فهرست مطالب

اقتصاد مقداری - سال یازدهم شماره 3 (پیاپی 42، پاییز 1393)
 • سال یازدهم شماره 3 (پیاپی 42، پاییز 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/09/23
 • تعداد عناوین: 6
|
 • مسعود همایونی فر، مهدی خداپرست مشهدی، محمدرضا لطفعلی پور، فرهاد ترحمی صفحات 1-26
  برآورد جداول داده- ستانده منطقه ای، به روش آماری پرهزینه است. در نتیجه، پژوهشگران از روش های غیرآماری استفاده می نمایند. در این مقاله با استفاده از دو روش غیرآماری، CHARM و AFLQ،جدول استان خوزستان برآورد می شود. روش CHARM امکان برآورد صادرات، صادرات مجدد و درجه ناهمگنی کالاها را فراهم می کند. در حالی که روش AFLQ تعدیلات اندازه منطقه و بخش تخصصی را در نظر می گیرد. نتایج نشان می دهد که رتبه بندی بخش های اقتصادی با توجه به شاخص های پیشین و پسین کاملا متفاوت است. در الگوی CHARM، بخش فلزات اساسی از نظر پیوند پیشین و بخش سایر معادن از نظر پیوند پسین پیشرو هستند.حال آن که، در روش AFLQ،بخش های لاستیک و پلاستیک و برق به ترتیب از نظر پیوند پیشین و پسین،پیشرو هستند.
  کلیدواژگان: جدول داده، ستانده، روش CHARM، روش AFLQ، صادرات مجدد، استان خوزستان
 • عبدالله شایان زینیوند، ابوطالب کاظمی، علیرضا جرجر زاده، عبدالخالق غبیشاوی، مائده غرافی صفحات 27-59
  رشد ازجمله مهم ترین اهداف اقتصادی است که تحت تاثیر عوامل متعددی قرار می گیرد که از آن جمله می توان به سرمایه گذاری، درآمد-های ناشی از صادرات (نفت) و تغییرات نرخ ارز اشاره کرد. این مقاله به بررسی اثرات ناشی از تکانه های نفتی، نرخ ارز و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر تولید ناخالص داخلی در کشور های عضو اوپک در طی سال های 2012-2000 می پردازد. نتایج حاصل از برآورد الگو با استفاده از روش خود رگرسیون برداری پنل (P-Var) نشان می دهد که طی دوره مذکور شوک های مثبت در درآمد نفتی، کاهش ارزش پول ملی (افزایش نرخ ارز) و افزایش در سرمایه گذاری مستقیم خارجی به بالا رفتن تولید ناخالص داخلی کمک کرده است.
  کلیدواژگان: تولید ناخالص داخلی، درآمد حاصل از صادرات نفت، مدل P، Var، نرخ ارز
 • علیرضا تمیزی صفحات 61-79
  نرخ ارز و اثر آن بر گسترش صادرات از طریق تغییرات قیمت صادرات هر کشور از یک سو، و عوامل موثر بر شدت تاثیر نرخ ارز بر قیمت صادرات از سوی دیگر مباحث حائز اهمیتی در حوزه اقتصاد بین الملل می باشد. در این راستا و با توجه به اهمیت گسترش صادرات در کشور ما، هدف مطالعه حاضر تخمین و تحلیل میزان انتقال نرخ ارز و اثر درجه باز بودن اقتصاد و نرخ تورم بر شدت انتقال در ایران در دوره 1389-1350 می باشد. بدین منظور، با استفاده از روش همجمعی ARDL به تخمین روابط بلند مدت و کوتاه مدت مربوطه پرداخته شده است.
  نتایج تجربی مطالعه حاضر نشان می دهد که رابطه مثبت و معنی داری بین نرخ ارز و شاخص قیمت صادرات وجود دارد و میزان انتقال نرخ ارز برابر 0.83 می باشد. این بدان معنی است که بخش عظیمی از تغییرات نرخ ارز به قیمت صادرات کشور مبدا انتقال می یابد و بخش کوچکی از آن به قیمت واردات کشور مقصد منتقل می گردد. نتایج همچنین حاکی از این است که درجه باز بودن اقتصاد باعث افزایش میزان انتقال نرخ ارز به قیمت صادرات می گردد. همچنین افزایش نرخ تورم میزان این انتقال را در ایران افزایش می دهد.
