فهرست مطالب

 • سال هفدهم شماره 6 (پیاپی 81، بهمن و اسفند 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/12/20
 • تعداد عناوین: 13
|
 • قاسم زمینی، محمد باقر خادم عرفان، اشکان فریدی * صفحات 1-9
  زمینه و هدف
  مگسها در اکثر نقاط جغرافیایی در هر جایی که انسان بتواند زندگی کند به غیر از قطبها در ارتباط با انسان وجود دارند و از انسان سود می برند. در جوامع انسانی مگس خانواده های موسیده (Muscidae)، کالیفوریده (Calliphoridae) و سارکوفاژیده (Sarcophagidae) در ارتباط نزدیک با انسان زندگی میکنند میاز روده ایی اگرچه که همیشه گزارش نمی شود ولی در مطالعه ایی در چین 54 مورد آن گزارش شده است و مگسها با توجه به حضور در همه جا میتوانند در هر غذایی لارو گذاری و تخمگذاری کنند و اگر این آلودگی در نمونه مدفوع گرفته شده برای آزمایش مدفوع باشد میتواند باعث اشتباه در تشخیص و نگرانی فرد آزمایشگر و فرد آزمایش شونده شود و هدف از این گزارش آشنایی کارشناسان آزمایشگاه در موارد نادر وجود لارو در نمونه مدفوع است.
  گزارش مورد: این گزارش مربوط به یک دختری 7 ساله اهل و ساکن سنندج است که برای ورود به دبستان و جلوگیری از شیوع آلودگی های انگلی در مدارس در 3 نوبت آزمایش مدفوع داده است در نمونه مدفوع نوبت سوم تخم آسکاریس کریستالهای شارکوت لیدن و تعداد زیادی لارو متحرک دیده شد، با انتقال مورد به گروه انگل شناسی دانشگاه علوم پزشکی کردستان مشخص شد لاروها مربوط به نوعی مگس است پس از نگهداری نمونه ها در شرایط آزمایشگاهی مناسب لاروها تبدیل به پوپ و نهایتا در ادامه استحاله، پوپها بعد از 13 روز تبدیل به حشره بالغ شدند.
  نتیجه گیری
  با بررسی بیشتر و انجام آزمایشهای تکمیلی و مشاهده وضعیت سالم مورد و با توجه به اطلاعات موجود در پرسشنامه مشخص شد نمونه به طور غیرصحیح نگهداری و به آزمایشگاه تشخیص طبی انتقال داده شده است و به طریقی با لارو مگس آلوده شده و لاروها از بیمار دفع نشده است و با توجه به کلیدهای تشخیصی، مشخص شد لاروها مربوط به گونه ی سارکوفاگا فرتونی (Sarcophagi fertoni) است.
  کلیدواژگان: سارکوفاژیده، میاز، لارو مگس، سنندج
 • فرهاد محمدی مصیری، نادر حاجلو *، عباس ابوالقاسمی صفحات 10-21
  زمینه و هدف
  اختلال های اضطرابی یکی از شایع ترین اختلال های دوران نوجوانی هستند و از مهم ترین انواع این اختلال ها می توان به اختلال اضطراب اجتماعی اشاره کرد. هدف این پژوهش، پیش بینی اضطراب اجتماعی، از طریق سه عامل سیستم های فعال ساز و بازداری رفتاری، دشواری در تنظیم هیجانی و کمرویی بود.
  روش بررسی
  روش پژوهش حاضر غیر آزمایشی و طرح آن از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر و پسر پایه اول دبیرستان های شهرکرد در سال تحصیلی 94- 1393 بود که با روش نمونه گیری خوشه ایاز میان آن ها نمونه ای به حجم1000نفر (500 پسر و500 دختر) بر اساس جدول کرجسی و مورگان انتخاب شد. جمع آوری داده های پژوهش با استفاده از پرسشنامه های سیستم فعال ساز و بازداری رفتاری(BIS/BAS)، تنظیم هیجانی(ERS)، اضطراب اجتماعی(SPIN) و کمرویی انجام گرفت. داده ها با استفاده از آمار توصیفی(میانگین و انحراف معیار) و استنباطی(ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به روش گام به گام) با نرم افزار SPSS-20 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  یافته ها نشان دادند، بین اختلال اضطراب اجتماعی با سیستم بازداری رفتاری(05/0>P)، با دشواری در تنظیم هیجانی(05 /0>P) و با کمرویی(05/0>P) ارتباط مثبت معنی دار وجود دارد. ولی بین سیستم فعال ساز رفتاری با اختلال اضطراب اجتماعی ارتباط معنی داری یافت نشد(05 /0
  نتیجه گیری
  حساسیت بالای سیستم bis دشواری در تنظیم هیجانی و کمرویی اضطراب اجتماعی را افزایش می دهد. پیشنهاد می شود با شناسایی نوع نظام های مغزی - رفتاری به ویژه بازداری رفتاری افراد و آگاهی آن ها نسبت به این نوع ویژگی بروز اختلال اضطراب اجتماعی را در آن ها کاهش داد.
  کلیدواژگان: اختلال اضطراب اجتماعی، سیستم های فعال ساز و بازداری رفتاری، دشواری در تنظیم هیجانی، کمرویی، نوجوانان
 • عبدالرضا کاظمی *، مسعود رحمتی، شیلا منتظر صفحات 22-32
  مقدمه
  درد نوروپاتیک به صورت درد ناشی از آسیب یا بیماری سیستم عصبی حسی- پیکری تعریف می شود. نورون ها به کاهش و افزایش فعالیت به لحاظ بیوشمیایی سازگار می شوند که چنین تغییرات بیوشمیایی می تواند در حفظ و بقای نورون ها اثر گذار باشد، با توجه به نقش تنظیمی CDK5 در عملکرد و ساختار اعصاب هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی تاثیر شش هفته فعالیت کاهش یافته به شکل درد نوروپاتیک بر بیان CDK5 در عصب سیاتیک رت های نر دارای درد نوروپاتیک بود.
  مواد و روش ها
  10سر موش صحرایی نر نژاد ویستار با میانگین وزن 20±250 گرم به 2 گروه کنترل سالم(5n=) و گروه فعالیت کاهش یافته (SNL) (5n=) تقسیم شدند. طی شش هفته آینده آزمون های رفتاری درد نوروپاتیک در گروه های پژوهشی به طور مستمر انجام شد. در پایان 6 هفته تغییرات بیان ژن CDK5 در عصب سیاتیک با تکنیک Real time اندازه گیری و با روش 2-ΔΔCT محاسبه شد.
