فهرست مطالب

یافته های نوین در علوم زیستی - سال دوم شماره 3 (پاییز 1394)
 • سال دوم شماره 3 (پاییز 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/12/07
 • تعداد عناوین: 8
|
 • پریسا جنوبی، احمد مجد، عارف معروف، شهلا امینی صفحات 151-165
  بادیان رومی متعلق به تیره چتریان است. با توجه به اهمیت شناخت مراحل تکوینی در گسترش دانش زیست شناسی، بادیان رومی که ارزش دارویی و اقتصادی زیادی دارد، انتخاب شد. نمونه های اندام های رویشی و زایشی در مراحل متفاوتی از تکوین انتخاب و با استفاده از روش های سلول-بافت شناسی بررسی شدند. مشاهده ساختار تشریحی اندام های رویشی نشان داد در بین بافت پارانشیمی برگ مجرای ترشحی قرار دارد. برش غنچه های گل نشان داد که بساک ها دارای چهار کیسه گرده بوده و تقسیم سلول های مادرگرده از نوع هم زمان، تترادهای میکروسپور از نوع چهاروجهی و لایه مغذی از نوع ترشحی است. بررسی فراساختار دانه گرده با میکروسکوپ الکترونی نگاره نشان داد که دانه گرده سه شیاری و تزئینات سطح اگزین از نوع مشبک منفذ دار است. تخمدان دو برچه و دو خانه، تخمک واژگون و تک پوسته ای است. نمو کیسه رویانی نیز الگوی عمومی دو لپه ای ها را دارد. در بررسی رویا ن زایی، رویان های کروی، لپه ای، اژدری و گذر از رویان کروی به رویان قلبی مشاهده شد. اندام های رویشی بادیان رومی دارای ساختار عمومی دو لپه ای ها است. الگوهای تکوین تخمک و کیسه رویانی از نهان دانگان و تیپ پلی گونوم تبعیت می کنند. تترادهای میکروسپور از نوع تتراهدرال است. فراساختار دانه گرده شبیه به جنس Smyrnium تیره چتریان است. در بررسی رویان زایی نیز کلیه مراحل رویانی مشاهده شد.
  کلیدواژگان: چتریان، دو لپه، دانه گرده، تخمک، رویان زایی
 • نرگس صمدانی لنگرودی، فاطمه طاهری، سپیده مهرانی صفحات 166-175
  هدف از این پژوهش، بررسی امکان استفاده از سبوس برنج به منزله جاذبی طبیعی برای حذف اسیدسیتریک از محلول های آبی و تاثیر پارامترهای موثر نظیر دما، زمان، غلظت اولیه اسید و مقدار جاذب بر فرایند جذب سطحی آن است. برازش تجربی جذب اسیدسیتریک از محلول های آبی با استفاده از چندین مدل جذبی انجام شد. همچنین ترمودینامیک و سینتیک جذب آن تحت بررسی قرار گرفت. نتایج بررسی اثر زمان بر فرآیند جذب اسید سیتریک روی سبوس برنج نشان داد که پس از 60 دقیقه فرآیند جذب به تعادل می رسد. همچنین نتایج نشان داد که با افزایش دما و غلظت اولیه اسیدسیتریک، میزان جذب اسیدسیتریک کاهش یافت و در مقابل، با افزایش مقدار جاذب و زمان، میزان جذب نیز افزایش نشان داد. در ضمن مقدار بهینه جاذب 4 گرم به دست آمد. نتایج بررسی معادلات لانگ مویر، فروندلیش و تمکین نشان داد که بهترین مدل تطبیق یافته با داده های این آزمایش، مدل جذب سطحی فروندلیش است. همچنین منفی بودن تغییر انرژی آزاد گیبس و تغییرات آنتالپی نشان دهنده خود به خودی بودن و گرمازا بودن واکنش است. بنابراین، براساس نتایج این مطالعه، سبوس برنج کارآیی خوبی در حذف اسید سیتریک از محیط های آبی دارد.
