فهرست مطالب

پرستاری قلب و عروق - سال چهارم شماره 1 (بهار 1394)
 • سال چهارم شماره 1 (بهار 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/02/20
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مصطفی علوی، پویا فرخ نژاد افشار، سمیرا دانشور دهنوی * صفحات 6-12
  هدف. این پژوهش با هدف بررسی تاثیر رایحه استنشاقی اسطوخودوس بر استرس پرستاران شاغل در بخش های مراقبت ویژه انجام شد.
  زمینه. حرفه پرستاری به علت حساسیت بالا به عنوان یکی از حرفه های استرس زا شناخته شده است. پرستاران بخش های مراقبت ویژه استرس بیشتری را نسبت به پرستاران سایر بخش ها متحمل می شوند. این استرس ها می تواند سبب کاهش کیفیت مراقبت، احساس بی کفایتی و افسردگی در پرستاران شود. رایحه درمانی از جمله روش های طب مکمل است، که در آن، اسانس های آرامبخش می توانند باعث کاهش اضطراب و نگرانی شوند.
  روش کار. پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه تجربی با گروه کنترل بود که بر روی70 پرستار شاغل در بخش های مراقبت ویژه انجام شد. استرس پرستاران قبل از مطالعه اندازه گیری شد، سپس، مداخله شامل استشمام رایحه اسطوخدوس از طریق برچسب، در چهار شیفت کاری متوالی، هر شیفت به مدت 20 دقیقه، برای گروه آزمون اجرا شد. بعد از آن، دوباره سطح استرس در هر دو گروه اندازه گیری شد. داده ها با استفاده از آزمون های مجذور کای و تی زوجی و مستقل، در نرم افزار SPSS نسخه 20 تحلیل شدند.
  یافته ها. پس از مداخله، بین میانگین نمره استرس گروه آزمون (20/57 با انحراف معیار 4/20) و گروه کنترل (22/42 با انحراف معیار 5/24) اختلاف معنی دار آماری وجود نداشت، اما میانگین نمره استرس گروه آزمون، پس از مداخله (20/57 با انحراف معیار 4/20) نسبت به قبل از مداخله (22/32 با انحراف معیار 4/61) به طور معناداری کاهش یافت (0/001p=). در گروه کنترل، بین میانگین نمره استرس، قبل از مداخله گروه آزمون (22/5 با انحراف معیار 5/18) و پس از مداخله گروه آزمون (22/42 با انحراف معیار 5/24) اختلاف معنی دار آماری مشاهده نشد. مقایسه تغییرات قبل-بعد میانگین نمره استرس دو گروه نشان دهنده تفاوت آماری معنی دار بود (0/001p=).
  نتیجه گیری. یافته های مطالعه حاضر نشان داد رایحه اسطوخودوس می تواند استرس پرستاران بخش های مراقبت ویژه را کاهش دهد. بنابراین، پیشنهاد می شود از رایحه اسطوخودوس جهت کاهش استرس پرستاران شاغل در بخش های مراقبت ویژه استفاده شود.
  کلیدواژگان: استرس، پرستار، واحد مراقبت ویژه، رایحه درمانی
 • نیکو نیک نفس، ژیلا میرلاشاری، پریچهر طلوری *، ناصر بحرانی صفحات 14-21
  هدف. مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر اجرای برنامه آموزشی مراقبت پرستاری بر پیامدهای تهویه مکانیکی در نوزادان صورت گرفت.
  زمینه. تهویه مکانیکی اقدامی تهاجمی و دارای عوارضی از جمله دیسپلازی برونکوپولمونر، خونریزی ریه، انسداد یا خارج شدن لوله تراشه است که تقریبا همگی قابل پیشگیری هستند. جلوگیری از این عوارض علاوه بر پزشک وظیفه پرستار نیز میباشد.
