فهرست مطالب

 • سال دوازدهم شماره 21 (پاییز 1393)
 • بهای روی جلد: 60,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1393/08/14
 • تعداد عناوین: 7
|
 • سعید خیرخواه صفحات 1-26
  تشبیه از بنیادهای اصلی ایماژ و تخییل در ادبیات می باشد و هر کلام مخیل یا شعر ناب نمی تواند بر کنار از این پدیده بلاغی و هنری باشد. همانندسازی و همانندانگاری در سایر شاخه های هنری مانند نقاشی و خط و معماری و سینما و تئاتر همواره جایگاهی ویژه داشته و دارد. بنابراین برای رسیدن به کمال زیبایی یا زیبایی شناسی هنری در شعر بجا و سزاوار است که با دقت خاص به تشبیه و انواع شاخه های آن توجهی ویژه داشته باشیم. در سبک هندی یا اصفهانی که شاعران شیوه ای خاص در سرودن شعر داشتند، تشبیه جایگاهی خاص دارد. به ویژه تشبیه تمثیل که نوعی از تشبیه مرکب می باشد، در این سبک دارای بسامدی بالاست. در این جستار برآنیم تا ضمن آوردن نمونه هایی از انواع تشبیه، تمثیل های برجسته دیوان نجیب کاشانی را به تماشا بنشینیم.
  کلیدواژگان: شعر نجیب کاشانی، تشبیه، تمثیل، تشبیه مرکب
 • پریساخویشتن دار، محمدحسین محمدی صفحات 27-48
 • حبیب جدیدالاسلامی قلعه نو، احمدرضا کیخای فرزانه، محسن تاج آباد صفحات 49-67
  تضمین گونه ای از شعر است که شاعری شعر شاعری دیگر را در سروده خود می آورد و چنانچه شعر معروف نباشد نام شاعر را نیز قید می کند تا سرقت ادبی محسوب نشود.
  هر چند نمونه هایی از تضمین را در قرون اولیه شعر فارسی می توان یافت، اما به لحاظ بسامد و فراوانی، تضمین در دوره های اخیر بیشتر قابل مطالعه است و می توان شاعرانی را یافت که چندین شعر از شاعران بنام را تضمین کرده اند.
  در این مقاله نگارندگان تلاش دارند که تصویری نسبتا کامل از تضمین را در شعر فارسی ارائه دهند. سیر تضمین در شعر فارسی، مطالعه شیوه های شاعرانی که شعر شاعران دیگر را در سروده خود به کار برده اند، انگیزه های تضمین، شایع ترین نوع تضمین، انواع تضمین و شاهد مثال های آن؛ از جمله مواردی است که نگارندگان به آنها پرداخته اند.
  هم چنین از آنجا که پیش از این، کتاب یا مقاله ای مستقل در این باره نوشته نشده است و تنها اطلاعاتی پراکنده در کتب آرایه های ادبی در این زمینه وجود دارد لذا نگارندگان تلاش می کنند که مسایل کلی تضمین را مورد مطالعه قرار داده و در اختیار خواننده قرار دهند.
  کلیدواژگان: تضمین، تضمین کننده، تضمین شونده، تاثیر پذیری، شعر فارسی
 • علیرضا شهرکی، بهروز رومیانی صفحات 69-96
  نادر نادرپور از شعرای برجسته معاصر، پیرو مکتب رمانتیسم و شاعری توانمند در زمینه سرایش تغزل بوده است. اشعار نوقدمایی وی که به تبعیت از اشعار نوقدمایی پیروان مکتب رمانتیسم در ایران سروده شده، در بردارنده نگرشی نوین و البته پرطرفدار در میان پیروان و خوانندگان اشعار رمانتیک است.
  آن چه در مورد شعر و اندیشه نادرپور قابل تامل و کاوش است، تکامل نگرش رمانتیک در شعر و پایبندی کامل به اصول این مکتب در سطح جزئیات در شعر می باشد تا آن جا که سیمای منحصر بفردی از معشوق رمانتیک در اشعارش قابل ملاحظه است. یکی از برجسته ترین زمینه های توصیف معشوق در شعر نادرپور در تصویرپردازی درخت مشاهده می شود. در اکثر موارد درخت همان معشوق شاعر است. این رویه متاثر از طبیعت گرایی رمانتیسم است که در شعر نادرپور به کمال رسیده است.
