فهرست مطالب

پژوهش های کاربردی زراعی - پیاپی 106 (بهار 1394)
 • پیاپی 106 (بهار 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/02/30
 • تعداد عناوین: 24
|
 • علیرضا پیرزاد *، محمدرضا شکیبا، سعید زهتاب سلماسی، سیدابوالقاسم محمدی صفحات 1-7
  به منظور بررسی میزان جذب عناصر نیتروژن، فسفر، پتاسیم، کلسیم و منیزیم تحت رژی مهای آبیاری در بابونه آلمانی، آزمایشی در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهار تیمار آبیاری) 100، 85، 70 و 55 درصد ظرفیت زراعی(در 5 تکرار، در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه اجرا گردید. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که درصد نیتروژن و پتاسیم برگ تحت تاثیر سطوح آبیاری قرار نگرفت، اما اثر رژیم های رطوبتی بر میزان فسفر، کلسیم و منیزیم برگ معنی دار بود. بیشترین میزان فسفر در برگ) 60 / 0 درصد(مربوط به تیمار آبیاری 100 درصد ظرفیت مزرعه ای بودکه با کاهش میزان آبیاری و تشدید سطح تنش رطوبتی از میزان فسفر برگ کاسته شد، اما تفاوت معنی داری در میزان فسفر برگ بین تیمارهای 70 و 55 درصد ظرفیت زراعی مشاهده نشد. کمترین میزان کلسیم برگ) 06 / 1 درص (در تیمار آبیاری 100 درصد ظرفیت مزرعه ای مشاهده شد درحالیکه بین سایر تیمارهای آبیاری تفاوت معنی داری مشاهده نشد. بیشترین میزان منیزیم برگ) 73 / 0 درصد(در تیمار آبیاری 70 درصد ظرفیت مزرعه ای حاصل شد و با انحراف از این تیمار از میزان آن کاسته شد. به طوری که تیمار آبیاری 55 درصد ظرفیت مزرعه ای کمترین میزان منیزیم را به خود اختصاص داد.
  کلیدواژگان: بابونه آلمانی، پتاسیم، تنش آبی، فسفر، کلسیم، منیزیم و نیتروژن
 • هادی عالمی*، محمدحسین کیانمهر، علی محمد برقعی، مرتضی الماسی صفحات 8-14
  نیتروژن یکی از موثرترین عناصر معدنی برای بهبود رشد گیاه بوده؛ و کود گاوی نیز یکی از منابع مناسب حاصل خیزی و بهبود کیفیت خاک می باشد. هرچند عواملی وجود دارد، که کاربرد این مواد را محدود می سازد. این عوامل عبارت از ماهیت فله ای کود، نیاز متفاوت گیاه به مواد مغذی و آزاد سازی سریع نیتروژن می باشند. راه حل مناسب برای این مسایل، استفاده از فناوری فشرده سازی در تبدیل مواد به پلت می باشد؛ به گونه ای که در طی این فرآیند ترکیب مناسبی از کود حاوی نیتروژن براساس نیاز گیاه اضافه می گردد. در این تحقیق با استفاده از ماشین پلت زن هیدرولیکی ترکیبی از کود خشک گاوی، اوره و ماده چسباننده بنتونیت به پلت هائی با قطر 10 و طول 50 میلی متر تبدیل گردید و مشخصه های فیزیکی و خاصیت جذب رطوبت آن ها از محیط، در محدوده رطوبت) %11)w.b تا % 24 مورد ارزیابی قرار گرفت. در ادامه، تاثیر فرآیند پلت سازی بر آزادسازی تدریجی نیتروژن در گیاه ریحان آزمایش شد. آزمایش جذب رطوبت نشان داد که پلت ها در دمای 45 Cο و رطوبت % 80 قادر به جذب حدود % 8 رطوبت بودند. هم چنین اثر رطوبت بر چگالی واقعی، چگالی توده و تخلخل مشاهده گردید. در آزمایش مزرعه ای تاثیر آزادسازی تدریجی نیتروژن بر عمل کرد ریحان به گونه ای بود که با انجام فرآیند پلت سازی تلفات آب شویی ازت کاهش و عمل کرد تاثیر آن بر گیاه بهبود یافت.
  کلیدواژگان: پلت، کود دامی، اوره، چگالی، جذب رطوبت و آزادسازی تدریجی
 • انسیه اشرفی *، جمشید رزمجو صفحات 15-20
  برای ارزیابی خصوصیات جوانه زنی رقم کوسه گیاه گلرنگ، سه تیمار بذری شاهد، نیترات پتاسیم و هیدروپرایمینگ اعمال شد. تنش شوری توسط نمک کلرید سدیم و تنش خشکی توسط پلی اتیلن گلیکول 6000 در پتانسیل های 0، 3/ 0- و 6/ 0- مگا پاسکال با هدایت الکتریکی 0، 6 و 12 دسی زیمنس اعمال شد. شاخص جوانه زنی، نسبت طول ساقه چه به طول ریشه چه، روزها تا 50 درصد جوانه زنی) D50 (و تعداد جوانه های غیر طبیعی اندازه گیری شد. در تیمار با هیدروپرایمینگ، شاخص جوانه زنی و نسبت طول ریشه چه به طول ساقه چه افزایش یافت. با افزایش سطوح شوری، شاخص جوانه زنی و نسبت طول ساقه چه به طول ریشه چه کاهش یافت؛ اما روزها تا 50 درصد جوانه زنی و تعداد جوانه های غیر طبیعی افزایش یافت. با افزایش سطوح تنش خشکی، نسبت طول ساقه چه به طول ریشه چه نقصان پیدا کرد؛ اما روزها تا 50 درصد جوانه زنی و تعداد جوانه های غیر طبیعی افزایش یافت. هیدروپرایمینگ باعث بهبود جوانه زنی تحت تنش شوری و خشکی و شرایط بدون تنش شد. به علاوه، انجام این تیمار بذری، ساده بود؛ و به مواد شیمیایی گران قیمت یا تجهیزات فراوان نیز نیاز نداشت. بنابراین، هیدروپرایمینگ توانست خصوصیات مربوط به جوانه زنی گلرنگ تحت شرایط تنش شوری و خشکی را در آزمایشگاه بهبود بخشد.
  کلیدواژگان: گلرنگ، شوری، خشکی، تیمار بذر و جوانه زنی
 • آذرخش ترابی جفرودی *، شایگان ادیبی، عبدالله حسن زاده قورت تپه صفحات 21-28
  یکی از روش های ارزیابی کشاورزی پایدار استفاده از روش مطالعه بیلان انرژی در کشاورزی می باشد. برای این منظور مزارع تولید ارقام برنج اصلاح شده و بومی استان گیلان واقع در شمال ایران مورد بررسی قرار گرفت. مطالعه براساس روش نهاده ورودی – خروجی صورت گرفت و راندمان انرژی در هر یک از روش های تولید ارقام بومی و اصلاح شده برنج مورد بررسی قرار گرفت. بر این اساس در بین عوامل مختلف موثر بر رشد برنج در ارقام اصلاح شده و بومی کود نیتروژنه بدون احتساب انرژی به کار رفته در آبیاری بیشترین درصد از انرژی ورودی را به خود اختصاص داده است. همچنین در ارقام اصلاح شده کل انرژی ورودی و خروجی به ترتیب 41 / 25214 و 0/ 83790 مگاژول در هکتار بدست آمد. در مقابل در زراعت ارقام بومی برنج کل انرژی ورودی و خروجی به ترتیب معادل 47 / 22329 و 0/ 61005 مگاژول در هکتار گردید. همچنین مشاهده گردید که با وجود افزایش درآمد خالص کشاورزان با کشت ارقام اصلاح شده نسبت درآمد خالص به هزینه در ارقام بومی) 01 / 1(بیشتر از ارقام اصلاح شده بود.
  کلیدواژگان: انرژی، برنج، رقم محلی و رقم اصلاح شده
 • حمید کوهکن*، عبدالله محمدی، عمران عالیشاه، ابراهیم هزارجریبی صفحات 29-36
  به منظور بررسی روابط میان عملکرد و برخی از صفات زراعی سویا، تعداد 141 لاین خالص همراه با سه رقم شاهد) ویلیامز، سحر و DPX (در قالب طرح لاتیس ساده 12×12 با دو تکرار آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی کشاورزی گرگان در سال زراعی 1388 مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که بین لاین های خالص مورد بررسی از نظر کلیه صفات اختلاف معنی داری در سطح احتمال 1 و 5 درصد وجود دارد. نتایج نشان داد رابطه همبستگی مثبت و معنی داری بین عملکرد دانه با صفات روز تا گلدهی، ارتفاع بوته، تعداد شاخه، تعداد غلاف در بوته و وزن دانه در بوته و درصد پروتئین وجود دارد. همچنین رابطه همبستگی منفی و معنی داری بین عملکرد دانه با صفت درصد روغن مشاهده شد. رگرسیون گام به گام برای عملکرد دانه نشان داد که صفات روز تا گلدهی، ارتفاع بوته، تعداد گره در بوته، تعداد غلاف در بوته و درصد پروتئین بیشترین تغییرات عملکرد را توجیه می کنند، طبق نتایج تجزیه علیت ارتفاع بوته و تعداد غلاف در بوته بیشترین اثر مستقیم مثبت و درصد پروتئین بیشترین اثر مستقیم منفی بر عملکرد دانه سویا داشتند و چون جهت اثرات مستقیم ارتفاع بوته و تعداد غلاف در بوته با اثرات کل همخوانی داشت بنابراین برای افزایش عملکرد، گزینش لاین های پابلند و با تعداد غلاف بیشتر موثر است. نتایج گروه بندی لاین ها با استفاده از تجزیه خوشه ایبا روش UPGMA و با فاصله اقلیدوسی به عنوان معیار تشابه باعث گروه بندی 144 لاین و رقم در چهار گروه متمایز گردید. بر اساس نتایج حاصل شاخص تعداد غلاف در بوته و ارتفاع گیاه به عنوان معیار گزینش در برنامه های اصلاحی برای بهبود عملکرد دانه شناسایی شد.
