فهرست مطالب

 • سال چهل و ششم شماره 3 (پاییز 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/11/01
 • تعداد عناوین: 12
|
 • احسان نصیری فر، علی اسمعیلی زاده کشکوییه، حسن مرادیان، سعید سهرابی صفحات 223-233
  برای مکان یابی جایگاه های صفات کمی (QTL) موثر بر صفات لاشه و اندام های داخلی کروموزوم شماره دو بلدرچین ژاپنی، با استفاده از تلاقی متقابل دو سویه پرنده سفید (تخم گذار) و وحشی (گوشتی)، پرندگان نسل F1 ایجاد شدند. 422 پرنده نسل F2 حاصل از تلاقی تصادفی پرندگان نسل F1 در پایان دوره 35 روزه پرورش کشتار شدند و رکوردبرداری فنوتیپی صفات مربوط به لاشه انجام گرفت و نمونه های خون آن ها برای تعیین ژنوتیپ چهار نشانگر ریزماهواره واقع روی کروموزوم دو جمع آوری شد. داده های مربوط به تعیین ژنوتیپ و رکوردبرداری فنوتیپی با روش نقشه یابی درون فاصله ای مبتنی بر تابعیت و با استفاده از 3 مدل آماری متفاوت مورد تجزیه و تحلیل QTL قرار گرفتند و در مجموع 15 جایگاه معنا دار مربوط به این صفات شناسایی شدند. در مدل اول تمامی صفات با اثر غلبه معنا دار شدند. در مدل دوم تمامی صفات نزدیک نشانگر GUJ0084 قرار داشتند و اغلب صفات QTLهای معنا داری با اثرات غلبه و ایمپرینتینگ داشتند. در مدل سوم نیز بیشتر صفات در جنس ماده و با اثر غلبه معنا دار شدند. نتایج این پژوهش نقش توارث غیر مندلی (ایمپرینتینگ ژنومی) و اثرات پلیوتروپی و تک ژنی را روی بعضی صفات نشان می دهد.
  کلیدواژگان: ایمپرینتینگ، بلدرچین ژاپنی، نشانگر ریزماهواره، نقشه یابی QTL
 • شهین یادگاری، مصطفی ملکی، پویا زمانی، مهدی دهقان بنادکی صفحات 235-246
  هدف از تحقیق حاضر، بررسی آزمایشگاهی تاثیرات اسانس روغنی پونه کوهی در دوزهای مختلف (0، 250، 500، 750 و 1000 میلی گرم بر لیتر) بر کینتیک تولید گاز، برخی فراسنجه های هضم و تخمیر شکمبه، تولید متان و همچنین تعیین پتانسیل آن در کنترل اسیدوز شکمبه ای در قالب آزمایشی چهار مرحله ای بود. در مرحله اول به موازات افزایش دوز اسانس، حداکثر گاز تولیدی (A) و نرخ تولید گاز (b) به صورت غیرخطی و فاز تاخیر (L) به صورت خطی تغییر کردند که حداکثر مقدار A و b و حداقل مقدار L در سطح 250 میلی گرم بر لیتر اسانس مشاهده شد. در آزمایش دوم، قابلیت هضم حقیقی ماده خشک (IVTDMD) و آلی (IVTOMD) و غلظت کل اسیدهای چرب فرار (TVFA) در دوزهای بالای 500 کاهش یافتند. با این حال، مقدار گاز تولیدی بعد از 24 ساعت و توده میکروبی (MB) با افزایش دوز اسانس تا 750 میلی گرم بر لیتر افزایش یافتند. همچنین نسبت مولی استات و پروپیونات در دوزهای بالای 500 میلی گرم بر لیتر، کاهش و نسبت بوتیرات افزایش یافت. استفاده از اسانس پونه کوهی موجب کاهش غیرخطی مقدار و درصد متان تولیدی شد، اما هیچ کدام از سطوح استفاده شده، در کنترل اسیدوز شکمبه ای تاثیری نداشت.
