فهرست مطالب

 • سال ششم شماره 3 (پاییز 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/09/30
 • تعداد عناوین: 10
|
 • محسن قربانیان، فرشته فشارکی صفحات 187-197
  سابقه و هدف
  خودمراقبتی، رفتاری است که فرد با اتکا به دانش، توان و مهارت خود از سلامت خویش، مراقبت می کند و ارتباط مستقیمی با خواست و انگیزه افراد دارد؛ زیرا انگیزه ها، چراهای رفتار هستند و موجب آغاز و ادامه فعالیت می شوند. از طرفی، پیشوایان دینی به منظور جهت بخشی رفتاری و ارتقای سبک زندگی پیروان خود، همواره چراهای رفتارهای مورد انتظار دین از آنان را تبیین کرده اند و با بیان فلسفه احکام و نیز ذکر آثار و فواید عمل به دستورات دینی، انگیزه های افراد را برای تکرار و تقویت رفتار مورد نظر، افزایش داده اند. این مقاله، به منظور تعیین و دسته بندی انگیزه های تقویت کننده رفتار های خودمراقبتی که در آیات و روایات ذکر شده، تنظیم شده است.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر، با روش کتابخانه ای و با مطالعه قرآن کریم و روایات اهل بیت(ع) انجام شده است. در مطالعه روایات ابتدا با مرور جامع «دانش نامه احادیث پزشکی»، تالیف آیت الله محمدی ری شهری و نیز کتاب طب النبی(ص)، روایات متناسب با هدف پژوهش انتخاب و سپس با مراجعه به منابع اصلی، روایات مطالعه و استخراج شد.
  یافته ها
  در پژوهش حاضر، پانزده انگیزه تقویت کننده رفتار خودمراقبتی از قرآن و روایات استخراج و بر اساس منبع انگیزش آنها در قالب چهار دسته کلی منبع انگیزش معنوی، منبع انگیزش مادی (جسمی)، منبع انگیزش کسب خوشی و منبع انگیزش اجتناب از ناخوشی دسته بندی شده و هر کدام با استناد به آیات یا روایات مربوطه، توضیح داده شده است.
  بحث و نتیجه گیری
  دین اسلام جهت تقویت رفتار خودمراقبتی در افراد، انواع مختلفی از انگیزه ها را به کار گرفته است؛ به بیان دیگر، آموزه های دینی از منابع انگیزش مختلف (درونی- بیرونی و یا پنج دسته منبع انگیزش فردی) استفاده کرده و به این ترتیب به تقویت رفتار مخاطبان خود در سطوح مختلف پرداخته است. شناخت این انگیزه ها، مسئولان و سیاست گذاران عرصه سلامت را یاری می دهد تا با تقویت باورهای دینی افراد، در راستای فرهنگ سازی و ارتقای فرهنگ خودمراقبتی در جامعه گام های موثرتری بردارند.
  کلیدواژگان: انگیزه، خودمراقبتی، تقویت رفتار، آموزه های اسلام
 • مریم نیتی، زینب جنیدی، محمد کمالی نژاد، علی حقیقی، ناصر ولایی، علی رضا ابدی، سودابه حیدری صفحات 198-208
  سابقه و هدف
  تریکومونیازیس یکی از بیماری های شایع غیر ویروسی دستگاه ادراری - تناسلی است که توسط تاژکدار تریکوموناس واژینالیس ایجاد می شود. مترونیدازول و تینیدازول دو داروی انتخابی در درمان تریکومونیازیس هستند، اما سرطان زایی بالقوه، اثرات تراتوژنیک بر جنین و مقاومت این ارگانیسم به مترونیدازول گزارش شده است. باتوجه به اثرات سایتوتوکسیک گیاهان دارویی از جمله ریواس و رازیانه بر ارگانیسم های میکروبی و به منظور تعیین تاثیر دو گیاه مذکور بر روی تریکوموناس واژینالیس، در این مطالعه امید است با استفاده از گیاهان فوق بتوان ترکیب دارویی گیاهی موثری معرفی شود.
  مواد و روش ها
  تحقیق به طریق تجربی انجام گرفت. از عصاره آبی الکلی گل ریواس غلظت های 300-100 میکروگرم بر میلی لیتر و از عصاره آبی دانه رازیانه غلظت های 800-75 میکروگرم بر میلی لیتر تهیه شد. جهت کشت انگل تریکوموناس واژینالیس محیط TYI-S-33 ساخته شد. پس از رسیدن به میزان مورد نظر106 در میلی لیتر، انگل با غلظت های مختلف عصاره ها مجاور شد. سپس اثرات بازدارندگی عصاره ها در کنار گروه های کنترل مثبت مترونیدازول و کنترل منفی بررسی شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تحلیل اندازه های تکراری (Repeated measures) با کمک نرم افزار SPSS استفاده شد.
