فهرست مطالب

 • سال دهم شماره 2 (تابستان 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/06/20
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مینا آقابابادستجردی*، مجید امینی دهقی، محمدرضا چایی چی، زینب بساق زاده صفحه 103
  به منظور بررسی تاثیر سیستم های مختلف کود دهی و نسبت های مختلف کشت بر خصوصیات کمی و کیفی رازیانه در کشت مخلوط افزایشی با یونجه، آزمایشی در سال زراعی 90-1389 در مزرعه پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهد اجرا گردید. آزمایش به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. کرت های اصلی در برگیرنده سیستم های مختلف کودی در چهار سطح: شاهد (عدم کود دهی)، کود زیستی (نیتروکسین و فسفات بارور 2)، کود تلفیقی (کود زیستی+50% کود شیمیایی)، کود شیمیایی (سوپر فسفات تریپل و اوره بر اساس آزمون خاک) و کرت های فرعی در برگیرنده ترکیب های کشت یونجه خالص، رازیانه خالص، یونجه+ 50% رازیانه و یونجه+ 100% رازیانه بودند. نتایج نشان داد که در اثر متقابل کود و کشت مخلوط، بیش ترین عملکرد بیولوژیک رازیانه از کشت خالص رازیانه با دریافت کود تلفیقی و بیش ترین ارتفاع بوته، تعداد چتر مرکب و تعداد گره ساقه از ترکیب های مخلوط با دریافت کود تلفیقی یا زیستی حاصل شد. در بر همکنش سیستم های مختلف کود دهی و چین، بیش ترین مقدار ماده خشک رازیانه و ارتفاع بوته از تیمار کود تلفیقی در چین اول حاصل شد. اثر متقابل نسبت های مختلف کشت و چین بر صفات مورد بررسی، معنی دار بود. در بر همکنش کود و کشت مخلوط، کم ترین درصد اسانس از ترکیب یونجه+ 50% رازیانه با دریافت کود تلفیقی به دست آمد. نتایج پژوهش حاضر مبین اثر مثبت استفاده از کود تلفیقی و زیستی در کشت مخلوط افزایشی یونجه و رازیانه، با توجه به جنبه های زیست محیطی می باشد.
  کلیدواژگان: چندکشتی، رازیانه، کود زیستی، یونجه
 • نغمه بابایی هتکه لویی*، حمیدرضا رجب لاریجانی، میثم اویسی صفحه 115
  به منظور ارزیابی اثر علف کش و عمق مدفون سازی بر جوانه زنی و رویش گیاهچه چسبک و ذرت در سال 1391 آزمایشی در دو بخش لابراتوار و گلدانی اجرا شد. در آزمایش اول: تیمار های علف کش شامل آترازین ( kg.ha5/1)، استوکلر (lit.ha 4)، مخلوط آترازین (kg.ha 75/0)+ استوکلر (lit.ha2) و شاهد (آب مقطر) از نظر تاثیر بر صفات مرتبط با جوانه زنی شامل درصد جوانه زنی، متوسط جوانه زنی روزانه و وزن گیاهچه در قالب یک طرح کاملا تصادفی در چهار تکرار با هم مقایسه شدند. درآزمایش دوم: تیمار عمق مدفون سازی به عنوان عامل اول در شش سطح(1، 2، 3، 4، 5، 6 سانتی متر) و عامل دوم تیمارکنترلی شامل: آترازین (kg.ha5/1)، استوکلر (lit/ha4)، مخلوط آترازین kg.ha)75/0)+ استوکلر lit.ha)2)، مالچ (پلاستیک سیاه) و شاهد ( عدم کنترل) از نظر تاثیر بر صفات مرتبط با ظهور گیاهچه شامل درصد ظهور گیاهچه، متوسط ظهور روزانه گیاهچه، وزن و طول گیاهچه به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در 3 تکرار با هم مقایسه شدند. نتایج این دو آزمایش نشان داد که علف کش استوکلر به تنهایی و مخلوط آترازین+استوکلر به طور معنی داری (0.01>p) موجب کاهش جوانه زنی بذر و رویش گیاهچه چسبک شد. مالچ پلاستیک سیاه نیز به همان اندازه در کنترل چسبک موفق بود. کاربرد علف کش استوکلر با دز تعیین شده به تنهایی و مخلوط با آترازین اثرات سوئی بر جوانه زنی و رویش طبیعی گیاهچه ذرت داشته و سبب پیچ خوردگی سطح برگ ها و در مواردی زوال گیاهچه شد، از این رو مصرف این علف کش با نصف دز به صورت مخلوط با آترازین به میزان lit.ha2 برای کاهش اثرات سوء بر ذرت مناسب می باشد. همچنین در بررسی اثر عمق بر رویش گیاهچه چسبک بیش ترین رویش در عمق سه و چهار سانتی متر مشاهده شد و با افزایش عمق مدفون سازی، درصد رویش نیز به طور معنی-داری کاهش یافت.
