فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی بابل - سال هجدهم شماره 2 (پیاپی 101، بهمن 1394)
 • سال هجدهم شماره 2 (پیاپی 101، بهمن 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/11/30
 • تعداد عناوین: 9
|
 • حسن بسکابادی، فاطمه باقری، زهرا عسکری حسینی صفحات 7-13
  سابقه و هدف

  با وجود پیشرفت مراقبت های پزشکی جهت حفظ نوزادان نارس، امکان زنده ماندن آنها افزایش یافته است. در مورد میزان و شدت مشکلات تکاملی این نوزادان در کشور ما کمتر کار شده است؛ لذا این مطالعه با هدف تعیین وضعیت تکامل نوزادان نارس انجام شده است.

  مواد و روش ها

  این مطالعه کوهورت بر روی270 نوزاد نارس متولد شده در بیمارستان قائم(عج) مشهد با میانگین وزنی(40±1460 گرم) انجام شد. اطلاعات مربوط به حاملگی، زایمان و مشکلات حین بستری ثبت شد. این نوزادان در سنین 6 و12و18و24 ماهگی براساس پرسشنامه ASQ ارزیابی تکاملی گردیدند.

  یافته ها

  بر اساس نتایج این مطالعه 152 (56%) در 6 ماهگی، 115(42/7%) در 12 ماهگی، 101(37/5 %) در 18 ماهگی و 49 نوزاد نارس (18%) در 24 ماهگی، درجاتی از تاخیر تکاملی داشتند. در حیطه برقراری ارتباط 21(7/8%)، حرکات درشت 53(19/6%)، حرکات ظریف 74(27/5%)، شخصی- اجتماعی 89(33%) و حل مسئله 153(57%)، تکامل غیرطبیعی داشتند. 27(60%) نوزادان دچار آسفیکسی، 29(28%) سندرم دیسترس تنفسی و 20(15%) نوزادان زرد در فالوآپ دوساله دچار اختلال تکاملی بودند.

  نتیجه گیری

  بر اساس نتایج این مطالعه حدود یک ششم نوزادان نارس در دوسالگی تاخیر تکاملی داشتند. در حیطه حل مسئله بیشترین مشکل وجود داشت که در اقدامات بازتوانی باید مد نظر قرار گیرد، از طرفی کنترل مناسب آسفیکسی نوزادی و زردی ممکن است، از مشکلات آنها در آینده بکاهد.

  کلیدواژگان: نوزادنارس، رشد و تکامل
 • یدالله زاهدپاشا، موسی احمدپورکچو، مهرانگیز بالغی، محمدحسین کلانتر* صفحات 14-18
  سابقه و هدف

  ترخیص زودهنگام نیازمند پیگیری دقیق سرپایی در خانه یا در مطب در عرض 48 ساعت بعد از ترخیص می باشد. از آنجایی که آمار دقیقی از میزان ترخیص زود هنگام در کشور ما وجود ندارد، این مطالعه با هدف تعیین میزان ترخیص زود هنگام نوزادان در بیمارستان بابل کلینیک در سال 1392 انجام شد.

  مواد و روش ها

  این مطالعه طولی در سال 1392 بصورت سرشماری بر روی کلیه نوزادان متولد شده در بیمارستان بابل کلینیک انجام شد. اطلاعات مورد نیاز شامل مدت اقامت نوزاد، نوع زایمان، جنسیت، وزن، آپگار، سن حاملگی، روش بیهوشی، نیاز به احیا و بیماری های مادر توسط پرسشنامه برای هر نوزاد ثبت و مورد بررسی قرار گرفت. ترخیص زود هنگام قبل از 48 ساعت و خیلی زودهنگام قبل از 24 ساعت در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  از 2562 نوزاد متولد شده در بیمارستان بابل کلینیک 2451 نوزاد (96%) قبل از 48 ساعت و 1829 نوزاد (71/5%) قبل از 24 ساعت مرخص شدند. در گروه زایمان طبیعی به ترتیب 9 نفر(4/25%) ترخیص معمولی، 36 نفر(16/98%) زود و 167 نفر(78/77%) ترخیص خیلی زود داشتند. در گروه سزارین الکتیو و اورژانسی به ترتیب 68 نفر(3/9%) و 34 نفر (5/62%) ترخیص معمولی، 428 نفر(24/53 %) و 158 نفر(26/12%) زود و 1249 نفر (71/58%) و 413 نفر (68/26%) ترخیص خیلی زود(0/02=p) داشتند.8 درصد زایمان ها بصورت طبیعی و بقیه بصورت سزارین بوده است.