  کلیدواژگان: انتقال نرخ ارز، شاخص قیمت صادرات، اقتصاد ایران
 • سید کمال صادقی، زهرا کریمی تکانلو، محمد علی متفکر آزاد، حسین اصغرپور قورچی، یعقوب اندایش صفحات 81-111
  هر کشوری با توجه به موقعیت زیستی خود، ظرفیت مشخصی برای بهره برداری از منابع آبی دارد که این ظرفیت توسط ظرفیت اکولوژیکی محاسبه می گردد. استفاده بیش از حد، از این ظرفیت اثرات مخربی به محیط زیست دارد که این تبعات منفی با توجه به نحوه بکارگیری آب توسط خانوارها و بخش های تولیدی متفاوت خواهد بود. با توجه به اهمیت آب، در زندگی انسان ها و حفظ محیط زیست، این پژوهش با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی سال1390 به مطالعه اثرات مصرف واسطه ای بخش های اقتصادی بر رد پای اکولوژیک آب در ایران می پردازد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که کل ردپای آب داخلی و وارداتی در بخش های مختلف اقتصادی برابر با 97.7 میلیارد متر مکعب بوده است که 88 درصد از آن داخلی و 12 درصد دیگر وارداتی بوده است. تولید در زیربخش های اقتصادی گندم، گاو و گاومیش، گوسفند، بز و سایر حیوانات زنده بجز ماکیان، سایر نباتات صنعتی، ساخت محصولات غذایی و انواع آشامیدنی ها بیشترین رد پای داخلی و وارداتی را داشته و 66 در مجموع درصد از ردپای آب کل بخش های اقتصادی را به خود اختصاص داده اند. زیر بخش های خدمات رتبه های آخر را در این زمینه به خود اختصاص داده اند.
  کلیدواژگان: ردپای اکولوژیک آب، ماتریس حسابداری اجتماعی، ظرفیت اکولوژیکی، ظرفیت بهره برداری از منابع آبی
 • جلیل خداپرست شیرازی صفحات 113-135
  هدف از این مطالعه بررسی تاثیر درآمدهای نفتی بر عملکرد نهادها در کشورهای صادرکننده نفت بوده است. در این راستا از داده های 18 کشور نفتی طی دوره زمانی 2012-1996 و الگوی خودتوضیح برداری پانل (PVAR) استفاده شده است. سپس الگوی مورد مطالعه شامل چهار متغیر رشد اقتصادی، تورم، آزادی اقتصادی و درآمدهای نفت و گاز، با استفاده از روش-شناسی PVAR مورد برآورد قرار گرفت. نتایج آزمون علیت گرنجری نشان می دهد، درآمدهای نفتی علیت گرنجری آزادی اقتصادی است. همچنین آزمون شرط ثبات الگو حاکی از باثبات بودن الگوی برآوردی است. در پایان با استفاده از توابع واکنش تکانه ای، اثر درآمدهای نفت بر آزادی اقتصادی (و سایر متغیرهای الگو) مورد بررسی قرار داد. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که درآمد نفت در کشورهای صادرکننده نفت، باعث کاهش کیفیت نهادها در این کشورها خواهد شد که می تواند اثر منفی بر رشد اقتصادی نیز داشته باشد.
  کلیدواژگان: الگوی PVAR، تورم، درآمدهای نفت، رشد اقتصادی، نهادها
 • سید امین منصوری، سید عزیز آرمن صفحات 137-163
  هدف اصلی در این تحقیق بررسی و برآورد واکنش تقاضای برق مسکونی و تجاری نسبت به شوک های قیمتی برق، در شهر اهواز براساس روش هم جمعی ARDL در دوره زمانی سالانه 1391-1370 است. به منظور بررسی تاثیر شوک های قیمت برق از پالایه هودریک- پرسکات (1980)، استفاده شده است. نتایج برآورد تابع تقاضا نشان داد که در اهواز، برق برای مصرف کنندگان مسکونی و تجاری کالایی با کشش محسوب می شود. همچنین مقایسه کشش های قیمتی مسکونی و تجاری نشان می دهد که مصرف کنندگان بخش مسکونی به قیمت های شوک برق و مصرف کنندگان بخش تجاری به روند قیمت برق واکنش بیشتری نشان می دهند. به عبارتی دیگر سیاست هایی همچون هدفمندسازی یارانه ها بر بخش مسکونی تاثیر بیشتری داشته است. بررسی تاثیر دمای هوا نیز نشان می دهد که با افزایش درجه هوا میزان استفاده از برق در مناطق مسکونی و تجاری اهواز به شدت افزایش داشته است. بررسی ضریب تصحیح خطا نشان می دهد که قدرت پیش بینی و انطباق مصرف کنندگان مسکونی نسبت به تجاری در اهواز بیشتر است.
  کلیدواژگان: تقاضای برق، شوک، ARDL، مسکونی، تجاری
|
 • Pages 1-26
  Estimations the Survey-based regional input-output table is costly. Consequently, Researches use non-survey based methods. In this Article, By using two non-survey based Methods, CHARM and AFLQ, input-output table of Khuzestan province is estimated. The CHARM method provides the possibility of estimation of export, cross-hauling and degree of heterogeneity, while AFLQ method considers Adjusted of regional size and specialized sector. The results indicate that according backward and forward indicators, ranking sectors is completely different. In CHARM method, according backward linkage, basic metals and according forward linkage other mines are leading. Whereas, in AFLQ method, in order, rubber and plastic and electricity are leading according backward and forward linkages.
