فهرست مطالب

 • سال نهم شماره 12 (پیاپی 47، اسفند 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/12/15
 • تعداد عناوین: 10
|
 • عذرا رحیمی، فرح فرخی، سیدمهدی بانان خجسته صفحات 1-7
  زمینه و هدف
  بیسفنول A از جمله مواد شیمیایی است که به عنوان مونومراپوکسی رزین ها و پلاستیک های پلی کربنات به کار می رود. تحقیق حاضر با هدف تعیین تاثیر بیسفنولA بر میزان آنزیم های کبدی و ساختار بافتی کبد انجام شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی، 40 سر رت نر در 4 گروه 10 تایی تقسیم شدند: گروه کنترل که به میزان 1 میکرولیتر بر کیلوگرم وزن بدن، روغن زیتون دریافت کردند؛ گروه دوم BPA را در دوز 10 میکروگرم بر کیلوگرم وزن بدن، گروه سوم در دوز 50 میکروگرم برکیلوگرم وزن بدن و گروه چهارم در دوز100 میکروگرم بر کیلوگرم وزن بدن دریافت کردند. BPA به مدت 15 روز از طریق تزریق داخل صفاقی بین گروه ها توزیع گردید. در انتها رت ها بیهوش و پس از استخراج سرم آنها، برای مطالعه آنزیم های کبدی، بافت کبد جدا و پس از رنگ آمیزی با H&E، به وسیله میکروسکوپ نوری بررسی شد.
  یافته ها
  دوزهای 10 و 50 میکروگرم بر کیلوگرم وزن بدن از BPA بر روی آنزیم ALT و دوز10 میکروگرم بر کیلوگرم وزن بدن، بر آنزیم AST، تاثیر معنی داری نداشت (05/0
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد غلظت های پایین BPA، تاثیر قابل ملاحظه ای بر بافت وآنزیم های کبدی ندارد، ولی افزایش غلظت آن می تواند موجب آسیب در بافت کبد شده و غلظت سرمی آنزیم های کبدی را نیز افزایش دهد.
  کلیدواژگان: کبد، بیسفنول آ، التهاب
 • مریم عشقی زاده، مهدی بصیری مقدم، علی محمدپور، زینب سادات بنی هاشمی صفحات 8-15
  زمینه و هدف
  سردرد پس از بی حسی نخاعی (PDPH)، یک مشکل شایع در زنان باردار است، اما هنوز هم عدم قطعیت در مورد اثربخشی بالینی، به خصوص در مورد درمان های دارویی وجود دارد. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر مصرف قهوه بر سردرد ناشی از بی حسی نخاعی در سزارین انجام گرفت.
  روش بررسی
  این مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی در سال 1393 در تمامی زنان کاندیدای عمل جراحی سزارین مراجعه کننده به بیمارستان رازی تربت حیدریه انجام شد و 140 نفر به صورت تخصیص تصادفی (با روش بلوک های جایگشتی) انتخاب شدند. به بیماران در گروه مداخله، 8 ساعت پس از عمل، قهوه فوری در دو نوبت به فاصله یک ساعت، هر نوبت دو فنجان داده شد. در گروه کنترل همان مراقبت های معمول انجام شد. بروز و شدت سردرد با استفاده از پرسشنامه درد مک گیل تا 24 ساعت پس از عمل در دو گروه بررسی گردید. داده ها با استفاده ازآزمون های آماری کای اسکوئر، تی مستقل تجزیه و تحلیل شدند. سطح معنی داری، 05/0 p< در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  بروز سردرد در 7/15% از بیماران گروه مداخله و 1/37% از بیماران گروه کنترل دیده شد که در دو گروه، تفاوت معنی داری داشت (004/0p=). میانگین شدت PDPH در گروه کنترل 6/4±2/22 و در گروه مداخله 8/5±5/13 بود که این نتایج از نظر آماری معنی دار بود (001/0p=).
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد مصرف قهوه در بیمارانی که تحت سزارین با بی حسی نخاعی قرار می گیرند، می تواند باعث پیشگیری از بروز PDPH و کاهش شدت سردرد گردد.
  کلیدواژگان: سزارین، بی حسی نخاعی، سردرد پس از سوراخ شدن سخت شامه، قهوه، کارآزمایی بالینی تصادفی شده
 • فاطمه معینی، مریم محمدی سیچانی، کهین شاهانی پور صفحات 16-24
  زمینه و هدف
  سویه های انتروپاتوژنیک اشرشیاکلی عامل طیف وسیعی از عفونت های گوارشی، به ویژه در کشورهای درحال توسعه می باشند. این تحقیق با هدف تعیین اثر ضدباکتریایی عصاره های متانولی و آبی میوه گیاه واکسینیوم آرکتوستافیلوس بر روی اشرشیاکلی بیماری زای گوارشی در شرایط آزمایشگاهی انجام شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه آزمایشگاهی، عصاره متانولی و آبی از میوه گیاه واکسینیوم آرکتوستافیلوس به دو روش خیساندن و سوکسله تهیه گردید. اثر ضدمیکروبی این عصاره ها روی دو سویه استاندارد اشرشیاکلی (25922ATCC: و 8739 ATCC:) و 12 سویه بالینی از اشرشیاکلی انتروپاتوژنیک با استفاده از روش انتشار در آگار بررسی شد. حداقل غلظت مهارکنندگی (MIC) و حداقل غلظت کشندگی (MBC) به روش میکرودایلوشن تعیین گردید. از آزمون آنالیز واریانس و تی مستقل برای مقایسه میانگین ها استفاده شد.