  روش کار. در این کارآزمایی بالینی ( پیامد محور) که به صورت قبل- بعد انجام شد، نمونه پژوهش شامل کلیه نوزادان بستری تحت تهویه مکانیکی در بخش مراقبتهای ویژه نوزادان بیمارستان جامع زنان تهران در یک بازه زمانی 12 ماهه بود. مداخله شامل آموزش پرستاران در قالب یک دوره یک ماهه و با روش ”مربی همراه“، در بالین بود. داده های مربوط به عوارض تهویه مکانیکی در120 نوزاد، قبل و بعد از مداخله جمعآوری شد. در پایان، بروز پیامدها، قبل و بعد از مداخله مقایسه گردید.
  یافتهها. بروز دیسپلازی برونکوپولمونر، از 35 درصد به 18درصد؛ لوله گذاری مجدد، از 57 درصد به 33 درصد؛ خونریزی ریوی از 32 درصد به 13 درصد؛ و پنوموتوراکس، از 55 درصد به 35 درصد کاهش پیدا کرد که این کاهش از نظر آماری معنی دارد بود. طول مدت تهویه مکانیکی و بستری نیز بعد از مداخله به طور معنی داری نسبت به قبل از مداخله کاهش یافت. تفاوت آماری معنی داری بین رتینوپاتی نارسی و مرگ، قبل و بعد از مداخله مشاهده نشد.
  نتیجه گیری. اجرای برنامه آموزشی، از طریق مربی همراه، بر پیامدهای نوزاد تحت تهویه مکانیکی موثر است، با توجه به زیاد بودن حجم کاری پرستاران و مشکلات مربوط به شرکت در کلاسهای آموزشی خارج از بخش، میتوان مراقبت از نوزادان تحت تهویه مکانیکی را از طریق مربی همراه، در بالین نوزاد بهبود بخشید و آموزشها را به صورت دورهای و متناوب جهت کلیه پرستاران اجرا کرد.
  کلیدواژگان: برنامه آموزشی، مراقبت های پرستاری، پیامدهای تهویه مکانیکی، بخش مراقبت ویژه نوزادان
 • معصومه ذاکری مقدم، علی صادقی اکبری *، محمدعلی چراغی، انوشیروان کاظم نژاد صفحات 22-30
  هدف. مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر درک از بیماری بر رفتارهای خودمراقبتی بیماران با نارسایی قلبی انجام شد.
  زمینه. نارسایی قلبی به عنوان پیامد نهایی بیشتر اختلالات قلبی محسوب می شود که به عنوان یک وضعیت مزمن کیفیت زندگی بیماران را کاهش می دهد و با مشکلاتی در رفتار خودمراقبتی همراه است. یکی از روش های افزایش رفتارهای خودمراقبتی این بیماران اصلاح درک از بیماری است.
  روش کار. این پژوهش یک مطالعه تجربی بود که در بیماران با نارسایی قلبی در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1393 انجام شد. در این مطالعه، 76 نمونه واجد شرایط به طور تصادفی در یکی از دو گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند. گروه مداخله، آموزش مبتنی بر درک از بیماری را در سه جلسه حضوری و به مدت 8 هفته به صورت تلفنی دریافت کردند. مراقبت در گروه کنترل مطابق با روتین بخش انجام شد. رفتارهای خودمراقبتی دو گروه، قبل و هشت هفته بعد از شروع مداخله مقایسه شدند. تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و آزمونهای تی مستقل و کای دو در نرم افزار SPSS نسخه 16 انجام شد.
  یافته ها. اختلاف معنی داری بین متغیر های دموگرافیک دو گروه مشاهده نشد. پس از مداخله، رفتارهای خودمراقبتی گروه مداخله نسبت به گروه کنترل به طور معنی داری افزایش یافت (0/0001p<). در گروه آزمون، میانگین نمره رفتارهای خودمراقبتی قبل از مداخله (35/17 با انحراف معیار 13/94) با پس از مداخله (18/51 با انحراف معیار 7/15) دارای اختلاف معنی دار آماری بود (0/0001p<).
  نتیجهگیری. نتایج مطالعه نشان داد که آموزش مبتنی بر اصلاح درک از بیماری بر رفتارهای خودمراقبتی بیماران با نارسایی قلبی تاثیر دارد. توصیه می شود آموزش مبتنی بر اصلاح درک از بیماری، به عنوان روشی موثر جهت ارتقاء رفتارهای خودمراقبتی این بیماران به کار برده شود.