  کلیدواژگان: سویا، لاتیس ساده، لاین های خالص، عملکرد، تجزیه علیت
 • الهام فغانی*، معصومه گودرزی، عطیه صفرنژاد صفحات 37-44
  خشکی از مهمترین تنش های غیرزیستی و از عمده ترین فاکتورهای محیطی محدود کننده نمو گیاه و تولید محصول می باشد. واکنش دفاعی گیاه در مقابل کمبود آب، یک مقابله پیچیده است. در این تحقیق نقش تلقیح میکوریزا در تنش کم آبی بر گیاه سسبانیا اکولیتا در جذب نیتروژن، فسفر،فعالیت آنزیم نیترات ردوکتاز ریشه، محتوی پروتئین در دانه ها، غلظت پرولین ریشه و غلظت کربوهیدرات برگ و ساقه بررسی شد. این آزمایش به صورت طرح بلوک کامل تصادفی در مکان)سطوح تنش کم آبی به عنوان مکان در نظر گرفته شدند(در سه تکرار و در شرایط گلخانه ای اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل، سه عامل تنش کم آبی)آبیاری دو روز درمیان) آبیاری مطلوب، S (، چهار روز درمیان)تنش آبی متوسط، )S1 و شش روز درمیان)تنش آبی شدید، S2 (و دو سطح استفاده از قارچ، M0)بدون میکوریزا (و M1) با میکوریزا(مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد در مرحله پرشدن دانه، محتوی پروتئین دانه و فعالیت آنزیم نیترات ردوکتاز ریشه در همزیستی با میکوریزا نسبت به غیر همزیستی به ترتیب حدود 11 درصد و 4درصد به طور معنی داری افزایش یافت. همچنین در این مرحله، بین تیمارهای تلقیح شده با میکوریزا و بدون تلقیح، اختلاف معنی داری در محتوی نیتروژن و فسفر ریشه وجود نداشت. در مراحل رویشی، گلدهی و پرشدن دانه تفاوت معنی داری درغلظت پرولین ریشه، در سطح احتمال 5 درصد وجود داشت. همچنین در مرحله گلدهی، غلظت قندهای محلول برگ و ساقه در گیاهان همزیست با م کیوریزا معنی داری درسطح احتمال 5 درصد نشان داد.
  کلیدواژگان: سسبانیا، شاخص های فیزیولوژیکی، کم آبی، میکوریزا
 • جواد حسن پور *، سید مجتبی کنانی، ساسان تیموری صفحات 45-54
  این آزمایش به منظور بررسی اثر محلول پاشی عنصر مولیبدن بر عملکرد کمی و کیفی و روند تغییرات شاخصهای رشد گندم، در سال زراعی 90 - 1389 در مزرعه تحقیقاتی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران اجرا گردید. قالب آماری طرح بصورت اسپلیت پلات در پایه بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار بود. کرتهای اصلی شامل رژیمهای آبیاری در 3 سطح، آبیاری نرمال) S0 (، قطع آبیاری در آغاز پر شدن د انه S1((و قطع آبیاری در آغاز گلد هی) S2 (و کرتهای فرعی شامل محلول پاشی مولیبدن در 3 سطح)محلول پاشی با آب خالص) M0 (، محلول پاشی آمونیوم هپتا مولیبد ات با غلظت 5/ 0%) M1 (و محلول پاشی آمونیوم هپتا مولیبد ات با غلظت %) M2 (بود. نتایج نشان د اد که قطع آبیاری در طی دوره رشد زایشی تاثیر کاملا معنی د اری بر عملکرد د انه و اکثر اجزای عملکرد د انه گندم داشت. عملکرد د انه تحت تاثیر هر دو سطح تنش به ترتیب به میزان 6/ 14 % و 7/ 26 % کاهش یافت و این کاهش برای هر دو تیمار معنی دار بود. با افزایش شدت تنش، درصد پروتئین د انه گندم افزایش یافت و این افزایش معنی دار بود. قطع آبیاری در زمان پر شدن د انه موجب افزایش معنی دار درصد پروتئین از 88 / 10 % برای تیمار شاهد به 83 / 11 % گردید که نشان د هند ه 7/ 8 % افزایش بود. درصد پروتئین برای تیمار قطع آبیاری در زمان گلد هی نیز با افزایش معنی د اری معاد ل 1/ 23 % در مقایسه با تیمار شاهد به 4/ 13 % رسید. تیمار تنش در زمان پر شدن د انه سبب افت معنی دار حد اکثر شاخص سطح برگ و حد اکثر سرعت رشد محصول و نیز دوام سطح برگ ها شد. محلول پاشی مولیبدن افزایش میانگین عملکرد د انه گندم را از 5699 کیلوگرم در هکتار به 6065 کیلوگرم در هکتار موجب گردید. بین دو غلظت محلول پاشی مولیبدن اختلاف معنی د اری از نظر صفات مورد بررسی وجود نداشت. همچنین تاثیر محلول پاشی مولیبدن بر عملکرد ماده خشک گندم معنی دار نشد. اثر مولیبدن بر درصد پروتئین د انه معنی دار بود. با انجام محلول پاشی، درصد پروتئین د انه از 37 / 11 % به 4/ 12 % برای غلظت 5/ 0% و به 34 / 12 % برای غلظت 1% افزایش یافت. بالاترین عملکرد پروتئین از تیمار های آبیاری معمول همراه با محلول پاشی با غلظت 5/ 0% و به دنبال آن آبیاری معمول با غلظت 1% به دست آمد. مولیبدن در هر دو غلظت، سبب افزایش سرعت رشد برگها از زمان ساقه د هی گردید و تفاوتهای بین منحنی رگرسیونی شاخص سطح برگ برای تیمارهای مصرف مولیبدن در مقایسه با شاهد آشکار شد. افزایش سرعت رشد و توسعه سطح برگها و نیز افزایش ارتفاع بوته عمد تا ناشی از محلول پاشی عنصر مولیبدن موجب افزایش شیب سرعت رشد محصول گردید. بیشترین شاخص سطح برگ و نیز حد اکثر سرعت رشد محصول از تیمار آبیاری نرمال و محلول پاشی با غلظت 5/ 0% بدست آمد.
  کلیدواژگان: گندم، مولیبدن، تنش خشکی، عملکرد د انه، پروتئین د انه، شاخصهای رشد
 • علیرضا توکلی*، بهمن عبدالرحمانی صفحات 64-72
  به منظور بررسی روابط بین عملکرد دانه و اجزای آن در کشت دیم کلزای بهاره، این تحقیق به صورت اسپلیت پلات بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی، با دو فاکتور و در سه تکرار و به مدت دو سال بر روی رقم کلزای بهاره PF.7051.91 ساری گل(در ایستگاه تحقیقات کشاورزی دیم مراغه به اجرا درآمد. مراحل رشد به عنوان فاکتور اصلی در سه سطح)طویل شدن ساقه، گ لدهی و پر شدن دانه(و مقادیر آب آبیاری به عنوان فاکتور فرعی در چهار سطح)دیم، 30، 60 و 90 میل یمتر آب آبیاری(بود. نتایج نشان داد اثر متقابل تک آبیاری در مراحل رشد نسبت به شرایط دیم تفاوت معنی داری در سطح آماری یک درصد ایجاد کرد. نشان داده شد که مرحله گ لدهی، حسا سترین مرحله رشد برای انجام تک آبیاری به میزان 60 میل یمتر است که عملکردی برابر 1071 کیلوگرم در هکتار دارد. تجزیه همبستگی، نشان داد که عملکرد دانه با کلیه صفات همبستگی مثبت و معنی دار دارد. تجزیه علیت و تعیین اثر مستقیم و غیر مستقیم، بیانگر این است که در شرایط تک آبیاری، تعداد خورجین در متر مربع، عملکرد کاه و کلش و تعداد دانه در خورجین دارای اثر مستقیم مثبت و وزن هزار دانه دارای اثر مستقیم منفی بر عملکرد دانه هستند. نتایج نشان می دهد که ت کآبیاری به میزان 60 میل یمتر در مرحله گل دهی با کنترل تنش رطوبتی، سبب افزایش میزان رشد رویشی، ایجاد شاخ و برگ و در نهایت افزایش تولید دانه به میزان 83 درصد نسبت به شاهد دیم می شود.
  کلیدواژگان: تک آبیاری، تجزیه علیت، دیم، ضرایب همبستگی، کلزای بهاره
 • حمید بیک زاده، سید محمد علوی سینی *، مهدی بیات، علی اکبر ایزدی صفحات 73-78
  به منظور بررسی میزان عملکرد و ارتباط میان صفات زراعی و عملکرد برنج، هفت واریته برنج) فجر، ساحل، کادوس، شفق، نعمت، ندا و دم سیاه(در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 4 تکرار در روستای سنگدیوار از توابع شهرستان کلات نادر در سال زراعی 1390 - 1389 مورد مطالعه قرار گرفت. تجزیه واریانس داده ها نشان داد که ژنوتیپ های مورد مطالعه از نظر صفات مورد بررسی دارای اختلاف معنی دار هستند. بررسی ضرایب همبستگی فنوتیپی و ژنتیکی نشان داد که صفات ارتفاع بوته، تعداد پنجه بارور، تعداد دانه در خوشهو وزن هزار دانه با عملکرد دانه دارای همبستگی مثبت و معنی داری بودند در حالیکه سایر صفات، ارتباط معنی داری با عملکرد نشان ندادند. با توجه به مقایسات میانگین و همبستگی های مشاهده شده ارقام فجر و نعمت با داشتن ارتفاع نسبتا بالا، تعداد دانه در خوشه و وزن هزار دانه بالا نسبت به سایر ارقام در نهایت عملکرد بالاتری تولید نموده اند. نتایج تجزیه علیت، اثرات مستقیم مثبت وزن هزار دانه و ارتفاع را بر عملکرد تایید کردند بنابراین از این صفات در گزینش غیر مستقیم برای عملکرد در برنامه های اصلاحی می توان استفاده نمود.
  کلیدواژگان: برنج، تجزیه علیت، عملکرد، وزن هزار دانه
 • روژین قبادی *، علی شیرخانی، علی جلیلیان صفحات 79-87
  به منظور بررسی تاثیر سطوح مختلف تنش خشکی و کود نیتروژن بر عملکرد، اجزای عملکرد و کارآیی استفاده از آب و نیتروژن ذرت دانه ای هیبرید سینگل کراس 704 آزمایشی به صورت طرح کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی اسلام آباد غرب انجام شد. فاکتور اصلی شامل سه سطح 100 %، 80 % و 60 % نیاز کامل آبی گیاه بود و فاکتور فرعی کود نیتروژن شامل میزان توصیه شده بر اساس آزمون خاک) 170 کیلوگرم در هکتار نیتروژن خالص(، 30 درصد بیشتر از این میزان) 221 کیلوگرم نیتروژن خالص(و 30 درصد کمتر از این میزان) 119 کیلوگرم نیتروژن خالص(در پلات های فرعی قرار گرفت. نتایج نشان داد که تنش شدید خشکی نسبت به آبیاری مطلوب عملکرد دانه را به میزان 62 / 45 درصد کاهش داد. افزایش کود نیتروژن تا حد 170 کیلوگرم در هکتار با تاثیر بر افزایش شاخص سطح برگ، عملکرد بیولوژیک و اجزای عملکرد، عملکرد دانه را افزایش داد. اما مصرف نیتروژن در مقادیر بیشتر از نیاز گیاه نه تنها اثر مثبتی بر عملکرد نداشت بلکه در این شرایط عملکرد دانه نسبت به مصرف مقدار مناسب نیتروژن 3/ 11 درصد کاهش یافت. به علاوه در شرایط مصرف بهینه کود نسبت به مقادیر بیشتر آن نه تنها کارآیی مصرف نیتروژن افزایش یافت بلکه حداکثر کارآیی مصرف آب) 65 / 2 کیلوگرم بر مترمکعب(نیز در این شرایط به دست آمد. در رابطه با اثر متقابل آبیاری و نیتروژن، افزایش هم زمان رطوبت خاک و نیتروژن عملکرد دانه را افزایش داد ولی مصرف مقادیر بالای کود نیتروژن در شرایط تنش رطوبتی به علت کاهش جذب و افزایش هدرروی نیتروژن عملکرد دانه را کاهش داد به طوری که بیشترین میزان عملکرد دانه) 23 / 19 تن در هکتار(در تیمار تامین نیاز کامل آبی گیاه و کاربرد 221 کیلوگرم نیتروژن به دست آمد، و کمترین میزان آن) 17 / 9 تن در هکتار(مربوط به تیمار تنش شدید خشکی و کاربرد 221 کیلوگرم نیتروژن بود.
