشان دادند.
  کلیدواژگان: پتانسیل آنتی اکسیدانی، فنل، فلاوونوئید، خاصیت ضد میکروبی، Centaurea
 • میترا امام، عباس قمری زارع، لیلا میرجانی، اناهیتا شریعت صفحات 235-242
  گیاه تیس (Sorbus aucoparia) از گونه های مهم جنس Sorbus در خانواده Rosaceae است. اهمیت این گونه بیشتر به منظور تجدید حیات جنگل در مناطق کوهستانی و ارزش دارویی و صنعتی میوه و چوب آن است. با توجه به رو به انقراض بودن پایه های تیس در جنگل های شمال ایران، تکثیر غیرجنسی پایه های مسن از طریق کشت جوانه می تواند به تکثیر و حفاظت پایه های این گونه کمک نماید. در این مطالعه، تکثیر گونه تیس با روش فتواتوتروفیک (تغذیه مصنوعی CO2) و شبه یا نیمه فتواتوتروفیک (استفاده از CO2 موجود در فضای اطراف ظروف در اتاقک رشد) انجام شد. به این منظور، شاخه های گیاهک های جوان حاصل از ریزازدیادی پایه بالغ گونه تیس، به عنوان ریزنمونه استفاده شد. ریزنمونه ها، در ظروف مگنتای با محیط کشت DKW دارا و فاقد سوکروز به همراه آگار یا ورمیکولیت قرار گرفتند. میزان تبادل گازی ظروف کشت با فضای بیرون و درون در دو شرایط فتواتروفیک و شبه فتواتوتروفیک بررسی شد. نتایج حاصل از بررسی شاخص های رشدی طول شاخه، تعداد شاخه و جوانه، سطح پهنک برگ، تعداد برگ، میزان کلروفیل کل، وزن خشک، ریشه زایی و سبزینگی گیاه نشان داد که در شرایط فتواتوتروفیک این شاخص ها نسبت به شرایط شبه فتواتوتروفیک دارای تفاوت معنی دار بوده است. این یافته ها پیشنهاد می کند که استفاده از روش فتواتوتروفیک روشی کاربردی برای تکثیر غیرجنسی وانبوه این گونه می باشد.
  کلیدواژگان: تیس، تکثیر غیرجنسی، میزان کلروفیی، ریشه زایی، فتو اتو تروفیک
 • آسیه بهداد، پروانه ابریشم چی، محمد جنگجو صفحات 243-256
  گیاه درمنه (Artemisia) از جنس های متنوع و وسیع خانواده ی کاسنی می باشد. برخی گونه های این جنس با وجود دارا بودن خاصیت دگرآسیبی، شرایط مناسبی برای استقرار سایر گیاهان مرتعی در زیر اشکوب خود ایجاد می کنند. به این ترتیب بررسی چگونگی تاثیر آللوپاتی گیاهان پرستار نظیر درمنه خراسانی Krasch.) Artemisia korassanica)، بر گونه های زیر اشکوب خود مانند بروموس کپه داغی) Bromus kopetdaghensis Drobov.) ضروری به نظر می رسد. به این منظور، نمونه های اندام هوایی و ریشه درمنه در چهار مرحله مختلف رشد و نموی از مراتع بهارکیش در شهرستان قوچان جمع آوری شدند. سپس تاثیر عصاره آبی 3% (W/V) اندام هوایی و ریشه این گیاه بر وزن خشک، مقدار کلروفیل و میزان قندهای محلول در برگ و ریشه گیاهچه های بروموس در شرایط آزمایشگاه بررسی گردید و هم چنین مقدار ترکیبات فنلی گیاه درمنه در مراحل مختلف رشد و نمو سنجش شد. نتایج نشان دادند که عصاره اندام هوایی درمنه نسبت به عصاره ریشه با شدت بیشتری موجب کاهش رشد وزن خشک برگ و ریشه و مقدار کلروفیل برگ گیاهچه های بروموس شد ولی محتوای قندهای محلول به افزایش تنش آللوپاتی زیاد شد. مقدار کل ترکیبات فنلی موجود در عصاره اندام هوایی و اثر بازدارنده آن ضمن عبور از مرحله رویشی، گل دهی و بذردهی به طرز معنی داری کاهش یافت. درنتیجه، توصیه می شود که کشت سایر گیاهان علفی مرتعی در زیر اشکوب درمنه در مهرماه که گیاه در مرحله بذردهی است و کم ترین تاثیر بازدارندگی را دارد، انجام شود.
  کلیدواژگان: درمنه خراسانی، بروموس کپه داغی، ترکیبات فنلی، کلروفیل، قندهای محلول
 • مریم پیوندی، لیلا کاظمی، احمد مجد صفحات 257-263
  در این تحقیق سیتوکینین های مختلف بر سرعت ریزازدیادی اسطوخودوس بررسی شد. جداکشت های دو گره ای سترون شده از یک گیاه گلخانه ای یکساله در محیط کشت MS دارای هورمون های بنزیل آمینو پورینBAP)،2-) ایزوپنتنیل آدنین (2ip) و کینتین (Kin) به تنهائی یا در ترکیب با یکدیگر کشت شد. نتایج حاصل نشان داد سرعت رشد ریز قلمه ها، تعداد گره ها و نو ساقه های حاصل از هر جدا کشت در محیط کشت به نوع و غلظت هورمون بستگی دارد. بالاترین تعداد نوساقه/ جداکشت، تعداد گره/ جداکشت و طول ساقه در محیط کشت دارای (BAP (mgl-12 به دست آمد. در محیط کشت دارای هورمونهای 2ip و (Kin (mgl-12 فاصله میان گره ها افزایش معنی داری را نسبت به سایر تیمارها نشان داد. در محیط واکشت، بالاترین تعداد نوساقه، گره و طول ساقه در محیط کشت دارای (BAP (mgl-11، و بالاترین میانگین طول میان گره در محیط دارای Kin (mgl-12) حاصل شد. سایر نتایج مشابه مرحله کشت بود. ریشه زائی ریز قلمه ها با دو روش درون شیشه (in vitro) و برون شیشه (ex vitro) بررسی شد. در روش درون شیشه، ریز قلمه های تکثیریافته از مرحله واکشت، به محیط های کشت دارای غلظتهای مختلف IBA وBAP انتقال یافتند. در روش برون شیشه، انتهای ریز قلمه ها با روش سنتی با محلول (IBA (mgl-1 300 به مدت ده دقیقه تیمار شدند. بالاترین تعداد ریشه، طول ریشه و درصد ریشه زایی در روش برون شیشه به دست آمد.
  کلیدواژگان: اسطوخودوس، ریز ازدیادی، ریز قلمه، سیتوکینین
 • علی تیمورزاده، اردوان قربانی، امیرحسین کاویان پور صفحات 264-275
  اهمیت مطالعه فلور کشور ایران بعنوان یک بستر لازم برای مطالعات مختلف بوم شناختی، زیست محیطی، مرتعداری، جنگلداری، آبخیزداری، کشاورزی و غیره غیر قابل انکار می باشد. رویشگاه جنگلی مورد مطالعه در 24 کیلومتری شرق و شمال شرقی اردبیل و در 9 کیلومتری شرق نمین با مساحت بالغ بر 913 هکتار قرار دارد. که تنها 252 هکتار از عرصه به صورت جنگلی و در این تحقیق مورد بررسی فلورستیک قرارگرفته است. در نتیجه مطالعات، 128 گونه شناسایی شده است که متعلق به 43 خانواده و 108 جنس گیاهی می باشند. تیره های Rosaceae، Poaceae، Fabaceae، Apiaceae و Asteraceae بیشترین فراوانی را در منطقه دارا می باشند. همی کریپتوفیت ها با 47 درصد (61 گونه) و فانروفیت ها با 22 درصد (28 گونه) فراوان ترین اشکال زیستی منطقه را تشکیل می دهند. از نظر مطالعات کورولوژی، بیشترین عناصر رویشی منطقه به ترتیب اهمیت مربوط به ناحیه اروپا سیبری (هیرکانی) و ایران تورانی است.