  کلیدواژگان: نادرپور، رمانتیسم، طبیعت گرایی، تصویرپردازی درخت، شعر معاصر
 • محمدرضا قاری، اعظم نیک آبادی، اشرف روشندل پور صفحه 97
  موضوع این پژوهش، بررسی سمبولیسم و نمادگرایی در شعر مهدی اخوان ثالث و هوشنگ ابتهاج است. پژوهندگان در آغاز، نماد و نمادگرایی و انواع آن را تعریف کرده و تفاوت نماد و استعاره را بیان نموده سپس ریشه نمادهای شعر معاصر در ادبیات باستانی ایران را کاویده است آنگاه با بررسی شعر شاعران یاد شده به فهرست کردن نمادها و سمبول های شعر این شاعران پرداخته، آن ها را گردآوری، دسته بندی، نقد و تحلیل کرده اند. زبان گنگ و دیرفهم شعر معاصر، بیشتر به سبب کاربرد نمادهای بسیار در شعر این دوره است. اگر خوانندگان شعر با این شیوه بیانی آشنا شوند، فهم شعر این دوره برای آنان بسیار آسان خواهد بود. پژوهشگر به دنبال این هدف کوشیده است نمادهای به کاررفته در شعر این شاعران را کشف، بررسی و تحلیل کند تا راه برای درک اندیشه های این شاعران و ویژگی های سبکی و فکری ایشان، اندکی هموارتر گردد. اخوان با بهره بردن از نمادهایی که ریشه در اسطوره های ایرانی دارند، تشخص ویژه ای به شعر خویش بخشیده است. هوشنگ ابتهاج را نیز می توان پیروی واقعی برای نمادگرایی دانست.
  کلیدواژگان: سمبولیسم، نمادگرایی، شعر معاصر
 • حسین اتحادی صفحه 127
  هر یک ازحروف مصوت و صامت، از نظر صوتی دارای ویژگی هایی هستند که موسیقی حاصل از تکرار آن ها، زمینه ای زیباشناسانه می یابد و در غالب موارد می تواند، تاثیر خاصی در خواننده ایجاد کند. از همین رو ارزشمندترین بخش موسیقی شعر، میزان هماهنگی های آوایی حروف با معنا و مضمون شعر است که، می تواند از منظر زیباشناسی ساختار شعر هم مورد توجه قرارگیرد. بر همین اساس باید گفت، گذشته از بار معنایی الفاظ، نغمه حروف امکانات دیگری در اختیار سخنور قرار می دهد، تا در انتقال مفهوم و مضمون، و همچنین القای احساس مورد نظرش موفق تر باشد. بنابراین تلفیق و ترکیب حروف به صورتی که تکرار آن ها تداعی کننده معانی خاصی در ذهن خواننده باشد، نیاز به مهارت و توانایی ویژه ای است که در برخی از بزرگان ادب فارسی می توان سراغ گرفت. فرخی سیستانی، یکی از سخنورانی است که، بر اساس یافته های این پژوهش می توان گفت، توانایی خاصی در تلفیق آواها و معانی مختلف داشته است. در این مقاله با ارائه مثال های متعددی از شعر او مشخص می شود که، شاعر سیستانی از قابلیت صوتی حروف برای انتقال معنا و مفهوم مورد نظرش، بهره های زیادی برده است.
  کلیدواژگان: فرخی سیستانی، موسیقی درونی، آوا، معنا
 • تاج الدین خندان، عبدالحسین فرزاد صفحات 151-186
  هر زبانی به اقتضای شرایط از هنجارهای متغیری پیروی می کند. هنجار، قانون و روشی است که از سوی اکثریت افراد جامعه پذیرفته می شود و هنجارگریزی اعراض و عدول از روش و ایین معمول است. هنجارگریزی در زبان، انحراف از قوانین حاکم بر زبان معیار است و شعر یکی از مهم ترین میدان های انحراف از قواعد و معیار زبان به شمار می رود. شعر شاملو در امتداد تاریخ شعر فارسی، ادامه جریان پیوسته شعر با رویکرد موسوم به شعر نو است که الزاما از هنجارهای کهن و قوالب کلاسیک شعر فارسی پیروی نمی کند و به لحاظ رویکرد اجتماعی و انتقادی، دارای هنجارگریزی های متفاوت و در ابعاد بسیار است. شیوه های هنجارگریزی شاملو در شعر مبتنی بر هنجارگریزی معنایی است که بر پایه عناصر تجریدپنداری و تجسم پنداری شکل می گیرد. این مقاله انواع هنجارگریزی معنایی در شعر شاملو را با تکیه بر مجموعه اشعارش بررسی می نماید.
  کلیدواژگان: هنجارگریزی، شعر شاملو، تجریدپنداری، تجسم پنداری
|
 • Dr. Saeed Kheirkhah Pages 1-26
  Simile is known as one of the main bases for Imageryin literature. Neither an imaginative language nor a pure poetry can exclude this rhetorical and artistic phenomenon. In other shapes of art- such as painting, calligraphy, architecture, cinema, and theater-simulation and image makinghave been always of great significance. Consequently, In order to reach the acme of beauty or aesthetics of art in poetry a special tendency toward simile and its subdivisions is essential and appropriate. In Hindi or Isfahani style in which poets have a special method for rhyming, simile, in particular allegorical simile -as a kind of compound simile has a special place. Allegorical simile has a high frequency in these kinds of styles. This study investigated different kinds of simile as well as outstanding allegories in NajibKashani's Divan.
