فهرست مطالب

تحقیقات آفات گیاهی - سال پنجم شماره 4 (زمستان 1394)
 • سال پنجم شماره 4 (زمستان 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/12/20
 • تعداد عناوین: 7
|
 • سیروس آقاجانزاده، محمدفاضل حلاجی ثانی، اسماعیل غلامیان صفحات 1-12
  بالشک مرکبات (Pulvinaria aurantii) از مهم ترین آفات مرکبات در شمال ایران است و موجب خسارت اقتصادی روی این محصول می شود. در حال حاضر تنها راه کنترل این آفت در جلوگیری از خسارت آن، کاربرد سموم شیمیایی می باشد. استفاده از دشمنان طبیعی کارا و موثر در قالب مبارزه بیولوژیک دارای اهمیت ویژه ای در کنترل این آفت می باشد. این تحقیق با هدف تعیین میزان تغذیه کفشدوزک Cryptolaemus montrouzieri از بالشک مرکبات و زمان رهاسازی آن روی نهال های نارنج آلوده به بالشک مرکبات در اسکرین هاوس (گلخانه با پوشش توری) و درختان پرتقال تامسون در باغ مرکبات در سه آزمایش جداگانه و در قالب طرح کاملا تصادفی انجام شد. نتایج نشان داد که یک جفت کفشدوزک کریپتولموس قادر بودند به طور متوسط از 35 کیسه تخم بالشک مرکبات در طول یک ماه تغذیه کند. مقایسه میانگین تیمارها نشان داد که بهترین تیمار در این آزمایش ها، دو نوبت رهاسازی کفشدوزک کریپتولموس (یک نوبت همزمان با شروع تخم ریزی بالشک مرکبات و یک نوبت دیگر در اوج تراکم کیسه های تخم آن) در کنترل جمعیت بالشک مرکبات در مقایسه با سایر تیمارها بود.
  کلیدواژگان: مرکبات، کنترل بیولوژیک، کفشدوزک، Cryptolaemus montrouzieri
 • جعفر محقق نیشابوری، مسعود امیرمعافی، شهرام شاهرخی خانقاه، احمد پیرهادی صفحات 13-23
  سن بذرخوار Nysius cymoides تقریبا همزمان با برداشت محصول در مزارع کلزای بیشتر مناطق کشور در جمعیت قابل توجه پدیدار می شود. به منظور تعیین پراکنش فضایی مراحل مختلف رشدی سن بذرخوار، از جمعیت سن در مزرعه کلزا واقع در ایستگاه تحقیقات کشاورزی بروجرد طی سال های 1385 و 1386 آماربرداری شد. از بیست تا بیست و پنج نقطه مزرعه به طور تصادفی هفته ای دوبار به کمک لولهمکش (آسپیراتور) از درون کادر لبه دار 25 سانتی متر مربعی نمونه برداری شد. نمونه های هر نقطه درون الکل به آزمایشگاه منتقل و به تفکیک تخم، سنین مختلف پورگی و حشرات کامل نر و ماده شمارش شد. الگوی پراکنش فضایی مراحل نابالغ و حشرات کامل سن بذرخوار به دو روش قانون نمایی تایلور و رگرسیونی ایوائو تعیین شد. نتایج نشان داد که پراکنش مراحل مختلف زیستی سن بذرخوار در مزارع کلزا مطابق هردو روش در بیشتر موارد از نوع کپه ای بوده، ولی با قانون نمایی تایلور برازش بهتری نشان داد. مدل رگرسیونی واریانس- میانگین در دو روش متفاوت بود. در تراکم های کم، روش ایوائو اندازه نمونه را در تمام مراحل زیستی مورد مطالعه بسیار زیاد و یا منفی برآورد کرد که قابلیت کاربرد ندارد. به طور کلی در تعیین پارامترهای پراکنش فضایی و برآورد اندازه نمونه ثابت سن N. cymoides روش تایلور بهتر از روش ایوائو بود.
