فهرست مطالب

پزشکی ارومیه - سال بیست و ششم شماره 11 (بهمن 1394)
 • سال بیست و ششم شماره 11 (بهمن 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/11/29
 • تعداد عناوین: 10
|
 • داریوش شیخ الاسلامی وطنی، محمدرضا بلوریان، رحمان رحیمی صفحات 912-920
  پیش
  زمینه وهدف
  برخی مطالعات نشان داده اند مکمل بتا آلانین ممکن است خستگی را هنگام فعالیت های شدید ورزشی به تاخیر بیاندازد. هدف پژوهش حاضر مطالعه تاثیر 10 روز مصرف دوزهای مختلف بتاآلانین بر میزان خستگی عصبی- عضلانی و سطوح لاکتات خونبود.
  مواد و روش کار
  40 مرد فعال با میانگین سن6/2±9/21 سال وشاخص توده بدنی 8/1± 54/24 کیلوگرم بر متر مربع به طور تصادفی به چهار گروه 10 نفره [دریافت 2، 4 و 6 گرم مکمل بتاآلانین (گروه های تجربی) ویا دارونما (گروه کنترل)[تقسیم شدند.آزمودنی ها قبل و پس از اتمام دوره 10 روزه مکمل سازی بتا آلانین،4 فعالیت 30 ثانیه ای وینگیت را با حداکثر توان اجرا کردند. استراحت بین هر فعالیت 4 دقیقه بود. در هر مرحله، اولین و دومینخون گیری، به ترتیب قبل از شروع اولین فعالیت و 6 دقیقه پس از اتمام چهارمین فعالیت انجام گرفت. امپلی تود حاصل از EMG نیز به عنوان عامل ارزیابی خستگی، قبل از شروع فعالیت و حین چهارمین تست وینگیت محاسبه شد.
  یافته ها
  دریافت دوزهای مختلف مکمل بتاآلانین تاثیری بردامنه موج M عضله پهن خارجی نداشت. به عبارت دیگر، تغییرات درون گروهی (p=0.078) و بین گروهی (p=0.66) -هیچ کدام- معنادار نبودند. همچنین، پس از فعالیت های تکراری وینگیت، میزان لاکتات در تمامیگروه های دریافت کننده مکمل و گروه دارونما افزایش معنادارییافت (p<0.001)، در حالی که بین گروه ها اختلافیمشاهده نشد (p=0.1).
  بحث و
  نتیجه گیری
  یافته هاحاضر پیشنهاد می دهد که انجام فعالیت های تکراری بیشینه منجر به افزایش معنادار لاکتات می شود، اما مصرف کوتاه مدت مکمل بتاآلانین با دوزهای مختلف تاثیری بر خستگی عصبی- عضلانی و تجمع لاکتات خون ندارد
  کلیدواژگان: بتاآلانین، خستگی، عصبی عضلانی، لاکتات
 • شادی محبی، یوسف جانباز، ساناز سرپیرای درفشی، محمدرضا بدیعی صفحات 921-930
  پیش زمینه و هدف
  یکی از نگرانی های متخصصین ارتودنسی، ایجاد خراش در لایه سطحی مینا متعاقب جدا نمودن به راکت های ارتودنسی و برداشتن بقایای ماده چسبنده است. ازاین رو در مطالعه حاضر خشونت سطحیرخ داده متعاقب استفاده از دو نوع فرز، تنگستن کارباید با سرعت کم وآرکانزاس با سرعت بالا، مورد ارزیابی قرار گرفت.
  مواد و روش کار
  دراینتحقیقتجربی- آزمایشگاهی، از 72 دندانپرمولر اول و دوم سالمکشیدهشدهجهت درمانارتودنسی استفاده گردید. پس از اچ نمودن سطح لبیال، به راکت ها توسط کامپوزیت نوری به دندان ها باند شدند. پساز 24 ساعت، به راکت های ارتودنسی با استفاده از fine cutter و با گرفتن از مزیال و دیستال به راکت به روش peelingدباند شدند تا حداقل آسیب به مینای دندان وارد شود. سپس دندان هابه صورت تصادفی (در هر گروه 36 دندان) برای برداشت بقایای کامپوزیت رزین با فرز تنگستن کارباید 12 پره سوار شده بر آنگل و یا فرز ارکانزاس سوار شده بر توربین تقسیم شدند. خشونت سطحینمونه ها بر اساس ایندکس Howell توسط استریو میکروسکوپمورد ارزیابی قرار گرفت و مدت زمانلازمبرایبرداشتکاملرزینادهزیوازسطوحمیناییهمبرحسبثانیهمحاسبه و ثبت شد.داده ها به کمک آزمون آماری نان پارامتریک کای دوتجزیه وتحلیل گشتند.
  یافته ها
  در گروه تنگستن کارباید میزان خشونت سطحی به میزان معنی داری نسبت به قبل از مطالعه افزایش یافت (P=0.001). در گروه آرکانزاس نیز میزان خشونت سطحی نسبت به قبل از مطالعه افزایش قابل توجهییافت. (P=0.004). در مقایسه دو روش مختلف با یکدیگر، پس از انجام مداخله، تفاوت آماریمعنی داری مشاهده نشد (P=0.431). مدت زمان صرف شده توسط فرز آرکانزاس به میزان معنی داریکم تر از فرز تنگستن کارباید بود (P=0.00).
