فهرست مطالب

مجله علمی پزشکی جندی شاپور - سال چهاردهم شماره 6 (پیاپی 99، بهمن و اسفند 1394)
 • سال چهاردهم شماره 6 (پیاپی 99، بهمن و اسفند 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/12/07
 • تعداد عناوین: 12
|
 • سعید یزدانخواه، شهلا مجیدی، سید محمد حسن عادل*، طناز نیکجوفر، خالد حمید، علی کردونی صفحه 613
  زمینه و هدف
  به دلیل وجود تفاوت های مورفولوژیک و فیزیولوژیک شناخته شده در سیستم قلبی - عروقی زنان نسبت به مردان احتمال متفاوت بودن پاسخ های تطابقی نسبت به ورزش وجود دارد و بررسی در این زمینه می تواند به افتراق فرایندهای پاتولوژیک از پاسخ های ناشی از ورزش در زنان و مردان ورزشکار کمک کند.
  روش بررسی
  در این مطالعه 49 ورزشکار حرفه ای مرد و 40 ورزشکار حرفه ای زن در رشته های ورزشی دو، دوچرخه سواری، بسکتبال و فوتسال با یکدیگر و نیز هر کدام با 30 نفر فرد غیر ورزشکار به عنوان گروه کنترل بررسی شده و پارامترهای اکوکاردیوگرافیک در آنها مورد مقایسه قرار گرفتند.
  یافته ها
  میانگین اندازه ی دهلیز چپ در زنان ورزشکارcm/m2 0/2± 2 و در مردان cm/m2 0/2± 1/9بدست آمد که از نظر آماری فاقد تفاوت معنی دار بودند. میانگین اندازه ی بطن چپ در زنان ورزشکار cm 0/5 ± 4/8 و در مردان ورزشکار cm 0/5± 5/6 بدست آمد که میزان افزایش اندازه در بین زنان و مردان پس از اصلاح بر اساس BSA از نظر آماری معنی دار نبود.
  نتیجه گیری
  ورزش باعث افزایش اندازه ی دهلیز چپ به صورت چشمگیر و بارز نمی شود ولی باعث افزایش اندازه ی بطن چپ و نیز افزایش ضخامت دیواره های بطن چپ می شود ولی میزان افزایش اندازه بطن چپ در زنان و مردان ورزشکار مشابه است.
  کلیدواژگان: ورزش حرفه ای، اندازه دهلیز چپ، اندازه بطن چپ، اکوکاردیوگرافی
 • اکرم آهنگر پور*، ایرج احمدی، هادی فتحی مقدم صفحه 623
  زمینه و هدف
  با توجه به استفاده طب سنتی از ریزوم گیاه سعد بعنوان کاهنده قند خون، هدف از این مطالعه، بررسی اثر عصاره ریزوم گیاه سعد بر میزان ترشح انسولین از جزایر لانگرهانس جداشده موش سفید کوچک نر بود.
  روش بررسی
  مطالعه تجربی حاضر روی 90 سر موش نر بالغ، نژاد Nmari (25-20گرم) صورت گرفت. جزایر لانگرهانس موش های سالم، به روش هضم توسط کلاژناز جداسازی گردید. سپس عصاره آبی و هیدروالکلی (متانول70 درصد) این گیاه با غلظت-های 05/0، 1/0 و 1 درصد و نیز گلیبوراید با غلظت های 1و 10 میکرومولار در محیط کشت حاوی غلظت های مختلف گلوکز (2/8، 5/6 و16/7 میلی مولار) بر روی جزایر، اثر داده شد. ترشح انسولین از جزایر در یک سیستم انکوباسیون، ارزیابی گردید و میزان انسولین ترشح شده توسط کیت الایزا اندازه گیری شد. داده ها با استفاده از SPSS 14 و از آزمون آماری آنالیز واریانس استفاده شد.
  یافته ها
  ترشح انسولین در حضور غلظت 7/16 میلی مولار گلوکز نسبت به غلظت 8/2 بطور معنی داری افزایش یافت (05/0>p) در حضور غلظت 8/2 و6/5 میلی مولار گلوکز، گلیبورید (10میکرومولار) توانست بطور معنی داری ترشح انسولین را افزایش دهد (001/0>p). عصاره آبی (05/0 و 1/0 درصد) در حضور گلوکز 8/2 (001/0>p) و6/5 (05/0>p) میلی مولار افزایش معنی داری در ترشح انسولین ایجاد کرد اما در حضور گلوکز بالا کاهش معنی دار در ترشح انسولین ایجاد کرد. همچنین نتایج نشان داد، عصاره متانولی نتوانست میزان ترشح انسولین را بطور معنی داری افزایش دهد.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشانگر اثرات مفید دوزهای پایین تر (0/05 و 0/1 درصد) عصاره آبی در افزایش ترشح انسولین از جزایر می باشد. احتمالا گیاه سعد از طریق اثر بر جزایر و افزایش ترشح انسولین البته در دوزهای پائین، می تواند در درمان دیابت موثر باشد.
  کلیدواژگان: دیابت، سعد، انسولین، گلیبورید، جزایر لانگرهانس
 • اسدالله احمدزاده، زینب افتخاری، پروانه چراغی*، فرهاد بهرامی، علی روحانی صفحه 633
  زمینه و هدف
  معاینات کلینکی نشان داده اند که تماس های اکلوزالی طرفی سمت کارگر می تواند باعث حرکت کندیل سمت کارگر به عقب شده و سبب درد و جابه-جایی دیسک در مفصل گیجگاهی فکی شود. تماس شیب دیستال کانین ماکزیلاری و شیب مزیال کاسپ باکال پرمولر اول پایین، دلیل احتمالی کلیک قلمداد شده است. هدف از این تحقیق، بررسی ارتباط بین نوع راهنمای طرفی دندانی شامل طرفی پسگرایی (Lr) و طرفی پیشگرایی (Lp) با صدای مفصل گیجگاهی فکی (Clicking) و عوامل اتیولوژیک آن می باشد.
  روش بررسی
  100 نفر از دانشجویان، پرسنل و بیماران دانشکده دندان پزشکی اهواز انتخاب و به دو گروه کنترل شامل 50 نفر بدون علامت و سالم و 50 بیمار با صدای مفصلی تقسیم شدند. اطلاعات حاصل از مصاحبه و معاینه مفصل و معاینات تماس های دندانی در حرکات طرفی در هر دو گروه در پرسش نامه ای ثبت و توسط نرم افزار SPSS طبقه بندی و با تست Square-Chi (کای دو) بررسی شد.
