فهرست مطالب

 • سال یازدهم شماره 3 (پاییز 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/12/15
 • تعداد عناوین: 20
|
 • مقاله مروری
 • مهسا منصوریان، حمیدرضا مراتب صفحات 445-458
  مقدمه
  در حال حاضر سیستم های تشخیصی رایانه ای دارای کاربرد وسیعی در علوم پزشکی می باشند. این سیستم ها می توانند در تشخیص درست و به موقع بیماری ها به پزشک یاری رسانند. عملکرد این گونه سیستم ها باید به صورت مناسبی ارزیابی شود. در این مقاله، معیارهای ارزیابی سیستم های تشخیصی پزشکی مورد بررسی قرار می گیرد.
  روش ها
  با استفاده از داده استاندارد در هر روش تشخیصی، میزان خطای سیستم بر اساس پارامترهای حساسیت، ویژگی، صحت، دقت ، سطح زیر منحنی (ROC یا receiver operating characteristic) ، F-measure،Matthews correlation coefficient و... محاسبه شد و نقاط قوت و ضعف هر معیار مورد بررسی قرار گرفت. معیارهای ارزیابی در یک مثال پزشکی بر روی مقایسه دو روش در تشخیص عارضه قلبی بیماران، محاسبه و ارزیابی شدند. هم چنین ارجحیت روش های تشخیصی به یکدیگر با استفاده از تست McNemar مشخص گردید.
  یافته ها
  به دلیل برابر بودن نسبی تعداد افراد واقعا سالم و مریض در مجموعه داده مورد استفاده، پارامتر صحت، معیار قابل قبولی برای ارزیابی کلی دو روش بود که در دو روش به ترتیب 84 و 86٪ محاسبه شد. هر دو روش از نظر پزشکی، قابل اعتماد نبودند چون میزان خطای نوع اول بیشتر از05/0 بود. با این حال، توان تشخیصی روش دوم چون بالای 80% بود، قابل قبول می باشد. چون سطح زیر منحنی ROC در دو روش بین 8/0 و 9/0 بود، قدرت تشخیصی آن ها «بسیار خوب» می باشد. در نهایت، دو روش تشخیصی از نظر آماری معادل شناخته شدند.
  نتیجه گیری
  ارزیابی سیستم های تشخیصی باید با روش های مناسب و معیارهای مرتبط انجام گیرد. با بکارگیری معیارهای متعدد قادر خواهیم بود توانایی روش تشخیصی را از زوایای مختلف ارزیابی نماییم.
  کلیدواژگان: سیستم های تشخیصی رایانه ای، داده کاوی، اعتبار سنجی، بازشناخت الگو
 • مقاله پژوهشی اصیل
 • آفاق کاظمی، امید اسکندری، محمد مهدی امین، پروین نسایی صفحات 459-472
  مقدمه
  سرطان یکی از بیماری های مزمن بشری است که فاکتورهای مختلفی در ایجاد آن نقش دارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی توزیع جغرافیایی سرطان پستان در استان کردستان، شناخت نقاط پرخطر و عوامل جغرافیایی طبیعی و انسانی دخیل در بروز آن می باشد.
  روش ها
  این مطالعه از نوع توصیفی و به روش مقطعی بوده که در آن داده های تحقیق با استفاده از نرم افزار آماریSPSS تجزیه و تحلیل گردید و از نمودارها و آزمون های آماری تی و تحلیل واریانس برای مقایسه استفاده شد و نقشه پراکندگی سرطان پستان در استان کردستان با استفاده از نرم افزار (GIS یا Geographic Information System) ورژن 9.3 طی سال های 1385 الی 1389 ترسیم گردید. به منظور بررسی علت بالا بودن نرخ مبتلایان ناشی از سرطان پستان در برخی از شهرستان ها، نقشه پراکندگی عناصر مس و سرب که بر روی سرطان پستان موثر هستند تهیه شد.
  یافته ها
  شهرستان های سنندج، سقز و مریوان به ترتیب با میزان بروز 59/9، 21/4 و 07/4 در هر صد هزار نفر در مناطق شایع بیماری قرار دارند. از آنجا که سطح معنی دار آماری آزمون t، 0001/0 به دست آمده است (05/0 p<)، با اطمینان 95٪ میزان بروز سرطان سینه در شهرنشین ها بیشتر از 4 برابر روستانشین ها است. مبتلایان زن (91/96٪) جامعه آماری را تشکیل داده اند.