  کلیدواژگان: فلور، پراکنش جغرافیایی، شکل زیستی، فندوق لو، استان اردبیل
 • سایه جعفری، فائزه شرعی صفحات 276-284
  پونه معطرگیاهی علفی گیاهی پایا و علفی، که استوانه ای شکل است.پونه معطر از تیره نعناعیان است که به عنوان گیاهی دارویی، ادویه ای استفاده می شود.درایران این گیاه بومی شمال کشور است. در این تحقیق، پس از تیماردهی نمونه ها با غلظت های 20،50،65،80،95 میلی مولار NaCl، غنچه ها وگل های جوان در مراحل مختلف نمو برداشت، تثبیت نمونه ها در فیکساتورF.AA، آماده سازی های لازم، مشاهده برشها پس از رنگ آمیزی با فتومیکروسکوپ انجام شد.نتایج نشان داد تخمدان از تقسیمات سلولهای بخش میانی و عمقی مریستم هاگزا ایجاد می شود.در پونه تکوین تخمدان در مقایسه با پرچم با تاخیر اتفاق می افتد. تخمک ها واژگون هستند. بررسی تشریحی مریستم زایشی در گیاه پونه معطر، تسریع در رشد پریموردیوم پرچمی نسبت به پریموردیوم برچه ای در تیمار20 میلی مولار، در تیمار50 میلی مولار رشد همزمان پریموردیوم برچه ای و پرچمی ودر تیمارهای65، 80 و95 میلی مولار به ترتیب تاخیر افتادن در ایجاد پریموردیوم گلبرگی و پریموردیوم برچه ای را نشان دادند.
  کلیدواژگان: اندام زایشی، گل، شوری، تخمک
 • رمضانعلی خاوری نژاد، فرزانه نجفی، فهیمه اصلانی صفحات 285-296
  فلزات سنگین به گروهی از عناصر با وزن ملکولی بالاتر از 5 گرم بر سانتی متر مکعب گفته می شود. وجود فلزات سنگین در محیط بر روی فرآیند های فیزیولوژی و رشد گیاه اثر می گذارد. کروم یک فلز تغییر پذیر از گروه B6 جدول تناوبی است که به عنوان هفتمین عنصر فراوان در پوسته زمین و به عنوان یک فلز سمی برای گیاهان و میکروارگانیسم ها شناخته شده است. آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی با شش سطح دی کرومات پتاسیم (شامل صفر، 10، 25، 50، 75 و100 میلی گرم در هر کیلو گرم خاک) و چهار تکرار در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه خوارزمی انجام شد. بعد از 38 روز گیاهان جهت آنالیزهای بیوشیمیایی برداشت شدند. نتایج نشان داد که با افزایش غلظت کروم وزن تر و خشک ریشه و بخش هوایی کاهش می یابد. علاوه بر این محتوای کلروفیل های a و b و کلروفیل کل، محتوای کاروتنوئیدها، نسبت رشد گیاه و محتوی نسبی آب برگ به طور معنی داری کاهش یافت در حالی که محتوای فلاونوئیدها، آنتوسیانین و پرولین افزایش می یابد.
  کلیدواژگان: کروم، نسبت رشد، کلروفیل، کاروتنوئید، پرولین
 • طاهره رحیمی تشی، وحید نیکنام صفحات 297-306
  سالیسیلیک اسید(SA)، یک ترکیب فنولی گیاهی به عنوان یک تنظیم کننده رشد همانند تنظیم کننده های درونزاد عمل می کند و همچنین نقش آن در مکانیسم های دفاعی علیه تنش زیستی و غیر زیستی قابل توجه می باشد. این آزمایش به منظور برسی اثر SA بر رشد و پارامترهای بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی گندم همراه با تنش شوری طراحی شده است. به همین منظور دانه های گندم (ارقام استار و شیراز) در SA (0، 5/0 و 1 میلی مولار) خیسانده شده و سپس تنش شوری را با NaCl(0، 100و 200 میلی مولار) اعمال کرده وزن تر، رنگیزه های فتوسنتزی و محتوای پروتئین کل همراه با افزایش تنش شوری کاهش زیادی را نشان می دهند. محتوای پرولین، MDA و H2O2 تحت تنش شوری به مقدار مشخصی افزایش نشان می دهند. در صورتی که دانه هایی که تحت پیش تیمار SA وسطوح مختلف تنش شوری قرار گرفته بودند در پارامترهای رشد، رنگیزه های فتوسنتزی و محتوای پروتئین کل افزایش نشان می دهند در حالی که سطوح پرولین، MDA و H2O2 کاهش پیدا کرده است نتایج نشان می دهد اثرات مخرب تنش شوری بر دانه های گندم بوسیله SA بهبود پیدا کرده است. می توان نتیجه گرفت که SA باعث سازگاری گندم به تنش شوری شده است.
  کلیدواژگان: سالیسیلیک اسید، تنش شوری، گندم، محتوای پرولین، محتوای پروتئین کل
 • محمدعلی زارع چاهوکی، مریم حسینی، علی طویلی صفحات 307-315
  تغییرات تنوع گونه ای ممکن است ناشی از روابط بین گونه ای، عوامل محیطی و عوامل انسانی باشد. در این تحقیق نقش عوامل محیطی و عوامل انسانی (چرای دام و تغییر کاربری) بر تغییرات تنوع گونه ای مراتع اطراف روستای وشته در منطقه طالقان میانی بررسی شد. در این منطقه پنج تیپ گیاهی شناسایی شد که از این پنج تیپ یک تیپ گیاهی از اراضی زراعی رها شده و تیپ دیگر نزدیک آبشخور که چرای دام در آن شدید بود و بقیه شامل تیپ های با چرای متوسط، سبک و منطقه چرا نشده (قرق) بودند. نمونه برداری گیاه با استفاده از چهار ترانسکت 150 متری انجام شد و در طول هر ترانسکت 15 پلات یک مترمربعی به فاصله 10 متر از هم قرار داده شد. همچنین در ابتدا و انتهای هر ترانسکت پروفیل حفر و از عمق 30-0 سانتی متر نمونه خاک برداشت شد. بعد از جمع آوری اطلاعات، شاخص های تنوع گونه ای شانون – وینر و سیمپسون با استفاده از نرم افزار Ecological methodology محاسبه شد. برای تعیین مهمترین عوامل تاثیرگذار بر تغییرات تنوع گونه ای از تجزیه مولفه های اصلی استفاده شد. نتایج تجزیه مولفه های اصلی نشان داد که بافت، ماده آلی، ازت، ارتفاع، هدایت الکتریکی و اسیدیته در تغییرات تنوع گونه ای منطقه تاثیر دارند. علاوه بر عوامل محیطی، تاثیر عوامل انسانی نظیر چرای دام و تبدیل کاربری نیز بر تنوع گونه ای بررسی شد اما این عوامل در تنوع گونه ای منطقه تاثیرگذار شناخته نشدند. در حالی که در تیپ Poa bulbosa- Sophora alupecroides تغییر کاربری وتیپ Acantholimon erinaceum، onobrychis cornuta، Artemisia aucheri چرای شدید دام وجود داشت.