  یافته ها
  اثر بازدارندگی تاثیر عصاره آبی الکلی گیاه ریواس 24 و 48 ساعت پس از مجاورت با تک یاخته تریکوموناس واژینالیس در غلظت 300 میکروگرم بر میلی لیتر به ترتیب، 8/97 درصد و 100 درصد بود. درصد ممانعت از رشد انگل تحت تاثیر غلظت های مختلف دانه گیاه رازیانه نیز بررسی شد. نتایج به دست آمده نشان داد که در غلظت 800 میکروگرم بر میلی لیتر، 76 درصد اثر بازدارندگی از رشد انگل در زمان 24 ساعت ردیابی شد و در زمان 48 ساعت، 4/79 درصد قدرت بازدارندگی مشاهده شد.
  بحث و نتیجه گیری
  به نظر می رسد که اثر ضد تریکومونایی گیاه عصاره آبی الکلی گل ریواس، بیش از عصاره آبی گیاه رازیانه است. مطالعات بعدی در خصوص جداسازی مواد موثره ریواس بر انگل مذکور و تحقیقات in vivo در انسان جهت استفاده آنها ضروری است..
  کلیدواژگان: تریکوموناس واژینالیس، ریواس(Rheum ribes)، رازیانه (Foeniculum vulgare)، شرایط آزمایشگاهی
 • محدثه لواف، معصومه سیمبر، فراز مجاب، حمید علوی مجد، منصوره صمیمی صفحات 209-219
  سابقه و هدف
  درد پرینه متعاقب اپی زیاتومی یکی از مشکلات شایع مادران در روزهای نخست بعد از زایمان است و نتایج منفی بسیاری بر اولین تجربه مادر شدن آنها دارد. لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی مقایسه تاثیر کرم عسل و کرم فنی توئین بر شدت درد زخم اپی زیاتومی در زنان نخست زا است.
  مواد و روش ها
  این تحقیق با روش کارآزمایی بالینی تصادفی شده دوسوکور و روی 120 زن نخست زا در 3 گروه طی سال های 92-93 در کاشان انجام گرفت. پس از زایمان و انجام اپی زیاتومی، مادران به مدت 10 شب و شبی یک بار، یک بند انگشت از کرم تجویز شده کرم عسل، کرم فنی توئین یا دارونما را در ناحیه بخیه ها استفاده می کردند خصوصیات دموگرافیک و مامایی، فرم درجه بندی عددی درد و فرم عوارض دارو و مسکن مصرفی بود. ارزیابی شدت درد با مقیاس درجه بندی عددی درد در 24 ساعت اول، روز هفتم و چهاردهم پس از زایمان صورت گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های [w1] کروسکالوالیس و کای دو استفاده شد.
  یافته ها
  سه گروه از نظر مشخصات دموگرافیک و مشخصات مامایی اختلاف آماری معنی داری نداشتند. اندازه گیری شدت درد در 24 ساعت اول بعد از زایمان مقدار مبنا در نظر گرفته شد و شدت درد در روز هفتم و چهاردهم پس از زایمان در سه گروه تفاوت معنی داری نداشت (19/0P= و 8/0P=).4
  بحث و نتیجه گیری
  استفاده از کرم عسل و فنی توئین موجب کاهش شدت درد ناحیه اپی زیاتومی نمی شود، لذا انجام پژوهش های بیشتر جهت بررسی موثر بودن کرم عسل و فنی توئین در کاهش درد توصیه می شود.
  کلیدواژگان: کرم عسل، کرم فنی توئین، شدت درد، اپی زیاتومی
 • یاسمن وزانی، مریم کاشانیان، سودابه بیوس، منصور کشاورز صفحات 220-229
  سابقه و هدف
  طب سنتی ایران به عنوان یک مکتب طبی سابقه دار، مطالب زیادی در زمینه سلامت بارداری و تسهیل زایمان بیان می کند. باتوجه به اهمیت زایمان و رواج استفاده از طب مکمل و جایگزین در میان زنان باردار، این مقاله اهم راهکارهای ارائه شده در زمینه تسهیل زایمان در طب سنتی ایران را مورد بررسی قرار می دهد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مروری راهکارهای تسهیل زایمان از منابع معتبر طب سنتی ایران مانند قانون ابن سینا، ذخیره ی خوارزمشاهی، کامل الصناعه استخراج شد و مطالب به دست آمده در بانک های اطلاعاتی الکترونیکی معتبر مورد جستجو قرار گرفت.