  نتیجه گیری
  زنان جامعه شهری گروه در معرض خطر سرطان پستان در استان کردستان می باشند. وجود عناصر مس و سرب در منطقه می توانند به عنوان یکی از علل بروز بیماری و پیش آگهی، جهت مقابله با آن محسوب گردند. نتایج این مطالعه می تواند فرضیه هایی درباره عوامل خطر احتمالی سرطان پستان در استان کردستان ایجاد کند که اثبات آن مستلزم انجام مطالعاتی مکمل از طرف مسوولین می باشد.
  کلیدواژگان: جغرافیای پزشکی، سرطان پستان، مس، سرب، استان کردستان
 • علیرضا تقیان، مژگان انتظاری، صبا سپهوند، حسن هاشمی صفحات 473-485
  مقدمه
  یکی از بیماری های شایعی که امروزه عامل مهم مرگ و میر بوده و از نظر جغرافیای سلامت حائز اهمیت است، سرطان معده می باشد. این بیماری پراکندگی یکسانی در سراسر جهان ندارد و بیشتر در مناطق جنوب شرقی آسیا دیده می شود. سبک زندگی و آلودگی های محیطی از عوامل بروز این بیماری محسوب می شود. هدف از انجام این مطالعه، بررسی ارتباط بین نیترات آب آشامیدنی و شیوع سرطان معده در استان اصفهان بوده است.
  روش ها
  در مطالعه حاضر از داده های مربوط به بیماران مبتلا به سرطان معده و نیترات آب آشامیدنی استفاده شده است. تهیه نقشه پهنه بندی اطلاعات با نرم افزار GIS و تحلیل آماری آنها با نرم افزارهای SPSS و EXCEL انجام شده است.
  یافته ها
  کانون های اصلی بیماری در استان به ترتیب شهرستان های فریدن، سمیرم و فریدون شهر می باشد که مقایسه این کانون ها با غلظت نیترات آب آشامیدنی (مناطقی که نیترات بین 45- 20 میلی گرم در لیتر) نشان داد که این مناطق بر هم مطابق هستند ( با ضریب همبستگی 42%=r و 05/0= p ). این بیماری در مردان و عمدتا افراد بالای 75 سال شیوع بیشتری داشته است.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج به دست آمده، ارتباط معنی داری بین غلظت نیترات آب آشامیدنی و شیوع سرطان معده در مناطق مورد مطالعه وجود داشته است.
  کلیدواژگان: سرطان معده، نیترات، آب آشامیدنی، استان اصفهان
 • مهناز کلیشادی، گلناز اسلامیان، مژده قاسمی صفحات 486-495
  مقدمه
  هدف از برنامه کشوری بهداشت روان رسیدن به حداقل خدمات روانی برای همه مردم کشورمان تا سال 2000 بود. در سال 1367 طرح ادغام بهداشت روان درمراقبت های بهداشتی اولیه در شهرکرد و شهرضا که هدف آن بررسی اثربخشی ادغام بهداشت روان درنظام مراقبت های بهداشتی اولیه بود، به مرحله اجرا گذاشته شد. چون نتایج این بررسی، اثربخشی آن را نشان داد، درسال 1369 بهداشت روان به عنوان جزءنهم PHC اعلام گردید و به تدریج درکل کشورگسترش یافت. هدف این مطالعه بررسی شاخص های بیماریابی این برنامه از سال 85-80 و مقایسه آن ها با حد انتظار کشوری بود.
  روش ها
  مطالعه از نوع توصیفی مقطعی طولی بود. نمونه گیری به روش سرشماری وحجم نمونه شامل اطلاعات کلیه بیمارانی بود که طی سال های 85-80 تحت پوشش برنامه بهداشت روان قرار داشتند. این اطلاعات از طریق بررسی مستندات فرم استاندارد جمع آوری اطلاعات بیماران بهداشت روان کشوری وزارت متبوع صورت پذیرفت. در پایان هرسال نیز اطلاعات بیماران بهداشت روان همان سال جمع بندی گردید و نتایج با نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. دراین مطالعه بیماران شناسایی شده و تحت پوشش بهداشت روان (روانی شدید، روانی خفیف ، صرع ، عقب ماندگی ذهنی و سایر موارد) در هر سال، مشخص و با حد انتظار کشوری مقایسه شدند. 05/0>P-value به عنوان سطح معنی داری در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  وضعیت شاخص های بیماریابی روانی شدید از 248/1 به 46/2 درهزار، روانی خفیف از 96/9 به 5/17 درهزار، صرع از 15/3 به26/5 درهزار، عقب مانده ذهنی از 82/3 به86/5 درهزار و سایر اختلالات روانی عصبی از 79/2 به 28/4 درهزار درطی سال های 1380تا 1385 افزایش یافت که نسبت به حد مورد انتظار کشوری بالاتر بود.