  کلیدواژگان: تنوع گونه ای، تجزیه مولفه های اصلی، عوامل محیطی، عوامل انسانی
 • ژیلا کرمزاد، محسن فرشادفر، علی رضا زبرجدی، حیدر ذوالنوریان صفحات 316-325
  امروزه تکنیک های کشت بافت گیاهی به عنوان ابزار مفیدی برای ایجاد تنوع ژنتیکی به منظور به نژادی محصولات کشاورزی و همچنین تولید گیاهان عاری از بیماری به کار می روند. هدف از این پژوهش ارائه یک روش موثر بر کالزایی در گیاه سیب زمینی واریته آگریا می باشد. این تحقیق بصورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح پایه کاملا تصادفی با 4 تکرار اجراء شد. در این تحقیق اثر تنظیم کننده های رشد 2،4- D (0، 1، 2، 4 میلی گرم بر لیتر) و Kin (0.25 میلی گرم بر لیتر) بر روی تولید کالوس از دو ریزنمونه برگ و میان گره مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که بین دو نوع ریزنمونه برگ و میان گره از نظر صفات قطر، وزن تر و درصد القاء کالوس اختلاف معنی دار وجود دارد همچنین از نظر غلظت های مختلفهورمون توفور دی و کینتین از نظر کلیه صفات اختلاف معنی داری بود. اثر متقابل غلظت های مختلف هورمون در ریزنمونه نیز در کلیه صفات اختلاف معنی دار نشان می دهد. نتایج مقایسه میانگین نشان داد که بیشترین درصد کالزایی (75%) در ریزنمونه برگ در غلظت 2 میلی گرم بر لیتر (2،4- D) و در ریزنمونه میان گره (5/87%) در غلظت 4 میلی گرم بر لیتر (2،4- D) بود. قطر و وزن تر کالوس در ریزنمونه برگ به ترتیب (60/5 میلی متر، 55/0 گرم)و در ریزنمونه میان گره به ترتیب (13/9 میلی متر، 92/0 گرم) در غلظت 2 میلی گرم بر لیتر (2،4- D) بدست آمد.
  کلیدواژگان: سیب زمینی، 2، 4، D، Kin، کالوس
 • رئوف سید شریفی، محمد صادق حیدری سیاه خلکی صفحات 326-343
  به منظور بررسی تاثیر کود های بیولوژیک بر شاخص های رشدی و سهم فرایند انتقال مجدد ماده خشک در عملکرد دانه گندم، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. فاکتورها شامل زمان کاربرد کود نیتروژنه در سه سطح) 3/1 کاشت،3/1پنجه زنی،3/1قبل از گلدهی)؛ (4/1 کاشت، 2/1 پنجه زنی تا ساقه روی، 4/1 گلدهی)؛ (4/1 کاشت، 4/1 سبز شدن، 4/1 ساقه روی، 4/1 گلدهی) به ترتیب به صورت N1، N2و N3و تلقیح بذر با باکتری های محرک رشد (عدم تلقیح، تلقیح با ازتوباکترکروکوکوم استرین 5، سودوموناس پوتیدا استرین های 41 و 186) بودند. بیشترین میزان انتقال ماده خشک از بوته در سطح اول از کاربرد نیتروژن در عدم تلقیح بذر با باکتری و حداقل آن در سطح سوم زمان مصرف نیتروژن و تلقیح با ازتوباکتر برآورد گردید. با کاربرد نیتروژن به صورت N1 و تلقیح بذر با باکتری عملکرد تک بوته، تعداد دانه در سنبله، وزن صد دانه، ارتفاع بوته، وزن ریشه و درصد پروتئین افزایش یافت. بررسی تجمع ماده خشک کل نشان داد که در تمامی ترکیب های تیماری تا40 روز پس از کاشت با سرعت کم و پس از آن با سرعت زیادی تا 70 روز بعد از کاشت افزایش یافت. سپس بواسطه افزایش پیری برگ ها تا زمان برداشت، کاهش یافت. به منظور افزایش عملکرد و دیگر شاخص های رشدی می توان پیشنهاد نمود که تلقیح بذر گندم با ازتوباکتر در سطح اول زمان مصرف کود نیتروژنه به کار برده شود.
  کلیدواژگان: ماده خشک، باکتری های محرک رشد، نیتروژن
 • علی شیخی نژاد، عبدالمجید لباب پور، نسرین معظمی صفحات 344-353
  در این پژوهش، اثر هم زدن با هوا و هم زدن با چرخش ظرف کشت بر میزان تولید زیست توده ی اسپیرولینا در 5 محیط کشت متفاوت بررسی شد. اسپیرولینا در همه ی محیط های کشت رشد کرد. در هم زدن با چرخش ظرف کشت، اسپیرولینا در مدت زمان کوتاه تری به بیشترین میزان رشد و تولید زیست توده خشک g L-1-0/4 و در هم زدن با هوا، تولید زیست توده به g L-1-68/3 رسید. درهم زدن با چرخش محیط کشت، بیش ترین تولیدزیست تودهg L-1-0/4 در محیط کشت زاروک و کم ترین تولید در محیط کشت نمک دریا وبرابر با g L-1-27/2 بود. بیش ترین تولید زیست توده در همزدن با هوا g L-1-68/3 در محیط کشت زاروک و کم ترین تولید زیست توده در محیط کشت شولسر و برابر با g L-1-45/2 بود. در طول دوره ی کشت در هم زدن با چرخش ظرف کشت، pH به طور مداوم و تدریجی افزایش یافت و در بیش ترین مقدار به 9/10 رسید اما در کشت های همزدن با هوا، pH از روز هفتم و در 4/9 بدون تغییر ماند. در محیط کشت نمک دریا، میزان تولید زیست توده در شرایط هم زدن با هوا بیش تر از حالت هم زدن با چرخش ظرف کشت بود. بر اساس نتایج این مطالعه، تنش، اثر زیادی بر رشد و تولید زیست توده اسپیرولینا دارد و با کاهش تنش، راندمان تولید صنعتی زیست توده در کشت اسپیرولینا افزایش می یابد.
  کلیدواژگان: اسپیرولینا، همزدن، تولید زیست توده، سیانوباکتری، محیط کشت
 • نوشین صدقیه، رشید جامعی صفحات 354-363
  آنتوسیانین ها زیرگروهی از فلاونوئیدها می باشند که در ایجاد رنگ های قرمز، بنفش و آبی در بسیاری از گلها، میوه ها و سبزیجات نقش دارند. پایداری رنگ آنتوسیانین ها به وسیله کوپیگمانتاسیون افزایش می یابد. کوپیگمانت ها مواد بی رنگی هستند که می توانند مجموعه هایرنگی با آنتوسیانین ها تشکیل دهند. تغییرات رنگ در میوه ها، سبزیجات و گل ها ممکن است از واکنش بین آنتوسیانین ها و ترکیبات آلی مختلف موجود در گیاهان عالی ایجاد شود. در این مطالعه کوپیگمانتاسیون آنتوسیانین پیاز قرمز آذرشهر با 4 کوپیگمانت تانیک اسید، بنزوئیک اسید، کوماریک اسید و کافئیک اسید در 5 غلظت صفر، 120، 240، 480 و 960 میلی گرم در لیتر مورد بررسی قرار گرفت، همچنین اثر کوپیگمانتاسیون بر غلظت کوپیگمانت و اثر قند روی کوپیگمانتاسیون آزمایش شد. کوپیگمانتاسیون آنتوسیانین منجر به افزایش اثر هایپرکرومیک (A∆) و بت کرومیک شیفت (ƛ∆max) می شود. در این مطالعه تانیک اسید دارای بیشترین اثر هایپرکرومیک (0/093) و بنزوئیک اسید دارای پایین ترین اثر هایپرکرومیک (0/051) بود. کوپیگمانت ها بیشترین اثر را در بالاترین غلظت داشتند، همچنین غلظت پایین ساکارز (10%) پایداری کمپلکس آنتوسیانین کوپیگمانت را افزایش داد. در این مطالعه، تانیک اسید در بین سایر کوپیگمانت ها، کوپیگمانت غالب بود.