  کلیدواژگان: اسانس روغنی، اسیدوز شکمبه ای، تولید گاز، تولید متان
 • فاطمه شمعی، رسول پیرمحمدی، حامد خلیل وندی بهروزیار صفحات 247-261
  پژوهش حاضر به منظور ارزیابی اثر روش های مختلف فراوری های حرارتی شامل اتوکلاو، تفت دادن، پولکی کردن با بخار و ریزموج، بر ترکیب شیمیایی، غلظت مواد ضد مغذی (تانن و ترکیبات فنولیک)، تجزیه پذیری ماده خشک و پروتئین خام انجام گرفت. در این آزمایش از سه راس گاو نر بالغ فیستوله گذاری شده نژاد هلشتاین (طرح بلوک کامل تصادفی) و میزان گاز تولیدی در شرایط آزمایشگاهی (طرح کاملا تصادفی، با پنج تیمار، سه دوره مجزا و سه تکرار به ازای هر تیمار در هر دوره) و پسماندهای کارخانه های لپه پاک کنی استفاده شد. غلظت ماده خشک، پروتئین خام (درصد ماده خشک)، خاکستر (درصد ماده خشک)، مقدار تجزیه پذیری موثر ماده خشک (گرم در 100 گرم ماده خشک) و پروتئین خام (گرم در 100 گرم پروتئین خام) در نرخ عبور 02/0، غلظت ماده آلی قابل هضم (گرم بر 100 گرم ماده آلی) و تولید پروتئین میکروبی (گرم به ازای هر کیلوگرم ماده آلی قابل هضم) در پسماند فراوری نشده به ترتیب برابر 2/89، 1/26، 26/2، 65، 5/79، 52 و 71/62 بود. فراوری های حرارتی در مقایسه با گروه شاهد به صورت معناداری (05/0 (P با کاهش بخش محلول پروتئین، به کاهش پروتئین قابل تجزیه سریع در شکمبه، کاهش سنتز پروتئین میکروبی و در مقابل افزایش عبور پروتئین تجزیه نشده به روده باریک انجامید. بیشترین کاهش در غلظت تانن و ترکیبات فنولیک، به فراوری با امواج ریزموج مربوط بود و کمترین غلظت پروتئین قابل تجزیه موثر در شکمبه، به گروه فراوری شده با اتوکلاو متعلق بود. تفت دادن سبب بیشترین کاهش در پروتئین قابل تجزیه سریع در شکمبه شد، ولی بر ماده آلی قابل هضم و مقدار انرژی قابل متابولیسم تاثیر نامطلوبی نداشت؛ بنابراین با توجه به نتایج، در دسترس بودن فرایندها و هزینه فراوری، تفت دادن به عنوان فراوری مناسب به منظور کاهش پروتئین قابل تجزیه در شکمبه توصیه می شود. اجرای آزمایش های تکمیلی در شرایط درون تنی به منظور بررسی بیشتر بازده فراوری و ارزش اقتصادی پسماندهای لپه پاک کنی در تغذیه نشخوارکنندگان ضروری است.
  کلیدواژگان: پولکی کردن با بخار، تانن، تجزیه پذیری، ریزموج
 • هانیه سادات بنی کمال، مهدی ژندی، ملک شاکری، حسین مروج صفحات 263-269
  این مطالعه برای ارزیابی تاثیرات استفاده از سطوح جیره ای منبع فسفولیپیدهای فعال در جیره غذایی بر پاسخ سامانه ایمنی جوجه های گوشتی، با 180 قطعه جوجه نر گوشتی سویه راس 308 اجرا شد. جیره های آزمایشی شامل سطوح 0، 2/0، 4/0، 6/0، 8/0، 1، 2/1، 4/1، 6/1 درصد منبع فسفولیپیدهای فعال به نحوی تهیه شدند که انرژی قابل سوخت وساز، پروتئین و سایر مواد مغذی در آن ها یکسان بود. خون گیری در 16 روزگی برای سنجش پادتن علیه ویروس نیوکاسل، در 41 روزگی برای سنجش تفریقی گلبول های سفید و در 36 روزگی و 45 روزگی برای تست تیتر پادتن علیه پادگن گلبول قرمز گوسفند انجام گرفت. نتایج نشان داد که سطح جیره ای منبع فسفولیپیدهای فعال بر اندام های لنفاوی، تعداد هتروفیل، لنفوسیت، مونوسیت، بازوفیل، نسبت هتروفیل به لنفوسیت، تیتر آنتی بادی های G و M به علاوه تیتر آنتی بادی ضد نیوکاسل اثر معناداری نداشت. در نتیجه، به نظر می رسد که سطوح استفاده شده منبع فسفولیپیدهای فعال، اثری بر فراسنجه های ایمنی ارزیابی شده در این آزمایش نداشتند.
  کلیدواژگان: ایمنی، پادتن، خروس، فسفولیپید، نیوکاسل
 • علی جبار زارع، علی صادقی سفیدمزگی، غلامرضا قربانی صفحات 271-276
  هدف این پژوهش، بررسی پیامدهای استفاده از اسپرم تعیین جنسیت شده بر ماده زایی، نرخ گیرایی و بروز ناهنجاری های تولیدمثلی (سخت زایی، سقط و مرده زایی) در تلیسه های هلشتاین بود. بدین منظور اطلاعات چهار گاوداری صنعتی استان اصفهان بین سال های 1386 تا 1392 جمع آوری و با استفاده از رویه GENMOD نرم افزار آماری SAS آنالیز شد. ماده زایی اسپرم تعیین جنسیت شده (3/86 درصد) 8/1 برابر بیشتر از اسپرم معمولی (5/48%) بود. اسپرم تعیین جنسیت شده موجب کاهش نرخ گیرایی شد (P < 0.01)، به طوری که گیرایی سه تلقیح اول در تلیسه از 0/61 درصد به 2/47 درصد کاهش یافت. تفاوت سخت زایی بین دو نوع اسپرم معنادار بود و از 3/20 درصد در اسپرم معمولی به 8/16 درصد در اسپرم تعیین جنسیت شده کاهش یافت (P < 0.01). از نظر مرده زایی و سقط، تفاوتی بین دو نوع اسپرم دیده نشد (P > 0.05). نتایج این تحقیق می تواند در تجزیه و تحلیل هزینه- فایده استفاده از اسپرم های تعیین جنسیت شده استفاده شود.