  نتیجه گیری
  یافته های این پژوهش نشان داد که فراوانی بیماری خفیف روانی هم ازحد انتظار کشوری و هم نسبت به بیماری های شدید روانی، صرع، عقب ماندگی ذهنی و سایر اختلالات روانی عصبی بالاتر بود و لذا آموزش بیشتر بهورزان، افزایش سطح آگاهی مردم نسبت به علائم بیمارهای روانی و لزوم مراجعه به موقع به مراکز درمانی احساس می شود.
  کلیدواژگان: شاخص های بیماریابی، برنامه ادغام بهداشت روان، بیماری روانی خفیف و بیماری روانی شدید
 • حسین ابراهیمی پور، مرضیه محمدزاده، شمس الدین نیکنامی، حبیب الله اسماعیلی، علی وفایی نجار صفحات 496-504
  مقدمه
  ارتباط بیماری های دهان و دندان با عواقب نامطلوب بارداری ضرورت توجه بیشتر به وضعیت بهداشت دهان و دندان در زنان باردار را نشان می دهد. تئوری رفتار برنامه ریزی شده به عوامل اجتماعی در ایجاد رفتار توجه خاص نشان می دهد. پژوهش حاضر با هدف تعیین پیشگویی کننده های مراقبت های بهداشت دهان و دندان در مادران باردار شهر آشخانه بر اساس تئوری رفتار برنامه ریزی شده در سال 1392 انجام شده است.
  روش ها
  در این مطالعه تحلیلی- مقطعی، 150 نفر از مادران باردار شهر آشخانه با روش نمونه گیری آسان از مرکز بهداشتی درمانی شهری آشخانه انتخاب شدند. اطلاعات مربوط به عوامل تئوری رفتار برنامه ریزی شده در خصوص مراقبت های بهداشت دهان و دندان از طریق پرسش نامه گردآوری شده و با استفاده از آمار توصیفی و تحلیلی، به کمک نرم افزارspss 18 در سطح معنی دار 05/0 تحلیل شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که میانگین سنی مادران باردار مورد مطالعه 9/4 4/24 است و میانگین شاخصDMF مادران 2/2 16/5 بود. در این پژوهش همبستگی میان قصد رفتاری با سازه های تئوری رفتار برنامه ریزی شده مورد بررسی قرار گرفت.میان قصد رفتاری با آگاهی (403/0r=) ، با نگرش (369/0 r=)، با هنجارهای انتزاعی(415/0r=)، با کنترل رفتار درک شده (488/0r=) و با رفتار (399/0r=) ارتباط مستقیم و مثبتی مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  مطالعه حاضر کارایی تئوری رفتار برنامه ریزی شده را در پیشگویی اتخاذ مراقبت های بهداشت دهان و دندان در مادران باردار نشان داد. از این رو این تئوری می تواند به عنوان چارچوبی جهت طراحی و اجرای مداخلات آموزشی جهت کاهش پوسیدگی دندان استفاده شود و در دوران بارداری به حفظ سلامت مادر و کودک کمک نماید.
  کلیدواژگان: تئوری رفتار برنامه ریزی شده، بهداشت دهان و دندان، مادران باردار
 • مهدی محمد امینی، ندا خورشیدیان، علی اصغر اسداللهی شهیر، شروین، سادات هاشمیان اصفهانی، آرش نجیمی صفحات 505-512
  مقدمه
  مطالعه حاضر با هدف تعیین طرحواره های غالب و مقایسه ی طرحواره های ناسازگار اولیه در مبتلایان به اختلال شخصیت مرزی و افراد بهنجار انجام شده است.