  کلیدواژگان: ذرت، تنش خشکی، کارآیی مصرف نیتروژن، کارآیی مصرف آب
 • روزبه فرهودی*، نسرین دارمی زاده صفحات 88-93
  این تحقیق به منظور بررسی تاثیر دگرآسیبی عصاره اندامهای هوایی جو بر رشد گیاهچه سوروف در مراحل جوانه زنی و رشد رویشی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر در دو آزمایش جداگانه انجام شد. هر دو آزمایش در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در چهار تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل عصاره های 25،50 و 75 درصد جو و شاهد)آب مقطر(بود. نتایج آزمایش جوانه زنی نشان داد که افزایش غلظت عصاره جو، غلظت مالون دی آلدهید بافت گیاهچه سوروف را افزایش و فعالیت آنزیم آلفا آمیلاز و درصد جوانه زنی سوروف را کاهش داد. کمترین فعالیت آنزیم آلفا آمیلاز سوروف در عصاره 75 درصد جو به میزان 09 / 2 نانومول در بذر در دقیقه مشاهده شد. نتایج نشان داد افزایش غلظت عصاره جو سبب کاهش وزن گیاهچه، فعالیت آنزیمهای آنتی اکسیدانت و فعالیت آنزیم ساکاروز سنتتاز در سوروف شد، اما غلظت مالون دی آلدهید بافت گیاهچه سوروف را افزایش داد. کمترین فعالیت ساکاروز سنتتاز) 2/ 1 نانومول بر میلی گرم پروتئین در دقیقه(و بیشترین میزان غلظت مالون دی آلدهید) 74 / 0 نانومول بر گرم وزن تر(گیاهچه سوروف تحت تاثیر تیمار محلول پاشی با عصاره 75 درصد جو مشاهده شد. نتایج نشان داد افزایش غلظت عصاره جو سبب افزایش تخریب غشا سلولی و کاهش فعالیت آنزیم های حیاتی مانند آلفا آمیلاز و ساکاروز سنتتاز در گیاهچه سوروف شد.
  کلیدواژگان: آلفا آمیلاز، جو، سوروف، ساکاروز سنتتاز، مالون دی آلدهید
 • الهیار فلاح *، پریسا میارستمی صفحات 94-103
  به منظور بررسی تاثیر تیمار دمایی بر مراحل مختلف رشد گیاه برنج، آزمایش گلخانه ای به صورت اسپلیت پلات فاکتوریل در قالب طرح پایه کامل تصادفی با سه تکرار در گلخانه معاونت موسسه برنج آمل انجام شد. در این بررسی عامل اصلی پنج رقم برنج شامل طارم محلی، فجر، دیلم، لاین 843 و شیرودی و عوامل فرعی شامل تیمار دمایی در دو سطح) 16 و 32 درجه سانتیگراد به ترتیب تنش دمای پایین و شاهد(و مراحل رشدی در چهار سطح) شامل متوسط پنجه زنی تا ظهور خوشه جوان، ساقه دهی)مرحله v شکل برگ(، آبستنی تا گلدهی و پرشدن دانه اجرا گردید. در این بررسی از هر رقم در هر گلدان، دو تک بوته نشاء شد. کلیه گلدانها تا رسیدن به مرحله رشدی تعیین شده در شرایط شاهد) 32 درجه سانتیگراد(، نگهداری و موقع رسیدن به مرحله فنولوژی رشدی مورد نظر به مدت 15 روز در دمای 16 درجه سانتیگراد نگهداری و سپس به دمای 32 درجه سانتیگراد منتقل شدند. در پایان هر مرحله رشدی صفات مورفولوژیکی ارتفاع گیاه، تعدادپنجه، سطح برگ، وزن خشک برگ، ساقه و وزن خشک کل در هر کپه و اجزای عملکرد با اندازه گیری تمامی خوشه های هر کپه همزمان با رسیدگی فیزیولوژیکی، اندازه گیری و محاسبه شد. نتایج نشان داد که اعمال کاهش دما باعث کاهش مقدار مولفه های مورفولوژیکی نظیر ارتفاع گیاه، تعدادپنجه، سطح برگ، وزن خشک برگ، ساقه و وزن خشک کل، ب هترتیب به میزان 6، 17، 56، 39 و 38 درصد شد. این مطالعه نشان داد که کاهش دما، در مرحله متوسط پنجه زنی تا ظهور خوشه جوان سبب بروز بیشترین خسارت به عملکرد دانه برنج می شود. کاهش تعداد خوشه در کپه و طول خوشه سبب کاهش عملکرد دانه برنج بود. در میان ارقام مورد بررسی، حسا سترین رقم نسبت به کاهش دما، لاین 843) 64 / 20 درصد کاهش نسبت به شاه (و متحمل ترین رقم شیرودی) 01 / 11 درصد کاهش نسبت به شاهد(ارزیابی شد. همچنین با اعمال کاهش درجه حرارت در مرحله متوسط پنجه زنی تا ظهور خوشه جوان، بیشترین عملکرد دانه، در رقم دیلم) 68 / 30 گرم در کپه(و کم ترین مقدار در رقم طارم محلی) 57 / 16 گرم در کپه(مشاهد هشد. این مطالعه نشان داد که کاهش دما) 16 درجه سانتیگراد(بطور میانگین سبب کاهش 6/ 19 درصدی عملکرد دانه در ارقام برنج شد.
  کلیدواژگان: اجزای عملکرد، ارقام برنج، تنش دمای پایین، فنولوژی رشد
 • مهنا وفاخواه *، سید علیرضا موحدی نایینی، ابراهیم زینلی، امید قاسمی صفحات 104-110
  به منظور بررسی تاثیر کاتیون همراه آمونیوم و کلسیم)از دو منبع کلرور کلسیم و سولفات کلسیم(بر جذب پتاسیم توسط گندم دیم و عملکرد، تیمارهای کلرور کلسیم، گچ، مخلوط اوره + کلرور پتاسیم، مخلوط گچ + کلرور پتاسیم، مخلوط کلرور کلسیم + کلرور پتاسیم و شاهد با یک طرح آزمایشی بلوک های کامل تصادفی مقایسه شدند. با کاربرد کافی ازت، مهمترین عامل محدود کننده رشد گندم در محل آزمایش پتاسیم است. سطح ویژه زیاد خاک و لایه دوگانه پخشیده الکتریکی منقطع با کاهش نسبت سطح تماس لایه دوگانه الکتریکی با محلول خاک، موجب کاهش سرعت انتشار پتاسیم و قابلیت جذب آن برای گیاه می شود. نتایج نشان داد کاتیون همراه آمونیوم و کلسیم با غلظت بالا در الکترولیت، موجب حرکت بیشتر پتاسیم گردید. میزان مصرف کود پایه در این تحقیق که حاوی میزان زیادی پتاسیم است برای تامین پتاسیم مورد نیاز گیاه و تولید عملکرد بالا کافی نبود، بطوریکه با افزایش بیشتر پتاسیم علاوه بر کود پایه با سه تیمار کلرور کلسیم + کلرور پتاسیم، سولفات کلسیم + کلرور پتاسیم و اوره + کلرور پتاسیم هنوز عملکرد گندم افزایش یافت. کاتیون همراه کلسیم از منبع سولفات کلسیم موجب افزایش جذب پتاسیم و عملکرد گندم شد ولی کلسیم از منبع کلرور کلسیم بر جذب پتاسیم و عملکرد گندم موثر نبود. تاثیر سینرژستیکی کلسیم بر قابلیت جذب پتاسیم در معیت یون سولفات از کلر بیشتر بود. کاتیون همراه آمونیوم حتی با میزان مصرف کمتر نسبت به کلسیم، بر افزایش جذب پتاسیم و عملکرد گندم بیشتر موثر واقع شد.
  کلیدواژگان: آمونیوم، نمکهای کلسیم، رهاسازی پتاسیم، لایه دو گانه پخشیده منقطع، گندم
 • حسن یوسف نیا پاشا *، رضا طباطبایی کلور، جعفر هاشمی صفحات 111-117

  به منظور مقایسه روش های مختلف کنترل مکانیکی علف هرز مزارع برنج، آزمایش مزرعه ای در شهرستان بابل در سال زراعی 1390 اجرا شد. آزمایش در قالب طرح بلو کهای کامل تصادفی با چهار تیمار در سه تکرار شامل وجینک ن موتوردار، وجینک ن کونوویدر)نوع دستی بدون موتور(و وجی ندستی و شاهد)عدم مبارزه با عل فهای هرز(انجام گرفت. تعداد علف های هرز قبل و بعد از انجام آزمایش شمارش شد. بعد از اعمال تیمارهای آزمایش، میزان تاثیر بین تیمارها بر عملکرد برنج، راندمان وجین کاری، تعداد و وزن خشک عل فهای هرز معنی دار بود. تفاوت بین وجینک ن موتوردار و کونوویدر ازنظر راندمان وجی نکاری معنی دار نبود ولی تفاوت این دو با تیمار وجی ندستی معنی دار بود. تعداد و وزن خشک عل فهای هرز روش وجی ندستی کمترین بود. متوسط ظرفیت مزرعه ای وجینک ن موتوردار بالاترین) 025 /. هکتار بر ساعت(بود. وجینک ن موتوردار دارای بیشترین) 5/86 درصد(و وجی ندستی کمترین) 68 / 1 درصد(راندمان بود. با توجه به هزینه ها، درآمد و راندمان، بهترین رو شها، ب هترتیب وجینک ن موتوردار، کونوویدر و وجینک ن موتوردار بودند.