  بحث و نتیجه گیری
  بهنظرمی رسدکهاستفادهازفرزآرکانزاس باتوجهبهخشونتسطحیایجادشدهیکساننسبتبهفرزتنگستنکارباید و همچنین سرعت عمل بالاتر، قابلتوجیهبودهوروشی مناسب جهت برداشت بقایای کامپوزیت باشد. بااین وجود مطالعاتبیشتر در این زمینه موردنیاز است.
  کلیدواژگان: خشونت سطحی مینا، دباند براکت ارتودنسی، فرز تنگستن کارباید و فرز آرکانزاس
 • زهرا مهربان، لیلا علیزاده، خسرو صادق نیت صفحات 931-940
  پیش
  زمینه وهدف
  زایمانزودرسیکواقعهمهمدر دورانپریناتالاستکهحدودا در 12-5درصد بارداری هارخمی دهد،پاره ای از مطالعات نشان دادند که یک از علل موثر بر آن خواب و اختلالات مربوط به آن مثل آپنه در خواب باشد. این مطالعه باهدف تعیین ارتباطآپنه در خواب با زایمان زودرس در شهرستان اردبیل انجام شد.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر یک مطالعه تحلیلیآینده نگر بود که بر روی 234 زن باردار 28-32 هفته جهت تعیین علائم آپنه در خواب انجام شد. روش نمونه گیری از نوع چندمرحله ای بود. نمونه هایی که مشخصات واحدهایموردپژوهش را داشتند وارد مطالعه شدند و دو گروه (118 نفرگروه بدون آپنه در خواب و 116 نفر گروه مبتلا به آپنه در خواب)ازنظر رخداد زایمان زودرس مورد پیگیری قرار گرفتند. داده با استفاده از پرسشنامه های دموگرافیک و مامایی، پرسشنامه برلین و پرسشنامه خواب آلودگی طی روز ایپورث ESSجمع آوری و با نرم افزارSPSS مورد ارزیابی قرار گرفتند.
  یافته ها
  28 نفر (1/65 درصد) در گروه مبتلا به آپنه در خواب و 15 نفر (2/47درصد) در گروه بدون آپنه در خواب دارای زایمان زودرس بودند کهاختلاف بین دو گروهمعنی دار بود)03/0>p) و خطر وقوع زایمان زودرس در زنان مبتلا به آپنه در خواب 08/2 برابر افراد طبیعی بود)08/2=OR). همچنین، متغیرهایی مثل میزان خواب کم تر از 8 ساعت ودفعات خروپف مرتبط با آپنه ارتباط معناداری با زایمان زودرس داشت (05/0p<).
  نتیجه گیری
  آپنه در خواب وقوعخطر زایمان زودرس را افزایش می دهد.
  کلیدواژگان: زایمان زودرس، آپنه در خواب، اردبیل، خروپف
 • علی تقوی زنوز، زهرا میرزایی گباران، مرضیه آقازاده، احسان خشابی صفحات 941-947
  پیش
  زمینه وهدف
  تابش امواج تلفن های همراه یکی از دغدغه های سلامت عمومیمی باشد. هدف از مطالعه حاضر بررسی ارتباطمیزان جذب امواج تلفن های همراهبا حجم بزاقو میزان CRPبزاقیمی باشد.
  موادوروش ها
  بزاق غیر تحریکی از 310 نفر گرفته شد. تلفن های همراه برحسب شدت میزان جذب امواج به سه گروه تقسیم شدند. نمونه ها جهت تعیین ارتباط ممکن میان میزان جذب امواج تلفن های همراهبا حجم بزاقو میزان CRPبزاقی بررسی شدند.
  یافته ها
  رابطه معنی داری میان میزان جذب امواج تلفن های همراهبا حجم بزاق دیده نشد(p>0.05(از سوی دیگر رابطه معنی داری میان میزان جذب امواج تلفن های همراهبا CRPبزاقی مشاهده شد(p<0.05).
  نتیجه گیری
  امواج تلفن های همراه تاثیری بر حجم بزاقی ندارند. مقدار CRP بزاقیبه طورمعنی داری با شدت میزان جذب امواج تلفن های همراه افزایش میابد.
  کلیدواژگان: تلفن همراه، میزان جذب امواج، بزاق، CRP
 • زینب خانجانی، جلیل باباپور خیرالدین، سیدغلامرضا نورآذر، محسن سروری صفحات 948-959
  پیش
  زمینه وهدف
  اختلالات تیک ازجملهمهم ترین اختلالات دوران کودکی است که در صورت عدم درمان و بهبودیمی تواند زندگی حال و آینده کودکان مبتلا را تحت تاثیر قرار دهد. پژوهش حاضر به منظور تعیین اثربخشی آموزش فنون وارونه سازی عادت در کاهش شدت، فراوانی، پیچیدگی و تداخل سندرم تورت و تیک های حرکتی صورت گرفته است.
  مواد و روش کار
  در این پژوهش از طرح آزمایشی تک موردی با خط پایه استفاده شده است. شرکت کنندگان این پژوهش را 3 پسر 7 تا 12 ساله از مراجعه کنندگان به کلینیک روان پزشکی شهر تبریز تشکیل دادند که بر اساس نمونه گیری هدفمند و پس از مصاحبه تشخیصی مبتلا به سندرم تورت (1 نفر) و تیک حرکتی (2 نفر) تشخیص داده و بر اساس ملاک های ورود و احراز شرایط پژوهش انتخاب شدند. شرکت کنندگان پس از اجرای خط پایه وارد طرح درمان شدند و آموزش فنون وارونه سازی عادت را به صورت انفرادی در طی 8 جلسه دریافت کردند که این جلسات دو بار در هفته، هر جلسه به مدت 60 دقیقه و در طول 1 ماه تشکیل شدند. تغییرات درمانی، درصد بهبودی و اندازه اثر درمان توسط مقیاس شدت کلی تیک یل (YGTSS) به دست آمد.