  روش
  در این مطالعه مقطعی، از میان بیماران مبتلا به اختلالات شخصیت مرزی و افراد بهنجار شهر اردبیل، 90 نفر به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند (45 نفر در هر گروه). برای جمع آوری داده ها از فرم کوتاه پرسشنامه ی طرحواره ی یانگ و پرسشنامه چند محوری بالینی میلون استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS (Ver 17) و آزمون های آماری کای دو و تی مستقل استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج پژوهش نشان داد که بین طرحواره های ناسازگار اولیه در بیماران مبتلا به اختلالات شخصیت مرزی و افراد بهنجار تفاوت معنی داری وجود دارد. علاوه بر آن تفاوت معناداری در طرحواره های حوزه بریدگی و طرد، خود گردانی و عملکرد مختل، محدودیت های مختل، گوش به زنگی بیش از حد وبازداری (001/0>P) در دو گروه مورد مطالعه دیده می شود.
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج بدست آمده طرحواره های ناسازگار اولیه در بیماران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی ناکارآمد می باشند. بر این اساس با شناسایی طرحواره های فوق پیش از ابتلای فرد به اختلال شخصیت مرزی و اندازه گیری شدت این طرحواره ها و مشخص کردن الگوی طرحواره می توان راهبردهای مداخله ای مناسبی را در جهت کاهش این طرحواره به عمل آورد.
  کلیدواژگان: طرحواره های ناسازگار اولیه، اختلال شخصیت، اختلال شخصیت مرزی
 • امید صادقی، پروانه صانعی، آوات فیضی، عمار حسن زاده، احمد اسماعیل زاده، پیمان ادیبی صفحات 513-525
  مقدمه
  این مطالعه مقطعی به ارزیابی ارتباط بین مصرف غذاهای ادویه دار و سوءهاضمه عملکردی در گروهی از بزرگسالان ایرانی پرداخته است.
  روش ها
  در این مطالعه 4763 فرد بزرگسال مورد بررسی قرار گرفتند. برای ارزیابی مصرف غذاهای ادویه دار، از یک پرسش نامه ثبت عادات غذایی استفاده شد. هم چنین برای ارزیابی مشکلات گوارشی از پرسش نامه ی اصلاح شده Rome III که اعتبار آن قبلا مورد سنجش قرار گرفته بود، استفاده شد.
  یافته ها
  مصرف مکرر غذاهای ادویه دار با شانس بیشتر ابتلا به سوءهاضمه عملکردی مرتبط بود (OR: 1.64; 95% CI: 1.09-2.49). این ارتباط حتی پس از تعدیل عادات غذایی و شاخص توده ی بدنی معنی دار بود (OR: 1.66; 95% CI: 1.00-2.78). ارتباط مثبت معنی داری بین مصرف غذاهای ادویه دار با سنگینی پس از صرف غذا (OR: 1.76; 95% CI: 1.29-2.40) و سوزش سر دل (OR: 1.78; 95% CI: 1.30-2.44) دیده شد. ارتباط معنی داری بین مصرف مکرر غذاهای ادویه دار و سیری زودرس مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  مصرف بالای غذاهای ادویه دار ارتباط مستقیم معنی داری با ابتلا به سوءهاضمه عملکردی، سنگینی پس ازصرف غذا وسوزش سردل داشت.
  کلیدواژگان: غذاهای ادویه دار، سوءهاضمه عملکردی، سنگینی پس از صرف غذا، سیری زودرس
 • آذر طل، آق بابک ماهری التین تخماق، بهرام محبی، رویا صادقی صفحات 526-536
  مقدمه
  با توجه به اهمیت شناسایی ابعاد «احساس خوب داشتن (wellness) با دیابت، این مطالعه با هدف شناخت عوامل موثر بر ابعاد احساس خوب داشتن در بیماران دیابتی نوع 2 انجام شد.
  روش ها
  این مطالعه توصیفی- تحلیلی بر روی 621 بیمار دیابتی نوع 2 به روش نمونه گیری تصادفی ساده انجام شد. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسش نامه دو قسمتی بود. قسمت اول شامل سوالات دموگرافیک و قسمت دوم ،پرسش نامه استاندارد سنجش احساس خوب داشتن با دیابت بود. این پرسش نامه پس از ترجمه و باز ترجمه وتایید اعتبار و پایایی مورد استفاده قرارگرفت. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS نسخه 5/11 استفاده شد و نتایج در سطح کمتر از05/0معنی دار تلقی گردید.