  نتیجه گیری

  نتایج این مطالعه نشان داد که تقریبا اکثر نوزادان متولد شده در بیمارستان بابل کلینیک ترخیص زود هنگام و یا خیلی زودهنگام دارند و تنها درصد کمی از نوزادان بیشتر از 48 ساعت در بیمارستان اقامت داشته اند.

  کلیدواژگان: ترخیص زود هنگام، ترخیص خیلی زودهنگام، نوزادان
 • ناصر پولادی، محمدعلی حسین پورفیضی، حوریه خانی صفحات 19-25
  سابقه و هدف
  سرطان پستان، شایع ترین سرطان در زنان است که ژن سرکوبگر توموری TP53 نیز از فراوانترین ژن های تغییر یافته در سرطان های انسانی می باشد. ارزیابی دقیق جهش های ژن TP53 در مبتلایان سرطان می تواند در تشخیص، پیش آگهی یا درمان اهمیت داشته باشد. این مطالعه به منظور شناسایی جهش های این ژن در مبتلایان سرطان پستان انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی، تعداد 102 نمونه توموری از زنان آذری مبتلا به سرطان پستان که طی سالهای 86 تا 88 به بیمارستانهای شهر تبریز مراجعه کردند، جمع آوری شد و DNA آنها به روش پروتئینازK استخراج گردید. جهش های ژن TP53 در اگزون های هفت و هشت همراه اینترون هفت با روش های واکنش های زنجیره ای پلیمراز (PCR) و توالی یابی مستقیم مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  در این مطالعه هفت مورد جهش (86/6%) و 14 مورد پلی مورفیسم (72/13%) شناسایی شدند. جهش های (CGG→ CAG) 248 codon (در دو مورد) و (CTG→ CCG) 257 codon در اگزون هفت و جهش G>T در اولین نوکلئوتید اینترون هفت مشاهده گردید. در اگزون هشت، جهش GTG>ATG در کدون 272، جهش CCT>TCT در کدون 278 و حذف سه نوکلئوتیدی در کدون 262 شناسایی شدند.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه، الگوی متفاوت جهش های ژن TP53 را در بیماران آذری مبتلا به سرطان پستان نشان می دهد. بررسی های بیشتر می تواند نقش جهش های ژن TP53 را در پیشرفت سرطان پستان مشخص سازد.
  کلیدواژگان: سرطان پستان، ژن TP53، جهش
 • طاهره شهمرادی، منوچهر اشرف پور، حمید سپهری صفحات 26-31
  سابقه و هدف
  آمفو تریسین بی آنتی بیوتیک اصلی نوع پلی ین است که بطور وسیع در درمان عفونت های قارچی سیستمیک استفاده می گردد. تشکیل کانال یونی و افزایش نفوذپذیری غشاء سلول میزبان یکی از مهمترین مکانیسم های تاثیر این دارو است. این مطالعه به منظور بررسی برخی خصوصیات الکتروفیزیولوژیکی تک کانال کاتیونی حاصل از الحاق آمفوتریسین بی در غشا دو لایه لیپیدی انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی پایه فسفاتیدیل کولین از زرده تخم مرغ تازه استخراج گردید. پس از تشکیل غشا دولایه لیپیدی و الحاق آمفوتریسین بی در غشاء، ثبت از فعالیت کانال در ولتاژهای 40+ تا 40- میلی ولت بعمل آمد. آنالیز جهت تعیین خواص الکتروفیزیولوژیک کانال با نرم افزار PClamp10 انجام گرفت.
  یافته ها
  پتانسیل معکوس کانال آمفوتریسین بی حدود 36- میلی ولت بود. کانال در ولتاژهای مثبت تر فعال تر بود. به این صورت که در ولتاژ 40- میلی ولت دامنه جریان 2 ولی در 40+ میلی ولت 30 پیکوآمپر بود. بعلاوه احتمال باز بودن کانال در ولتاژ 30- میلی ولت پایین (کمتر از0/15) ولی در ولتاژ 40+ به 0/75 افزایش یافت. کنداکتانس کانال مورد مطالعه نیز 4/9±157 پیکوسیمنس بود.
  نتیجه گیری
  آمفوتریسین بی در غشای دو لایه لیپیدی حاوی فسفاتیدیل کولین و فاقد کلسترول هم کانال کاتیونی تشکیل می دهد که از ویژگی و رفتار الکتروفیزیولوژیک وابسته به ولتاژ برخوردار است.
  کلیدواژگان: الکتروفیزیولوژی، فسفاتیدیل کولین، آمفوتریسین بی، کانال کاتیونی
 • عیسی هوشمند، مهرداد جهانشاهی، قاسم عطارزاده یزدی صفحات 32-40
  سابقه و هدف
