فهرست مطالب

 • پیاپی 2 (زمستان 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/12/23
 • تعداد عناوین: 8
|
 • محمدنبی صالحی، سعید فرجی، مرضیه محمدزاده، بهمن رحمانی، نسا کاظمی* صفحه 6
  مقدمه
  به دنبال طلاق و از هم گسیختگی شبکه اجتماعی خانواده، این احساس در فرزند ایجاد می شود که مورد پذیرش، حمایت و احترام نیست. لذا می تواند زمینه را برای مشکلات عاطفی و رفتاری فراهم سازد. بنابراین هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان پردازش مجدد هولوگرافیک بر راهبردهای مقابله ای در پسران دبیرستانی خانواده های طلاق بود.
  روش
  پژوهش حاضر به روش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. از بین کلیه پسران دبیرستانی خانواده های طلاق شهر ایلام، 30 نفر به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. که هر گروه را 15 نفر تشکیل دادند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه راهبردهای مقابله ای لازاروس و فولکمن استفاده شد و داده ها توسط شاخص های توصیفی و آزمون تحلیل کوواریانس تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  درمان پردازش مجدد هولوگرافیک تاثیر معنی داری بر راهبردهای مقابله ای پسران دبیرستانی خانواده های طلاق دارد (P<0/05). بین پس آزمون دو گروه آزمایشی و کنترل در راهبردهای مقابله ای هیجان مدار (F=53/64 ، p<.000) و مساله مدار (F=27/76 ، P<.000) تفاوت معنی داری به لحاظ آماری وجود دارد.
  بحث و نتیجه گیری
  فرزندان طلاق در مقابل استرس آسیب پذیرتر هستند که این استرس رفتار و روابط میان فردی را تحت تاثیر قرار داده و حمایت اجتماعی را کاهش می دهد. پردازش مجدد هولوگرافیک می تواند با پردازش تجربی و عاطفی، واقعیت آزمایی منطقی از آن رویداد داشته باشد که به درمانجو کمک می کند از راهبردهای مقابله ای سازگارانه، به نحو بهتری استفاده کند.
  کلیدواژگان: درمان پردازش مجدد هولوگرافیک، راهبردهای مقابله ای، فرزندان طلاق، پسران دبیرستانی
 • امید علی جهانی، حمیرا سلیمان نژاد، خیرالله جهانی، محمد نبی صالحی صفحه 19
  پژوهش حاضر به بررسی رابطه اضطراب ریاضی دانش آموزان مقطع متوسطه با حرمت خود و ویژگی های شخصیتی معلمان ریاضی آنها پرداخته است . از بین کل دانش آموزان مقطع متوسطه 480 نفر و معلمان ریاضی 60 نفر به صورت طبقه ای انتخاب شدند. از پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت- اضطراب ریاضی (mars) و پرسشنامه شخصیتی نئو برای جمع آوری اطلاعات استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل فرضیه ها از آزمون t ، ضریب همبستگی، خی دو، تحلیل واریانس یک راهه و آزمون تعقیبی شفه استفاده شده است. نتایج مطالعه نشان داد که اضطراب ریاضی دانش آموزان دختر به طور معناداری از اضطراب ریاضی دانش آموزان پسر بیشتر است(01/0P <). بین اضطراب ریاضی دانش آموزان رشته های ریاضی و تجربی با علوم انسانی تفاوت معناداری وجود دارد(01/0P <). بین اضطراب ریاضی دانش آموزان و حرمت خود آنها رابطه معناداری در سطح P<0/01 وجود دارد. بین اضطراب ریاضی دانش آموزان و ویژگی های شخصیتی معلمان آنها رابطه معناداری وجود دارد(01/0P <). و بین اضطراب ریاضی دانش آموزان پایه های مختلف تفاوت معناداری وجود ندارد(01/0P <).
