فهرست مطالب

اقتصاد مقداری - سال یازدهم شماره 2 (پیاپی 41، تابستان 1393)
 • سال یازدهم شماره 2 (پیاپی 41، تابستان 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/06/18
 • تعداد عناوین: 6
|
 • میرحسین موسوی، بتول آذری بنی صفحات 1-20
  فقر و نابرابری در نسل سنی زنان به عنوان یکی از مسائل اصلی فرآیند توسعه در جامعه مطرح است که در سالهای اخیر تلاش گردیده است راهبردهایی جهت کاهش آن اتخاذ گردد. در این زمینه یکی از مباحث مرتبط با فقر و نابرابری، تحرک درآمدی میباشد. تحرک درآمدی معیاری است که میزان نابرابری فرصتها را در یک جامعه اندازه میگیرد. تحرک درآمدی به دو صورت شرطی و مطلق اندازه گیری می شود. در تحرک شرطی، اثرات ثابت در نظر گرفته می شود، اما درتحرک مطلق اینگونه نیست. اثرات ثابت پارامتری است که ناهمگنی را در بین افراد نشان میدهد. این مقاله درصدد است تا در یک مطالعه موردی در نسل سنی زنان تحرک درآمدی را مورد بررسی قرار دهد. به همین منظور با استفاده از داده های - پیمایش درآمد- هزینه خانوارهای شهری کل کشور طی دورهی زمانی 1390 -1369 نوعی الگوی داده سازی شبه پانل طراحی شده است. ویژگی این روش ردیابی عملکرد هر نسل در طول زمان است. نتایج پژوهش نشان می دهند که تحرک مطلق در کشور پایین بوده و نابرابری فرصتی در طی زمان در حال کاهش است؛ اما سرعت کاهش نابرابری پایین است.
  کلیدواژگان: نابرابری، پویایی درآمد، رویکرد شبه پانل پویا، تحرک درآمدی
 • لطفعلی عاقلی، حسین صادقی، آرش اسوار صفحات 21-40
  از آنجایی که آلودگی محیط زیست، یک معضل اقتصادی و اجتماعی و حاصل تصمیمات سیاستگزاران است، در این تحقیق علاوه بر متغیرهای اقتصادی از متغیرهای سیاسی و رژیم های حکومتی نیز برای بررسی آلودگی محیط زیست استفاده می شود. مطالعات زیادی در خصوص ارتباط رژیم های سیاسی مردم سالار(دموکراتیک) با پدیده های اجتماعی صورت گرفته است، در این تحقیق، تاثیر دموکراسی بر آلودگی محیط زیست با استفاده از رهیافت داده-های تابلویی در سه گروه از کشورهای منتخب صادرکننده نفت طی سال های 1996-2013 تخمین زده شده است. این کشورها بر اساس رتبه شاخص توسعه انسانی طبقه بندی شده اند. نتایج نشان می دهد برای گروه اول (کشورهای با شاخص توسعه انسانی بالا) رابطه منفی و معنادار، برای گروه دوم(کشورهای با شاخص توسعه انسانی متوسط) رابطه مثبت و معنادار و برای گروه سوم (کشورهای با شاخص توسعه انسانی پایین) رابطه منفی ولی بی معنی بین شاخص دموکراسی و انتشار سرانه دی اکسید کربن برقرار است. همچنین متغیر رشد اقتصادی برای هر سه گروه رابطه مثبت و معنادار و متغیر بهره وری انرژی برای هر سه گروه رابطه منفی و معنادار با انتشار گاز دی اکسید کربن دارند.
  کلیدواژگان: آلودگی محیط زیست، دموکراسی، بهره وری انرژی، صادرکنندگان نفت
 • فتانه میرزایی، سید عبدالمجید جلایی اسفندآبادی صفحات 41-67
  از آنجاکه رفتار نرخ ارز واقعی، از طریق متغیرهای کلان اقتصادی یک کشورتحت تاثیر قرار می گیرد، در اقتصاد کشورها شناخت این متغیرها جایگاه ویژه ای دارد.از طرف دیگر بررسی سرریزها در تمامی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه از اهمیت قابل توجهی برخوردار می باشد، زیرا رشد و توسعه اقتصاد بدون توجه به سرریزهای تکنولوژی با روندی کند و آهسته مواجه می گردد لذا در این مطالعه سعی شده است، ضمن برآورد رفتار نرخ ارز واقعی در ایران، اثر این متغیر بر سرریزهای تکنولوژی طی دوره زمانی 2013- 1995 مورد بررسی قرار گیرد. برآورد رفتار نرخ ارز واقعی با کمک مدل ادواردز از روش ARDL انجام شده؛ تا رفتار کوتاه مدت و بلندمدت نرخ ارز واقعی تعیین شود. نتایج تخمین نشان داد که اثر کنترل ارز بر نرخ ارز واقعی مثبت بوده و شاخص درجه باز بودن اقتصاد تاثیر منفی بر نرخ ارز واقعی دارد. پس از برآورد نرخ ارز واقعی، اثر این متغیر به عنوان یکی از کانال های غیر مستقیم جذب، بر سرریز تکنولوژی مورد بررسی قرار گرفته است. برآورد و پیش بینی این تخمین بر اساس روش ابتکاری الگوریتم ژنتیک انجام پذیرفته است. نتایج حاصل شده بیانگر اثر مثبت نرخ ارز واقعی، مخارج تحقیق و توسعه، واردات حامل دانش، شاخص توسعه انسانی و اثر منفی اندازه دولت بر اختراعات ثبت شده یا تولید دانش می باشند.