  میلیونها نفر در جهان از درد رنج می برند و سالانه میلیونها دلار برای آن هزینه می شود. داروهای ضددرد مانند آگونیستهای گیرنده های آلفا-2 آدرنرژیک با عوارض کمتر می توانند در کاهش درد و هزینه موثر باشند. بر اساس مطالعات، کانالهای پتاسیمی نقش مهمی در مکانیسم ضددردی این گیرنده ها بازی می کنند. این مطالعه به منظور بررسی نقش کانالهای پتاسیمی BK در بیدردی حاصله از آگونیستهای گیرنده های آلفا-2 آدرنرژیک انجام شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه بر روی 56 سر رت نر نژاد ویستار با وزن 300-250 گرم در 7 گروه 8 تایی انجام شد. کلونیدین mg/kg7/0 IP و یوهمبین mg/kg 1 IP و μg/kg5 بصورت ICV استفاده شد. ایبریوتوکسین با دوز nm 100 بصورت ICV تزریق گردید. نرمال سالین و DMSO بعنوان حلال استفاده شد. برای سنجش درد از آزمون فرمالین با غلظت فرمالین 2% استفاده گردید.
  یافته ها
  تزریق داخل صفاقی کلونیدین با mg/kg 7/0 درد مزمن ناشی از تزریق فرمالین را کاهش داد که تزریق مرکزی (μg/kg5) و داخل صفاقی (mg/kg 1) یوهمبین بترتیب با نمره درد مزمن 13/0±29/2 و 07/0±09/2، اثرات ضد دردی کلونیدین با نمره درد مزمن 14/0±55/1را بطور معنی داری مهار نمود (001/0p<). همچنین ایبریوتوکسین با دوز nm 100 بصورت ICV با نمره درد مزمن 16/0±33/2 باعث مهار اثرات ضد دردی کلونیدین شد.
  نتیجه گیری
  آگونیست گیرنده آلفا-2 آدرنرژیک باعث بی دردی در حیوانات شده و آنتاگونیست این گیرنده اثرات بی دردی آگونیست این گیرنده ها را مهار می کند. مهار کانال های BK مانع از بروز اثرات بی دردی ناشی از آگونیست این گیرنده می گردد.
  کلیدواژگان: گیرنده آلفا، 2 آدرنرژیک، آزمون فرمالین، درد، کانال پتاسیمی BK
 • محمدرضا پژوهی الموتی، محسن یدالهی باغلویی، بهناز بازرگانی گیلانی صفحات 41-47
  سابقه و هدف
  رویکرد جدید صنایع غذایی بر استفاده از نگهدارنده های طبیعی به جای مصنوعی می باشد. میوه سماق علاوه بر خواص ضدمیکروبی، بصورت گسترده بعنوان چاشنی در محصولات گوشتی نیز مورد استفاده قرار می گیرد. این مطالعه با هدف ارزیابی اثر ضد میکروبی عصاره میوه سماق در شرایط دمایی مختلف انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی عصاره آبی میوه سماق بر اساس روش خیساندن تهیه شد. از غلظت های مختلف عصاره (از mg/ml 12/3 الی 50) علیه باکتری های استافیلوکوکوس اورئوس، لیستریا مونوسیتوژنز، سالمونلا تایفی موریوم و اشرشیاکلای 7H:157O در دو دمای 4 و 25 درجه سانتیگراد استفاده گردید. آزمون ارزیابی منحنی رشد و همچنین حداقل غلظت بازدارندگی (MIC) و حداقل غلظت کشندگی (MBC) به روش میکروپلیت صورت پذیرفت.
  یافته ها
  نتایج این تحقیق نشان داد که کمترین میزان غلظت بازدارنده و حداقل غلظت کشندگی عصاره به ترتیب mg/ml6/25 و mg/ml 12/5 متعلق به باکتری های استافیلوکوکوس اورئوس و لیستریا مونوسیتوژنز می باشد. عصاره به صورت معنی داری از رشد هر چهار باکتری در هر دو دمای 4 و 25 درجه سانتیگراد ممانعت نمود(0/05 p<). همچنین تاثیر عصاره روی باکتری های گرم مثبت نسبت به باکتری های گرم منفی به صورت معنی داری بیشتر بود (0/05 p<). کاهش دما نیز بر رشد باکتری ها اثر گذار بود بطوری که در دمای 4 درجه سانتی گراد نسبت به دمای 25 درجه سانتیگراد رشد باکتری ها بیشتر کاهش یافت بطوریکه عصاره در غلظت 25/6 جمعیت سالمونلا و اشریشیاکلای را از 3/55 و 3/31 لگاریتم به ترتیب به 2/14 و 1/06 لگاریتم کاهش داد.
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج این مطالعه عصاره آبی میوه سماق یک جایگزین مناسب برای نگهدارنده های شیمیایی به ویژه در حرارت 4 درجه سانتیگراد می باشد.
  کلیدواژگان: عصاره آبی میوه سماق، باکتری های پاتوژن، فعالیت ضد میکروبی، نگهدارنده های طبیعی، محصولات گوشتی
 • عیسی لیالی، عیسی طهماسب پور، سید غلامعلی جورسرایی صفحات 48-55