  نتایج
  پس از 6 هفته وزن عضله نعلی در گروه لیگاتوربندی شده به طور معناداری نسبت به گروه کنترل کاهش داشت(05/0 ≤ P). در آزمون های رفتاری درد نوروپاتیک آلودنیای مکانیکی و هایپرآلژزنیای حرارتی نشان داده شد در گروه لیگاتور بندی آستانه تحریک درد نسبت به گروه کنترل به طور معناداری کمتر بود(05/0 ≤ P). میزان بیان ژن CDK5 در عصب سیاتیک در گروه لیگاتور بندی شده به طور معناداری (پاتولوژیک) نسبت به گروه کنترل افزایش نشان داد(05/0 ≤ P).
  بحث و نتیجه گیری
  به نظر می رسد در پی یک دوره فعالیت کاهش یافته با مدل SNL، افزایش پاتولوژیک بیان ژن CDK5 منجر به اثرات مخرب بر سیستم عصب و عضله، و ظهور نشانه های پاتولوژیکی نظیر، آتروفی عضلانی، عصبی، تسریع روند آپوپتوز و تخریب عصبی می گردد.
  کلیدواژگان: درد نوروپاتیک، فعالیت کاهش یافته، CDK5
 • عباس خدابخشی، حسن اصغریان *، عبدالمجید فدایی، مرتضی سدهی صفحات 33-44
  زمینه و هدف
  آلودگی آب بدون شک یکی از مشکلات عمده ای است که جهان امروز با آن مواجه شده است. آلودگی آب توسط فلزات سنگین یکی از مهم ترین مسائل و مشکلات زیست محیطی می باشد. از بین فلزات سنگین، جیوه یک فلز بسیار سمی است که می تواند سبب آسیب های عصبی برگشت ناپذیری در انسان شود. همچنین می تواند به راحتی از سد خونی و مغزی عبور کرده و روی مغز جنین اثر بگذارد. غلظت بالایی از Hg+2 سبب اختلال عملکرد ریوی و کلیوی شده و ایجاد درد در قفسه سینه می نماید. هدف از این مطالعه بررسی میزان حذف جیوه از محیط های آبی توسط نانولوله ای کربنی پوشش داده شده با اکسید آهن بود.
  روش بررسی
  پژوهش حاضر یک مطالعه ی تجربی است. در این مطالعه از نانولوله های کربنی اکسیدشده ی چند جداره ترکیب شده با اکسید آهن برای حذف جیوه استفاده شد. اثر متغیرهای غلظت اولیه جیوه، pH اولیه محلول، زمان تماس، سرعت اختلاط، مقدار نانو کامپوزیت و اثر مداخله گرها (نیترات و کلراید) موردبررسی قرار گرفت. شرایط بهینه برای هر یک از متغییرها با استفاده از نرم افزار Minitab، تعیین و با روش آماری تاگوچی تجزیه وتحلیل شدند.
  یافته ها
  یافته های این تحقیق نشان داد که pH خنثی نسبت به pH های اسیدی و قلیایی برای حذف جیوه مناسب تر است. همچنین نتایج نشان داد بهترین سرعت اختلاط، 150 دور در دقیقه می باشد. زمان تماس 60 دقیقه، زمان مناسبی است. در این مدت زمان، می توان به حذف 93 درصدی جیوه بسته به نانو کامپوزیت اضافه شده دست یافت. بهترین مقدار نانو کامپوزیت برای رسیدن به حذف مطلوب جیوه، 60 میلی گرم در لیتر می باشد. در ضمن در غلظت های پایین (زیر یک میلی گرم در لیتر) با این نانو کامپوزیت می توان به حذف 87 درصدی جیوه دست یافت. در این تحقیق با افزودن عوامل مداخله گر(نیترات و کلراید)، میزان حذف جیوه 10 درصد کاهش یافت.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان می دهد که با کاربرد نانولوله های پوشش داده شده با اکسید آهن در pH خنثی، زمان تماس 60 دقیقه، میزان اختلاط 150 دور در دقیقه، و مقدار نانو کامپوزیت 60 میلی گرم، می توان به حذف 93درصد از جیوه بدون عوامل مداخله گر دست یافت. همچنین با توجه به نتایج به دست آمده می توان این ترکیب را به عنوان یک جاذب آسان و قوی برای حذف سریع جیوه از آب آشامیدنی و فاضلاب صنعتی پیشنهاد نمود.
  کلیدواژگان: فاضلاب صنعتی، جیوه، جذب سطحی، نانولوله های کربنی، نانو اکسید آهن
 • فرزین خوروش، مهرداد نیکویی، محسن میدانی *، داریوش شکری، محمدرضا ذوالفقاری صفحات 45-52
  زمینه و هدف
  پروتئین لاکتوفرین(Lactoferrin(LF)) دارای اثرات ضدمیکروبی اثبات شده ای است. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر لاکتوفرین روی حداقل غلظت مهاری ((Minimum inhibitory concentration (MIC) وانکومایسین در سویه های انتروکوک مقاوم به وانکومایسین دارای ژنهای مقاومت VanA و VanB بود.
  در این مطالعه مقطعی، پس از جداسازی و تشخیص265 سویه انتروکوک از نمونه های بالینی، MIC وانکومایسین و تیکوپلانین سویه هابا روش تست اپسیلومتر (Epsilometer test(Etest)) بدست آمد. نمونه های انتروکوک مقاوم به وانکومایسین Vancomycin Resistance Entrococcus(VRE)))، با روش real time PCR ازلحاظ وجود ژنهای مقاوم به وانکومایسین VanA و VanB بررسی شد و سپس تاثیر لاکتوفرین را بر روی MIC آنتی بیوتیک وانکومایسین سویه های VRE مورد بررسی و با استفاده از نرم افزارآماری SPSS نسخه 20 (version 20، SPSS Inc.، Chicago، IL) و آزمون های آماری رگرسیون خطی و همبستگی پیرسون با سطح معنی داری P-value <0.05 آنالیز گردید.
  نمونه VanA در غلظت μg/ml) 2048)پروتئین لاکتوفرین MIC وانکومایسین را 85 و 80 برابر به ترتیب در روش تغییر یافته Etest و میکروتیتر کاهش داده و در نمونه VanB در غلظت μg/ml) 512) پروتئین لاکتوفرین MIC وانکومایسین را 10و 10.3 برابر به ترتیب در روش تغییر یافته Etest و میکروتیتر کاهش داده است. شاخص لاکتوفرین ارتباط همبستگی مثبت معنی داری را با کاهش MIC وانکومایسین نشان داد (001/0 Pvalue< و r=0.183).
  نتیجه گیری
  غلظت های متفاوت پروتئین لاکتوفرین در شرایط آزمایشگاهی باعث کاهش مقاومت در سویه هایVRE دارای ژن VanA و VanB می شود، پیشنهاد پتانسیل استفاده از این پروتئین به عنوان یک عامل کمکی به وانکومایسین وجود دارد.