  کلیدواژگان: راندمان وجین کاری، راندمان، عل فهرز، عملکرد برنج، کنترل مکانیکی
 • سید مرتضی مرتضوی، افشین توکلی*، محمدحسین محمدی، کامران افصحی صفحات 118-125
  تنش خشکی یکی از عوامل مهم محدود کننده رشد و نمو گیاهان زراعی می باشد و افزایش کارائی مصرف آب از راهکارهای افزایش تولید گیاهان زراعی است. به منظور مطالعه تاثیر سوپرجاذب بر رشد و نمو گیاه گندم در شرایط دی م آزمایشی در سال زراعی 90 - 1389 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان انجام شد. این آزمایش در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با مقادیرصفر، 15، 30 و 45 کیلوگرم سوپرجاذ بکلوفونی درهکتار و 4 تکرار برروی رقم آذر 2 انجام شد. نتایج این آزمایش نشان داد که کاربرد سوپرجاذب باعث افزایش جذب آب توسط گیاه و افزایش محتوای نسبی آب شد که با افزایش شاخص سطح برگ و شاخص کلروفیل موجب افزایش قدرت منبع شد. کاربرد سوپر جاذب همچنین موجب افزایش اجزای عملکرد شامل تعداد پنجه بارور، تعداد دانه در سنبله و وزن هزار دانه شد که در نهایت باعث افزایش عملکرد دانه گردید. میزان عملکرد دانه به صورت تقریبا خطی با افزایش میزان کاربرد سوپر جاذب افزایش یافت و بیشترین میزان عملکرد دانه) 2718 کیلوگرم در هکتار(با استفاده از 45 کیلوگرم در هکتار سوپر جاذب کلوفونی به دست آمد که نسبت به شرایط شاهد 5/ 156 درصد افزایش نشان داد. به طور کلی می توان گفت که کاربرد مواد سوپر جاذب در شرایط دیم می تواند با تقلیل اثرات تنش خشکی و افزایش قدرت منبع و مخزن موجب افزایش عملکرد دانه شود.
  کلیدواژگان: دیم، گندم، سوپرجاذب، قدرت منبع، عملکرد، اجزای عملکرد
 • فریده بهبودی*، ایرج الله دادی، ابراهیم محمدی گل تپه صفحات 126-134
  به منظور بررسی تاثیر ورمیک مپوست تولیدی از کود گاوی آغشته به نانو ذرات اکسید مس و اکسید روی بر برخی خصوصیات زراعی لوبیا چیتی، آزمایشی فاکتوریل در قالب طرح بلو کهای کامل تصادفی در سه تکرار اجرا گردید. فاکتورها شامل میزان نانو ذرات)صفر، 4/ 0،8 / 0 و 2/ 1گرم بر کیلوگرم وزن بستر(، ورمی کمپوست) 5/ 2، 5 و 5/ 7 درصد وزنی بستر(و نوع نانو ذرات)اکسید مس و اکسید روی(بودند. پس از آماد هسازی بسترها، به هر یک تعدادی کرم بالغ گونه ی Eisenia fetida اضافه و پس از یک هفته نانو ذرات به صورت محلول به بسترها اضافه گردیدند. پس از سه ماه ورم یکمپوست آماده شده با توجه به وزن بسترهای کشت با خاک مخلوط و بذور لوبیا چیتی به صورت هیرم کاری کشت گردید. نتایج نشان داد با افزایش هر دو نوع نانو ذرات، سبزینگی برگها، تعداد دانه در غلاف، تعداد غلاف در بوته، وزن غلاف، طول غلاف، وزن صد دانه، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت، طول ساقه و پروتئین دانه کاهش و غلظت مس و روی در دانه افزایش یافت. در سطوح یکسان نانو ذرات)به جزء سطح اول(سبزینگی برگ ها، تعداد غلاف ها، وزن صد دانه، عملکرد دانه، طول ساقه و غلاف در نانو ذرات اکسید روی بیشتر از نانو ذرات اکسید مس بود. همچنین در سطوح یکسان نانو ذرات و ورمی کمپوست میزان تجمع روی بیشتر از تجمع مس در دانه بود. در صورت مصرف نانو ذرات اکسید مس، عملکرد دانه 66 درصد کاهش و با مصرف نانو ذرات اکسید روی 35 درصد کاهش یافت.
  کلیدواژگان: نانوذرات، تجمع، ورم یکمپوست، عملکرد دانه، لوبیا چیتی
 • زینب بشیری صفحات 135-143
  به نژادی مشارکتی از سال 1384 در استان کرمانشاه آغاز گردید و تحقیق حاضر بخشی از این برنامه است. دراین پژوهش به منظور ارزیابی 16 ژنوتیپ گندم نان از نظر عملکرد دانه، قابلیت انتقال مجدد و قابلیت فتوسنتز سنبله، طرحی در قالب بلوک های کامل تصادفی در 4 تکرار در مزرعه کشاورزان واقع در منطقه ماژین شهرستان ایوان از توابع ایلام در سال زراعی 90 - 89 در شرایط دیم اجرا شد. در این بررسی 13 ژنوتیپ پیشرفته انتخاب شده و سه رقم)سرداری، آذر 2 و ریژاو (گندم نان به عنوان ارقام شاهد، جمعا«16 ژنوتیپ در شرایط دیم بررسی شدند. برای اندازه گیری قابلیت انتقال مجدد، قسمتی از روش محلول پاشی با کلرات سدیم 4/ 0 درصد که بافت فتوسنتز کننده را از بین می برد استفاده شد. برای اندازه گیری قابلیت فتوسنتز سنبله نیز 10 روز پس از ظهور سنبله، 6- 5 ساقه با آلومینیوم فویل پوشانده شد و وزن هزار دانه آن ها اندازه گیری شد. از نظر قابلیت انتقال مجدد، ژنوتیپ های 15)آذر 2(، 13، 16)ریژاو (و 8 ارقام برتر بودند. ژنوتیپ های 15)آذر 2(، 16)ریژاو(و 13 و 7 و 8 با رتبه مشترک 3 نیز از نظر قابلیت فتوسنتز سنبله ارقام برتر بودند. از نظر سرعت رشد اولیه نیز ژنوتیپ های 16)ریژاو(، 5 و 14 سرداری(بیشترین رشد اولیه را داشتند. ژنوتیپ 9 از نظر عملکرد دانه، بالاترین عملکرد را داشت و نسبت به ارقام شاهد سرداری، آذر 2 و ریژاو به ترتیب 24، 41 و 61 درصد برتری داشت. همچنین ژنوتیپ شماره 12 نسبت به ژنوتیپ های آذر 2 و سرداری امتیاز بهتری از کشاورزان گرفته بود. ژنوتیپ 16)ریژاو(برترین ژنوتیپ از نظر کشاورزان بود. از این ژنوتیپ های برتر می توان در برنامه دورگ گیری به منظور ایجاد نوترکیب های برتر از نظر صفات مرتبط با تنش خشکی استفاده کرد.
  کلیدواژگان: انتقال مجدد، به نژادی مشارکتی، دیمکاری، قابلیت فتوسنتز سنبله
 • جواد مصلحی، محمد آرمین* صفحات 144-152
  به منظور بررسی اثر تراکم جو ناخواسته بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم در سطوح مختلف نیتروژن، آزمایشی به صورت کرت های خرد شده و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار در دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار انجام شد. مقادیر کود نیتروژن در سه سطح توصیه شده، %25 بیشتر از مقدار توصیه شده و 25 % کمتر از مقدار توصیه شده) به ترتیب برابر با 200، 250 و 150 کیلوگرم نیتروژن در هکتار از منبع اوره(به عنوان فاکتور اصلی و تراکم علف هرز جو ناخواسته در پنج سطح 0، 25، 50، 75 و 100 بوته در متر مربع به عنوان فاکتور فرعی بود. افزایش تراکم جو ناخواسته، تاثیر منفی مجانب داری روی عملکرد بیولوژیک و عملکرد اقتصادی گندم داشت. کلیه اجزای عملکرد با افزایش تراکم جو ناخواسته کاهش پیدا کرد. قدرت رقابتی تک بوت ه های جو ناخواسته، در دو سطح کم و زیاد نیتروژن بیشتر از سطح مطلوب بود. بیشترین تعداد پنجه بارور، وزن هزار دانه، عملکرد اقتصادی و عملکرد بیولوژیک، با مصرف 200 کیلوگرم نیتروژن در هکتار و در شرایط عاری از علف هرز بدست آمد. افزایش یا کاهش مقدار مصرف نیتروژن از مقدار توصیه شده، بیشتر به نفع جو ناخواسته بود و در ای ن شرایط، با افزایش تراکم جو ناخواسته عملکرد و اجزای عملکرد کاهش یافت.
  کلیدواژگان: جو ناخواسته، نیتروژن، رقابت، گندم، علف هرز
 • مهدی راستگو، مسعود کارگر *، حمزه اسداللهی صفحات 153-161
  به منظور افزایش کارایی علف کش هالوکسی فوپ آر متیل استر و در نتیجه کاهش مصرف این علف کش در کنترل موثر علف قناری، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با 12 تکرار در گلخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی در سال 1390 انجام شد. عوامل مورد بررسی در این پژوهش شامل مقدار علف کش هالوکسی فوپ آرمتیل استر در 6 سطح) 0، 75 / 6، 5/ 13، 27، 54 و 108 گرم ماده موثره در هکتار(و ماده افزودنی در 4 سطح)بدون ماده افزودنی، کاربرد روغن های گیاهی نارگیل، کنجد و بادام به میزان 5/ 0 درصد حجمی بودند. نتایج آنالیز رگرسیون و مقایسه میانگین نشان دهنده افزایش کارایی علف کش هالوکسی فوپ آرمتیل استر در اثر کاربرد تمامی روغن های گیاهی بود. بطوریکه کاربرد روغن های گیاهی، مقدار ED50 و توانایی نسبی) R(را به ترتیب کاهش و افزایش افزایش داد. تحلیل داده ها نشان داد که روغن نارگیل بیشتر از سایر مواد افزودنی کارایی علف کش هالوکسی فوپ آرمتیل استر را افزایش داد. ED50 حاصل از کاربرد روغن گیاهی برای روغن نارگیل، کنجد، بادام و هالوکسی فوپ آرمتیل استر بدون ماده افزودنی به ترتیب 31 / 9، 85 / 10، 75 / 13 و 58 / 113 گرم ماده موثره و میانگین وزن خشک در هر گلدان به ترتیب برای هالوکسی فوپ آرمتیل استر، روغن بادام، کنجد و نارگیل به ترتیب 48 / 1، 2/ 1، 14 / 1 و 1/ 1 گرم بود. احتمالا دلیل افزایش کارایی توسط روغن نارگیل نسبت به سایر مواد افزودنی، به دلیل بالا بودن نسبت اسیدهای چرب اشباع به غیراشباع می باشد.