  کلیدواژگان: درک از بیماری، نارسایی قلبی، رفتار خودمراقبتی
 • پویا فرخ نژاد افشار، زهرا خواجعلی، رسول آذرفرین، اعظم محمودی* صفحات 32-39
  هدف. این مطالعه با هدف تعیین تاثیرصدای سفید بر افسردگی بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه قلبی انجام شد.
  زمینه. بسیاری از بیماران مبتلا به بیماری های قلبی عروقی پس از بستری در بخش مراقبت ویژه قلبی با افسردگی مواجه میگردند که بر روند بهبودی این بیماران تاثیر سوئی میگذارد.
  روش کار. این مطالعه نیمه تجربی بر روی 90 بیمار بستری در بخش های مراقبت ویژه قلبی که به روش نمونه گیری در دسترس و بر اساس معیارهای ورود به مطالعه در دو گروه کنترل و آزمون (45 بیمار در هر گروه) قرار گرفتند، در سال 1393 در مرکز قلب شهید رجایی تهران انجام شد. افسردگی بیماران در دو گروه توسط پرسشنامه DASS نسخه21 به مدت سه روز متوالی اندازه گیری شد. برای بیماران گروه آزمون، صدای سفید با شدت 60-50 دسی بل به مدت 30 دقیقه در فضای واحد بستری پخش شد. برای گروه کنترل مداخله ای انجام نشد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS ویراست 17 و با استفاده از آزمون های آماری تی مستقل، تی زوجی و مجذور کای تحلیل شدند.
  یافته ها. میانگین نمره افسردگی گروه کنترل، قبل و بعد از مطالعه به ترتیب 4/12 با انحراف معیار 4/35 و 3/52 با انحراف معیار 3/74 بود که تفاوت آماری معناداری نداشتند. میانگین نمره افسردگی گروه آزمون، قبل و بعد از مطالعه، به ترتیب 4/81 با انحراف معیار 4/47 . 3/93 با انحراف معیار 4/48 بود که از نظر آماری دارای اختلاف معنادار بودند (0/02p=).
  نتیجه گیری. با توجه به یافتههای پژوهش، صدای سفید، منجر به کاهش معنی دار افسردگی در گروه آزمون نسبت به گروه کنترل شد. این مداخله می تواند به عنوان اقدامی آسان و کم هزینه برای کاهش افسردگی بیماران در بخش مراقبت ویژه قلبی به کار گرفته شود.
  کلیدواژگان: افسردگی، بخش مراقبت ویژه قلبی، صدای سفید
 • طاهره نجفی قزلجه، مریم شهیدی *، شهرزاد غیاثوندیان، حمید حقانی صفحات 40-47
  هدف. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر اجرای برنامه آموزشی خودمراقبتی چند رسانه ای بر کیفیت زندگی مبتلایان به پرفشاری خون انجام شد.
  زمینه. پرفشاری خون به علت عوارض و مرگ بالا یک مشکل عمده بهداشتی محسوب می شود و به علت کاستی هایی که در توانایی های فرد ایجاد می کند، کیفیت زندگی وی را تحت تاثیر قرار می دهد.