  کلیدواژگان: انتروکوک مقاوم به وانکومایسین، حداقل غلظت مهاری، پروتئین لاکتوفرین، ژنهای مقاومت وانکومایسین
 • عباس دوستی *، معصومه داریوشی، رضوان برزا، مریم پسند صفحات 53-61
  زمینه و هدف
  عفونت دستگاه ادراری از شایع ترین عفونت ها در زنان و کودکان است که در این میان باکتری اشریشیاکلی عامل اصلی عفونت بشمار می رود. مقاومت علیه آنتی بیوتیک های مورد استفاده، مشکل مهمی در پروسه درمانی می باشد. این مطالعه به منظور تعیین مقاومت آنتی بیوتیکی و بررسی شیوع ژنهای مقاومت نسبت به آنتی بیوتیک ها می باشد.
  روش بررسی
  مطالعه توصیفی-مقطعی از تعداد 95 بیمار زن و کودک مبتلا به عفونت ادراری مراجعه کننده به کلینیک شهرستان فارسان در سال 1392 انجام شده است. نمونه های باکتری پس از رشد در محیط بلاد آگار و EMB با استفاده از روش آنتی بیوگرام با روش Kirby-bauer و هاله عدم رشد مورد بررسی قرار گرفتند. سپس جهت تعیین شیوع ژنهای مقاومت CTX، CTX-M، TEM و B-SHV از روش PCR استفاده گردید.
  یافته ها
  از تعداد 95 نمونه اشرشیاکلی بیشترین مقاومت به ترتیب به آمپی سیلین(78/95%)، تری متوپریم-سولفامتوکسازول(10/62%)، نیتروفورانتوئین(10/42%) و بیش ترین حساسیت مربوط به آنتی بیوتیک های سیپروفلوکساسین(31/46%) و سفتریاکسون(21/44%) گزارش گردید. همچنین نتایج PCR نشان داد CTX بیشترین و SHV-B کمترین شیوع در بین ژن های مقاومت را دارا می باشند.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد شیوع باکتری اشرشیاکلی تولید کننده ژن های مقاومت به بتالاکتاماز در حال افزایش است. همچنین در درمان اولیه عفونت های ادراری بهتر است از آنتی بیوتیک های آمپی سیلین، تری متوپریم-سولفامتوکسازول و نیتروفورانتوئین کمتر استفاده گردد.
  کلیدواژگان: عفونت های ادراری، اشرشیاکلی، CTX، M، مقاومت، PCR
 • حجت عنبرا، رسول شهروز، علی شالیزار جلالی *، مزدک رازی صفحات 62-72
  زمینه و هدف
  فنیل هیدرازین به عنوان یک ترکیب همولیتیک شناخته شده می تواند عوارض جانبی متعددی نظیر سمیت کبدی را سبب شود. مطالعه حاضر به منظور ارزیابی کارایی احتمالی ویتامین C در برابر آسیب های اکسیداتیو و آپوپتوز ناشی از فنیل هیدرازین در کبد موش انجام پذیرفت.
  روش بررسی
  به منظور انجام این مطالعه تجربی تصادفی شده شاهد دار، تعداد 32 موش نر بالغ به 4 گروه هرکدام شامل 8 موش تقسیم شدند. دو گروه از موش ها فنیل هیدرازین را به میزان 60 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به صورت داخل صفاقی هر 48 ساعت به مدت 35 روز دریافت نمودند. ویتامین C به میزان 250 میلی گرم بر کیلوگرم به صورت داخل صفاقی به یک گروه از گروه های فوق چهار ساعت قبل از تزریق فنیل هیدرازین تجویز گردید. گروه شاهد و گروهی که تنها ویتامین C را دریافت می نمود نیز در نظر گرفته شد. 24 ساعت پس از آخرین تیمار، نمونه های سرم و کبد جمع آوری شدند و به ترتیب جهت ارزیابی های بیوشیمیایی و هیستومورفومتریک و هیستوشیمیایی مورد استفاده قرار گرفتند. داده های این مطالعه با استفاده از آزمون آماری آنالیز واریانس یک طرفه و تست تعقیبی دانکن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  فنیل هیدرازین به شکل معنی داری (05/0P<) موجب افزایش مقادیر سرمی آسپارتات ترنس آمیناز، آلانین ترنس-آمیناز، آلکالین فسفاتاز، لاکتات دهیدروژناز و مالون دی آلدئید و نیز کاهش ظرفیت آنتی اکسیدانت تام، سوپر اکسید دیسموتاز و آلبومین سرم گردید. به علاوه، فنیل هیدرازین افزایش معنی داری (05/0P<) را در آپوپتوز، قطر و قطر هسته هپاتوسیت ها و تعداد سلول های کوپفر موجب گشت. تجویز ویتامین C به شکل قابل ملاحظه ای تغییرات مشاهده شده در فراسنجه های مذکور را بهبود بخشید.
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد ویتامین C به سبب دارا بودن فعالیت های آنتی اکسیدانت قادر به کاهش آسیب های اکسیداتیو و آپوپتوز ناشی از فنیل هیدرازین در کبد موش می باشد.
  کلیدواژگان: فنیل هیدرازین، ویتامین C، آپوپتوز، کبد، موش
 • محمد میرزایی، امید دیانی *، طوبی ملایی جواران صفحات 73-82
  زمینه و هدف
  قارچ های جنس متارایزیوم به طور فزاینده ای در فرمول های تجاری در برابر حشرات استفاده می شو ن د. ولی در مطالعات تجربی اثر ضد کنه ای آنها کمتر بررسی شده است. با توسعه مقاومت کنه ها به کنه کش ها و آگاهی ما از اینکه مواد شیمیایی برای محیط زیست مضر هستند، این مطالعه با هدف بررسی استفاده از 4 فرمولاسیون مختلف از قارچ متارایزیوم آنیزوپیله برای مبارزه با کنه هیالوما انجام شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی، 4 فرمولاسیون مختلف شامل: 1) آب مقطر با 2/0 درصد توئین و متارایزیوم آنیزوپیله، 2) آب مقطر با 10 درصد روغن پنبه دانه، 01/0 درصد ساکارز با 2/0 درصد توئین و متارایزیوم آنیزوپیله، 3) آب مقطر با 10 درصد پارافین مایع، 01/0 درصد ساکارز با 2/0 درصد توئین و متارایزیوم آنیزوپیله، 4) آب مقطر (شاهد) استفاده گردید. چهار فرمولاسیون تهیه شده روی بدن 128 کنه بالغ در چهار گروه در شرایط یکسان پاشیده شد. پس از پاشش فرمولاسیون ها، تعداد کنه مرده در روزهای بعد شمارش شدند. تاثیر تیمار ها بر مرگ و میر کنه ها با استفاده از آنالیز بقاء برای زمان بررسی شد.