  سابقه و هدف
  با توجه به نقش نانوذرات نقره در القاء تولید رادیکال های آزاد، احتمال می رود که نانوذرات نقره سبب اثرات پاتولوژیک و استرس اکسیداتیو در مایع سمینال و در پی آن کاهش کیفیت پارامترهای اسپرم گردند لذا در این مطالعه اثرات سمی نانو ذرات نقره بر پارامترهای اسپرم و میزان پراکسیداسیون لیپیدهای غشایی اسپرم در مایع سمینال موش نر مورد بررسی قرار گرفت.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی، 24 موش نر بالغ از نژاد سوری به صورت تصادفی به سه گروه تجربی و یک گروه کنترل تقسیم شدند. نانو ذرات نقره باغلظت 0/07 (گروه A)، غلظت 0/14 (گروه B) وغلظت 0/28 (گروه C) میکروگرم در هر روز، به ترتیب به گروه های اول تا سوم به صورت دهانی به مدت پنج هفته داده شد. سپس میزان پراکسیداسیون لیپیدی غشاء اسپرم به روش تیوباربیتوریک اسید و پارامترهای اسپرمی به روش میکروسکوپی مورد آنالیز قرار گرفت.
  یافته ها
  کاهش معنی داری در میانگین کیفیت پارامترهای اسپرمی نظیر تعداد و تحرک اسپرم ها در گروه های تیمار شده با نانوذره، به خصوص گروه های B (به ترتیب ml/106 × 16±2/6 و 16/96±77/69%) و C (به ترتیب ml/106× 13/31±2/1 و 14/52±72/79%) در مقای سه با گروه کنترل (به ترتیب ml/106× 23/57±3/46 و 10/97±89/06%) مشاهده گردید (0/0/5 p<). تفاوت معنی داری در میانگین غلظت مالون دی آلدئید بین گروه های تیمار شده A (0/25±01/0)، B (02/0±32/0)، C (0/35±01/0 و گروه کنترل (0/01±24/0) مشاهده گردید (0/001 p<).
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه نشان داد که نانوذرات نقره با افزایش پراکسیداسیون لیپیدی سبب کاهش پارامترهای اسپرم می گردد که اثرات آن وابسته دوز نیز می باشد
  کلیدواژگان: نانوذرات نقره، پارامترهای اسپرم، پراکسیداسیون لیپیدی، موش های نر
 • سید مهدی احمدی، محمد مس کار، محمد نرگسیان صفحات 64-68
  سابقه و هدف
  نعمت حیات از مهمترین نعمات الهی است و به هنگامی که این نعمت در معرض خطر قرار می گیرد علم پزشکی و پزشک پا به عرصه می گذارند اما گاهی اوقات پزشک علیرغم تلاش خود در راستای درمان بیمار موجب آسیب یا مرگ او می گردد. از آنجائیکه در خصوص مسئولیت پزشک و چگونگی آن اختلاف نظر وجود دارد، فقه امامیه و حقوق موضوعه به این مساله پرداخته است. لذا این مطالعه به منظور بررسی مسئولیت پزشک و تاثیر اخذ رضایت و برائت در درمان بیمار در این موارد انجام شده است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه کیفی با استفاده از روش کتابخانه ای دیدگاه های فقها و حقوقدانان در زمینه مسئولیت پزشک و همچنین تاثیر اخذ رضایت و برائت در درمان بیمار مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  پزشکی که در معالجات خود کوتاهی کند بنا به اجماع فقها دارای مسئولیت می باشد اما اگر اقدام پزشک با وجود اذن در معالجه و رعایت کلیه موازین تخصصی، اتفاقا موجب فوت شود، مشهور فقها قائل به مسئولیت پزشک نمی باشند. مطابق قانون مجازات اسلامی 1392 نیز پزشکی که با رعایت نظامات دولتی و اذن بیمار یا نماینده قانونی او اقدام به عمل جراحی کند و موجب آسیب او شود مسئولیتی ندارد جز اینکه مرتکب تقصیر شود.
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج این مطالعه، پزشکی که از بیمار یا نماینده قانونی رضایت و برائت اخذ کرده باشد مبرا از مسئولیت است، در غیر اینصورت دارای مسئولیت خواهد بود. لذا مسئولیتی که برای ضمان پزشک مقرر شده از نوع تعهد به وسیله بوده و در صورت احراز تقصیر، مسئول قلمداد می شود.
  کلیدواژگان: مسئولیت پزشک، قانون مجازات اسلامی، تقصیر، تحصیل برائت، رضایت بیمار
 • ندا مفتاح، صدرا یادسار، مسعود بهرامی، محمدعلی صابر، سپیده سیادتی * صفحات 69-72
  سابقه و هدف