  کلیدواژگان: نمونه برداری، پراکنش فضایی، قانون نمایی تایلور، روش رگرسیونی ایوائو، Nysius cymoides
 • معصومه ثمره فکری، محمد امین سمیع، سهراب ایمانی، مهدی ضرابی صفحات 25-38
  سفیدبالک پنبه (Bemisia tabaci (Gennadius یکی از مهم ترین آفات محصولات زراعی، گلخانه ها و گیاهان زینتی است. در این مطالعه اثر دز زیرکشنده عصاره گیاهی شاتره (Fumria parviflora (Lamark) (Papaverales: Fumariaceae روی پارامترهای جدول زندگی سن-مرحله دو جنسی سفید بالک پنبه روی دو رقم مقاوم (کال جی ان تری) و حساس (ارگون) گوجه فرنگی ارزیابی شد. تعداد 30 حشره کامل هم سن به داخل قفس لیوانی رها سازی شد و بعد از 24 ساعت حشرات کامل حذف شد. تخم هایی که کمتر از 24 ساعت از عمرشان می گذشت نگهداری شد ومیزان تخمریزی حشرات ماده خارج شده تا پایان آخرین روز زندگی به طور روزانه ثبت شد.آزمایش در گلخانه شیشه ای و در شرایط دمایی 2 ±27 درجه سلسیوس و رطوبت نسبی 5± 50 درصد و شرایط نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی انجام شد. نتایج نشان داد که حشرات روی رقم مقاوم کال جی ان تری تیمار شده با عصاره شاتره دارای نرخ ذاتی افزایش جمعیت، نرخ ناخالص تولیدمثل، نرخ خالص تولیدمثل به ترتیب 062/0 بر روز، 2/37 تخم به ازای هر فرد، 1/10 تخم به ازای هر فرد، پایین تری نسبت به حشرات روی رقم حساس ارگون تیمار شده با عصاره شاتره به ترتیب 071/0 بر روز، 85/39 تخم بازای هر فرد و 82/13 تخم بازای هر فرد بودند. کاهش نرخ ذاتی افزایش جمعیت در رقم کال جی ان تری در تیمار شاهد نشان دهنده اثر کنترلی رقم مقاوم روی جمعیت سفیدبالک است. اگرچه تیمار هر دو رقم با عصاره شاتره باعث افت جمعیت آفت شد اما تاثیر رقم مقاوم با مصرف عصاره گیاهی نتایج بهتری داشت. بیشترین نرخ ذاتی افزایش جمعیت در تیمار شاهد به همراه رقم حساس ارگون به میزان 1/0 بر روز و کمترین آن در تیمار شاتره به همراه رقم مقاوم کال جی ان تری به میزان 06/0 بر روز مشاهده شد. بنابر این کاربرد ارقام مقاوم در کنار مصرف مواد حشره کش گیاهی تاثیرات بیشتری روی تراکم جمعیت این حشره نشان می دهد که در راهبرد IPM آن بسیار مهم است.
  کلیدواژگان: نرخ ذاتی افزایش جمعیت، نرخ متناهی افزایش جمعیت، عصاره گیاهی، رقم مقاوم
 • سید ابراهیم شفیعی، خلیل طالبی جهرمی، قدرت الله صباحی صفحات 39-50
  در سال های اخیر استفاده از اسانس های گیاهی به عنوان ترکیبات طبیعی برای حفاظت از محصولات و کاهش آلودگی های زیست محیطی مورد توجه قرار گرفته است. در تحقیق حاضر سمیت تنفسی و تماسی اسانس پوست پرتقال Citrus sinensis و اثر تماسی مخلوط اسانس با دو کنه کش اسپیرودیکلوفن و پروپارژیت علیه ماده های کنه تارتن دولکه ای Tetranychusurticae مورد بررسی قرار گرفت. اسانس گیری از پوست تازه پرتقال دزفول به روش تقطیر با بخار آب انجام شد. مقادیر غلظت کشنده متوسط (50LC) اسانس پوست پرتقال در حالت تنفسی و تماسی به ترتیب 75/48 میکرولیتر بر لیتر هوا و 48/11 میکرو گرم بر سانتی متر مربع برآورد شد. مقایسه سمیت تماسی اسانس با دو ترکیب شیمیایی نشان داد که T. urticae به اسپیرودیکلوفن (50LC برابر با 76/2میکرو گرم بر سانتی متر مربع) نسبت به اسانس حساس تر است، در حالی که پروپارژیت (50LC برابر با 51/28 میکرو گرم بر سانتی متر مربع) کارایی کمتری داشت. همچنین تلفات مخلوط دزهای 25 LCاسانس پوست پرتقال و پروپارژیت در مقایسه با تلفات مورد انتظار مجموع آن ها (50%)، 45 درصد و در مورد مخلوط اسانس با اسپیرودیکلوفن 66/96 درصد بود. بر اساس عامل (Cotoxicity coefficient (CTC، مخلوط اسانس پوست پرتقال با پروپارژیت و اسپیرودیکلوفن به ترتیب، اثر آنتاگونیستی و سینرژیستی نشان دادند.
