فهرست مطالب

پژوهش در تغذیه دام - سال دوم شماره 1 (بهار و تابستان 1394)
 • سال دوم شماره 1 (بهار و تابستان 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/03/29
 • تعداد عناوین: 7
|
 • ولی الله پلنگی *، علیرضا صفامهر صفحه 1
  به منظور تعیین ارزش غذایی چین های مختلف یونجه با تکنیک های مختلف مانند روش های کیسه های نایلونی و روش آزمون گاز، تحقیق حاضر انجام شد. در این تحقیق تعداد سه راس گوسفند نر اخته نژاد قزل فیستولا گذاری شده (6 /2 ± 49 کیلوگرم) برای آزمایش کیسه های نایلونی مورد استفاده قرار گرفتند. تجزیه پذیری ماده خشک چین های اول، دوم و سوم یونجه در 96 ساعت پس از انکوباسیون به ترتیب 47 /60، 71 /64 و 36 /64 درصد بود که از لحاظ آماری تفاوت معنی داری نداشتند. تجزیه پذیری پروتئین خام چین های اول، دوم و سوم یونجه در 96 ساعت پس از انکوباسیون به ترتیب 48 /60، 08 /63 و 07 /58 درصد بود که از لحاظ آماری تفاوت معنی داری نداشتند. مقدارگاز تولیدی چین های اول، دوم و سوم یونجه در ساعت 96 انکوباسیون به ترتیب 54 /322، 21 /295 و 32 /300 میلی لیتر بر گرم ماده خشک بودکه از لحاظ آماری تفاوت معنی داری نداشتند. ضریب همبستگی به دست آمده بین تجزیه پذیری ماده خشک و میزان گاز تولیدی برای چین های مختلف یونجه به ترتیب 89 /0، 85 /0 و 84 /0 بود و این ضریب بین تجزیه پذیری پروتئین خام و میزان گاز تولیدی به ترتیب 87 /0، 88 /0 و 84 /0 بود. زیاد بودن همبستگی بین روش های کیسه های نایلونی و تولید گاز نشان دهنده صحت استفاده از روش تولید گاز با هزینه کمتر در تعیین قابلیت هضم مواد خوراکی است.
  کلیدواژگان: چین های یونجه، تولید گاز، کیسه های نایلونی، ضرایب تجزیه پذیری
 • مریم فریدون پور، جواد بیات کوهسار*، ابراهیم علمداری، پونه ابراهیمی صفحه 9
  مطالعه ای به منظور بررسی تاثیر افزودن اسانس و برگ دو گونه پونه کوهی (Mentaaquatica و Mentalongifolia)، بر فراسنجه های تولید گاز و قابلیت هضم ماده خشک و ماده آلی و تولید توده میکروبی در شرایط آزمایشگاهی در قالب دو آزمایش انجام گرفت. دو گونه پونه جمع آوری شده با دستگاه میکروویو در دمای 110 درجه سلسیوس و طول موج 450 نانومتر به مدت 45 دقیقه اسانس گیری شدند. تیمارهای آزمایشی شامل: 1- تیمار شاهد (جیره پایه: علوفه + کنسانتره) 2- تیمار شاهد + اسانس Mentaaquatica، 3- تیمار شاهد + اسانس Mentalongifolia، 4- تیمار شاهد + برگ Mentaaquaticala، 5- تیمار شاهد + برگ Mentalongifolia بودند. در آزمایش اول، افزودن اسانس و برگ گیاهان دارویی پونه باعث کاهش گاز تولیدی در مقایسه با تیمار شاهد شد؛ به طوری که بیشترین مقدار تولید گاز مربوط به تیمار شاهد (6/ 369 میلی لیتر) و کمترین مقدار مربوط به تیمار اسانس پونه Mentaaquatica (3 /288 میلی لیتر) بود. در آزمایش دوم، بین تیمارهای آزمایشی از نظر قابلیت هضم ماده خشک و قابلیت هضم ماده آلی، اختلاف معنی داری وجود داشت (05 /0P<)؛ از این نظر تیمارهای دارای برگ دو گونه پونه در مقایسه با سایر تیمارها، پائین ترین درصد قابلیت هضم ماده به طورکلی، نتایج این مطالعه نشان داد که اسانس گیاه دارویی پونه و حتی برگ آن، توان تغییر فرآیندهای تخمیر شکمبه ای را دارند.