  یافته ها
  گرچه اثر فرمولاسیون های آب، پارافین مایع و روغن پنبه دانه با قارچ متارایزیوم آنیزوپیله، از نظر آماری با همدیگر اختلاف معنی داری نداشتند، لیکن اثر فرمولاسیون روغن پنبه دانه بهتر بود. بین اثر فرمولاسیون های حاوی قارچ و فرمولاسیون فاقد قارچ (شاهد) اختلاف آماری معنی داری مشاهده گردید (P <0.05).
  نتیجه گیری
  برای از بین بردن کنه هیالوما روی بدن دام ها، به جای استفاده از سموم و مواد شیمیایی می توان سوسپانسیون روغن پنبه دانه حاوی قارچ متارایزیوم آنیزوپیله را مورد استفاده قرار داد بدون اینکه ضرری برای محیط زیست، دامها و انسان داشته باشد. با این حال تحقیقات بیشتری در این خصوص توصیه می گردد.
  کلیدواژگان: کنه هیالوما، فرمولاسیون روغنی، مبارزه بیولوژیک، متارایزیوم آنیزوپیله
 • شهین اعلایی *، مهدی محمدزاده، یعقوب پاژنگ صفحات 83-91
  زمینه وهدف
  لوسمی، سرطان بافت های خون ساز بدن می باشد که از سلول های پیش ساز گلبول های قرمز و سفیدخون مشتق می شود. گلبول های قرمز و سفید خونی معمولا در صورت نیاز بدن، به طریقی منظم و کنترل شده رشد می کنند و تقسیم می شوند. اما دربیماری لوسمی در این روند اختلال ایجاد شده و رشد سلول های خونی از کنترل خارج می شود. نیتروگلیسیرین از طریق تبدیل به نیتریک اکسید(NO) و بالابردن استرس اکسیداتیو موجب القاء آپوپتوز در سلول های سرطانی می شود. این مطالعه به منظور بررسی اثر ضد توموری داروی نیتروگلیسیرین بر روی سلول های سرطانی K562 در شرایط in vitro انجام شد.
  روش بررسی
  ابتدا سلول های لوسمی رده K562 در محیط کشت RPMI 1640 همراه با 10% سرم جنین گاوی غیر فعال شده کشت داده شد؛ سپس غلظت های مختلف داروی نیتروگلیسیرین تهیه و خاصیت سیتوتوکسیته آن در 24، 48 و 72 ساعت بعد از تیمار به روشMTT سنجیده شد سپس IC50 داروها برآورد شد و در مرحله بعد برای بررسی آپوپتوز از الکتروفورز و رنگ آمیزی Hoechst استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان دادکه اثرات ضد توموری نیتروگلیسیرین به صورت وابسته به دز و زمان افزایش می یابد.IC50 نیتروگلیسیرین در 79 μm/ ml مشاهده شد. همچنین نتایج حاصل از الکتروفورز و رنگ آمیزی سلول ها نیز نشان داد که این داروها دارای اثر آپوپتوزی بود.
  نتیجه گیری
  از نتایج بدست آمده می توان چنین استنباط کرد که اثر مهاری نیتروگلیسیرین بر روی سلول های K562 وابسته به زمان و دوز می باشد که بیشترین اثر مهاری در 72 ساعت بعد از تیمار و بالاترین غلظت مشاهده شد. بنابراین این دارو ممکن است بتوانددر پیشگیری و درمان لوسمی میلوئیدی مزمن موثر واقع شود.
  کلیدواژگان: نیتروگلیسیرین، کشندگی سلولی، رده سلولی K562، آپوپتوزیس
 • محسن اربابی، سارا همتی *، شهرام رایگان، مرتضی سدهی، عباس خدابخشی، عبدالمجید فدایی صفحات 92-102
  زمینه
  یکی از شایع ترین آلاینده های محیط زیست که در آب های زیرزمینی و سطحی وجود دارد نیترات است. غلظت بالای نیترات در آب آشامیدنی سبب بیماری هایی مثل متهموگلوبین در کودکان، سرطان معده و سقط جنین می شود. هدف از این مطالعه بررسی ایزوترم جذب کربن پوست بادام فعال شده با نانو ذرات مغناطیسی آهن و بررسی کارایی آن در حذف نیترات از محیط های آبی بوده است.
  روش بررسی
  این مطالعه به روش تجربی انجام گرفت. مرفولوژی جاذب سنتز شده با استفاده از روش های FESEM و BET مورد آنالیز قرار گرفت. پارامترهای موثر بر فرایند جذب یون نیترات از جمله pH (8-4)، میزان جاذب(1-25/0 گرم در لیتر)، غلظت اولیه یون نیترات(400-25 میلی گرم در لیتر) و زمان تماس(100-20 دقیقه) مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه از روش تاگوچی جهت تعیین حجم نمونه و آنالیز آماری استفاده شد.
  یافته
  یافته های حاصل از روش های FESEM و BET تایید کرد که نانوذرات مغناطیسی آهن در جاذب سنتز شده دارای اندازه متوسطnm 27-23 و سطح ویژه برابر با g/m2 480/105 بوده است. نتایج نشان داد که درpH بهینه برابر با 4 و زمان تعادل 20 دقیقه، کارایی جذب با افزایش مقدار جاذب تا g/l 1و کاهش غلظت اولیه یون نیترات افزایش یافت (6/4 86/85 %). نتایج ایزوترم تعادلی نشان داد که فرآیند جذب نیترات از ایزوترم لانگمیر (924/0=R2) پیروی می کند.
  نتیجه گیری
  یافته ها نشان دادند که پوست بادام فعال شده با نانوذره آهن از توانایی مطلوبی در حذف یون نیترات از محلول های آبی برخوردار است. بنابراین با استفاده از این فناوری نسبتا راحت و ساده، می توان گام موثری را در حذف نیترات آبها برداشت.
  کلیدواژگان: جذب سطحی، بادام، ایزوترم جذب، نانوذرات مغناطیسی، نیترات
 • فتح الله عالی پور هفشجانی *، فرنگیس مهدوی هفشجانی صفحات 103-112
  زمینه و هدف
  رنگ های مصنوعی بعنوان یکی از افزودنی های غذایی بطور وسیع در مواد غذایی استفاده می شوند. استفاده نامناسب از رنگ های مصنوعی در مواد غذایی مخاطراتی مانند آلرژی و سرطان را برای مصرف کنندگان ایجاد می کنند. این مطالعه با هدف تعیین میزان شیوع آلودگی مواد غذایی به رنگ های مصنوعی انجام شد.