  پاژه، بیماری با پیشرفت تدریجی است که موجب تخریب و بازسازی بیش از حد و دفورمیتی استخوان می شود. با توجه به شیوع کم پاژه در ایران یک مورد بیمار مبتلا به پاژه که بدون علامت اختصاصی مراجعه نمود معرفی می گردد.
  گزارش مورد: بیمار مرد 44 ساله ای است که طی بررسی سالانه متوجه آلکالن فسفاتاز بالای وی شدند و به درمانگاه داخلی ارجاع شد. با توجه به طبیعی بودن سایر آزمایشات، منشا استخوانی برای افزایش آلکالن فسفاتاز در نظر گرفته شد، هر چند در بررسی، دفورمیتی استخوان مشاهده نشد. افزایش فعالیت استئوبلاستیک در لگن راست و در سمت راست T1 و L3 در اسکن استخوان و گرافی ساده از این نواحی مطرح کننده پاژه بود. بیوپسی استخوان، تشخیص پاژه را تاییدکرد. درمان خوراکی آلندرونات (روزانه 35 میلی گرم به مدت 6 ماه) برقرار شد. طی 6 ماه آلکالن فسفاتاز کاهش یافت. درمان ادامه دارد.

  نتیجه گیری

  با توجه به این مورد گزارش شده در می یابیم که پاژه با اینکه بیماری استخوان است، می تواند بدون دفورمیتی استخوان نیز رخ می دهد.

  کلیدواژگان: پاژه، دفورمیتی، استئوبلاستیک
|
 • H. Boskabadi, F. Bagheri, Z. Askari Hosseni Pages 7-13
  Background And Objective

  With the advancement of medical care procedures, survival rate of preterm neonates has increased remarkably. In Iran, few studies have assessed the extent and severity of developmental disorders in these infants. This study aimed to evaluate developmental disorders in premature neonates.

  Methods

  This cohort study was conducted on 270 premature infants born in Ghaem Hospital in Mashhad, Iran with mean birth weight of 1460±40 grams. Data on pregnancy, parturition and complications during hospitalization were recorded. Moreover, preterm neonates were evaluated in terms of developmental delay at 6, 12, 18 and 24 months of age based on the Ages and Stages questionnaire (ASQ).

  Findings

  In this study, symptoms of developmental delay were observed in 152 neonates (56%) at six months, 115 neonates (42.7%) at 12 months, 101 infants (37.5%) at 18 months, and 49 neonates (18%) at 24 months. In addition, abnormal development was detected in different areas, including communication (n=21, 7.8%), major movements (n=53, 19.6%), minor movements (n=74, 27.5%), social interactions (n=89, 33%), and problem solving (n=153, 57%). After a two-year follow-up, 27 infants (60%) had asphyxia, 29 (28%) had respiratory distress syndrome, and 20 infants (15%) had developmental disorders.