  یافته ها
  میانگین نمره کلی احساس خوب داشتن 11±6/137 بود. بین جنسیت و بعد معنوی احساس خوب داشتن، بین سابقه خانوادگی و میانگین کلی احساس خوب داشتن، بین میزان تحصیلات و دوبعد فیزیکی و ذهنی، بین نوع درمان و میانگین کلی و ذهنی، بین میزان درآمد باسه بعد روانی، اجتماعی و ذهنی، ارتباط آماری معنی دار یافت شد. بین بعد معنوی و ذهنی با احساس خوب داشتن کل همبستگی مثبت معنی دار وجود داشت.
  نتیجه گیری
  فاکتورهای جنسیت، سابقه خانوادگی، میزان تحصیلات، نوع درمان ومیزان درآمد از عوامل موثر بر احساس خوب داشتن در بیماران دیابتی نوع 2، می باشد.
  کلیدواژگان: احساس خوب داشتن، دیابت نوع دو، بیمار
 • مهشید رفیعیان، احمد جمشیدی، اکبر حسن زاده، مریم شیخی صفحات 537-549
  مقدمه
  فرسودگی شغلی سندرمی روان شناختی مشتمل برسه محور خستگی هیجانی، مسخ شخصیت و احساس عدم کفایت شخصی می باشد، بهورزان به عنوان مراقبین سطح اول خدمات بهداشتی (Primary Health Care- PHC) در معرض انواع مشکلات جسمی و روانی می باشند، تحقیق حاضر با هدف «تعیین وضعیت فرسودگی شغلی در بهورزان شاغل در خانه های بهداشت مرکز بهداشت شماره یک اصفهان در سال 1392»جهت ارائه راهکار مناسب انجام گردید.
  روش ها
  این پژوهش یک مطالعه توصیفی-تحلیلی از نوع مقطعی است که بر روی تمامی بهورزان شاغل مرکز بهداشت شماره یک اصفهان (120نفر) در سال 1392 انجام گرفت، ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه ای شامل اطلاعات فردی، اطلاعات حرفه ای، و پرسش نامه مسلچ (Maslach) بود. پرسش نامه توسط بهورزان تکمیل و داده ها با استفاده از نرم افزار آماریSPSS نسخه 20 و آزمون های آماری ANOVA، ضریب همبستگی اسپیرمن، همبستگی پیرسون و آزمون تی مستقل تحلیل گردید.
  یافته ها
  نمره کلی فرسودگی شغلی در حد متوسط با میانگین (1/42) و انحراف معیار (7/14) بود. بین نمره فرسودگی شغلی در حیطه عاطفی و حیطه مسخ شخصیت (654/0 = r و 001/0 < P) و هم چنین حیطه عاطفی و حیطه کاهش موفقیت فردی (572/0 = r و 001/0 < P)و حیطه مسخ شخصیت وکاهش موفقیت فردی (693/0 = r و 001/0 < P) رابطه مستقیم وجود داشت. میانگین نمره فرسودگی شغلی کلی، بعد عاطفی و کاهش موفقیت فردی در زنان به طور معنی داری بیشتر از مردان بود (05/0 < P). سطح تحصیلات بهورزان با نمره فرسودگی شغلی در کل و در ابعاد مختلف رابطه معکوس داشت. با دور شدن محل سکونت بهورزان از خانه بهداشت فرسودگی شغلی در بعد عاطفی افزایش یافته است (04/=p).
  نتیجه گیری
  این مطالعه نشان داد که فراوانی و شدت فرسودگی شغلی در بهورزان مرکز بهداشت شماره یک اصفهان در حد متوسط بوده و از این میان، میزان فرسودگی شغلی در زنان بیشتر از مردان بوده است که از دلایل آن می توان به انجام همزمان وظایف شغل بهورزی و وظایف خانه و فرزندان که باعث افزایش میزان اضطراب و استرس شده وهم چنین بعد مسافت وعدم بهره مندی از تسهیلات ایاب و ذهاب برای تردد به محل کار اشاره نمود.
  کلیدواژگان: فرسودگی شغلی، بهورز، خانه، مرکز بهداشت شماره یک اصفهان
 • فرهاد فروهرمجد، زهرا محمدی، معصومه احمدوند، فرشاد فروهرمجد صفحات 550-563
  مقدمه
  یکی از عوامل زیان آور در بهداشت حرفه ای، مواجهه با صدا و ارتعاش می باشد. کنترل بهتر این عامل، مستلزم نرم افزاری است که با کنترل لحظه به لحظه از افزایش مخاطرات جلوگیری کند. لذا این پژوهش با هدف راه اندازی چنین سیستمی توسط نرم افزار labview (لب ویو) به منظور پایش لحظه ای صدا انجام گردید.