  کلیدواژگان: آنتوسیانین، ساکارز، کوپیگمانتاسیون، پیاز قرمز
 • خدیجه قاسمیان، سنبل ناظری، عبدالکریم چهرگانی راد، اصغر میرزایی اصل صفحات 364-373
  گیاه وشا از گیاهان دارویی بومی ایران است که به دلیل برداشتهای بیرویه و تخریب رویشگاه های طبیعی آن در کشور، در معرض انقراض قرار دارد. رویانزایی سوماتیکی یکی از روش های مفید برای تکثیر گیاهان به شمار میرود. در تحقیق حاضر القای کالوسهای رویانزا از ریز نمونه رویان بذری این گیاه با استفاده از دو محیط پایه MS و MS 2/1 و نیز غلظتهای مختلف هورمونهای NAA و BA برای اولین بار مورد بررسی قرار گرفت. مشخص گردید که محیط MS حاوی 1 میلیگرم بر لیتر هورمون NAA و 5/0 میلیگرم بر لیتر هورمون BA، بهترین محیط برای تشکیل حداکثر میزان کالوس رویانزا و تولید حداکثر تعداد رویان سوماتیکی بود. همچنین، محیط پایه MS نه تنها در تولید کالوس بلکه در رویانزایی سوماتیکی، عملکرد بهتری نسبت به محیط پایه MS 2/1 نشان داد. القای رویانزایی از کالوسهای بدون رویان، در محیط پایه MS بدون هورمون، مشاهده نگردید. گیاهچه های کامل، بعد از انتقال رویانها به محیط بدون تنظیم کننده رشد، باززایی شدند.
  کلیدواژگان: القا روانزایی، رویانزای سوماتیک، هورمونهای گیاهی
 • بهزاد کاویانی، حبیب مهتابی، شهریار سعیدی مهرورز صفحات 374-389
  در این مقاله و برای اولین بار، تعیین جنسیت سیکاس رولوتاThunb.) (Cycas revoluta، قبل از بلوغ و مخروط دهی، گزارش می شود. تعیین جنسیت سیکاس رولوتا تنها پس از بلوغ و مخروط دهی امکان پذیر است. در شرایط مطلوب، حداقل 10 تا 12 سال زمان لازم است تا سیکاس به سن بلوغ برسد. برای انجام تحقیق حاضر، تنه جوش های دوساله ی نر و ماده ی سیکاس رولوتا از پایه های نر و ماده ی بالغ جدا گردیده و در فضای آزاد، تحت شرایط یکسان، مورد مراقبت قرار گرفتند. خصوصیات ریخت شناسی پایه های نر و ماده، دو به دو به صورت مشاهده ی چشمی با یکدیگر مورد مقایسه قرار گرفتند. خصوصیات تشریحی با برش های تهیه شده از محور اصلی برگ، برگچه و ریشه، توسط میکروسکوپ نوری، مورد مطالعه قرار گرفتند. بر اساس نتایج به دست آمده از روش آنالیز تشخیصی داده های حاصل، تفاوت خصوصیات ریخت شناسی از قبیل قطر محور اصلی برگ، عرض برگچه ها، فاصله ی برگچه ها روی محور اصلی برگ، زاویه ی برگچه ها، قطر ریشه ها و طول ریشه ها، در پایه های نر و ماده، معنی دار بود. برگ پایه-ی نر در یک سوم بخش میانی، آرایش مرکب شانه ای و دوطرفه ی متقابل دارد، درحالی که، برگ پایه ی ماده به صورت مرکب شانه ای و دوطرفه ی متناوب است. شروع و تشکیل برگچه ی جدید در پایه ی نر، پس از تشکیل کامل برگچه ی قبلی صورت می گیرد، در صورتی که، در پایه ی ماده، قبل از تشکیل و بازشدن کامل برگچه ی قبلی، برگچه ی جدید شروع به رشد می کند. بررسی های تشریحی نشان داد که، فقط تفاوت طول روزنه های تحتانی برگچه ها در پایه ی نر و ماده، معنی دار بود. روزنه های برگ سیکاس از نوع آکتینوسایتیک است.
  کلیدواژگان: تنه جوش، آنالیز تشخیصی، برگ مرکب شانه ای، رده بندی گیاهی
 • علیرضا مدیر رحمتی، رفعت الله قاسمی، محسن کلاگری، احمد همتی صفحات 390-400
  به منظور جلوگیری از تخریب بیشتر اراضی جنگلی در حاشیه روستاهای مناطق کوهستانی و اراضی عاری از پوشش جنگلی، تعداد 11گونه و کلن از ارقام پرمحصول و تند رشد صنوبر و پالونیا جهت تعیین میزان سازگاری و موفقیت آنها انتخاب گردید و در ارتفاعات جنگلی فریم منطقه سنگده در استان مازندران نسبت به کاشت نهال از ارقام مورد نظر که بر اساس تجربیات و مطالعات اولیه حاکی از توان سازگاری، استقرار و تولید چوب مناسب آنها در این قبیل مناطق می باشد، اقدام شد. تعداد 75 اصله نهال از هر رقم به صورت گروهی 5×5 و در قالب طرح آماری بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار کاشته شدند. در نهایت پس از اجرای طرح دریک دوره 5 ساله و با توجه به اندازه گیری های سالانه و تجزیه و تحلیل آماری داده ها، از میان کلن ها و ارقام صنوبر و پالونیا کشت شده، کلن های Populus tremula، Populus trichocarpa، Populus euramericana 561.41، Populus euramericana 488 و Populus euramericana triploکه از توان استقرار و سازگاری مناسبی در منطقه مورد آزمایش برخوردار بوده و تولید قابل قبولی را نیز ارایه نموده اند، انتخاب و جهت توسعه و ترویج در این قبیل اراضی به سازمان های اجرایی و ترویجی و روستاییان مناطق معرفی می گردند. گونه پالونیا از استقرار و رشد مناسبی برخوردار نبوده و جهت کشت در این منطقه و در این مرحله، توصیه نمی شود. با این وجود بررسی بیشتر این گونه در آینده در منطقه مذکور پیشنهاذ میگردد.
  واژه های کلیدی: مناطق کوهستانی شمال کشور، کلن، صنوبر، پالونیا، زراعت چوب
  کلیدواژگان: مناطق کوهستانی شمال کشور، کلن، صنوبر، پالونیا، زراعت چوب
 • غلامرضا مطلب، محمدرضا لهراسبی دشتکی، مسعود نجاتی یزدی نژاد صفحات 401-420
  در چند سال گذشته استخراج به کمک ریزموج (MAE) بطور قابل توجهی افزایش یافته است چنانکه مزایای اصلی آن (کاهش زمان استخراج و حجم حلال) بیشتر از روش های استخراج سنتی می باشد.
  اهداف
  در این تحقیق، تاثیرات دو نوع روش استخراج شامل استخراج به کمک ریزموج (MAE) و سنتی روی فعالیت آنتی-اکسیدانی گزنه مورد بررسی قرار گرفت.
  مواد و روش ها
  عصاره-های آبی، متانولی و اتانولی از برگ و ساقه گزنه از هر دو روش سنتی و ریزموج به دست آمدند و جهت تعیین ظرفیت مهار رادیکال آزاد (RSC) به وسیله کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC)، آنتی اکسیدان های جدا شده توسط رادیکال 2،2-دی-فنیل-1-پیکریل هیدرازیل (DPPH) مورد ارزیابی قرار گرفت.فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره ها توسط کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا در طول موج 517 نانومتر با استفاده از رادیکال آزاد 1،1-دی فنیل-2-پیکریل هیدرازیل تعیین گردید.
  نتایج
  فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره های برگ و ساقه (عصاره اتانولی) گزنه بدست آمده از روش ریزموج در مقایسه با روش سنتی بیشتر است، در حالی که اختلاف معنی دار نبود (p>0.05). روش HPLC-DPPH در تعیین فعالیت آنتی اکسیدانی برگ و ساقه گزنه، اختلاف معنی داری میان روش های MAE و سنتی نشان نمی دهد.