  روش کار. این مطالعه کارآزمایی بالینی از نوع نیمه تجربی با گروه کنترل در بیمارستان شهداء محمودآباد وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مازندران انجام گردید. در این پژوهش 70 بیمار دارای شرایط ورود به مطالعه به روش در دسترس انتخاب شدند. جهت جلوگیری از انتقال اطلاعات بین گروه ها توسط بیماران، نمونه های گروه های آزمون و کنترل به طور جداگانه در روزهای زوج و فرد وارد مطالعه شدند. پرسشنامه کیفیت زندگی SF-36 قبل از انجام مداخله و سه ماه پس از مداخله توسط هر دو گروه آزمون و کنترل تکمیل گردید. بیماران گروه کنترل آموزش های معمول بخش را دریافت کردند. بیماران گروه آزمون در سه جلسه آموزش خودمراقبتی 20 دقیقه ای به صورت چهره به چهره شرکت کردند و بسته آموزشی شامل کتابچه و لوح فشرده آموزشی را دریافت کردند. داده ها با نرم افزار SPSS نسخه 21 و با آزمون های آماری کای اسکوئر، تست دقیق فیشر، تی مستقل، و تی زوج مورد تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها. قبل از مداخله، بین دو گروه آزمون و کنترل از نظر میانگین کیفیت زندگی تفاوت معنی دار آماری وجود نداشت، اما سه ماه پس از آموزش، تفاوت معنی دار آماری بین دو گروه مشاهده شد (0/0001p<). همچنین، در گروه آزمون، قبل از مداخله و 3 ماه پس از آن، تفاوت معنی دار آماری بین نمره کل و ابعاد کیفیت زندگی مشاهده شد (0/0001p<).
  نتیجه گیری. اجرای برنامه آموزشی خودمراقبتی می تواند باعث بهبود کیفیت زندگی بیماران مبتلا به پرفشاری خون شود. پیشنهاد می شود با اجرای این برنامه آموزشی برای بیماران مبتلا به پرفشاری خون توسط مراقبین بهداشتی، به ویژه پرستاران، گامی موثر در جهت ارتقاء کیفیت زندگی این بیماران برداشته شود.
  کلیدواژگان: پرفشاری خون، کیفیت زندگی، آموزش خودمراقبتی
 • کیفیت زندگی و مدت زمان بازگشت به کار پس از توانبخشی قلبی در بیماران سندروم کرونری حاد
  صفورا دری، اصغر خلیفه زاده اصفهانی *، سارا دری صفحات 48-57
  هدف. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر برنامه توانبخشی قلبی بر کیفیت زندگی و مدت زمان بازگشت به کار در بیماران با سندرم کرونری حاد انجام شد.
  زمینه. سندروم کرونری حاد (ACS) یکی از بیماری های قلبی عروقی است که می تواند بر کیفیت زندگی و مدت زمان بازگشت به کار تاثیرگذار باشد.
  روش کار. در این کارآزمایی بالینی، 50 بیمار با سندرم کرونری حاد که در بخش مراقبت ویژه قلب بستری بودند به صورت تصادفی به دو گروه آزمون و کنترل (هر گروه 25 بیمار) قرار گرفتند. برای گروه آزمون، توانبخشی قلبی در فاز 1 و 2 و برای گروه کنترل، مراقبت های معمول انجام شد. سنجش کیفیت زندگی هر دو گروه با استفاده از پرسشنامه QOLSF-36، قبل از مداخله گروه آزمون و یک ماه پس از پایان مداخله، صورت گرفت. مدت زمان بازگشت به کار، از طریق پرسش از نمونه ها، برآورد و سپس در دو گروه با هم مقایسه شد.
  یافته ها. نتایج پژوهش نشان داد که بعد از مداخله، میانگین نمره کیفیت زندگی گروه آزمون در همه حیطه ها نسبت به قبل از مداخله افزایش داشت (0/0001p<). در گروه کنترل، بین میانگین نمره کلی کیفیت زندگی، قبل و بعد از مداخله تفاوت آماری معناداری مشاهده نشد. مقایسه دو گروه نشان داد پس از مداخله، میانگین نمره کیفیت زندگی در همه حیطه ها، به جز حیطه سلامت کلی و عملکرد اجتماعی در گروه آزمون به طور معنا داری بیشتر از گروه کنترل بود. از نظر مدت زمان بازگشت به کار تفاوت آماری معناداری بین دو گروه مشاهده نشد.
  نتیجه گیری. برنامه توانبخشی قلبی می تواند منجر به ارتقاء کیفیت زندگی در بیماران با سندرم کرونری حاد شود.
  کلیدواژگان: سندرم کرونری حاد، کیفیت زندگی، توانبخشی قلبی، بازگشت به کار
 • اسمعیل محمدنژاد، عباس عباس زاده *، حمید سوری، شیرین افهمی صفحات 58-65
  هدف. هدف از پژوهش حاضر، بررسی ضرورت کنترل و پیشگیری از عفونت بیمارستانی است.