  Conclusion

  According to the results of this study, about one-sixth of preterm neonates had developmental delay at two years of age. The highest rate of developmental disorders was observed in the area of problem solving, which should be taken into account in neonatal rehabilitation services. On the other hand, appropriate monitoring of neonatal asphyxia and jaundice is likely to reduce the risk of other complications during infancy.

  Keywords: development, preterm infant, ASQ questionnaire
 • Y. Zahedpasha, M. Ahmadpour, Kacho, M. Baleghi, M. Kalantar Pages 14-18
  Background And Objective

  Early discharge requires the close follow-up of outpatients in the clinic or at home within 48 hours after discharge. Given the importance of follow-up after early discharge of infants and also lack of accurate statistics on the rate of early discharge in our country, this study aimed to determine the rate of early discharge of newborns in Babol-Clinic Hospital from March 2013 to March 2014.

  Methods

  This cross-sectional study was conducted on all the neonates born in Babol Clinic Hospital in Mazandaran, Iran in 2013. Newborns were selected via census sampling. In addition, a questionnaire was used to collect the data on the length of hospital stay, mode of delivery, gender, birth weight, Apgar scores, gestational age, method of anesthesia, need for resuscitation, and maternal diseases for each infant. Early discharge and very early discharge were defined in newborns released before 48 and 24 hours after birth, respectively. Data analysis was performed in SPSS V.20 using T-test, Chi-square, Fisher's exact test, and Cox regression analysis, and P value of less than 0.05 was considered significant.

  Findings

  In total, 2,562 infants born in Babol Clinic Hospital were enrolled in this study, 2,451 of whom (96%) were discharged before 48 hours, and 1,829 newborns (71.5%) were discharged before 24 hours after birth.In normal delivery method groups, 9 (4.25%) neonates routine discharged, 36 (16.98%) neonates early discharged and 167 (78.77%) neonates were very early discharged. Elective and emergency cesarean group, 68 (3.9%) neonates and 34 (5.62%) neonates normal discharge, 428 (24.53%) neonates and 158 (26.12%) neonates early discharged and 1 249 (71.58) neonates and 413(68.26%) neonates were very early discharged respectively (p=0.02). 92% of deliveries were by Caesarean section and 8% were the normal vaginal delivery.

  Conclusion

  According to the results of this study, almost all the neonates born in Babol Clinic Hospital had early or very early discharge, and only a few cases (4%) were hospitalized for more than 48 hours. Therefore implement of close follow-up or home visitis recommended.

