فهرست مطالب

مهندسی اکوسیستم بیابان - پیاپی 8 (پاییز 1394)
 • پیاپی 8 (پاییز 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/10/23
 • تعداد عناوین: 10
|
 • شهباز مهرابی *، رضا جعفری، سعید سلطانی صفحات 1-10
  تعیین توزیع مکانی طوفان های گرد و غبار در مناطق رسوب گذاری، گامی ضروری برای مدیریت این بحران طبیعی انسانی است. هدف مطالعه حاضر ارزیابی کارایی شاخص گرد و غبار NDDI اعمال شده بر تصویر 14 تیر سال 1388 مودیس به منظور شناسایی طوفان های گرد و غبار در استان خوزستان است. نقشه خروجی شدت گرد و غبار براساس ارزش عددی پیکسل های شاخص NDDI در شش کلاس خیلی شدید، شدید، متوسط، ضعیف، خیلی ضعیف و بدون گرد و غبار کلاس بندی و میزان صحت آن با استفاده از داده های میزان قدرت دید ایستگاه های هواشناسی و داده های میزان PM10 در دو ایستگاه سنجش آلودگی هوا در شهر اهواز ارزیابی شد. نتایج نشان داد که 64814 پیکسل از 94579 پیکسل بین آستانه (0/8- تا 0/9-) قرار دارد که این مقدار 68/59 درصد استان خوزستان را پوشش می دهد. علی رغم کارایی خوب شاخص NDDI در مطالعات قبلی، نتایج نقشه میزان شدت طوفان در این مطالعه نشان داد که در مقایسه با داده های ایستگاه های سنجش آلودگی و هواشناسی، میزان شدت طوفان در منطقه مطالعاتی کمتر از حد واقعی برآورد شده است. به نظر می رسد که این کارایی پایین به ویژگی های سطح زمین از قبیل کاربری، پوشش اراضی، تفاوت های توپوگرافی و همچنین خصوصیات شیمیایی کانی های گرد و غبار منطقه مربوط می شود.
  کلیدواژگان: ریزگرد، تصاویر ماهواره ای، مودیس و شاخص NDDI
 • محمد حسن صادقی روش *، حسن خسروی صفحات 11-24
  انتخاب بهترین راهبردهای بیابان زدایی براساس معیارهای موثر، تاثیر بسزایی در تصمیم سازی مدیران مناطق بیابانی دارد. لذا مطالعه حاضر به دنبال مهم ترین راهبردهای بیابان زدایی بر مبنای روش های کمی و وزنی است. اغلب روش های مطرح در ارزیابی راهبردهای بیابان زدایی به وابستگی و ارتباط بین معیارها و راهبردها در سطوح تصمیم گیری نمی پردازد، بلکه فقط معیارها و راهبردها را با ساختار سلسله مراتبی و از بالا به پایین سطح بندی و اوزان آن ها را مشخص می کند، اما روابط داخلی پیچیده بین معیارها و راهبردها و تاثیر آن ها بر دستیابی به هدف نهایی الزاما تحلیل شبکه ای را می طلبد. در این مطالعه برای رفع این نیاز از مدل فرایند تحلیل شبکه ای (ANP) استفاده شد. در روش مذکور برای مدل سازی و تجزیه و تحلیل داده ها، ماتریس وابستگی های درونی و بیرونی راهبردها و معیارها محاسبه شد و با استفاده از مدل شبکه طراحی شده، راهبردها تعیین وزن و مهم ترین راهبردها ارزیابی شدند. درنتیجه ارزیابی های به عمل آمده مشخص شد که از میان 16 معیار و 40 راهبرد نهایی نظرخواهی شده، راهبرد توسعه و احیاء پوشش گیاهی (A23)، با مطلوبیت کلی 0/2249 Di=، مهم ترین راهبرد در فرایند بیابان زدایی منطقه است و راهبردهای جلوگیری از تبدیل نامناسب کاربری اراضی (A18) با مطلوبیت کلی 0/2245 =Di و تعدیل در برداشت از منابع آب زیرزمینی (A31)، با مطلوبیت کلی 0/1852 Di=، به ترتیب در اولویت های بعدی قرار می گیرند. بنابراین پیشنهاد شد که در طرح های کنترل و کاهش اثرات بیابان زایی و احیاء اراضی تخریب یافته، نتایج و رتبه بندی به دست آمده مورد توجه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: بیابان زدایی، تصمیم گیری چند معیاره، فرایند تحلیل شبکه ای، مقایسه زوجی