  یافته ها
  تمام سویه های مورد مطالعه اشرشیاکلی نسبت به عصاره متانولی و آبی میوه گیاه واکسینیوم آرکتوستافیلوس حساس بودند. میانگین قطر هاله عدم رشد ناشی از عصاره ها در محدوده 8/18-1/6 میلی متر به دست آمد. آزمون آماری نشان داد ارتباط معنی داری بین افزایش غلظت عصاره ها و قطر هاله عدم رشد وجود دارد (001/0>p). همچنین مقادیر MIC، بین 200-50 میلی گرم بر میلی لیتر و مقادیر MBC، بین 400-100 میلی گرم بر میلی لیتر تعیین گردید.
  نتیجه گیری
  طبق نتایج این مطالعه، عصاره متانولی و آبی تهیه شده از میوه گیاه واکسینیوم آرکتوستافیلوس بر روی رشد اشرشیاکلی بیماری زای گوارشی، اثر مهارکنندگی دارد.
  کلیدواژگان: اشرشیاکلی، واکسینیوم، عصاره گیاهان، اثر مهارکنندگی
 • فاطمه سادات حسینی نامور، مریم خسروی، زهرا قنبری، بدری زرین احترام، ناهید سراحیان، هدایت صحرایی صفحات 25-34
  زمینه و هدف
  کاهش کالری (انرژی) دریافتی می تواند منجر به مدیریت استرس و بهبود فعالیت دستگاه عصبی شود. در این تحقیق اثر تغذیه متناوب بر علائم متابولیکی استرس مورد بررسی قرار گرفت.
  روش بررسی
  موش های کوچک آزمایشگاهی نر با میانگین وزنی 3±27 گرم به 4 گروه 7 تایی تقسیم شدند. گروه کنترل آب و غذای کافی دریافت کرده و تحت استرس قرار نگرفتند. گروه دوم (آزمایش) به مدت یک هفته و هر روز 2 ساعت از غذا محروم شدند و سپس به مدت 4 روز تحت استرس قرار گرفتند. گروه سوم تنها به مدت یک هفته و هر روز 2 ساعت از غذا محروم شدند و گروه چهارم به مدت 4 روز شوک الکتریکی را بدون محرومیت غذایی دریافت کردند. در این بررسی کورتیکوسترون پلاسما، میزان غذای مصرفی، تاخیر در شروع تغذیه، وزن گیری و میزان مدفوع سنجیده شد. داده ها با استفاده از آزمون آنالیز واریانس یک طرفه و تست توکی تجزیه و تحلیل شدند. سطح معنی داری، 5/0p< در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  در این مطالعه، استرس میزان کورتیکوسترون پلاسما و مواد دفعی را افزایش، وزن و غذای دریافتی حیوانات را کاهش و زمان تاخیر در غذاخوردن را افزایش داد. در گروه استرس با تغذیه متناوب، میزان کورتیکوسترون پلاسما و تاخیر در غذاخوردن، افزایش و میزان غذای دریافتی و دفع، کاهش یافت. در این گروه تغییرات وزنی نیز مشاهده نشد، اما در حیواناتی که فقط تغذیه متناوب داشتند افزایش وزن و میزان دریافت غذا مشاهده گردید. همچنین زمان تاخیر در غذاخوردن نیز کاهش یافت.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد تغذیه متناوب می تواند در تاثیر استرس بر تغذیه و متابولیسم موثر باشد.
  کلیدواژگان: کورتیکوسترون، خوردن، موش، استرس اکسیداتیو
 • عباس اشراقی، محمود ارشد، حسین صمدانی فر، محسن اشراقی، سید محمد صادق غفوری، منصوره رنگرزجدی، ازهار اشراقی صفحات 35-40
  زمینه و هدف
  امروزه، بررسی ارتباط عملکرد تیروئید با برخی بیماری های روانپزشکی مشخص شده است. اما مطالعات در زمینه ارتباط عملکرد تیروئید با اقدام به خودکشی محدود می باشد. مطالعه حاضر با هدف بررسی عملکرد تیروئید در بیماران اقدام کننده به خودکشی انجام شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه به روش توصیفی - تحلیلی طی سالهای 1390 و 1391، تعداد 88 بیمار مبتلا به افسردگی ما‍ژور با سابقه اخیر اقدام به خودکشی و 89 بیمار مبتلا به افسردگی ما‍ژور بدون سابقه اخیر خودکشی بستری در بخش روانپزشکی بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) تهران، وارد مطالعه شدند. متغیر های مورد مطالعه در این پژوهش شامل متغیر های دموگرافیک از جمله سن، جنس، همچنین یافته های آزمایشگاهی از جمله آزمایشهای عملکرد تیروئیدی شامل TSH، T3، T4 بود. آزمایشهای عملکرد تیروئید هنگام بستری با تشخیص افسردگی ماژور طی سالهای 1390 و 1391 برای بیماران درخواست گردید که این مقادیر از پرونده بالینی بیماران استخراج شد.