  کلیدواژگان: شرایط آزمایشگاهی، قابلیت هضم، پونه، اسانس گیاهان دارویی، تخمیر شکمبه
 • محمد ابراهیم نوریان سرور*، محمد مهدی معینی، فاطمه وثوقی صفحه 19
  هدف این مطالعه بررسی تاثیر 5 سطح اسانس اکالیپتوس بر فراسنجه های تخمیر و تولید متان به روش آزمایشگاهی بود. آزمون تولید گاز با استفاده از شیرابه شکمبه گوسفند، با پنج تکرار برای هر تیمار و در قالب یک طرح کاملا تصادفی انجام گرفت. فراسنجه های مورد مطالعه شامل کینیتیک تخمیر گاز 96 ساعته، فراسنجه های تخمیر و جمعیت پروتوزایی بود. استفاده از اسانس اکالیپتوس در دو سطح 250 و 500 میکرولیتر سبب افزایش (001 /0= p) فراسنجه a (تولید گاز از بخش سریع و تخمیر) و b (تولید گاز از بخش دیر تخمیر) و افزایش پتانسیل تخمیر(a+b) شد. متان تولیدی از 8 تا 40 درصد کاهش (001 /0=p) یافت. با افزودن اسانس؛ غلظت نیتروژن آمونیاکی، اسیدهای چرب کل؛ کاهش (001 /0= p) و ضریب تفکیک پذیری و تولید توده میکروبی؛ افزایش (001 /0= p) یافت. سطح 5 میکرولیتر اسانس سبب بهبود گاز 24 ساعته، ماده آلی تجزیه شده و انرژی قابل سوخت و ساز در مقایسه با سایر تیمارها شد. همبستگی 73-48 درصدی بین متان و جمعیت پروتوزوآیی وجود داشت. متابولیت های ثانویه اسانس سبب کاهش جمعیت کل پروتوزوآ و جنس های مورد مطالعه شد. نتایج این آزمایش نشان داد که اسانس اکالیپتوس فعالیت ضد میکروبی داشته و باعث کاهش متان و بهبود پروتئین میکروبی در شرایط آزمایشگاهی می شود.
  کلیدواژگان: فراسنجه های تخمیر، پروتوزوآ، گاز متان، گوسفند، اسانس اکالیپتوس
 • مهدی هدایتی*، میلاد منافی صفحه 27
  جهت بررسی اثرات سطوح مختلف محرک رشد گیاهی- تجاری بر عملکرد، فراسنجه های بیوشیمیایی خون، پاسخ ایمنی، جمعیت باکتریایی روده کور، تعداد300 قطعه جوجه گوشتی سویه راس 308 (مخلوط نر و ماده) در چهار گروه آزمایشی، پنج تکرار و 15 پرنده در هر تکرار در قالب طرح کاملا«تصادفی مورد بررسی قرار گرفت. گروه های آزمایشی آزمایشی شامل 1) شاهد (جیره پایه بدون هرگونه افزودنی)، 2) جیره پایه همراه با آنتی بیوتیک محرک رشد فلاوومایسین (045 /0 درصد)، 3) جیره پایه همراه با محرک رشد گیاهی (05 /0 درصد) و 4) جیره پایه همراه با محرک رشد گیاهی (1 /0 درصد) بودند. نتایج نشان دادند که گروه آزمایشی چهارم با 1 /0 درصد محرک رشد گیاهی در افزایش وزن مرغ ها و کاهش ضریب تبدیل غذایی با گروه آزمایشی شاهد اثر معنی دار داشته و در کاهش کلسترول، افزایش HDL و نیز در افزایش پاسخ تیتر ایمنی نسبت به گروه های آزمایشی آنتی بیوتیک و شاهد به طور معنی داری (05 /0>P) موثر بود. گروه آزمایشی دریافت کننده آنتی بیوتیک محرک رشد در کاهش معنی دار جمعیت کلی فرم ها و اشرشیا کولی روده کور نسبت به گروه آزمایشی شاهد موثر بود اما کاهش معنی دار سالمونلا در گروه آزمایشی چهارم دیده شد (05 /0>P).
