فهرست مطالب

آموزش و سلامت جامعه - سال دوم شماره 2 (تابستان 1394)
 • سال دوم شماره 2 (تابستان 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/07/18
 • تعداد عناوین: 7
|
 • فاطمه شبیری، معصومه طراوتی جواد *، فرزانه سلطانی، منوچهر کرمی صفحات 1-9
  سابقه و هدف
  روش آرام سازی پیشرونده عضلانی یک روش غیرتهاجمی، کم هزینه و بدون عوارض است که به طور مستقل توسط خود فرد قابل انجام است. با توجه به اهمیت مسائل روحی روانی زنان در بارداری، هدف از این پژوهش ارزیابی تاثیر مشاوره آرام سازی پیشرونده عضلانی بر میزان اضطراب زنان نخست باردار شهر همدان بود.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر یک کارآزمایی بالینی تصادفی بود که بر روی 120 نفر از زنان نخست باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر همدان در سال1394 انجام گردید. زنان واجد شرایط با استفاده از نمونه گیری در دسترس پس از کسب رضایت آگاهانه وارد مطالعه شدند. افراد به صورت تصادفی با در نظر گرفتن پنهان سازی اختصاص به دو گروه 60 نفره آزمون و کنترل تقسیم شدند. گروه کنترل فقط مراقبت های معمول را دریافت نمودند اما گروه مداخله علاوه بر مراقبت های معمول بارداری، پس از دو جلسه مشاوره و فراگیری تکنیک آرام سازی عضلانی به مدت 10 هفته، این تمرینات را در منزل انجام دادند و برگه ثبت عملکرد روزانه را تکمیل نمودند. داده ها با استفاده از پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناختی و پرسشنامه ی اضطراب اسپیلبرگر تکمیل گردید. داده ها با نرم افزار SPSS-20 و آزمون های آماری تی تست، تی زوجی و تحلیل کوواریانس تحلیل شد.
  یافته ها
  تحلیل داده ها بیانگر همگن بودن سطوح اضطراب آشکار و پنهان در دو گروه قبل از مداخله بود. پس از مداخله در گروه کنترل افزایش معنی دار (0.001>P) و در گروه آزمون کاهش معنی داری (0.001>P) در میانگین و انحراف معیار اضطراب آشکار و پنهان مشاهده گردید.
  نتیجه گیری
  آموزش تکنیک آرام سازی پیشرونده عضلانی به زنان باردار می تواند تاثیر بسزایی بر کاهش اضطراب آنان داشته باشد.
  کلیدواژگان: اضطراب، آرام سازی پیشرونده عضلانی، مشاوره، بارداری
 • افضل اکبری بلوطبنگان *، سیاوش طالع پسند صفحات 10-19
  سابقه و هدف
  قلدری پدیده ای شایع در مدارس سراسر جهان می باشد. بنابراین روا سازی ابزارهای پرکاربرد در این حوزه حائز اهمیت است. هدف از پژوهش حاضر بررسی ساختار عاملی و ویژگی های روان سنجی پرسشنامه شیوع قلدری بود.
  مواد و روش ها
  طرح پژوهش حاضر توصیفی و از نوع مطالعات روان سنجی است. تعداد 400 نفر (200 دختر و 200 پسر) از بین دانش آموزان مدارس متوسطه شهر قم به روش نمونه گیری خوشه ایانتخاب شدند و پرسشنامه شیوع قلدری (BPQ) و بهزیستی ذهنی (جهت روایی واگرا) را تکمیل کردند. برای تحلیل داده ها از روش های تحلیل عاملی، ضریب آلفای کرونباخ و همبستگی پیرسون با استفاده از نرم افزارهای SPSS-22 و AMOS-21 استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج تحلیل عاملی نشان داد که پرسشنامه از سه عامل اشباع شده و از شاخص های برازش مناسبی برخوردار است. بین شیوع قلدری با بهزیستی ذهنی (P<0.05، r=-0.10) و پیشرفت تحصیلی (P<0.01، r=-0.18) رابطه منفی و معنی داری مشاهده شد. ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه 0.81 و برای هر کدام از خرده مقیاس ها شامل قلدری 0.81، قربانی 0.75 و نفع اجتماعی 0.70 به دست آمد که در سطح قابل قبول بودند.