  یافته ها
  دو گروه از لحاظ سن و جنسیت یکسان سازی شدند. در گروه بیماران با سابقه اخیر خودکشی، بروز هیپوتیروئیدیسم کلینیکال، 5 مورد (6/5%) و هیپوتیروئیدیسم ساب کلینیکال، 6 مورد (8/6%) گزارش شد. در گروه بیماران مبتلا به افسردگی ماژور بدون خودکشی اخیر، هیپوتیروئیدیسم کلینیکال، 3 مورد (3/3%) و هیپوتیرئیدیسم ساب کلینیکال، 6 مورد (7/6%) بود، که دو گروه از لحاظ شیوع بیماری تیروئیدی، تفاوتی با یکدیگر نداشتند (75/0p=).
  نتیجه گیری
  طبق نتایج مطالعه حاضر، پایین بودن سطح T3 و نسبت T3به T4 می تواند یکی از عوامل مرتبط با سابقه خودکشی اخیر در بیماران مبتلا به افسردگی ماژور باشد.
  کلیدواژگان: کم کاری تیروئید، افسردگی، خودکشی
 • سلیمان احمدی، حمید آسایش، محمد آقاعلی، روح الله صفایی پور صفحات 41-49
  زمینه و هدف
  ارزشیابی آموزش بالینی در رشته های گروه علوم پزشکی به دلیل نقش مهم آن در تربیت نیروهای متخصص حرفه ای، از حساسیت ویژه و بالایی برخوردار است و عمدتا از روش های مختلفی جهت سنجش عملکرد و صلاحیت بالینی دانشجویان در این عرصه استفاده می شود. این مطالعه با هدف مقایسه رضایتمندی دانشجویان اتاق عمل از دو روش پورتفولیوی الکترونیک و ارزشیابی متداول انجام گرفت.

  روش بررسی در این مطالعه نیمه تجربی، ارزشیابی بالینی 21 دانشجوی کارشناس اتاق عمل در ترم ششم با روش متداول و در ترم هفتم، با استفاده از پورتفولیوی الکترونیک انجام شد. بعد از اجرای کارآموزی بالینی مشابه، رضایتمندی از دو روش ارزشیابی، با استفاده از پرسشنامه سنجیده شد. داده ها با استفاده از آزمون تی زوجی تحلیل شدند. سطح معنی داری، کمتر از 05/0 در نظر گرفته شد.
  •نمره کل رضایت از روش ارزشیابی پورتفولیوی الکترونیک (6±5/11) بیشتر از ارزشیابی معمول (1/4±6/6) بود که این اختلاف از نظر آماری معنی دار بود (64/2=t) (01/0=p). میزان رضایت در ابعاد منصفانه بودن ارزشیابی، مشابهت موضوعات موجود با تجربیات بالینی، ایجاد علاقه و انگیزه یادگیری، تسلط مربی در اجرای روش ارزشیابی، دریافت بازخورد از مربی، ایجاد انگیزه برای استفاده از کتاب ها و سایر منابع علمی، توجه به ابعاد مختلف ارزشیابی و کمک به یافتن موارد نقص و جبران آن طی کارآموزی در روش ارزشیابی به روش پورتفولیوی الکترونیک بیشتر از روش ارزشیابی معمول گزارش شد که این اختلاف از نظر آماری معنی دار بود (05/0>p).
  •به کارگیری روش پورتفولیوی الکترونیک سبب افزایش میزان رضایت دانشجویان از نحوه ارزشیابی کارآموزی بالینی می شود و می تواند در رفع نواقص ارزشیابی به روش معمول موثر باشد.