  کلیدواژگان: فعالیت آنتی اکسیدانی، ریز موج، اج پی ال سی دی پی پی اج، گزنه
 • سیدحامد معظمی فریدا، طیبه رجبیان، سید علیرضا سلامی، مسعود رنجبر، مسعود تقی زاده، نصرت رحمانی صفحات 421-434
  مریم گلی (Salvia L.) یکی از مهم ترین جنس های تیره نعناعیان (Lamiaceae)می باشد. اغلب گونه های این جنس دارای خواص دارویی بوده و در طب سنتی کاربرد های فراوانی دارند. با توجه به محدود بودن اطلاعات در خصوص مطالعه متابولیت -های دارویی گیاهان مریم گلی، هدف تحقیق حاضر شناسایی و تعیین مقدار روغن، اجزای اسید چرب و استرول های بذر سه گونه مریم گلی ایران بود. روغن بذرهای رسیده گونه های مورد نظر با استفاده از دستگاه سوکسله و هگزان نرمال و استرول های آزاد و همیوغ آن ها با استفاده از حلال های مناسب استخراج شدند. شناسایی و تعیین محتوای اسیدهای چرب و استرول ها به روش کروماتوگرافی گازی انجام شد. پنج اسید چرب اصلی شناسایی شده در روغن بذر گونه های مورد مطالعه شامل آلفا-لینولنیک اسید (C18:3n3) (28/2±28/49%-51/0±84/41)، لینولئیک اسید (C18:2n6) (36/0±25/30%-0/03±63/20)، اولئیک اسید (C18:1n9) (19/94±0/16%-14/02±0/72)، استئاریک اسید (C18:0) (06/0±41/2%-01/0±13/2) و پالمیتیک اسید (C16:0) (03/0±01/6%-3/77±0/07) بودند. اسید های چرب امگا-3 و امگا-6 به ترتیب 56/49%-58/45 و 45/24%-99/20 کل اسید های چرب را در بذرها تشکیل می دادند. بیش ترین مقدار استرول کل در بذرS. virgata با 11/38 میلی گرم/100گرم وزن خشک و کمترین مقدار آن در بذر S. nemorosa با 59/31 میلی گرم/100گرم وزن خشک برآورد شد. همچنین بتا-سیتواسترول، استیگمااسترول و کمپسترول به عنوان استرول های اصلی بذرها شناسایی شدند. نتایج بدست آمده نشان می دهند که بذر گیاهان مریم گلی منابع مناسبی از روغن-های گیاهی و غنی از اسیدهای چرب ضروری امگا-3 (ALA) و امگا-6 (LA) و همچنین استرول های دارویی چون بتا-سیتواسترول می باشند که می توان از آن ها در صنایع دارویی و غذایی بهره برد.
  کلیدواژگان: مریم گلی (.Salvia L)، تیره نعناعیان، اسیدهای چرب امگا، 3 و امگا، 6، استرول های گیاهی، کروماتوگرافی گازی
 • جواد میرزایی، مهدی حیدری، سینا عطار روشن صفحات 435-444
  هدف از انجام این مطالعه، بررسی اثر بهره برداری بر ویژگی های پوشش گیاهی در جنگل های شفارود گیلان بود. برای این منظور یک منطقه بهره برداری شده و در کنار آن یک منطقه شاهد با شرایط یکسان فیزیوگرافی در سری 9 جنگل شفارود، انتخاب گردید. در هر منطقه 25 قطعه نمونه اصلی و در داخل هریک از آنها 4 ریز قطعه نمونه پیاده و اطلاعات مربوط به پوشش گیاهی ثبت شد. علاوه بر این در مرکز هر پلات، نمونه ای از خاک جهت اندازه گیری بافت، وزن مخصوص ظاهری، وزن مخصوص حقیقی، تخلخل، اسیدیته و آنالیز عناصر نیتروژن، فسفر، ماده آلی، کلسیم، منیزیم و سدیم تهیه گردید. در منطقه بهره برداری شده با مشخص کردن مرکز پلات ها، دو بار (یک و پنج سال پس از بهره برداری) آماربرداری انجام شد. نتایج نشان داد که منطقه شاهد دارای تنوع و غنای بیشتری نسبت به مناطق بهره برداری شده بود، اما میزان غلبه گونه ها در منطقه شاهد کمتر می باشد. همچنین شاخص تشابه جاکارد بین منطقه شاهد و منطقه پنج سال پس از بهره برداری بیشتر از سایر مناطق بود. نتایج همچنین نشان داد که تمرکز گونه های گیاهی در مناطقی با میزان بالای نیتروژن، فسفر، ماده آلی و تخلخل خاک بیشتر بود.
  کلیدواژگان: تنوع زیستی، غنا، جاکارد، بهره برداری
 • موژان وفائی، سید منصور سید نژاد، عبدالعلی گیلانی، عذرا صبورا صفحات 445-458
  این مطالعه با هدف بررسی اثر آللوپاتی تفاله حاصل از روغن کشی زیتون بر برخی خصوصیات رشدی و بیوشیمیایی گیاهچه سه رقم گندم طراحی و انجام شده است. غلظت های مختلفی از تفاله زیتون (1، 3، 5 و 7 درصد) با خاک مخلوط شده و سه رقم مختلف گیاه گندم در این خاک ها کاشته شد. پس از رشد، طول بوته، وزن خشک برگ و ریشه، محتوای رنگدانه های فتوسنتزی، کربوهیدرات های محلول و پرولین در مرحله چهار برگی اندازه گیری شد. با توجه به نتایج به دست آمده طول بوته ها، وزن خشک برگ و ریشه، محتوای رنگدانه های فتوسنتزی با افزایش مقدار تفاله در خاک در هر سه رقم نسبت به شاهد کاهش یافته و همچنین محتوای قند و پرولین با افزایش مقدار تفاله زیتون در خاک نسبت به شاهد افزایش یافته بود. با توجه به نتایج به دست آمده اثر ممانعت کنندگی تفاله زیتون با افزایش مقدار آن در خاک افزایش می یابد. تفاله زیتون دارای مواد فنلی بوده و اثرات ممانعت کنندگی آن به این ترکیبات نسبت داده می شود.
  کلیدواژگان: آللوپاتی، تفاله زیتون، گیاهچه گندم
|
 • Nafiseh Almasi, Roya Karamian, Farah Karimi Pages 224-234
  Centaurea L. with about 700 species in the world and 70 species in Iran is the largest genus in the family Asteraceae. Centaurea species are used for the treatment of various ailments in the popular medicine in some countries. The aim of the present study was to investigate total phenol and flavonoid contents, antioxidant potency and antibacterial activities of the methanolic extracts from capitulum and aerial parts of three Centaurea species, namely C. imperialis, C. iransharii and C. glastifolia. Total phenolic and flavonoid contents were evaluated by Folin-Ciocalteu and aluminum chloride methods, respectively. Antioxidant activity was evaluated by DPPH radical scavenging assay. In addition, antibacterial activities of the extracts were studied by disc diffusion method. Results from the study showed that total phenol content in the extracts were found to a range between 35/92 and 73 mg GAE/g extract and total flavonoid content varied from 4.45 to 5.30 mg QE/g extract. A significant antioxidant capacity was found in all studied extracts and aerial part extract of C. iransharii showed the highest antioxidant activity (IC50 = 0.11 mg/ml). In addition, the studied species represented strong antimicrobial activity against Gram positive bacteria.