  کلیدواژگان: پاسخ به مقدار، توانایی نسبی، مواد افزودنی
 • احمد اسماعیلی *، امین نوروزی اصل، علیرضا زبرجدی، رضا دریکوند، خسرو عزیزی صفحات 162-170
  به منظور بررسی تنوع ژنتیکی بین ارقام کلزا از لحاظ صفات مورفولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکرد و شناسایی بهترین رقم مناسب با شرایط آب و هوایی خرم آباد، آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار، متشکل از 15رقم پاییزه و بهاره در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان انجام گردید. در طول اجرای آزمایش از صفات مهم از جمله ارتفاع بوته، تعداد روز تا 50 درصد گلدهی، تعدا روز تا رسیدگی، تعداد خورجین در بوته، طول خورجین، تعداد دانه در خورجین، وزن هزار دانه، عملکرد دانه در واحد سطح، درصد روغن دانه و عملکرد روغن یادداشت برداری گردید. میانگین مربعات برای صفات اندازه گیری شده در سطح یک درصد برای همه صفات به جز طول خورجین معنی دار گردید. مقایسه میانگین چند دامنه ای دانکن بین ژنوتیپ ها برای کلیه صفات اندازه گیری شده در سطح 5 درصد اختلاف معنی داری را نشان داد که نشان دهنده وجود تنوع ژنتیکی در صفات مورد مطالعه ارقام می باشد. در این آزمایش ژنوتیپ شماره SLM-046 با عملکرد دانه 4177 و عملکرد روغن 1817 کیلو گرم در هکتار بیشترین عملکرد را دارا بود که با بقیه ژنوتیپ ها اختلاف معنی داری نشان داد. رابطه همبستگی عملکرد با وزن هزار دانه، تعداد دانه در خورجین، تعداد خورجین در بوته، طول خورجین، درصد روغن و عملکرد روغن در سطح یک درصد قوی، مثبت و معنی دار بود. برآورد توارث پذیری برای کلیه صفات به جز صفت ارتفاع نیز در این آزمایش بالا بود. در این بررسی ضرایب تنوع فنوتیپی کلیه صفات بیشتر از ضرایب تنوع ژنتیکی بود که نشان دهنده وجود اثرات عوامل محیطی براین صفات است. نتایج تجزیه علیت مو ید آن بود که 3 صفت طول خورجین، تعداد خورجین در بوته و درصد روغن بیشترین اثر را بر عملکرد داشتند. تجزیه خوشه اینشان داد که مواد ژنتیکی مورد مطالعه در سه گروه تفکیک می گردند به طوری که دورترین فاصله ژنتیکی بین ژنوتیپ های Sahra و Sunday مشاهده شد.
  کلیدواژگان: کلزا، تنوع ژنتیکی، همبستگی، وراث تپذیری، تجزیه خوشه ای
 • علی دماوندی، ناصر لطیفی، محمد دربانیان صفحات 171-177
  این تحقیق با هدف بررسی اثر تراکم بوته بر ویژگی های مورفولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکرد علوفه خشک چهار رقم سورگوم علوفه ای در کشت دوم سال زراعی 91 - 1390 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی– واحد دامغان انجام شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در 3 تکرار اجراء شد. فاکتورهای مرد بررسی شامل تراکم بوته در 3 سطح 88، 133 و 266 هزار بوته در هکتار و رقم در 4 سطح اسپیدفید)زودرس(، شوگرگریز)متوسط رس(، نکتار)نیمه دیررس(و جامبو)دیررس(بودند. نتایج نشان داد که تراکم بوته بر ویژگی های تعداد برگ در بوته، شاخص سطح برگ، تعداد پنجه در بوته، ارتفاع بوته، قطرساقه، وزن خشک برگ، ساقه و خوشه در بوته و متر مربع و عملکرد علوفه خشک ارقام مورد مطالعه تاثیر معنی داری داشت. عملکرد علوفه خشک با افزایش تراکم بوته از 88 به 266 هزار بوته در هکتار 14 / 41 درصد افزایش یافت. نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که کشت رقم شوگرگریز در تراکم 266 هزار بوته در هکتار به عنوان کشت دوم برای منطقه دامغان مناسب است.
  کلیدواژگان: اجزای عملکرد، رقم، شاخص سطح برگ، عملکرد علوفه خشک، کشت دوم
 • سیدعلی طباطبایی، مصطفی زارع، محمود زارع زاده، مسعود یوسفی، مهدی سلطانی صفحات 178-184
  به منظور بررسی تاثیر فسفر و تراکم کاشت بر میزان گل تولیدی و سایر خصوصیات گیاه دارویی گاوزبان) Borago officinalis. L (آزمایشی به صورت کرت های خردشده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی شهرستان مهریز در سال زراعی 1387-88 اجرا گردید. آزمایش دارای چهار سطح 0، 50، 100 و 150 یکلوگرم کود حاوی فسفر در هکتار به عنوان عامل اصلی و سه فاصله ردیف کاشت 20، 40 و 60 سانتی متر به عنوان عامل فرعی بود. هر واحد آزمایشی شامل 6 خط کاشت به طول 8 متر بود. در این آزمایش، صفت های تعداد روز تا گل دهی، ارتفاع بوته، میانگین تعداد گل در هر بوته، عمل کرد گل در واحد سطح و زیست توده کل مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج نشان داد که اثر کود فسفردار بر تعداد گل در بوته و عمل کرد گل خشک بسیارمعنی دار) p≤0.01 (و بر سایر صفت ها غیرمعنی دار بود. اثر تراکم کاشت نیز بر عمل کرد گل خشک و زیست توده کل بسیارمعنی دار و بر سایر صفت ها معنی دار گردید. تاثیر فاصله ردیف های کاشت و کود حاوی فسفر بر عمل کرد گل با اعتماد 99 درصد معنی دار بود؛ و با کاهش این فاصله، عمل کرد گل در واحد سطح افزایش یافت؛ به طوری که فاصله ردیف کاشت 20 سانتی متر با عمل کرد 4/ 778 یکلوگرم در هکتار بیش ترین عمل کرد گل را داشت. بیشینه عمل کرد گل) 9/ 682 یکلوگرم در هکتار(در بین سطوح مصرفی کود حاوی فسفر به بالاترین سطح مصرفی) 150 یکلوگرم در هکتار(تعلق داشت.
  کلیدواژگان: تراکم کاشت، کود فسفردار، گل گاو زبان، عمل کرد
 • نگین عادلی، محمدعلی علیزاده*، عبدلله محمدی، علی اشرف جعفری صفحات 185-192
  گونه بابونه Anthemis haussknechtii، کیی از گیاهان دارویی متعلق به خانواده کاسنی است که به طور وحشی در برخی مناطق کشور رشد میک ند. اسانس حاصل از گل های بابونه کاربرد وسیعی در صنایع داروسازی، غذایی، آرایشی و بهداشتی دارد. شرایط اکولوژیکی نقش عمده ای در رشد، نمو، عملکرد و کیفیت مواد موثره گیاهان دارویی دارند. هدف از این تحقیق، بررسی 12 صفت مورفولوژیکی و فنولوژیکی شامل صفت قطر بزرگ تا جپوشش، قطر کوچک تا جپوشش، ارتفاع بوته، تعداد گل در بوته، زمان گلدهی، زمان برداشت، وزن تر سرشاخه، وزن خشک سرشاخه، درصد اسانس، عملکرد اسانس، درجه حرارت تجمعی رشد زمان گلدهی و درجه حرارت تجمعی رشد زمان برداشت بود. در 6 جمعیت در شرایط اکولوژیکی شهرستان کرج بود. این آزمایش در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در ایستگاه تحقیقاتی البرز به اجرا درآمد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که صفت عملکرد اسانس در سطح احتمال 5% و سایر صفات، در سطح احتمال 1% اختلاف معنی داری دارند. نتایج این تحقیق نشان داد که جمعی تهای کوهدشت و کرمانشاه نسبت به جمعی تهای دیگر از لحاظ اکثر صفات ب هویژه عملکرد اسانس برتر از سایر جمعی تها بوده و زودر ستر بودند. نتایج تجزیه همبستگی نشان داد که بین عملکرد اسانس با صفات وزن تر و خشک سرشاخه، تعداد گل در بوته و قطر عرضی و طولی تاج پوشش همبستگی مثبت و معنی دار بود که نشا ندهنده این است که با افزایش مقدار صفات فوق عملکرد اسانس افزایش م ییابد. در تجزیه رگرسیون گام به گام برای عملکرد بعنوان متغیر نتایج نشان داد که عملکرد سرشاخه و درصد اسانس بیشترین تاثیر بر عملکرد اسانس داشتند.