 • احسان زندی اصفهان *، علی اشرف جعفری، علی محبی صفحات 25-34
  ذخایر نفت جهان به سرعت در حال مصرف شدن است و پیش بینی می شود که تا اواسط این قرن پایان پذیرد. همین امر سبب شده است تا منابع جدیدی برای تولید سوخت مکمل اتانول معرفی شود. بااین حال، تامین اتانول از منابعی که برای تولید غذا استفاده می شوند، می تواند باعث کمبود مواد غذایی و تهدید امنیت غذایی گردد؛ بنابراین بهره برداری از اراضی شور در مناطق خشک و بیابانی برای تولید بیوماس لیگنوسلولزی که ارزش غذایی ندارد و می تواند به اتانول تبدیل شود و در عین حال تاثیری بر تولید غذای انسان ندارد، ضروری است. هالوفیت ها که بیوماس زیادی را با استفاده از منابع شور مانند آب و خاک شور تولید می کنند، می توانند به عنوان یک جایگزین مهم در این مناطق محسوب شوند. در این تحقیق، دو گونه هالوفیت Atriplex leucoclada و Suaeda vermiculata از اراضی شور استان های فارس، هرمزگان، خوزستان و سمنان جمع آوری و ترکیبات لیگنوسلولزی آن ها بررسی شد. نتایج این تحقیق نشان داد که گونه Atriplex leucoclada پتانسیل یک محصول بیواتانولی را داراست. این گونه چندساله مقاوم به شوری است و با نرخ رشد بالایی که دارد، بیوماس لیگنوسلولزی قابل توجهی (29-25% سلولز، 25-22% همی سلولز و کمتر از 8% لیگنین) برای تولید اتانول در مقایسه با Suaeda vermiculata دارد.
  کلیدواژگان: بیواتانول، سلولز، لیگنین، شوری، سازگار با محیط زیست
 • فریبا اصلانی *، حمید نیک نهاد، بختیار فتاحی، موسی اکبرلو صفحات 35-44
  از مهم ترین عوامل موثر بر رشد گیاهان، خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک است و با توجه به اینکه در مناطق مختلف حتی با فاصله اندک از هم، نوع خاک بسیار متفاوت است، بررسی تاثیر عوامل فیزیکی و شیمیایی خاک امری لازم است. در این مطالعه سهم عوامل خاکی موثر بر حضور گونه های ناخواسته و مهاجم منطقه لشگردر در استان همدان بررسی و تعیین شد. نمونه برداری به صورت سیستماتیک- تصادفی در 4 سایت معرف شناسایی شده طی پیمایش صحرایی منطقه مورد مطالعه صورت پذیرفت. بدین منظور مجموعا 45 پلات 3 مترمربعی انداخته شد، در هریک از پلات ها فاکتورهای درصد تاج پوشش و حضور هریک از گونه های موجود ثبت شد. از هر پلات در دو عمق 10-0 و 30-10 سانتی متری نمونه خاک به میزان لازم و استاندارد برداشت شد. سپس فاکتورهای بافت خاک، هدایت الکتریکی، ماده آلی، کربن آلی، میزان اسیدیته، درصد ازت و سدیم و پتاسیم در آزمایشگاه اندازه گیری شد. اطلاعات و داده های صحرایی به دست آمده مرتب سازی و در نرم افزارExcel 2007 وارد و تنظیم شدند. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از آنالیز رگرسیون چندگانه انجام شد. با استفاده از این رگرسیون، رابطه بین درصد پوشش نسبی گونه های ناخواسته به عنوان متغیر وابسته و عوامل خاکی به عنوان متغیر مستقل در نرم افزار Minitab 16 بررسی شدند. نتایج نشان داد که در هر سایت، فاکتورها و عوامل خاکی متفاوتی در حضور و پراکنش گونه های ناخواسته نقش داشته اند. به طور کلی سهم عوامل خاکی در بیان تغییرات پوشش گیاهان مهاجم منطقه، تنها 32 درصد است که از بین این عوامل سهم عامل بافت خاک نسبت به سایر فاکتورها بیشتر و تعیین کننده تر است.