  کلیدواژگان: درصد ظهور گیاهچه، عمق مدفون سازی، مخلوط علف کش ها، مالچ پلاستیک
 • بابک سپهری*، حمیدرضا درودیان، نبی الله نعمتی صفحه 127
  پروانش (پریوش) (Catharanthus) یکی از مهم ترین گیاهان دارویی- زینتی آلکالوئید دار در دنیاست که آلکالوئید های آن متشکل از وین-بلاستین و وین کریستین (در برگ های جوان که در درمان انواع سرطان ها کاربرد دارند) و آجمالایسین (در ریشه که در افزایش فشار خون کاربرد دارد) می باشد. این تحقیق به منظور بررسی اثرات سطوح مختلف دو نوع کود بیولوژیکی میکوریزا Glomus mousea و Glomus intraradices و چهار سطح بستر کاشت بر ارتفاع و قطر ساقه، گل دهی و آنتوسیانین موجود در گل های گیاه دارویی- زینتی پروانش گل سفید (آلبا) (Catharanthus alba) در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی، به صورت فاکتوریل در سه تکرار صورت گرفت. در بررسی صفات مذکور، کاربرد میکوریزا موجب اختلاف معنی دار در سطح پنج درصد، در ارتفاع و قطر ساقه و گل دهی بوته ها گردید اما در مقدار آنتوسیانین اثر معنی داری مشاهده نشد. همچنین انواع بستر کاشت موجب اختلاف معنی دار یک درصد در کلیه صفات مذکور گردید. در بررسی اثرات متقابل میکوریزا و بستر کاشت بر روی قطر ساقه و آنتوسیانین به ترتیب اختلاف معنی دار پنج و یک درصد مشاهده شد ولی بر ارتفاع ساقه و گل دهی اختلاف آماری معنی داری مشاهده نگردید.
  کلیدواژگان: پروانش سفید (آلبا)، میکوریزا، کود دامی، ورمی، کمپوست، کمپوست
 • میثم شیخ محمدی ججین*، مجید آقاعلیخانی، حمیدرضا رجب لاریجانی صفحه 139
  به منظور بررسی تاثیر مالچ های مختلف رنگی پلاستیکی بر عملکرد کمی و کیفی ذرت شیرین (رقم دانه طلایی)، آزمایشی در سال زراعی 1389، در قالب طرح آماری بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. تیمار های آزمایش شامل مالچ های پلاستیک شفاف، سیاه، سفید روی سیاه، آبی و خاک بدون پوشش و عاری از علف های هرز و خاک بدون پوشش همراه با تداخل کامل علف های هرز بود، در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا می باشد. با اعمال تیمار های مالچی صفات مورفولوژیکی ذرت مانند تعداد پنجه، ارتفاع بوته، شاخص سطح برگ، وزن خشک برگ، وزن خشک ساقه، قطر بلال و طول بلال افزایش یافت. بلندی دانه، تعداد دانه در ردیف و تعداد بلال و در کل عملکرد بلال در تیمار مالچی بیش تر از تیمار غیر مالچی بود. بیش ترین عملکرد دانه ذرت شیرین معادل 13853 کیلو گرم در هکتار از تیمار مالچ پلاستیکی سفید روی سیاه حاصل شد که نسبت به شاهد (خاک بدون پوشش همراه با تداخل کامل علف های هرز) 8/119 درصد افزایش نشان داد.