  کلیدواژگان: نرخ ارز واقعی، سرریز تکنولوژی، کانال جذب
 • هنگامه احمدپورمبارکه، حسین اکبری فرد صفحات 69-86
  امروزه در فرآیند جهانی شدن اقتصادها توجه به توان و ظرفیت های بالقوه صادراتی و عوامل موثر بر افزایش این ظرفیت ها ضرورت دارد. در این راستا، نقش بهره وری کل عوامل تولید به عنوان یکی از عوامل تعیین کننده رشد و توسعه اقتصادی و کسب برتری رقابتی در صحنه جهانی بر کسی پوشیده نیست. هدف این مطالعه بررسی اثر بهره وری کل عوامل تولید بر ظرفیت صادراتی دو-جانبه ایران و کشورهای اتحادیه اروپا در دوره زمانی 2013-2000، با استفاده از مدل جاذبه و از طریق روش داده های تابلویی می باشد. بهره وری کل عوامل تولید از طریق شاخص تورنکوئیست محاسبه شده است. نتایج مربوط به مدل ظرفیت صادراتی ایران نشان می دهد که بهره وری کل عوامل تولید ایران، تاثیر مثبت و معنی دار و بهره وری کل عوامل تولید کشورهای اتحادیه اروپا، تاثیر منفی و معنی دار بر ظرفیت صادراتی کشور دارد. همچنین نتایج حاصل از برآورد مدل ظرفیت صادراتی اتحادیه اروپا، حاکی از تاثیر مثبت و معنی دار بهره وری کل عوامل تولید این اتحادیه و معنی دار نبودن تاثیر بهره وری کل عوامل تولید ایران بر ظرفیت صادراتی اتحادیه اروپا است.
  کلیدواژگان: بهره وری کل عوامل تولید، ظرفیت صادراتی، مدل جاذبه، اتحادیه اروپا
 • حمید هوشمندی، مجید صامتی، روزیتا مویدفر صفحات 87-113
  یکی از پرسش های بحث برانگیز در اقتصاد رابطه ی بین مالیات ها و رشد اقتصادی است. در چند دهه ی اخیر موضوع اثرات ساختار مالیاتی(مالیات های بر دستمزد، درآمد سرمایه و مصرف) بر اقتصاد کشورها بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله جهت تحلیل دقیق و جامع اثرات اصلاحات مالیاتی بر سرمایه گذاری، تولید ناخالص داخلی و ساختار تولید در کشور از مدل های تعادل عمومی از نوع ایستا و پویا استفاده شده است. یافته های تحلیل تعادل عمومی ایستای پژوهش نشان داد که مالیات بر دستمزد و مالیات بر درآمد سرمایه بر تولیدناخالص داخلی و سرمایه گذاری اثر منفی داشته درحالی که اثر مالیات بر مصرف منفی ارزیابی شده است. همچنین نتایج شبیه سازی ایستای مقایسه ای نشان داد مالیات بر دستمزد بیشترین تاثیر را بر اقتصاد کشور دارد و پس از آن بترتیب مالیات های بر درآمد سرمایه و مصرف قرار دارند. نتایج تحلیل پویا نیز نشان داد که در بلندمدت مالیات بر دستمزد نسبت به مالیات بر درآمد سرمایه تاثیر بیشتری بر اقتصاد کشور دارد.
  کلیدواژگان: مدل تعادل عمومی ایستا، مدل تعادل عمومی پویای نسل های تداخلی، اصلاحات مالیاتی، رشد، اقتصادی، 'گمز
 • سید عبدالله رضوی، مصطفی سلیمی فر، سید مهدی مصطفوی، مرتضی بکی حسکوئی صفحات 115-143
|
 • Pages 1-20
  Poverty and inequality, in generation of woman is among social problems which has been subject to be mitigated through measures. In this context one of the issues related to poverty and inequality is income mobility. Income mobility is another measure which indicates the degree of inequality of opportunity in a society. Income Mobility is measured as either conditional or absolute one. In Conditional mobility fixed effects are considered, however in absolute mobility it is not so. This article tries to study income mobility in generation of woman. For examine this phenomenon is designed type data pattern Pseudo-panel data using data of Household Survey Data collected by Iran Statistical Center from 1988 till 2011. This method enables us to track the performance of each cohort over time. Our results indicate that the absolute income mobility is low and Inequality of opportunity is decreasing over time. But the rapid fall in inequality is low.