  کلیدواژگان: گونه های مهاجم، خصوصیات خاک، رگرسیون چندمتغیره، لشگردر
 • عباس باقری، محمد جعفری، امین الله باقری فرد *، علی اشرف جعفری، گودرز باقری فرد صفحات 45-56
  این تحقیق به منظور بررسی مغناطیسی کردن آب شور، آب معمولی و بذر بر خصوصیات جوانه زنی گونه ی آتریپلکس در آزمایشگاه دانشگاه یاسوج سال1390 در قالب فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل فاکتور آب مغناطیسی در پنج سطح (صفر، 2/5، 5، 7/5 و 10 کیلوگوس)، شوری در چهارسطح (صفر، 100، 200 و 400 میلی مولار کلرید سدیم و کلرید کلسیم به نسبت یک به یک) و دو نوع بذر (مغناطیس شده و بدون مغناطیس) با چهار تکرار انجام شد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد در اکثر صفت اختلاف معنی دار در سطح یک درصد وجود دارد، و برای وزن گیاهچه درسطح 5 درصد اختلاف معنی دار است. به طوری که شدت میدان مغناطیسی 7/5 کیلوگوس بیشترین اثر را بر آب شور داشت و افزایش اندازه پارامترهای اندازه گیری شده را نشان داد. تاثیر متقابل شوری و بذر مغناطیسی بر خصوصیات سرعت جوانه زنی و وزن گیاهچه و بنیه بذر اثر معنی داری مشاهده شد. در بین تیمارهای مغناطیس شده بر بذور، سطح شدت 7/5 کیلوگوس نسبت به دیگر تیمارها عملکرد بهتری را از خود نشان داد. تاثیر متقابل آب و بذر مغناطیسی در گونه آترپیلکس در اکثر صفات مورد مطالعه، در سطح یک درصد معنی دار بود. در کل می توان بهترین تیمار را از نظر تاثیر بهتر بر پارامترهای اندازه گیری شده، تیمار مغناطیس با سطح شدت 7/57 کیلوگوس دانست.
  کلیدواژگان: آتریپلکس، درصد جوانه زنی، شوری، کیلو گوس، میدان مغناطیسی
 • عباسعلی ولی *، حسن برآبادی، اسماعیل حیدری، حسن خسروی صفحات 57-66
  تخریب زمین در مناطق خشک و نیمه خشک به وسیله تغییر اقلیم و فعالیت های انسانی، اوضاع را برای بیابان زایی فراهم می کند. به عبارت دیگر بیابان زایی روندی است که سرزمین و منابعش را به سوی انهدام سوق می دهد. هدف از این تحقیق، ارزیابی شدت بیابان زایی دشت روداب شهرستان سبزوار با استفاده از مدل بیابان زایی IMDPA می باشد. برای انجام این مطالعه، دو معیار اقلیم و آب به عنوان معیارهای اصلی موثر بر فرایند بیابان زایی براساس بازدید های میدانی و شرایط منطقه در نظر گرفته شد و امتیازدهی شاخص های این دو معیار براساس تاثیر آن در شدت بیابان زایی طبق جداول مدل مذکور صورت گرفت. سپس با تلفیق نقشه های شاخص های مربوط به هر معیار از طریق روش میانگین هندسی، نقشه شدت بیابان زایی معیارهای اقلیم و آب جداگانه به دست آمد و در مرحله آخر با تلفیق این دو نقشه، نقشه وضعیت شدت بیابان زایی بر اساس دو معیار آب واقلیم به دست آمد. ترسیم و تلفیق نقشه ها توسط نرم افزار3.9 ArcGIS انجام گرفت. نتایج نشان می دهد که معیار اقلیم با امتیاز 1/71 و معیار آب با امتیاز 2/06 هر دو در کلاس متوسط بیابان زایی قرار دارد. نقشه نهایی شدت بیابان زایی دو معیاره اقلیم و آب نشان می دهد که 10/85 درصد (42/50 هکتار) از کل مساحت منطقه در کلاس بیابان زایی کم، 48/27 درصد (189/10هکتار) در کلاس متوسط، 34/63 درصد (135/63 هکتار) در کلاس بیابان زایی شدید و 6/25 درصد (24/45 هکتار در کلاس بیابان زایی خیلی شدید قرار دارد. برای جلوگیری از روند بیابان زایی استفاده از روش های بهره برداری اصولی از منابع آب به منظور جلوگیری از کاهش کمی وکیفی آب های زیرزمینی پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: کلاس بیابان زایی، مدل IMDPA، معیار اقلیم، معیار آب، دشت روداب سبزوار، شاخص