  کلیدواژگان: اسیدسیتریک، جذب سطحی، سبوس برنج، سینتیک جذب
 • محدثه مقصودی، شهریار سعیدی مهرورز، علیرضا نقی نژآد، مکرم روانبخش صفحات 176-185
  پارک ملی بوجاق با داشتن اکوسیستم آبی شامل مانداب های بوجاق و کیاشهر، مساحتی بالغ بر 3/3477 هکتار دارد. به منظور بررسی عوامل موثر بر پوشش گیاهی در رویشگاه های آبی و مرطوب پارک ملی بوجاق 44 قطعه نمونه در منطقه پیاده شد و برای آزمایش ویژگی های شیمیایی آب موجود از 22 قطعه نمونه آب برداشت شد. نتایج حاکی از تحلیل دو طرفه گونه های شاخص اصلاح شده نشان داد که چهار گروه گیاهی در منطقه حضور دارند. گیاهان گروه اول غوطه ور و شناور و گیاهان گروه سوم و چهارم بیشتر هلوفیتیک هستند. گیاهان گروه دوم در مناطقی با ماسه و لای حضور دارند. نتایج حاصل از تحلیل تطبیقی متعارف متغیرهای آب (اسیدیته، عمق، فسفر، ازت، کلر، کربنات، بی کربنات، هدایت الکتریکی، سدیم، پتاسیم) ارتباط معنی داری با گروه های گیاهی نشان داد. مهم ترین عامل موثر در پراکنش و تفکیک گروه های گیاهی نیز عمق آب بوده است. همچنین نقشه پوشش گیاهی مانداب بوجاق و کیاشهر بر پایه گروه های گیاهی تهیه شد.
  کلیدواژگان: مانداب، عوامل محیطی، گروه های گیاهی، نقشه پوشش گیاهی، شمال ایران
 • رضا سلیمانی، حسن توفیقی، حسینعلی علیخانی صفحات 186-198
  این تحقیق به منظور ارزیابی توانایی تولید هورمونIndole acetic acid (IAA) به وسیله باکتری های جداسازی شده از خاک های متاثر از خشکی و شوری اجرا شد. به همین منظور ضمن جداسازی 400 باکتری از خاک های با درجات مختلف قابلیت هدایت الکتریکی و نسبت سدیم تبادلی، تغییرات تولید IAA، اثر مقادیر مختلف تریپتوفان و تنش های خشکی و شوری بر تولید این هورمون تحت بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که اثر تنش های خشکی و شوری بر تغییرات تولید IAA از نظر آماری معنی دار بود. گونه باکتری Arthrobacter siccitolerans (جداسازی شده از خاک های شور-سدیمی)، مولد هورمون IAA است و مقایسه میانگین داده ها نشان داد که این باکتری در وضعیت تنش خشکی به میزان 3/84 درصد نسبت به جدایه RS11، هورمون بیشتری تولید کرد. در حالی که جدایه RS11 در شرایط بدون تنش خشکی در مرحله اول غربالگری، بیشترین مقدار IAA (μg.ml-141/10) را نسبت به سایر باکتری ها تولید کرد. همچنین siccitolerans A. تا قابلیت الکتریکی برابر با 40 دسی زیمنس بر متر و پتانسیل اسمزی 25- بار همچنان به تولید IAA ادامه داد. مقدار تولید هورمون IAA به ازای مصرف هر واحد تریپتوفان، در این باکتری برابر با 0/1 و در باکتری های دیگر، کمتر از 0/1 بود. با توجه به آزمون های انجام شده، برتری نسبی باکتری یاد شده محرز شد و برای انجام آزمون های مزرعه ای در تنش های موجود در خاک های متاثر از خشکی، شوری و شور- سدیمی پیشنهاد شد.
  کلیدواژگان: خشکی، نسبت جذب سطحی سدیم، هدایت الکتریکی، هورمون IAA
 • جواد حامدی، مریم وطنی صفحات 199-206
  با توجه به کاربرد روغن های گل مغربی و گاوزبان در پزشکی سنتی و با توجه به فقدان گزارش درباب اثرات ضد میکروبی این روغن ها، اثر این دو روغن بر Staphylococcus aureus،Staphylococcus epidermidis، Pseudomonas aeruginosa، Candida albicans و Aspergillus niger بررسی شد. به این منظور عصاره دانه گیاهان فوق با کلروفرم:متانول (2:1) استخراج و پس از حذف حلال در دما و فشار کم، روغن ها تهیه شد. حداقل غلظت بازدارنده رشد میکروارگانیسم ها در محدوده mg/l 1000-10 با استفاده از محیط های کشت مولر هینتون براث و سابورود دکستروز براث اندازه گیری شد. نتایج حاصل نشان داد که روغن گل مغربی، حتی در غلظت mg/l1، رشد S. Aureus، S. epidermidis و P. aeruginosa را مهار می کند ولی فاقد اثر ضدمیکروبی بر C. albicans و A. niger بوده و حتی موجب افزایش رشد آنها نیز گردید. روغن گاو زبان نیز باعث رشد A. niger و S. epidermidis شد. ولی غلظت 1 mg/l این روغن مانع از رشد P. aeruginosa و C. albicans گردید. این روغن در تمام غلظت های آزموده شده بر S. aureus بی اثر بود. نتایج حاصل از این پژوهش برای اولین بار مبین اثرات ضدمیکروبی روغن های گل مغربی و گاوزبان است.