  کلیدواژگان: اسانس پوست پرتقال، اسپیرودیکلوفن، پروپارژیت، کنه تارتن دولکه ای، سینرژیست
 • روشنک قربانی، علی اصغر سراج، حسین الهیاری، شهرام فرخی صفحات 51-61
  بید گوجه فرنگی (Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae در ایران جزء آفات قرنطینه ای بوده که به تازگی در بیشتر مناطق کشور گسترش یافته و تبدیل به آفتی مهم در مزارع گوجه فرنگی، سیب زمینی و بادمجان شده است. در این تحقیق نمو، تولیدمثل و جدول زندگی این آفت روی دو رقم گوجه فرنگی مبیل و ریوگرند در شرایط آزمایشگاهی (دمای 2±27 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 5±60 درصد و دوره نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی) مورد بررسی قرار گرفت. داده های جدول زندگی بر اساس نظریه جدول زندگی سنی- مرحله رشدی دوجنسی تجزیه تحلیل شد. طول دوره رشدی پیش از بلوغ این آفت روی رقم های مذکور به ترتیب 301/0±85/20 و 37/0±4/21 و طول دوره تخمریزی به ترتیب 58/0±81/12 و 43/0±16/12روز محاسبه شد. ماده ها نیز روزانه به طور میانگین به ترتیب 24/11±29/210 و 8/10±95/120 تخم گذاشتند. بیش ترین نرخ ذاتی افزایش جمعیت (r)، نرخ متناهی افزایش جمعیت (λ)، نرخ خالص تولیدمثل (R0) و کوتاه ترین طول دوره یک نسل جمعیت (T) به ترتیب 0058/0±1580/0 (روز-1)، 0068/0±1710/1 (روز-1)، 44/10±6/73 (نتاج) و 35/0±21/27 روز روی رقم مبیل به دست آمد. بنابراین با توجه به ویژگی های زیستی و پارامترهای جدول زندگی، گوجه فرنگی رقم مبیل نسبت به ریوگرند به عنوان رقم حساس تر نسبت به افزایش جمعیت این آفت تعیین شد.
  کلیدواژگان: Tuta absoluta، جدول زندگی سنی، مرحله رشدی دوجنسی، ارقام گوجه فرنگی
 • هادی زهدی، رضا حسینی، احد صحراگرد، امیر حسین محمدی صفحات 63-73
  کفشدوزک Oenopia conglobata یکی از مهم ترین شکارگرهای فعال پسیل پسته در باغ های پسته است. میزبان ها و یا طعمه های جایگزین، نقش مهمی در پایداری جمعیت یک دشمن طبیعی در طبیعت دارند. در این بررسی رجحان غذایی لارو سن چهار و حشرات ماده و نر این کفشدوزک نسبت به مهم ترین طعمه های موجود در باغ پسته یعنی پوره و حشره کامل پسیل پسته، شته سیاه باقلا، شته یونجه و همچنین تخم شب پره آرد به همراه گرده ذرت به عنوان طعمه آزمایشگاهی در 10 تکرار و در 24 ساعت مورد بررسی قرار گرفت. برای مقایسه میزان تغذیه این کفشدوزک از پسیل پسته نسبت به سایر طعمه ها از ضریب منلی استفاده شد. جهت تعیین نقش سابقه تغذیه بر میزان تغذیه از پسیل، پرورش این کفشدوزک با استفاده از طعمه های ذکر شده انجام شد و میزان تغذیه حشرات کامل کفشدوزک های پرورش داده شده روی طعمه های مختلف با پوره پسیل پسته مقایسه شد. نتایج نشان داد که لارو و حشرات کامل این کفشدوزک، پوره پسیل پسته را به سایر طعمه ها ترجیح می دهند و به ترتیب به میزان 52/1 ±87 و 74/1 ±5/85 درصد از پوره پسیل پسته تغذیه کردند. همچنین مشخص شد حشرات بالغ کفشدوزک های پرورش یافته روی پسیل پسته، دارای رژیم پسیل خواری بیشتری (512/0 ± 2/99 درصد) نسبت به کفشدوزک های پرورش یافته روی سایر طعمه ها بودند. نتایج نشان داد که پسیل پسته طعم های مناسب برای این کفشدوزک است ولی به لحاظ سهولت و هزینه پرورش، بهترین طعمه برای پرورش انبوه این کفشدوزک در انسکتاریوم شته سیاه باقلا است که از لحاظ ترجیح غذایی در رتبه دوم قرار دارد.