  روش بررسی
  این بررسی یک مطالعه توصیفی است. در این مطالعه تعداد 2458 نمونه مواد غذایی شامل نبات، پولکی، چارقنادی، انواع شیرینی های خامه ای و غیر خامه ای، بستنی، جوجه کباب و مایعات زعفرانی بوسیله بازرسین بهداشتی از کارخانه ها، کارگاه ها، قنادی ها، رستوران ها و فست فودهای استان چهارمحال و بختیاری طی سالهای 1389 تا 1392 جهت کنترل و نظارت بصورت تصادفی نمونه برداری و به آزمایشگاه کنترل مواد غذایی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد ارسال گردیدند. همه نمونه های ارسالی بر اساس استاندارد ملی شماره 2624 به روش کروماتوگرافی لایه نازک TLC آزمایش شدند.
  یافته ها
  این مطالعه نشان داد که 33.8% (56.2-7.1%) نمونه های مورد بررسی با رنگ های مصنوعی رنگ شده بودند. تارترازین 67.8% از رنگ های مصنوعی مصرف شده را تشکیل داد. بیشترین فراوانی مصرف رنگ های مصنوعی در نمونه های چارقنادی با 56.2% و کمترین فراوانی در بستنی با 7.1% مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  این مطالعه نشان داد که مصرف غیر قانونی رنگ های مصنوعی در مواد غذایی شایع شده است و تداوم این وضع سلامت جامعه را تهدید می نماید و لذا آموزش و نظارت جهت حفظ سلامت جامعه امری مهم و ضروری است.
  کلیدواژگان: رنگ های مصنوعی، مواد غذایی، شیوع آلودگی، کروماتوگرافی لایه نازک
 • امین نکویی، محمدرضا کردی، سیروس چوبینه، مسعود سلیمانی، احد شفیعی *، وحید حدیدی صفحات 113-120
  مقدمه
  هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر هشت هفته تمرین تداومی شدید بر بیان ژن های خانواده miR29 در قلب رت های نر سالم بود.
  روش شناسی: 12 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار با شرایط وزنی و سنی مشابه انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه تمرین استقامتی تداومی و کنترل (6=n) تقسیم شدند. پروتکل تمرینی به مدت هشت هفته، هفته ای پنج جلسه و هر جلسه 30 دقیقه با شدت 75-70 درصد حداکثر اکسیژن مصرفی اجرا شد. معدوم کردن حیوانات و جداسازی بافت 24 ساعت پس از آخرین جلسه تمرینی صورت گرفت. تغییرات بیان ژن های miR29 با استفاده از تکنیک quantitave RT-PCR آنالیز شد و میزان بیان ژن های miR29 با استفاده از روش∆∆CT-2 محاسبه شد. معنادار بودن متغییرها بین گروه های تحقیق با استفاده از آزمون آماری t مستقل بررسی شد.
  یافته ها
  بیان ژن miR29a،c و miR29b در گروه تمرین استقامتی تداومی نسبت به گروه کنترل به ترتیب افزایش معنی دار (001.0P=) و کاهش غیر معنی داری (416.0P=) داشت.
  نتیجه گیری
  تمرین استقامتی تداومی سبب القا هایپرتروفی فیزیولوژیک در قلب گروه تمرینی و افزایش معناداری در میزان بیان miR29a،c می شود، از آنجایی که این افزایش منجر به کاهش معناداری در بیان ایزوفرم های کلاژن می شود، می توان نتیجه گرفت که افزایش miR29a،c در هایپرتروفی فیزیولوژیک ناشی از تمرین استقامتی به طور مستقیم در تنظیم ماتریکس خارج سلولی و کامپلیانس بطنی نقش دارد.
  کلیدواژگان: تمرین تداومی، miR29، بیان ژن، عضله قلبی
 • حکمت الله غفاری نقنه *، بهمن خلیلی، سلیمان خیری صفحات 121-129
  زمینه و هدف
  توکسوکاریازیس عارضه بالینی است که عموما بر اثر استقرار لاروهای مرحله دوم گروهی از نماتودهای حیوانی در بافت های بدن انسان ایجاد می شود. انسان با خوردن تخم انگل به بیماری لاروهای مهاجر به اشکال مختلف شامل لاروهای مهاجر احشایی، لاروهای مهاجر چشمی، لاروهای مهاجر مغزی و توکسوکاریازیس مخفی مبتلا می شود.، مطالعه حاضر به منظور تعیین شیوع سرمی عفونت توکسوکار ا کنیس در کودکان 14-2 ساله استان چهارمحال و بختیاری در سال 1393 انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی– تحلیلی 552 نمونه از کودکان 14-2 ساله استان چهارمحال و بختیاری به روش غیر تصادفی سهمیه ای انتخاب شدند. نمونه های سرمی تهیه شده از نظر آنتی بادی های ضد توکسوکارا کنیس با استفاده از روش الیزا مورد بررسی قرار گرفتند و داده ها با استفاده از نرم افزار spss تجزیه و تحلیل آماری گردیدند.
  یافته ها
  از 552 نفر مورد مطالعه، 294 نفر پسر و 230 نفر دختر بودند. سیصد و بیست و یک نفر (2/58 درصد) از شهر و بقیه از روستا بودند. از مجموع 552 نمونه 11 نفر (2 درصد) عفونت توکسوکاریازیس را نشان دادند. در این مطالعه بین عفونت توکسوکارا کنیس و شغل پدر (P=0.006)، ارتباط با سگ (P<0.001)و میزان ائوزینوفیلی(P<0.001) ارتباط معنی دار پیدا شد. اما با جنس، شهرستان محل سکونت، محل سکونت (شهر یا روستا) ارتباطی معنی دار وجود نداشت.
  نتیجه گیری
  وجود 2 درصد آنتی بادی ضد توکسوکارا کنیس نشان دهنده اهمیت توجه به این عفونت انگلی را در جامعه نشان می دهد و در این رابطه باید با افزایش آگاهی جمعیت ها در رابطه با خطر این عفونت انگلی و همچنین درمان ضد کرمی سگ ها توسط دامپزشکان و مهمتر از آن کنترل سگ های ولگرد توجه جدی نمود.
  کلیدواژگان: سرواپیدمیولوژی، توکسوکاریازیس، توکسوکارا کنیس، الیزا
|
 • Dr Ghasem Zamini, Dr Mohammad Bagher Khadem Erfan, Mr Ashkan Faridi* Pages 1-9
  Background And Aims
  Flies are found in most geographical areas in which every place where humans can live except from the poles and they benefit of human beings. In human societies, families Muscidae, Calliphoridae and Sarcophagidae live in close association with humans. although Intestinal Myasis not always reported, but in a study 54 case has been reported in China and because flies are found in everywhere they can infest food and lay their egg and larvae in them, If fecal samples taken for stool exam is contamination with larvae of flies they can cause misdiagnosis and experimenter concern and The purpose of this reports are introduce the rare cases of the presence of larvae in stool samples to the laboratories expert. Case report: This report is about a 7 year-old Sanandajian (west Iran) preschool girl that for school entry and preventing the spread of parasitic infections, stool samples taken from her 3 times, in the third stool sample exam Ascaris eggs, Charcot–Leyden crystals and lots of motile larvae were found, immediately transferring the suspect specimen to Parasitology research laboratory section at Kurdistan University of Medical science, we found that it was fly larvae and Suspected to intestinal myiasis, After putting the samples in appropriate laboratory condition, larvae transform into pupae and finally emerge as adult within 13 days in room temperature.