  کلیدواژگان: رقم ذرت، عملکرد دانه، صفات کمی، صفات کیفی، انواع مالچ
 • مجید علی نقی پور، محمد میرزاخانی*، کریم نوزاد نمین صفحه 151
  این آزمایش جهت مطالعه پاسخ عملکرد و اجزای عملکرد دانه ارقام گلرنگ به نظام چند کشتی هم زمان با چند گیاه زراعی در منطقه آران و بیدگل واقع در شهرستان کاشان، در اسفند ماه سال 1391 اجرا گردید. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام گردید. ارقام گلرنگ در چهار سطح: شامل رقم فرامان، صفه اصفهان، گلدشت و رقم محلی اصفهان و تیمار چند کشتی هم زمان نیز در چهار سطح: شامل کشت خالص گلرنگ، (کشت هم زمان گلرنگ + نخود)، (کشت هم زمان گلرنگ + یونجه) و (کشت هم زمان گلرنگ + پیاز) بود. در این تحقیق صفاتی از قبیل تعداد روز تا 50 درصد غوزه دهی، تعداد غوزه در بوته، میانگین تعداد دانه در غوزه، میانگین ارتفاع بوته، وزن هزار دانه، میانگین وزن تر هر بوته، تعداد دانه در متر مربع، عملکرد دانه در هکتار و میانگین وزن بذر پیاز اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که اثر ارقام گلرنگ بر صفات تعداد روز تا 50% غوزه دهی، تعداد غوزه در بوته، میانگین تعداد دانه در غوزه، میانگین ارتفاع بوته، وزن هزار دانه، میانگین وزن تر هر بوته، تعداد دانه در متر مربع و عملکرد دانه در هکتار در سطح احتمال یک درصد معنی دار بود. همچنین اثر کشت گیاه همراه، بر صفات تعداد غوزه در بوته و میانگین تعداد دانه در غوزه گلرنگ معنی دار بود. در بین ارقام مختلف گلرنگ بیش ترین و کم ترین عملکرد دانه در هکتار با میانگین 2084 و 1710 کیلو گرم در هکتار به ترتیب مربوط به ارقام محلی اصفهان و رقم صفه بود. همچنین با مقایسه میانگین اثرات متقابل مشخص شد که تیمار (کشت خالص گلرنگ + رقم محلی اصفهان) با میانگین 2066 کیلو گرم در هکتار و تیمار (کشت خالص گلرنگ + رقم صفه) با میانگین 1685 کیلو گرم در هکتار به ترتیب بیش ترین و کم ترین مقدار عملکرد دانه را به خود اختصاص دادند.