  کلیدواژگان: جوجه های گوشتی، _ محرک رشد گیاهی، ایمنی، فراسنجه های خونی، عملکرد
 • مجید کلانتر *، اکبر یعقوبفر، محمدرضا اکبری صفحه 35
  آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با 3 تیمار در 5 تکرار برای بررسی اثر جیره گندم با و بدون آنزیم در مقایسه با ذرت بر صفات تولیدی و مشخصه های فیزیولوژیک جوجه های گوشتی با استفاده از 375 قطعه جوجه یک روزه مخلوط از سویه راس 308 در دو مقطع آغارین و رشد اجرا گردید. صفات مورد بررسی عملکرد رشد، لاشه، فراسنجه های بیوشیمیایی و مواد معدنی سرم خون بودند. تیمارها شامل شاهد (ذرت)، گندم و گندم با آنزیم بودند. تاثیر جیره گندم با و بدون آنزیم در مقایسه با ذرت بر صفات فوق در کل دوره پرورش معنی دار بود (p<0.01). در کل دوره بیشترین و کمترین میزان خوراک مصرفی، افزایش وزن و در مقابل کمترین و بیشترین ضریب تبدیل غذایی به ترتیب به تیمارهای ذرت و گندم بدون آنزیم تعلق داشت (p<0.01). تیمارهای شاهد و گندم با آنزیم از نظر غلظت سرمی مواد معدنی حداکثر و تیمار گندم بدون آنزیم حداقل بودند (p<0.01). بیشترین و کمترین غلظت گلوکز، تری گلیسیرید و کلسترول به ترتیب به تیمارهای شاهد و گندم بدون آنزیم تعلق داشت (p<0.01). مکمل سازی تیمار گندم با آنزیم باعث بهبود صفات رشد و لاشه و افزایش غلظت سرمی فراسنجه های بیوشیمیایی و مواد معدنی خون گردید (p<0.01).
  کلیدواژگان: گندم، ذرت، آنزیم، رشد و فیزیولوژی، جوجه گوشتی
 • وحیده صباغی، غلامرضا زابلی، مهران مهری صفحه 43
  روش های درون تنی و برون تنی آزمایشگاهی برای تعیین ارزش غذایی در تغذیه نشخوارکنندگان استفاده می شوند که زمان بر و گران هستند. شیوه مدل سازی، روشی نوین برای برآورد یک خروجی از برخی ورودی ها در یک سیستم است. در این مطالعه قابلیت هضم ماده خشک چندین علوفه گرمسیری از آنالیز شیمیایی شامل پروتئین خام، فیبر خام، خاکستر و فیبر نامحلول در شوینده اسیدی برآورد شد. پنج گونه علوفه گرمسیری در 10 تکرار برداشت شده و هر نمونه برای پروتئین خام، فیبر خام، خاکستر و فیبر نامحلول در شوینده اسیدی به عنوان ورودی و قابلیت هضم ماده خشک به عنوان خروجی آنالیز شد. مجموعا 50 خط داده به دودسته آموزش (35 خط داده) و ارزیابی (15 خط داده) تقسیم شدند. سه شیوه مدل سازی شامل شبکه عصبی مصنوعی PCA و PLS مورداستفاده قرارگرفته و عملکرد هر مدل با استفاده از ضریب تبیین، میانگین مربعات خطا، میانگین انحراف مطلق، میانگین مطلق درصد خطا و بایاس ارزیابی گردید. نتایج نشان داد که مدل شبکه عصبی نسبت به روش های کلاسیک رگرسیونی با بیشترین ضریب تبیین (95 /0) و کمترین پراکنش خطا (871 /0=MSE؛ 772 /0 =MAD؛ 44 /1 =MAPE) بهترین برآورد را از قابلیت هضم ماده خشک ارائه می کند.