  کلیدواژگان: پورتفولیو، مطالعات ارزشیابی، دانشجویان پزشکی، دانشجویان پرستاری
 • فائزه جهانگشا، سهیلا ابراهیمی، ناصر کلهر صفحات 50-57
  زمینه و هدف
  بتاتالاسمی، شایع ترین ناهنجاری آتوزومی مغلوب است. تاکنون بیش از 200 جهش شناخته شده که عملکرد ژن بتاگلوبین را تحت تاثیر قرار می دهد و موجب عدم تولید و یا کاهش زنجیره بتا می شود. این بیماری در ایران از شیوع نسبتا بالایی برخوردار است. جمعیت ایران، ترکیبی از گروه های مختلف نژادی است، در نتیجه تعیین شیوع و پراکندگی این جهش ها در نقاط مختلف کشور ضروری می باشد. دانستن نوع و شیوع موتاسیون های بتاتالاسمی یک منطقه، به طور مجزا در برنامه های پیش از تولد آن منطقه می تواند مفید و ضروری باشد. این مطالعه با هدف تعیین فراوانی جهش IVSII-1 ژن بتاگلوبین در حاملین تالاسمی استان قم انجام شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه توصیفی - مقطعی، از 50 نفر (با میانگین سنی 5±25 سال)، مراجعه کننده به آزمایشگاه امیرالمومنین (ع) وابسته به مرکز بهداشت استان قم، جهت تعیین نوع کم خونی در راستای آزمایشهای پیش از ازدواج که تشخیص تالاسمی مینور برای آنها داده شده بود، خونگیری به عمل آمد. به منظور شناسایی و تعیین میزان شیوع شایع ترین جهش در ایران (G>A)IVSII-1، از 50 فرد مبتلا به بتاتالاسمی، DNA100 کروموزوم به وسیله کیت تجاری استخراج گردید و با استفاده از روش ARMS- PCR بررسی شد. داده ها با استفاده از آزمون آماری تی تست در سطح معنی داری کمتر از 05/0 مقایسه شدند.
  یافته ها
  در افراد مورد مطالعه، موتاسیون (G>A)IVSII-1، با فراوانی 10% مشاهده گردید.
  نتیجه گیری
  شناسایی این موتاسیون با فراوانی 10% در استان قم، بیانگر این مطلب است که جمعیت این منطقه، در معرض جهش مدیترانه ای (G>A)IVSII-1 قرار دارند. در نتیجه، این مطالعه می تواند در برنامه های تشخیص جهش های بتاتالاسمی و غربالگری پیش از تولد سودمند باشد.
  کلیدواژگان: بتاتالاسمی، واکنش زنجیره ای پلیمراز، جهش IVSII، 1، قم، ایران
 • اکرم مهراندشت، نجلا حریری صفحات 58-64
  زمینه و هدف
  هدف از انجام این مطالعه، محاسبه هزینه صرف شده برای تهیه پایگاه های اطلاعاتی Scopus، Science Direct، Ovid و مقایسه آن با میزان استفاده و نفوذ پذیری، به منظور انتخاب مجموعه های سودمند و تعیین جایگاه این منابع در میان کاربران دانشگاه علوم پزشکی قم بوده است.
  روش بررسی
  پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش پیمایشی و از نوع تحلیل گزارش فراکنش است. جامعه آماری پژوهش شامل: منابع اطلاعاتی الکترونیکی اشتراکی دانشگاه مانند مجلات الکترونیکی، پایگاه های اطلاعاتی دسترس پذیر دو پایگاه استنادی Science Direct و Scopus در مقابل Ovid در سال 2014 بود. اطلاعات با استفاده از دو شیوه بسامد استفاده و تحلیل هزینه سودمندی، گردآوری شد. داده ها به کمک آزمون آماری کای مربع تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  فراوانی میزان استفاده براساس شاخص سما (تعداد دانلود مقاله با فرمت HTML، PDF، تعداد دانلود چکیده و تعداد انجام جستجو و نشست) در پایگاه Science Direct و Scopus و Ovid، اختلاف معنی داری داشت، به طوری که بین این سه پایگاه، Science Direct و Scopus، بالاترین میزان استفاده را به خود اختصاص داد. میزان استفاده و هزینه سودمندی حوزه های پزشکی در این سه پایگاه، با یکدیگر تفاوت معنی داری داشت که حوزه موضوعی پزشکی در پایگاه Scopus، Science Direct از Ovid بالاتر بود. بین میزان استفاده گروه های کاربران (اعضای هیات علمی، کارکنان و دانشجویان) در دو پایگاه، اختلاف معنی داری مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  با توجه به مدت زمان (حدود 20 دقیقه) استفاده کاربران از منابع الکترونیکی، می توان نتیجه گرفت میزان استفاده کاربران جامعه مورد مطالعه بسیار پایین بوده است.
  کلیدواژگان: اطلاع رسانی، اطلاع رسانی، اقتصاد، انتشارات، اقتصاد، منابع الکترونیکی، هزینه. سودمندف ساینس دایرکت، اوید
 • آزاده عابدزاده هاجر، محمد دخیلی، نادر حقیقی، محدثه خلیلیان صفحات 65-71
  زمینه و هدف
  در طی سالیان اخیر، عفونت های قارچی سیستمیک ناشی از گونه های کاندیدا، به دلیل افزایش بیماری های تضعیف کننده سیستم ایمنی، به عنوان یکی از مهم ترین عوامل مرگ و میر مطرح است. شیوع این عفونت های قارچی منجر به استفاده بیشتر از داروهای ضدقارچی و افزایش قابل ملاحظه مقاومت ذاتی یا اکتسابی گونه های کاندیدا نسبت به ترکیبات ضدقارچی شده است. این تحقیق با هدف بررسی شیوع و فراوانی عوامل کاندیدایی در نمونه های واژینال زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی استان قم و ارزیابی الگوی مقاومت دارویی صورت گرفت.