  یافته ها
  در گروه بیمار، 34 درصد موارد کلیک سمت راست و راهنمای قدامی طرفی نوع (Lr) در سمت راست داشتند (Chi Square = 6.832، P=0.009) و 66 درصد دارای کلیک چپ و راهنمای قدامی طرفی نوع (Lr) در سمت چپ بودند (Chi Square = 33.227، P-Value=0000). در گروه کنترل تنها 12 درصد از افراد سالم Lr در حرکت طرفی راست داشتند و 10 درصد واجد Lr در حرکت طرفی چپ بودند. در بین عوامل مداخله گر تماس های زودرس بیشترین نقش و میکروتروماها و سایش های دندانی در رده های بعدی قرار داشتند.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج این مطالعه میان حرکت خلفی کندیل سمت کارگر و صداهای مفصلی رابطه معناداری وجود دارد.
  کلیدواژگان: راهنمای طرفی، مفصل تمپورومندیبولار، کلیک
 • ناهید چگنی، محمد جواد طهماسبی بیرگانی، سید محمد حسینی، فریبا عینی*، مریم عطارد، زینب عسگریان دهکردی، حمید امامی صفحه 641
  زمینه و هدف
  در رادیوتراپی اندازه گیری فاکتور پراکندگی کولیماتور(Sc)، یکی از پارامترهای ورودی برای راه اندازی سیستم های طراحی درمان و مدل سازی پرتو است. هدف از این مطالعه اندازه گیری Sc و طراحی مینی فانتوم مناسب برای دزیمتری با فیلم گاف کرومیک EBT2 می باشد.
  روش بررسی
  فاکتور خروجی در هوا برای شتاب دهنده خطی زیمنس پریموس پلاس با پرتو های فوتونی 6MV برای میدان های مربعی به ضلع 4،6،8،10،15، 20cm که تحت تابش 200MU قرار گرفته بودند، اندازه گیری شد. اندازه گیری ها با استفاده از فیلم EBT2 و اتاقک یونش فارمر 0/6cc انجام و نتایج با گزارش TG74 ارائه شده توسط AAPM مقایسه شد. برای حفظ تعادل جانبی الکترون و حذف اثر آلودگی الکترونی، دو Top از جنس آب و سروبند برای فیلم دوزیمتری طراحی و یک سرپوش انباشت دوز پلی ا ستایرن برای اتاقک فارمر استفاده شد.
  یافته ها
  فاکتور خروجی با افزایش ابعاد میدان افزایش می یابد و افزایش در Top سروبندی کمتر از آب و دوزیمتر فارمر است. در مقایسه ای که با نتایج گزارش TG74 انجام شد، نتایج دزیمتری فیلم با Top آب و اتاقک فارمر به ترتیب دارای میانگین درصد اختلاف در حد 0/35 و 0/68 بودند و این در حالی است که برای فیلم دزیمتری با Top سروبندی درصد اختلاف برابر با 1/48 بدست آمد.
  نتیجه گیری
  فیلم EBT2 با مینی فانتوم ساخته شده از آب جایگزین خوبی برای اتاقک یونش بعنوان یک دوزیمتر استاندارد می باشد بخصوص که فیلم را می توان برای گستره وسیع تری از میدان های تابشی، به ویژه میدا های کوچک مورداستفاده قرار داد.
  کلیدواژگان: فاکتور پراکندگی کولیماتور sc، فاکتور خروجی در هوا، Top، فیلم گاف کرومیک EBT2
 • زهرا روشنی زاده، عطااله غدیری*، علی خدادادی، پگاه قندیل، مهدی پارسا نهاد، حشمت اله توکل، اسماعیل ایدنی صفحه 642
  زمینه و هدف
  آسم بیماری مزمن تنفسی است که با انسداد برگشت پذیر راههای هوایی همراه است. هدف از این مطالعه، تعیین ارتباط یافته های بالینی با شدت آسم در بیماران آسمی دارای قومیت عرب و بختیاری و تعیین غلظت IgE توتال می باشد.
  روش بررسی
  200 بیمار آسمی دارای قومیت عرب یا بختیاری مقیم خوزستان مراجعه کننده به کلینیک فوق تخصصی ریه در سال 1392در شهر اهواز مورد مطالعه قرار گرفتند. اطلاعات بیماران از طریق پرسش نامه جمع آوری شد و اسپیرومتری انجام گردید و سرم بیماران از نظر میزان IgE توتال به روش الیزا مورد آزمایش قرار گرفت. کلیه تحلیل ها با نرم افزار آماری SPSS صورت پذیرفت.
  یافته ها
  در این مطالعه توصیفی- تحلیلی، قومیت عرب 16 درصد آسم شدید، 13 درصد آسم متوسط، 15/5درصدآسم خفیف و 10/5 درصد آسم کنترل شده داشتند. قومیت بختیاری 5/9 درصد آسم شدید، 7 درصد آسم متوسط، 14 درصد آسم خفیف و 14/5 درصد آسم کنترل شده داشتند.در مجموع، 33 درصد سابقه مصرف سیگار توسط خود یا اعضای خانواده و69/5 درصد، BMI بیشتر از 25 داشتند. براساس سنجش میزانIgE سرم بیماران 60/1 درصد دارای آسم آتوپیک و 39/9 درصد غیر آتوپیک بودند و 39/5 درصد سابقه فامیلی آسم داشتند.
  نتیجه گیری
  شدت آسم با قومیت و میزان BMI تفاوت معناداری داشت (مقدار P به ترتیب 0/012 و 0/009 بود)، اما بین میزان IgE و سن و جنس بیماران و دخانیات با شدت آسم تفاوت معناداری مشاهده نگردید(میزان P به ترتیب 0/58، 0/15، 0/27 و 0/17 بود).
  کلیدواژگان: آسم، اپیدمیولوژی، دخانیات، IgE، BMI
 • سهیلا بیاتی، حجت الله یوسفی منش، آرمان محققی، شیوا قائمی* صفحه 661
  زمینه و هدف
  ارزیابی ضخامت استخوان آلوئولار برای انتخاب یک رویکرد درمانی مناسب در بیمارانی که می خواهند پس از کشیدن دندان تحت درمان ایمپلنت قرار بگیرند، بسیار مهم است. هدف از این مطالعه، ارزیابی ضخامت استخوان آلوئولار فاسیال در دندان های قدامی ماگزیلا در تصاویر CBCT بود.