 • منیژه مهدی زاده *، علی گلکاریان، کمال الدین ناصری، علی اصغر طالبانفرد صفحات 67-76
  یکی از روش های بیولوژیکی تثبیت شن های روان و احیای اراضی بیابانی، نهال کاری در عرصه های لخت و بدون پوشش با گونه های مناسب و مقاوم به شرایط خشک است. ازجمله گیاهانی که بدین منظور مورد استفاده قرار می گیرد، گیاه آتریپلکس کانسنس (Atriplex canescens) است. با توجه به اینکه در مناطق خشک استقرار موفق گیاه شرط اول موفقیت احیای منطقه است و ازآنجاکه بستر کشت اولین محلی است که نهال جوان در عرصه طبیعی با آن مواجه می شود، در این پژوهش تاثیر فاکتورهای خاکی بر استقرار نهال آتریپلکس کانسنس در دو منطقه عمرانی از شهرستان گناباد و چاه گوجی در شهرستان مه ولات مورد بررسی قرار گرفت. داده های اندازه گیری شده از شاخص های گیاهی (قطر یقه، حجم تاش پوشش، تولید...) و خاکی (EC، Ph، نیتروژن، کربن، بافت و...) در هر منطقه به وسیله نرم افزار Minitab از طریق آزمون t دو نمونه ای مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد پارامترهای خاک شامل افزایش درصد اشباع خاک، کاهش pH خاک و افزایش میزان کربن و نیتروژن بستر کشت کنتورفارو و EC پایین در بستر کشت حاصل از چاله پرشده از ماسه و نیز بافت ریزدانه در دو نوع کشت، باعث بهبود رشد آتریپلکس می شود.
  کلیدواژگان: استقرار نهال، آتریپلکس کانسنس، طرح های بیابانزدائی، چاه گوجی، عمرانی
 • محمد تقی زارع *، ناصر باغستانی میبدی، فرهنگ قصریانی صفحات 77-84
  آگاهی از حد مجاز بهره برداری از گونه های اصلی مراتع کشور در مدیریت بهینه مراتع کشور بسیار حائز اهمیت است. علی رغم اهمیت این موضوع اطلاعات چندانی در این زمینه در دسترس نیست. هدف از اجرای این تحقیق، مطالعه واکنش گونه های مهم مراتع استپی استان یزد به شدت های مختلف برداشت و درنهایت، تعیین حد بهره برداری مجاز آن هاست. در این پژوهش، حد بهره برداری مجاز گونه های Artemisia sieberi و Eurotia ceratoide که از گونه های کلیدی و مهم مراتع استپی هستند، مورد مطالعه قرار گرفته است. تحقیق در منطقه ندوشن استان یزد که معرف قطب دامداری استان شناخته می شود و درون قرق موجود در عرصه، پایه ریزی شد. شدت های برداشت 0 (شاهد)، 25، 50، 75درصد به عنوان تیمارهای تحقیق بر روی هریک از گونه های مورد بررسی، در مدت چهار سال اعمال شد. نتایج نشان داد که در سال های تحقیق، تولید گونه های تحت بررسی تغییرات محسوسی داشته است. تیمار برداشت بر گونه Eurotia ceratoides، تاثیر معنی داری گذاشته است، به طوری که تفاوت تولید بین دو تیمار شاهد و 25درصد برداشت با تیمارهای 50 و 75درصد برداشت، آشکار شده و برداشت های متوالی و شدید بر تولید گونه، اثر منفی گذاشته است. براین اساس حد بهره برداری مجاز این گونه 25 درصد تعیین می شود. برداشت بر گونه Artemisia sieberi تاثیر محسوسی نگذاشته است. این مطلب بیان گر آن است که گونه درمنه حداقل در کوتاه مدت به فشار چرا و برداشت شدید مقاوم است. این ویژگی شاید یکی از مهم ترین دلایل حضور بی رقیب این گونه در پهنه وسیعی از مناطق بیابانی، خشک، نیمه خشک و حتی نیمه مرطوب کشور باشد.