  Keywords: Early discharge, Newborns, Very early discharge
 • N. Pouladi, Ma Hosseinpour Feizi, H. Khani Pages 19-25
  Background And Objective
  Breast cancer is the most common type of malignancy in women, and TP53 tumor-suppressor gene is one of the most commonly transformed genes in human cancers. Accurate assessment of TP53 gene mutations in cancer patients can play an important role in diagnosis, prognosis, or treatment. This study aimed to identify mutations of this gene in breast cancer patients.
  Methods
  In this descriptive study, 102 tumor samples were obtained from female breast cancer patients from Azarbaijan, Iran. All the participants were referred to hospitals of Tabriz during 2007-2009, and their DNA was extracted by Proteinase K. TP53 gene mutations in exons 7 and 8 and intron 7 were investigated using polymerase chain reaction technique and direct sequencing.
  Findings
  Seven (6.86%) cases of mutation and 14 (13.72%) cases of polymorphisms were identified. Mutations (CGG → CAG) at codon 248 (in two cases) and (CTG → CCG) at codon 257 in exon 7 and G>T mutation in the first nucleotide of intron 7 were observed. In exon 8, GTG>ATG mutation at codon 272, CCT>TCT mutation at codon 278, and three nucleotide deletion at codon 262 were identified.
  Conclusion
  The results of this study showed a different pattern of TP53 gene mutation in female breast cancer patients. Further studies could specify the role of TP53 mutations in the progression of breast cancer
  Keywords: Breast cancer, Mutation, TP53 gene
 • T. Shahmoradi, M. Ashrafpour, H. Sepehri Pages 26-31
  Background And Objective
  Amphotericin B (AmB) is the main antibiotic of polyene type, which is widely used in the treatment of systemic fungal infections. One of the key mechanisms of this drug is the formation of ion channels and increasing permeability of the host cell membranes. This study was conducted to evaluate some of the electrophysiological characteristics of cationic single-channel formed by the incorporation of AmB in bilayer lipid membrane (BLM).
  Methods
  In this experimental study, phosphatidyl choline was extracted from fresh egg yolk. After the formation of BLM and the incorporation of AmB in the membrane, the channel activity was recorded through +40 to -40 millivolt (mV) voltages. Data analysis was conducted using PClamp10 software to determine the electrophysiological characteristics of the channel.
  Findings
  Reverse potential of Amphotericin B ion Channel was-36 mV. The Channel activity was more in such positive voltages. This means that in voltage -40 mV the current amplitude was 2 Pico Ampère but in voltage +40 mV reach to 30 Pico Ampère. In addition, the channel open probability at voltage -30 mV voltage was low (less than 0.15) but increased to 0.75 in voltage +40 mV. The channel conductance was also 157±4.9 Picoseimence.
  Conclusion
  AmB forms cationic channels in BLMs with phosphatidylcholine and without cholesterol. This channel has voltage-dependent electrophysiological characteristics and behaviors.
  Keywords: Electrophysiology, phosphatidylcholine, Amphotericin B, Cationic Channel
 • E. Hooshmand, M. Jahanshahi, Gh Attarzadeh, Yazdi Pages 32-40
  Background And Objective
  Millions of people suffer from pain worldwide, and annually, great economic costs are imposed on societies for pain relief. Analgesics such as alpha-2 adrenergic receptor agonists, which have low risk of complications, can be effective in assuaging pain and reducing costs. According to former studies, potassium channels play an important role in the analgesic mechanism of these receptors. This study aimed to determine the role of BK potassium channels in analgesia induced by alpha-2 adrenergic receptors.
  Methods
  This study was performed on 56 male Wistar rats weighing 250-300 g that were divided into seven groups of eight rats. We administered 0.7 mg/kg intraperitoneal (IP) injection of clonidine, 1 mg/kg IP injection of yohimbine, and 5 mg/kg intracerebroventricular (ICV) injection of yohimbine. Iberiotoxin at a dose of 100 nm was also injected ICV. Normal saline and DMSO were applied as solvents. Pain severity was evaluated using formalin test at a concentration of 2%.
  Findings
  The chronic pain induced by formalin injection was relieved by IP injection of 0.7 mg/kg clonidine. Moreover, 5 μg/kg and 1 μg/kg ICV administration of yohimbine with mean chronic pain scores of 2.29±0.13 and 2.09±0.07, respectively, could significantly inhibit analgesic effect of clonidine with mean chronic pain score of 1.55±0.14 (p<0.001). ICV injection of iberiotoxin with mean chronic pain score of 2.33±0.16 at a dose of 100 nm significantly diminished analgesic effects of clonidine.
  Conclusion
  Alpha-2 adrenergic receptor agonists could induce analgesia in the animals, and the antagonist of this receptor inhibited the analgesic effect of agonists of these receptors. BK channel inhibition prevented analgesic effect of adrenergic receptor agonists, as well.
  Keywords: Alpha, 2 adrenergic receptor, BK potassium channel, Formalin test, Pain
 • Mr Pajohi, Alamoti, M. Yadollahi, Baghloyi, B. Bazargani, Gillani Pages 41-47
  Background And Objective
  Nowadays, natural preservatives are used in food industries rather than synthetic ones. Sumac fruit (Rhus coriaria L.) is widely used as an additive in meat products due to its antimicrobial effects. This study was conducted to examine antimicrobial properties of sumac at various temperatures.
  Methods
  In this experimental study, the extract of sumac was prepared using soaking method. Different concentrations (3.12-50 mg/ml) of the extract were used against S. aureus, L. monocytogenes, S. typhimurium, and E. coli O157:H7 bacteria. Growth assessment curve, minimum inhibitory concentration (MIC), and the minimum bactericidal concentration (MBC) were evaluated using microplate method.