  روش بررسی
  در این مطالعه توصیفی- تحلیلی، تصاویر رادیوگرافی مربوط به 29 بیمار (12 مرد و 17 زن) که توسط دستگاه New Tom VGi به دست آمده بود، به طور تصادفی انتخاب شد و به وسیله دو مشاهده گر به صورت مستقل از هم بررسی شد. ضخامت دیواره آلوئولار فاسیال در 5 ناحیه اندازه گیری شد: فاصله بین CEJ تا کرست (D)، محل کرست (T1)، 2میلی متر زیر کرست (T2)، میانه ریشه (T3) و 1 میلی متر بالای اپکس (T4). آنالیز داده ها توسط آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن و T-test انجام گردید.
  یافته ها
  اکثریت دندان های بررسی شده، دیواره آلوئولار فاسیال نازک داشتند (ضخامت کمتر از 1 میلی متر). جنسیت، فاکتور آماری معنا داری در فاصله بین CEJ و کرست استخوانی فاسیال بود.
  نتیجه گیری
  به دنبال کشیدن دندان، تحلیل استخوان در دیواره آلوئولار فاسیال نازک رخ می دهد. یک دیواره فاسیالی نازک، نیاز به آگمنتاسیون در محل جایگذاری ایمپلنت دارد. بنابراین ارزیابی دیواره استخوانی فاسیال با استفاده از رادیوگرافی CBCT قبل از کشیدن دندان به منظور انتخاب رویکرد درمانی مناسب توصیه می-شود.
  کلیدواژگان: توموگرافی کامپیوتری اشعه مخروطی، استخوان آلوئولار، ماگزیلا
 • توکل خانی زاده، امیر علی بدری، بابک جاویدی، سعید شیرافکن*، مهشید رضوی، کامبیز احمدی انگالی صفحه 669
  زمینه و هدف
  بازسازی شکستگی های اوربیت یکی از پرچالش ترین مراحل درمان آسیب های صورت می باشد. توافق عمومی بر انتخاب نوع ماده بازسازی کننده وجود ندارد. در این مطالعه که از نوع کارآزمایی بالینی بوده، نتایج کوتاه مدت درمانی اتوگرفت لترال کورتکس راموس مندیبل و آلوپلاست مش تیتانیومی بررسی شد.
  روش بررسی
  22 بیمار با شکستگی کف اوربیت در دو گروه به صورت تصادفی وارد مطالعه شدند. بیماران گروه اول به وسیله اتوگرفت از لترال کورتکس راموس، و بیماران گروه دوم به وسیله آلوپلاست مش تیتانیومی تحت درمان قرار گرفتند. بیماران به مدت 6 ماه پیگیری شده و از نظر انوفتالموس، ورتیکال دیستوپیا، دیپلوپیا، پاراستزی گونه و احتمال عفونت ارزیابی شدند.
  یافته ها
  تفاوت معناداری بین دو گروه مشاهده نشد. اتوگرفت از راموس مندیبل و آلوپلاست مش تیتانیومی می توانند بدون توجه به اندازه شکستگی و میزان آسیب ایجادشده به کار روند.
  نتیجه گیری
  هر دو روش مذکور قابل اعتماد و موفق می باشند. فواید اتوگرفت راموس، دسترسی به مقدار مناسب استخوان، واسکولاریزاسیون، احتمال کم اکستروژن و خنثی بودن می باشد، ولی موربیدیتی ناحیه دهنده پیوند و طولانی تر شدن زمان عمل از معایبش است. سازگاری با بدن، میزان تحلیل مختصر، استئواینتگریشن و شکل دهی عالی، عدم وجود موربیدیتی ناحیه دهنده و زمان کوتاه تر عمل از فواید آلوپلاست است. منتها احتمال اکستروژن گرفت، سختی قراردهی به دلیل ناصافی لبه ها و یا برداشت آن در صورت عفونت به دلیل رشد فیبروز به درونش و همچنین هزینه بالاتر، از معایب مش تیتانیومی می باشد.
  کلیدواژگان: شکستگی کف اوربیت. اتوگرفت. آلوپلاست. انوفتالموس. دیپلوپیا
 • ماریا مکوندی، بهنام مکوندی* صفحه 681
  زمینه و هدف
  اختلال خوردن سومین اختلال روانی شایع در بین جوانان است. از جمله عواملی که در بروز اختلالات خوردن نقش دارند می توان اجتناب از تجربه را نام برد. بنابراین مطالعه حاضر به منظور بررسی ارتباط بین اجتناب تجربی و علائم اختلال خوردن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپوراهواز طراحی گردید.
  روش بررسی
  در پژوهش توصیفی-تحلیل حاضر تعداد 400 نفر از دانشجویان مشغول به تحصیل در سال تحصیلی 94-93 به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند که از این میان 272 نفر دختر و 128 نفر پسر بودند. جهت بررسی ارتباط بین اجتناب تجربی و اختلال خوردن پرسشنامه پذیرش و عمل و اختلال خوردن EAT-26 توسط دانشجویان دختر و پسر تکمیل گردید. درنهایت داده ها با نرم افزارSPSS مورد سنجش قرار گرفتند.
  یافته ها
  مطالعه حاضر نشان داد بین اجتناب تجربی و علائم اختلال خوردن دانشجویان رابطه مثبت معنی-داری وجود دارد (0/0001=P و0/17 = r). اما به صورت مجزا رابطه مثبت بین اجتناب تجربی و علائم اختلال خوردن دانشجویان پسر با 0/044= P و 0/18 = r و در دانشجویان دختر به صورت 0/0001= P و 0/17 = r بدست آمد.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه مشخص نمود که هر چه اجتناب تجربی دانشجویان افزایش می یابد علائم اختلال خوردن آنان نیز روند صعودی پیدا می کند. به طوریکه این فرآیند در دانشجویان دختر به طور مشهودتری نمود پیدا می کند.
  کلیدواژگان: علایم اختلال خوردن، اجتناب تجربی، دانشجویان علوم پزشکی
 • عبدالحمید حبیبی*، حامد رضایی نسب صفحه 691
  زمینه و هدف
  هدف مطاله حاضر، مقایسه تاثیر فعالیت هوازی حاد با شدت کم و متوسط بر نیمرخ لیپیدی مردان سالمند دارای اضافه وزن بود.