  کلیدواژگان: شدت بهره برداری، حد بهره برداری مجاز، تولید، درمنه دشتی، برگ نقره ای، مراتع خشک
 • سید مهدی دلبری *، واحد بردی شیخ، نادر بیرودیان صفحات 85-92
  احیای پوشش گیاهی و بهره برداری از منابع گیاهی گونه های شاخص مناطق بیابانی، مستلزم شناخت دقیق ویژگی های خاک و ارتباط آن با گیاهان این مناطق است. گونه Stipagrostis pennata از گونه های شاخصی است که در بخش ماسه زاری منطقه خشک دشت سبزوار گسترش یافته است. در این تحقیق، تاثیر عناصر مهم غذایی خاک بر تراکم، تولید گیاهی و تاج پوشش این گیاه در این منقطه بیابانی بررسی شده است. ابتدا چهار سایت مطالعاتی (به مساحت 600 هکتار) در منطقه تعیین و با استفاده از روش نمونه برداری سیستماتیک- تصادفی و با قرار دادن ترانسکت در سایت ها، نمونه برداری از خاک در دو عمق 0 تا 30 و 30 تا 60 انجام گرفت و در آزمایشگاه خاک، مقادیر N، P،K، C، Na، Ca و Mg اندازه گیری شد؛ سپس داده های به دست آمده همراه با اطلاعات و یادداشت های فاکتورهای مهم رویشی گیاه (تراکم، تولید گیاهی و تاج پوشش)، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج این تحقیق بیانگر رابطه مستقیم بین میزان تولید و عنصر نیتروژن خاک در سطح معنی دار 0/05 است و این بدان معناست که در گیاه مورد مطالعه، با افزایش مقدار نیتروژن خاک، میزان تولید گیاهی افزایش پیدا می کند. همچنین نتایج رگرسیون بین تاج پوشش و مقدار عنصر کلسیم خاک، نشان دهنده وجود رابطه مستقیم در سطح معنی دار 0/05 بین عامل رویشی تاج پوشش گیاه و فاکتور خاکی عنصر کلسیم بود. در سایر عناصر خاک، رابطه معنی داری با خصوصیات رویشی این گیاه مشاهده نشد.
  کلیدواژگان: عناصر خاک، دشت بیابانی سبزوار، Stipagrostis pennata
 • حزب الله پور گلستانی *، مجید محمد اسمعیلی، علی نخزری مقدم، علی ستاریان صفحات 93-102
  به منظور مقایسه عملکرد کمی و کیفی کشت مخلوط و خالص چند گونه ی مرتعی در منطقه نیمه خشک گنبد کاووس، آزمایشی در سال 1391-92 انجام شد. الگوی کاشت (تیمار ها) در 5 سطح و شامل کشت خالص Festuca ovina L.، Festuca arundinacea Schreb، Medicago scutellata L، Agropyron elongatum Jose و کشت مخلوط چهار گونه به نسبت 25 درصد از هر یک بود. نتایج نشان داد که بیشترین عملکرد علوفه با 01/2018 کیلوگرم در هکتار مربوط به تیمار کشت مخلوط و کمترین عملکرد با 96/416 کیلوگرم در هکتار مربوط به تیمار F. ovina بود. بیشترین عملکرد بذر با 34/969 کیلوگرم در هکتار مربوط به تیمار M. scutellata بود. مقایسه میانگین تیمارهای الگوی کاشت نشان داد که حداکثر ماده خشک قابل هضم در تیمار کشت خالص M. scutellata با 45/64 درصد و حداقل این صفت نیز مربوط به تیمار کشت خالص A. elongatum با 54/49 درصد مشاهده شد. بیشترین درصد کربوهیدرات های محلول در آب متعلق به تیمار کشت خالص M. scutellata با 18/13 درصد و A. elongatum با 07/6 درصد حداقل این مقدار را دارا بود. حداکثر پروتئین خام مربوط به تیمار کشت خالص M. scutellata با 55/20 درصد و حداقل این صفت مربوط به تیمار کشت خالص F. ovina با 83/11 درصد بود. حداکثر فیبر خام مربوط به تیمار A. elongatum با 39/46 درصد و حداقل آن مربوط به تیمار کشت مخلوط با 32/37 درصد بود. نسبت برابری زمین (بر اساس وزن علوفه خشک) برای گونه های مورد بررسی برابر با 18/1، یعنی LER>1 بود.