  کلیدواژگان: پیاز، عملکرد دانه، کشت مخلوط، گلرنگ، نخود
 • مهدی غفاری*، گودرز احمدوند، محمدرضا اردکانی، محمدرضا مصدقی، محدثه غفاری، ایمان نادعلی، محسن سوقانی صفحه 163
  این پژوهش با هدف بررسی اثر بقایای گیاهان پوششی زمستانه بر درصد کربن آلی، چگالی ظاهری خاک، عملکرد و اجزا عملکرد سیب زمینی رقم آگریا، در سال زراعی 88-1387 در مزرعه پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. تیمار های اعمال شده شامل گیاهان پوششی زمستانه جو، تریتیکاله و چاودار هر کدام در دو تراکم کاشت معمول و سه برابر معمول و تیمار شاهد (بدون گیاه پوششی) بودند. بقایای گیاهی مخلوط شده با خاک در تیمار های چاودار و جو با تراکم کاشت سه برابر، به ترتیب به میزان 15035و13922 کیلو گرم در هکتار، نسبت به سایر تیمار ها بیش تر بود. تیمار های آزمایشی تفاوت معنی داری از نظر درصد کربن آلی و وزن مخصوص ظاهری خاک با تیمار شاهد نشان دادند. به طوری که تیمار های چاودار، جو و تریتیکاله با تراکم کاشت سه برابر و چاودار با تراکم کاشت معمول به ترتیب26، 25، 21 و 25 درصد کربن آلی خاک را نسبت به تیمار شاهد (بدون گیاه پوششی) افزایش دادند و تیمار های چاودار، جو با تراکم کاشت سه برابر و تیمار چاودار با تراکم کاشت معمول دارای کم ترین میزان وزن مخصوص ظاهری خاک بودند. همبستگی معنی داری، به ترتیب در مورد مقدار بیوماس تولیدی، درصد کربن آلی، چگالی ظاهری خاک و تعداد غده های بزرگ با عملکرد غده سیب زمینی مشاهده گردید. تیمار های چاودار و جو با تراکم کاشت 3 برابر و چاودار با تراکم معمول دارای بیش ترین عملکرد غده سیب زمینی بودند بطوری که به ترتیب 6/14، 3/15 و 8/21 تن در هکتار عملکرد غده سیب زمینی را نسبت به شاهد افزایش دادند. تیمار های مذکور، تعداد غده های با قطر بیش از 70 میلی متر را به ترتیب 33، 27 و 42 درصد نسبت به شاهد افزایش دادند.
  کلیدواژگان: گیاه پوششی، کربن آلی، چگالی ظاهری خاک، عملکرد، سیب زمینی
 • مهرداد قنبری*، محمد نصری، عزیز فومن صفحه 175
  این تحقیق در راستای ارزیابی تاثیر کود بیولوژیک ازتوباکتر و کود اوره بر عملکرد کمی و کیفی سورگوم علوفه ای اسپیدفید صورت گرفته است. تحقیق به صورت مزرعه ای، در سال 1389 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی ورامین به صورت آزمایش اسپیلت پلات در زمان با سه تکرار به اجرا در آمد. فاکتور های این آزمایش شامل فاکتور کود نیتروژن به شکل اوره در 4 سطح 25، 50، 75 و 100 کیلو گرم در هکتار و کود بیولوژیک ازتوباکتر در سطوح کاربرد و عدم کاربرد آن بودند. نتایج نشان داد که ازتوباکتر، بر ارتفاع ساقه، وزن خشک و میزان نیتروژن تاثیر معنی داری (p<0.01) داشت ولیکن تاثیر معنی داری بر روی قطر ساقه و میزان کلروفیل گیاه نداشت. اثرات متقابل کود اوره و ازتوباکتر، ازتوباکتر و چین و همچنین اثر متقابل کود اوره، چین و ازتوباکتر بر میزان نیتروژن در سطح احتمال یک درصد معنی دار شد و بر روی سایر صفات تاثیر معنی داری نداشت. مقایسه میانگین ها نشان داد که بیش ترین ارتفاع بوته، بالا ترین عملکرد وزن خشک و بالا ترین میزان نیتروژن مربوط به تیمار 100 کیلو گرم در هکتار کود اوره و کاربرد ازتوباکتر حاصل شد. تیمار های 50 و 75 کیلو گرم در هکتار کود اوره بر عملکرد وزن خشک اختلاف معنی داری با یکدیگر نداشتند.