  روش بررسی
  جامعه آماری این تحقیق مردان سالمند عضو خانه سالمندان شهر اهواز بودند که تعداد 15 آزمودنی مرد دارای اضافه وزن (میانگین± انحراف معیار؛ سن، 3/6±66/2 سال؛ قد، 5/7± 176/3سانتی متر؛ وزن 4/7±90/58 کیلو گرم) به صورت هدفمند به عنوان نمونه در تحقیق حاضر شرکت نمودند. در جلسه اول سنجش های آنتروپومتریکی، ترکیب بدنی و اوج اکسیژن مصرفی(VO2peak) (از طریق آزمون تعدیل شده بروس) آزمودنی ها اندازه گیری شد. در جلسات دوم و سوم آزمودنی ها پس از حداقل 10 ساعت ناشتایی در یک طرح متقاطع با دو شدت کم (%45 VO2peak) و متوسط (%65 VO2peak)، طی دو جلسه به فاصله یک هفته به مدت 30 دقیقه در هر جلسه، روی تردمیل دویدند. نمونه خونی قبل و پس از هر شدت فعالیت برای اندازه-گیری تری گلیسیرید، HDL-C، LDL-C و کلسترول تام جمع آوری شد.
  یافته ها
  نتایج تحقیق نشان داد که سطوح تری گلیسیرید، LDL-C و کلسترول تام بعد از فعالیت در شدت متوسط کاهش معنی داری داشت (0/05> p). بعلاوه، سطح HDL-C بعد از فعالیت در شدت متوسط افزایش معنی داری نشان داد (0/05> p) در مقابل سطوح تری گلیسیرید، HDL-C، LDL-C و کلسترول تام بعد از فعالیت در شدت کم تغییر معنی داری نشان نداد (0/05< p).
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج حاضر می توان نتیجه گیری کرد فعالیت هوازی حاد با شدت متوسط نسبت به شدت کم باعث بهبود نیمرخ لیپیدی در مردان سالمند دارای اضافه وزن می شود.
  کلیدواژگان: تری گلیسیرید، HDL، C، LDL، C، کلسترول تام، فعالیت هوازی، سالمندان
 • سعید شیرعلی، علیرضا براری*، سید احمد حسینی صفحه 703
  زمینه و هدف
  از جمله آنزیم های اکسیداتیو در موجودات زنده، سوپراکسید دیسموتاز(SOD) می باشد که در تولید H202 نقش دارد. پروتئین شوک گرمایی 70 (HSP70) نیز درشرایط استرس ایجاد شده و اثرات ضد التهابی دارد و منجر به حافظت هسته سلول ها وغشای لیپیدی در مقابل آسیب اکسیداتیو می شود. هدف از انجام این تحقیق، تعیین اثر شش هفته تمرین استقامتی و مصرف مکمل سیلی مارین بر SOD و HSP70 پلاسمایی دانشجویان مرد غیرورزشکار است.
  روش بررسی
  در این مطالعه دانشجویان مرد دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس مورد بررسی قرار گرفتند. آزمودنی های این تحقیق شامل 32 مرد غیر ورزشکار با میانگین سنی 2±20 بود که به صورت تصادفی انتخاب گردیدند. آزمودنی ها به چهار گروه هشت نفری شامل: استقامتی(E)، استقامتی و مصرف سیلی مارین(ES)، سیلی مارین(S) و کنترل(C) تقسیم شدند.نتایج این تحقیق به وسیله آزمون t و آنالیز واریانس یک طرفه مورد اندازه گیری قرار گرفت. برای تعیین اختلاف بین گروه ها از آزمون توکی مورد استفاده قرار گرفت که نشان دهنده تغییرات معنی دار در هر یک از گروه ها بود.
  یافته ها
  بررسیSOD و HSP70 در گروه های آزمودنی در دو مرحله قبل و بعد از تمرین نشان داد که این مقادیر به ترتیب افزایش و کاهش معنی دار ی در گروه ES و S داشت(05/0≥P). بررسی متغییرهای وابسته نشان داد سطوح SOD بین هر کدام از گروه های آزمودنی تفاوت معنی داری نداشت اما مقادیر HSP70 بین گروه های آزمودنی معنی دار بود. نتایج آزمون توکی نشان داد که این مقادیر بین گروهE-S و S-ES معنی دار بود.
  نتیجه گیری
  نتایج این تحقیق نشان داد که شش هفته تمرینات استقامتی منتخب و مصرف مکمل سیلی مارین باعث افزایش ظرفیت آنتی اکسیدانی بدن می گردد.
  کلیدواژگان: تمرینات استقامتی، سیلی مارین، سوپراکسید دیسموتاز و پروتئین شوک گرمایی 70
 • سعید طباطبایی، احمد دشت بزرگ، محسن خرمی، خاطره حسنوند* صفحه 713
  زمینه و هدف
  لیگامان صلیبی قدامی (ACL: Anterior Cruciate Ligament) ساختاری مهم در حفظ بیومکانیک زانو می باشد و بیشترین لیگامانی است که در زانو دچار آسیب می شود.MRI (Magnetic Resonance Imaging) باعث بهبود حساسیت (Sensitivity) و ویژگی (Specificity) در تشخیص آسیب های داخل مفصلی زانو گردیده است. در این مطالعه به مقایسه نتایج حاصل از دید مستقیم با MRI، در تشخیص پاتولوژی های داخل مفصلی، در بیماران با پارگیACL می پردازیم.
  روش بررسی
  هفتاد بیمار با معاینه بالینی وMRI مبنی بر پارگیACL ، با محدوده سنی بین 22 تا 45 سال، در لیست عمل جراحی بازسازیACL قرار گرفتند. در طی رویکرد مینی- آرتروتومی ابتدا زانو با دید مستقیم، برای پاتولوژی های داخل مفصلی بررسی و یافته ها ثبت گردید. سپس در صورت پارگیACL ، بازسازی انجام می شد. پس از جراحی، نتایج حاصل از دید مستقیم با نتایجMRI بیماران مقایسه شد. حساسیت، ویژگی، ارزش اخباری مثبت و منفی و توافق کاپا محاسبه گردید.
  یافته ها
  از هفتاد بیمار تحت مطالعه، 57 نفر مذکر و 13 نفر مونث بودند. ارزیابی ویژگیMRI برای پارگیACL 5/98 درصد؛ حساسیت و ویژگیMRI برای تشخیص پارگی منیسک داخلی 73 و 93 درصد؛ برای پارگی منیسک خارجی 87/5 و 95 درصد؛ و برای ضایعات غضروفی 40 و 96 درصد بود.