  کلیدواژگان: مواد ضد میکروبی، روغن های گیاهی، گیاهان دارویی
 • مجید بیرانوند، منصوره قائنی، محمد ولایت زاده صفحات 207-215
  ماهی زبرا دانیو (Danio rerio Hamilton، 1822) یکی از ماهیان زینتی تجاری آب شیرین است که در مناطق گرمسیری زندگی می کند و در کشور ما ارزش اقتصادی بسیاری دارد. این پژوهش با هدف بررسی تاثیر جیره غذایی حاوی ریزجلبک اسپیرولینا (.Spirulina sp) بر شاخص های رشد و تغذیه ماهی زبرا دانیو (Danio rerio) انجام شد. تعداد 360 قطعه ماهی زبرا دانیو به طور تصادفی با چهار تیمار و سه تکرار در 12 آکواریوم تقسیم شدند که تیمارهای غذایی شامل تیمار 1 یا شاهد (غذای تجاری فاقد مکمل جلبک اسپیرولینا)، تیمار 2 (غذای تجاری به همراه 0/5 درصد مکمل جلبک اسپیرولینا)، تیمار 3 (غذای تجاری به همراه 1 درصد مکمل جلبک اسپیرولینا) و تیمار 4 (غذای تجاری به همراه 5/1درصد مکمل جلبک اسپیرولینا) بودند. به طور کلی، استفاده از جلبک اسپیرولینا در جیره غذایی ماهی زبرا دانیو سبب افزایش وزن بدن و ضریب رشد ویژه این گونه شد، اما افزایش میزان پودر جلبک اسپیرولینا در جیره غذایی ماهی زبرا دانیو طی دوره پرورش 60 روزه تاثیری بر شاخص ضریب تبدیل غذایی نداشت. با توجه به اینکه درباره شاخص های رشد بین تیمار 1 و 1/5 اختلاف معنی داری وجود ندارد، تیمار 1 درصد پودر جلبک اسپیرولینا بهترین تیمار جهت رشد ماهی زبرا دانیو بود.
  کلیدواژگان: جلبک اسپیرولینا، ماهی زبرا دانیو، جیره غذایی، رشد، تغذیه
 • نازنین واسعی، جواد بهارآرا، سعیده ظفربالانژاد، الهه امینی صفحات 216-226
  میدان الکترومغناطیسی فاکتور استرس زایی است که موجب تغییر عملکرد دستگاه های بدن می شود. هدف پژوهش حاضر بررسی اثر حفاظتی عصاره آبی خیار دریایی گونه خلیج فارس در آسیب های ناشی از میدان های الکترومغناطیسی با فرکانس کم بر غدد جنسی موش نر نژاد Balb/C است. موش ها به گروه های شاهد، شاهد آزمایشگاهی و تجربی 1 و 2 و 3 و 4 و 5 تقسیم بندی شدند. گروه های تجربی به مدت 10 روز، روزانه 4 ساعت در معرض میدان قرار گرفتند. همچنین نمونه های گروه های تجربی 5-2، 6 ساعت قبل از تیمار با میدان الکترومغناطیسی عصاره خیار دریایی دریافت کردند. نمونه ها پس از طی دوره تیماری تثبیت و و جهت مطالعات بافت شناسی آماده و با روش H&E رنگ آمیزی شدند.. سپس قطر و تعداد لوله های منی ساز، قطر بیضه، وزن بیضه و اپیدیدیم، ضخامت تونیکا آلبوژینه، تعداد سلول های اسپرماتوژنیک شامل اسپرماتوگونی ها، اسپرماتوسیت ها، اسپرماتید ها، سلول های سرتولی و سلول های لایدیگ اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که تیمار با میدان بر وزن اپیدیدیم، قطر لوله های منی ساز و ضخامت تونیکاآلبوژینه اثر معنی دار ندارد اما باعث کاهش معنی دار در وزن و قطر بیضه، تعداد لوله های منی ساز و سلول های اسپرماتوژنیک در گروه تجربی 1 نسبت به شاهد می شود. همچنین نمونه های گروه های تجربی که قبل از تیمار با میدان الکترومغناطیسی عصاره خیاردریایی دریافت کرده بودند افزایش معنی دار نسبت به گروه تجربی 1 نشان دادند. یافته ها نشان می دهد که میدان الکترومغناطیسی بر پارامتر های بافت بیضه اثر تخریبی دارد، اما عصاره خیاردریایی دارای اثر پیشگیری کننده بر آسیب های القایی توسط میدان الکترومغناطیسی بر غدد جنسی نر می باشد.