  نتیجه گیری
  نسخه فارسی پرسشنامه شیوع قلدری در جامعه دانش آموزان، از خصوصیات روان سنجی قابل قبولی برخوردار است و می توان از آن به عنوان ابزاری معتبر در پژوهش های روان شناختی استفاده کرد.
  کلیدواژگان: شیوع قلدری، ساختار عاملی، دانش آموزان
 • افسانه شهبازی راد *، فیروزه غضنفری، منظر عباسی، فرشته محمدی صفحات 20-27
  سابقه و هدف
  کیفیت زندگی به عنوان یکی از پدیده های مهم سلامتی از عوامل مختلفی تاثیر می پذیرد. پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش سرسختی روان شناختی و سلامت معنوی در تبیین کیفیت زندگی دانشجویان انجام شد.
  مواد و روش ها
  طرح پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال تحصیلی 93-1392 بود. حجم نمونه برآورد شده 120 نفر بود که به صورت نمونه گیری خوشه ایانتخاب شدند. ابزارهای اندازه گیری شامل پرسشنامه سرسختی روان شناختی اهواز، مقیاس سلامت معنوی پالوتیزیان و پارک و پرسشنامه کیفیت زندگی (SF-36) و همچنین برگه اطلاعات جمعیت شناختی دانشجویان بود. تحلیل داده ها در ویرایش 19 نرم افزار SPSS و با استفاده از آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام انجام پذیرفت.
  یافته ها
  بین سرسختی روان شناختی و کیفیت زندگی همبستگی مثبت معنی داری وجود داشت (0.05>P). بین سلامت معنوی و کیفیت زندگی نیز رابطه مثبت و معنی داری مشاهده شد (0.05>P)، اما بین کیفیت زندگی و سلامت معنوی در بعد وجودی رابطه معنی داری مشاهده نشد، در حالی که در بعد مذهبی رابطه معنی داری وجود داشت (0.05>P). سرسختی روان شناختی و سلامت معنوی جمعا 11.3 درصد واریانس کیفیت زندگی را پیش بینی کردند.
  نتیجه گیری
  با توجه به رابطه بین متغیرهای پژوهش، پیشنهاد می شود به منظور بالا بردن کیفیت زندگی دانشجویان، با تدارک بسته های آموزشی در خصوص افزایش سلامت معنوی و سرسختی روان شناختی در دانشگاه ها اقدامات مناسب صورت گیرد.
  کلیدواژگان: کیفیت زندگی، سلامت معنوی، دانشجویان
 • فاطمه سلیمی *، غلامرضا گرمارودی، سید مصطفی حسینی، عزیزاله باطبی صفحات 28-37
  سابقه و هدف
  سالمندان به علت مشکلات فراوان جسمی و روانی مستعد ابتلا به آسیب های مختلفی می باشند، لذا نیازمند توجه و رعایت برنامه خودمراقبتی موثر در ارتقاء سلامت خود می باشند. مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر مداخله آموزشی برنامه خودمراقبتی بر روند کیفیت زندگی سالمندان انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه تجربی بود که بر روی 160 نفر از سالمندان تحت پوشش 8 مرکز بهداشتی درمانی شهر زنجان انجام شد. نمونه ها به روش خوشه ایانتخاب شده و به صورت تصادفی به دو گروه آزمون (80 نفر) و کنترل (80 نفر) تقسیم شدند. برای گروه آزمون 6 جلسه آموزشی یک ساعته در زمینه برنامه خود مراقبتی برگزار گردید. ابزارهای مورد استفاده شامل اطلاعات جمعیت شناختی و پرسشنامه کیفیت زندگی SF-36 بود. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS ویرایش 20 و با به کارگیری آزمون های کای دو، دقیق فیشر، تی مستقل و تی زوجی مورد تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  نتایج نشان دهنده افزایش میانگین نمرات ابعاد مختلف کیفیت زندگی سالمندان گروه آزمون پس از انجام مداخله آموزشی بود (0.001>P).