  یافته ها
  نتایج پژوهش حاضر نشان داد که آموزش فنون وارونه سازی عادت باعث کاهش شدت، فراوانی، پیچیدگی و تداخل سندرم تورت و تیک های حرکتیمی شود. پیگیری 1 ماهه بعد از اتمام درمان حاکی از ماندگاری این نتایج بود.
  بحث و نتیجه گیری
  کودکان مبتلا به انواع اختلالات تیک و خانواده هایآن هامی توانند با یادگیریمجموعه ای از فنون رفتاری کاهش و بهبودیقابل ملاحظه ای را در تیک ها شاهد باشند. آموزش فنون وارونه سازی عادت یکی از درمان هایموثر رفتاری برای این گروه از اختلالات می باشد.
  کلیدواژگان: وارونه سازی عادت، سندرم تورت، تیک حرکتی
 • نرگس دارابی، صابر یوسفی، نیما حسینی جزنی صفحات 960-968
  پیش
  زمینه وهدف
  مقاومت های چندگانه دارویی در جدایه های کلبسیلا پنومونیه از چالش های اساسی درمان محسوب می گردد. فسفومایسین از آنتی بیوتیک هایمهارکننده سنتز پپتیدو گلی کان با طیف اثر وسیع است. هدف از این مطالعه بررسی اثر فسفومایسین بر رویجدایه های بیمارستانی کلبسیلا پنومونیه مقاوم به ایمی پنم برخوردار از مقاومت چندگانه دارویی است.
  مواد و روش کار
  43 جدایه کلبسیلا پنومونیه مقاوم به ایمی پنم برخوردار از مقاومت دارویی چندگانه از بیمارستان های آموزشی ارومیه جمع آوری و تعیین هویت گردیدند. تعیین حساسیت جدایه ها نسبت به آنتی بیوتیک های مختلف با روش انتشار از دیسکصورت گرفت. درنهایت حداقل غلظت بازدارندگی و حداقل غلظت کشندگیآنتی بیوتیک فسفومایسین در محدوده غلظت 1024-8 میلی گرم بر لیتر تعیین گردید.
  یافته ها
  همه جدایه های مورد آزمایش نسبت به فسفومایسین مقاوم بودند. حداقل غلظت بازدارندگیو کشندگی برایجدایه ها در محدوده 512-1024 میکروگرم بر میلی لیتر تعیین گردید. با در نظر گرفتن معیارهایEUCASTدرصورتی که حداقل غلظت بازدارندگیآنتی بیوتیک برایجدایه ها برابر یا بیشتر از 32μg/ml باشد، جدایه مقاوم به فسفومایسین در نظر گرفته می شود، لذا کلیه جدایه هابه عنوانجدایه های مقاوم به این آنتی بیوتیک در نظر گرفته شدند.
  بحث و نتیجه گیری
  علی رغم اینکه برخی از سایر مطالعات کارایی این آنتی بیوتیک را در درمان عفونت های ناشی از باکتری های مقاوم متعلق به خانواده انتروباکتریاسه تائید نموده اند، در منطقه تحت مطالعه فسفومایسین در درمان عفونت های ناشی از کلبسیلا پنومونیه مقاوم به ایمی پنمغیرکارا است.
  کلیدواژگان: کلبسیلا پنومونیه، فسفومایسین، ایزوله های بالینی، مقاومت دارویی چندگانه
 • سیامک عصری رضایی، بهرام دلیر نقده، زهرا نوری سبزیکار صفحات 969-983
  پیش
  زمینه وهدف
  روییک عنصر ضروری و آنتی اکسیدانت بوده و نقش مهمی در متابولیسم گلوکز و انسولین ایفا می نماید و تغییر مقادیر آن می تواندیکی از فاکتورهای دخیل در پاتوژنز دیابت ملیتوس باشد. تغییر در مقادیر سرمی روی در بیماران دیابتیمشاهده شده و در این رابطه گزارش شده است که سطوح پائین روییکی از فاکتورهای اصلی در القایبیماری های قلبی و عروقی در مبتلایان به دیابت ملیتوس می باشد. هدف از این مطالعه بررسیتاثیرات تجویز خوراکی نانوذرات اکسید روی جایگزین مکمل های سولفات روی بر شاخص های اختلالات قلبی (تروپونین I و فعالیت آنزیم CK-MB) در رت های مبتلا به دیابت ملیتوس می باشد.
  مواد و روش کار
  تعداد 120 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار انتخابو در دو گروه اصلی دیابت و سالم تقسیم شدند. با تجویز استرپتوزوتوسین (45 mg/kg) به صورت داخل پریتوئنبیماری دیابت ملیتوس تیپ I القا گردید. نانوذرات ZnOبا دزهای 1، 3 و 10 میلی گرم و سولفات روی با دز 30 میلی گرم برای هر کیلوگرم وزن بدن به مدت 56 روز به صورت گاواژ تجویز گردیدند. نمونه های خون در زمان های 7، 28 و 56 روز مستقیما از قلب اخذ و مقادیر گلوکز، انسولین، روی، تروپونین I و فعالیت آنزیم CK-MB در سرم اندازه گیری شدند.