  Keywords: Najibkashani's poetry, simile, allegory, compound simile
 • Parisa Khishtandar, Dr. Mohammadhossein Mohammadi Pages 27-48
  Metonymy is one of the four elements of rhetoric which plays an important role in creating beautiful word and imaging. Ahmad Shamloo uses imagination to express his thoughts. The height of Metonymy’ beauty is in its novelty. Some metonymy because of excessive use has been part of the vocabulary of comments and have little beauty and imaginative. There is vocabulary and also innovative commentsin poems of Shamloo. In this article entire poems of Shamloo is examined and metonymies of his poems are extracted and is divided to three category: 1. Vocabulary metonymies 2. Popular metonymies 3. Innovative metonymies and his innovations in this regard are discussed.
  Keywords: Ahmad Shamloo, Rhetoric, Metonymy, Innovation
 • Dr. Habib Jadidoleslami Qaleno, Dr. Ahmadreza Kikhaye Farzaneh, Mohsen Tajabad Pages 49-67
  Inserting the verses of another poets in one’s own poem and borrowing from other poets had always existed in Persian poetry since the old times. Insertion and borrowing had sometimes been employed either in the form of content, subject matter or direct quotations. Although the impression and influence of poets on each other had existed long ago in Persian poetry and it may be possible to find and mention some of them, yet they are not abundant, rich, and strong. The impression and influence of poets seems to be much more noticeable and abundant among the modern era poets, so scores of such impression and insertions are available in modern poetry.This essay intends to deal with the history and the most common cases or the uppermost kinds of such insertions. However, the authors of `this essay have attempted to proceed with the quality of such insertions and the skills or different approaches of the poets in applying such insertions and borrowings in their own poems. Some poets and examples are included too.
  Keywords: Insetings, Inserter, Insertee, Impressionism, Persian Literature
 • Alireza Shahraky, Dr. Behrooz Romiyani Pages 69-96
  In Persian and universal literature, particular tent to nature is found. Byliving in nature, people can beaccustomingwith nature. We can see this kind of attention in national verses. Natural components are: flowers, trees, rivers, seas, birds. In the verses or three famous poets, Nima Ushij and Naderpoor, we can find purports about nature. Because of living in nature, these three poets use natural figures and outlooks. We select these three poets because of their common trait about using natural scenes in their verses, it’s important to know that nature in Nima’s verses has symbolic purports but in Naderpoor’s verses we can find mystic in natural scenes. This research tries to peruse nature in verses of Nima Ushij and naderpoor.
  Keywords: Naderpoor, Romantism, Naturalism, Imagery of tree, contemparory poetry
 • Dr. Mohammad Reza Ghari, Azam Nik Abadi, Ashraf Rowshandelpoor Page 97
  Out line This presentation is about a researching a bout symbolism in akavan’s poems and Ebtehag. first of all the researching has defined symbolism and metaphor. than she has explained about the difference between symbol and metaphor. she has had a researching About the roots of poems symbol in current literature in ancient literature of iran.The researcher has prepared a list of the symbol of the poet’s poems. She has gathered these symbol and explained them. Because of applying so much symbol in current poems, the poems are not understandable In these period of time if the readers will be known with this way of statement’s it is possible for them to understand the poems in this period of time. The researcher has tired to discover and explain the symbol applied in these poet’s poem. She want to make it easy to understand the poet’s thought. Akavan could use some symbol which have duel from Iranian ancient hero’s. He could give his poem a special individuation. Ebtehage is one of the men who has followed symbolism actually.
  Keywords: Symbolism, contemporavy poems, Akhavan's Ebtehaj's poems
 • Hossein Etehadi Page 127
  Each of vowels and consonants, the sound of music attributes are derived from repeat it, in most cases, you can create a special effect on the reader. So the value of music, poetry, the meaning and context of the organization of phonetic alphabets. Accordingly, it must be said that the meaning of words, letters, song writer puts up the other features in the transition context and content, and is also intended to instill more successful. So, if you repeat the letters integrates resolver evokes special meaning in the reader's mind, the need for special skills and abilities that can be found in some of the giants of Persian literature. Farrokhi Sistani, one of the poets who, based on the findings of this study can be said to have the ability to synthesize different sounds and meanings In this paper, we provide several examples of his poetry, it becomes clear that the poet Sistani, use words to convey the meaning intended sound, a lot of interest, is used.
  Keywords: Farrooki Sistani, internal music, sound, meaning
 • Tajoddin Khandan, Dr. Abdulhossien Farzad Pages 151-186
  Every language fallows different variables based on available condition/ circumstances. Abnormality is an acceptable rule taken by the majority of the population, and deviation is a way of being away from that rule. In the daily conversations, it is deviation from rules governing the criterion language, and poem is considered to be as one of the most important fields of being away from the common rule and the criterion of language. Shamlo's poem is along with the history of Persian poem – that is the continuous trend of poem with an approach called ''New Poem'', which necessarily does not follow the old abnormality of Persian poem. At the same time, it contains different deviations at the different dimensions considering the social and critical approach. Shamlo's styles of deviation in his poem are meaning-based, which are formed according to both abstract and concrete norms/elements. The present paper, studied different meaning-based deviation in Shamlo's poems.
  Keywords: Deviation, Shamlo's poem, abstractionism, visualization