  کلیدواژگان: سورگوم علوفه ای، کود اوره، ازتوباکتر، کود بیولوژیک
 • سودابه کمیزی*، محمد نصری، میثم اویسی صفحه 189
  کاربرد کود های زیستی به ویژه باکتری های همیار تثبیت کننده نیتروژن به صورت تلفیق با مصرف کود های شیمیایی مهم ترین راهبرد تغذیه تلفیقی گیاه برای مدیریت پایدار بوم سازه های کشاورزی و افزایش تولید آن ها در نظام کشاورزی پایدار با نهاده کافی است. به منظور بررسی تاثیر کود زیستی آزوریزوبیوم و شیمیایی نیتروژن دار بر خصوصیات کمی و کیفی ارقام مختلف کلزا آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد ورامین به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد که تاثیر مصرف کود در چهار سطح به صورت (M1) کود شیمیایی نیتروژن، (M2) کود زیستی آزوریزوبیوم، (M3) 50 درصد کود شیمیایی نیتروژن به علاوه کود زیستی آزوریزوبیوم و (M4) 25 درصد کود شیمیایی نیتروژن به علاوه کود زیستی آزوریزوبیوم و سه سطح ارقام کلزا به صورت (S1) رقم Hyola402، رقم Hyola401(S2) و RGS(S3) رقم در نظر گرفته شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد در تیمار هایی که در آن از باکتری همیار تثبیت کننده نیتروژن (آزوریزوبیوم) استفاده شده بود، باعث افزایش صفات مورفولوژیک و اجزای عملکرد گیاه گردید، مشخص ساخت که در حضور این باکتری میزان مصرف کود های شیمیایی نیتروژن به یک چهارم میزان توصیه شده بر مبنای آزمون خاک کاهش می یابد.در این تحقیق بهترین عملکرد، از تیمار کودی 25درصد نیتروژن وکود زیستی آزوریزوبیوم بر رقم Hyola401 به دست آمد.
  کلیدواژگان: کلزا، کود زیستی، آزوریزوبیوم، نیتروژن، عملکرد، اجزای عملکرد
|
 • M. Aghababadastjerdi *, M. Aminidehaghi, M.R.Chaichi, Z. Bosaghzadeh Page 103
  To study the effect of different fertilization and cultivation systems on Quantitative and Qualitative Characteristics of fennel with alfalfa in additive intercropping, an experiment was conducted at College of Agriculture, Shahed University in 2011. The experimental design was split plot on the basis of randomized complete block design with three replications. The main plots were allocated to four different fertilizer levels viz. 1. Control (no fertilizer), 2. Bio-fertilizer (Azospirillum/Azotobacter, biophospherous fertilizer), 3. Integrated fertilizer (bio fertilizers 50% chemical fertilizer), 4. Chemical fertilizer (triple super phosphate and Urea based on the soil analysis). The subplots were allocated to different combinations of alfalfa and fennel intercroppings consisted of 1. Sole alfalfa, 2. Sole fennel, 3. 100% alfalfa 50% fennel, 4. 100% alfalfa 100% fennel. Results showed that the interaction of fertilizer and intercropping, The highest biological yield of fennel was obtained in Sole fennel with received integrated fertilizer and plant height, number of multiple umbel and the number of nodes of stem was obtained cultivation intercropping with bio-integrated fertilizer. The interaction of different fertilization systems and Cutting, maximum biological yield and plant height of fennel was obtained with integrated fertilizer in first cutting. The interaction of different culture systems and Cutting, on the studied traits was significant. The interaction of fertilizer and intercropping, the lowest percentage composition of essential oils was obtained in alfalfa 50% fennel with received integrated fertilizer. The present results indicate a positive effect on the use of bio and integrated fertilizers with alfalfa and fennel in additive intercropping, is the environmental aspect. 