  کلیدواژگان: باروری، سقط، مرده زایی، نسبت جنسی
 • جواد رحمانی نیا، سید رضا میرایی آشتیانی، حسین مرادی شهربابک صفحات 277-287
  رشد روزافزون اطلاعات حاصل از تعیین ژنوتیپ نمونه ها به ویژه با استفاده از توالی یابی چندشکلی های تک نوکلئوتیدی (SNP) سبب تحول در تجزیه وتحلیل دقیق ساختار جوامع در گونه های مختلف شده است. تاکنون از روش های مختلفی برای بررسی ساختار جمعیتی با استفاده از نشانگرهای موجود در کل ژنوم استفاده شده است که هرکدام نقاط ضعف و قوتی دارند. در بررسی حاضر از خوشه بندی شبکه ای بدون نظارت یا SPC که روشی مبتنی بر داده کاوی است، برای بررسی ساختار جوامع شبیه سازی شده و کشف خرده جوامع موجود استفاده شد. هدف از به کاربردن این روش، دستیابی به ساختار جمعیتی بدون هیچ گونه آگاهی از اطلاعات شجره ای افراد بود. در شبیه سازی انجام گرفته بدین منظور پس از ویرایش داده ها، 29209 نشانگر اتوزومی از 159 دام، تجزیه وتحلیل شدند. نتایج نشان داد که حیوانات براساس شباهت ها و تفاوت ها به خوبی در جوامع مربوطه قرارگرفتند و خرده جوامع موجود نیز درون هر جمعیت نمایان شدند. مزیت اصلی این روش، کارایی محاسباتی بالا و نیازنبودن به فرض های پیشین در آن است؛ بنابراین به محقق این امکان را می دهد که ساختار جوامع متشکل از هزاران حیوان را بدون داشتن هرگونه اطلاعاتی از شجره و نژاد، تجزیه وتحلیل کند.
  کلیدواژگان: چندشکلی های تک نوکلئوتیدی، خوشه بندی شبکه ای بدون نظارت، داده کاوی، ساختار جمعیتی
 • محمدرضا گنجه، محمد سالار معینی صفحات 289-299
  این مطالعه به منظور بررسی امکان استفاده از پودر و عصاره هیدروالکلی زنیان به جای آنتی بیوتیک محرک رشد ویرجینیامایسین بر عملکرد رشد، وزن نسبی اندام های داخلی، فراسنجه های خونی، فلور میکروبی روده، مورفولوژی پرزهای روده و کیفیت گوشت در جوجه های گوشتی انجام گرفت. این آزمایش با استفاده از 288 قطعه جوجه خروس گوشتی راس 308 در قالب طرح کاملا تصادفی با 8 تیمار، 3 تکرار و 12 پرنده در هر تکرار اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل جیره شاهد (فاقد هرگونه افزودنی)، آنتی بیوتیک ویرجینیامایسین (100 میلی گرم در کیلوگرم)، پودر زنیان (1، 2 و 3 درصد جیره) و عصاره هیدروالکلی زنیان (150، 250 و 350 میلی گرم در کیلوگرم) بودند. بر اساس نتایج کل دوره، جوجه های تغذیه شده با آنتی بیوتیک ویرجینیامایسین، 1 درصد پودر زنیان و 350 میلی گرم در کیلوگرم عصاره زنیان از افزایش وزن و ضریب تبدیل خوراک بهتری در مقایسه با دیگر گروه ها برخوردار بودند (01/0>P). هیچ کدام از تیمارها تاثیر معناداری روی فراسنجه های خونی و وزن نسبی اجزای لاشه (پشت، قلب، کبد، چربی شکمی، سنگدان و پانکراس) نداشتند. تیمارهای حاوی 1 درصد پودر و تمامی سطوح عصاره زنیان جمعیت باکتری های کلی فرم را در مقایسه با شاهد کاهش دادند (01/0>P). تمامی سطوح پودر زنیان طول پرز و عمق کریپت را در مقایسه با تیمار شاهد و آنتی بیوتیک ویرجینیامایسین افزایش دادند. استفاده از سطوح 1 و 2 درصدی پودر زنیان و تمامی سطوح عصاره زنیان، مقدار اندیس تیوباربیتوریک اسید گوشت را به طور معناداری کاهش دادند (01/0>P). در مجموع به نظر می رسد می توان از 1 درصد پودر و 350 میلی گرم در کیلوگرم عصاره زنیان برای جایگزینی آنتی بیوتیک های محرک رشد به خوبی بهره جست.