  نتیجه گیری
  اگر سالمندان در مورد شیوه های صحیح زندگی اطلاعات درستی داشته باشند، می توان از بسیاری از مشکلات آنها پیشگیری نمود یا به نحو مطلوبی آنها را کنترل کرده و در جهت ارتقاء کیفیت زندگی آنان برنامه ریزی نمود.
  کلیدواژگان: سالمندی، کیفیت زندگی، خود مراقبتی
 • مرتضی مجیدایی، سعید پیرعین الدین *، عبدالرحیم کسایی صفحات 38-46
  سابقه و هدف
  با توجه به توسعه سریع و استفاده گسترده از تلفن همراه و اثرات متنوع آن بر روی تعاملات و ارتباطات، مطالعه اثرات منفی استفاده از تلفن همراه بر روی سلامت کاربران حائز اهمیت است. پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش استفاده مفرط از تلفن همراه در پیش بینی کیفیت خواب، اضطراب و افسردگی در بین دانشجویان انجام پذیرفت.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر از نوع توصیفی-همبستگی است. جامعه پژوهش شامل تمامی دانشجویان دانشگاه های خوارزمی و پیام نور کرج در سال تحصیلی 94-1393 و نمونه 240 نفر از دانشجویان بود که به روش خوشه ایچند مرحله ای انتخاب گردیدند. برای گردآوری داده ها از مقیاس استفاده مفرط از تلفن همراه (COS)، آزمون کیفیت خواب پترزبورگ (PSQI) و مقیاس اضطراب- افسردگی هاسپیتال (HADS) استفاده گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از ویرایش 21 نرم افزار SPSS و به روش همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه همزمان انجام شد.
  یافته ها
  نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که متغیر استفاده مفرط از تلفن همراه، تغییرات کیفیت خواب و اضطراب- افسردگی را به ترتیب با 31 و 14 درصد پیش بینی می کند و این متغیر همبستگی مثبت و معنی داری و با کیفیت خواب (r=0.56، P<0.001) و اضطراب-افسردگی (r=0.38، P<0.001) دارد.
  نتیجه گیری
  استفاده مفرط از تلفن همراه می تواند تغییرات کیفیت خواب و اضطراب و افسردگی دانشجویان را پیش بینی نماید و پژوهشگران و متخصصین روان درمانی می توانند با کنترل این عامل، مسبب ارتقاء کیفیت زندگی و سلامت روان دانشجویان گردند.
  کلیدواژگان: اضطراب، تلفن همراه، افسردگی، دانشجویان
 • سمیرا محمدی، فضل الله غفرانی پور* صفحات 47-55
  سابقه و هدف
  پوکی استخوان اختلال متابولیک استخوانی شایع در زنان است که آسان ترین و ارزان ترین راه مقابله با آن پیشگیری اولیه است، درنتیجه آموزش عوامل خطر و رفتارهای پیشگیرانه در سال های نوجوانی مهم است. پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر آموزش پیشگیری از پوکی استخوان بر آگاهی، نگرش و رفتار دانش آموزان دختر نوجوان کرمانشاه صورت گرفت.
  مواد و روش ها
  مداخله نیمه تجربی حاضر بر روی 118 دانش آموز دختر نوجوان شهر کرمانشاه در سال 1393 صورت گرفت. شرکت کنندگان با نمونه گیری خوشه ایاز مدارس راهنمایی ناحیه سه شهر انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمون (53 نفر) و کنترل (65 نفر) قرار گرفتند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه ای چهاربخشی شامل مشخصات جمعیت شناختی، آگاهی، نگرش و رفتار در زمینه پیشگیری از پوکی استخوان بود. داده ها قبل و یک ماه بعد از مداخله آموزشی در نرم افزار SPSS-19 و با استفاده از آزمون های تی مستقل، من ویتنی، کای دو و همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  میانگین نمره آگاهی، نگرش و رفتار در گروه آزمون و کنترل در قبل از مداخله تفاوت معنادار نداشت (0.05P) ولی مقایسه میانگین رفتار در دو گروه اختلاف معناداری نشان نداد (0.05
  نتیجه گیری
  آموزش در زمینه پیشگیری از پوکی استخوان باعث افزایش آگاهی و نگرش دانش آموزان دختر نوجوان در کرمانشاه گردید ولی منجر به انجام رفتار نگردید که بایستی این مساله در طراحی مداخلات آموزشی در این گروه هدف مدنظر باشد.