  Keywords: phenol, flavonoid, Centaurea, antioxidant potency, antimicrobial activity
 • Emam M., Ghamarizare A., Mirjani L., Shariat A Pages 235-242
  Sorbus aucoparia is an important forest tree from Sorbus genus in Rosaceae family. it is an important medicinal, industrial and ornamental plant. Sorbus aucoparia is potentially useful for reforestration in high altitude. This species is one of the endangered species of northern forests of Iran. Micropropagation of adult trees by bud culture helps to conserve this valuable species. In this study, proliferation of Sorbus aucoparia with photoautotrophic (artification CO2 nutrition) and semi- photoautotrophic (use of accumulated proliferation around containers in growth chamber) condition was performed. Shoots of tissue cultured plantlets from mature trees, were used as explants. Explants were cultured on DKW medium supplemented with or without sucrose, agar and vermiculite for six weeks, in Magenta (G7) containers. containing. Gas exchange rate of culture containers under photoautotrophic and semi- photoautotrophic conditions were caculated. Results showed, Shoot hight, shoot and bud numbers, dry weight, leaf number, leaf area, chlorophyl quantity, rooting percent and leaf greenish under photoautotrophic conditions have significant difference with semi- photoautotrophic conditions. These findings suggested that, photoautotrophic technique is moreapplicable method than semi- photoautotrophic technique for micropropagation of Sorbus aucoparia.
  Keywords: Sorbus aucoparia, Asexual regeneration, Chlorophyl quantity, rooting, photoautotrophic
 • Behdad A., Abrishamchi P., Jankju M Pages 243-256
  Artemisia is a widely distributed genus from Asteraceae. Some species of the genus despite having allelopathic effects, provide favorable microclimatic conditions for the establishment of range plants under its canopy. Therefor, study of nurse plant, s allelopathic effect such as Artemisia korassanica Krasch. on understory like Bromus kopetdaghensis Drobov. is necessary. In this research, sampling was carried out in a range site in Baharkish, Ghochan by systemic randomized method at four different stages of the growth and development of shoot and root of A. khorassanica. we studied effect of water extraction on level (3% W/ V) of shoot and root of A. khorassanica on dry weight, chlorophyll content and soluble carbohydrate content of the shoot and root in B. kopetdaghensis seedling, and also we studied the amount of phenolic compounds and their changes during the different stages of growth and development in A. khorassanica. Results indicated that shoot extract of Artemisia had stronger inhibitory effect than the root extract and caused significant decrease on thedry weight and growth of leaf and root in B. kopetdaghensis. Total phenolics content in shoot extract as well as its inhibitor effect decreased gradually from the beginning towards the end of growth season. According to the results of the present research, it seems that the most suitable time for planting of Bromus seeds under the Artemisia canopies is in October, when Artemisia plants are in the seed rippening stage.
  Keywords: Artemisia khorassanica Krasch, Bromus kopetdaghensis Drobov, Phenolic compound, Chlorophyll, Soluble carbohydrate
 • Maryam Peyvandi, Leila Kazemi, Ahmad Majd Pages 257-263
  The effect of different cytokinins on micropropagation of lavandula vera were investigated. Two nodal explants from greenhouse plant were cultured in MS medium supplemented with benzyl aminopurine (BAP), 2-isopentenyl adenine (2ip), Kinetin (Kin) solely or in combination. Results indicated that shoot proliferation depended on type and concentration of hormone. The highest number of nods and new shoots per explants and stem length was produced in the medium with BAP(2 mgl-1). Growth of internodes was significantly increased in the medium with Kin and 2ip (1 mgl-1).In the subculture media, the highest number of nodes and new shoots per explants was obtained in the medium with BAP (1 mgl-1). Maximum of internode length was achieved in the medium with Kin (2 mgl-1). In vitro shoots were rooted in vitro or ex vitro. By using in vitro method, microshoots were cultured in the media supplemented with different concentration of indole butyric acid (IBA) and Kin. In ex vitro method, the base of microshoots was treated with IBA (300 mgl-1). The highest number of roots as well as length of roots was obtained in ex vitro rooting method.
  Keywords: Lavandula vera, micropropagation, microshoots, cytokinin
 • Ali Teimourzadeh, Ardavan Ghorbani, Amir Hossein Kavianpour Pages 264-275
  The importance of the study of the flora of the country of Iran as a platform for a variety of ecological, environmental, range management, forestry, watershed management, agriculture and so is undeniable. The study forest habitat is located in 24 km east and north east of Ardabil, and 9 km south eastern of Namin on the area about 913 ha. From this area, 252 ha is forest habitat and study of flora was conducted only at these areas. Forty three families, 108 genera and 128 species were identified. Rosaceae, Poaceae, Fabaceae, Apiaceae and Asteraceae families have the highest frequency in these areas. Hemicryptophytes with 47% (61 species) and Phanerophytes with 22% (28 species) are with the highest frequency life forms at the study area. Choryotypes identification show that most of the species belongs to Euro Siberian (Hyrcanian) and Irano Turanean regions.
  Keywords: Flora, Geographical distribution, Life forms, Fandogloo, Ardabil province
 • Jafari S., Sharei F Pages 276-284
  Mentha Pulegium L. is a permanent and grassy plant which it has almost cylindrical shaped. Mentha Pulegium L. is from mint family and it uses as a condiment and medicinal herb. In Iran aboriginality this plant is belongs to the North of the country. In this study, samples were treated with concentrations 20, 50,65,80,95 mM of NaCl, young buds and flowers at different stages of development were removed, fixed in FAA, embedded in paraffin and sliced at 7-10 µm. Staining was carried out with Hematoxylin –Eosin. The best slices were studied by light microscope after staining.The results showed that ovary is created from division’s cells from middle and deep part of sporangiare meristem.In Mentha pulegium L. development of the ovary is postponed in comparison with stamen. Ovules are anatropous. Megaspore mother cell produces embryonic sac on the mature ovule by its division. Investigate the anatomical generative meristem in Mentha pulegium L., was accelerated growth of stamen primordia to carpel primordium, in the treatment of 20 mM, and 50 mM, the carpel and stamen primordia had simultaneous growth and 65, 80 and 95 mM respectively delayed initiation of petal and carpel primordia.
  Keywords: Generative organ, flower, Salinity, ovule
 • Ramezan Ali Khavarinejad, Farzaneh Najafi, Fahimeh Aslani Pages 285-296
  Heavy metals are defined as the group of elements with an atomic density greater than 5 gcm-3. Existence of heavy metals can affect growth and physiology of plants. Chromium is a transition metal located in group VI-B of the periodic table that is the seventh and most abundant element on earth and a highly toxic non-essential metal for microorganisms and plants. This study was performed in a complementary randomized design with six level of chromium (0, 10, 25, 50, 75 and 100 mg kg-1) and four replication, in the research greenhouse of the Kharazmi University. Results indicated that increasing of chromium concentration significantly decreased the dry weight and fresh weight of shoots and roots. Moreover Chla, Chlb, Chl(a+b), carotenoids contents, growth ratio and RWC significantly decreased in the whole plants with increasing potassium dichromate, whereas flavonoids and anthocyanins were increased. The results indicated that proline amount of shoots and roots was were increased.
  Keywords: Chromium, Growth ratio, Chlorophyll, Carotenoid, Proline
 • Rahimi, Tashi T., Niknam V Pages 297-306
  Salicylic acid (SA), a plant phenolic compound is considered as a hormone like endogenous regulator, and its role in the defense mechanisms against biotic and abiotic stressors has been well characterized. This experiment was conducted to investigate the impact of SA on growth, physiology and biochemical parameters of Triticum aestivum grown under combined stress of salinity. For this purpose, Triticum aestivum L (Shiraz and star cultivars) seeds were soaked in SA (0, 0.5 and 1 mM) and then salinity applied by NaCl (0, 100 and 200 mM). FW (fresh Wight), photosynthetic pigment and total protein contents decreased sharply with increasing stress levels. prolin, MDA and H2O2 contents increased significantly under saline condition. However, seeds pretreated with salicylic acid along with the salinity levels showed enhancement in growth parameters, photosynthetic pigments, and total protein contents while, proline, MDA and H2O2 levels decreased. The results showed that salt-induced deleterious effects in Triticum aestivum seeds were significantly encountered by the pretreatment of salicylic acid. It is concluded that salicylic acid improves the adaptabilities of Triticum aestivum plants to NaCl stress.