  کلیدواژگان: اضطراب ریاضی، حرمت خود، ویژگیهای شخصیتی و دانش آموز
 • محمد کاظم زاده*، امیرعبدالحسینی، اکرم کاظم زاده صفحه 36
  در این پژوهش عملی بودن، اعتبار، روایی ونرم یابی پرسشنامه افسردگی نوجوانان کوتچر (KADS-H ) و رابطه آن با عزت نفس نوجوانان روزنبرگ در دانش آموزان دبیرستانی شهرستان هلیلان که در سال تحصیلی 94-93 مشغول تحصیل بودند بررسی شده است. گروه نمونه با حجم 300نفر از طریق نمونه گیری خوشه ایانتخاب و به سیاهه افسردگی 11سوالی کوتچر و پرسشنامه 10سوالی عزت نفس روزنبرگ پاسخ، و مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. که تعداد 1سوال به علت داشتن بار عاملی روی دو عامل از کل پرسشنامه حذف گردید.در نتیجه ضریب آلفای کرونباخ 819/0 به دست آمد. بررسی روا سازی از طریق تحلیل مولفه های اصلی نشان داد که پرسشنامه از 2 عامل اشباع شده است.که روی هم 233/47درصد کل واریانس متغیرها را تبیین می کند. که: شامل1) افکار منفی افسردگی2) افکار عملی افسردگی . نتایج پژوهش با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون نشان داد، بین افسردگی نوجوانان وعزت نفس رابطه معنادار منفی وجود دارد(001/0> p؛ 509/0- = r). که نشانگر آن است که پرسشنامه افسردگی نوجوانان کوتچراز روایی همزمان برخوردار است. در نهایت نرم مقوله ای برای پرسشنامه تهیه شد.
  کلیدواژگان: افسردگی، عزت نفس، اعتبار، روایی، نوجوانی
 • نسرین اکحوان، محمد کاظم زاد صفحه 55
  هدف
  هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی در زنان روستایی شهرایلام بوده است.
  روش
  در طرح نیمه تجربی پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنتر و پیگیری سه ماهه انجام شد.
  جامعه آماری: کلیه زنان که در سال94-93در روستا زندگی می کردند.
  نمونه: تعداد 60نفر به روش نمونه گیری در دسترس ازمیان زنان متاهل دارای همسر و فرزند دانش آموزان بودند انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه 30نفری آزمایش و کنترل تقسیم شدند.
  ابزار پژوهش: پرسشنامه تجدیدنظر عملکرد خانواده اپشتاین(1983)در سه مرحله یکی قبل از آموزش و بار دوم بعد از دوره آموزش روی هردو گروه کنترل و آزمایش و مرتبه سوم سه ماه بعد روی گروه آزمایش اجرا شد.
  یافته ها
  نشان داد که آموزش مهارت های زندگی درمولفه های ارتباط، حل مشکل، همراهی عاطفی، کنترل رفتار، عمکلردکلی خانواده موثر بوده است. ولی روی خرده مقیاس های آمیزش عاطفی، نقش ها تاثیر نداشته است.
  نتیجه
  آموزش مهارت های زندگی می تواند به عنوان یکی از روش های موثر در برخی از مولفه های عملکرد خانواده مورد استفاده قرار گیرد
  کلیدواژگان: مهارت های زندگی، عملکرد خانواده، زنان روستایی
 • امیدعلی جهانی، محمدنبی صالحی، خیرالله جهانی صفحه 75
  مقدمه
  ناتوانی یادگیری به عنوان مشکل عصب شناختی در نظر گرفته شده است که با مشکلات جدی در توانایی خواندن، ریاضیات و نوشتن همراه بوده و با توانایی ذهنی مورد انتظار از فرد همخوانی ندارد. از طرفی افرادی که فرسودگی تحصیلی دارند معمولا علایمی مانند بی اشتیاقی نسبت به مطالب درسی، مشارکت نکردن در فعالیت های کلاسی و احساس ناتوانی در فراگیری مطالب درسی و در نهایت افت تحصیلی را تجربه می کنند. همچنین یکی دیگر از متغیر های مهم اثر گذار بر یادگیری و فرسودگی تحصیلی دانش آموزان دارای ناتوانی یادگیری عواطف مثبت و منفی می باشد.