  کلیدواژگان: جوجه گوشتی، عملکرد، فراسنجه های خونی، فلور میکروبی روده، گیاه دارویی
 • حمیدرضا میرزایی الموتی، مهدی کاظمی جوجیلی، حمید امانلو، مینا وزیری گهر صفحات 301-314
  هدف از این مطالعه بررسی اثر دفعات تحویل جیره کاملا مخلوط شده روی قابلیت هضم در کل دستگاه گوارش، تولید و ترکیب شیر در گاوهای شیرده با استفاده از روش های متاآنالیز و متارگرسیون بود. در این مطالعه از 14 آزمایش شامل 25 مقایسه آماری بین گروه های آزمایشی (دفعات خوراک دهی بیشتر) و شاهد (دفعات خوراک دهی کمتر) که شرایط لازم برای متاآنالیز را داشتند، استفاده شد. داده ها با استفاده از روش اندازه اثر در نرم افزار STATA/SE آنالیز شدند. افزایش دفعات خوراک دهی در روز، ماده خشک مصرفی را کاهش داد (تفاوت میانگین وزن داده شده = 134/0‒ کیلوگرم در روز)، اما اثری روی تولید شیر نداشت. سطح علوفه جیره و روزهای شیردهی، منابع ناهمگنی تفاوت میانگین استانداردشده ماده خشک مصرفی بودند. در این متاآنالیز دفعات خوراک دهی بیشتر اثری بر غلظت چربی شیر و غلظت و تولید پروتئین شیر نداشت. افزایش دفعات خوراک دادن، قابلیت هضم الیاف را بهبود داد (تفاوت میانگین وزن داده شده = 663/5 درصد). نتایج متارگرسیون تک متغیره نشان داد که افزایش دفعات خوراک دهی در جیره های با سطح غلات بالا باعث بهبود قابلیت هضم الیاف گاوهای شیرده شد، اما در جیره های با سطح علوفه بالا باعث کاهش هضم الیاف شد. به طورکلی، تحویل جیره کاملا مخلوط شده با سطوح مساوی از کنسانتره و علوفه، سه بار در روز در مقابل یک بار، ماده خشک مصرفی را کاهش داد ولی روی تولید شیر اثری نداشت.
  کلیدواژگان: دفعات خوراک دهی، گاو شیرده، متاآنالیز
 • فاطمه سلیمی، اردشیر نجاتی جوارمی، مهدی امین افشار، محمود هنرور، عباس جهانبخشی صفحات 315-324
  به منظور مدیریت ناهنجاری های ژنتیکی مغلوب موثر بر سقط جنین در یک جمعیت گاو شیری، دو طرح آمیزش شبیه سازی شد. اولین طرح آمیزش به صورت کنترل شده تحت سه برنامه راهبردی آمیزشی مختلف انجام گرفت: 1. از آمیزش بین افراد حامل هاپلوتیپ های کشنده یکسان جلوگیری شد، 2. از آمیزش بین گاو نر حامل هاپلوتیپ کشنده و گاو ماده ای که پدرش حامل همان هاپلوتیپ بود، جلوگیری شد و 3. از آمیزش بین گاو نر حامل هاپلوتیپ کشنده با گاو ماده ای که پدر یا پدربزرگ مادری اش حامل همان هاپلوتیپ بود، جلوگیری شد. در دومین طرح، آمیزش ها تصادفی بود. طرح های آمیزش برای افق زمانی بیست ساله توسعه یافتند. روند ژنتیکی مشابهی برای صفت شایستگی خالص طول عمر (NM$) در سه برنامه راهبردی و دومین طرح در طول زمان مشاهده شد. بیشترین و کمترین هزینه به ترتیب به راهبرد اول و سوم مربوط بود. در طرح دو به طور میانگین 22 مورد سقط بر اثر هاپلوتیپ های کشنده برای متوسط 2290 آمیزش در سال اتفاق افتاد. در راهبرد اول، هیچ سقطی ناشی از هاپلوتیپ های کشنده مشاهده نشد. در راهبرد دوم و سوم تعداد تقریبی سقط های مشاهده شده برای متوسط 2290 آمیزش در سال، به ترتیب 10 و 4 مورد بود. نتایج تحقیق حاضر نشان داد در شرایط کنونی، راهبرد سوم با کمترین هزینه و تلفات کمتر گزینه مناسبی برای مدیریت ناهنجاری های مغلوب موثر بر سقط جنین در جمعیت گاوهای شیری است.
  کلیدواژگان: ناهنجاری مغلوب کشنده، هاپلوتیپ، هموزیگوت، گاو شیری
 • علی اصغر ساکی، مجتبی حقیقت، اعظم یوسفی، میلاد منافی صفحات 325-334
  به منظور بررسی اثر اسیدهای چرب غیراشباع بر ابتلا به آسیت، آزمایشی با استفاده از 136 قطعه جوجه خروس با 2 تیمار و 4 تکرار و 17 جوجه در هر تکرار اجرا شد. تیمارها شامل 1. جیره دارای 4 درصد روغن سویا (نسبت اسیدهای چرب امگا 3 به امگا 6 برابر 112/0) و 2. جیره ای با 5/5 درصد روغن طیور (نسبت اسیدهای چرب امگا 3 به امگا 6 برابر 201/0) بود. به منظور القای آسیت از بیست و یکمین روز دمای سالن به 1±15 درجه سانتی گراد کاهش یافت. در روز بیست ویکم و چهل وهشتم پرورش از 2 پرنده در هر تکرار خون گیری شد. در 42 و 48 روزگی از هر تکرار دو پرنده کشتار شد و بعد از خارج کردن قلب، کبد و سرخرگ ششی، نسبت بطن راست به کل بطن ها به دست آمد. نتایج نشان داد که جیره حاوی 5/5 درصد روغن طیور ویسکوزیته خون را به طور معناداری کاهش داده است (05/0P<) اما مقدار تیروکسین، دمای مقعد و فعالیت آنزیم گلوتامات دهیدروژناز که نشان دهنده افزایش سرعت متابولیسم است، در تیمار دارای 5/5 درصد روغن طیور افزایش یافت (05/0P<). از طرفی مالون دی آلدئید به عنوان شاخص استرس اکسیداتیو در تیمار دارای 5/5 درصد روغن طیور افزایش یافت (05/0P<). نتایج نشان داد روغن طیور با نسیت بالای اسید چرب امگا 3 به امگا 6 نتوانسته است تلفات ناشی از آسیت را در مقایسه با روغن سویا کاهش دهد.