  کلیدواژگان: ترجیح غذایی، کفشدوزک Oenopia conglobata، پسیل پسته، شته باقلا، شته یونجه
 • کامبیز مینایی صفحات 75-79
  پنجمین گونه ی Neohydatothrips، با نام (N. abnormis (Karny از استان کهگیلویه و بویر احمد، جنوب غرب ایران گزارش می شود. تعداد زیادی از هر دو جنس نر و ماده این تریپس از روی نوعی Astragalus جمع آوری شد. ویژگی های تشخیصی و تصاویر مربوط به این گونه ارائه شده اند.
  کلیدواژگان: گزارش جدید، استان کهگیلویه و بویر احمد، Sericothripinae، تریپس
|
 • S. Aghajanzadeh, M. F. Halagisani, E. Gholamian Pages 1-12
  Orange pulvinaria scale, Pulvinaria aurantii Ckll., is one of the most important pest on citrus in north of Iran. At present, the farmers use chemical control methods to prevent crop losses by the pest. Using effective natural enemies has a special importance in controlling of this pest. The present investigation was conducted to determine the efficacy of coccinelid beetle, Cryptolaemus montrouzieri Muls. (Col.: Coccinellidae), and it's releasing time against orange pulvinaria scale in screen house and citrus orchard. The treatments were conducted in three different experiments with a completely randomized design. The result revealed that the feeding rate of adult coccinelid beetle (each pair) from ovisac of orange pulvinaria scale was 35 in a month. The result indicated that the best treatment in these experiments was twice ladybird beetle releases (one pair in the beginning of oviposition and another in the peak of egg sacs) in controlling the population of this pest.
  Keywords: Citrus, biological control, ladybird, Cryptolaemou montrouzieri
 • J. Mohaghegh, M. Amir, Maafi, Sh. Shahrokhi, A. Pirhadi Pages 13-23
  The false chinch bugs, Nysius cymoides appears in many canola fields of the country at harvesting time. Spatial distributions of different stages of the bug were studied in canola fields of the Broojerd Agricultural Research Station during years 2006-2007. Twenty to twenty five samples were randomly taken via an aspirator from a 25 cm2 rimmed-quadrate twice a week. Each sample was kept in alcohol and carried to the laboratory for counting number of eggs, different nymphal instars and adult females and males. Spatial distribution pattern of each stage was determined by both Taylor’s power law and Iwao’s regression method. Aggregated pattern was detected by both models for most immature stages and adults. However, the data showed a better fit to Taylor’s model. Both methods demonstrated different patterns for variance-mean model. Iwao’s method predicted larger or negative sample size for low densities of the bug, which is inapplicable. Overall, Taylor’s power law had a better estimation of spatial distribution parameters and predicted smaller sample size than those of Iwao’s regression method for N. cymoides.
  Keywords: Sampling, Spatial distribution, Taylor's power law, Iwao's regression method, Nysius cymoides
 • M. Samareh Fekri, M. A. Samih, S. Imani, M. Zarabi Pages 25-38
  Cotton whitefly, Bemisia tabaci (Gennadius) is one of the most important pests of agronomic in greenhouse’s crops and ornamental plants. In this study, the effect of sublethal dose of Fumria parviflora (Lamark) (Papaverales: Fumariaceae) extract on the age-stage, two-sex life table parameters of B. tabaci was evaluated. While insect was reared on sensitive (Ergon) and resistant (Cal j n3) tomato cultivars. A total of 30 adult insects of the same age were released into glass cage and the adults were removed after 24 hours. All less than 24 hours old eggs remained and the fecundity were recorded daily until the end of the last day of life. Experiments were done in greenhouse under controlled condition; 27 ± 2°C , 50 ± 5 %rh and 16 h light/8 h dark. Results showed lower intrinsic rate of increase, gross reproductive rate and net reproductive rate of pest on resistant varieties Cal j n3 with amount of 0.062 d-1, 37.2 egg/individual and 10.1 egg/individual respectively, than insects reared on susceptible cultivar, Eregon which were treated with Fumaria extract with amount of 0.071 d-1, 39.85 egg/individual and 13.82 egg/individual respectively. The intrinsic rate of increase reduction in control treatment of Cal j n3 cultivar showed the effect of resistant cultivars on pest population dynamic. Although extract of fumaria application increased a crash of population on both cultivars, coeffect of resistancy and herbal pesticide application showed a better result. The highest intrinsic rate of increase was observed in control and ergon treatments with 0.1 d-1 and the lowest rate was recorded on F. parviflora Cal j n3 (0.06 d-1) ones. Therefore, usage of resistant varieties beside the herbal pesticides application showe deeply effect on this pest population density and is very important in its IPM strategy.