  کلیدواژگان: Anthemis haussknechtii، صفات مورفولوژیکی و فنولوژیکی، تجزیه رگرسیون گام به گام
 • ابراهیم معصوم پور *، احمد موسی پور گرجی، یونس شرقی صفحات 193-203
  به منظور بررسی تنوع ژنتیکی و توارث پذیری صفات در سیب زمینی، 28 کلون مختلف سیب زمینی با زمان رسیدگی متفاوت به همراه ارقام آگریا، مارفونا، ساتینا، ساوالان، کایزر و بورن در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج مورد ارزیابی قرار گرفتند. در طی دوران رشد، تعداد ساقه اصلی، ارتفاع بوته، قطر ساقه اصلی، تعداد روز تا غده دهی و در موقع برداشت و پس از برداشت، تعداد غده در بوته، وزن متوسط غده، اندازه غده، عملکرد کل، عملکردقابل فروش، میزان ماده خشک، وزن مخصوص، قند احیا و میزان نشاسته اندازه گیری شدند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که بین کلون ها و ارقام تجاری برای کلیه صفات در سطح 1% اختلاف معنی داری وجود دارد که خود نشان دهنده وجود تنوع بین آنها است. دامنه تغییرات در عملکرد کل بین 6/ 72 و 8/ 29 تن در هکتار، دامنه تغییرات در میزان نشاسته بین 49 / 18 و 47 / 12 درصد، دامنه تغییرات در تعداد ساقه اصلی بین 4/ 7 و 7/ 2عدد، دامنه تغییرات در درصد قند احیا نسبت به شاهد آگریا بین 393/89 و 88 / 58 - درصد بود. تجزیه خوشه ایبه روش WARD، ارقام و کلون ها را به 3 گروه تقسیم کرد: گروه اول شامل کلون های شماره 79، 505، 200 و ارقام تجاری ساتینا، مارفونا، بورن و کایزر، گروه دوم شامل کلون های شماره 48، 405، 57، 15، 69 و ارقام تجاری آگریا و ساوالان و گروه سوم شامل کلون های شماره 102، 60، 109، 51، 98، 615، 106، 205، 93، 11، 56، 40، 304، 302، 108، 59، 16، 40، 63 و 32. نتایج حاصل از تجزیه به عامل ها نشان داد چهار عامل مقادیر ویژه بزرگتر از یک را داشتند که در تشکیل ماتریس ضرایب عاملی شرکت نمودند و 14 صفت اندازه گیری شده در قالب این چهار عامل قرار گرفتند که در مجموع 4/ 73 درصد از واریانس بین صفات را توجیه کردند. صفات کمی شامل تعداد غده، وزن غده، عملکرد کل غده و عملکرد قابل فروش غده بزرگترین ضریب عاملی را در عامل اول و صفات کیفی شامل میزان ماده خشک، درصد نشاسته، وزن مخصوص و ارتفاع بوته بزرگترین ضریب عاملی را در عامل دوم به خود اختصاص دادند. از میان صفات اندازه گیری شده درصد ماده خشک، وزن مخصوص و میزان نشاسته بالاترین وراثت پذیری عمومی) 96 / 99 %(و تعداد ساقه بدلیل بالا بودن ضریب تغییرات و درنتیجه بالا بودن تنوع، پایین ترین وراثت پذیری عمومی را) 28 / 59 %(نشان دادند
  کلیدواژگان: تجزیه به عاملها، تجزیه خوشه ای، تنوع ژنتیکی، سیب زمینی، وراثت پذیری عمومی
|
 • A. Pirzad *, M. R. Shakiba, S. Zehtab, Salmasi, S. A. Mohammadi Pages 1-7
  For assessment of nitrogen, phosphorus, potassium, calcium and magnesium uptake in Matricaria chamomilla L. under different irrigation regimes a factorial experiment carried out based on randomized complete block design with four levels of irrigation regimes (100, 85, 70 and 55 % of field capacity) with five replications at the experimental greenhouse of Faculty of Agriculture of Urmia University. Results showed that irrigation regimes did not have any significant effect on the percentage of leaf nitrogen and potassium. However, the percentage of leaf phosphorus, calcium and magnesium were significantly affected by irrigation regimes. The maximum percentage of leaf phosphorus (0.60 %) was obtained at 100% field capacity, consequently decreased by increasing water stress, but non-significant difference between was observed in 70 and 55 % field capacity. The minimum percentage of leaf calcium (1.06 %) was obtained at 100% field capacity, although there was no significant difference between other irrigation regimes. The maximum percentage of leaf magnesium (0.73 %) was obtained at 70% field capacity, and any changes in water supply led to reduction its percentage. The minimum percentage of leaf magnesium was recorded at 55% field capacity.
  Keywords: German chamomile, potassium, Water stress, phosphorus, calcium, magnesium, nitrogen
 • H. Alemi*, M.H. Kianmehr, A.M. Borghaee, M. Almasi Pages 8-14
  Nitrogen is an effective material for improving the crop production and cow manure is an important resource for soil fertilization and improving physical condition of soil. However there are many factors that limit the application of ordinary composted manure. These problems are low density of manure, different nutrient requirement of the crop and rapidly nitrification. The effective solution of these problems is densification technology with molding manure compost into pellet and adjusting the nutrient content of material with adding nitrogen fertilizer. In this research the pelleting machine is used to make dry composted manure into pellets (diameter 10mm and length 50mm) with adding chemical fertilizer and binder material (bentonit) physical properties of pellets determined within moisture content range 11% and 24% (w.b.) and sorption property of pellets were researched. This study therefore focused on evaluation of effect of pelleting process on decreasing of nitrification. Results obtained showed that hardness and durability of pellets increased with decrease in moisture content and increase in applied force. Also, effects of mentioned factors on true density, bulk density and porosity were observed. The effects of slow-release from mixed pellets in basil crop yield were also observed. Pellet fertilizer is a type of slow-release N-fertilizer that slow-release N-fertilizer has long-term effects including reduced leachinglosses and enhanced N uptake, as well as. positive effects on both health and soil nutrient levels.
  Keywords: Pellets, manure, urea, density, moisture sorption, slow, release nitrification
 • E. Ashrafi *, J. Razmjoo Pages 15-20
  The treated seeds (control, KNO3 and hydropriming) of safflower (Carthamus tinctorius L.) cultivar Koseh were evaluated at germination for tolerance to salinity (NaCl) and drought induced by PEG-6000 at the different water potentials of 0, -0.3 and -0.6 MPa. Electerical conductivity (EC) value of the NaCl solutions were 0, 6.5 and 12.7 ds.m-1. Germination index, shoot/root ratio, germination uniformity, days to 50% germination (D50) and abnormal seedlings percentage were measured. Hydropriming treatment showed an increase in germination index, shoot/root ratio and germination uniformity, while decrease days to 50% germination. Hydropriming increased germination percentage and shoot/root ratio under salinity and water stress. Treatment with KNO3 reduced abnormal seedlings percentage under salinity stress. KNO3 improved germination uniformity and germination index the low water potentials. As salinity increased, germination index and shoot/root ration were decreased, while germination uniformity, days to 50% germination and abnormal seedlings percentage were increased. As drought levels increased, shoot/root ration was decreased, while germination uniformity, days to 50% germination and abnormal seedlings percentage was increased. The results showed that hydropriming increased germination percentage. This treatment enhanced germination ratio under both stresses (salinity and drought) and non-stress conditions. While, hydropriming is simple, cheap and does not need expensive chemicals and sophisticated equipments. Therefore, could be used to improved seed performance of safflower under saline and drought stress.
  Keywords: Safflower, Salt Stress, Water stress, seed treatment, germination
 • A. Torabi Jafroodi*, S. Adibi, A. Hasanzade Pages 21-28
  The study of energy balance in agriculture is one of the ways to evaluation of sustainable agriculture. In this study, energy flow in local and improved rice farms was evaluated in Gilan province during 2005 & 2006. The analysis done to use the input–output technique. Results indicated that N fertilizer had most share in energy consumption (without irrigation energy). Total energy input in improved and local rice cultivars were 25214.41 and 22329.47 MJ.ha-1, respectively and output energy value of improved and local cultivars was 83790 and 61005 MJ.ha-1, respectively. The results showed that although net return in improved rice cultivars was higher than local rice cultivars, The highest benefit cost ratio value observed for local cultivars (1.01).
  Keywords: energy, Rice, local cultivar, improved cultivar
 • H. Kohkan*, A. Mohammadi, O. Alishah, E. Hezarjaribi Pages 29-36
  In order to study on relationships among yield and some agronomic traits, 141 pure lines soybean as well as three commercial varieties (controls) (Williams, Sahar, DPX) were arranged at simple lattice model (12×12) with two replications in Gorgan agricultural research station in 2009. Analysis of variance demonstrated a significant difference among pure lines at 1% and 5% probability levels for all traits. The results showed positive significant correlation among yield with percentage of protein, day to flowering, number of branches, pods per plant, plant height, and weight of seed per plant (g). Also the results indicated negative significant correlation among yield and oil percentage. Stepwise regression showed day to flowering, plant height, seeds per pod/plant, number of nod/plant and protein percentage could explain variations in yield. Path analysis showed that number of pod/ plant and plant height had highest direct effect on grain yield of soybean, and because their direct effects had agreement with ctotal effects thus for yield increase effective select lines taller plant with number pod. Using cluster analysis with UPGMA method and the squared Euclidean distance as a measure of the similarity, the cultivars were groped in to five groups. According to results, the number of pods/plant and plant height were criterion. index to improvement of soybean yield in breeding programs.
  Keywords: Soybean, Simple Lattice, Pure lines, yield, path analysis
 • E. Faghani*, M. Godarzi, A. Safarnezhad Pages 37-44
  Drought is one of the most important abiotic stress and major limiting environmental factors for plant development and plant production. A plant defense reaction against water deficient is a complex endeavor. This experiment was conducted to investigate effects of mycorrhiza symbiosis on nitrogen and phosphorus absorption, nitrate reductase activity of root and protein content in seed, prolin content of root and carbohydrate of leaf and stem in Sesbania aculeta under drought stress. This study was carried out in Randomized Completely Block Design (RCBD) with three replications in green house conditions. Treatments were three levels of drought stress (location) and two levels of mycorrhiza, M0 (without fungi) and M1 (with fungi). Results showed that Protein content of seed and nitrate reductase activity in root of mycorrhizal symbiosis in comparison with non-mycorrhizal symbiosis plants were increased significantly in arrangement about 11% and 4%. Also there were no significant differences between phosphorous and nitrogen content in root of mycorrhizal plants in comparison with non-mycorrhizal plants. During growth, flowering and filling seed, mycorrhizal symbiosis showed significantly difference in prolin content of root. Also in flowering stage, soluble carbohydrate of leaf and stem in mycorrhizal symbiosis plant were significantly higher than control (p<0.05).
  Keywords: Drought, Mycorrhiza, physiological indices, Sesbania aculeta
 • J. Hasanpour*, S. M. Kanani, S. Teimouri Pages 45-54
  In order to evaluate the effects of Mo spraying on quantitative and qualitative characteristics of wheat grain yield under water stress condition, an experiment was conducted in varamin agricultural research center in 2010 11. The experimental design was split plot in randomized complete block design with three replications. Main plots were three irrigation treatments: normal irrigation (S0), no irrigation at start of grain filling stage (S1) and no irrigation at start of flowering stage (2), and sub plots were Mo spraying with three levels including spraying with pure water (M0), Mo spraying with 0.5% concentration (1) and Mo spraying with 1% concentration (M2). The results showed that, grain yield and many of yield components significantly affected by drought stress, in reproductive growth stage. Grain yield significantly decreased in both S1 and S2 treatments by 14.6% and 26.7% respectively. Protein percentage significantly increased from 10.9% at S0 treatment to 11.8% and 13.4% for S1 and S2 treatments respectively. S2 treatment had a significant effect on maximum amount of LAI and CGR. Leaf defoliation in S2 treatment started so earlier than normal treatment. Mo spraying had significant effect on grain yield and many yield components and also had a significant lowering effect on water stress damages. The grain yield was significantly increased from 5699 to 6065 kg/hac in M2 treatment. There was no significant difference between two spraying concentrations (0.5% and 1%) for number of kernel per spike, number of fertile tiller, TKW, grain yield, biological yield, protein yield and protein percentage. Also, the effect of Mo spraying was not significant for biological yield. Protein percentage significantly increased from 11.4% in M0 treatment to 12.40% and 12.34% in M1 and M2 treatments respectively. The highest protein yield was obtained from S0M1and S0M2 with 735.8 and 724.8 kg/ha respectively. The manner of changes for LAI and CGR during wheat growth period had significantly affected by Mo spraying. The Maximum amount of LAI and CGR recorded in S0M1 treatment.