  کلیدواژگان: نوجوان، نگرش، رفتار، آگاهی، پوکی استخوان
 • اثربخشی برنامه آموزشی مبتنی بر نظریه رفتار برنامه ریزی شده بر افزایش مصرف صبحانه در بین دانش آموزان دبیرستانی شهر همدان
  علی محمدی منش، فاطمه رخشانی *، روزیتا عیوضی، مریم فرهادیان صفحات 56-65
  سابقه و هدف
  صبحانه اولین وعده غذای مصرفی در روز است و مصرف آن توسط کودکان و نوجوانان با دریافت کافی مواد مغذی ارتباط دارد. مطالعه حاضر با هدف تعیین اثربخشی برنامه آموزشی مبتنی بر نظریه رفتار برنامه ریزی شده در افزایش مصرف صبحانه در بین دانش آموزان دبیرستانی شهر همدان انجام گردید.
  مواد و روش ها
  این مطالعه نیمه تجربی بر روی 140 نفر (70 نفرگروه مداخله و 70 نفر گروه کنترل) از دانش آموزان دبیرستانی شهر همدان که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند، انجام شد. پرسشنامه مشتمل بر سوالات دموگرافیک و سازه های نظریه رفتار برنامه ریزی شده بود که به روش خودگزارش دهی قبل و دو ماه بعد از مداخله آموزش توسط دانش آموزان گروه مداخله و کنترل تکمیل گردید. شرکت کنندگان گروه مداخله سه جلسه آموزشی مبتنی بر سازه های نظریه رفتار برنامه ریزی شده را دریافت کردند. داده ها با استفاده از SPSS-19 و با آزمون های تی مستقل، تی زوجی و کای دو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  یافته های پژوهش نشان داد که بین میانگین نمره مربوط به سازه های تئوری رفتار برنامه ریزی شده (نگرش، کنترل رفتاری، قصد رفتاری) در گروه مداخله قبل و بعد از مداخله آموزشی اختلاف معنی داری وجود دارد.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه، لازم است که برنامه های آموزشی مناسب جهت افزایش مصرف صبحانه در مدت زمان طولانی تری با استفاده از سایر تئوری های آموزش انجام شود.
  کلیدواژگان: صبحانه، آموزش بهداشت، نظریه رفتار برنامه ریزی شده، دانش آموزان
|
 • Fateme Shobeiri, Masoome Taravati, Javad *, Farzaneh Soltani, Manoochehr Karami Pages 1-9
  Background And Objectives
  Progressive muscle relaxation is a non-invasive, cost-effective and without complications method that can be done independently by the individual. Considering the importance of psychological problems during pregnancy, the purpose of this study was to evaluate the effect of progressive muscle relaxation counseling on anxiety among primigravida women referred to health care centers in Hamadan.
  Materials And Methods
  This study was a randomized clinical trial with two groups (experimental and control) with pre-test and post-test. 120 women were referred to health centers in Hamadan city who experience their first pregnancy consecutively enrolled in the study, after obtaining informed consent. They were randomly assigned to intervention and control groups (60 women in each group) by allocation concealment. The control group only received routine prenatal care but experimental group after two counseling sessions and learning muscle relaxation techniques performed progressive muscle relaxation exercises from 21-22 weeks for 10 weeks, and completed the daily performance sheet of relaxation. The study data collection tools included a demographic questionnaire, Spielberger State-Trait anxiety inventory and the daily performance sheet for intervention group. Data were analyzed in SPSS-20 using Independent Samples T Test, ANCOVA and Paired t test.
  Results
  Data analysis reflects the homogeneity of the state and trait anxiety levels in both groups before the intervention. The results showed that state and trait anxiety in the control group after the intervention was significantly increased (P<0.001), but experimental group showed a significant decrease in state and trait anxiety after intervention (P<0.001).
  Conclusion
  Teaching Progressive Muscle Relaxation techniques to pregnant women can have a significant impact on reducing pregnancy anxiety.