  زمینه. عفونت های بیمارستانی، به ویژه در بخش های مراقبت ویژه، با افزایش مرگ و افزیش هزینه های بستری در بیمارستان همراه است و یکی از مشکلات بهداشتی مهم جوامع محسوب می شود که کنترل موفقیت آمیز آن نیازمند آگاهی از مشکلات بیمارستان ها در این زمینه است.
  روش کار. پژوهش حاضر مطالعه ای مروری است که در آن، واژگان کلیدی ”عفونت بیمارستانی“ و ”بخش مراقبت ویژه“، به تنهایی یا با هم، و معادل انگلیسی آنها در سایت های Iranmedex، CINAHL، Scopus، Medline، Embase، SID، Pubmed، Magiran، و Irandoc جستجو شد.
  یافته ها. بر اساس نتایج، علل اصلی عفونت بیمارستانی، پروسیجرهای متعدد و اقدامات تشخیصی درمانی تهاجمی در بخش مراقبت ویژه، ضعف سیستم ایمنی بیمار، طول مدت بستری، عدم سیستم گزارش دهی نظام مراقبت بیمارستانی، گندزدایی و سترون سازی غیراصولی تجهیزات، نامناسب بودن ساختار فیزیکی بخش مراقبت ویژه، عدم همکاری مدیران و واحدها، و عدم آگاهی کادر درمانی به ویژه پزشک و پرستار به دلیل اختلال در فرایند آموزش می باشد.
  نتیجه گیری. شناسایی علل عفونت بیمارستانی و به کارگیری تمهیداتی در بخش مراقبت ویژه باعث ارتقاء ایمنی و افزایش کیفیت خدمات مراقبتی درمانی می شود. پیشگیری از این عفونت ها نیاز به یک برنامه ای جامع و به هم پیوسته کنترل شده دارد.
  کلیدواژگان: عفونت بیمارستانی، بخش مراقبت ویژه، ایمنی، کیفیت
 • رضا ضیغمی، زهرا عباسعلی مددی *، جلیل عظیمیان، محمد بهنام مقدم صفحات 66-75
  هدف. این مطالعه با هدف مروری بر کارآیی بیومارکرهای نوین قلبی انجام شد.
  زمینه. بیماری های قلبی عروقی باری سنگین بر دوش سیستم سلامت می گذارد و سالانه عامل حدود 30 درصد از مرگ ها است. آسیب های برگشت ناپذیر ماهیچه قلب به دنبال انسداد عروق قلبی در زمانی حدود 15 تا 20 دقیقه رخ می دهد، بنابراین، تشخیص سریع این مشکل برای متخصصان سلامت و بیماران از اهمیت ویژه ای برخوردار است. امروزه با شناخته شدن بیومارکرهای جدید می توان از ویژگی های هر یک از آن ها در ارزیابی پیش آگهی کوتاه مدت و طولانی مدت استفاده نمود.
  روش کار. در این مطالعه، 80 منبع علمی که طی سال های 1980 تا 2014 در زمینه بیومارکرهای قلبی چاپ شده بود مورد استفاده قرار گرفت. برای این منظور، جستجو در بانک های اطلاعاتی Elsevier، Google Scholar، JAMA، Science Direct، Wiley، PubMed، و Iran Medex با کلمات کلیدی بیومارکر قلبی (Cardiac Biomarker)، مارکرهای نوین قلبی (New Cardiac Markers)، بیماری های کرونری (Coronary Diseases)، و بیماری های قلبی عروقی (Cardiovascular Diseases) انجام شد.
  یافته ها. ویژگی های هر یک از بیومارکرهای معرفی شده می تواند در پیش برد اهداف علم پزشکی و کاهش آسیب به بیماران قلبی عروقی نقش مهمی را ایفا نماید. با وجود کارآیی مناسب این بیومارکرها، هنوز نکات مبهمی برای استفاده روتین از آنها وجود دارد که نشانگر نیاز به پژوهش های گسترده تری در این زمینه می باشد.