  یافته ها
  تدابیر و درمان های تسهیل زایمان به دو بخش کلی قبل از شروع زایمان و بعد از شروع زایمان تقسیم می شوند. مطالب قبل از شروع زایمان شامل دستورات کلی ماه نهم بارداری در زمینه تغذیه، حمام، آبزن، روغن مالی و داروهای موضعی، وضعیت جسمی و روانی است که با افزایش رطوبت و نرمی و کاهش قبض و سفتی زایمان را آسان می کند. بعد از شروع زایمان ابتدا به دستورات عمومی در جهت تسهیل زایمان پرداخته می شود تا با برداشتن موانع خروج جنین، کمک فیزیکی به خارج شدن جنین و تقویت جسمی و روانی مادر به زایمان کمک کنند. در مرحله بعد استفاده از دارو های مختلف توصیه می شود.
  بحث و نتیجه گیری
  علم نوین با وجود بررسی ها و تجهیزات پیشرفته پس از سال ها به اصولی رسیده که قرن ها قبل در کتب قدما و حکمای طب سنتی ایران به سادگی و با جزئیات بیان شده است. بنابراین بازگشت به این منابع گرانبهای علمی جهت استخراج توصیه های مفید و کاربردی سودمند است تا در مراکز زایمان به کار گرفته شود.
  کلیدواژگان: زایمان، مامایی، طب مکمل و جایگزین، طب سنتی ایران
 • ریحانه صبوریان، الهه کریم پور رزکناری، طاهره کاظمی، تهمینه اکبرزاده، مینا سعیدی، حسین رضایی زاده، مهناز خانوی، محمد رضا شمس اردکانی صفحات 230-240
  سابقه و هدف
  عوارض گسترده بیماری دیابت محققان را بر آن داشته است تا تحقیقات جامعی را به منظور ارائه راهکارهای مناسب جهت جلوگیری از ابتلا به بیماری دیابت و پیشرفت آن توسعه دهند. در این میان، اصلاح سبک زندگی، تغییر عادات غذایی و افزایش تحرک از جمله دست آوردهای این تحقیقات است. در طب سنتی ایران که حاصل تجربه هزاران ساله است، رعایت اصول صحیح سبک زندگی که از آن به عنوان «سته ضروریه» یاد می شود، جهت پیشگیری و کنترل بیماری دیابت بسیار توصیه شده است.
  مواد و روش ها
  در این مقاله مروری، تمام شواهد موجود در زمینه پیشگیری از بیماری دیابت و پیشرفت آن در طب سنتی ایران و طب کلاسیک استخراج شده است. این مطالعه، بر پایه جستجوی نظام مند مراجع طب سنتی نظیر قانون ابن سینا، طب اکبری حکیم ارزانی، اغراض الطبیه جرجانی، حفظ الصحه ناصری حکیم گیلانی، خلاصه الحکمه عقیلی شیرازی، مفرح القلوب ارزانی، الحاوی فی الطب زکریای رازی و همچنین، بانک های اطلاعاتی Iranmedex، Cochrane،CRD،Embase ، Pub Med، SID، MEDLIN، Scopus و Google Scholar با استفاده از کلمات کلیدی«سبک زندگی»، «پیشگیری» ، «دیابت»، «پر نوشی»، «پرادراری»، «هیپرگلایسمی» ، «قند خون ناشتا»، «lifestyle»، «hyperglycemia»، «diabetes»، «fast blood sugar»، «prevention» و «non-medicine» صورت گرفته است. تمامی مراحل توسط دو نفر از پژوهشگران به صورت مجزا از یکدیگر جستجو شده و مقالات مرتبط با معیارهای مطالعه استخراج شده و مورد تجزیه و تحلیل جامع قرار گرفتند.
  یافته ها
  راهکارهای پیشگیری از بیماری دیابت و پیشرفت آن شامل رعایت رژیم غذایی، کاهش وزن، انجام فعالیت فیزیکی، بهبود خواب و استراحت و اصلاح عادات رفتاری، در طب سنتی و طب کلاسیک مشابه یکدیگر است. با این تفاوت که در طب سنتی ایران این راهکارها با در نظر گرفتن ویژگی های مزاجی و شخصی هر فرد ارائه می شود.
  بحث و نتیجه گیری
  باتوجه به اینکه دستورالعمل های ارائه شده در طب سنتی ایران جهت پیشگیری از ابتلا به بیماری دیابت و پیشرفت آن توسط عموم افراد قابل اجرا است، شایسته است از راهکارهای توصیه شده زیر نظر متخصصان مربوطه، باتوجه به شرایط مزاجی هر فرد، بهره جست
  کلیدواژگان: دیابت، سته ضروریه، ذیابیطس، پیشگیری، اصلاح سبک زندگی، هایپرگلایسمی
 • سوده مقصودی، فرزانه توکلی صفحات 241-248
  سابقه و هدف
  در طب سنتی، پزشک برای پیشگیری، تشخیص یا درمان بیماری های جسمی و روانی از گیاهان دارویی یا حیواناتی مثل زالو و برخی اوقات اعمالی مانند حجامت برای پیشبرد مقاصد خود استفاده می کند. بنا به دلایلی این نوع طب در سال های اخیر مورد استقبال زیادی در ایران و به خصوص در شهر کرمان قرار گرفته است، لذا به منظور تعیین عوامل و رضایتمندی افراد از این شیوه درمانی هدف اصلی این پژوهش است.