  کلیدواژگان: آسیت، استرس اکسیداتیو، اسید چرب امگا 3، اسید چرب امگا 6، جوجه گوشتی، مالون دی آلدئید
 • کریم کریمی، علی اسماعیلی زاده کشکوییه، مسعود اسدی فوزی صفحات 335-343
  این مطالعه با هدف برآورد اندازه موثر تعداد افراد در حال جفت گیری در جمعیت گاو سرابی با روش هتروزیگوسیتی اضافی و بر پایه استفاده از نشانگرهای متراکم چندشکل تک نوکلئوتیدی انجام گرفت. بدین منظور از 20 راس گاو سرابی نمونه برداری شد. تعیین ژنوتیپ نمونه ها با چیپ Illumina High-density Bovine BeadChip شامل 777962 جایگاه SNP صورت گرفت. متوسط هتروزیگوسیتی مورد انتظار، متوسط هتروزیگوسیتی مشاهده شده، متوسط فراوانی آلل های نادر و درصد آلل های در حالت عدم تعادل هاردی-وینبرگ در مجموعه داده ها برآورد شد. اندازه موثر تعداد افراد در حال جفت گیری بر اساس روش هتروزیگوسیتی اضافی و به کمک نرم افزار NEESTIMATOR (v2) به ازای هریک از کروموزوم ها جداگانه برآورد شد. متوسط اندازه موثر برآوردشده، 28 فرد بود و متوسط فاصله اطمینان 95% برای این برآوردها 3/17 تا 2/40 به دست آمد. نتایج مطالعه نشان داد که گاو بومی سرابی در معرض خطر جدی انقراض قرار دارد و تدوین برنامه هایی برای حفاظت از گاوهای خالص باقی مانده ضروری است.
  کلیدواژگان: چندشکلی تک نوکلئوتیدی، ژنتیک حفاظت، گاو سرابی، هتروزیگوسیتی اضافی
 • عباس رضایی، غلامعلی نهضتی پاقلعه، محمد مرادی شهربابک، مهدی گنج خانلو صفحات 345-350
  این پژوهش به منظور ارزیابی تاثیرات تغذیه ای مواد خوراکی تخمیرشده به عنوان جانشین گرده، با استفاده ازجیره های غذایی مختلف و در قالب طرح کاملا تصادفی در 6 تیمار با 7 تکرار وبه مدت 50 روز در صحرا روی زنبورعسل (Apis mellifera) در منطقه کرج انجام گرفت. کلنی ها از نظر عسل، جمعیت و ملکه خواهری هم سن یکسان سازی شدند. تیمارهای آزمایشی عبارتند از: 1. گلوتن ذرت تخمیرشده، 2. گلوتن ذرت معمولی، 3. سویای تخمیرشده، 4. سویای معمولی، 5. گرده مخلوط، 6. شربت شکر 50درصد قند (بدون پروتئین)؛ البته تیمارهای گرده و شربت شکر به عنوان شاهد در نظر گرفته شدند. مواد استفاده شده در جیره ها شامل گلوتن ذرت، سویا، روغن سویا، شکر و عسل است. تمام جیره ها در سطح 4000 کیلوکالری انرژی و 20 درصد پروتئین موازنه شدند. نتایج از وجود اختلاف معنادار در مقدار خوراک مصرفی حاکی بود (05/0P<) و به ترتیب تیمارهای گلوتن تخمیرشده، گرده، سویای تخمیرشده، گلوتن ذرت معمولی و سویای معمولی بیشترین تا کمترین مصرف خوراک را به صورت میانگین در کل آزمایش داشتند. در مقایسه میانگین پرورش نوزاد نیز بین تیمارها اختلاف معناداری مشاهده شد (05/0P<). تیمار گلوتن تخمیری و سویای معمولی به ترتیب بیشترین و کمترین پرورش نوزاد را داشتند. در مقایسه میانگین پروتئین بدن و رشد جمعیت بین تیمارها هیچ اختلاف معناداری مشاهده نشد (05/0P>). نتایج این پژوهش حاکی است که تخمیرکردن منابع پروتئینی بر افزایش مصرف غذا و پرورش نوزادان تاثیرات مثبت دارد.