  نتیجه گیری
  آسیب هایACL و منیسک ها درMRI ، با درجه بالای حساسیت و ویژگی مشخص می شوند. لذا پیشنهاد می شودکهMRI بعنوان یک ابزار تشخیصی مناسب برای تشخیص آسیب های داخل مفصلی زانواستفاده گردد و منطقی به نظر می رسدکه قبل از انجام بازسازی ACL، بررسی زانو تحت دید مستقیم جهت تشخیص این آسیب ها انجام پذیرد.
  کلیدواژگان: پارگی ACL، MRI، دید مستقیم، آسیب های داخل مفصلی
 • فرین سلیمانی، فیروزه ساجدی، سید بصیر هاشمی، لیلا منشی زاده* صفحه 721
  زمینه وهدف
  کودکان ناشنوا مستعد تاخیر گفتار و زبان هستند. همچنین اختلال شنوایی باعث کاهش ادراک شنوایی در فرد و متعاقب آن نقصان مهارت های ارتباطی موثر با دیگران می شود. امروزه کاشت حلزون فرصت مناسبی را برای رشد زبان و گفتار کودکان فراهم می نماید. در برخی مطالعات، سن پایین کودک در زمان جراحی به عنوان مهمترین عامل رشد و تکامل گفتار و زبان کودک بعد از کاشت حلزون در نظر گرفته شده است، در حالی که مطالعات دیگر عواملی از جمله شرکت در برنامه توانبخشی، سطح تحصیلات والدین، عدم وجود معلولیت های جانبی را به عنوان عوامل کلیدی در رشد و تکامل گفتار و زبان این کودکان می دانند. لذا، این مقاله با بررسی مطالعات مختلف در صدد پاسخ به این سوال است که چه عواملی باعث ارتقاء ادراک شنوایی، زبان و گفتار در کودکان دارای کاشت حلزون می شود.
  روش بررسی
  برای این منظور منابع مختلف در پایگاه های اطلاعاتی مدلاین، گوگل اسکولار، اسکاپوس، آی اس آی و ایران مدکس بررسی شد و بالغ بر 70 مطالعه بدست آمد. به دنبال بررسی های انجام شده و به دلیل عدم دستیابی به متن کامل مقالات به ویژه موارد مربوط به برخی پایگاه های اطلاعاتی شامل آی اس آی و اسکاپوس، مجبور به حذف تعدادی از مطالعات شدیم. همچنین پس از مطالعه چکیده مقالات، تعداد دیگری از مطالعات نیز به دلیل عدم همخوانی با ملاکهای ورود به مطالعه از روند کار خارج شدند. ملاکهای ورود عبارتند از مطالعاتی که به مقایسه گروه های مختلف کودکان دارای کاشت حلزون بر اساس سن، سطح تحصیلات خانواده، شرکت در برنامه های توانبخشی و وجود معلولیتهای جانبی می پرداختند. حجم نمونه مورد بررسی در هر مطالعه حداقل 30 کودک بوده و مقالات انتخاب شده نیز به زبان فارسی یا انگلیسی و عمدتا از نوع تجربی یا مورد شاهدی هستند.
  یافته ها
  پس از تعیین مطالعات مرتبط، عوامل موثر بر پیشرفت مهارتهای شنیداری، زبان و گفتار که شامل سن کودک، سطح تحصیلات خانواده، شرکت در برنامه های توانبخشی و وجود معلولیتهای جانبی بود، مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.
  نتیجه گیری
  سن کودک در زمان کاشت حلزون، شرکت مستمر در برنامه های توانبخشی و عدم وجود مشکلات همراه به شکل مستقیم بر پیشرفت ادراک شنوایی، زبان و گفتار کودکان کاشت حلزون شده موثر است در حالیکه سطح تحصیلات خانواده به شکل غیر مستقیم اثر گذار می باشد.
  کلیدواژگان: کاشت حلزون، درک شنوایی، گفتار و زبان، کودک
|
 • Saeid Yazdankhah, Shahla Majidi, Seyed Mohammad Hasan Adel *, Tanaz Nikjoofar, Khaled Hamid, Ali Kardoni Page 613
  Background And Objectives
  Morphological and physiological differences recognized in the cardiovascular system of women compared to men, adaptive responses to exercise are likely to be different. Research about pathological processes in these areas can help in distinguishing the relation of gender and physiological processes of left ventricular hypertrophy and dilation due to exercise. Subjects and
  Methods
  49 professional male athletes and 40 professional female athletes in running, cycling, basketball and futsal were compared with each other and then each group was compared to 30 non-athletes as a control group and echocardiographic and parameters were studied.
  Results
  Mean ages of male and female were 22 and 23 year old. Minimum duration of exercise was 5 year for 4 hours 5 days in week. Mean left atrial dimension did not statistically differ between male and female athletes (1.9±0.2cm/m2 vs. 2±0.2cm/m2) and with control groups. The mean left ventricular dimension was 4.8±0.5 cm and 3±0.3 cm/m2 in female athletes and 5.6±0.5 cm and 3±0.3 cm/m2 in male athletes.
  Conclusion
  Left atrial dimension did not statistically differ between both athletes group and non-athletes. Increased left ventricular wall thickness and left ventricular mass after intensive exercise was more evident in men than women, but the rate of increase in left ventricular internal diameter is same in both gender. ►Please cite this paper as: Yazdankhah S, Majidi S, Adel S.M.H, Nikjoofar T, Hamid kh, Kardoni A. Comparison of the Exercise Training on the Echocardiographic Finding between Elite Female and Male Professional Athletes. Jundishapur Sci Med J 2016;14(6):613-621
  Keywords: Exercise training, LA diameter, LV diameter, Echocardiography
 • Akram Ahangarpour *, Iraj Ahmadi, Hadi Fathi Moghaddam Page 623
  Background And Objectives
  According to traditional medicine as hypoglycemic Cyperus Rotundus rhizome, the aim of this study was to investigate the effect of Cyperus Rotundus rhizome on insulin secretion from the islets of Langerhans isolated male mouse. Subjects and
  Methods
  This experimental study was carried out on 90 adult Nmari male mice (20-25gr). Pancreatic islets of Langerhans from intact mice were isolated by collagenase digestion method. Then aqueous and 80% methanol extract of Cyperus Rotundus rhizome at 0.1, 0.5 and 1% concentrations and also glyburide at 1 and 10μM applied on isolated islets in culture medium containing three different glucose concentrations (2.8, 5.6 and 16.7 mM). Insulin secretion from islets was evaluated in incubation system and insulin was measured using an ELISA kit. Data analyzed using spss14 and ANOVA test.