  Keywords: Anxiety, Autogenic Training, Counseling, Pregnancy
 • Afzal Akbari, Balootbangan*, Siavash Talepasand Pages 10-19
  Background And Objectives
  Bullying is something that has been common in schools across the world. Therefore assesses the psychometric properties of these structures is important. The aim of this study was the factorial structure and psychometric properties of bullying prevalence questionnaire.
  Materials And Methods
  The present study was descriptive and of psychometric studie's type. For this purpose, 400 students (200 boys and 200 girls) were selected by multistage cluster sampling method & answered Bullying Prevalence Questionnaire and subjective well-being inventory (Divergent validity). For data analysis, of factor analysis method, Cronbach's alpha coefficient and The Pearson correlation was used by software SPSS version 22 and AMOS version 21.
  Results
  factor analysis result showed that this questionnaire was saturated with three factors and it has good fitness scales. Significant negative e relationships between bullying prevalence with subjective well-being (r=-0.10 & P&le0.05) and academic achievement (r= -0.18 & P&le0.01) was obtained. Cronbach's alpha for the total scale 0.81 and for each of the subscales, including bullying 0.81, victim 0.75 and pro-social 0.70 and that all was satisfactory.
  Conclusion
  Findings of the research showed the Persian version of the Bullying Prevalence Questionnaire is acceptable among students concerning psychometric characteristic and it can be used as a valid instrument for psychological studies.
  Keywords: Bullying Prevalence, Factorial Structure, Students
 • Afsaneh Shahbazirad *, Firoozeh Ghazanfari, Manzar Abbasi, Fereshteh Mohammadi Pages 20-27
  Background And Objectives
  Nowadays, the quality of life is one of the main phenomena’s in the health that is affected by factors. The aim of this study was to investigate the role of psychological hardiness and spiritual health in predict the quality of life among students.
  Materials And Methods
  This descriptive -correlational study was conducted on 120 students of Kermanshah University of Medical Sciences in the 2013 &2014 years. Participants were selected by cluster sampling method. The data were collected using a demographic questionnaire, Ahvaz psychological hardiness questionnaire, spiritual health questionnaire Paloutzian & Park and Quality of life questionnaire. Data were analyzed in SPSS.19, using Pearson correlation test and stepwise regression analysis.
  Results
  There was a significant positive correlation between psychological hardiness and quality of life (P<0.05), There was a significant positive correlation between spiritual health and quality of life (P<0.05). But there was no significant relationship between quality of life and spiritual health in dimension of existential. While there was significant relationship in religious dimension (P<0.05). Psychological hardiness and spiritual health can predict 11.3 % of the variance in quality of life.
  Conclusions
  Considering the relationship between the variables, it is better to provide of training packages about the increasing spiritual health and psychological hardiness in order to enhance the quality of life of university students.
  Keywords: Quality of Life, Spirituality, Students
 • Fatemeh Salimi *, Golamreza Garmaroudi, Seyed Mustafa Hosseini, Azizollah Batebi Pages 28-37
  Background And Objectives
  Since elders are susceptible to various impairments due to various physical and mental problems, thus they need more attention and abiding efficient self-care program for their health promotion. Present study investigates the effect of self-care training program on quality of life elderly.
  Materials And Methods
  This is a pre and post quasi-experimental study was carried out on 160 elderly clients were selected from 8 health care centers in Zanjan. The elderly selected by randomized sampling and assigned to two groups of experimental (n=80) and control (n=80) groups. The experimental group Participated in self- care training program for 6 one- hour session. Study instrument were questionnaires regarding demographic information and Short Form Health Survey (SF-36). Data analysis was performed using SPSS-22 software by Independent T-test, Mann-Whitney and Chi-square.
  Results
  The finding showed a significant difference in the mean scores of quality of life between the experimental and control groups after intervention (P<0.001).
  Conclusions
  Self-care education to elderly about the practices of proper nutrition, exercise, rest and medication can prevent a lot of problems and help them to improve their quality of life.