  روش بررسی
  این مطالعه به روش توصیفی - مقطعی بر روی 150 بیمار مشکوک به عفونت کاندیدایی انجام شد. نمونه ها با روش مستقیم آزمایش و روی محیط سابورو دکستروز آگار (حاوی کلرامفنیکل)، محیط کورن میل آگار (حاوی توئین 80) و محیط کاندیدا کروم آگار کشت داده شدند، تست جرم تیوب و آزمایش جذب قندها (کیت API20C)، به منظور جداسازی و شناسایی گونه های کاندیدا انجام گرفت. سپس، اثر داروهای ضدقارچی مختلف بر روی آنها به روش دیسک دیفیوژن بررسی گردید.
  یافته ها
  از 150 نمونه مورد آزمایش، 83 مورد (3/55%) گونه کاندیدا شناسایی شد. کاندیدا آلبیکنس با 6/62%، کاندیدا کروزئی، 7/33% و کاندیدا تروپیکالیس با 6/3%، بیشترین فراوانی را به خود اختصاص دادند. الگوی مقاومت این گونه ها نسبت به داروهای ضدقارچی مختلف، متفاوت بود.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد کاندیدا آلبیکنس، بیشترین فراوانی را در بین گونه های جداشده از بیماران دارد و تمام گونه های کاندیدا جداشده نسبت به فلوکونازول و آمفوتریسین B، 100% حساس هستند.
  کلیدواژگان: کاندیدا، کاندیدیازیس، مقاومت دارویی
 • فاطمه شریفی فرد، حمید آسایش، کیان نوروزی، محمدعلی حسینی، زهرا طاهری خرامه صفحات 72-78
  زمینه و هدف
  فرسودگی تحصیلی، سبب عملکرد ضعیف در دانشجویان می شود. از سوی دیگر، انگیزه با عملکرد تحصیلی فراگیران ارتباط مستقیم دارد. در این مطالعه ارتباط انگیزه و فرسودگی تحصیلی در بین دانشجویان پرستاری و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم بررسی گردید.
  روش بررسی
  این مطالعه به روش مقطعی بر روی دانشجویان پرستاری و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم در نیمسال دوم سال تحصیلی 1393-1392 انجام شد. تعداد 264 دانشجو از بین دانشجویان پرستاری و پیراپزشکی به صورت تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها شامل برگه اطلاعات جمعیت شناختی، پرسشنامه فرسودگی تحصیلی و مقیاس انگیزه تحصیلی بود. اطلاعات با استفاده از رگرسیون و ضریب همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل شدند. سطح معنی داری، 05/0 p<در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  میانگین نمرات فرسودگی تحصیلی دانشجویان، 84/15±52/28 برآورد شد. بین تمامی خرده مقیاس های انگیزه تحصیلی با فرسودگی تحصیلی، رابطه معنی داری وجود داشت. همچنین تنها ارتباط بین خرده مقیاس بی انگیزگی (26/1-08/1CI=، 17/1OR=)، انگیزه درونی (95/0-88/0CI=، 92/0OR=) و فرسودگی تحصیلی، معنی دار بود.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد درصد قابل توجهی از دانشجویان، دچار فرسودگی تحصیلی بوده ودانشجویان دارای انگیزه درونی، فرسودگی تحصیلی کمتری را تجربه می کنند. بنابراین، تقویت این ویژگی فردی در دانشجویان می تواند با کاهش فرسودگی تحصیلی در آنها همراه باشد.
  کلیدواژگان: فرسودگی تحصیلی، انگیزش، دانشجویان، پرستاری، قم، ایران
|
 • Ozra Rahimi, Farah Farokhi, Seyed Mahdi Banan Khojasteh Pages 1-7
  Background And Objectives
  Bisphenol A (BPA) is one of the chemical materials, which is used as monomer of epoxy resins and polycarbonate plastics. The present study was performed with the purpose of determining the effect of A on liver enzymes level and liver tissue structure.
  Methods
  In this experimental study 40 male rats were divided into 4 groups of 10 each: The control group received olive oil at a dose of 1μg/kg bw; group II received BPA at 10μg/kg bw; group III received BPA at 50μg/kg bw; and group IV received BPA at 100μg/kg bw). The groups were administered BPA intraperitoneally for 15 days. At the end, the rats were anesthetized and after extraction of serum, their liver were removed for examination of liver enzymes and evaluated by light microscopy after H&E staining.