  کلیدواژگان: تخمیر، تغذیه، زنبورعسل، منابع پروتئینی
|
 • Ehsan Nasirifar, Ali K. Esmailizadeh, Hasan Moradian, Saeed Sohrabi Pages 223-233
  The aim of present research was to locate genomic loci (QTL) on chromosome 2. Itis associated with the carcass traits in Japanese quail. The F1 population was created by using reciprocal crosses between two strains of white birds (layer) and wild (broiler) birds. The F2 birds (422 birds) were derived by random mating of the F1 birds. All of the F2 birds were slaughtered at 35 days of age and recorded for carcass traits. Blood samples were collected at slaughtering time to genotype for four microsatellite markers on chromosome 2. Genotypic and phenotypic data were analyzed for QTL mapping with interval mapping method based on regression applying three different genetic models. A total number of 15 loci was found to be significantly associated with carcass traits. In the first model all traits with dominance effect were significant. The second model often had significant QTL with dominance and imprinting effects and all the traits were closest to the GUJ0084 marker. When it comes to the third model, most of the traits were significant in the female with dominance effect. Results of this study showed the role of Non-Mendelian inheritance (genomic imprinting) and pleiotropy as well as single gene effects in some traits.
  Keywords: imprinting, Japanese quail, microsatellite markers, QTL mapping
 • Shahin Yadeghari, Mostafa Malecky, Pouya Zamani, Mahdi Dehghan, Banadaky Pages 235-246
  Theaim of the current study was to assess effects of different levels of Origanum vulgare (0, 250, 500, 750 and 1000 mg/L) on kinetics of gas production, some ruminal digestion and fermentation parameters, methane production and also to determine its potential in controlling rumen acidosis using in vitro method in four separate phases. In the first phase, the asymptote of gas production (A) and gas production rate (b) were changed nonlinearly and lag phase (L) increased linearly with increasing doses of oregano essential oils (P<0.0). The highest A and b and the lowest L were observed at 250 mg/L of the essential oil. In the second phase, the in vitro true dry matter (IVTDMD) and organic matter (IVTOMD) degradability, and total volatile fatty acids (TVFA) concentration decreased at doses higher than 500 mg/L. However, the gas produced after 24 h of incubation (GP24) and microbial biomass (MB) were increased at doses up to 750 mg/L. The molar proportion of acetate and propionate increased and that of butyrate decreased at doses higher than 500 mg/L. Using oregano essential oil resulted also in a nonlinear decrease in concentration and percentage of produced methane, but had no effect at any of the used doses in controlling rumen acidosis.
  Keywords: essential oil, gas production, methanogenesis, rumen acidosis
 • Fatemeh Shamee, Rrasool Pirmohammadi, Hamed Khalikvandi Behroozyar Pages 247-261
  This study was conducted to evaluate the effects of different heating treatments (Autoclaving, roasting, steam flaking and Microwave irradiation) on chemical composition, anti- nutritional compounds (tannin and phenolic), in situ dry mater (DM) and crude prate in (CP) degradability. Three fistulated bull in a complete randomized block design and in vitro gas production kinetics (complete randomized design, 3 different runs, 3 replication for each of treatments) pre cleaninig chick pea wastes were used. Unprocessed and wastes (control) had DM (g/100 g), CP (%DM) and ash (%DM) content of 89.2, 26.1 and 2.26, respectively, in situ DM and CP effective degradability (g/100 DM & CP, respectively, k=0.02), digestible OM (g/100 g) and microbial protein yield (g/kg DOM) was 65, 79.5, 52 and 62.7, respectively. Heat treatments significantly (P<0.05) reduced soluble protein fraction, resulted in lower QDP, microbial protein yield and the higher amount of protein passing into the small intestine in compare to control group. Microwave irradiation had higher efficiency in reduction of tannins and phenolic compounds and lowest effective protein degradability was belonged to autoclaved materials. Roasting had higher efficiency in reducing QDP, without negative effects on OMD and ME estimates. According to the obtained results, cost and availability of processing, roasting is the best of processing method to reduce the rate of protein degradation in the rumen. In vivo experiments are needed for more evaluation of processing efficiency and economical values of chick pea pre cleaninig wastes in ruminants’ nutrition.
  Keywords: degradability, microwave irradiation, steam flaking, tannin
 • Haniyeh Sadat Banikamal, Mahdi Zhandi, Malak Shakeri, Hossin Moravej Pages 263-269
  This study was carried out to investigate the effects of dietary levels of an active phospholipids source on immune system response in broilers using 180 male Ross 308 broilers chicks. Experimental diets containing 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1, 1.2, 1.4, 1.6 % of active phospholipids were prepared in a way that metabolizable energy, protein and other nutrients was the same in them. Blood samples were collected at days 16 for Newcastle test, day 41 for differential measurement of white blood cells and at days 36 and 45 for SRBC test. The obtained results showed that different levels of active phospholipids source had no significant effect on lymphoid organs, number of heterophil, lymphocyte, monocyte, basophil, heterophil to lymphocyte ratio, IgG and IgM titer as well as anti-Newcastle antibody titer in broilers. In conclusion, it seems that levels of used active phospholipids source had no effect on the evaluated immune parameters in this experiment.