  کلیدواژگان: منطقه نیمه خشک، کشت مخلوط، کشت خالص، عملکرد
|
 • Shahbaz Mehrabi *, Reza Jafari, Saied Soltani Pages 1-10
  Detecting the spatial distribution of dust storms in the deposition regions is an essential step for managing this natural and human-induced crisis. This study aimed to investigate the performance of the Normalized Differences Dust Index (NDDI) applied to MODIS data (4/7/2009) for detection of dust storms in the Khuzestan Province. The extracted NDDI map was classified by value pixel in six classes including very severe، severe، medium، low، very low and non-affected and their accuracy were assessed using visibility data recorded at meteorological stations and PM10 data at two air pollution stations in Ahvaz town. According to the results 64814 out of 94579 pixels of the study area were between threshold values between -0. 8 – 0. 9 which covers 68. 59 percent of the region. In spite of the good performance of NDDI in the previous studies، results of mapping dust intensity in this study in comparison with visibility and air pollution data indicated that this index underestimates the concentration of dust in the Khuzestan Province. It seems that this low performance of NDDI relates to land use/cover and topographical differences and also chemical characteristics of dust minerals in the study area.
  Keywords: Dust storm, Dust mapping, MODIS, NDDI
 • Mohammad Hassan Sadeghi Ravesh*, Hassan Khosravi Pages 11-24
  Selecting appropriate alternatives considering effective criteria are useful to decision making for arid areas managers. The present study tries to present the main desertification strategies based on quantitative method. Other methods of the assessment of desertification strategies do not study the dependency and the relationship between criteria and alternatives in decision-making level. These methods only rank criteria and alternatives with the hierarchical structure, from up to down, and specify their weights. But complex internal relations between criteria and alternatives and their effects to achieve the ultimate goal requires a network analyzer. So in this study network analysis process (ANP) model were used. For modeling and analysis the data, internal and external dependencies matrix between alternatives and criteria were calculated. Alternatives were weighted using the designed network model and the main alternatives were evaluated and prioritized. The results showed that among 16 criteria and 40 final alternative surveyed, the results showed that the alternative of vegetation cover development and reclamation (A23) with general rating (Di= 0.2249) is the most important alternative in combating desertification process in the study area, and alternatives of prevention of unsuitable land use changes (A18) and modification of ground water harvesting (A31) were in the next priority with general rating of 0.2245 and 0.1852, respectively. Therefore, it was suggested that the results and ranking obtained should be considered in controlling and reducing the effects of desertification and rehabilitating degraded lands plans.
  Keywords: combating desertification, multi, criteria decision making, network analysis process, pairwise comparison
 • Ehsan Zandi Esfahan *, Ali Ashraf Jafari, Ali Mohebby Pages 25-34
  World reserves of petroleum are being consumed rapidly and expected to exhaust by the middle of this century. This realization has led to the introduction of various grades of ethanol supplemented fuel. However, ethanol demands met from sources used for food may cause food shortage. This necessitates exploiting saline lands to produce non-food ligno-cellulosic biomass which, may be converted into ethanol without compromising human food production. Halophytes which produce plenty of biomass using saline resources (water and soil) may be an important alternative especially in desert regions. In current study, Atriplex leucoclada and Suaeda vermiculata were collected from Fars, Hormozgan, Khozestan and Semnan provinces and ligno-cellulosic composition was investigated. According to the results, Atriplex leucoclada has the potential as bio-ethanol crops. It is a perennial species and resistant to salinity, with high growth rates to produce ligno-cellulosic biomass of good quality (25-29% cellulose, 22-25% hemi-cellulose, and less than 8 % lignin).
  Keywords: Bio, ethanol, cellulose, environment friendly, lignin, salinity
 • Fariba Aslani *, Hamid Niknahad, Bakhtiar Fattahi, Moosa Akbarlou Pages 35-44
  Soil physical and chemical properties are the most important factors affecting plant growth Considering variability of soil properties in different areas, investigation on their effects on the plant growth is important, therfore, in this study the contribution of soil factors affecting the unwanted and invasive species in Lashgardar region at Hamedan province was investigated. Sampling was performed by Systematic – randomize method in 4 key areas and totally 45 plots were established (The key areas were identified by field survey and each plot had 3m2 area). In each plot, the percent of canopy cover and density of studied species were measured and two soil samples were taken from depths of 0-10 and 10-30 cm. Soil factors including pH, EC, percentage of nitrogen, percentage of organic matter, and soil texture were determined in laboratory. Data analysis was performed using multiple regression analysis. The results demonstrated that only 32 percernt of vegetation changes occur because of soil properties and soil texture has the gratest effect between them.