  Keywords: Aged, Quality of life, Self, care
 • Morteza Majidaei, Saeed Pireinaladin*, Abdulrahim Kasaee Pages 38-46
  Background and Objectives
  Because of the quick development and widespread use of mobile phones and various effects on the interaction and communication, it is important to study negative effects on the health of mobile phone users. The overall aim of the present study, investigate variable Cell-Phones over use as a predictor of Sleep Quality and Anxiety and Depression among student college.
  Materials And Methods
  This descriptive–correlation study carried on all students of Kharazmi and Payam-e-Noor universities of Karaj in the 2014 -15 school-years and the sample consisted of 240 persons that were selected by multi stage cluster sampling. For data gathering, questionnaires such as Cell-Phones Over Use Scale (COS), Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) and Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) were used. Data analysis were performed via Pearson correlation and multiple regressions (stepwise) methods with SPSS- 21 software in 0.01 P-Value.
  Results
  Results of regression showed that variable of Cell-Phones over use, variance of Sleep quality, anxiety and depression, respectively, 0.31% and 0.14% predicts and positively and significantly (r=0.56, P<0.01), (r=0.38, P<0.01) correlated with sleep quality, anxiety and depression.
  Conclusion
  The variable of Cell-phones over use can predict cause changes in sleep quality and anxiety and depression among students, researchers and psycho therapists can control these factors to enhance the quality of life and mental health of them.
  Keywords: Anxiety, Cell Phones, Depression, Students
 • Samira Mohammadi, Fazlollah Ghofranipour* Pages 47-55
  Background And Objectives
  Osteoporosis is a common metabolic bone disorder among the women. Primary prevention is the easiest and cheapest way to deal with this condition. So, it is important to educate about osteoporosis risk factors and preventive behaviors during adolescence. This study aimed to evaluate the effect of osteoporosis prevention education on knowledge, attitude and practice of adolescent girl students in Kermanshah city.
  Materials And Methods
  We performed this quasi experimental research in 118 adolescent girl students in Kermanshah (2014). Participants were selected with multistage cluster sampling among guidance schools of the city. They were allocated randomly to intervention (n=53) and control group (n=65). We collected data by a four part questionnaire: demographic information, knowledge, attitude and behavior about osteoporosis prevention. Data were analyzed in SPSS-19 using T-test, Mann-Whitney test, Chi-square and Pearson’s correlation.
  Results
  The mean scores of knowledge, attitude and practice displayed no significant difference between case and control group at pre-intervention (P>0.05). But, averages of knowledge and attitude increased significantly in the training group after performing educational program (P<0.005). Although the behavior mean had no significant change in two group at post- intervention (P>0.05).
  Conclusion
  Educating about osteoporosis prevention led to promote knowledge and attitude of adolescent girl students in Kermanshah. However, this training had no influence on behavior. It is necessary to consider this problem in designing educational intervention in this target group.
  Keywords: Adolescent, Attitude, Behavior, Knowledge, Osteoporosis
 • Effectiveness of Educational Intervention Based on Theory of Planned Behavior for Increasing Breakfast Consumption among High School Students in Hamadan
  Ali Mohammadimanesh, Fateme Rakhshani *, Rozita Eivazi, Marym Farhadian Pages 56-65
  Background And Objectives
  Breakfast, the first meal of the day, provides children and adolescents with adequate nutrients. The purpose of this study was to investigate the effectiveness of an educational intervention to increase breakfast consumption among high school students in Hamadan based on the Theory of Planned Behavior (TPB).
  Materials And Methods
  This quasi-experimental study was performed on 140 high school students (70 in the intervention group, 70 in the control group), selected by random sampling method. Data were collected using a self-report questionnaire containing items on demographic characteristics, and constructs of the TPB. In both groups, the questionnaires were filled out through interviews before and two months after the intervention. Participants in the intervention group received three sessions of training based on the constructs of the TPB. Data were analyzed in SPSS-19 using inferential statistics, such as the independent t-test, paired t-test and chi-square test.
  Results
  The findings showed that the mean score of the constructs of the TPB (attitude toward the behavior, perceived behavior control and behavioral intention) in the intervention group did not significantly change after the intervention.
  Conclusion
  Based on the results of this study, it is necessary that training programs for increasing breakfast consumption be conducted for longer periods and using other theories.
  Keywords: Breakfast, Health Education, Theory of Planned Behavior, Students