  Conclusion
  With More accuracy on one more stool exam with regarding to the normal status of patient and according to the information derived from questionnaire we conclude that the sample was taken and preserved improperly and somehow infected with the larvae of flies and subsequently transferred to the Clinical Laboratory so the larvae were not excreted by the person. According to diagnostic keys, we found that it was the larvae of Sarcophaga fertoni spices.
  Keywords: Sarcophagidae, myasis, fly larvae, sanandaj
 • Farhad Mohammadi Masiri, Nader Hajloo *, Abbas Abolghasemi Pages 10-21
  Background And Aims
  Anxiety disorders are among the most common disorders in youth and adolescence “social anxiety” is one of the most important of these disorders. The aim of this study was to predict social anxiety disorder using three predictive factors inhibition and behavioral activation system, deficiency in emotion regulation and Shyness.
  Methods
  The population of this descriptive – correlational study included all male and female high school students of Shahrekord. cluster sampling was used to select 1000 students (500 girls and 500 boys) from the first grade of high schools in Shahrekord. System Activation and Behavioral Inhibition Scale (BIS/BAS), Emotion Regulation Scale (RES), Social Anxiety Scale (SPIN) and Shyness Scale, were used to measure the variables. Descriptive (mean and standard variation) and inferential (correlation coefficient and regression analysis) statistical methods were used for data analysis.
  Results
  Findings demonstrated A significant positive correlation between social anxiety disorder and behavioral inhibition system (P<0/05), difficulties in emotional regulation (P<0/05) and shyness (P<0/05). But There was not a significant association between behavioral activation system and social anxiety disorder. (P>0/05). Stepwise multiple regression analysis indicated a predictive model for social anxiety disorder in which shyness, difficulty of emotional regulation and behavioral inhibition system were its components respectively.
  Conclusion
  High sensitivity BIS system, difficulty in emotion regulating and shyness increase social anxiety.In sum, recognition of the brain-behavioral systems specialy BIS in individuals and being aware of this characteristic will decrease social anxiety disorder in them.
  Keywords: Social anxiety disorder, Behavioral activation, inhibition systems, Deficiency in emotion regulation, Shyness, Adolescent
 • Dr Abdolreza Kazemi *, Dr Masoud Rahmati, Shila Montazer Pages 22-32
  Purpose
  Neuropathic pain has defined as Pain resulting from injury or disease of the somatosensory nervous system. Neurons biochemically Are consistent to Reduction and increased activity, that this Biochemical changes could affect the Maintenance and survival of neurons. consideration to regulatory role of Cdk5 in the function and structure of the nervous, the end of this study was The effect of 6 weeks decreased activity in the form of spinal cord ligation on CDK5 expression in sciatic nerve of Wistar male rats with neuropathic pain.
  Materials And Methods
  ten adult male Wistar rats in the weight range of 250±20 gr, randomly were divided into two groups including healthy control (C), ligation (SNL). Over the six weeks neuropathic pain behavior tests were conducted continually in groups. In the end change of CDK5 gene expression in sciatic nerve was measured with Real time technique and calculated using the 2-ΔΔCT method.
  Results
  after 6 weeks Soleus muscle weight was significantly decreased in ligation group compared to control group (p<0.05). in the behavioral tests of neuropathic pain was shown pain threshold was significantly lower than in ligation group compare to control group (p<0.05). CDK5 gene expression in sciatic nerve increased significantly (pathologically) in ligation group related to control group (p<0.05).
  Conclusion
  It seems that after a period of decreased activity in the form of spinal cord ligation, pathological Increase of CDK5 gene expression can leads to destructive effect on the neuromuscular system and emerge of pathological markers such as neuromuscular atrophy, acceleration of apoptosis and neurodegenerative disease.
  Keywords: neuropathic pain, decreased activity, Cdk5
 • Abbas Khodabakhshi, Hassan Asghareyan Dastenaee *, Abdolmajid Fdaei, Morteza Sedehi Pages 33-44
  Background And Aims
  Water pollution is undoubtedly one of the major problems faced by the world today. Water pollution by heavy metals is one of the most important environmental problems., mercury is a highly toxic metal Among the heavy metals. it can cause nerve damage in humans irreversibility. It can easily cross the brain-blood barrier and affect fetal brain. High concentrations of Hg+ 2 due to respiratory and renal dysfunction and pain in the chest as well. The aim of this study was to evaluate the effectiveness of multi-walled carbon nanotubes Combined with iron oxide to remove mercury in aqueous solutions.
  Methods
  This experimental study the multi-walled nanotubes combined with iron oxide and used for removal mercury. the effects of parameters such as pH solution, contact time, stirring speed, amount of nano-composite and interference (nitrate and chloride) were investigated and the optimum conditions were determined for each of these parameters by using minitab software and analyzed by Taguchi statistical method.
  Results
  The findings of this study showed that the neutral pH than acidic and alkaline pH is more suitable for the removal of mercury, and the best stirring speed is 150 rpm, 60 minutes Contact time, is a good time. At this time can be removed 93% of the mercury depending on the nano composite. the Best of nano composite is 60 mg per liter to achieve the desirable removal of mercury. In addition, at low concentrations (less than one milligram per liter) nanocomposites can be 87 percent remove mercury mercury. In this study, the addition of interfering factors (nitrate and chloride), decreased mercury removal by 10%.
  Conclusion
  The results of this study showed that use of the nanotubes coated with iron oxide without at neutral pH, contact time 60 min, stirring rate of 150 rpm, and the nano-composite 60 mg, can be achieved mercury removal 93%. also according to the results this nano-composite considered as a suitable choice for treatment of drinking water and industrial wastewater.
  Keywords: Absorption of mercury, Absorption, carbon nanotubes, nano, iron oxide
 • Farzin Khorvash, Mehrdad Nikooei, Mohsen Meidani *, Darush Shokri, Mohammad Reza Zolfaghari Pages 45-52
  Background
  The protein lactoferrin (LF) reduces the MIC of Antibiotic vancomycin for vancomycin-resistant enterococci isolates The purpose of this research was to investigate the effect of LF on the MIC of vancomycin for vanA and VanB resistant isolates of enterococci.
  Materials And Methods
  In this experimental study, after isolating and identifying 265 strains of enterococci from clinical specimens, The MIC test by using E-test method was performed for the vancomycin resistance enterococci specimens with the vancomycin and teicoplanin antibiotics. Using, Real time PCR method to study the presence of vanA and vanB genes in vancomycin-resistant Enterococcus. Then the effect of lactoferrin on the MIC of VRE isolates was assessed and Using SPSS software version 20 (version 20, SPSS Inc., Chicago, IL) and linear regression and Pearson correlation test with significance level P-value <0.05 was analyzed.