  Keywords: Input, output table, CHARM method, AFLQ method, Cross, hauling, Khuzestan province
 • Abdullah Shayan Zeinvand, Abotaleb Kazemi, Alireza Jorjorzadeh, Abdolkhalegh Ghobeyshavi, Maede Gharafi Pages 27-59
  Growth Is One Of The Most Important Goals Among Economic Goals Which Is Influenced By Several Factors Such As The Investment, Earnings From Oil Exports And Changes In Exchange Rates. This Paper Examines The Effects Of Oil Shocks, Exchange Rate And Foreign Direct Investment On GDP In OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries) Countries During 2000-2012 Deals. The Results Of The Estimated Model Using Vector Auto Regressive Panel (P-Var) Shows That Positive Shocks In Oil Revenues During The Period, The Devaluation Of The National Currency (Exchange Rate Appreciation) And An Increase In Foreign Direct Investment Help To Increase GDP in above mentioned countries.
  Keywords: GDP, Revenues from Oil Exports, P, Var Model, Exchange Rate
 • Ali Reza Tamizi Pages 61-79
  Exchange rate and its effect on export extension through changes in export price on one hand and determinants of the amount of the effect on the other hand, are important topics in international economics. In this regard, and according to the importance of export promotion, this study tries to estimate and analyze export rate pass through and the effect of openness degree and inflation rate on it in Iran during 1350-1389. For this purpose, short- and long-run relationships are estimated using ARDL approach. The results present that there is a significantly positive relation between exchange rate and export price index, and the ERPT is 0.83. It means that a large part of exchange rate changes are transferred into export price of the origin country and a small part of it is transferred to import price of the destination country. The results also suggest that openness degree enhances the effect of exchange rate on export price and inflation rate increase ERPT in Iran.
  Keywords: Exchange Rate Pass, Through, export price, Iran economy
 • Pages 81-111
  Each country according to its biological situation, has a determined capacity of utilization of water resources. That this capacity can be calculated by ecological capacity. How to use water in the households and the productin sectors, can be provide different environmental devastating empacts. In this paper, with emphasis on the important role of water in human life and environment, we studied the effects of intermediate consumption of water by economic sectors on the water footprint in iranian economy. For this purpose, we used social accounting matrix version 2011. The results indicate that, total water footprint of domestic and imported economic sectors was 390 billion cubic meters,that respectively, 88 and 12per cent of this amount is allocated to domestic and import sectors. Also, production in the sectors of wheat, cows and buffaloes, sheep, goats and other live animals except poultry, other crops, food production had the most domestic and imported water footprint that these sectors have allocated 66 percent of total economic sectors water footprint.also, in this field, subsectors of services ranked last.
  Keywords: water ecological footprint, social accounting matrix, ecological capacity, utilization capacity of water resorces
 • Pages 113-135
  The aim of this study was investigating of the impact of oil revenues on institutions in oil exporting countries. Using the PVAR methodology and data of 18 countries from 1996 to 2012, the studying model contains four variables of economic growth, inflation, economic freedom, and oil revenues, were estimated. The Granger causality test results show that, oil revenues is Granger causality of economic freedom. Also the stability condition test showed that the model is stable. Finally, using the impulse response functions, the impact of oil revenues was examined on economic freedom (as well as other variables of the model). The results indicated that oil revenues in oil-exporting countries reduce the quality of institutions in these countries, which can have negative effects on economic growth.
  Keywords: PVAR Model, Inflation, Oil Revenues, economic growth, Institutions
 • Pages 137-163
  The main goal of this study is investigating and assessing the reaction of residential and commercial electricity towards electricity prices shocks in Ahvaz based on correlative ARDL method from 2002 to 2012. In order to investigate the effect of electricity prices changes, Hodrick–Prescott filter (1980) was applied. The results of estimating demand’s function showed that electricity is assumed as a high-elasticity item for residential and commercial consumers in Ahvaz. Besides, comparing residential and commercial prices elasticity show that residential section consumers react more towards electricity shocks prices and commercial section consumers react more towards the prices of electricity prices. In other words, the policies like subsides purposefulness had more effects on residential section. Investigating the effect of temperature also shows that the increase in temperature leads to the increase in consuming electricity in Ahvaz residential and commercial areas. Investigating the error correction coefficient shows that the anticipatory and adaptation power of the residential consumers is more than commercial users in Ahvaz.
  Keywords: Electricity Demands, Shock, ARDL, Residential, Commercial