  کلیدواژگان: خیاردریایی، میدان مغناطیسی، بیضه، خلیج فارس
 • زهرا اسلامی ثمرین، محمد طهماسب، عباس قادری صفحات 227-232
  سرطان پستان شایع ترین سرطان در دنیا و دومین علت مرگ و میر پس از سرطان ریه در زنان می باشد. میزان شیوع سرطان پستان در کشورهای آسیایی مانند ایران رو به افزایش است. در طول چند سال گذشته نقش بسیاری از میکروRNAها (miRNA) در بروز انواع سرطان ها مشخص شده است. چند شکلی تک نوکلئوتیدی (SNP) در طول توالی miRNA در ارتباط با خطر ابتلا به انواع سرطان ها از جمله سرطان پستان بررسی شده است. هدف این مطالعه بررسی ارتباط میان چندشکلی تک نوکلئوتیدی rs11614913 در mir196a2 و استعداد ابتلا به سرطان پستان می باشد. این مطالعه به بررسی rs11614913 در hsa-mir196a2 در 100 مورد مبتلا به سرطان پستان و 100 مورد کنترل در جمعیت زنان جنوب ایران می پردازد. روش مورد استفاده برای تعیین این چند شکلی، روش RFLP- PCR بود. محصول PCR تحت اثر آنزیم محدودکننده TaaI قرار گرفت و باند هایی به طول 187 و 197 جفت باز مشاهده شد. این مطالعه مورد- شاهدی به وسیله نسبت شانس (ORs) با فاصله اطمینان 95٪ (CI) برای آشکار ساختن ارتباط این SNP در mir196a2 با استعداد ابتلا به سرطان پستان تحلیل گردید. فراوانی الل C در mir196a2 در گروه بیماران 0/74و در گروه کنترل 0/75 و فراوانی ژنوتیپی TT،TC وCC به ترتیب 0/05، 0/42 و 0/53 در گروه بیمار و در گروه کنترل 0/06، 0/38 و 0/56 برآورد شد. در ضمن بررسی آماری نشان دهنده وجود تعادل هاردی- واینبرگ بین دو الل این ژن در جمعیت مورد مطالعه بود. با توجه به مطالعه انجام شده مشخص شد هیچ گونه ارتباط معناداری میان این پلی مورفیسم و استعداد ابتلا به سرطان پستان وجود ندارد.
  کلیدواژگان: میکروRNA، سرطان پستان، چندشکلی تک نوکلئوتیدی
|
 • Parisa Jonoubi, Ahmad Majd, Aref Marouf, Shahla Amini Pages 151-165
  Pimpinella anisum L. belongs to Apiaceae family. The samples of vegetative and reproductive organs at different stages of development were gathered and investigated by cell-histology methods. The investigation of the anatomical structure of vegetative organs showed that the secretory ducts are arranged between the parenchymal tissues of the leaf. Section of flower buds revealed that anthers had 4 pollen sacs, the division of pollen mother cell was of the simultaneous type, microspore tetrads were of tetragonal type and the tapetum layer was secretory. The study of the ultrastructure of pollen grains with SEM showed that they had 3 pores. The ovary was found to be two-chambered and two-carpeled the ovule to be anatropous and to have one membrane. In embryogenic investigation it was found that the embryos were globular, cotyledonary and torpedo-shaped and the transition between globular embryos to cordate embryos was found. The vegetative organs were observed to have the general structure of dicotyledons. The development patterns of ovule and embryo sac follow the Polygonum type. Tetrahedral microspore tetrads were observed. The ultrastructure of pollens was found to be similar to those of Smyrnium, a genus of Apiaceae family. All stages of embryogenesis were covered in this study.