  Results
  VanA isolate at (2048µg/ml) concentration of LF showed 85 and 80 fold reduced the MIC of vancomycin in modified Etest and Microtiter methods respectively and in vanB isolate at the concentration of (512µg/ml) of LF 10 and 10.3 fold reduced the MIC of vancomycin in modified Etest and broth Microtiter methods respectively. lactoferrin index showed a significant positive correlation with reduced vancomycin MIC (P<0.001 and r= 0.183).
  Conclusion
  Different concentrations of Lactoferrin protein induced reduction in VRE isolates contained van A and van B genes in vivo concentrations suggest a potential use for this protein as an adjunctive agent to vancomycin.
  Keywords: Vancomycin Resistance Enterococcus, minimum inhibitory concentration, lactoferrin protein, Vancomycin Resistance Genes
 • Doosti A.*, Daruoshi M., Borza R., Pasand M Pages 53-61
  Background
  Urinary tract infection is the most common infections in women and children that E.coli is considered the main cause of infection. Resistance against antibiotics used in the treatment procedure is an important problem. This study aimed to determine the prevalence of antibiotic resistance and related genes of E.coli in outpatients referred to clinics of Farsan.
  Methods
  A cross - sectional study of 95 patients, women, and children with urinary tract infection was collected in 1392 in the clinics of farsan city. Samples of bacteria grown on Blood Agar and Eosin Methylene Blue Agar(EMB) then using antibiogram Kirby-bauer method and the zone of growth inhibition were examined. The Polymerase Chain Reaction(PCR) was usesd to determine the prevalence of resistance genes CTX, CTX-M, TEM and B-SHV respectively.
  Results
  Based on the results of antimicrobial resistance test, respectively the highest resistance to ampicillin (78/95%), trimethoprim - sulfamethoxazole (10/62%), nitrofurantoin (10/42%) and the most sensitive to ciprofloxacin (31/46%) and ceftriaxone (21/44%) were reported. The PCR results showed CTX was the highest and SHV-B was the lowest prevalence between resistance genes.
  Conclusion
  The results showed the prevalence of Escherichia coli producing beta-lactamase resistance genes are on the rise. It is also better not to use ampicillin, trimethoprim - sulfamethoxazole and nitrofurantoin in the primary treatment of urinary tract infections.
  Keywords: Urinary Tract Infections, E. coli, CTX, M, Resistance, PCR
 • Hojat Anbara, Rasoul Shahrooz, Ali Shalizar Jalali *, Mazdak Razi Pages 62-72
  Background And Aims
  Phenylhydrazine (PHZ) as a well-known hemolytic agent can induce a variety of adverse effects including hepatotoxicity. The main goal of the present study was to examine the possible efficacy of vitamin C against PHZ-induced oxidative damages and apoptosis in mouse liver.
  Methods
  In this randomized controlled experimental study, adult male mice were assigned to four groups of eight mice each. Two groups of mice received PHZ at a dose of 60 mg/kg per 48 hours intraperitoneally for 35 days. Vitamin C was administered to one of these groups at a dose of 250 mg/kg per day intraperitoneally four hours before PHZ injection. A vehicle-treated control group and a vitamin C-only treated group were also included. Serum and hepatic samples were collected 24 hours after the last treatment and subjected to biochemical and histomorphometric and histochemical examinations, respectively. The data were analyzed by one-way analysis of variance followed by Duncan test for post hoc comparisons.
  Results
  PHZ treatment caused a significant elevation (P < 0.05) in serum concentrations of aspartate transaminase, alanine transaminase, alkaline phosphatase, lactate dehydrogenase and malondealdehyde and decreased serum level of total antioxidant capacity, superoxide dismutase and albumin. Moreover, PHZ significantly increased apoptosis and diameters of hepatocytes and their nuclei as well as number of Kupffer cells. Remarkably, vitamin C pretreatment improved all changes in the above-mentioned parameters.
  Conclusion
  Vitamin C can modulate PHZ-induced oxidative injuries and apoptosis in mouse liver due to its antioxidant activities.
  Keywords: Phenylhydrazine, Vitamin C, Apoptosis, Liver, Mouse
 • Dr. Mohammad Mirzaei, Dr. Omid Dayani* Tooba Molaei Javaran Pages 73-82
  Background And Aims
  Fungi from the genus Metarhizium are used increasingly in commercial formulations against insects. But a few field experiments have been performed to kill ticks with these fungi. The development of tick resistance to acaricides and our awareness that chemicals are harmful to the environment, this study was conducted with the aim to evaluate efficacy of applying 4 different formulations of Metarhizium anisopliae fungus to combat Hyalomma ticks.
  Methods
  In this experimental study, 4 different formulations were used which included: 1) Distilled water with 2% Tween and Metarhizium anisopliae, 2) Distilled water with 10% cotton seed oil, 0.01% sucrose, 0.2% tween and Metarhizium anisopliae, 3) Distilled water with 10% liquid paraffin, 0.01% sucrose, 0.2% tween and Metarhizium anisopliae and 4) distilled water as the control group. The four prepared formulations were equally sprayed on 128 mature ticks, in 4 groups. Number of dead ticks due to spray of formulations were counted in the following days. Treatment effect based on mortality of ticks, was assessed using time-survival analysis.
  Results
  Though of the suspensions made with water, liquid paraffin, cotton seed oil and the fungus, cotton seed oil suspension was the best treatment effect, but there were not significant differences between these three groups. There were significant differences between these groups and control group (P<0.05).
  Conclusion
  Oil suspension containing Metarhizium anisopliae fungus can be used instead of toxic chemicals compounds to eliminate Hyalomma ticks from farm animal bodies, with no harm to the environment, animals and humans. Therefore, further research is recommended in this regard.
  Keywords: Hyalomma tick, oil formulations, biologic control, Metarhizium anisopliae
 • Shahin Aalaei Diman *, Mehdi Mohammadzadeh, Yaghub Pazhang Pages 83-91
  Background and aim of study: Leukemia is cancer of blood-forming tissues which derives from red and white blood progenitors cells. According to the needs of body, Red and white blood cells usually grow, and divide precisely, and orderly. But in the leukemia, the regulation is disrupted, and it makes the growth of blood cells control aside. Nitroglycerin by transferring to nitric oxide (NO), and increasing of NO cellular oxidative stress cause induces apoptosis of cancer cells. This study was performed to survey the antitumor effects of nitroglycerin drug on K562 cells in vitro.