  Keywords: antibody, broiler, immunity, newcastle, phospholipid
 • Ali Jabar Zareh, Ali Sadeghi, Sefidmazgi, Gholam Reza Ghorbani Pages 271-276
  The objective of this study was to explore the reproductive consequences of using sex-sorted semen on sex ratio, conception rate and reproductive disorders (dystocia, abortion, stillbirth) in Holstein heifers. Reproduction performances records which were collected during 2006 to 2013 from 4 large dairy herds in Isfahan province of Iran were used and analyzed by GENMOD procedure of SAS software. Rate of female born of sexed semen (86.3%) was 1.8 times higher than those of conventional semen (48.5%). Conception rate was generally decreased in three first services from 61.0% to 47.2% (P<0.001) in group of using sexed semen. Use of sexed semen was significantly decreased the incidence of dystocia in heifers (from 20.3% to 16.8%). There was no significant difference in abortion and stillbirth incidences between two groups of semen (P>0.05). The results of this study can used for analyses of cost- revenue for using sex-sorted semen dairy herds.
  Keywords: dairy cow, reproduction performance, sexed semen
 • Javad Rahmaninia, Seyed Reza Miraei, Ashtiani, Hossein Moradi Shahrbabak Pages 277-287
  High through put sequencing of single nucleotide polymorphisms (SNP) has revolutionized the fine scale analysis of the population structure in different species. Various methods have been proposed and used for the study of population structure using whole-genome marker data that each has advantages and disadvantages with respect to their characteristics. Super Paramagnetic Clustering (SPC) which is based on data mining was used in this study in order to investigate the population and sub-population structures in simulated populations. The purpose of applying this method was to achieve population structure without using any information from ancestral population. After editing the data, 29209 autosomal markers from 159 animals were analyzed. The results showed that animals are placed properly in their respective population and sub-populations based on their similarities and dissimilarities. The main advantages of this method are the computational efficiency and not requiring any prior assumptions. Therefore, it might be used to analyze the data from thousands of animals without any pedigree and ancestry information to reveal their population structure.
  Keywords: Data Mining, population structure, single nucleotide polymorphism (SNP), super paramagnetic clustering (SPC)
 • Mohammad Reza Gangeh, Mohammad Salarmoini Pages 289-299
  The study was conducted to evaluate the effect of using powder and hydroalcoholic extract of Carum copticum on growth performance, blood parameters, relative weight of internal organs, intestinal microflora, intestinal histomorphology and meat quality in broilers in comparison to Virginiamycin antibiotic. The experiment was conducted in a completely randomized design with 8 treatments, 3 replicates and 12 birds in each replicates. Experimental treatments consisted of control diet (without any additives), antibiotic virginiamycin (100 mg/kg), Carum copticum powder (1, 2 and 3%) and Carum copticum extract (150, 250 and 350 mg/kg). Based on the results, in 1-42 d period, supplementing diets with virginiamycin, 1% powder and 350 mg/kg extract improved body weight gain and FCR. Blood parameters and the relative weight of carcass components (back, heart, liver, abdominal fat, gizzard, and pancreas) were not significantly affected by the treatments. Using 1% powder and different levels of the extract reduced the coliform bacteria population in the small intestine in compare to the control. Different levels of powder significantly increased villus height and crypt depth in compare to the control and virginiamycin treatments. Supplementing diets with 1 or 2% powder and different levels of theextract significantly reduced TBA. In conclusion, Carum copticum powder (1%) and extract (350 mg/kg) can be used as a good alternative to replace with growth promoters antibiotics.
  Keywords: blood metabolites, broiler chicks, intestinal microflora, medicinal plant, performance
 • Hamidreza Mirzaei, Alamouti, Mehdi Kazemi, Joujili, Hamid Amanlou, Mina Vazirigohar Pages 301-314
  The objective of this study was to evaluate the effect of frequency of feeding total mixed ration (TMR) on total-tract digestibility, milk production and composition in lactating cows, using meta-analysis and meta-regression approaches. Data of fourteen experiments having containing 25 comparisons between treatment (higher feeding frequency) and control (lower feeding frequency) groups, defined selection criteria, were used. Data were analyzed using effect size method in STATA/SE. Increasing frequency of feeding decreased dry matter intake (DMI; weighted mean difference (WMD)= ‒0.134 kg/d) but had no effect on milk yield. Forage level of diet and days in milk (DIM) were the source of heterogeneity for standardized mean difference (SMD) of DMI. In this meta-analysis, higher feeding frequency had no effect on milk fat and milk protein content and yield. Increasing feeding frequency improved NDF digestibility (WMD= 5.663%). Results of univariate meta-regression showed that increasing frequency of feeding in diets containing high level of grains improved NDF digestibility, but in high forage diets lowered NDF digestion. In conclusion, delivery of TMR containing equal amounts of forage and concentrate three times vs. one times in a day decreased DMI but did not change milk yield.