  Results
  The doses of 10 and 50μg/kg bw of BPA had no significant effect on ALT enzyme and 10μg/kg bw had no significant effect on AST enzyme (p>0.05), while BPA at dose of 100 and doses 50 and 100μg/kg bw had significant effects on ALT and AST, respectively, and increased their serum concentration. BPA only at dose of 100μg/kg bw caused inflammation and vacuolization in liver tissue, and its low concentrations had no significant effect on the liver tissue.
  Conclusion
  The results indicated that low concentrations of BPA had no significant effect on liver tissue and enzymes, but its increased concentration can cause damage to liver tissue and increase the serum levels of liver enzymes.
  Keywords: Liver, Inflammation, Bisphenol A
 • Maryam Eshghizadeh, Basiri Moghaddam Mehdi, Ali Mohammadpour, Zeynab Sadat Banihashemi Pages 8-15
  Background And Objectives
  Post dural puncture headache (PDPH) is a Common problem in pregnant women, but there is still uncertainty about clinical effectiveness, especially in terms of drug therapy. The aim of this study was to determine the effect of coffee consumption on PDPH in cesarean section.
  Methods
  This study was performed as a clinical trial on all women candidate for cesarean section referred to Razi hospital in Torbat Heydariye city, in 2015, and 140 cases were selected based on random allocation (Balanced Blocking method). In the intervention group, the patients were given instant coffee 8 hours after operation two times with one hour interval, in each of which two cups were given. In the control group, the same routine care was performed. The incidence and severity of headache in both groups were monitored by McGill Pain Questionnaire up to 24 hours after the operation. Data were analyzed using Chi-square and independent t- statistical tests. The significance level was considered to be p
  Results
  The incidence of PDPH was seen in 15.7% of patients in the intervention group and 37.1% of patients in the control group, which was significantly different (p=0.004). The mean severity of PDPH was 22.2±4.6 in the control group and 13.5±5.8 in the intervention group, which was statically significant (p=0.001).
  Conclusion
  This study revealed that coffee consumption in patients who underwent cesarean section under spinal anesthesia canprevent PDPH and reduce the severity of headache.
  Keywords: Cesarean section, Spinal anesthesia, Post dural puncture headache, Coffee, Randomized clinical trial
 • Fatemeh Moini, Maryam Mohammadi Sichani, Kahin Shahanipoor Pages 16-24
  Background And Objectives
  Enteropathogenic Escherichia coli strains cause a wide range of gastrointestinal infections, especially in developing countrirs. The aim of this study was to evaluate of the antibacterial effect of methanol and aqueous extracts of Vaccinium arctostaphylos fruit on entropathogenic Escherichia coli in vitro.
  Methods
  In this experimental study, methanol and aqueous extracts of Vaccinium arctostaphylos fruit were prepared by two methods, maceration and soxhlet. Antimicrobial effects of these extracts were examined by agar diffusion method on two strains of Escherichia coli (ATCC: 8739, ATCC: 25922) and 12 clinical strains of enteropathogenic Escherichia coli. Minimum inhibitory concentration (MIC) and minimum bactericidal concentration (MBC) were determined by microdilution method. Analysis of variance and t-independent tests wee used to comoare the means.
  Results
  All of the studied strains of Escherichia coli were sensitive to the methanol and aqueous extracts of Vaccinium arctostaphylos fruit. The mean zones of inhibition produced by the extracts were obtained in the range of 10.6-18.8 mm. Statistical analysis showed that there is a significant relationship between the increase in extracts’ concentrations and inhibition zone diameters (p
  Conclusion
  According to the results of this study, methanol and aqueous extracts of Vaccinium arctostaphylos fruit had inhibitory effect on enteropathogenic Escherichia coli.
  Keywords: Escherichia coli, Vaccinium, Plants extract, Inhibitory effect
 • Fatemeh Sadat Hoseini Namvar, Maryam Khosravi, Zahra Ghanbari, Badri Zarin Ehteram, Nahid Sarahian, Hedayat Sahraei Pages 25-34
  Background And Objectives
  Reduction of calorie (energy) intake can lead to stress management and improvement of nervous system function. In this research, the effect of intermittent feeding on metabolic signs of stress was investigated.
  Methods
  Male laboratory mice with mean weight of 27±3g were divided into 4 groups of 7 each. The control group received ad-lib food and water and did not have stress. The second group (experimental) was deprived from food 2 hours per day for one week, and then went under stress for 4 days. The third group was only deprived from food 2 hours per day for a week, and the fourth group received electric shock for 4 days without food deprivation. In this investigation, plasma corticosterone level, the amount of food consumption, delay in eating, weight gain, and the amount of feces, were measured. Data were analyzed using one-way ANOVA and Tukey test. The significance level was considered p
  Results
  In this study, stress increased the plasma level of corticosterone and fecal materials, and reduced food intake and weight of the animals and increased delay in eating. In the stress with intermittent feeding group, plasma level of corticosterone and delay in eating increased, and food intake and feces decreased. In this group, weight change was not observed, but in animals that only had intermittent feeding, increase in weight and food intake was observed. Also, delay in eating was decreased.