  مواد و روش ها
  تحقیق به روش توصیفی انجام گرفته است. تعداد300 نفر از مراجعه کنندگان زن و مرد به مراکز ارائه دهنده خدمات طب سنتی در شهر کرمان بر اساس نمونه گیری به روش مراجعه مستمر انجام گرفته است. میزان رضایتمندی با تعداد 8 شاخص مثل رابطه پزشک با بیمار، هزینه و... در سه سطح کم، متوسط و زیاد بررسی و ثبت شده است. نقش سن و نحوه آشنایی با طب سنتی و... با میزان رضایتمندی با آمار توصیفی ارائه شده است.
  یافته ها
  یافته های تحقیق نشان می دهد که میزان رضایت در (78درصد) بالا و مناسب بوده و بین (میزان تحصیلات، آگاهی، نگرش و علاقه مندی، رابطه پزشک و بیمار، برخورد پرسنل، هزینه درمان، اثربخشی) با متغیر وابسته (میزان رضایتمندی) رابطه ی معناداری وجود دارد. 5%< p
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد که میزان رضایتمندی مردم کرمان از طب سنتی خوب و بالا است و عملکرد پرسنل بیشترین ارتباط و نگرش منفی بیماران کمترین ارتباط را با رضایت بیماران از این شیوه درمانی داشت، لذا پیشنهاد می شود جهت افزایش این رضایت به این بخش ها توجه بیشتری مبذول شود.
  کلیدواژگان: رضایتمندی، طب سنتی، کرمان
 • ژیلا مشیری، هما حاج علیمحمدی، خدیجه امامی صفحات 249-256
  سابقه و هدف
  از گذشته های دور تا امروز حنا یکی از مهم ترین و قابل توجه ترین گیاهان زینتی و دارویی برای ما ایرانی ها بوده است. حنا به گفته حکمای طب سنتی ایران گیاهی سرد و خشک و هم گرم و خشک است. اما این گیاه رنگی خواص بسیاری نیز دارد و در طب عامیانه برای پیشگیری و درمان بسیاری از بیماری ها به کار می رفته است.
  مواد و روش ها
  روش بررسی در این پژوهش روش اسنادی است. به همین منظور بخش طب سنتی در مردم نگاری های موجود در آرشیو پژوهشکده مردم شناسی مورد مطالعه قرار گرفت. در این مقاله درمان سنتی با حنا در مناطقی از ایران بررسی شده، سپس مصارف حنا در طب کهن مورد پژوهش قرار گرفته است.
  یافته ها
  حنا و درمان سنتی با استفاده از این گیاه در 13 استان کشور مورد پژوهش و بررسی قرار گرفت. آنچه که در این پژوهش حائز اهمیت است، استفاده از این گیاه در سراسر منطقه مورد بررسی برای بیماری های پوست و مو بوده است. علاوه بر آن برای دردهایی چون سردرد و پادرد و همینطور درمان زخم نیز از این گیاه استفاده می شده است.
  نتیجه گیری
  درمان های محلی و دانش عامیانه سنتی که گنجینه ای عظیم در هر منطقه از کشور هستند، نیاز به بررسی و تحقیق بیشتری دارند. چراکه این تحقیقات می تواند، راهگشای متخصصان طب سنتی قرار گیرد.
  کلیدواژگان: حنا، طب سنتی، گیاهان دارویی
 • سیده زهرا حسینی، بیت الله علیپور، زهرا محبی صفحات 257-267
  سابقه و هدف
  خرفه با نام علمی Portulaca Oleracea ، در مناطق مختلف دنیا رشد می کند. عوامل مختلفی سبب شده تا در بسیاری از مقالات از خرفه به عنوان غذای برتر آینده نام برده شود. هدف از این مطالعه، مرور ارزش غذایی و اثرات درمانی گیاه خرفه بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مروری، به دنبال جستجوی کلید واژه های Purslane و Portulaca Oleracea در پایگاه های اطلاعات علمیSID ،PubMed و Google Scholar طی سال های 2014 - 1987 نتایجی حاصل شد و مورد بحث قرار گرفت.