  Keywords: Invasive Species, Soil Characteristics, Multiple Regression Analysis, Lashgardar
 • Abbas Bagheri, Mohammad Jafari, Aminallah Bagherifard *, Aliashraf Jafari, Goodarz Bagherifard Pages 45-56
  This study was conducted to investigate the effect of magnetizing fresh and saline water and seed on Atriplex lentiformis seed germination. This study was done in 2011 at the Yasuj University Lab and the study followed completely randomized factorial design. The treatments were as follows: water factor at 5 levels (0, 2/5, 5, 7/5 and 10 KGauss) salinity at four levels (0, 100, 200, and 400 mM sodium chloride and calcium chloride with proportion of one-one), and two types of seed (with normal and magnetized seeds) with four replications. The results of variance analysis revealed that there was a significant difference at at 0/01 for most of properties and for seeding weight the significant difference was shown at 0/05 level. The results also indicated that magnetic field level of 7.5 K Gauss was the most effective on saline water and it increased the figures of measured parameters. It showed that salinity and magnetized seed mutual interaction effect had significant difference on germination speed, seeding weight, and seed vigor properties. Among magnetized seed treatments, 7/5 K Gauss had a better performance in comparison with other treatments. There were significant differences among mutual interaction of water and magnetized seed of Atriplex lentiformis at 0/01 level in most studied properties. In general, it can be concluded that treatment of magnetized at 7/5 K Gauss is the most effective treatment in terms of effect on measured parameters.
  Keywords: Atriplex, Germination percent, Salinity, Kilo Gauss, Magnetic Field
 • Abbasali Vali *, Hassan Barabadi, Esmaeil Heydarri, Hasan Khosravi Pages 57-66
  Land degradation in arid and semi-arid regions caused by climate change and human activities makes it more susceptible to desertification. The aim of this research is assessing the intensity of desertification in Roudab plain of Sabzevar city using IMDPA model. So two criteria of climate and water as the main criteria affecting desertification process were considered based on field observations and regional conditions and scoring the indicators of these two criteria was accomplished according to their effects on desertification intensity and the model tables. Then integrating maps of indices related to each criterion by geometric mean method, desertification intensity map of climate and water criteria was obtained and finally, desertification intensity map was provided by integrating two climate and water criteria maps. The results show that climate criteria with the score of 1.71 and the water criteria with the score of 2.60 are both in medium desertification class. The ultimate desertification intensity map of climate and water criteria indicated that 10.85% of the studied area falls within the low class, 48.27% in the severe medium class, 34.63% in the severe class and 6.25% in very severe desertification intensity class. To prevent desertification process, it is suggested using modern irrigation techniques to prevent of quantitative and qualitative of groundwater reduction.
  Keywords: class of desertification, IMDPA, water criteria, climate criteria, Roudab plain of, Sabzevar city Index
 • Manije Mahdizadeh *, Ali Golkariyan, Kamalodin Naseri, Ali Asghar Talebanfard Pages 67-76
  One of the methods of biological sand dune stabilization and reclamation of desert, Planting resistant species in areas of bare and covered with dry conditions. One of the plants used for the purpose of is Atriplex canescens. Considering that the successful establishment of plants in arid regions is a prerequisite for the success of the restoration area and since the medium first is where the young seedlings in the field of natural encounters, Therefore, the effect of soil factors on the establishment of Atriplex canescens research in in two planted areas with Atriplex in Omrani Gharbi of Gonabad city and Chah Goji of Mahvelat city. Data Measurements of vegetation (Crown diameter, canopy volume, production&…) and soil parameters (EC، pH, Nitrogen, carbon, texture &…) in each region was evaluated by Minitab software with two-sample t-test. The results of this study showing, soil parameters, including increasing soil Saturation percentage, reducing soil reaction and increase the amount of carbon and nitrogen in furrow cultivation and low electrical conductivity in the hole is filled with sediments and fine-grained texture in two types of cultivation can improve the growth of Atriplex. As well as soil saintly does not effect on the viability of this plant.