  Conclusion
  The results of this study indicated that intermittent feeding can influence the effect of stress on nutrition and metabolism.
  Keywords: Corticosterone, Eating, Mice, Oxidative stress
 • Abbas Eshraghi, Mahmoud Arshad, Hossein Samadanifar, Mohsen Eshraghi, Seyed Mohammad Sadegh Ghafoori, Mansoureh Rangraz Jeddy, Azhar Eshraghi Pages 35-40
  Background And Objectives
  Todays, evaluation of the relationship between thyroid function and some psychiatric diseases have been identified. However, studies on the relationship between thyroid function and suicide attempt are limited. The present study was carried out with the aim of evaluating thyroid function in patients attempting suicide.
  Methods
  In this descriptive analytical study during the years 2011 and 2012, 88 patients with major depression and recent history of suicide attemp and 89 patients with major depression without history of recent suicide, who were hospitalized in the psychiatric ward of Hazrat Rasoul Akram Hospital in Tehran, were included in the study. The studied variables in this research included demographic variables, such as age, gender as well as clinical findings, such as thyroid function tests, including TSH, T3, T4. thyroid function tests were requested for patients when hospitalized with a diagnosis of major depression during the years 2011 and 2012, that these values were extracted from the patients’ medical records.
  Results
  The two groups were matched in terms of age and gender. In patients with recent suicide attempt, 5 (5.6%) cases of clinical hypothyroidism and 6 (6.8%) cases of subclinical hypothyroidism, were reported. In the major depression patients without recent suicide attempt, there were 3 (3.3%) cases of clinical hypothyroidism and 6 (6.7%) cases of subclinical hypothyroidism, and the two groups had no significant difference in terms of the incidence of thyroid disease (p=0.75).
  Conclusion
  According to the results of the present study, lower levels of T3 and T3 to T4 ratio can be one of the factors related to the recent history of suicide in patients with major depression.
  Keywords: Hypothyroidism, Depression, Suicide
 • Soleiman Ahmady, Hamid Asayesh, Mohammad Aghaali, Rohollah Safaeipour Pages 41-49
  Background And Objectives
  Clinical education evaluation in the fields of medical sciences is of particularly high sensitivity due to its important role in the training of professional staff, and different methods are mostly used in this field to assess performance and clinical competence of students. This study was carried out to compare the satisfaction of operating room students of two methods of electronics portfolio and conventional evaluation.
  Methods
  In this quasi-experimental study, clinical evaluation was performed on 21 operating room students in the sixth semester by a conventional method and in the seventh semester by electronic portfolio. After similar clinical training, satisfaction of the two evaluation methods was assessed using a questionnaire. Data were analyzed using paired t-test. The significance level was considered less than 0.05.
  Results
  The total satisfaction of electronic portfolio evaluation (11.5±6) was more than the conventional evaluation (6.6±4.1), and this difference was statistically significant (t=2.64, p=0.01). The level of satisfaction in terms of fairness of the evaluation, similarities of the existing subjects to clinical experiences, creating interest and motivation towards learning, dominance of coach in the implementation of evaluation method, getting feedback from coach, creating motivation for the use of books and other literature, paying attention to different aspects of evaluation, and helping to find defects and compensate them during training evaluation method, was reported more in the electronic portfolio than in the conventional method, and this difference was statistically significant (p
  Conclusion
  The use of electronic portfolio method increases the level of students’ satisfaction of the evaluation method of clinical training and could be effective in the elimination of defects from conventional evaluation.
  Keywords: Portfolio, Evaluation Studies, Students, Medical, Nursing
 • Faezeh Jahangosha, Soheila Ebrahimi, Naser Kalhor Pages 50-57
  Background And Objectives
  Beta thalassemia is the most common autosomal recessive disorder. Up to now, more than 200 mutations have been identified, which affect beta-globin gene function and lead to lack of production or reduction of beta chain. This disease has a relatively high prevalence in Iran. Iran's population is composed of different ethnic groups, thus, determining the frequency and distribution of these mutations is essential in different parts of the country. Knowing the type and frequency of beta-thalassemia mutations in a separate area, could be necessary and useful in the prenatal programs of that area. This study was carried out with the purpose of determining the frequency of IVSII-1mutation of beta globin gene in thalassemia carriers in Qom province.
  Methods
  In this descriptive cross-sectional study, blood sample was taken from 50 individuals (mean age, 25±5 years) referred to Amir-Al-Momenin Laboratory affiliated to Qom health Center in order to determine the type of anemia in line with the pre-marriage tests that had given the diagnosis of minor thalassemia. In order to the identify and determine the prevalence of the IVSII-1 (G>A) mutation, DNA was extracted from 100 chromosomes from 50 beta thalassemia carriers by a commercial kits and examined using ARMS-PCR. Data were analyzed by t statistical test at the significance level less than 0.05.