  یافته ها
  نتایج این مطالعه نشان داد در رت های دیابتیک به دنبال القای دیابت، به طورمعنی داری مقادیر گلوکز افزایش و از مقادیر روی و انسولین کاسته شد (P<0.001). در رت های مبتلا به دیابت ملیتوس تیپ I سطوح سرمی تروپونین I و فعالیت آنزیم CK-MB افزایش معنی داری داشت (P<0.001). تجویز نانوذرات ZnOدر دز 3 میلی گرم سطح گلوکز خون را به طورمعنی دار کاهش داده و در مقابل مقادیر روی و انسولین را افزایش داد (P<0.001). همچنین تجویز نانوذرهZnO اثرات محافظتی بر قلب را با کاهش معنی دار تروپونین I و فعالیت آنزیمCK-MB نشان داد (P<0.01). در مقابل تجویز نانو ذرات در دز 10 میلی گرمآسیب های قلبی را القا و مقادیر سرمی تروپونین I و فعالیت آنزیم CK-MB را به طورمعنی داری افزایش داد (P<0.01). سولفات روی در دز 30 میلی گرم اثرات مشابه با نانو ذرات ZnO (دز 3 میلی گرم) را نشان داد هرچند این اثرات به اندازه تغییرات مشاهده شده در نانو ذرات ZnO نبودند.
  بحث و نتیجه گیری
  تجویز خوراکی حاوی نانو ذرات ZnO مقادیر سرمی تروپونین I و فعالیت CK-MBالقاشده در رت های مبتلا به دیابت ملیتوس را کاهش دهد. این یافته بیانگر اثرات محافظتی نانوذرات ZnO بر عملکرد قلب می باشد.
  کلیدواژگان: روی، نانو ذرات اکسید روی، دیابت ملیتوس تیپ I، بیماری قلبی و عروقی، تروپونین I، CK، MB، رت
 • کمال خادم وطنی، محمدحسن خادم انصاری، سولماز الوفی، علی شکیبی، علیرضا رستم زاده، بهنام عسکری، مریم مهرپویا، مژگانن حاج احمدی پور رفسنجانی، میر حسین سید محمد زاد صفحات 984-992
  پیش
  زمینه وهدف
  بیماری های قلبی و عروقیعمده ترین علل مرگ ومیر در کشورهای توسعه یافته می باشد که از این میان بیماری های عروق کروناریبه عنوانکشنده ترینآن ها شناخته شده است. سرولوپلاسمین یک آنزیم فروکسیداز با دو عملکرد اکسیداتیو و آنتی اکسیدان است که از دیدگاه بعضی از مطالعات می تواند با افزایش اکسیداسیون LDL در بروز و تشدید آترواسکلروزیس دخالت داشته باشد. بااین حال به نظر می رسد برخی عوامل نظیر هیپرتانسیون، هیپرلیپیدمی، دیابت، التهاب های حاد و مزمن، نارسایی قلبی اثر مخدوش کنندگی در سطوح سرولوپلاسمین داشته باشد. لذا در این مطالعه با حذف عواملی که می توانست بر بروز نتایج اثرگذار باشد، نقش سرولوپلاسمین سرم را به عنوان عامل خطر مستقل دربروزبیماری های عروق کرونری بررسی نمودیم.
  مواد و روش کار
  در این مطالعه همبستگی- مقایسه ای از نوع مورد - شاهدی 43 نفر از بین بیماران بستری در بیمارستان سیدالشهدای ارومیه که بیماری آن ها (تنگی بیش از 75 درصد حداقل دریکی از عروق کروناری) توسط آنژیوگرافی تائید شده بود، به عنوان گروه مورد و به تعداد مساوی با آن، افرادی با آنژیوگرافی نرمال به عنوان گروه کنترل وارد طرح شدند. افرادی حاملگی، مصرف قرص هایضدبارداری، لنفوم، آرتریت روماتوئید، بیماری آلزایمر، اسکیزوفرنی، بیماری های وسواسی، دیابت، سیگاری های قهار (Heavysmokers) نارسایی قلبی شدید و متوسط (40% EF<) از مطالعه خارج شدند. با توجه به موثر بودن دیس لپیدمی و هیپرتانسیون دو گروه ازنظر این متغیرها همسان شدند. سطح سرمی سرولوپلاسمین افراد شرکت کنندهاندازه گیری و بین دو گروه مقایسه شد.
  یافته ها
  میانگین سطح سرمی سرولوپلاسمین در گروه بیمارgr/L0.115/-+0.298 و در گروه کنترلgr/L0.081/-+0.281 به دست آمد که در مقایسه تفاوت معنی دار آماری بین دو گروه وجود نداشت. میانگین سطح سرمی سرولوپلاسمین در دو گروه به تفکیک جنسیت نیز انجام شد که تفاوت معنی داریبه دست نیامد.
  بحث و نتیجه گیری
  با حذف عواملتاثیرگذار در سطح سرمی سرولوپلاسمین و ریسک فاکتورهای آترواسکلروزیس، بالا بودن سطح سرولوپلاسمین سرم عامل خطر مستقل برایبیماری های عروق کرونر نمی باشد.