  Keywords: Intrinsic rate of increase, finite rate of increase, plant extract
 • S. E. Shafiei, Kh Talebi, Jahromi, Q. Sabahi Pages 39-50
  Recently, the use of plant essential oil as natural compound for protecting crops and decreasing environmental pollutions has been considered. In this study, contact and fumigant toxicity of peel essential oil of Citrus sinensis singly and in combination with spirodiclofen and propergite were evaluated against adult females of two-spotted spider mite, Tetranychus urticae. Median lethal concentration (LC50) values of essential oil of orange peel in the contact and fumigant toxicity assay, were 11.48 μg/cm2 and 48/75 μl/l air, respectively. Contact toxicity of C. sinensis essential oil in comparison with the two chemical compounds showed that T. urticae was more sensitive to spirodiclofen (LC50= 2.76 μg/cm2) than the essential oil, while propargite was less efficient (LC50= 28.51 μg/cm2). Furthermore, mixture of propargite and essential oil of orange peel (both at LC25) showed a mortality less than the total expected mortality (50 %). In contrast, mortality of LC25 of spirodiclofen mixed with C. sinensis essential oil was much higher than that of the total expected mortality (96.66 %). According to co-toxicity coefficient (CTC) factor, mixtures of C. sinensis essential oil with propargite and spirodiclofen, exhibited antagonistic and synergistic effects, respectively.
  Keywords: Peel essential oil of Citrus sinensis, two, spotted spider mite, spirodiclofen, propargite, synergist
 • R. Ghorbani, A. A. Seraj, H. Allahyari, Sh. Farokhi Pages 51-61
  Tomato leaf miner, Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae), is a quarantine pest in Iran that has recently distributed to most parts of the country and become one of the most important and dangerous pests of tomatoes, potatoes and eggplants fields. In this research, development, reproduction and life table parameters of this pest were studied on two varieties of tomato Mobil and Rio grand in laboratory conditions (27±2°C, 60± 5% RH and a photoperiod of 16 L:8hD). Life table data were analyzed using age-stage, two-sex life table theory. The duration of total pre-adultstage of this pest was calculated 20.85±0.301 and 21.4±0.37 days and oviposition period lasted12.81±0.58 and 12.16±0.43 days, on these two varieties of tomato, respectively. Females also laid an average of 210.29±11.24 and 120.95±10.8 eggs, on tomato varieties, respectively. The highest intrinsic rateof increase (r), finite rate of increase (λ), net reproductive rate (R0) and shortest mean generation time (T) were recorded 0.158±0.0058 (d–1), 1.1710±0.0068 (d–1), 73.6.4±10.44 (offspring) and 27.21±0.35 (days) on Mobil variety, respectively. Thus, according to the biological characteristics and life table parameters, the Mobil cultivar was determined more suceptible than Rio grand variety to the population increase of this pest.
  Keywords: Tuta absoluta, age, stage, two, sex life table, varieties of tomato
 • H. Zohdi, R. Hosseini, A. Sahragard, A. H. Mohammadi Pages 63-73
  Oenopia conglobata is an important active predator of pistachio psyllid in pistachio orchards. Alternative host or prey has an important role in the stability of natural enemies population in nature. In this study, prey preference of 4th larval instar, male and female of O. conglobata were examined in 10 replications. Nymphs and adults of Agonoscena pistaciae, Aphis fabae, Aphis gossypii and eggs of Ephestia kuehniella with corn pollen were used as preys. In order to study the effects of these preys on consumption rate of adult stage of O. conglobata when feeding only on the common pistachio psylla, it was reared on each diet separately and the feeding percentage was determined after 24 hours. The results showed that the larvae and adults of this predator prefer nymphs of pistachio psylla to other preys. They fed 87±1.52 and 85.5± 1.74 % of psyllid nymphs, respectively. The Manly preference index in the prey-preference test on different diets also showed more preference to nymphs of pistachio psylla compared to other diets. Those predators reared on psylla had more consumption rate on pistachio psylla nymphs (99.2±0.512 %) than to other preys. The results showed that O. conglobata preferred common pistachio psylla to other preys and the common pistachio psylla is a suitable prey for rearing of this predator, but due to feasibility and rearing expenses, A. fabae as a second prey is the most favourable prey for rearing of O. conglobata for biological control of A. pistaciae.
  Keywords: Prey preference, Oenopia conglobata, Agonoscena pistaciae, Aphis fabae, Aphis gossypii
 • K. Minaei Pages 75-79
  The fifth Neohydatothrips species, N. abnormis (Karny) is recorded from Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad province, south west of Iran. A large number of both sexes of this species have been collected on Astragalus sp. Diagnosis characters as well as illustrations for N. abnormis are provided.
  Keywords: new record, Kohgiluyeh, Boyer, Ahmad province, Sericothripinae, thrips