  Result
  Insulin secretion significantly increased at 16.7 mM glucose concentration compared with 2.8 mM concentration (p<0.05). In 2.8 and 5.6 mM glucose, glyburide 10μM could increase insulin secretion significantly (p<0.001). Aqueous extract (0.05 and 0.1 percent) in the presence of glucose 2.8 (p<0.001) and 5.6mM (p<0.05) caused the significant increase in insulin secretion, but in the presence of glucose, 16.7mM a significant reduction in insulin production was seen. The results showed that the methanolic extract couldn’t increase the amount of insulin secretion, significantly.
  Conclusion
  The results of this study showed beneficial effects of lower doses (0.05 and 0.1 percent) aqueous extract of Cyperus Rotundus rhizome are the increased secretion of insulin. Probably this plant through effects on insulin secretion islets and, of course, at low doses, can be effective in the treatment of diabetes. ►Please cite this paper as: Ahangarpour A, Ahmadi I, Fathi Moghaddam H. The Effect of Aqueous and Methanolic Extract of Cyperus Rotundus Rhizome on Insulin Secretion from Pancreatic Islets in Male Mouse. Jundishapur Sci Med J 2016;14(6):623-631.
  Keywords: Diabetes, Cyperus Rotundus rhizome, insulin, Glyburide, islets of langerhans
 • Asadollah Ahmadzadeh, Zeinab Eftekhari, Parvaneh Cheraghi *, Farhad Bahrami, Ali Rohani Page 633
  Background And Objectives
  Clinical observations have indicated that lateral working side contacts can produce a posterior shift of working side condyle, resulting in pain and disk displacement in the temporomandibular joint (TMJ). The contact of distal incline of maxillary canine and mesial incline of the buccal cusp of the mandibular first premolar has been postulated as a possible cause of TMJ clicking. The aim of this study was to examine influence of lateral tooth guidance on TMJ clicking and its etiologic factor. Subjects and
  Methods
  One hundred subjects from students and nurses at dental school of Ahvaz university were voluntarily recruited and divided into 50 symptom-free subjects (control group) and 50 patients with TMJ clicking. The data of examination and interview were recorded in a questionnaire and analyzed with SPSS and Square-Chi.
  Results
  34% of patients had clicking in the right side and lateral retrusive guidance in the right side (P=0.009); and 66% of patients with TMJ had clicking in the left side and lateral retrusive guidance in the left side (P=0.000). In the control group (12%) had lateral retrusive guidance in the right side and 10 % had LR guidance in the left side The most important etiologic factors of TMJ were interferences followed by micro trauma and wear facet.
  Conclusion
  According to the results of the study there is a significant relationship between lateral retrusive guidance and clicking in the TMJ. ►Please cite this paper as: Ahmadzadeh A, Eftekhari Z, Cheraghi P, Bahrami F, Rohani A. A Study of the Relationship between the Kind of Lateral Tooth Guidance and TMJ Clicking. Jundishapur Sci Med J 2016;14(6):633-640.
  Keywords: Lateral guidance, TMJ, Clicking
 • Nahid Chegeni, Mohamad, Javad Tahmasebi Birgani, Seyed Mohammad Hosseini, Fariba Einy, Maryam Atarod, Zeinab Asgarian Dehkordy, Hamid Emami Page 641
  Background And Objective
  In radiotherapy, measurement of the output factor in the air is one of the input parameters for Implementation of treatment planning systems and beam modeling. The aim of this study is to design a mini-phantom and select the appropriate detector for measuring the output factor. Subjects and
  Methods
  In-air output factor was measured for Siemens linear accelerator 6MV energy and field sizes of 4, 6, 8, 10, 15, 2 cm irradiated by 200MU. Measurements were performed using a Gafchromic film EBT2 and 0.6cc Farmer ion chamber and then the results were compared with Report of AAPM Therapy Physics Committee Task Group74. For lateral electron equilibrium and electron contamination removal, two top of the water and Cerrobend were designed for film dosimetry and plexiglass buildup cap for Farmer chamber was applied.
  Results
  The output factor increases with field size, and this increase in Cerrobend top is less than water top and Farmer dosimeter. In comparison between the results reported by TG74 and this study shows that film dosimetry with water top and Farmer chamber have 0.35 and 0.68 mean percentage differences with TG74 respectively and meanwhile the film dosimetry with Cerrobend top presents 1.48 mean percentage differences.
  Conclusion
  EBT2 film with mini phantom made of water as a good alternative to ion chamber dosimeters known as a standard dosimeter especially the film can be used for a wider range of field sizes. ►Please cite this paper as: Chegeni N, Tahmasebi Birgani MJ, Hosseini SM, Einy F, Atarod M, Asgarian Dehkordy Z, Emami H. Measurement of Collimator Scatter Factor for Photon Fields Using Gafchromic EBT2 Film and ion Chamber. Jundishapur Sci Med J 2015;14(6):641-652
  Keywords: Collimator scatter factor (Sc), In, air output factor, Top, Gafchromic film EBT2
 • Zahra Roshanizadeh, AtaollahGhadiri *, Ali Khodadadi, PegahGhandil, Mehdi Parsanahad, HeshmatollahTavakol, Esmaeil Eidani Page 642
  Background and Objective
  Asthma is a chronic respiratory disease that is associated with Reversible airway obstruction. The purpose of this study was to determine the clinical findings associated with asthma severity and determine the concentration of total IgEin patients with Arab ethnicity and Bakhtiari. Subjects and
  Methods
  In this survey, 200 patients with asthma patients with Bakhtiari and Arabs ethnicities living in Khuzestan province which were referred to the pulmonary clinic in 2014 in Ahvaz city were studied. Patient data were collected through questionnaires and spirometry was performed and the total IgElevel in patients' serum were tested by ELISA. All data were analyzed with SPSS.
  Results
  In this descriptive study, In Arab ethnicity, 16% had severe asthma, 13%, 15.5% mild asthma and 10.5% had controlled asthma. In Bakhtiaries, 5.9% had severe asthma, 7% moderate asthma, 14% mild asthma and 14.5% had controlled asthma. In total, 33% of the patients were passive smokers by their family members and 69.5% had a BMI greater than 25. Based on the measurement of the total serum IgE 60.1% were atopic asthma and 39.9% non-atopic. Totally, 39.5% of the patients had a family history of asthma.