  یافته ها
  خرفه به دلیل وجود ترکیبات مغذی مختلف مثل انواع ویتامین ها، مواد معدنی، اسیدهای چرب ضروری، آنتی اکسیدان هایی همچون فلاونوئیدها، گلوتاتیون و بتاکاروتن به عنوان اکسیر جهانی شناخته می شود. به علاوه، وجود این ترکیبات، آن را به گیاهی پرکاربرد در پیشگیری و درمان انواع مختلف بیماری ها هم در طب سنتی و هم در طب مدرن تبدیل کرده و آن را جزئی از برنامه و صنعت غذایی بسیاری از کشورها قرار داده است.
  نتیجه گیری
  باتوجه به مطالعات انجام شده به نظر می رسد خرفه می تواند به عنوان یکی از مواد غذایی مهم برای آینده در نظر گرفته شود و جزئی از برنامه غذایی همه گروه های سنی، مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: خرفه، اسیدهای چرب امگا 3، آنتی اکسیدان
 • غلامرضا امین، عباس حاج آخوندی، بهزاد ذوالفقاری، روجا رحیمی، ابوالقاسم سلطانی، محمد رضا شمس اردکانی، میثم شیرزاد، امید صادقپور، امیر مهدی طالب، علی رضا قنادی صفحات 266-268
  اکالیپتوس شامل گونه های مختلفی از جنس اکالیپتوس است که همگی بومی استرالیا بوده و از آنجا به سایر نقاط دنیا و ایران آورده شده است. در بین گونه های مختلف، گونه Eucalyptus globulus گونه دارویی مهم ذکر شده در کلیه منابع دارویی جهان است که به دلیل وجود ترکیب 1و8-سینئول یا اکالیپتول در حد قابل قبول (بیش از 70 درصد) مورد توجه است. اکالیپتوس دارای طبع گرم و خشک است و در زادگاه خود – استرالیا - به صورت سنتی در درمان زخم بومیان مصرف می شده و در دیگر نقاط دنیا به صورت موضعی جهت رفع مشکلات تنفسی، کاهش آماس لثه و تسکین سردرد مفید عنوان شده است. گونه E. globulus به عنوان گونه دارویی مهم معادل با اکالیپتوس پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: اکالیپتوس، Eucalyptus globulus، 1و8، سینئول، اکالیپتول، استرالیا
 • نصرالله امامی، داوود سلیمانی مقدم صفحات 269-277
  سابقه و هدف
  تاکنون تحقیقات زیادی در موضوعات مرتبط با طب سنتی انجام شده است؛ اما اغلب به صورت کلی بوده و کمتر به جزییات توجه شده است و به نحوه بیان، زبان گفتار، چگونگی توصیف جزئیات و دیدگاه های متفاوت پدیدآورندگان آثار توجه نشده است. این مقاله با هدف کمک به افزایش اطلاعات و دانسته های دارویی کهن و معرفی هرچه بهتر آثار طبی به جامعه علمی کشور به منظور به کارگیری آن در میان محققان و داروسازان گیاهی ارائه شده و در آن سعی شده است تا حد زیادی ضمن بیان دیدگاه حکیم مومن، نحوه بیان و استفاده او از ابزار زبان برای بیان و توصیف جزئیات گل ها و گیاهان طبی و خاصیت درمانی هر جزء، نشان داده شود.
  مواد و روش ها
  این پژوهش با روش توصیفی و مطالعه موردی به بررسی ویژگی های ادبی و علمی کتاب تحفه حکیم مومن، از کتاب های طبی و دارویی عصر صفویه، تالیف محمد مومن بن میرزا محمد زمان حسینی تنکابنی دیلمی پرداخته و امتیازها و ایرادهای کتاب مذکور را بررسی کرده است.
  یافته ها
  یافته ها نشان می دهد، علی رغم اینکه تحفه حکیم مومن از نظر ویژگی های زبانی و نثر ادبی حایز اهمیت نیست، اما توانسته است دیدگاه طبیبان قبلی را به چالش کشیده و مورد پذیرش عموم قرار گیرد، او علاوه بر کار طبابت در کار داروسازی، به خصوص ساختن ادویه مرکبه نیز توانا بوده است، و قبل از کتاب او به ادویه مرکبه، چندان توجه نمی شده و می توان گفت که یکی از امتیازهای کتاب، پرداختن به ادویه مرکبه است.
  بحث و نتیجه گیری
  این کتاب از جنبه طبی و گیاهان داروئی، به خصوص توصیف ادویه های مرکبه بسیار با ارزش است و مطالعه آن برای انجام تحقیقات تجربی توصیه می شود.