  روش
  این پژوهش نیمه تجربی گسترش یافته و از نوع پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری این پژوهش شامل همه کودکان دارای ناتوانی یادگیری مقطع ابتدایی در شهر ایلام می باشد. آزمودنی های پژوهش شامل 40 دانش آموز دارای ناتوانی یادگیری بود که از میان دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی شهر ایلام به صورت تصادفی ساده انتخاب و در دو گروه (20 نفر برای هرگروه) گمارده شدند. برای جمع آوری داده ها از مصاحبه ساختار یافته DSM-IV-TR، آزمون هوش ریون، پرسشنامه فرسودگی تحصیلی و عواطف مثبت و منفی استفاده شد. و داده ها با استفاده از روش تحلیل کوواریانس تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که آموزش کنترل تکانه بر فرسودگی تحصیلی (P<0/001 ، 51/14 =F)، عواطف مثبت (P<0/001 ، 1/24 =F) و عواطف منفی ( P<0/001 ، 2/15=F) تاثیر معنی داری دارد (P<0/05). به این صورت که آموزش کنترل تکانه منجر به کاهش فرسودگی تحصیلی و کاهش عواطف منفی و افزایش عواطف مثبت دانش آموزان دارای ناتوانی یادگیری می شود.
  نتیجه گیری
  این نتایج نشان داد، آموزش کنترل تکانه می تواند در کنار سایر مداخلات آموزشی در بهبود عملکرد دانش آموزان دارای ناتوانی یادگیری مورد استفاده قرار گیرد. این نتایج نیز تلویحات مهمی در زمینه پیشگیری، آسیب شناسی و درمان این اختلال ها دارد.
  کلیدواژگان: کنترل تکانه، فرسودگی تحصیلی، عواطف مثبت و منفی، ناتوانی یادگیری
 • جهانشا محمد زاده، شهرام مامی، بهروز محمودی، امید علی جهانی صفحه 92
  کودکان و نوجوانان آینده هر کشوری هستند، بنابراین تشکیل خانواده خوب، اجتماع و محیط آموزش مناسب باید هدف هر ملتی باشد. هدف از تحقیق حاضر سنجش رضایت از زندگی در دانش آموزان دوره راهنمایی و متوسطه شهر ایلام می باشد. مقیاس چند بعدی رضایت از زندگی(mslss )که در سال 1994توسط هوبنر و همکاران ساخته شد، یک مقیاس رفتاری است که به منظور قضاوت شخصی فرد از سعادت وبهروزی در کیفیت زندگی مبتنی بر معیارهای انتخابی هر فرد است و در سلامتی وپیشرفت فرد نقش موثری دارد.در این پژوهش این مقیاس بر روی دانش آموزان مقاطع تحصیلی راهنمایی و متوسطه شهر ایلام انجام شده است. این مقیاس یک ابزار40عبارتی است که حیطه های مختلف زندگی را می سنجد ودارای 5 زیر مقیاس(خانواده 7عبارت،دوستان9عبارت ،مدرسه 8عبارت،محیط زندگی 9عبارت وخود7عبارت) می باشد. جامعه ی مورد مطالعه در این پژوهش تعداد188دانش آموز راهنمایی(95دختر و93پسر)و212دانش آموز متوسطه(154پسر و 58دختر) که در سال تحصیلی 94-93 در شهر ایلام مشغول به تحصیل می باشند، تشکیل می دهد. ابزارهای مورد استفاده در پژوهش حاضر، عبارت از مقیاس چند وجهی رضایت از زندگی دانش آموزان ،پیشرفت تحصیلی و مقیاس سلامت روان بودند. جهت سنجش پایایی آزمون از ضریب آلفای کرونباخ و روایی همزمان وتحلیل عاملی استفاده گردید.روش های آمار توصیفی و استنباطی جهت محاسبه مورد استفاده قرار گرفت و کلیه تحلیل ها توسط نرم افزا ر spssنسخه 21 انجام می گیرد. نتیجه کلی تحقیق نشان داد که بین رضایت از زندگی و پیشرفت تحصیلی در دانش اموزان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.