  Conclusions
  In our study in Khuzestan province, asthma severity was significantly associated with ethnicity and BMI levels (P= 0.012 and 0.009, respectively), but no significant relationship were observed for the IgE, age and sex of patients and tobacco with asthma severity (P=0.58, 0.15, 0.27 and 0.17, respectively).
  Keywords: Asthma, Epidemiology, Tobacco, IgE, BMI
 • Soheila Bayati, Hojjatollah Yoosefimanesh, Arman Mohagheghi, Shiva Ghaemi* Page 661
  Background And Objectives
  Evaluation of the thickness of the alveolar bone is important for the selection of an appropriate treatment approach in patients undergoing postextraction implant placement. The purpose of this study was to analyze the thickness of the facial bone wall at teeth in the anterior maxilla based on CBCT images. Subjects and
  Methods
  In this descriptive-analytic study, tomographic data from 29 patients (12 males, 17 females) which were acquired by the New Tom VGi, randomly selected and evaluated by two independent observers. The thickness of the facial bone wall was measured at 5 locations: distance between the CEJ and the facial bone crest (D), at the crest level (T1), at the 2 mm apical to the crest (T2), at the middle of the root (T3), at the 1 mm above the root apex (T4). Data were analyzed by Pearson correlation and t-test.
  Result
  The majority of the examined teeth exhibited a thin facial bone wall (<1mm). Sex was a statically significant (P<0.05) parameter at the distance between the CEJ and the facial bone crest (which mostly was lower in women than men).
  Conclusions
  Bone resorption occurs at a thin facial bone wall following tooth extraction. Both a missing and thin facial wall require contoure augmentation at implant placement. Consequently, radiographic analysis of the facial bone wall using CBCT prior to extraction is recommended for selection of the appropriate treatment approach. ►Please cite this paper as: Bayati S, Yoosefimanesh H, Mohagheghi A, Ghaemi Sh. Evaluation of Facial Alveolar bone Dimension of Maxillary Anterior Teeth: A Cone Beam Computed Tomography (CBCT) Investigation. Jundishapur Sci Med J 2016;14(6):661-668.
  Keywords: Cone Beam Computed Tomography, Alveolar bone, Maxilla
 • Tavakol Khanizadeh, Amir Ali Badri, Babak Javidi, Saeed Shirafkan *, Mahshid Razavi, Kambiz Ahmadi Angali Page 669
  Background And Objective
  The management of orbital fractures is one of the most challenging area in facial trauma. No consensus exists on the choice of implants to be used for orbital floor reconstruction. Here we present the short term results of the outcome of autogenous ramus graft versus alloplastic materials in a randomized prospective clinical trial. Subjects and
  Methods
  A total of 22 patients with orbital floor fracture were entered in our study in two groups randomly. Patients of first group were treated by autograft of lateral cortex from mandibular ramus, and the patients of second group by titanium mesh as an alloplastic material. All patients were followed for 6 months and enophthalmos, diplopia, cheek paresthesia and infection rate were assessed.
  Results
  There were no significant differences between two groups in respect to enophthalmos(p > 0.8), diplopia, vertical dystopia (p > 0.5) cheek paresthesia and infection rate. Both mandibular ramus and alloplastic titanium mesh can be used in orbital floor reconstruction regardless of size of defect.
  Conclusion
  Both mandibular ramus autograft and alloplastic titanium mesh are reliable and successful techniques to address the orbital floor fracture. Ramus region provides an appropriate volume of bone with vascularization, low extrusion rate and so inert, but donor site morbidity and more time-consuming are disadvantages. Highly biocompatibility, minimal resorption potential, well-recognized osseointegration and contouring, no donor site morbidity and less time consuming are advantages of titanium mesh; but the risk of graft extrusion or anticipated difficulty while insertion and removing the material if needed because of fibrous ingrowth and also additional cost required, are its drawbacks. ►Please cite this paper as: Khanizadeh T, Badri AA, Javidi B, Shirafkan S, Razavi M, Ahmadi Angali K. Autogenous Ramus Graft Versus Alloplastic Titanium Mesh in Orbital Floor Reconstruction. Jundishapur Sci Med J 2016;14(6):669-680
  Keywords: Orbital floor fracture, Autograft, Alloplast, enophthalmos, Diplopia
 • Maria Makvandi, Behnam Makvandi * Page 681
  Background And Objectives
  Eating disorder is the third most common psychiatric disorder among young people. One of the factors that are involved in the development of eating disorders can be named as experimental avoidance. So this study was to investigate the relationship between experimental avoidance and eating disorders among students of Ahvaz Jundishapour University of Medical Science. Subjects and
  Methods
  In this descriptive-analytical study, 400 students were selected by using cluster random sampling during the academic year 2014-2015 of whom 272 were girls and 128 were boys. Eating disorders (EAT-26), acceptance and action(AAQ-II) questionnaires were completed by male and female students to investigate the relationship between experimental avoidance and eating disorders. Finally, data were analyzed using SPSS software.
  Results
  This study showed a positive significant relationship between experimental avoidance and eating disorders (P=0.0001, r=0.17). But, individually positive correlation between experimental avoidance and eating disorders was achieved in male and female students (P=0.044, r=0.18 and, P=0.0001, r=0.17 respectively).
  Conclusion
  The results of this study revealed that experimental avoidance of students increased in correlation with increase in eating disorder symptoms. This correlation is more clearly reflected among female students. ►Please cite this paper as: Makvandi M, Makvandi B. The Relationship between Experimental Avoidance and Eating Disorders in Ahvaz Jundishapour University of Medical Science, Ahvaz, Iran. Jundishapur Sci Med J 2016;14(6):681-689
  Keywords: Eating disorder symptoms, Experimental avoidance, Medical science students
 • Abdol Hamid Habibi *, Hamed Rezaee Page 691
  Background And Objectives
  The purpose of this study was to compare two intensities of acute aerobic exercise on lipid profiles in overweight elderly men. Subjects and
  Methods
  fifteen overweight elderly men (mean ± SD; age 66.2 ± 3.6 years, height 176.3 ± 5.7 cm, Weight 90.58 ± 4.7 kg) participated in the study. In the first session, anthropometric measurements, body composition, and maximum oxygen uptake (VO2peak) was measured in all subjects. In the next sessions, subjects completed two acute aerobic exercises on separate days in a crossover design. The two exercise trials performed at intensity of 45% and 65% VO2peak after fasting for at least 10 hours and For 30 minutes per session treadmill. Blood samples before and after exercise were collected for measuring Total cholesterol, triglyceride, HDL-C and LDL-C.