  Methods
  First, The leukemia cells K562 category are cultured in RPMI 1640 with 10 percent of heat-inactivated fetal calf serum, then different concentrations of drug prepared, and their antitumor properties at 24, 48 and 72 hours after treatment was measured by MTT method. Then the drugs IC50 measured. In the next stage, in order to survey the apoptotic, electrophoresis and staining with Hoechst colors used.
  Results
  The results showed that the antitumor impacts of nitroglycerin dependently increase in a dose, and time. The IC50 of nitroglycerin was observed at 79 (µmol /ml).Also, the results of electrophoresis and staining showed that these drugs have the effect of apoptosis.
  Conclusion
  Based on the results, can be inferred that inhibitory effect of nitroglycerin on K562 cells depends on time, and dose which the maximum inhibitory effect observed after 72 hours of treatments of the highest concentration. So, this drug may be effective in the prevention, and treatment of chronic leukemia.
  Keywords: Nitroglycerine, Cytotoxicity, K562 cell, Apoptosis
 • Dr Mohsen Arbabi, Miss Sara Hemati *, Dr Shahram Raygan, Dr Morteza Sedehi, Dr Abbas Khodabakhshi, Dr Abdolmajid Fadaei Pages 92-102
  Background
  One of the most common environmental pollutants to groundwater and surface water are nitrates. High nitrate levels in drinking water causes diseases such as methemoglobinemia in children, gastric cancer and abortions. This study aimed to investigate the absorption isotherm of almond shell carbon activated with the magnetic nanoparticles to reduce nitrate in aqueous environments.
  Methods
  In This experimental study morphology of synthesized adsorbent was analyzed using FESEM and BET techniques. The effective parameters on nitrate ion absorption process such as pH (4-8), the amount of absorbent (0.25-1 g/L), the initial concentration of nitrate ions (25-400 mg/L) and contact time (20-100 min) were investigated. In this research, Taguchi method was applied for determining the sample size and statistical analysis.
  Results
  Findings of FESEM and BET techniques confirmed that magnetic nanoparticles size and specific surface area in the synthesized absorbent were 23-27 nm and 105.480 m2/g, respectively. At optimal pH 4 and equilibrium time of 20 min, absorption efficiency increased with absorbent increase by 1 g/L and reduction in the initial concentration of nitrate ions (85.86±4.6). The results of adsorption equilibrium isotherms showed that nitrate absorption process follows the Langmuir isotherm (R2=0.924).
  Conclusion
  The almond shell activated with iron nanoparticles has a good ability to remove nitrate ions from aqueous solutions. So, use of this relatively easy and simple technology is an effective step in removing nitrate from water.
  Keywords: dsorption, almond, adsorption isotherm, magnetite nanoparticles, nitrate
 • Fathollah Aalipour *, Farangis Mahdavi Pages 103-112
  Background And Aims
  Synthetic colors (dyes) are used widely in food as one of food additives. Inappropriate use of dyes creates hazards such as allergy and cancer for consumer. This study was performed with aim determine the prevalence contamination foods to synthetic colors.
  Method
  this investigation is a descriptive study. In this study were tested the number 2458 food samples such as candy (Nabat), poolaky, charkhandi, cream and none cream sweets, ice-cream, barbecue chicken and saffron fluids. These samples were collected randomly by the sanitary inspectors from factories, small manufactures, confectionaries, restaurants and fast-foods during 2010-2013 and in order to control and supervision were sent to food and beverage control laboratory of Shahrekourd University of medical sciences. All samples were examined according to national standard number 2624 with thin layer chromatography (TLC) method.
  Results
  this study showed that 33.8% samples (range 7.1-56.2%) were colored with dyes. Tartrazin formed 67.8 % of synthetic colors used. The most common dyes were observed in charkhandi samples with 56.2% and the lowest rate in ice-cream with 7.1%.
  Conclusion
  this study demonstrated that the use irregular synthetic colors in food have been widespread and continues this situation threat health of society. Therefore, training and supervision is essential for maintaining healthy communities.
  Keywords: Synthetic colors, Food, Prevalence contamination, TLC
 • Amin Nekouei, Mohammad Reza Kordi, Serose Choobineh, Massoud Soleimani, Ahad Shafiee*, Vahid Hadidi Pages 113-120
  Background
  The purpose of this study was to evaluate the effect of eight weeks continues training on the expression of miR29mRNA in the cardiac muscle of healthy male rats.
  Methods
  Male Wistar rats (n=6/group) were randomly divided into two groups: sedentary and training group. Training was prescribed 70-75% vo2max for 30 min, 5days/week. Hearts were isolated 24 hours after the last session. Using quantitave RT-PCR, miR29 expression changes were analyzed then calculated by 2ΔΔСТ method. To determine the significance of variables between study groups, independent t-test was used.
  Results
  Results showed that there is a significant increase, in gene expression miR29a,c in training group compared to control group (P=0.001).But miR29b gene expression were significantly reduced (P=0.416).
  Conclusion
  Based on the study findings, continuous endurance training induce physiological hypertrophy training is at the heart of the group and lead to a significant increase in expression levels miR29a,c. Since this increase leading to a significant reduction in expression of collagen isoforms, it can be concluded that rising miR29a,c in physiological hypertrophy induced by endurance training is directly regulates extracellular matrix and ventricular compliance.
  Keywords: continuous training, miR29, gene expression, cardiac muscle
 • Hekmat, Allah Ghaffar Naqnehi *, Bahman Khalili, Soleyman Kheiri Pages 121-129
  Background And Aim
  toxocariasis is clinical complications, which is generally due to the establishment of the second group stage larvae of nematodes of animal and will be exist in the tissues of the human body. By eating the parasite larva, human will suffer from various forms of larva migrans including visceral larva migrans, ocular larva migrans, cerebral larva migrans and covert toxocariasis, the study conducted to determine Toxocara canis infection in children 2-14 years old of Chaharmahal and Bakhtiari Province in 2014.Methodos: this is a cross-sectional study and 552 samples of children 2-14 years old in Chaharmahal and Bakhtiari were selected by quota Non-random sampling. Serum samples were examined to Toxocara canis antibodies using ELISA method. The data were analyzed using Chi-Square and Mann Whithney test by SPSS.
  Result
  294 boys and 230 girls were sampled, 321 (2.58%) were from city and the rest were from the village. From 552 samples, 11 (2%) showed toxocariasis infection. There is a significant relationship between Toxocara canis infection and father's job, relation to dogs and the eosinophil amount. But there was no significant relationship between Toxocara canis infection and sex, residential city, residential place (urban or rural).
  Conclusion
  2% of antibody anti- Toxocara canis showed the importance of attends to parasitic infection in the community and in this regard, it would be increase awareness in the population about the danger of parasitic infection and anthelminthic treatment of dogs by veterinarians and control stray dogs. Keywords: Seroepidemiology, toxocariasis, Toxocara canis, ELISA.
  Keywords: Seroepidemiology, toxocariasis, Toxocara canis, ELISA