  Keywords: Alfalfa, Biofertilizer, Fennel, Intercropping
 • N. Babaiehatke Loei *, H.R. Rajablarijani, M. Oveysi Page 115
  Detailed information about germination behavior and emergence ability of a weed species from different soil depths is of important value in weed management strategies. Green Foxtail (Setariaviridis)and(Zea Mays) an experiment was conducted using research field and laboratory equipment at 2011year. In the first experiment: herbicide (Atrazine 1.5kg . ha, Acetochlor 4 lit . ha, mixed Atrazine Acetochlor 0.75kg.ha 2 lit . ha and control (distilled water) in terms of the effect on germination traits include percent germination, mean daily germination and seedling weight in a completely randomized design with four replications was compared. experiment second buried depth of treatment as the first 6 levels (1, 2, 3, 4, 5, 6 cm) and the second factor was included Atrazine (1.5kg.ha), Acetochlor (4kg./ha), mixed Atrazine LJ궡졥 (0.75 and 2 kg.ha, respectively), black plastic mulch and weedy check. the effect of the traits include percent average daily seedling emergence, seedling weight and length of the factorial completely randomized design with three replications were compared. results of the two experiments showed that the herbicide Atrazine Acetochlormixed Acetochloralone significantly reduced seed germination and seedling growth was tumbleweed. Black plastic mulch was equally successful in the management of (Setariaviridis).herbicide dose given alone or mixed with Atrazine adverse effect on germination and seedling growth of corn and natural causes sprains and watch seedling leaf, hence the use of Herbicide Atrazine was mixed with a half dose rate (2 lit . ha) is suitable to reduce the adverse effects on corn. Also, the effect of depth on seedling growth of Setariahighest growth was observed at a depth of 3 and 4 cm of the buried depth increases, the rate of growth is also significantly reduced.
  Keywords: Percentage seedling emergence, soil depth, mixedherbicide, plastic mulch
 • B. Sepehri *, H. R. Dorodian, N. Nemati Page 127
  Periwinkle (Catharanthus alba) is one of the most important medical and ornamental plants in the world that is contained alkaloids as vinblastine, vincristine (in the young leaves that is used in treatment of different kinds of cancers) and ajmalicine (in the root that is employed to reduce high blood pressure). In order to determine the effects of different levels of two mycorrhiza biological fertilizer (Glomus mousea, Glomus intraradices) and four planting media on stem height, stem diameter, flowering and anthocyanin rate in the flowers of Catharanthus alba plant, an experiment was conducted as a factorial based on randomized complete block design (RCBD) with three replications and each replication consisted of 12 treatments. Stem height, stem diameter, flowering characteristics were affected significantly (P
  Keywords: Periwinkle (Catharanthus alba), mycorrhiza, manure, vermicompost, compost
 • M. Sheikhmohammadi Jajin *, M. Agha Ali Khani, H.R. Rajab Larijani Page 139
  To evaluate the effect of the different, colorful, plastic mulches on the quality and quantity function of the sweet corn (Golden Grain Variety), A study has been conducted in statistical plan form of the complete random blocks with three repetitonal experiments in cluding transparent black, white, plastic mulches over blue and black mulches, and free- weed bare soil and bare soil with the complete weed intervention in cultivating year, 1389, at research farm in the Islamic Azad University, Varmin- Pishva branch. By applying mulches, corn morphological traits such as number of tillers, bush height, leaf area index, leaf dry weight, stem dry weight, corn diameter, corn length increased. By mulching, Grain height, Grain number per rowand corn number, and generally corn function compared to non- mulching corn was greater. By applying white plastic mulch over black mulch, the weet corn was 13853 kg/ha. That compared to the control treament bare soil with complete weed intervention increased 119/8%.
  Keywords: corn variety, grain function, quality traits, quantity traites, mulch types
 • M. Alinaghipour, M. Mirzakhani *, K. Nozad Namin Page 151
  In order to response of yield and yield components of safflower cultivars to simultaneous cropping with some of crops, this study was carried out in field of Kashan city of Esfahan province in 2013. A factorial arrangement of treatment in a randomized complete block design with three replications was used. Spring safflower cultivars (V1= Faraman, V2= Goldasht, V3= Esfahan local, V4= Soffeh) and Simultaneous cropping treatment, (S1= Cultivation of safflower chickpea, S2= Cultivation of safflower alfaalfa, S3= Cultivation of safflower onion, S4= Cultivation of safflower) were assigned in plots. Each sub plot consisted of 4 rows, 5 m long with 60 cm between rows space and 4 cm between plants on the rows was used. In this study characteristics such as: days to 50% bolling, height of plant, number of boll per plant, number of grain per boll, weight of 1000 grain, wet weight of plant in m-2, number of grain per m-1, grain yield and grain yield of onion were assessed. Results indicated that the effect of safflower cultivars on the characteristics such as: days to 50% bolling, height of plant, number of boll per plant, number of grain per boll, weight of 1000 grain, wet weight of plant in m-2, number of grain per m-1, grain yield was significant. Effect of Simultaneous cropping treatment on the characteristics such as: number of boll per plant and number of grain per boll was significant, too. The maximum and minimum of grain yield (2084 and 1710 kg ha-1) were obtained with the Esfahan local and Soffeh cultivars, respectively.