  کلیدواژگان: طب سنتی، داروشناسی سنتی، صفویه، امتیازها، ایرادها، تحفه حکیم مومن
|
 • M. Ghorbanian, F. Fesharaki Pages 187-197
  Background and
  Purpose
  Self-care is behavior that the person relying on your knowledge, ability and skills, take care of your health And it is directly related to people's desire and motivation. Because, the motives are the causes of behavior and lead Person's activities to the beginning and continue. On the other hand, religious leaders, in order to improve the behavior and lifestyles of their followers, always have to explain the causes of behavior expected of their religion and expression Philosophy of Religion as well as the effects and benefits of religious practice, motivation of people to repeat and reinforce the desired behavior, have increased. This article, in order to define and categorize motivation for self-care behavior that is mentioned in the verses and hadiths, was developed.
  Materials And Methods
  This study have been carried out library research and the study of the Holy Quran and Islamic traditions. First "Encyclopedia of Medical Traditions" by Ayatollah Mohammadi Reyshahri and book of "Prophet medicine"(PBUH), were studied and traditions, according to the purpose of this study was selected. Then go to the original sources, the traditions were studied.
  Results
  In this study, fifteen motivated self-care behavior were derived from the Quran and the hadiths and according to the source of their motivation was classified in four general categories of Source of spiritual, source of material motivation(physical), source of to get joy motivation, source of avoid illness motivation.
  Conclusion
  Islam to strengthen self-care behavior in people applied different types of motives. In other words, the religious teachings used of different sources of motivation (inner-outer or five categories of personal motivation) and has thus strengthened its audience behavior has been discussed at different levels. Understanding these motivations, will help health officials and policy makers to strengthen the religious beliefs of individuals, to culture and to promote a culture of self-care in the community to take effective steps.
  Keywords: motives, Self- care, The Holy Quran, Islamic Traditions.Results
 • M. Niyati, Z. Joneidi, M. Kamalinejad, A. Haghighi, N. Valaei, Ar Abdi, S. Heidari Pages 198-208
  Background and
  Purpose
  Trichomoniasis is the most common infection of urogenital tract. This infection is due to the presence of Trichomonas vaginalis a flaggelte protozoan parasite. The drug of choice for treatment of Trichomoniasis is metronidazole and tinidazole, however carcinogenic and tratogenic effects and parasite resistance to metronidazole is reported. With respect to cytotoxic effects of herbal medicine drugs such as Rheum ribes and Foeniculum vulgare on microorganisms and to determine the effect these herbal medicince against Trichomonas vaginalis the present study conducted to introduce an effective herbal medicine.
  Material and
  Methods
  This study was an experimental research. Hydroalcoholic extract of Rheum ribes flower (100-300 µg/ml) and aqueous extract of seed (75-800 µg/ml) were prepared. TYI-S-33 medium was obtained for cultivation of Trichomonas vaginalis. After achieving the number of T. vaginalis (1 x 106) various concentrations of extracts were treated with parasites. The minimum inhibitory concentration (MIC) on positive (metronidazole) and negative controle was calculated. Data were then analyzed using SPSS software by repeated measures.
  Results
  The percent of growth inhibition of Rheum ribes was 97.8 and 100% after 24 and 48 hours of incubation with T. vaginalis at 300 µg/ml concentration, The percent of growth inhibition of Foeniculum vulgare were also evaluated. The results showed that the percent of growth inhibition at 800 µg /ml, after 24 h was 76% and after 48h it was evaluated as 79.4%.
  Conclusion
  It seems that anti-Trichomonas activity of hydroalcoholioc extract of Rheum ribes was higher then Foeniculum vulgare. Further studies are needed in order to isolate the effective compotent of Rheum ribes and also invivo reseaches in human.
  Keywords: Trichomonas vaginalis, Foeniculum vulgare, Rheum ribes, Invitro
 • M. Lavaf, M. Simbar, F. Mojab, H. Alavi Majd, M. Samimi Pages 209-219
  Background and
  Purpose
  Perineal painfollowingepisiotomyis oneof the common problemsin thefirst daysafter the birthmotherhasmany negativeconsequencesontheirfirst experienceofmotherhood. So the study purpose was toevaluate the effect of honey cream on intensity of pain of episiotomy was performed in nulliparous women.
  Materials And Methods
  This research was conducted with double- blind randomized clinical trial on 120 nulliparous womenIn three groups during 2013-2014 years inKashan. . After delivery and episiotomy, mothers used a knuckle of prescribed honey cream, phenytoin cream or placeboin their sutures zone, every night for 10 nights. Tools contained demographic and midwifery information questionnaire, the form of numerical rating scale of pain and forms of drug effects and consumption of pain reliever. Evaluation of pain intensity with numerical rating scale of pain, took place in the first 24 hours and on the seventh and fourteenth days after delivery. In order to analyze the data, one-way ANOVA, Kruskal Wallis and Chi-square tests were used.