  کلیدواژگان: ترکیبات شیمیایی، تجزیه و تحلیل رگرسیونی، شبکه عصبی مصنوعی، قابلیت هضم ماده خشک
 • بررسی وضعیت مدیریت تغذیه و خوراک دهی درواحدهای پرورش گاو شیری صنعتی استان البرز
  تورج صارمی، مجتبی زاهدی فر، ابوالفضل عباسی صفحه 51
|
 • V. Palangi*, A. R. Safamehr Page 1
  In order to determine of nutritive value of alfalfa in different cuts using nylon bags and gas production techniques, this study was carried out. Three wethers (49±2.6 kg) were used in in situ method. The gas production was measured at 2,4,6,8,12,16,24,36,48,72 and 96 h and ruminal DM and CP disappearances were measured 0,4,8,12,16,24,36,48,72 and 96 h. Dry matter degradability of mentioned cuts at 96h were 60.47,64.71 and 64.36%,respectively. Crude protein degradability of mentioned cuts were 60.48,63.08 and 58.07%,respectively. The gas production of mentioned cuts at 96 h were 322.54,295.21 and 300.32 ml/g DM. The coefficient of correlation between dry matter and gas production values for mentioned cuts obtained about 0.89,0.85 and 0.84 and this parameter for crude protein and gas production achieved 0.87,0.88 and 0.84,respectively. High correlation between in situ and gas production techniques indicated that digestibility values can be predicted from gas production data.
  Keywords: Alfalfa cuts, degradation parameters, in situ, gas production
 • M. Fereidoonpour, J. Bayatkouhsar, E. Gholamalipour Alamadari, P. Ebrahimi Page 9
  A study was conducted to evaluate the effect of adding essence and leaves of two species of Oregano (Mentaaquatica and Mentalongifolia) on gas production parameters, digestibility of dry matter and organic matter and microbial biomass production in two experiments separately. Collected two species of Oregano was taken essence by macro wave set at 110 0C and 450 nm for 45 minutes. The experimental treatments were: 1) control containing basal diet with forage: concentrate ratio 50:50 (without additive), 2) basal diet + Mentaaquatica lamiaceae essence, 3) basal diet+ Mentalongifolia lamiaceae essence, 4) basal diet+ Mentaaquatica lamiaceae leave and 5) basal diet+ Mentalongifolia lamiaceae leave. 8 macro liter of essence along 8 macro liter of ethanol in treatment 2 and 3 and 20 mg leaves of two kind of Oregano in treatment 4 and 5 were added to glass vial. The results showed that treatments containing essence and leaves had lower gas production than control treatment. Hence, treatment control and treatmenl) gas production, respectively. In second experiment, there were significantly differences aents that containing leaves of two kind of Oregano had lowest DM and OM digestibility compared with other treatments. Treatments containing essence had higher microbial biomass production and microbial biomass production efficiency. Generally, it can be concluded that essence of two kind of Oregano (even their leaves) has the potential to affect ruminal fermentation efficiency.
  Keywords: Essence medicinal plants, Oregano, Ruminal fermentation, Digestibility, In vitro
 • M. E. Nooriyan Soroor*, M.M. Moeini, F. Vosoghi Page 19
  The aim of this study was to investigate the effect of different levels of eucalyptus essential oils on in vitro rumen fermentation parameters and methane production. Test gas production has done with using rumen fluid of fistuled sheep and with five replicates for each treatment in a completely randomized design.The parameters of studied was include 96-hour fermentation kinetics, fermentation parameters and protozoa population. The results showed eucalyptus essential oil were increased a (gas production from the immediately soluble fraction), b (gas production from the insoluble fraction) and potential extent of gas production (a+b). The methane produced was reduced (p=0.000) from 8 to 40 percent. Simultaneously with the increase in essential oil, nitrogen ammonia and total concentrations of fatty acids decreased (p<0/001), and partition factor and microbial biomass were increased. Level 5 ml of essential oils cased to improvement parameters of 24-hour gas, organic matter degradation and energy metabolism compared with other treatments. There is the correlation of 48-73 percent between reduction methane gas and protozoa population. The secondary metabolites essential oil reduced the total protozoa population and geneses of Entodinium, Ophryscolex, Isotricha, Dasitricha and Diplodinium. In general, the results of this experiment showed that eucalyptus oil has antimicrobial activity and were reduced methane emissions and improved the production of microbial protein.