  Keywords: Chickpea, Grain yield, Mix cropping, Onion, Safflower.
 • M. Ghaffari*, G. Ahmadvand, M. R. Ardakani, M. R. Mosaddeghi, M. Ghaffari, I. Nadali, M. Soghani Page 163
  This study was carried out at the research farm of Agriculture faculty, Bu- Ali Sina university in 2009, to evaluate the effect of cover crop residue on improving soil fertility, yield and yield components of potato. The experiment was a randomized complete block design with three replications. The trial included of seven treatments consists of no cover crop, rye, barley and triticale each one with common plant density and triple plant. The results showed that rye and barley with triple plant density produced 15035 and 13922 Kg.ha-1, respectively and were prior to the than other treatments. Soil physical properties were affected significantly by cover crops, so rye, barley and triticale with triple and rye with common plant density, increased organic carbon 26, 25, 21 and 25 percent, respectively in compare with control treatment. Rye and barley with triple and rye with common plant density, showed the lowest soil specific weight than control. There was a significant correlations between organic carbon percentage, soil specific weight and number of large potato tubers with potato tuber yield. Rye and barley with triple plant density and rye with common plant density in compare to control increased tuber yield of potato 14.6, 15.3 and 21.8 ton/ha, respectively. These treatments increased the number of large potato tuber 33, 27and 42 percent, respectively in compare with control.
  Keywords: Cover crop, Organic carbon, Soil specific weight, Yield, Potato
 • M. Ghanbari*, M. Nasri, A. Foman Page 175
  This research has been done for assessment of Biological Azoto bacteria and Urea fertilizer’s effect on sped fid foragal SorGom’s quality and quantity function. Research was done family in research farm of Varamin Agriculture faculty by split plat examines in time with 3times repetitions. This test’s factors included Nitrogen fertilizer in the form of Urea in range of 255,075,100 kg in hectare and Biological Azoto bacteria fertilizer in range of functional and unfunctional levels. Results showed that Azoto bacteria had significant effect on stem’s height, dry weight and Nitrogen rat (P
  Keywords: Forage sorghum, Azoto bacteria, Urea fertilizer, Biological fertilizer's
 • S. Kamizi *, M. Nasri, M. Oveysi Page 189
  Application of bio fertilizer, especially nitrogen- fixing cooperating bacteria, together with chemo fertilizers tend to be the most important integrated method for Plant nitrogen for Performance management of agricultural ecosystems and increasing production in a stable agricultural system.With Sufficient inputs. In order to in vest gated the effect of biofertilizer Azorhizobium and Nitro Chimo fertilizer on quality and quantity Properties of different Brassica Cultivar, an experiment using factorial completely randomized block design in triplicate was performed in Research Field of Islamic Azad University, Varamin. The treatments were at four levels including Nitro fertilizer, biofertilizer Azorhizobium, 50% Nitro fertilizer Azorhizobium, and 25% Nitro fertilizer Azorhizobium as well as at three levels of rape cultivars including Hyola402, Hyola401, RGS. The results of this study showed that using N- fixing cooperating bacteria (Azorhizobium) improved morponents performance. Also it was demonstrated that in the presence of these bacteria, the amount of applied nitro chemo fertilizer is reduced to one – fourth of the recommended Value on the basis of Soil test. In this study, the best performance of 25% nitrogen fertilizer, manure and biofertilizers on Hyola401 in Azorhizobium respectively.
  Keywords: Brassica, Bio fertilizer, Azorhizobium, nitrogen, yield, yield components