  Keywords: Apiaceae, vegetative organs, pollen grains, ovule, embryogenesis
 • Narges Samadani Langeroodi, Fatemeh Tahery, Sepideh Mehrani Pages 166-175
  The aim of this study was to investigate the possibility of using rice bran as a natural adsorbent for the removal of citric acid from water and the effect of temperature, time, initial concentration of adsorbate and adsorbent concentration on the adsorption process. Fitting experimental data was performed using several adsorption models. Also, the thermodynamics and kinetics of adsorption have been studied. The equilibrium was reached after 60 minutes. The results showed that removal of citric acid decreased as temperature and initial concentration of citric acid increased in contrast, it increased as adsorbent concentration and time increased. In addition, the optimum adsorbent weight was obtained to be 4g. Freundlich isotherm was found to be a better fit than other isotherms. The thermodynamic study showed that the adsorption process was exothermic and spontaneous in nature. The adsorption of citric acid on the rice bran followed reversible second-order rate kinetics. This study showed that rice bran efficiently removed the citric acid from aqueous solutions.
  Keywords: citric acid, adsorption, rice bran, kinetics of adsorption
 • Mohaddeseh Maghsoudi, Shahryar Saeidi Mehrvarz, Alireza Naqinezhad, Mokarram Ravanbakhsh Pages 176-185
  Boujagh National Park, with water ecosystems including Boujagh and Kiashahr wetlands, has an area of approximately 3477.3 hectares. In order to study factors affecting the vegetation in aquatic and wet habitats, 44 releves were implemented in the region. To test the chemical properties of the available water, samples were collected from 22 releves. The results of a two-way species indicator analysis of the modified TWINSPAN suggested that four groups of plants were present in the region. The first group being floating, immersed and submerged and the third and fourth groups being mostly helophytic. The second group of plants grows in areas with sand and mud. The results of comparative DCA analysis of water factors (PH, Depth, P, N, Cl, CO3, Hco3, EC, Na, K) showed a significant correlation between the factors and plant groups and the most important factors influencing the distribution and separation of plants was found to be water depth. In addition, Boujagh and Kiashahr wetlands vegetation map, based on the plant groups, was also prepared.
  Keywords: wetland, environmental factors, plant groups, vegetation map, Iran
 • Reza Soleimani, Hasan Tofighi, Hosseinali Alikhani Pages 186-198
  This investigation was carried out to evaluate Indole acetic acid (IAA) production by isolated bacteria from drought and salinity affected soils. Four hundred bacteria were isolated from soils with different levels of electrical conductivity (EC) and sodium adsorption ratio (SAR). Then the ability of these bacteria to produce IAA and the effects of different amounts of tryptophan and drought-salinity tensions on IAA production were analyzed. Results indicated that the effects of drought and salinity tensions on variability of IAA production were statistically significant. One of the bacterial species isolated from saline-sodic soils, Arthrobacter siccitolerans, was IAA producer and data comparison indicated that under drought stress conditions it produced IAA 84.3% higher than isolate RS11. While isolated RS11 produced highest rate of IAA (10.42 µg.ml-1) under normal conditions. Also, A.siccitolerans continued to produce IAA until the EC was 40 dS.m-1 and OP (Osmosis pressure) was -20 bar. The amount of IAA production per unit of applied tryptophan in this bacterium was 0.1 and in others it was lesser. According to experiments, the relative preference of this bacterium was verified and proposed for field experiments in drought, salinity and salinity-sodicity affected soils.
  Keywords: drought, electrical conductivity, IAA, sodium adsorption ratio
 • Javad Hamedi, Maryam Vatani Pages 199-206
  There is no report on the antimicrobial effects of evening primrose (Oenothera biennis L.) and borage (Echium amoenum Fisch. & C.A.Mey.). In this research, the seeds of these plants were milled and extracted by chloroform:methanol (2:1). Then, the solvents were evaporated under reduced pressure and temperature to extract the oils. Antimicrobial effects of various concentrations of the oils (10- 1000 mg/l) were assessed against Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans and Aspergillus niger. Minimum inhibition concentration of the oils for each strain was measured using Mueller Hinton Broth and Sabouraud Dextrose Broth. The results showed that evening primrose oil increased the growth of C. albicans and A. niger, while it suppressed the growth of S. aureus, S. epidermidis and P. aeruginosa even at the minimum concentration level (1mg/l). Borage oil was found to promote the growth of A. niger and S. epidermidis, but at concentration levels equal to or higher than 1mg/l it inhibited the growth of P. aeruginosa and C. albicans. However, at no concentration level, was it observed to leave any effect on S. aureus. It was also shown that some medical properties of evening primrose and borage could be attributed to antimicrobial effects of their oils.