  کلیدواژگان: سرولوپلاسمین، بیماری عروق کرونری، آترواسکلروزیس
 • خدیجه مخدومی، بهلول رحیمی، محمد جبراییلی، سعید آبخیز، علیرضا احمدی زاد صفحات 993-1000
  پیش
  زمینه وهدف
  به دلیل پیچیدگی فرایند همودیالیز و همچنین لزوم مشارکت بیمار در مراقبت سلامت خود، آموزش بیمار باید به عنوانیک جزء مهم برنامه های ارتقاء سلامت و مدیریت بیماریموردتوجه قرار گیرد. برایناساسآموزشبیمارانهمودیالیزی بایستیبرنیازهاومشکلاتاختصاصیهربیماراستوارباشدبهصورتیکهبتواندسببتغییر رفتاردرآن هاشود. هدف از این پژوهش، تعیین نیازها و روش های آموزشی بیماران در مراکز همودیالیز دانشگاه علوم پزشکیارومیه می باشد. تا با آگاهی از آن ها به اشاعه بهترین شیوه های عملی جهت توسعه آن دست یافت.
  مواد و روش کار
  این مطالعه از نوع توصیفی-مقطعی بوده کهدر سال 1394 انجام گرفت. جامعه موردپژوهش شامل بیماران همودیالیزی که به بخش همودیالیز مراکز آموزشی درمانی ارومیه مراجعه می کنند؛ که طبق آمار موجود تعداد 420 نفر بیمار می باشد. داده ها از طریق یک پرسشنامه که روایی و پایایی آن مورد تایید قرار گرفت، جمع آوری گردید. داده هایجمع آوری شده توسط نرم افزار آماری SPSS و با استفاده از آزمون های خی دو و t-test تحلیل شد.
  یافته ها
  اکثر بیماران همودیالیزی ترجیح می دادند که از روش های پمفلت و کارگاه و سخنرانی شفاهی که توسط پزشکان، پرستاران و روان شناسان آموزش داده می شود استفاده کنند. بیشترین نیاز یادگیری بیماران همودیالیزی به ترتیب مربوط به مسائل روانشناسی (88/4)، عوامل خطرزا (75/4)، تغییر سبک زندگی (62/4)، تغذیه (56/4) و فعالیت های روزمره و ورزش (43/4) می باشد.
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج این تحقیق نشان می دهد که بیماران همودیالیزی در مورد مسائل روانشناسی (افسردگی، مدیریت استرس و...)، شناخت ریسک فاکتورها، سبک زندگی و تغذیه نیاز به یادگیری دارند؛ که در این زمینه می توان از مشاوره های روانشناسی و تغذیه نیز در کنار توصیه های متخصصان بالینی استفاده شود. همچنین ضروری به نظر می رسد طرحی برایاستانداردسازی ساختار و محتوای آموزشی که مبتنی بر نیازهاییادگیری بیماران باشد ارائه شود.
  کلیدواژگان: آموزش بیمار، نیازهای یادگیری، بیماران همودیالیزی، روش های آموزشی، آموزش دهندگان
 • ناصر میرازی، لیلا شهبازی، سیما نصری صفحات 1001-1009
  پیش
  زمینه وهدف
  استات سربیکیازمهم ترینآلوده کننده هایمحیط زیستاست. استفادهازگیاهان داروییممکناستازایجادصدمات وارده سموم به بافت های بدن ممانعتکند.هدف اینمطالعه بررسیاثر حفاظتی عصاره هیدرواتانولی برگ گیاه شمعدانی عطری بر روند اسپرم سازی در موش صحرایی نر می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی از 42 سر موش صحرایی نر در 6 گروه 7 سری استفاده شد. گروه ها شامل:کنترل، شاهد (استات سرب، ppm 500 در آب آشامیدنی)، کنترل مثبت 1 و 2 (عصاره شمعدانی عطری با دوز mg/kg250 و دوز mg/kg500)، تیمار1دریافت کننده استات سرب + عصاره با دوز mg/kg250 و تیمار 2 دریافت کننده استات سرب+ عصاره با دوز mg/kg500 عصاره شمعدانی عطری. نمونه های خون و بافت بیضه جهت انجام آزمایشات هورمونی و بافت شناسی تهیه گردید. داده های هر آزمون با استفاده از روش آنالیز ANOVA و آزمون تعقیبیTukeyموردبررسی قرار گرفتند.
  یافته ها
  نتایج این پژوهش نشان داد که سطح هورمون تستوسترون در گروه دریافت کننده استات سرب نسبت به گروه کنترل کاهش معنا داری پیدا کرد(001/0P<). عصاره شمعدانی عطری توانست ترشح تستوسترون را افزایش دهد(001/0P<). استات سرب باعث کاهش معنی داری در تعداد اسپرماتوگونی، اسپرماتوسیت، لیدیک و اسپرم ها گردید(001/0P <).
  نتیجه گیری
  یافته های این پژوهش نشان داد که عصاره برگ گیاه شمعدانی عطری توانست از اثرات مخرب استات سرب در بیضه جلوگیری کند. عصاره شمعدانی عطری موجب افزایش تستوسترون و اسپرم ها در موش های تیمار شده گردید.
  کلیدواژگان: استات سرب، تستوسترون، شمعدانی عطری، موش صحرایی
|
 • Dariush Sheikholeslami, Vatani, Mohammad Reza Bolurian, Rahman Rahimi Pages 912-920
  Background and Aims
  Some studies have shown that beta-alanine supplementation may delay fatigue during strenuous exercises. The aim of this study was the effect of 10 days β-alanine supplementation with different doses on neuromuscular fatigue and blood lactate levels.