  کلیدواژگان: رضایت از زندگی، هنجار یابی، دانش آموزان، پیشرفت تحصیلی
 • جهانشا محمدزاده، کورش سایه میری، خدیجه ستاری صفحه 111
  هدف این پژوهش هنجاریابی آزمون هوش ثرندایک برروی کودکان 5 تا 8 ساله شهرایلام است. پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلی و از نوع هنجاریابی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کودکان 5 تا 8 ساله شهرستان ایلام در سال تحصیلی 94/93 که تعداد آنها 9244 نفر(4739 پسر-4505 دختر)بوده، براساسفرمول کوکران حجم نمونه 96 نفر برآورد شد که به صورت تصادفی ساده در سه گروه سنی 5 تا 6 سال، 6تا 7 سال و 7 تا 8 سالانتخاب شدند. نتایج نشان داد که ضرایب آلفای کرونباخ آزمون ثرندایکبین 65/0 تا 81/0بودکه بیانگر این بود که این آزمون از پایایی بالایی برخوردار است. نتایج نشان داد بین نمره کلامی وکسلر و نمره ی عملی وکسلر ضریب همبستگی قوی وجود دارد. ضریب تعیین هوش نمره کلامی وکسلر و نمره هوش عملی حدود 80 درصد برآورد شدکه نشان می دهد 80 درصد تغییرات هوش کلامی با هوش عملی بیان می شود و برعکس. در توزیع نمرات آزمون هوش ثرندایک، بیشترین درصد مربوط به طبیعی بهنجار با (8/45 درصد) و کمترین درصد مربوط به پر هوش و کم هوش با(1 درصد ) بود. این نتایج نشان می دهد که توزیع نمرات آزمون ثرندایک نرمال بوده و ابزاری مفید و مناسب جهت سنجش و غربالگری افراد با توانش های متفاوت است. بر اساس نتایج توزیع نمرات آزمون هوش ثرندایک بر حسب جنسیت و سن نشان داد که بیشترین درصد در کودکان پسر مربوط به سن7 تا 8 سال با ( 75درصد) و در کودکان دختر بیشترین درصد مربوط به گروه سنی6 تا7 سال با (50 درصد) می باشد. رتبه درصدی ها هنجاری است که می توان از آن در جهت مقایسه افراد استفاده کرد. توزیع نمرات آزمون هوش ثروندایک،نشان دادکه بیشترین درصد نمره ضریب هوشی مربوط به ضریب هوشی طبیعی بهنجار (119-110) با (8/45 درصد) و کمترین درصد مربوط به پر هوش با نمره ضریب هوشی (بیشتر از 140 ) با (1 درصد) می باشد، همچنین(1/27 درصد) از لحاظ هوشی طبیعی ضعیف و کمتر هستند نمره هوش کمتر از 109 داشته اند. این توزیع نرمال بوده و گواهی بر مناسبت، دقت و کفایت این آزمون در جمعیت های بالینی و غیر بالینی است.
  کلیدواژگان: هنجاریابی، هوش، ثرندایک، وکسلر
 • جهانشا محمدزاده، گلندام عطابیگی ممتاز، الیاس نیازی، کامران امیریان صفحه 126
  هدف پژوهش، هنجاریابی آزمون هوش کارلتون در دانش آموزان می باشد. روش پژوهش توصیفی از نوع هنجار یابی است. جامعه ی آماری، دانش آموزان پایه های چهارم تا ششم ابتدائی (10 تا 12) سال شهر ایلام بود که تعداد 400 نفر به روش نمونه گیری چند مرحله ای به صورت تصادفی انتخاب شدند. ابزار پژوهش مقیاس هوش کارلتون، و داده ها به روش همبستگی تحلیل شدند. به منظور ضریب اعتبار آزمون، از آلفای کرونباخ استفاده شد که برای کل آزمون 86/0 به دست آمد و بین دروس ریاضی، علوم، فارسی و انشاء با ضریب هوشی، همچنین بین جنسیت و ضریب هوشی و سن و ضریب هوشی رابطه ی معنی داری وجود داشت. درآزمون هوش کارلتون تجانس درونی وجود دارد و می توان پذیرفت که آزمون هوش کارلتون در شهر ایلام از اعتبار نسبتا بالا و روایی مناسبی برخوردار بوده و دارای روایی ملاک پیش بین است و در عملکرد دختران و پسران تفاوت وجود دارد.