  Keywords: feeding frequency, lactating cow, meta, analysis
 • Fatemeh Salimi, Ardeshir Nejati Javaremi, Mehdi Aminafshar, Mahmood Honarvar, Abbas Jahanbakhshi Pages 315-324
  In this research, two mating schemes for the management of recessive genetic disorders affecting abortion in a dairy cattle population were simulated. The first mating scheme was performed under three different scenarios: 1. The mating of a pair of two carriers of the same lethal haplotype was avoided. 2. It was avoided matings in which the service sires and cow's sire carried the same lethal haplotypes. 3. It was avoided matings in which the service sires and cow's sire or maternal grandsire carried the same lethal haplotypes. In the second mating scheme, matings were done randomly. The mating schemes were developed for 20-year time horizon. Similar genetic trend was observed for lifetime net merit in the three scenarios and the second mating scheme over time. The highest and the lowest cost belonged to the first and third scenario, respectively. In the second mating scheme, on average 22 cases of abortion due to the lethal haplotypes were occurred for an average 2290 matings per year. In the first scenario, no case of abortion resulting from the lethal haplotypes was observed. In the second and third scenario the approximate number of abortions for an average 2290 matings per year was 10 and 4 cases, respectively. The results of this study showed that in the current situation the third scenario with the lowest cost and less animal losses is suitable option for management of recessive disorders affecting abortion in dairy cattle population.
  Keywords: dairy cattle, haplotype, homozygote, recessive genetic disorders
 • Ali Asghar Saki, Mojtaba Haghighat, Azam Yousefi, Milad Manafi Pages 325-334
  In order to evaluate the effect of polyunsaturated fatty acids on ascites incidence using this experiment was conducted 136 male one day (chicken Ross 308) in a completely randomized design with 2 treatments and 4 replication and 17 chickens in each replicate. Treatments includes: diet contain 4 % soybean oil (n3:n6:0.112) and diet include 5.5% poultry oil (n3:n6:0.201). Birds were raised up to 48 days of age and exposed to a cool temperature (15±1°C) from day 21 thereafter. Blood samples (2 mL) were obtained from the wing vein at 21 and 48 days of age. At 21 and 48 days of age, 2 birds in each replication were slaughtered and the hearts, Liver and pulmonary artery were removed and dissected to measure right ventricular hypertrophy. The results have shown diet with 5.5% poultry oil significantly decreased blood viscosity (P<0.05). However concentration of thyroxin, rectal temperature and glutamate dehydrogenase activity were also significantly increased in this treatment (P<0.05). Malondialdehyde as an oxidative stress index significantly increased by diet contain 5.5% poultry oil. Based on results of this research it can be concluded that high ratio of n3:n6 in poultry oil couldn’t decrease ascites mortality as compare with soybean oil.
  Keywords: acites, broiler, Malondialdehyde, N3 fatty acids, N6 fatty acids, oxidative stress
 • Karim Karimi, Ali Esmaili Zadeh Koshkueih, Masoud Asadi Fozi Pages 335-343
  The objective of this study was to estimate the effective number of breeders in Sarabi cattle population using heterozygote-excess method based on single nucleotide polymorphism markers. Data consisted of 20 Sarabi cows. SNP genotyping was performed using Illumina High-density Bovine BeadChip designed to genotype 777,962 SNPs. Average observed heterozygosity, expected heterozygosity, minor allele frequencies and percentage of deviation from Hardy-Weinberg test were estimated. Effective number of breeders was estimated per each chromosome using NEESTIMATOR (v2) software based on heterozygote-excess method. Average chromosome-wise effective number of breeders was equal to 28 and corresponding average confidence interval was between 17.3 and 40.2. Results of this study indicated that Sarabi breed is on serious risk of extinction. Design of appropriate programs is necessary to conserve remaining purebred cattles.
  Keywords: effective population size, genetic conservation, minor allele frequency, observed heterozygosity
 • Abbas Rezaei, Gholamali Nehzati, Paghgale, Mohammad Moradi Shahr Babak, Mehdi Ghanjkhanlo Pages 345-350
  This research was conducted to evaluate the effects of feeding fermented diets as a protein supplement, using different diets in a completely randomized design with 6 treatments and 7 replications per treatment for 50 days in apiary in Karaj area. Honey bee colonies were assimilated in terms of honey, population and same age sister queen. Experimental treatments included: 1. Fermented gluten meal, 2. Gluten meal, 3. Fermented soy bean meal, 4. Soy bean meal, 5. Pollen, 6. Sugar syrup. Actually, sugar syrup and pollen were used as control treatments. The results of statistical analysis of data showed significant difference in food consumption (P<0.05), where the highest to lowest food consumption of belonged to: fermented Gluten meal, Pollen, fermented Soy bean meal, Gluten meal, Soy bean meal and sugar respectively. Significant effect was seen on brood rearing (P<0.05), Fermentation gluten and soybean meal had the highest and lowest brood rearing between treatments respectively. No significant differences were seen in body protein and population size (P>0.05). The results of this experiment showed that fermenting protein sources has positive effects on health and increasing brood rearing in honeybee colonies.
  Keywords: feed consumption, fermentation, honeybee, protein source