  Results
  Three groups according todemographic and midwifery information questionnaire were notsignificantly different. Measuring pain intensity was considered as the base line values in 24 hours after delivery and the pain intensity did not show any meaningful difference in the three groups in the seventh and fourteenth days after delivery (P=0.8 , P=0.19).
  Conclusions
  Use honey cream and phenytoin cream does not decreased intensity of pain of episiotomy. Therefore is recommended further research to evaluate the effectiveness of thehoney cream and phenytoin cream for pain relief.
  Keywords: honey cream, phenytoin cream, pain intensity, episiotomy
 • Y. Vazani, M. Kashanian, S. Bioos, M. Keshavarz Pages 220-229
  Background and
  Purpose
  Because of the importance of parturition and the popularity of complementary and alternative medicine among pregnant women, we discussed important methods of labor management in Traditional Persian Medicine in this article. Traditional Persian Medicine as an ancient medical ideology suggests many instructions to improve pregnancy and labor health.
  Material and
  Methods
  In this review study, we searched methods to ease labor in the valid textbooks of Traditional Persian Medicine such as the Avicenna Canon of Medicine, Zakhire Kharazmshahi and Kamel Al-Senae. Then the results were searched in popular electronic databases.
  Results
  Traditional Persian Medicine methods to ease labor are divided into two groups; one group before and the other during labor. Instructions before labor are general instructions in the ninth month of pregnancy including diet, bath, sitz bath, anointment, topical drugs, physical and emotional status which help labor process by increase body moisture and flexibility and decrease rigidity and stiffness. General instructions during labor improve passage of the fetus and physical and emotional status of the mother. If these instructions were not effective, different drugs are used.
  Conclusion
  Modern medicine after many years of researches with advanced equipment has resulted in outcome which was described simply and precisely in traditional medical references centuries ago. So refer to these valuable scientific references for finding useful guidelines for birth centers is recommended.
  Keywords: labor, obstetric, complementary, alternative medicine, Traditional Persian Medicine
 • R. Sabourian, E. Karimpour-Razkenari, T. Kazemi, T. Akbarzadeh, M. Saeedi, H. Rezaeizadeh, M. Khanavi, M. Shams Ardekani Pages 230-240
  Background and
  Purpose
  Long-term complications of diabetes have encouraged scientists to develop comprehensive investigations for the prevention and control of diabetes. At this juncture, diet and lifestyle changes as well as physical activity are the main solutions. Iranian Traditional Medicine (ITM) with a thousand years of experience has paid special attention to health care principles which are known as “Sete Zarorie”. They have been frequently recommended to reduce or eliminate the risk of diabetes.
  Material and
  Methods
  In this review article, all the corresponding texts in traditional medicine and modern medicine were comprehensively studied. For this purpose, important Iranian traditional medicine references such as the Al Qanun-fil-Tibb, Tibb Akbari, Gharayez-al-Tabieh, Hefz-al-Sehe Naseri, Kholaseh-al-Hekmah, Mofaereh-al-Gholob, Alhavi-fil-Tibb as well as scientific data bases such as Iranmedex, Cochrane, CRD, Embase, Pub Med, SID, MEDLIN, Scopus, and Google Scholar using key words like “lifestyle”, “hyperglycemia”, “diabetes”, “fast blood sugar”, “prevention”, and “non-medicine” were carefully reviewed and the corresponding papers were studied. Two researchers reviewed the literature individually and the corresponding articles were studied and analyzed.
  Results
  It was found that the most solutions for the prevention and control of diabetes including suitable diet, weight loss, physical activity, and improving personal and sleep habits are same in both traditional and modern medicines. It should be noted that suitable solutions in ITM are recommended focusing on the “temperament”.
  Conclusion
  Considering the fact that recommended solutions for the prevention and control of diabetes in ITM are user-friendly, they deserve to be performed in the society under supervision of related specialists.
  Keywords: Diabetes, Six Essential Principles, Ziabites, Life Style Modification, Hyperglycemia
 • S. Maghsoodi, F. Tavakolian Pages 241-248
  Background and
  Purpose
  The main objective of the present paper was to study the factors affecting the satisfaction of people with traditional medicine. This study was a survey and the required data were collected using a questionnaire. For this purpose, 300 men and women referring to the centers providing traditional medicine services in the citiy of Kerman were randomly selected based on accessible and targeted sampling. To study the relationship between variables, some statistical tests such as summers, Spearman, Pearson correlation, and stepwise multivariate regression were used.
  Results
  Study findings showed that there is a significant relationship between independent variables (Education background, awareness, attitude and interest, doctor-patient relationship, personnel behavior, cost of treatment, and effectiveness) and the dependent variable (satisfaction with traditional medicine).