  Keywords: salicylic acid, Salinity, Triticum aestivum, prolin content, protein content
 • Zare Chahouki M.A., Hosseini M., Tavili A Pages 307-315
  Changes in species diversity may result from relationship between species, environmental and human factors. In this study, the role of environmental and human factors (grazing and land use changes) was investigated on the species diversity changes in pastures around the Veshteh village located in middle Taleghan region. Five plant types were identified in this region that one of them was from abandoned agricultural lands, another one was near the watering point with intensive grazing and 3 other types include average, light and without grazing types. Sampling was done using 4 transects with 150 meters length and 15 plots of 1 m2 were placed 10 meters apart from each other along each transect. In the beginning and end of each transect a profile excavated and soil samples from 0- 30 cm depth were taken. After data collection, heterogeneity, uniformity and species richness indices were calculated using Past and Ecological methodology. Principle component analysis also used to determine the most important factors affecting species richness. Results of principle component analysis showed that texture, organic matter, nitrogen, height, electrical conductivity and PH affect the diversity changes in the region. Besides environmental factors, effect of human factors such as grazing and land use conversion was investigated on species diversity but these factors didn’t recognized effective on diversity of this region, but despite the impact of these factors, the diversity indices values were high. Rank-abundance model also was used to illustrate the distribution pattern of species in studied types. Results indicate that all types had log normal distribution and represent relatively stable plant communities with number of species that their average abundance was very high.
  Keywords: species diversity models, species richness, uniformity, principle component analysis, BSE
 • Zhila Karamzad, Mohsen Farshadfar, Alireza Zebarjadi, Haidar Zolnorian Pages 316-325
  Plant tissue culture techniques are a useful tool to increase the genetic diversity and crop production. The purpose of this study to evaluate the different 2,4- D and Kinetin hormones on callus induction in Agria potato variety. The experiment was set up based on factorial experiment and completely randomized design (CRD) with 4 replications. The effects of growth regulators 2,4- D (0, 1, 2, 4 mg/l), Kin (0.25 mg/l), leaf explants two internodals on callus induction were examined. Analysis of variance showed that the two types of leaf and internode explants of traits, diameter and fresh weight of callus induction there is a significant difference. Also of hormone levels in explants showed significant differences in all traits. The results showed that the highest percentage of callus induction (75%) in leaf explants at a concentration of 2 mg/l (2,4- D) and the internodals explants (87/5%) at a concentration of 4 mg/l (2,4- D), respectively. Diameter of callus, fresh weight were, (5/60 mm, 0.55 gr) respectively and the intermodal explants were (9.13 mm, 0.92 gr) respectively at a concentration of 2 mg/l (2,4- D).
  Keywords: Potato, 2, 4, D, Kinetin, Callus
 • Raouf Sharifi, Mohammad Sadegh Syiahkholaki Pages 326-343
  In order to study of the effects of biofertilizers on growth indices and contribution of dry matter remobilization in wheat grain yield, a factorial experiment was conducted based on randomized complete block design with three replications. Factors were: nitrogen application time at three levels, (1/3 planting, 1/3 tillering and stem elongation, 1/3 before flowering), (1/4 planting, 1/2 tillering and stem elongation stages,1/4 before flowering) and (1/4 planting, 1/4 emergence, 1/4 stem elongation, 1/4 flowering) as N1, N2 and N3 respectively. Seed inoculation treatments with PGPR containing control (without inoculation) seed inoculation with Azotobacter chrocoococum strain 5, Psedomunas strain 41 and 186. Maximum of dry matter remobilization per plant was obtained in nitrogen application time as N1 without seed inoculation and the least was obtained in nitrogen application as N3 and seed inoculation with Azotobacter. Grain yield per plant, number of grains per spike, hundred seed weight, plant height, root weight and protein content (%) increased at nitrogen application as N1 and seed inoculation with PGPR. Dry matter accumulation increased slowly at all treatment combinations until 40 days after sowing (DAF), then increased rapidly till 70 (DAF). Then it decreased till harvest time due to aging of leaves. So, it can be suggested that in order to increase grain yield and other growth indices, nitrogen should be applied as N1 in combination with seed inoculation with Azotobacter.
  Keywords: Dry matter, nitrogen, PGPR
 • Ali Sheikhi Nejad, Abdolmajid Lababpour, Nasrin Moazami Pages 344-353
  In this research, the effects of aeration and agitation of culture vessel on Spirulina biomass production were studied in five various culture media. Spirulina was cultivated in Zarrouk, Jourdan, F2, Schlosser, and seawater salt culture media. In the cultivation system with aeration, mixing was performed with air flow of 0.2 vvm, and in cultivation system with agitation of culture vessel, shaking was performed continiously at 150 rpm using a shaker. Spirulina was grown in all cultures, reached to highest cell concentrations of 4.0 g L-1 by agitation system and 3.68 g L-1 by aeration system. In agitation, highest level of biomass production obtained in Zarrouk culture medium equal to 4.0 g L-1 wheares lowest level was obtained in seawater salt culture medium equal to 2.49 g L-1. In aeration, the highest level of biomass production of 3.69 g L-1 was obtained in seawater salt culture medium wheares lowest of 2.3 g L-1 was obtained in F2 culture medium. The pH increased continuously up to 10.9 during cultivation in agitation system, but in the aeration system, the pH increase up to the 7th cultivation day and then stopped at 10.1. In the seawater salt culture medium, biomass production in the aeration system was higher than in the agitation of culture vessel. The finding of this study indicate that stress has high effects on Spirulina growth and biomass production, and by reducing the stress, the yield of Spirulina production can be increased for commercial purposes.
  Keywords: spirulina, mixing, biomass production, Cyanobacteria, culture medium
 • Nooshin Sedghieh, Rashid Jamei Pages 354-363
  A nthocyanins are a subclass of flavonoids and are responsible for red, purple, and blue colors of many flowers, fruits and vegetables. The stability of anthocyanin color can be improved by copigmentation. Copigments are colourless substances which can form a coloured cluster with colourless forms of anthocyanins. The colour changes in fruits, vegetables and flowers may be caused by these reactions between anthocyanins and various organic compounds present in higher plants. In this study copigmentation of anthocyanin in red onion were investigated with four copigment: tannic acid, coumaric acid, caffeic acid, and benzoic acid in Five levels of copigment concentration as:0,120,240,480,960(mg/l). the dependence of the copigmentation process on the copigment concentration and effect of sugar on the copigmentation process were examined. The copigmentation of anthocyanin resulted in increase in both hyperchromic effect and bathochoromic shifts. In this study, tannic acid had the biggest hyperchromic effect (0/093) and benzoic acid had the lowest one (0/051). Copigments had highest effect in highest concentration. Low concentration of sacaros (10%) improved the stability of anthocyanin-copigment complex. In this study, tannic acid was predominant among copigments.
  Keywords: anthocyanin, sucrose, copigmentation, red onion
 • Khadijeh Ghasemian, Sonbol Nazeri, Abdolkarim Chehregani Rad, Asghar Mirzaie Asl Pages 364-373
  Dorema ammoniacum is a native medicinal plant in Iran, which due to ruinous harvesting practices and its natural habitats are destroyed in the country, the species is getting endangered. Somatic embryogenesis is considered as useful method for propagation of plants. In the present study induction of embryogenic callus from zygotic embryo of this plant were investigated using MS and ½ MS basal media and also the different concentrations of NAA and BA hormones. It was observed that MS medium containing 1 mg/l NAA with 0.5 mg/l BA hormones was the best medium for callus induction and maximum number of somatic embryos production. Furthermore, MS basal medium compared to ½ MS basal medium showed a better result, not only in the callus formation but also in the somatic embryogenesis. No embryogenesis was observed after sub-culturing of non-embryogenic calluses in hormone-free MS basal medium. When embryos were transferred to media without growth regulators, whole plantlets were regenerated.