  کلیدواژگان: آزمون هوش کارلتون، هنجاریابی، روائی، پایائی، دانش آموزان
|
 • Page 6
  Introduction
  Seeking a divorce and disruption of family social network, This feeling in children caused that the acceptance, support and respect is not Therefore can be provide the groundwork for emotional and behavioral problems. Therefore the aim of present study Study effectiveness of holographic reprocessing on coping strategies in the boys high school was divorced families.
  Method
  presents study was The method Semi-experimental Of type pretest-posttest control group. Among all high school boys divorced families Ilam, 30 patients were selected randomly. And Were randomly assigned to two experimental and control groups. That each group was formed 15 patients. for collect data, from questionnairs of coping strategies Lazarus and Folkman. was used And data was analyzed by descriptive indicators and covariance analysis test.
  Results
  Holographic reprocessing significant impact on high school boys divorced families are coping strategies)P
  Conclusion
  Children of divorce are more vulnerable to stress, That this stress affects the behavior and interpersonal relationships and social support is decreased. Holographic reprocessing can be Experiential and emotional processing, Reality testing logic of the event is to help clients Adaptive coping strategies, to better use.
  Keywords: Holographic reprocessing, Coping strategies, Children of divorce, Boys high school
 • Page 19
  The present research attempts to study the relationship between the mathematical anxiety among high school students and their self-steem and teachers personality characteristics. From among the high school students some 480 people were chosen categorically in accordance with their characteristics and 60 mathematics teachers were also chosen through this method.The data were collected through the use of self-steem questionnaire by Cooper Smith and Mathematics Anxiety Questionnaire (Mars) and personality questionnaire by Neo.
  After analyzing the data, the following findings were resulted Following results obtained: negative significant relationship between the students, mathematical anxiety and their self-steem(p0.01). There is also a significant relationship between the students, mathematical anxiety and their teacher's personality characteristics(p0.01). There is not significant relationship between the high school students mathematics anxiety and their educational levels(p0.01).There is a significant difference between the mathematical anxiety of moreover students majoring in humanities and natural science students and the students of physics and mathematics students(p0.01). There is a significant difference between the mathematics anxiety of male and female students(p0.01).
  Keywords: mathematics anxiety, self esteem, personality characteristics, students
 • Page 36
  In this research, it was considered the practicality, validity, reliability and norming of Kautcher Adolescent Depression Questionnaire (KADS- H) and its relation to Rosenberg’s adolescent self- esteem in secondary students in Holeiylan city daring schooling year 2013-2014. sample group with volume around 300 subjects selected by cluster sampling method by Kautcher’s 11- questions depression invoice- Rosenberg’s 10- questions self- esteem questionnaire was answered, then analyzed. One question was deleted because of having factorial load on two factors. Therefore it was obtained α- Cronbach 0.814. Reliability review by means of analysis of main components showed that the questionnaire is full of 2 factors, totally specified 47.233% of variables variance, including 1) depression negative thoughts 2) depression practical thoughts. By using pearson correlation coefficient, research results showed that there is a negative meaningful relationship between adolescent depression and self- esteem Cr =- 0.509, p
  Keywords: Depression, Validity, Reliability, Self, esteem
 • Page 55
  The aim of this study is to evaluate the effect of life skills training for rural women on the function of family in Ilam.
  Methods
  A quasi-experimental pretest-posttest design with control groups and three-month follow-up was carried out.
  Population: All women who lived in the village in years 34-93.
  Sample: 60 sampling method among married women, wives and women with children who are student, were selected and randomly divided into two groups of 30 test and control groups.Research tools: a questionnaire revised Epstein Family (1983) accomplished in three stages: First, a pre-training test group, the second time after the course to test both control and experimental group and the third time three months later on experimental group.The findings showed the effect of life skills training on component of communication, problem solving, emotional companionship , behavior control and general functioning of the family . However, it has no impact on small scale emotional amalgamation of patterns.
  Result
  life skills training can be used as one of the effective methods in some of the elements of family functioning.