  Keywords: Inequality, Dynamic Pseudo Panel, Income Dynamic, income mobility
 • Pages 21-40
  Since the environmental pollution is a socioeconomic problem and resultant of political decisions, we use variables on political and governance regimes besides economic variables to study environmental pollution. Although, various studies on the relationship between democratic political regimes and social phenomena have been completed, this study estimates the impact of democracy on environmental pollution using a panel data approach within three groups of petroleum exporting countries during 1996-2013. The selected countries are classified by rank of Human Development Index (HDI). The results show a significant negative correlation between democracy index and carbon dioxide (CO2) emissions per capita in the first group (countries with high HDI). The corresponding correlation is significantly positive for the second group (countries with middle HDI), however it is insignificantly negative in the third group (countries with low HDI). In addition, economic growth has significant positive effect on CO2 emissions per capita within 3 groups. Finally, energy efficiency is of significant negative relationship with CO2 emissions per capita.
  Keywords: Environmental pollution, Democracy, Energy efficiency, Petroleum exporters
 • Fataneh Mirzaee Pages 41-67
  Since the behavior of real exchange rate is affected by the macroeconomic variables of the country, identifying these variables is very important in each country’s economy. On the other hand, Overflow investigation in all developed and developing countries is important, because of economic growth and development faces with a slow process without attention to technology overflows. Hence, in this study, the estimation of the behavior model of real exchange rate in Iran is studied, in additions, the effect of this variable is also studied on the spillover of Technology in 1995-2013. In Edwards’ model, The estimation of model is carried out by using of the ARDL method so that; we can determine the short and long-term behavior of real exchange rate. the results were obtained from estimating the real exchange rate pattern (Edwards’) show that exchange controls affect on the real exchange rate positively whereas the degree of openness affects on the real exchange rate negatively. After estimating the real exchange rate, The effect of this variable was studied as an indirect absorption channel on the overflows Technology. Estimation and anticipation this section was performed by ingenious method genetic algorithm. The results were obtained from this study showed, that the effect of real exchange rate, expenditure of research and development, Knowledge including imports, human development index are positive and the effect of Size of Government on patent or application of technology and knowledge is negative.
  Keywords: Real exchange rate, Technology spillovers, Overflow channels
 • Hengameh Ahmadpour Mobarake, Hossain Akbarifard Pages 69-86
  Nowadays, In The process of economic globalization, it is necessary to consider the power and potential export capacities and effective factors on enhancing these capacities. In this regard, the role of total factor product as one of the determinants of growth and economic development and gain the competitive advantage in global scene is obvious. this study aims to investigate the effect of total factor productivity on mutual export capacity among Iran and Europe Union countries in 2000-2013, by using the gravity model and panel data method. The total factor productivity has been calculated by Tornquist index.The results of Iran export capacity model indicate that the total factor productivity of the country has positive and meaningful influence and productivity of Europe Union countries has a negative and meaningful influence on export capacity of country. Also the results of Europe Union export capacity model have been declared that the positive and meaningful influence of total factor productivity of this Union and insignificant influence of total factor productivity of Iran on the export capacity of Europeans union.
  Keywords: Total Factor Productivity, Export Capacity, Gravity Model, Europeans Union
 • Hamid Hooshmandi, Majid Sameti, Rozita Moayedfar Pages 87-113
  One of the challenging questions in the economics is the relation between the taxes and economic growth. In the last few decades, investigation of the effects of tax structure (i.e., wage tax, capital income tax, and consumption tax) on the economy of different countries has been in the focus of attention. In the present study, for the exact and comprehensive analysis of the effects of tax reform on the investment, gross domestic production, and production structure in the country, static and dynamic general equilibrium models have been used. Findings of the general equilibrium static of the research show that taxation on the wage and capital income results in the decrease in economic growth and investment of the country, while effects of the taxation on consumption positive evaluated. Simulation results of the comparative static analysis show that the wage tax has the most effect on the economy of the country. The next most effects are associated with the capital income tax and the consumption income tax, respectively. Moreover, based on the results of the dynamic analysis, it has been demonstrated that the wage tax exerts more effect on the economy of the state than the capital income tax in the long term.
  Keywords: static general equilibrium model, overlapping generations dynamic equilibrium model, taxation reforms, economic growth, GAMS