  نتیجه گیری. بیومارکرهای نوین بینش جدیدی را نسبت به شناخت علل بیماری های قلبی عروقی فراهم نموده است و کاربرد آسان و سریع به همراه حساسیت و ارزش پیش بینی بالای آنها تحولی شگرف در تشخیص و درمان بیماران مبتلا به بیماری های قلبی عروقی ایجاد کرده است.
  کلیدواژگان: بیومارکر قلبی، مارکرهای نوین قلبی، بیماری های کرونری، بیماری های قلبی عروقی
|
 • Mostafa Alavi, Pouya Farokhnezhad, Afshar, Samira Daneshvar, Dehnavi* Pages 6-12
  Aim. This study was conducted to evaluate the effect of aromatherapy on ICU nurse's stress.
  Background. Nursing, due to its high sensitivity, is known as one of the most stressful professions. ICU nurses experience more stress than other nurses. This stress can reduce the quality of patient care and results in nurse's feelings of inadequacy and depression. Aromatherapy, as a method of complementary medicine may reduce anxiety and warring.
  Method
  This was a quasi-experimental study in which 70 nurses, working in intensive care unit, were divided into experimental and control groups. Nurse's stress were measured before intervention, then intervention (inhalation of Lavendula using tags for 4 consecutive shifts, each shift for 20 minutes) was was applied for the experimental group (control group received no intervention). At the end of intervention in experimental group, the stress was again measured in both groups. Data were analyzed using the Chi-square and t-test in the SPSS, version 20.
  Findings. After intervention, the mean of stress in experimental group (20.57±4.20) was not statistically different when compared with control group (22.43±5/24). But, in the experimental group, the mean of stress score after intervention (20.57±4.20) was significantly lower than the mean of stress score before intervention (22.32±4.61) (P=0/001). Comparing the groups, the changes in mean stress score before and after the intervention was statistically significant (P=0.001).
  Conclusion
  The findings of this study showed that the Lavender essence can reduce stress in ICU nurses. It is recommended that the aroma of lavender be applied to reduce stress in ICU nurses.
  Keywords: Stress, Nurse, Intensive care unit, Aromatherapy
 • Nikoo Niknafs, Jila Mirlashari, Parichehr Talori *, Naser Bahrani Pages 14-21
  Aim. This study aimed at examining the effect of nursing care training program on outcomes of mechanically- ventilated infants.
  Background. Mechanical ventilation in infants is considered as an invasive procedures with complications such as bronchopulmonary dysplasia, lung bleeding, obstruction or removal of the endotracheal tube, which are almost all preventable. Nurse have responsibility to avoid these complications.
  Method. This study was a randomized clinical trial (outcome-based). The study included all infants undergoing mechanical ventilation in the neonatal intensive care unit of Comprehensive Women's hospital in Tehran. Nurses were trained over one month at bedside by the clinical instructor. Data on ventilator complications were collected of 120 cases from patient's medical records, before and after intervention. The data were analyzed by SPSS version 21.
  Findings: A statistical significant decrease was seen in most outcomes. The incidence of bronchopulmonary dysplasia declined from 35% to 18%, re-intubation decreased from 57% to 33%, pulmonary hemorrhage declined from 32% to 13%, and pneumothorax changed from 55% to 35%. Duration of mechanical ventilation and length of stay also decreased significantly after intervention. No statistically significant decrease was observed in retinopathy of prematurity and death.
  Conclusion. Educational program, especially by the coach, is effective on most outcomes of the infants under mechanical ventilation. Taking into account the workload of nurses and problems with attending in educational classes outside of the ward, it is recommended to hold education at bedside for nurses to improve quality of education.
  Keywords: Education, Nursing care, Outcomes of mechanical ventilation, Neonatal intensive care unit
 • Masume Zakerimoghadam, Ali Sadeghi, Akbari *, Mohammad, Ali Cheraghi, Anoushirvan Kazemnejad Pages 22-30
  Aim. This study aimed at investigating the effect of education based on illness perception on self-care behaviors of patients with heart failure.