  Keywords: Seedling establishment, desertification designs t, Atriplex canescens, Omrani, Chah Gogi
 • Mohammad Taghi Zare *, Naser Baghestani Maybodi, Farhang Ghasriani Pages 77-84
  Determining the allowable use of key species in rangelands of Iran is necessary to range management. Despite of the importance of the subject, little information is available in this regard. The aim of this study was to investigate the response of plants to harvest intensities in order to determine the allowable use of the key species of steppe rangelands. Two key species, Artemisia sieberi and Eurotia ceratoides, were studied in Nodushan rangelands of Yazd province in this research. Study was performed in an enclosure area of rangeland in Nadoushan which is known an important pole ranch of Yazd province. Four different harvesting intensities, 0, 25, 50, 75%, were implemented for 4 years in this study. The results showed the tangible effect of year on the production of the studied species.In case of E. ceratoides, different harvest intensities had significant effect on the production where the removal treatments of 0 and 25% were obviously different from those of 50 and 75%. Then the allowable use for the E. ceratoides was established 25%. No significant effect of harvesting on A. sieberi was determined in this study suggesting the A. sieberi species is resistant to pressure of grazing and intense harvesting, at least in short term. This characteristic may be a major reason for the undisputed presence of this species in desert, arid and semi-arid areas of the country.
  Keywords: Allowable use, Arid rangelands, Harvesting intensities, Production, Sagebrush, Winter fat
 • Seyed Mahdi Delbari *, Vahed Bardi Sheikh, Nader Biroodian Pages 85-92
  The protection and improvement of natural resources especially for desert vegetation need a comprehensive recognition of natural resources and relationship on Soil characteristics. One of the most important species growing in sabzevar desert is Stipagrostis pennata and in the current research the relationship between the physicochemical properties of the soils and growth characteristics of the S. pennanta including density, canopy cover and amount elements of soil have been studied in the land. A random systematic design has been applied in 4 sites called A, B, C, and D within a distincthabitat of S. pennanta. Soil samples have been taken from 2 depths (0 - 30 cm) and 30-60 and prop Hon of clay, silt and sand content, amount of N, P, K, C, Na, Ca and Mg have been determined in a soil lab. The soil physico–chemical and plant growth data have been analyzed through statistical methods using the SPSS software. Further finding of this study show that the growth characteristics of S. pennanta such as density, canopy cover and forage production rarely depend on soil chemical properties but there is a statistically significant positive correlation between the canopy cover and amount of Ca. This has been shown by higher canopy cover in site B which has higher Ca..The results show that there is direct relationship between the amount of nitrogen and growth properties off of Stipagrostis pennata and other elements of the soil was not significant.
  Keywords: Nutrient Elements in Soil, Sabzevar sand plain, S. pennanta
 • Hezbolah Pour Golestani *, Majid Mohammad, Esmaeili, Ali Nakhzari, Moghadam, Ali Sattarian Pages 93-102
  In order to evaluate and compare the yield of mixed and pure range land species, this research was carried out of semi-Arid of Gonbad Kavous. The plan was designed complete Blok with three replications in crop year of 2012-2013. The treatments were with 5 levels of monoculture planting pattern included, Festuca ovina L, Festuca arundinacea Schreb, Medicago scutellata L, Agropyron elongatum Analysis of variance showed that planting pattern in forage yield and seed yield have significant effects (1%) Results showed that the highest yield was in mixed cultures by 2018.01 kg/ha and lowest yield by 416.96 kg/ha. The highest seed yield was 969.34 kg/a for M. scutellata. Comparison of means treatment showed that maximum of dry matter digestibility was for M. scutellata and cultures treated by 64.45 percent and at least some of traits of pure treatments by 49.54 percent (A. elongatum). The highest percentage of water soluble carbohydrates from pure cultures treated with M. scutellata 13.8 percent and minimum value of A. elongatum with 6.07 percent. Maximum crude protein was for M. scutellata pure cultures treated by 20.55 percent and minimum attribute the F. ovina monoculture treated with 11.83 percent. Maximum crude fiber was for A. elongatum with 46.39 percent and minimum treatment was for mixed cultures with 37.32 percent. Comparison of means treatment showed that ash forage cropping patterns to pure cultures of F. arundinacea treated with 9.83 percent and at least some of the traits of pure cultivation treatments of M. scutellata with7.45 percent, Land equivalent ratio (dry matter basis) for the species equivalent of 1.18 of the LER> 1 indicates that the result has been a mixed culture is better than in pure culture.
  Keywords: Arid, zone, mixed cultures, pure cultures, yield