  روش ها
  این مطالعه از نوع تجربی است که توسط نرم افزار لب ویو، میکروفون و کارت تحلیل صدا انجام شد. اطلاعات به صورت فشار صدا از طریق میکروفون جمع آوری گردید و توسط کارت تحلیل صدا پردازش شد. سپس نتایج به صورت گراف یا پلات نمایش داده شد.
  یافته ها
  این نرم افزار شامل پانل جلو و پانل عقب می باشد که از این طریق می توان اطلاعاتی مانند شبکه توزین فرکانسی و سرعت پاسخ نرم افزار را مشخص نمود. پس از ورود اطلاعات، اندازه گیری دامنه و تراز فشار صوت، آنالیز طیفی، تراکم توان صوت و سایر مشخصات صدا امکان پذیر بود.
  نتیجه گیری
  از قابلیت های برنامه labview در بخش صدا می توان به اندازه گیری، آنالیز فرکانس و کنترل صوت اشاره نمود که در واقع مانند تراز سنج صوت یا آنالیزور صدا عمل می نماید. با توجه به قابلیت های ذکر شده، می توان از این نرم افزار در جهت آنالیز و پردازش صدا و ارتعاش به صورت یک سیستم مانیتورینگ استفاده نمود.
  کلیدواژگان: نرم افزار لب ویو، دامنه صوت، طیف صوت، شبکه توزین فرکانس
 • حسین کاردان یامچی، فیروز ولی پور، غلامحسین پورتقی، حبیب الله دهقان، محمد سالم، زهره جمالی صفحات 564-572
  مقدمه
  یکی از پیامدهای مهم انقلاب صنعتی در جهان، افزایش سطح شدت سر و صدای محیط کار است. این مقاله با هدف تبیین نقش و اهمیت میزان سطح سرو صدا در محیط کار دندان پزشکی، به بررسی میزان سر و صدای هندپیس یونیت ها و تجهیزات بخش های مختلف یکی از مراکز بزرگ دندان پزشکی شهر تهران پرداخته است.
  روش ها
  در این مطالعه توصیفی - مقطعی، تراز فشار صوتی در بخش های ترمیم، تشخیص، اطفال، پریو، جراحی فک، اندو و بخش CSR (Central Sterile Room) با استفاده از استاندارد 3744ISO و دستگاه صداسنج B Z K مدل 2237 در ناحیه شنوایی دندان پزشکان اندازه گیری شد.
  یافته ها
  نتایج مطالعه نشان می دهد که بالاترین میزان تراز فشار صوتی بین کلیه بخش های مورد مطالعه، در هندپیس آنگل یونیت های بخش اطفال مرکز دندان پزشکی بود که dB86 شبکه A به دست آمد. مقایسه تراز کلی فشار صوتی (LPT) در دستگاه های دندان پزشکی نشان داد که بیشترین میزان به دستگاه التراسونیک تعلق داشته که dB 8/96 شبکه A به دست آمد.
  نتیجه گیری
  نتایج پژوهش حاضر نشان داد که میانگین میزان سروصدای این مرکز بالا بوده و به عنوان یک عامل افت شنوایی کارکنان در معرض می باشد. در راستای جلوگیری از مشکلات ناشی از سر و صدا مانند افت شنوایی، اجرای درست و دقیق برنامه حفاظت شنوایی و استفاده از تجهیزات حفاظت فردی مناسب مورد نیاز می باشد.
  کلیدواژگان: سر و صدا، مرکز دندان پزشکی، یونیت، تراز فشار صوت
 • محمدحسین تقدیسی، توحید بابازاده، فریبا علیزاده، زهرا صدقی فرد، محمدرضا وفا، کمال اعظم صفحات 573-581
  مقدمه
  مصرف ناکافی میوه در دانش آموزان یک عامل خطر برای برخی از بیماری های مزمن مثل سرطان ها و بیماری های قلبی عروقی در بزرگسالی محسوب می شود. این مطالعه با هدف بررسی عوامل مرتبط با مصرف روزانه میوه در دانش آموزان پسر شهرستان چالدران انجام شده است.