  Material and Methods
  40 active men with a mean age of 21.9±2.6 years and body mass index 24.54±1.8 kg/m2 were randomly divided into four groups of 10 people including: 2, 4 and 6 g doses of beta-alanine supplement (Experimental groups) and placebo (control) group. Competitors completed four 30-second Wingate tests with maximum power, before and after 10 days beta-alanine supplementation period. 4 minute rest interval was set between each exercise. The first blood sampling administrated before first exercise and second one after 6 minutes of fourth exercise. The EMG amplitude as neuromuscular fatigue index was measured before the first wingate and during the fourth wingate test.
  Results
  the result showed that supplementation with different doses of β-alanine has no effect on M wave amplitude in vastus lateralis muscle. In other words, neither within-group (P=0.078) and between-group changes (P=0.66) was significant. Moreover, after repeated wingate exercises, amount of lactate in all groups (received β-alanine supplement and placebo group) increased significantly (p=0.000), while, no difference showed between groups (p=0.1).
  Conclusion
  The present findings suggest that doing repetitive maximal exercises results in significant increase of lactate, but short-term β-alanine supplementation with different doses has no effect on neuromuscular fatigue and blood lactate accumulation.
  Keywords: Beta, alanine, neuromuscular, fatigue, lactate
 • Dr Shadi Mohebi, Dr Yousef Janbaz, Dr Sanaz Sarpiray Derafshi, Dr Mohammadreza Badiee Pages 921-930
  Background and Aims
  Scratching the enamel surface during orthodontic bracket debonding and removal of adhesive remnants is a common concern for orthodontists. This study sought to assess the enamel surface roughness following the use of low speed tungsten carbide (TCB) and high-speed Arkansas burs (AB).
  Materials and Methods
  This in-vitro experimental study was performed on 72 first and second premolar teeth extracted for orthodontic purposes. Labial surfaces of the teeth were etched and brackets were bonded using light-cure composite resin. After 24 hours, orthodontic brackets were debonded by holding them from the mesial and distal and peeling the bracket base away from the tooth using a debonding fine cutter in order to minimize the trauma to the enamel. The teeth were then randomly divided into two groups of 36. The composite remnants were removed using a 12-blade TCB and low speed hand piece in group 1 and AB and high-speed hand piece in group 2. The enamel surface roughness of specimens was evaluated under a stereomicroscope using the surface roughness index described by Howell and Weeks. The time required for complete adhesive removal from the enamel surface was recorded in seconds. The data were analyzed using non-parametric chi square test.
  Results
  In both TCB and AB groups, the enamel surface roughness significantly increased compared to the baseline value (P=0.001 for TCB and P=0.004 for AB). No significant difference was found in surface roughness between the two groups after the intervention (P=0.431). The time spent for complete removal of remnants was significantly shorter with AB compared to TCB (P=0.00).
  Conclusion
  Considering the same level of surface roughness caused by AB and TCB and faster removal AB, AB is recommended for composite remnant removal. However, further studies are required in this respect.
  Keywords: Enamel surface roughness, Orthodontic bracket debonding, Tungsten carbide bur, Arkansas bur
 • Zahra Mehraban, Leila Alizadeh, Dr Khosro Sadegniiat Pages 931-940
  Background and Aims
  Preterm delivery is an important determinant of prenatal period that happened in 5-12% of pregnancies. Studies have shown that one of the risk factors is sleep and sleep related disorder like sleep apnea. This study was conducted to determine the relationship between sleep apnea (OSA) on spontaneous preterm birth in Ardabil city.
  Materials and Methods
  We performed an analytical cohort study, screening 234 pregnant women in 28-32 weeks for OSA symptoms. The multistage sampling methods were used and subjects were enrolled into two groups (118 subjects without sleep apnea and 116 subjects with sleep apnea), then, followed for the occurrence of preterm delivery. The data were collected using demographic and obstetrics questionnaire, Berlin questionnaires and Epworth sleepiness scale, and were analyzed with SPSS.
  Result
  Accordingly, 28 (65.1%) subjects with sleep apnea and 15 (47.2%) in the group without sleep apnea had preterm birth and there was a significant difference between groups (p<0.03). OSA was associated with an increased risk of PTB (OR= 2.08; 95% CI, 1.04–4.16).An important association was found between preterm birth and variables such as snoring frequency, sleep time≥8 hours (p<0.05).
  Conclusion
  Pregnancies complicated by OSA are at increased risk for preterm birth.
  Keywords: preterm birth, sleep apnea, Ardebil, snoring
 • Ali Taghavi Zonouz, Zahra Mirzaie Gabaran, Marzieh Aghazadeh, Ehsan Khashabi Pages 941-947
  Background and Aims
  Mobile phone radiation is a major public health concern. This study aimed to determine if a quantitive relation could be found between specific absorption rate (SAR) and salivary volume and C-reactive protein (CRP)
  Material and Methods
  Unstimulated whole salivary samples of 310 mobile phone users were collected. Mobile phones were categorized into three groups according to their SAR values. The samples were analyzed for probable correlation of volume and CRP content with SAR values.