  Background. Heart failure is the final outcome of most cardiovascular diseases, reducing patients’ self-care behaviors as a chronic condition. Changing illness perception of patients with heart failure about the disease is a way to improve the self-care behaviors in these patients.
  Method. An experimental design was used to conduct the study. Seventy and six patients with heart failure who admitted to hospitals affiliated to Tehran University of Medical Sciences and were eligible to participate in the study was recruited in 2014 and were randomly divided into intervention and control group. The intervention group attended in three educational sessions and received cell phone follow-up for 8 weeks. The control group received conventional treatment. The self-care behaviors was compared in both groups before, and eight weeks after the intervention. The data were analyzed by SPSS-16 software.
  Findings. There was no statistical significant difference between demographic variables of two groups. Self-care behaviors in the intervention group increased after the intervention when compared with the control group (pConclusion. The results showed that education based on illness perception affects self-care behaviors in patients with heart failure. It is suggested as an effective method to promote the self-care behaviors in these patients.
  Keywords: Self, care behaviors, Heart failure, Illness perception
 • Pouya Farokhnezhad, Afshar, Zahra Khajali, Rasoul Azarfarin, Azam Mahmoudi* Pages 32-39
  Aim. This study examined the effect of white noise on depression of patients in the Cardiac Care Unit (CCU).
  Background. Many patients with cardiovascular disease are susceptible to experience depression after admission in Cardiac Care Unit (CCU). Depression can influence patient's recovery.
  Method. This was a quasi-experimental study conducted in Shaheed Rajaei Cardiovascular Center, Tehran in 2014. Ninety patients admitted to the cardiac care unit were recruited in the study based on convenience sampling and divided into experimental and control group (45 patients in each group). Depression was measured for 3 consecutive days by depression subscale of DASS-21 questionnaire. In the experimental group, white noise with an intensity of 50 to 60 decibels was played for 30 minutes. Data were analyzed by SPSS , version 17, using independent t-test, paired t-test and chi-square test.
  Findings. In control group, no statically significant difference was observed between mean scores of depression, before and after intervention (4.12±4.35 and 3.52±3.74, respectively; p=0.05). In the experimental group, the difference between mean scores of depression, before and after intervention was statistically significant (4.81±4.47 and 3.93±4.48, respectively; p=0.02).
  Conclusion. According to the findings, white noise can leads to a significant reduction in depression. This intervention can be used as a simple and low-cost non-pharmacological care for these patients.
  Keywords: Depression, Cardiac care unit, White noise
 • Tahereh Najafi, Ghezeljeh, Maryam Shahidi *, Shahrzad Ghiasvandian, Hamid Haghani Pages 40-47
  Aim. This study was aimed to assess the effect of self-care educational program on quality of life in patients with hypertension.
  Background. Hypertension is a major health problem due to complications and high mortality rate. It causes problems in the ability of patients for self-care and affect their quality of life.
  Method. This clinical trial study with control group was conducted in Mahmud-Abad Hospital affiliated to Mazandaran University of Medical Sciences. In this study, 70 patients who met the inclusion criteria were selected through convenience sampling and to prevent information contamination, they were allocated to groups according to whether they refer to hospital even or odd days. Before and three months after intervention, data were collected by quality of life questionnaire SF-36 in both groups. Patients in control group received routine education. Patients in intervention group participated in three face to face self-care education sessions (each session lasted 20 minutes) and received educational package including instruction booklet and CD. Data were analyzed by using Independent t-test, Paired t test, Chi-square test, and Fisher’s exact test through SPSS version 21.
  Findings. The results showed that before intervention, there was not a statistically significant difference between two groups regarding quality of life, but after 3 months there was a statistically significant difference (PConclusion. Self-care education can improve quality of life among patients with hypertension. It is recommended that health care providers, particularly nurses, implement these educational programs for improving the quality of life of patients with hypertension.