  Keywords: Sheep, Eucalyptus Essential Oil, Fermentation Parameters, Methane Gas, Protozoa Population
 • M. Hedayati *, M. Manafi Page 27
  In order to evaluate the different levels of a commercial plant-based growth promoter on performance, blood biochemical parameters, immune response and cecal bacterial population, 300 day-old Ross 308 (mixed sex) in 4 treatments, 5 replicates and 15 chicks in each replicate in a completely randomized design manner were employed. Experimental treatments were 1) control (basal diet, without any feed additive); 2) basal diet with 0.045% Flavomycin antibiotic growth promoter; 3) basal diet with 0.05% plant-based growth promoter and 4) basal diet with 0.1% plant-based growth promoter. Results showed that treatment having 0.1% plant-based growth promoter significantly (P<0.05) increased body weight and improved FCR in comparison with control group and also this treatment in decreased cholesterol content and increased HDL and immune response against ND, AI and IBD showed significantly (P<0.05) effective when compared with control and AGP fed groups. The groups fed antibiotic growth promoter have showed significant (P<0.05) decreased in cecal population of coliforms and E.coli than the control group, but for population of salmonella, only the treatment having 0.1% plant-based growth promoter has showed significant reduction (P<0.05).
  Keywords: Plant, based Growth Promoter, Performance, Blood Biochemistry, Immune Response, Broilers
 • M. Kalantar*A., Yaghobfar, M. R. Akbari Page 35
  An experiment was conducted to evaluate the effect of wheat and corn-based diets supplemented with multi-enzyme on growth performance and physiological characteristics of broilers. A total number of 375 one day old Ross-308 broiler chickens were allocated randomly to 3 treatments with 5 replicates at 2 rearing period (1 to 21 and 22 to 42 day) using a CRD statistical design. Treatments were included control, wheat and wheat+ enzyme. Traits were growth performance, carcass traits, serum metabolites and mineral concentrations. According to the results, the effect of wheat with and without enzyme on experimental traits at entire of the period was significant (P<0.01).At the whole of rearing period the maximum and minimum feed intake, gain and adversely the minimum and maximum of FCR observed in control (corn) and wheat groups respectively (P<0.01).The control and wheat+ enzyme groups had the highest and wheat group had the lowest concentration of serum minerals respectively (P<0.01). The maximum and minimum serum concentration of glucose, TG and cholesterol were belonged to control and wheat groups respectively (P<0.01). Enzyme supplementation of wheat diet resulted in improvement of growth and carcass traits and increased the concentration of serum metabolites and minerals (P<0.01).
  Keywords: Broiler, Growth, Enzyme, Physiologic traits, Wheat
 • V. Sabaghi, G.R. Zaboli, S. Mirshekari, M. Mehri* Page 43
  Dry matter digestibility (DMD) of forages is very important in ruminant nutrition. Because in vivo and in vitro procedures to determine dry matter digestibility are time-consuming and expensive, providing an easy and fast technique would be of interest. Modeling approach is a novel procedure for predicting an output from some predictors in a system. In this study, DMD of several tropical forages were predicted from chemical analyses including crude protein (CP), crude fiber (CF), ash and acid detergent fiber (ADF). Five tropical forages were harvested in 10 replicates and each sample was analyzed for CP, CF, ash and ADF as inputs and DMD as output. A total of 50 data lines were divided into training (35 data lines) and testing (15 data lines) subsets. Three modeling approaches including artificial neural network (ANN), principal component analysis (PCA), and partial least squares (PLS) were implemented; and performance of each model was evaluated using coefficient of determination (R2), mean square error (MSE), mean absolute deviation (MAD), mean absolute percentage error (MAPE), and bias. The results showed that ANN-based model outperformed the classical regression methods. The ANN-based model with the highest R2 (0.95) and lowest residual distribution (MSE = 0.871, MAD = 0.772, and MAPE = 1.44) gave the best predictions for DMD.
  Keywords: Dry matter digestibility, Chemical composition, Artificial neural network, Regression analysis