  Results
  The results showed that triglycerides, LDL-C and total cholesterol levels were significantly decreased after moderate intensity of acute aerobic exercise (p<0.05). Also HDL-C levels was significantly increased after moderate intensity of acute aerobic exercise (p<0.05). No Significant changes were observed in triglycerides, HDL-C, LDL-C and total cholesterol levels after low intensity of acute aerobic exercise (p>0.05).
  Conclusion
  According to the present results, we can conclude that acute aerobic exercise at moderate intensity compared with low intensity improves the lipid profile in overweight elderly men. ►Please cite this paper as: Habibi AH, Rezaee H. Comparison of Acute Aerobic Exercise in Low and Moderate Intensity on Lipid Profiles in Overweight Elderly Men. Jundishapur Sci Med J 2016;14(6):691-701
  Keywords: Triglyceride, HDL, C, LDL, C, total cholesterol, aerobic exercise, elderly
 • Said Shirali, Ali Reza Barari *, Seyed Ahmad Hosseini Page 703
  Background And Objective
  One of the antioxidant enzymes in Organisms is (SOD), which is involvedin the production ofH202. HeatShock Protein70 (HSP70) created in stress conditions and It has anti-inflammatory effects andtoprotectcellsagainst oxidative damageto nucleus and lipid cell membrane. The purpose of this study was to determine the effects of six weeks of endurance training and Silymarin supplementation on SOD and HSP inof unathletes men students. Subjects and
  Methods
  in this study students of all Islamic Azad University of chalous branch were investigated. The subjects in this study was concluded of 32 unathletes male with age of 20±2years was selected from randomly. Subject selection of samples in four groups of 8 individuals included: endurance (E), endurance and Silymarin consumption (ES), Silymarin consumption (S) and control (C). Results by The t-test and one-way analysis of variance were used. To determine the difference between the groups, Tukey test was used to show the significant changes in each of the groups.
  Results
  The study of SOD and HSP70 in subject groups before and after training show that these values were in order significant increase and decrease in ES and S groups (p≤0/05).Studies of Dependent variables show that levels of SOD between any of the groups of subjects no significant difference but amounts of HSP70 between subject groups were significant. Tukey's test showed that the values Between E-S and ES-S was significant.
  Conclusion
  The results of this study showed that six weeks of selected endurance training and Silymarin supplement consumption Cause of Increase the antioxidant capacity of the body. ►Please cite this paper as: Shirali S, Barari AR, Hosseini SA. The Effects of Endurance Training and Administration of Silymarin Supplementation on Oxidative Enzyme of SOD and Heat Shock Proteins 70 in Plasma of Unathletes Men Students. JundishapurSci Med J 2016;14(6):703-712
  Keywords: Endurance training, Silymarin, superoxide dismutase, heat shock protein
 • Saeid Tabatabaei, Ahmad Dashtbozorg, Mohsen Khorrami, Khatereh Hasanvand* Page 713
  Background and Objectives
  The anterior cruciate ligament (ACL) is an important structure for maintaining the normal biomechanics of the knee and is the most commonly injured knee ligament. MRI has proved sensitivity and specificity in detecting intraarticular knee pathologies. The aim of this study was to compare the result of direct vision and MRI in detecting intraarticular pathologies in patient with ACL tearing. Subjects and
  Methods
  Seventy patients with clinical examination and MRI of ACL tearing entered in the study. The age range was between 22 and 45 years (57 men and 13 women). The patients were scheduled for ACL reconstruction via mini- arthrotomy approach. After miniarthrotomy, the knee was examined directly for intraarticular pathology and if ACL was torn, ACL reconstruction was performed. The result of direct vision was recorded and compare with MRI of the patients after surgery. Sensitivity, specificity, positive and negative predictive values and kappa agreement measures were calculated.
  Results
  MRI had 98.5% sensitivity for ACL injuries. While for medial meniscus injuries, 73% sensitivity, and 93% specificity, for lateral meniscus 87.5% sensitivity and 95% specificit and for osteochondral lesions 40% sensitivity and 96% specificity.
  Conclusion
  Injuries to menisci and cruciate ligaments can be diagnosed on MRI with a high degree of sensitivity and specificity. We recommend MRI as the primary diagnostic tool for internal knee derangements; however, in cases of ACL reconstruction it is advisable to use direct vision viewing of the knee before beginning the reconstruction.
  Keywords: ACL Tearing, MRI, Direct vision, Intraarticularpathologies
 • Farin Soleimani, Firozeh Sajedi, Seyed Basir Hashemi, Leila Monshizadeh* Page 721
  Background And Objective
  Children with profound sensory neural hearing loss are at risk for delay in speech and language development. In addition, hearing loss reduces the auditory perception in children, resulting in poor child’s social interaction. Nowadays cochlear implant is firmly established as effective option in speech and language development of deaf children. The main focus of some of the studies was on child's age and its negative correlation with speech and language learning after cochlear implant. However, other studies indicate that, participating in rehabilitation classes after cochlear implantation, parent's level of education and not having additional disabilities are important in developing speech and language after cochlear implant. So, the main aim of this review was to find the most important factors that affect child's auditory perception and speech and language progress after cochlear implant surgery. Subjects and
  Methods
  For this purpose, the Med Line, Google Scholar, Scopus, ISI web of knowledge, and Iranmedex were searched by the key words and more than 70 articles were reviewed. However, some of the articles specially the articles that were gathered from ISI web of knowledge and Scopus data base were omitted because of no access to their full text was available. In addition, non-relevant articles were excluded. In this review, researches, with at least a sample size of 30 children, which compared cochlear implanted children based on their age, parent’s educational level, participating in rehabilitation classes and having additional disabilities were selected. Furthermore, the selected articles were either in Farsi or English with case-control or experimental type studies
  Results
  After gathering relative articles, the evaluation of factors affecting the development of audition, language and speech which were include of child’s age, parent’s educational level, participating in rehabilitation classes and having additional disabilities was done.
  Conclusion
  Child’s age of implantation, participating in rehabilitation program and no additional disabilities have direct impact on cochlear implanted children auditory perception and speech and language progress, while parent’s level of education has an indirect effect. ►Please cite this paper as: Soleimani F, Sajedi F, Hashemi SB, Monshizadeh L. A Review of Auditory, Speech and language Development of Cochlear Implanted Children. Jundishapur Sci Med J 2016;14(6):721-731.
  Keywords: Cochlear implant, Auditory perception, Speech, Language, Children