  Results
  No statistically significant relation was found between SAR value and the volume of saliva (p>0.05). On the other hand, a statistically significant relation (p>0.01) was found between categories of SAR and salivary CRP
  Conclusion
  Mobile phone radiation does not affect the salivary volume. Salivary CRP content increases predictably as SAR of the mobile increases.
  Keywords: Saliva, Specific absorption rate, C, reactive protein, Cell phone
 • Zeynab Khanjani, Jalil Babapour Kheiroddin, Sayed Gholamreza Noorazar, Mohsen Soruri Pages 948-959
  Background and Aims
  Tic disorders are a group of conditions with onset in the developmental period. The disorders produce impairments of functioning. The goal of this study was to investigate the effectiveness of habit reversal techniques training(HRT) on reduction of intensity, frequency, complexity and interference of tourette syndrome and motor tics.
  Materials and Methods
  This study was conducted on three boys, with tourette syndrome (1 boy) and motor tic (2 boys) who were selected by available sampling from Psychiatric Clinic Bozorgmehr in Tabriz city. Each of the participants received habit reversal techniques training. Patients participated in 8 treatment sessions of HRT for 4 weeks. The resent study was performed in framework of empirical plan case study using single base line plan. Yale Global Tic Severity Scale (YGTSS, 1989) was used to evaluate participants.
  Results
  The results of the present study showed that the effectiveness of habit reversal technique training reduced the intensity, frequency, complexity and interference of tourette syndrome and motor tics. Follow-up for one month after the end of treatment showed the persistence of these results.
  Conclusion
  Accordingly, children withticdisordersand their familiescanlearnbehavioraltechniquesto reduceand improvethe collection ofthetic disorders substantially. Habit reversal training technique is effective in treatment of tic disorders.
  Keywords: Habit Reversal, Tourette syndrome, Motor tic
 • Narges Darabi, Saber Yousefi, Nima Hosseini Jazani Pages 960-968
  Background and Aims
  Multiple drug resistance among Klebsiellapneumoniae isolates is one of the most important challenges for treating of such infections. Fosfomycin is a broad-spectrum peptidoglycan biosynthesis inhibitor. The purpose of this study was to evaluate the effect of fosfomycin on imipenem resistant clinical isolates of Klebsiella pneumoniae.
  Materials and Methods
  This study included 43 isolates of imipenem resistant Klebsiella pneumoniae were collected from educational hospitals of Urmia and were identified by using the standard methods. Susceptibility of isolates to various antibiotics was determined by disk diffusion method. The minimum inhibitory and minimum bactericidal concentrations of fosfomycin were determined in the range of 8-1024 mg/mL.
  Results
  All tested isolates were resistant to fosfomycin. The minimum inhibitory and bactericidal concentrations for investigated isolates were determined in the range of 512-1024 mg/mL. According to EUCAST criteria if the minimum inhibitory concentration of antibiotic for an isolate is equal or greater than 32μg / mL, the isolates were considered as resistant to fosfomycin, so all the isolates were defined as resistant to this antibiotic.
  Conclusion
  In spite of the fact that some of the other studies confirmed the effectiveness of this antibiotic in treatment of Enterobacteriaceae caused infections, at least in the studied area fosfomycin is inefficient for treating of infections caused by imipenem resistant Klebsiella pneumoniae isolates.
  Keywords: Klebsiella pneumoniae, Fosfomycin, clinical isolates, Multi drug resistant
 • Siamak Asri, Rezaei, Bahram Dalir, Naghadeh, Zahra Nori, Sabzikar Pages 969-983
  Background and Aims
  Zinc, as an essential trace element and antioxidant, plays a significant role in the glucose and insulin metabolism and altered zinc content seems to be one of the contributing factors in the pathogenesis of diabetes mellitus (DM). The altered levels of serum zinc content has been observed in diabetic patients and it was reported that low serum Zinc concentration is one of the major factors in inducing cardiovascular diseases in patients with DM. The purpose of this study was to investigate the effects of oral administration of zinc oxide nanoparticles instead of zinc sulfate supplementation on cardiomyopathy indexes (Troponin I and CK-MB activity) in rats with T1DM.
  Materials and Methods
  In this study, 120 male Wistar rats were divided into two major intact and diabetic groups. DM was induced by single dose of STZ (45 mg/kg as i.p.). Oral administration of ZnO nanoparticles and zinc sulfate were gavaged respectively at doses 1, 3 and 10 and 30 mg/kg for 56 days. Blood samples were taken from heart at 7, 28, and 56 days and concentration of serum glucose, Insulin, zinc, troponin I and the activity of the CK-MB were determined.
  Results
  The results of this study revealed that in diabetic rats, serum glucose concentration significantly increased (P<0.001) and insulin and zinc levels significantly decreased (P<0.001). Rats with DM showed increased level of troponin I and induced activity of CK-MB (P<0.001). Oral administration of ZnO nanoparticles at dose 3 mg/kg significantly lowered serum glucose level and induced zinc and insulin concentration (P<0.001). It also showed cardioprotective properties by reducing troponin I and CK-MB activity significantly (P<0.01). In contrast, ZnO nanoparticles at dose 10 mg/kg induced cardiomyopathy and revealed high concentration of troponin I and CK-MB (P<0.01). Zinc sulfate administration at dose 30 mg/kg has similar effects as ZnO nanoparticles (3 mg/kg) but not as exactly as seen on the ZnO nanoparticles.
  Conclusion
  Oral administration of ZnO reduced troponin I content and CK-MB activity in serum of diabetic rats, though this findings revealed cardioprotective effects of ZnO nanoparticles.