  Keywords: life skills, family functioning, rural women
 • Page 75
  Learning disabilities is intended as a neurological problem that it is accompanied with the serious problems on reading, mathematics and writing and it is not compatible with expected mental ability of the person. The people who have they usually have a academic burnout symptoms such as the desire to the lessons, inability to continue an ongoing presence in the classroom, not participating in the classroom activities, sense of meaninglessness in educational activities and feeling the inability to learn lessons and finally they experience the academic failure. This expanded quasi-experimental study and it is a multi-group pre-test and post-test type. The study population is including all primary school children with learning disabilities in Ilam. The research subjects are including 40 students with learning disabilities that they are randomly selected among the primary school boy students of Ilam and were assigned in two groups (20 per group). For collecting the data, the Structured interview DSM-IV-TR, the Raven intelligence test, and the Burnout questionnaire study of positive and negative emotions were used. The data were analyzed by using the analysis of covariance.
  Findings: The results showed that the impulse control training on academic burnout (P
  Conclusion
  The results showed that, the impulse control training can be used alongside other educational interventions in improving the performance of students with learning disabilities.These results also imply the prevention, pathology and treatment of this disorder.
  Keywords: impulse control, academic burnout, positive, negative emotions, learning disability
 • Page 92
  Children and young people are the future of any country, therefore, establishment of a good family, society, and appropriate learning environment should be the goal of every nation. The aim of this study is measuring the life satisfaction in the guidance and high school students in Ilam.
  The Multidimensional Students Life Satisfaction Scale (MSLSS) that was made in 1994 by Huebner and colleagues, is a behavioral scale in order to the Personal judgment of the wellbeing in the quality of life based on the selection criteria for each individual and it has an effective role in the health and personal development.
  In this study, the scale is on the guidance and high school students in Ilam. This scale is a 40-term instruments that measures the different areas of life and it has 5 sub-scales (Family 7 phrases, friends 9 phrases, School 8 phrases, environment 9 phrases, and self 7 phrases). The study population in this study is 188 guidance school students (95 girls and 93 boys) and 212 high school students (154 boys and 58 girls) who they are studying in the city of Ilam in the school year 94-93.
  The instruments used in this study are the multi-dimensional measure of student satisfaction with life, academic achievement and mental health scale.
  To assess the reliability of the test from Cronbach's alpha coefficient the concurrent validity and factor analysis were used. Descriptive and inferential statistical methods were used for calculation and all analysis is done by SPSS software version 21. The overall result showed that between life satisfaction and academic achievement of students, there is a significant positive relationship.
  Keywords: life satisfaction, standardization, students, academic achievement
 • Page 111
  Intelligence tests ,are valuable instruments for recognizing persons abilities and guidance and directing Them .This research is an analyctic – descriptive research for determining psychometrics characteristics Of Thorndike ,s intelligence test on children aged 5 to 8 years old . Sample size regarding to the standard error of the tests was 96 persons that were selected as simple randomized .Correlation between Thorndike ,s test and Wechsler ,s test computed for determinig the validity .There was a positive correlation between two tests .Alpha coefficients of the test was ranged .65 to .81 .Percentiles ranks were used for computing the test,s norms .Percentiles ranks can help us to recognize the weaknesses and streanghs of different abilities of person and These results can use in enrichment and remedy of person,s abilities .
  Keywords: Standardization, intelligence, Thorndike
 • Page 126
  The present study aims to assess the standardization of Carlton's intelligence test which is designed in two forms (A and B) for children from 10 to 12 years of age, and is conducted on fourth to sixth grade elementary students in the I lam city. This study in descriptive in terms of methodology and uses the standardization technique. Using the multi-stage random sampling method, 400 individuals have been selected among all students in the fourth grade to sixth elementary grades (10 to 12 years of age) in the academic year of2013, Using Cronbach's alpha coefficient (0.86), the credibility of the research data was evaluated, In order to assess the validity of the test, the correlation coefficient between academic achievement of students (in Math, Experimental Sciences. Persian, and Composition) and IQ were obtained, which was significant at the level ofp
  Conclusion
  There is internal congruence within Carlton's intelligence test.
  Enough reasons exist for acceptance of Carlton's intelligence test and it can be accepted that this test has relatively high reliability and validity in the city of I lam. This test enjoys predictive criterion validity. There is a difference between performance of girls and boys in the Carlton's intelligence test.
  In general. considering the obtained results, the Carlton's intelligence test has significant validity and reliability in evaluation of general intelligence of 10 to 12 years old children in the city ofIlam.
  Keywords: Carlton's intelligence test, Standardization, Validity, Reliability