  Keywords: Induction of embryogenesis, Somatic embryogenesis, Plant hormones
 • Behzad Kaviani, Habib Mahtabi, Shahriar Saeidi Pages 374-389
  Here and for the first time, this paper reports sex determination of cycad (Cycas revoluta Thunb.) befor maturity and cone formation. Sex determination in cycad is possible only after maturity and cone formation. At least, the 10 to 12 years in optimal conditions is needed for cycad to reach maturity. In this research, two-year old male and female off-shoots of cycad were separated from the adult male and female plants and were treated in natural conditions, uniformly. Morphological characteristics of male and female plants were visually compared. Anatomical features were studied on the sections prepared from primary leaf rachis, leaflet and root by light microscope. According to the Discriminate Analysis (DA) method, differences between morphological characteristics of male and female plants such as leaf rachis diameter, leaflets width, leaflets distance on the rachis, leaflets angle on the rachis, roots diameter and length, were significant. The arrangement of leaves in one third of middle part was bipinnate with opposite leaflets and bipinnate with alternate leaflets in male and female plants, respectively. New leaflet initiates to forms befor and after completely formation of previous leaflet in female and male plants, respectively. Anatomical studies showed that the difference between the lengths of lower stomata in male and female leaflets were significant. Type of stoma in cycad leaf is actinocytic.
  Keywords: Off, shoots, Discriminate Analysis, Bipinnate Leaf, Plant Taxonomy
 • Modir Rahmati A.R., Calagari M., Ghasemi R., Hemmati A Pages 390-400
  In order to rehabilitate the degraded mountainous forests in village's vicinity with fast-growing species, one experimental sites was selected in east, northern of Iran. The selected sites was located in Farim (Sangdeh) in Mazandaran provinces. eleven seedlings of different species and clones of Poplar and Paulownia were planted in 5x5 groups in frame of Randomized Complete Block Design (RCBD) with 3 replications. Results of survival percetage and wood production after 5 years of study showed that some of species and poplar clones such as, Populus euramerican 488, Populus. trichocarpa Torr, Populus euramericana 561.41., Populus tremula L., and Populus euramericana triplo., were the most promising species which can be introduced for rehabilitation and wood production in the study area. Paulownia was not successful and it is not suitable in the higher elevations.This species need to more study in future.
  Keywords: mountainous region, northern Iran, Poplar, clone, Paulownia, wood farming
 • Gholamreza Motalleb, Mohammadreza Lohrasbi Dashtaki, Masoud Nejati Yazdinejad Pages 401-420
  In the present study, the effects of two types of extraction
  Methods
  traditional and microwave-assisted extraction (MAE) on antioxidant activity of Urtica dioica L. was investigated. Water, methanol and ethanol extracts of leaf and stem of Urtica dioica L. were obtained from both traditional and MAE methods and evaluated for their radical scavenging capacity (RSC) by high performance liquid chromatography (HPLC)-separated antioxidants with the 2,2‘-diphenyl-1-picrylhydrazyl radicals (DPPH•). The antioxidant activities of all the extracts were determined by high performance liquid chromatography at 517nm using 1, 1-diphenyl-2-picrylhydrazyl free radical (DPPH). It was determined that antioxidant activity of leaf and stem (ethanol extracts) of Urtica dioica L. by MAE method was higher compared to traditional method, however, was not significantly different (p>0.05). In conclusion, HPLC-DPPH assay did not show significant difference between MAE and traditional methods in antioxidant activity of leaf and stem of Urtica dioica L.
  Keywords: Antioxidant activity, MAE, HPLC, DPPH, Urtica dioica L
 • Seyed Hamed Moazzami Farida, Tayebeh Rajabian, Seyed Alireza Salami, Massoud Ranjbar, Massoud Taghizadeh, Nosrat Rahmani Pages 421-434
  Salvia L. is one of the most important members of the Lamiaceae family. Several species of this genus have many pharmaceutical applications. A very limited number of investigations have been reported for fatty acid and phytosterol profiles in this genus. This study was accomplished in order to quantify of oil content and to determinate fatty acid and phytosterol profiles of the seeds from three Salvia species of Iran. Seed oils were extracted using n-hexane as solvent in a Soxhlet apparatus. Free fatty acids were prepared by the saponification of the oils and after methylation were analyzed by GC method. Conjugated and free sterols were extracted from the unsaponifcable fraction of the seed oils and after derivatization were analyzed by GC. Five major fatty acids including α-linolenic (41.84 ±0.51-49.28±2.28%), linoleic (20.63±0.03-30.25±0.36%), oleic (14.02 ± 0.72-19.94 ± 0.16%), stearic (2.13±0.01-2.41±0.06%) and palmitic acid (3.77±0.07-6.01±0.03%) were identified in the seeds oil. Omega-3 and omega-6 fatty acids contained 45.58-49.56% and 20.99-24.45% of total fatty acids in the seed oils, respectively. The highest amount of total sterols was detected in the seeds of S. virgata with 38.11 mg /100 g D.W and the lowest was measured in the seed S. nemorosa with 31.59 mg /100 g D.W, respectively. β-sitosterol, stigmasterol and campsterol were the main sterol constituents of the seed oils. In general, Salvia seed oils are rich sources in omega-3 and omega-6 essential fatty acids, as well as β-sitosterol and can be used in pharmaceutical and food industries.
  Keywords: Gas chromatography, Lamiaceae, Omega, 3, Omega, 6 fatty acids, Phytosterols, Salvia L
 • Javad Mirzaei, Mahdi Heydari, Sina Attar Pages 435-444
  The aim of this study was to assessing the effects of forest logging on vegetation characteristics in forest of Shafaroud, Guilan. For this purpose, two similar regions (harvested and control regions) were selected at 9 Seri number of Shafaroud forest of Gulian province. In each region, the characteristics of vegetation were manifest, using 25 plots. Also, soil samples were taken in center of each plot for elements analysis. The vegetation sampling was done twice (one and five years after logging) at harvested region. The result showed that the control region had higher diversity and richness than harvested one. But the species dominance was low in control region. The Jaccard similarity index showed that the control and 5 years after logging have the most vegetation similarity. Also, the results demonstrate that the plant species aggregation tend to be in regions with high amount of N, P, organic matter and soil porosity.
  Keywords: Biodiversity, Richness, Jaccard, Logging
 • Mozhan Vafaei, Seyyed Mansour Seyyed Nejad, Abdolali Gilani, Azra Saboora Pages 445-458
  This study was designed aimed to investigated the allelopathic effect of olive pomace, laying on growth and biochemical characteristics of three cultivars wheat seedlings. Various concentrations of olive pomace (1, 3, 5 and 7 percentage) was mixed with soil and three different varieties of wheat were planted in the soil. After growth, the plant length, leaf and root dry weight, content of photosynthetic pigments, soluble carbohydrates and proline were measured in the seedling stage. The results shows that the plant lenght, leaf and root dry weight, photosynthetic pigment content, decreased in three varietis with the increasing amount of olive pomace in the soil compared to the control. But the amount of sugar and proline content shows Increase in wheats with increasing amount of olive pomace in the soil compared to control. According to the results obtained the inhibitory effects of olive pomace increased with increasing levels of olive pomace in the soil. Olive pomace has phenolic substances that its inhibitory effect can be attributed to these compounds.
  Keywords: Allelopathy, Olive pomace, Whet seedling