  Keywords: antimicrobial agents, plant oils, pharmaceutical plants
 • Majid Beiranvand, Mansooreh Ghaeni, Mohammad Velayatzadeh Pages 207-215
  Danio rerio Hamilton, 1822 is one of the commercial ornamental fresh water fishes and living in tropical zones, of considerable economic value in our country. This study aimed at investigating the impact of Spirulina sp. on index color in Danio rerio. 360 individuals were randomly divided in 12 aquariums with 4 treatments and 3 replications. The dietary treatments included treatment 1 or control (commercial food with no supplement of Spirulina sp.), treatment 2 (commercial food with 0.5% supplement of Spirulina sp.), treatment 3 (commercial food with 1% supplement of Spirulina sp.) and treatment 4 (commercial food with 1.5% supplement of Spirulina sp.). In general, the use of Spirulina sp. in the diet of Danio rerio caused increase in body weight and specific growth rate, but increasing the amount of dietary of Spirulina sp. powder in the diet of Danio rerio during the breeding period of 60 days had no impact on the feed conversion ratio. There being no significant difference between treatments 1% and 1.5 %, treatment 1% of supplement Spirulina sp. was found to be the best treatment for growth in Danio rerio.
  Keywords: Spirulina, Danio, feeding level, growth, feeding
 • Nazanin Vasei, Javad Baharara, Saeedeh Zafar Balanezhad, Elahe Amini Pages 216-226
  Electromagnetic field is a stress factor which can interfere with the functions of body organs. This study aims to evaluate the protective impact of the aqua extract of Persian Gulf sea cucumber on damages induced by low frequency electromagnetic field in male gonads of Balb/C mice. Mice were divided into control, sham-exposed and 5 experimental groups. The experimental groups were then exposed to electromagnetic field (for 10 days and 4 hours per day). Experimental groups 2-5 also received extract of sea cucumber (6h before electromagnetic field). The samples were fixed for histological studies and stained by H & E method. The measurement of the diameter and number of seminiferous tubules, testis diameter, testis and epididymis weight, tunica albuginea thickness, the number of spermatogenic cells including spermatogonia, spermatocytes, spermatids, Sertoli cells and Leydig cells was then executed. The results showed that the impact of electromagnetic field exposure was not significant on epididymis weight, seminiferous tubules diameter and tunica albuginea thickness, while its impact on the reduction of the testis diameter and weight, the number of seminiferous tubules and spermatogenic cells was significant in experimental group 1. In addition, the experimental groups pre-treated with sea cucumber extract indicated significant increment, as compared with experimental group 1.The results proved the destructive effect of electromagnetic field on testis tissue parameters, while sea cucumber extract prevents damages induced by electromagnetic field on male sexual glands of mice.
  Keywords: sea cucumber, electromagnetic field, testis, Persian Gulf
 • Zahra Eslami Samarin, Mohammad Tahmaseb, Abbas Ghaderi Pages 227-232
  Breast cancer is the most common cancer worldwide and is the second leading cause of death in women after lung cancer. Micro RNAs (miRNAs) are among endogenous factors which are involved in many types of cancers, including breast cancer. Single nucleotide polymorphism (SNP) in the miRNAs, might change their biological activities such as their effects on oncogenes and tumor suppressor genes. Therefore some of miRNA’s SNPs are associated with the risk of different types of cancer, including breast cancer. The aim of this study was to evaluate the correlation between SNP rs11614913 in mir196a2 and the risk of breast cancer. SNP rs11614913 in hsa-miR-196a2 analyzed in 100 breast cancer cases and 100 controls in women living in southern Iran. Polymorphism was identified by the PCR-RFLP method. The PCR product was digested with TaaI restriction enzyme which produced two bands with the length of 187bp and 196bp. The data from this case –control study were analyzed using odds ratios (ORs) with 95% confidence intervals (CIs) to reveal the associations of SNPs in miRNAs with breast cancer susceptibility. The C allele frequencies in patients and controls for miR-196a2 were 0.74 and 0.75, respectively. The genotype frequencies of TT, TC, and CC were 0.05, 0.42, and 0.53 for the patients and 0.06, 0.38, and 0.56 for the controls, respectively. Statistical analysis showed that the genetic frequencies for this SNP were in Hardy-Weinberg equilibrium (p>0.05). The results of this study indicated no significant association between SNP rs11614913 in mir196a2 and the risk of breast cancer.
  Keywords: microRNA, breast cancer, polymorphism