  Keywords: Hypertension, Quality of life, Self, care educational program
 • Quality of life and return to work after cardiac rehabilitation in acute coronary syndrome patients
  Safoura Dorri, Asghar Khalifehzadeh Esfahani *, Sara Dorri Pages 48-57
  Aim. The purpose of the present study was to investigate the effect of cardiac rehabilitation on quality of life and return to work in patients with Acute coronary syndrome (ACS).
  Background. ACS is one of the major cardiovascular diseases that can affects the patients’ quality of life and return to work.
  Method. This was a clinical trial study conducted on 50 patients with ACS admitted to the coronary care units of the selected hospital of Isfahan University of Medical Sciences in 2013-2014. The participants were randomly assigned to control (n=25) or experimental group (n=25). The experimental group received phase 1 and 2 cardiac rehabilitation program, however, the control group received usual care. The data was collected via demographic questionnaire and SF-36 quality of life questionnaire, before and one month after intervention. Return to work was estimated through questions and then was compared in both groups.
  Findings. There was no statistically significant difference between experimental and control groups in terms of demographic variables and cardiovascular risk factors. After intervention, in the experimental group, the mean scores in all domains of quality of life increased significantly (pConclusion. The results of this study showed that cardiac rehabilitation program can improve the quality of life in patients with ACS.
  Keywords: Rehabilitation, Cardiac rehabilitation, Quality of life, Acute coronary syndrome, Return to work
 • Esmaeil Mohammadnejad, Abbas Abbaszadeh *, Hamid Soori, Shirin Afhami Pages 58-65
  Aim. The aim of the study is to investigate the need for hospital infection control and prevention.
  Background. Nosocomial infections are among the major health problems which increase mortality and hospital costs, especially in intensive care units. Successful control of nosocomial infections depends on recognition of hospital challenges in this issue.
  Method. This study is an overview study. The keywords “hospital infection” and “ICU”, alone or together, with Persian equivalents were searched in websites such as Iranmedex, CINAHL, Scopus, Medline, Embase, SID, PubMed, Magiran and Irandoc.
  Findings. Based on the findings, the main causes of nosocomial infections included multiple procedures and invasive diagnostic and therapeutic treatments, especially in ICUs. Compromised immune system, duration of hospitalization, absence of hospital surveillance reporting system, inappropriate disinfection and sterilization of equipment, inappropriate physical structure of ICU, non-cooperative managers and departments, and lack of knowledge of medical staff, especially physicians and nurses.
  Conclusion. Identifying causes of hospital infections and the use of especial measures to promote safety and enhance quality of care in the treatment and prevention of these infections are necessary for a comprehensive and integrated controlling program.
  Keywords: Nosocomial infections, Intensive care unit, Safety, Quality
 • Reza Zeighami, Zahra Abbas, Ali, Madadi *, Jalil Azimian, Mohammad Behnam, Moghadam Pages 66-75
  Aim. The purpose of this study was to review the effectiveness of new cardiac biomarkers.
  Background. Cardiovascular diseases have been a heavy burden on the health system’s shoulders and caused about 30 percent of human's deaths annually. Irreversible myocardial injury occurs within around 15-20 minutes following the coronary artery occlusion. Therefore, early diagnosis of this problem is very important for the health care professionals to save patients’ lives. Nowadays, thanks to recognition of new biomarkers and using their characteristics, evaluating the short-term and long-term prognosis is possible.
  Method. In this study, papers published within the time period 1980 to 2014, were considered. The papers were searched out by the keywords “cardiac biomarker”, “new cardiac markers”, “coronary diseases”, and “cardiovascular diseases” in Elsevier, Google Scholar, JAMA, Science Direct, Wiley, PubMed, and Iran Medex databases.
  Findings. The results indicate that characteristic of each biomarker can play an important role to advance the goals of medicine and harm reduction in the cardiovascular patients. However, despite the high efficiency, routine usage of them is still unclear which indicates the need for further research in this field.
  Conclusion. New biomarkers provide new insight about recognition of the causes of cardiovascular diseases, also their easy and rapid application with high sensitivity and predictive value will develop a dramatic change in the diagnosis and treatment of patients with cardiovascular diseases.
  Keywords: Cardiac Biomarker, Coronary artery diseases, Cardiovascular diseases