  Keywords: Wheat, Molybdenum, drought stress, Grain yield, Protein content, Growth indices
 • A. Tavakoli *, B. Abdolrahmani Pages 64-72
  To investigate the relationship between grain yield and its components in spring rapeseed crop farming, this study was conducted as split plot arranged in a randomized complete block design (RCBD) with two factors and three replications and two years on spring canola varieties in Maragheh Rainfed Agricultural Research Station. The treatments were four levels of single irrigation amounts (Zero, 30, 60 and 90mm irrigation water use) at growth stages (stem elongation, flowering and seed filling stage). There were positive significant correlations due to grain yield with all agronomic characters. Under single irrigation, path analysis and determination of direct and indirect effects showed that, number of pods per square meter, straw yield and seed number per pod has a direct positive effect and thousand seed weight has a negative direct effect on grain yield. Optimum level of single irrigation for rapeseed was 60mm irrigation at flowering stage that lead to producing 1071kg grain per hectare due to control of soil moisture stress at flowering stage. This treatment affected on grain yield (83% compared to rainfed condition) by increasing growth and produce new pods.
  Keywords: Single irrigation, path analysis, Rainfed, correlation coefficients, spring rapeseed
 • H. Beikzadeh, S.M. Alavi Siney*, M. Baya, A. A. Ezady Pages 73-78
  To investigate the yield and correlation between agronomic traits and yield, seven rice cultivars (Fajr, Sahel, Cadoos, Shafagh, Nemat, Neda and Domsiah) were studied using RCBD design with 4 replications at Sangdivar village, Kalat Nader (2010-2011). Based on ANOVA, significant differences were observed among the studied genotypes. Also it was observed that the number of fertile tiller, plant height, number of seeds per panicle and weight of 1000 grains had significant and positive phenotypic and genotypic correlation with grain yield, while other traits had no significant phenotypic and genotypic correlation with yield. According to compare mean and correlations matrix, and due to higher number of fertile tiller, plant height, number of seeds per panicle and weight of 1000 grains, Fajr and Nemat cultivars had better yield than those in other cultivars. As well, path analysis verified positive and direct effects of 1000 grains weight and plant height on yield. So selection of superior genotype concerning yield can be indirectly performed through mentioned traits.
  Keywords: path analysis, Rice, thousand grain weight, yield
 • R. Ghobadi *, A. Shirkhani, A. Jalilian Pages 79-87
  To evaluate the effects of drought stress and nitrogen fertilizer on yield, yield components and water and nitrogen use efficiency of corn, (hybrid Sc 704) an experiment was conducted as a split plot design based on randomized complete block with three replication in Agricultural Research Station in West Islamabad. Main factor included three levels of irrigation requirement (%100, %80 and %60 of irrigation requirement) and nitrogen fertilizer factor 170 kg of pure nitrogen per hectare, %30 more and %30 less than this amount positioned in the sub-plots. The results showed that drought stress caused reducing yield and its components. So that severe drought stress as compared to normal irrigation decreased the grain yield to 45.62 percent. Increasing nitrogen fertilizer up to 170/ha by influencing on leaf area index, biological yield and yield components, caused increasing the grain’s yield. But nitrogen consumption greater than amount of plant need didn’t have a positive effect on yield. On the other hand in this situation grain yield versus using the proper amount of nitrogen 11.3 percent decreased. In addition, under the condition of optimum consuming of fertilizer versus more than it not only increased nitrogen use efficiency but also maximum water use efficiency was obtained. Related to effects of irrigation and nitrogen interaction increasing soil moisture and nitrogen simultaneously increased the grain’s yield; but using a great deal of nitrogen fertilizer under the condition of water stress due to decreased absorption and increased waste nitrogen, decreased the grain’s yield; so the maximum amount of grain’s yield (19.23 ton/ha) was achieved by treatment of affording full irrigation requirement and applying 221 kg of nitrogen and the lowest amount (9.17ton/ha) was obtained by treatment of severe drought stress and same amount of fertilizer.
  Keywords: Corn, drought stress, nitrogen use efficiency, Water use efficiency
 • R. R. Farhoudi *, N. Darmy Zadeh Pages 88-93
  This study was conducted to evaluate the allelopathic potential of barley extracts against Echinocloa colonum at Islamic Azad University, Shoushtar Branch, Iran at germination and vegetative growth stage. Both of experiments were laid out according to Complete Block Randomize design with four replications and treatments were 0, 25, 50 and 75 % barley extract concentration. Barley extracts application exhibited gradual rise in inhibitory effects on seedling weight, antioxidant enzymes activities and α-amylase activity but elevated the malondialdehyde concentration in Echinocloa colonum seedling. The lowest α-amylase activity was noted at higher levels of extract application (2.09 nmol seed-1 min-2). Likewise, seedling weight, antioxidant enzyme activities and sucrose synthesis activity were declined with barley extract application but malondialdehyde concentration increased. Minimom sucrose synthesis reduction (1.2 nmol prot-1 min-2) and maximum malondialdehyde reduction (0.74 nmol gr wight) was noted at 70% level of barley extract application.. In conclusion, barley extract had strong allelopathic potential against Echinocloa colonum and decreased α-amylase and sucrose synthesis activity but increased cell membrane damage.
  Keywords: ? amylase activity, Barley, Echinocloa colonum, Malondialdehyde, Sucrose synthesis activity
 • A. Fallah *, P. Miarostami Pages 94-103
  In order to study of temperature treatment on growth of rice crop, a green house experiment was carried out at deputy of rice research institute of Iran. Treatment’s included varieties in 5 levels (Tarom, Fajr, Shirudi, Dilam and Line 843) as main factors and 2 levels of temperature treatment. (16 & 32°c) along with 4 levels of growth stages (mid-tillering utile maximum tillering, stem elongation, bootingflowering and grain filling) were considered as two sub factors. Only two seedlings were planted in each pot and all of them were kept in normal temperature then they were kept in 16°c for 15 days then they were transferred to 32°c place. After each stage, morphological characters of plant height, tiller number, leaf area, leaf, stem and total dry weight per hill were measured. Yield and yield components of hill was measured in physiological maturity stage. The decrease of temperature from 3 to 16°c causes the decrease of morphological characters of plant height, tiller number, leaf area, leaf, stem and total dry weight up to, 17, 56, 39 and 38 percent, respectively. In different growth stage in relation to temperature stress in the middle tillering stage until the appearance of young panicle lowest yield was obtained because of decrease in morphological characters and panicle number and length. The most sensitive variety in relation to temperature stress is the 843 line with the most percentage of decreasing of yield (% 20.64) and the most tolerance in relation to temperature stress is the variety of Shirudi with the least percentage of decreasing of yield (% 11.01). The most amount of yield was obtained in the variety of Dilam with temperature stress in grain filling stage (30.68 g in hill) and the lowest amount in the variety was Tarom in the mid-tillering utile the appearance of young panicle stage (16.57 g in hill) because of decreasing the panicle number in hill and less number of grain in panicle. The mount of final yield decreasing in 16°c in relation to 32°c was 19.6 percent.
  Keywords: Growth phenology, Low temperture stress, Rice varieties, yield components
 • M. Vafakhah*, S. A. Movahedi Naeini, E. Zeinali, O. Ghasemi Pages 104-110
  Effects of accompanied ammonium and calcium (from CaCl2 and CaSO4 sources) with potassium fertilizer on wheat yield were investigated with six treatments in a field trial in Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources farm No.1. With a non limiting N supply, potassium is the most limiting plant growth factor in the site of the experiment. Electric diffuse double layer is expected to be truncated with a high specific surface soil in this area minimizing the soil solution diffuse double layer interface for potassium diffusion. The results showed accompanying ammonium and calcium with a high concentration ofelectrolytes increased potassium movement. The high quantity of potassium applied with the base fertilizer was still insufficient foroptimum yield production as is inferred fromincreased yield when extra potassium was applied by CaCl2 + KCl, CaSO4 + KCl and Urea + KCl treatments. Contrary to CaCl2 calcium sources, potassium uptake and yield were increased by K-accompanied calcium from CaS 4. Calcium synergistic effects on plant potassium uptake were stronger with sulfate anions as compared with chloride. Data show when potassium is applied with low quantities of accompanied ammonium, improvements in yield and potassium uptake are even greater than calcium when applied in high quantities.
  Keywords: Ammonium, Calcium salts, Potassium release, Truncated diffuse double layer, Wheat
 • H. Yousefnia Pasha *, R. Tabatabae Koloor, J. Hashemi Pages 111-117

  In order to comparison of different mechanical control methods of weed of rice field, a field experiment was carried out in Babol city- during 2011. The experiment in the basis of randomized complete block design with four treatments in three replications including powered weeder, conoweeder weeder, hand weeding and no weeding were used. Number of weeds was counted before and after weeding. There was significant effect among treatments on grain yield, weeding efficiency, number and dry weight of weeds after weed control. There was not any significant different between powered and conoweeder weeder regarding weeding efficiency, while there was significant different with hand weeding treatment. Number and dry weight of weeds forhand weeding was least. Average field capacity for powered weeder was 0.025 ha/h. Regarding economical considerations, powered weeder and hand weeding had the highest (5.86 percent) and least (1.68 percent) efficiency respectively. Therefore, treatments were ranked from powered weeder, conoweeder weeder and powered weeder, respectively.

  Keywords: Efficiency, Grain yield, Mechanical control, Weed, Weeding efficiency
 • S. M. Mortezavi, A. Tavakoli*, M. H. Mohammadi, K. Afsahi Pages 118-125
  Drought stress is one of the important factors limiting crop production. Increasing the water use efficiency is a strategy for enhancing the crop production. In order to study effects of superabsorbent on wheat’s growth in dryland, an experiment was conducted in research farm of agriculture Faculty of Zanjan University in 2010-2011. This experiment was conducted based on a random complete blocks design included four treatments of (0, 15, 30 and 45 kg Clophony superabsorbent per hectare with four replications. In this experiment Azar2 cultivar was used. The result of experiment showed that application of superabsorbent increased absorbing water by the plant and of relative water content which is causing the source strength by increased leaf area index and Chlorophyll index. Also, super absorbents’ application cased to increasing in the yield components including the number of fertile spike, the number of grain in spike and the grain weight which has finally led to the increase of grain yield. The grain yield increased in a linear trend with the raise of superabsorbent’s application and the maximum grain yield (2718 Kg/ha) was obtained using 45kg in hectare of Clophony superabsorbent. The results was showed that this treatment increase grain yield 156.5 percentage. In general could say that the application of super absorbent material in dryland condition could increase the grain yield by decreasing the drought stress affects and increasing the source and sink strength.