  Results
  IVSII-1(G>A) mutation with a frequency of 10%, was observed in the studied subjects.
  Conclusion
  Identification of this mutation with the frequency of 10% in Qom province indicates that the population of this region are at the exposure of the IVSII-1(G>A) mediterranean mutation. Therefore, this study can be beneficial in diagnosis programs of beta thalassemia mutations and prenatal screening.
  Keywords: Beta, thalassemia, Polymerase chain reaction, IVSII, 1 mutation, Qom, Iran
 • Akram Mehrandasht, Najla Hariri Pages 58-64
  Background And Objectives
  The aim of this study was to calculate the cost spent to develop databases Scopus, Science Direct, and Ovid and compare it with the rate of use and permeability in order to select beneficial collections and determine the position of these resources among the users in Qom University of Medical Sciences.
  Methods
  The present study is practical in terms of purpose and survey in terms of method, and is a type of detachment analysis report. The statistical population of the research included: Shared university electronic information resources, such as e-journals and accessible databases of two citation databases, Science Direct and Scopus versus Ovid in years 2014. Information was collected using two methods of frequency of use and cost-benefit analysis. Data were analyzed by chi-square test.
  Results
  The frequency of use, based to SAMAA index (number of paper download in the format of the HTML and PDF, number of abstract download, and number of searching and sitting down) in the databases Science Direct and Scopus and Ovid was significantly different, so that among these three databases, Science Direct and Scopus had the highest rate of use. The use and cost-benefit of the fields of medicine in these three databases were significantly different from each other, and medical subject area in the databases Scopus and Science Direct was higher than Ovid. No significant difference was observed between the rates of use of user groups (faculty members and staff, students) in the two databases.
  Conclusion
  Considering the duration (about 20 minutes) of the users’ use of electronic resources, it can be concluded that the rate of use in the studied population is very low.
  Keywords: Information science, Information Science, economics, Publications, economics, Cost benefit, electronic resources, Ovid, Science direct
 • Azadeh Hajar Abedzadeh, Mohammad Dakhili, Nader Haghighi, Mohaddeseh Khalilian Pages 65-71
  Background And Objectives
  In recent years, systemic fungal infections caused by Candida species are one of the important causes of mortality due to increased immunosuppressive diseases. The prevalence of these fungal infections hasled to greater use of antifungal drugs and significant increase in intrinsic or acquired resistance of Candida species to antifungal agents. This research was conducted with the aim of investigating the prevalence and frequency of candidiasis in vaginal samples of women referred to health centers in Qom province and evaluating the target drug resistance pattern.
  Methods
  This study was a descriptive cross-sectional study performed on 150 suspected candidiasis patients. The specimens were examined by direct method and were cultured on Sabouraud’s dextrose agar (containing chloramphenicol), corn meal agar (containing Tween 80), and CHROM agar candida; germ tube test and sugar assimilation test (API20C kit) were performed to isolate and differentiate the Candida species. Then, the effect of different antifungal drugs was tested using disk diffusion method.
  Results
  Out of 150 specimens, 83 cases (55.3%) of Candida species were identified. Statistical analysis of isolated samples showed that Candida albicans (62.6%), Candida krusei (33.7%), and Candida tropical (3.6%) had the highest frequency. Resistance pattern of these species were different to various antifungal drugs.
  Conclusion
  The results of this study showed that Candida albicans is the most frequent among species isolated from patients, and all the isolated Candida species are 100% susceptible to fluconazole and amphotericin B.
  Keywords: Candida, Candidiasis, Drug resistance
 • Fatemeh Sharififard, Hamid Asayesh, Kian Nourozi, Mohammad Ali Hosseini, Zahra Taheri Kharameh Pages 72-78
  Background And Objectives
  Academic burnout leads to poor performance in students. On the other hand, motivation has direct relationship with academic performance of students. In this study, the relationship between motivation and academic burnout among nursing and paramedical students was investigated.
  Methods
  This study was conducted as a cross-sectional study on nursing and paramedical students of Qom city in the second semester of 2014-2015. A total of 264 students were randomly selected from nursing and paramedical students. Data collection tools were demographic information form, academic burnout questionnaire, and academic motivation scale. Data were analyzed using regression and Pearson’s correlation coefficient. The significance level was considered p
  Results
  The mean and standard deviation of academic burnout scores of the students was 28.52±15.84. All academic motivation subscales had significant relationship with academic burnout. There were significant relationships between a motivation (OR=1.17, CI=1.08-1.26) and intrinsic motivation (OR=0.92, CI=0.88-0.95) with academic burnout.
  Conclusion
  The findings of the present study indicated that a significant percentage of the students are experiencing academic burnout, and student with intrinsic motivation have lower academic burnout. Therefore, improvement of this personal trait in the students can reduce their academic burnout.
  Keywords: Academic burnout, Motivation, Students, Nursing, Qom, Iran