  Keywords: Zinc, ZnO nanoparticles, Type 1 diabetes mellitus, Cardiovascular disease, troponin I, CK, MB, rat
 • Kamal Khademvatani, Mohammad Hasan Khadem, Ansari, Solmaz Oloofi, Ali Shakibi, Alireza Rostamzadeh, Behnam Askari, Maryam Mehrpooya, Mojjghan Hajahmadi, Poor Rafsanjani, Mir, Hosein Seyed Mohammadzad Pages 984-992
  Background and Aims
  Over the last decade, cardiovascular disease (CVD) has become the single largest cause of death worldwide including all developing regions. The coronary artery disease (CAD) is the most lethal form of CVD. Ceruloplasmin is a ferroxidase enzyme with two paradoxically oxidative and antioxidative performances. Some studies show that ceruloplasmin give rise to atherosclerosis by oxidative effect on low density lipoprotein (LDL).
  Materials and Methods
  This study was done in Urmia Seyed-ol Shohada Hospital. The serum levels of ceruloplasmin were measured in 43 consecutive CAD patients (more than 75% stenosis at least in one coronary arteries by selective coronary angiography) and 43 consecutive control subjects (normal epicardial coronary arteries by selective coronary angiography). Exclusion criteria were lymphoma, pregnancy, oral contraceptive drugs, rheumatoid arthritis, Alzheimer's disease, heart failure (LVEF<40%), diabetes mellitus, heavy smokers, obsessive disorders, schizophrenia, dyslipidemia, and hypertension. CAD patients and normal group were matched for hypertension and dyslipidemia.
  Results
  There wasn’t significant statistical difference in serum ceruloplasmin level between CAD patients (298±115mg/L) and control subjects (281±81mg/L).There wasn’t significant gender difference in serum ceruloplasmin level.
  Conclusion
  The result of the present study doesn’t support the hypothesis that a high serum ceruloplasmin level is a risk factor for coronary artery disease. If we exclude major CAD risk factors and effective factors on serum ceruloplasmin level, it can be stated that a high serum ceruloplasmin level is not an independent risk factor for atherosclerotic CAD.
  Keywords: ceruloplasmin, coronary heart disease, atherosclerosis
 • Dr Khadijeh Makhdoomi, Dr Bahlol Rahimi, Mohammad Jebraeily, Saeed Abkhiz, Dr Alireza Ahmadizad Pages 993-1000
  Background and Aims
  Due to the complexity of the process of hemodialysis and the need for patient participation in his health care, patient education should be considered as an important component of health promotion and disease management programs. Accordingly, education of hemodialysis patients should be based on each patient's specific needs and problems so that it can result in a change in their behavior. This study aimed to assess learning needs and preferred methods and educators of patients in hemodialysis centers in Urmia University of Medical Sciences.
  Materials and Methods
  This descriptive cross-sectional study was conducted on hemodialysis patients from teaching hospitals affiliated to Urmia Medical Sciences of University which were 420 individuals in total in 2014.The data were collected using a self-structured questionnaire that reliability of which had been measured by specialists and validity by internal consistency method (r =0.78). The collected data were analyzed by SPSS software descriptive statistics and analytical statistics (t-test and chi-square).
  Results
  Most hemodialysis patients preferred to use handout-pamphlet, workshop, and oral conversation by nurses, doctors, and psychologists.The learning needs were ranked as follows: psychological issues (4.88), information about risk factors (4.75), lifestyle changes (4.62), diet information (4.56) and physical activity and sport (4.43).
  Conclusion
  The results of the study showed that hemodialysis patients need to learn about psychological problems, identifying risk factors, lifestyle, and nutrition. Psychological and nutritional recommendations can be offered along with clinical ones. Therefore, it seems necessary to provide a plan to standardize the structure and content of educational programs based on the learning needs of patients
  Keywords: Patient education, Learning needs, Hemodialysis patients, Education methods, Educators
 • Naser Mirazi, Leila Shahbazi, Sima Nasri Pages 1001-1009
  Background and Aims
  Lead is a toxic heavy metal that acts as environmental pollutant. Some medicinal plants can prevent toxin injuries in body tissues. The aim of this study was to investigate the protective effect of Pelargonium graveolens leaves’ extract (PGE) on spermatogenesis process in male rats treated by lead.
  Materials and Methods
  In this experimental study, 42 male rats were divided randomly into 6 groups (n=7): control (taking normal saline,0.5ml/day), witness (taking lead acetate, 500 ppm in tap water), positive groups 1 and 2: (250mg/Kg PGE and 500mg/Kg PGE), treated group 1and 2 (500 ppm lead acetate in tap water +250mg/Kg and 500mg/Kg PGE). The blood and testes tissue samples were prepared for hormonal and histological analysis. All the data were evaluated with ANOVA and Tukey test.
  Results
  The results showed that the testosterone serum level reduced significantly in witness group compared with the control group (P<0.001). The PGE increased testosterone serum level in treated groups (P<0.001). Lead acetate reduces the number of spermatogonia, spermatocyte, leydig and sperm cells significantly (P<0.001).
  Conclusion
  The finding of this research revealed that PGE could inhibit the detrimental effects of lead acetate in testes. The PGE increased testosterone hormone and number of sperms in the treated rats.
  Keywords: lead acetate, testosterone, Pelargonium graveolens, rat