  Keywords: Dry farming, Wheat, Superabsorbent, Source strength, yield, Yield component
 • F. Behbodi*, E. Allah Dadi, E. Mohamadi Goltape Pages 126-134
  In order to study the effect of vermicompost produced from cow manure impregnated to copper oxide and zinc oxide nanoparticles on some properties of wax bean crop (Vigna unguiculata), an experiment factorial were done based on a randomized complete block design in three replications. The experiment factors were as follows: nanoparticles (0, 0.4, 0.8 and 1.2 g/kg weight of substrate), vermicompost (2.5, 5 and 7.5 g/kg weight of substrate) and kind of nanoparticles (copper oxide and zinc oxide). After preparation of substrates, to any one of them was added adult worm Eisenia fetida and after a week were added nanoparticles to substrate as a solution. After three months, vermicompost prepared according to the weight of cultivation substrate was cultivated with mix soil and grain of wax bean as a wet planting. Results showed with increasing in both nanoparticles decreased spad leaves chlorophyll, number grain in pod, number of pod in bush, weight of pod, pod length, weight of hundred grains, grain yield, biological yield, harvest index, stem length and grain protein and increased concentration copper and zinc in grain. In similar level nanoparticles (except first level), spad leaves chlorophyll, number of pods, weight of hundred grains, grain yield, stem length and pod length in zinc oxide nanoparticles were more than copperoxide nanoparticles. In similar level nanoparticles and vermicompost accumulation of zinc in grain was more than copper. With comsumption of copper oxide nanoparticles, grain yield decreased 66 percent and With comsumption of zinc oxide nanoparticles, grain yield decreased 35 percent.
  Keywords: nanoparticles –accumulation, vermicompost, grain yield, wax bean
 • Z. Bashiri* Pages 135-143
  Participatory plant breeding initiated in Iran since 2005 and the present investigation was a part of this program. This investigation conducted in farmer’s field with their participation in cropping season 2010-2011 in Mazhin village of Eyvan region, in Ilam province, west Iran. 16 bread wheat were planted as RCBD in four replication. Genotypes were evaluated for Grain yield, remobilization of reserved assimulates to grain, Spike photosynthesis rate, plant height, Days to heading and maturity. For assimilate remobilization rate, the superior genotypes were; Azar2, 13, Rijaw and 8. For spike photosynthesis rate, the superior genotypes were; Azar2, Rijaw, 13,7 & 8. For early growth vigor, Rijaw, 5, Sardari were better than the others. For all of the traits related to drougth, 7 was on of the bestgenotypes and enhanced good score from farmers, therefore can use in breeding programs in future. For farmer s score Rijaw was the superior genotype. For Grain yield, number 6 was better than checks 24, 41 and 61 percent, respectively. Number 12 enhanced better score from farmers in compare to checks.
  Keywords: Assimilate remobilization rate, Participatory Plant Breeding, rainfed condition, Spike photosynthesis rate
 • J. Moslehi, M. Armin* Pages 144-152
  In order to investigate the influence of volunteer barely density on yield and yield components of wheat in different nitrogen application rates, an experiment was conducted in 2010-2011 at Islamic Azad University, Sabzevar Branch. Factors were arranged as a split plot experiment in randomized complete block design with three replications. Main factor was nitrogen levels (Recommended-25%, Recommended and recomendede+25%, equal to 150, 200 and 250 Kg.ha-1 Nitrogen as urea form, respectively) and volunteer barely density (0, 25, 50, 75 and 100 plant.m-2) was considered as sub plot. Increasing of volunteer barely had negative asymptotic effect on economic and biological yield. Yield components were decreased with increasing of volunteer barely density. Volunteer barely had more competition ability at low and high nitrogen levels than recommended level. The highest tiller number, 1000 seed weight, economic yield and biological yield were achieved at recommended nitrogen level and weed free conditions. Increase or decrease the amount of nitrogen level was more beneficial for barely than wheat. Increasing of volunteer barely density decreased yield and yield components of wheat at more or less recommended level of nitrogen.
  Keywords: Volunteer barely, nitrogen, Competition, Wheat, Weed
 • M. Rastgoo, M. Kargar*, H. Assadolahi Pages 153-161
  To compare the effects of coconut, sesame and almond oil for increasing the efficacy of Haloxyfop-R-methyl ester herbicide and also reducing the usage dose of herbicide to control little seed canary grass, a greenhouse experiment was performed as factorialbased on completely randomized design with 12 replications in Research greenhouse of Ferdowsi University of Mashhad in 2011. The treatments consisted of herbicide doses at six levels (0, 6.75, 13.5, 27, 54 and 108 g a. i. ha-1) and adjuvant at four levels (without adjuvant, coconut, sesame and almond oil as a vegetable oil at 0.5 percentages by volume. Based on results of the regression analysis and comparison of the mean, all vegetable oils increased Haloxyfop-R-methyl ester herbicide efficacy. The amount of ED50 and relative potency (R) decreased and increased respectively. Data analysis showed that coconut oil increased Haloxyfop-R-methyl ester herbicide efficient more than other vegetables oils. ED50 of coconut oil, sesame seeds, almonds and Haloxyfop-R-methyl ester alone was 29.98, 35.62, 45.93 and 57.80 g a. i. h-1 respectively. Average dry weight for Haloxyfop-R methyl ester, peanut, sesame, coconut oil was 1.65, 1.48, 1.41and 1.12 grams per pot, respectively. It is probably resulted high ratio of saturated to unsaturated fatty acids is reason greater efficiency of coconut oil than other vegetable oils.
  Keywords: Dose response, Relative potency, Adjutants
 • A. Ismaili*, A. Nourozi Asl, A. Zebarjadi, R. Drikvand, Kh. Azizi Pages 162-170
  For study of genetic diversity among canola genotypes, an experiment was carried out based on randomized complete block design with three replications in KhorramAbad, Iran. Fifteen genotypes were studied in each block and each plot consists of 5 rows 5 m length and 30 cm distance among rows. Different traits were evaluated including morphological, phonological, yield and yield components. Analysis of variance showed significant differences for days to 50% of flowering, plant height, days to maturity, siliques per plant, seeds per silique, 1000 seed weight, grain yield, oil percent and oil yield. Means comparisons among genotypes showed significant differences for all traits, indicating existence of genetic diversity among genotypes. SLM-046 genotype with average values of 4177 and 1817 kg h-1 grain and oil yield, respectively had higher performance among genotypes. Correlation coefficient of grain yield with 1000 seed weight, seed per silique, silique per plant, silique length, oil percent and oil yield was positive and significant. Phenotypic coefficient of variation was higher than genotypic coefficient for all traits, indicating the significant affects of environment conditions. Estimate of heritabilities were high for all traits except plant height. Result of path analysis showed that silique length, silique per plant and oil percent had significant effect on grain yield. Cluster analysis classified all genotypes to three groups and Sahra and Sunday showed highest genetic distance.
  Keywords: Canola, genetic diversity, Correlation, heritability, clusters analysis
 • A. Damavandi*, N. Latifi, M. Darbanian Pages 171-177
  To study the effect of plant density on morphological traits, dry fodder yield and yield components of four forage sorghum cultivars in second cropping, an experiment was conducted at experimental farm of Islamic Azad University of Damghan in 2012-13. A factorial randomized complete block design with three replications were used. The treatments were three plant density (88, 133 and 266 thousand plant per hectare) and four forage sorghum cultivars [Speed feed (early maturity), Sugergraze (medium maturity), Nectar (mid-late maturity) and Jambo (late maturity)]. The results showed that the effect of plant density on number of leaf per plant, leaf area index, number of tiller per plant, stem diameter, leaf, stem and panicle dry weight /per plant and/per m2, and dry fodder yield were significant. Dry fodder yeild was increased by 41.14 percent with increasing of plant density from 88 to 266 thousand plant per hectare. The result of this study showd that Sugergraze cultivar with plant density of 266 thousand plants per hectare is appropraite as second cropping in damghan region.
  Keywords: Cultivar, Dry fodder yield, Leaf area index, Second cropping, yield components
 • S. A. Tabatabaei*M., Zare, M. Zarezada, M. Yoosefi, M. Soltani Pages 178-184
  To evaluate of phosphorus fertilizer and planting density effect on flower production and other characteristics of medicinal plant borage (Borago officinalis. L), a split plot experiment in randomized complete block design with three replications was conducted at Agricultural Research Station of Mehriz in 2008-2009. Treatments included four levels of phosphorus (0, 50, 100, 150 kg/ha as main factor and three planting distance 20, 40 and 60centimeter as the sub factor were considered. Each experimental unit consisted of 6 line cultivated over 8 m. In this experiment, the traits: number of days to flowering, plant height, average number of flowers per plant, flower yield per unit area and total biomass were studied. The results showed that different levels of phosphorus fertilizer and planting density were effective on the above characteristics. Effect of rows distance and phosphorus fertilizer on flower yield was significant at the 1% level. The flowers yield per unit area increased with decreasing distance between the rows, so that the row spacing of 20 cm with 778.4 kg/ha had the highest yield. The highest flower yield (with 682.9 kg / ha) was belong to the highest levels of phosphorus (150 kg/he) fertilizer.
  Keywords: Borago officinalis, phosphorus fertilizer, planting density, yield
 • N. Adeli, M. A. Alizadeh*, M. A.A. Mohammadi, A.A. Jafari Pages 185-192
  The Chamomile of Anthemis haussknechtii species is one of the medicinal plants which is related to the compositae family which grows as wild type in some parts of the country. Essential oils of chamomile flowers used extensively in pharmaceuticals, food, cosmetics and health. Ecological conditions have a major role in the growth, yield and quality of medicinal plants. The purpose of this study was evaluation of morphological and phonological, and qualitative traits such as: length and width of vegetative crown, plant height, flower number per plant, fresh and dry weight, time of flowering, time of harvest, essential oil percentage, essential oil yield, growth degree days during flowering and harvesting in ecological condition of Karaj twon. The experiment was conducted in a Randomized Completely Blocks Design (RCBD) with three replicates in Alborz research station. Analysis variance showed that there was significant difference between population for all traits for Anthemis haussknechtii species (p ≤0.01) except for essential oil yield which was significance at p ≤0.05. This study showed that Kohdasht and Kermanshah populations of Anthemis haussknechtii species, considered as superior population and also they flowered sooner than other populations. Result of simple correlation analysis showed that that there was significant positive correlation between essential oil yield with fresh and dry weight of foliage biomass, flower number per bush and length and width of vegetative crown and this result indicated that amount of top heading branch yield would be increased by increasing of above mentioned traits. Result of Stepwise Regression Analysis for essential oil yield as variable trait showed that yield of foliage biomass and percent of essential oil have more effective on essential oil yield.
  Keywords: Chamomile, Anthemis haussknechtii, Morphological, Phonological traits, Stepwise Regression Analysis