  Findings
  The results of this study demonstrated that MIC (6.25 mg/ml) and MBC (12.5 mg/ml) belonged to S. aureus and L. monocytogenes bacteria, respectively. The extract could significantly attenuate growth of the four bacteria at 4°C and 25°C (p<0.05). The effect of the extract on Gram-positive bacteria was significantly more than Gram-negative ones (p<0.05). Temperature reduction also affected the growth of the bacteria; at 4°C bacterial growth was less than 25°C, that is, at 6.25 concentration, S. typhimurium, and E. coli populations reduced from 3.55 log and 3.31 log to 2.14 log and 1.06 log, respectively.
  Conclusion
  According to our findings, water extract of sumac is a viable alternative to chemical food preservatives, particularly at 4°C.
  Keywords: Antimicrobial activity, Meat products, Natural preservatives, Pathogenic bacteria, Water extract of sumac fruit
 • E. Layali, E. Tahmasbpour, Sgh Jorsaraei Pages 48-55
  Background And Objective
  Considering the role of silver nanoparticles in inducing the production of free radicals, these compounds may lead to pathological effects and oxidative stress in the seminal fluid, resulting in the reduced quality of sperm parameters. Therefore, in this study, we aimed to assess the toxic effects of silver nanoparticles on sperm parameters and lipid peroxidation of sperm membranes in male rats.
  Methods
  This experimental study was conducted on 24 Syrian adult male rats, which were randomly divided into one control and three study groups. The rats in the study groups were orally administered silver nanoparticles at concentrations of 0.07 µg (group A), 0.14 µg (group B), and 0.28 µg (group C), respectively per day for a period of five weeks. Then, lipid peroxidation of sperm membranes was analyzed, using thiobarbituric acid assay. Additionally, microscopic examinations were performed to evaluate sperm parameters.
  Findings
  Based on the findings, the mean quality of sperm parameters such as sperm count and motility significantly declined in the study groups, particularly group B (77.69±16.96%; 16±2.6×106/ml) and group C (72.79±14.52%; 13.31±2.1×106/ml), compared to the control group (89.06±10.97; 23.57±3.46×106/ml) (P<0.05). Also, in terms of malondialdehyde concentration, a significant difference was reported among group A (0.25±0.01), group B (0.32±0.02), group C (0.35±0.01), and the control group (0.24±0.01) (p<0.001).
  Conclusion
  The results of the present study confirmed that silver nanoparticles through enhancing lipid peroxidation could reduce the quality of sperm parameters in a dose-dependent manner
  Keywords: Silver Nanoparticles, Sperm Parameters, Lipid Peroxidation, Male Rats
 • Sm Ahmadi, M. Meskar, M. Nargesian Pages 64-68
  Background And Objective
  Life is the ultimate divine blessing, and medicine seeks to save the lives of individuals in danger. Despite the efforts of physicians, some medical interventions may lead to morbidity and mortality in the patients. Physician responsibility has been a matter of debate among lawyers and jurists. This study aimed to evaluate physician responsibility and effect of consent and presumption of physician innocence on the treatment of patients.
  Methods
  In this qualitative study, viewpoints of lawyers and jurists regarding physician responsibility and effect of consent on medical interventions were reviewed using a library method.
  Findings
  Based on the consensus of Islamic jurists, the physician will be liable in case of failure in the treatment or diagnosis of patients. However, if informed consent is obtained from patients, and standard medical interventions incidentally lead to death, the physician is not held accountable. According to the latest version of the Islamic Penal Code (2013), if a physician performs a standard medical procedure with the permission of patients or their legal representatives, s/he will not be held accountable for possible damages, except for the cases where medical malpractice is involved.
  Conclusion
  According to the results of this study, obtaining informed consent from the patients or their legal representatives dismisses physician liability. Therefore, guaranteed treatment of patients is considered as the conditional commitment of physicians. If medical malpractice is confirmed, the physician must be held accountable
  Keywords: Physician responsibility, Presumption of innocence, Islamic Penal Code, Malpractice, Patient satisfaction
 • N. Meftah, S. Yadsar, M. Bahrami, Ma Saber, S. Siadati Pages 69-72
  Background And Objective

  Paget’s disease is a progressive skeletal disorder, which involves the gradual destruction of the bones. Regarding the low prevalence of this disease in Iran, this study aimed to present a case of Paget’s disease in an asymptomatic patient. CASE REPORT: A 44-year-old male patient with elevated alkaline phosphatase (ALP) level in yearly examinations was referred to an internal medicine clinic. Considering the normal results of other examinations, high ALP level was found to be of an osseous origin. However, no bone deformity was detected in the patient. Bone scan and simple radiography were indicative of Paget’s disease considering the high osteoblastic activity in the right hip and right sides of T1 and L3 segments. Diagnosis of Paget’s disease was confirmed by bone biopsy. The patient was initiated on oral alendronate (35 mg daily) for six months. Following this period, ALP level reduced, and the treatment is still in progress.

  Conclusion

  According to the results of this study, although Paget’s disease is a skeletal disorder, it could remain asymptomatic and occur without any deformities.

  Keywords: Alkaline Phosphates (AlP), Paget õs diseaseof bone