  Conclusion
  The survey of results of regression analysis also indicated that personnel behavior, awareness of the consequences of traditional medicine, and cost of treatment, respectively, are the most effective factors in the explanation of the dependent variable.
  Keywords: Satisfaction, Traditional medicine, Kerman
 • J. Moshiri Pages 249-256
  Background and
  Purpose
  Henna has been one of the most important and remarkable medicinal and ornamental plants ,for Iranians from the distant past up to todays. According to scholars of Iranian folk medicine, Henna is a is cold and dry plant and also warm and dry. But this colored plant also has many properties and has been used In folk medicine for the prevention and treatment of many diseases.
  Material and
  Methods
  The method of article is documentary research. Therefore, traditional medicine chapter of ethnographic reports was studied in anthropology research center. In this study, traditional treatment with Henna in parts of the Iran have been investigated and Then uses of Henna in ancient medicine is studied.
  Results
  Henna and The traditional treatment studied In 13 provinces of Iran, What was important in this research, it was the most use of this plant Has been for the treatment of skin and hair.
  Conclusion
  local treatment and the traditional folk knowledge are great treasure in any country. they need To investigate further, because investigate the therapeutic effects of this plant can be useful for traditional medicine researchers.
  Keywords: Henna, traditional medicine, medicinal plants
 • Sz Hosseini, B. Alipour, Z. Mohebbi Pages 257-267
  Background and
  Purpose
  Portulaca Oleracea grows in many areas of the world. This plant is called «Power food of the future» because of many factors. The purpose of this study was to review the nutritional value and efficacy of Portulaca Oleracea.
  Material and
  Methods
  In this review, search was performed of SID, PubMed and Google Scholar for the keywords including Purslane and Portulaca Oleracea during 1987- 2014, and the results were discussed.
  Results
  Portulaca oleracea due to the existence of different nutritious ingredients like a variety of vitamins, minerals, essential fatty acids, flavonoids and antioxidants such as beta-carotene and glutathione is known as the universal panacea. In addition, because of these compounds it is used in the prevention and treatment of a variety of diseases in both traditional and modern medicine and is consumed as a part of the food industry and diet in many countries.
  Conclusion
  According to studies, it seems that the Portulaca oleracea can be considered as one of the most important nutrients in the future and used as a part of the diet of all age groups.
  Keywords: Portulaca Oleracea, Omega-3 fatty acids, Antioxidant
 • Gh. Amin, A. Hajakhoundi, B. Zolfaghari, R. Rahimi, A. Soltani, M.R. Shams Ardakani, M. Shirzad, O. Sadeghpour, A.M. Taleb, A.R. Ghanadi Pages 266-268
  Eucalyptus consists of various species from the genus Eucalyptus which are endemic to Australia and have been taken from this region to other part of the world like Iran. Among these species, Eucalyptus globulus is the important medicinal species described in all of medicinal plants reference books. It is received much attention because of containing acceptable amount of 1,8- cineol or eucalyptol (more than 70%). Eucalyptus has a hot and dry temperament and it has been used by Australian natives for treatment of wounds. In other regions, it has been claimed to be locally beneficial for catarrh and respiratory disorders, gingivitis and headache. E.globulus has been suggested as the important medicinal species corresponding to Eucalyptus.
  Keywords: Eucalyptus, Eucalyptus globulus, 1, 8- cineol, eucalyptol, Australia
 • N. Emami, D. Soleimani Moghaddam Pages 269-277
  Background and
  Purpose
  Until now, much research has been done on issues related to traditional medicine. But are more general And little attention is paid to details. And are not considered to the expression and spoken language and how to describe the details And different views of the authors. This article aims to help increase the knowledge of ancient medical information And introducing better medical books to the community And its use among researchers and manufacturers of herbal medicines have been written And in which we have tried to express the view of " hakim momen", The expression of his use of language tools for Medical and therapeutic plants and flowers to express and describe in detail each component to be shown.
  Material and
  Methods
  this research descriptive and case study dealt with literature and scientific features in book of Hakim Momen’s Tohfe , from medicine books in Safavid age authors by "Mohammad Momen ibn Mirza Mohammad zaman Hosseini Tonkaboni Deilami"And scores and objects of mentioned book have been examined.
  Results
  findings shows , Although hakim momen’s tohfe is not important in terms of linguistic features , But he was able to challenge the views of previous physicians And be accepted by the public, In addition to working in the pharmaceutical practice, particularly components of the drug has been able. And before his book to spice components, have paid little attention And we can say that one of the advantages he is going to spice components.
  Conclusion
  This book in terms of medicine and medical plants specially in describing the components is very valuable spices And study it is recommended to conduct empirical research.
  Keywords: Traditional Medicine, Pharmacology, Safavid, Scores, Objections, Hakim Momen's Tohfe