  روش ها
  در این مطالعه مقطعی 184 دانش آموز ابتدایی به طور تصادفی از مدارس پسرانه انتخاب شدند و پرسش نامه مربوط به اطلاعات فردی، سازه های تئوری رفتار برنامه ریزی شده و وضعیت مصرف روزانه میوه را تکمیل کردند. اطلاعات پس از جمع آوری با SPSS نسخه 20 و آنالیزهای آماری همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون خطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که1/32% دانش آموزان 1 بار ،2/58% 2 بار ، 2/9% 3 بار و فقط 5/0% آن ها 4 بار در روز میوه مصرف می کنند. براساس آنالیز رگرسیون خطی، نگرش و هنجارهای انتزاعی قدرت پیش بینی کننده بیشتری برای قصد مصرف میوه (001/0P<،36F=، 19/0=) و هنجارهای انتزاعی و قصد رفتاری دارای قدرت پیش بینی کنندگی بیشتری برای مصرف میوه در دانش آموزان بودند (001/0P<،36F=، 36/0=).
  نتیجه گیری
  مصرف میوه در دانش آموزان کمتر از مقدار توصیه شده سازمان بهداشت جهانی است. هم چنین براساس یافته های این مطالعه بایستی در طراحی مداخلات آموزشی برای دانش آموزان ابتدایی بر متغیرهای قصدرفتاری و هنجارهای انتزاعی توجه بیشتری کرد.
  کلیدواژگان: میوه، تئوری رفتار برنامه ریزی شده، دانش آموزان ابتدایی
 • عبدالمطلب صید محمدی، قربان عسکری، سمیه اکبری، امیر شعبانلو، قدرت الله روشنایی، حلیمه الماسی صفحات 582-594
  مقدمه
  رنگزاهای مصنوعی از جمله آلاینده های زیست محیطی هستند که مصرف آن ها روز به روز در حال افزایش است. در این پژوهش تصفیه پذیری پساب های آلوده به رنگ راکتیو بلک 5 به روش انعقاد الکتریکی و انعقاد الکتریکی- شناورسازی در یک راکتور در مقیاس آزمایشگاهی با استفاده از الکترود آلومینیوم مورد مطالعه قرار گرفت.
  روش ها
  در این مطالعه یک راکتور الکتروکواگولاسیون فلوتاسیون در یک راکتور در مقاس آزمایشگاهی با حجم تقریبی 1 لیتر مجهز به 4 الکترود از جنس آلومینیوم با ابعاد 200*20*2 میلی متر مورد استفاده قرار گرفت. تاثیر پارامترهای بهره برداری نظیر pH محیط، شدت دانسیته جریان، زمان تماس، غلظت اولیه رنگ و شناورسازی مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که بیشترین کارایی فرایند انعقاد الکتریکی در حذف رنگ به میزان 81 % در محیط خنثی از نظر pH، دانسیته جریان mA/cm271/12 و غلظت رنگ mg/L 100 حاصل شد. نتایج دیگر این مطالعه حاکی از تاثیرگذاری بیشتر فرایند توام انعقاد الکتریکی- شناورسازی در مقایسه به فرایند انعقاد الکتریکی در حذف رنگ در شرایط بهینه بهره برداری بود.
  نتیجه گیری
  فرآیند اانعقاد الکتریکی و انعقاد الکتریکی- شناورسازی با کاربرد الکترودهای آلومینیوم می تواند فرایندی امیدوارکننده برای حذف رنگ باشد.
  کلیدواژگان: انعقاد الکتریکی، شناورسازی، حذف، رنگ راکتیو بلک 5، الکترود آلومینیوم
 • محمد مهدی محبی، شیرین بخشی نیا، امید کلات پور صفحات 595-603
  مقدمه
  علیرغم طرحریزی جهت فعالیت های عادی، بسیاری از سازمان ها فاقد طرحریزی نظامند مدیریت شرایط اضطراری هستند. سازمان ها باید برای بحران ها دارای اهداف و راهبردهای از پیش تعریف شده باشند. با تعریف اهداف و راهبردهای شرایط اضطراری، بسیاری از ابهامات پاسخ برطرف شده و مسوولیت ها، هدایت و رهبری به خوبی انجام خواهند شد.
  روش ها
  با استفاده از روش دلفی، فهرستی از نقاط ضعف و قوت درونی و فرصت ها و تهدیدات بیرونی در سیستم های پاسخ اضطراری تهیه شد. سپس برای نقاط ضعف و قوت درونی و فرصت ها و تهدیدات بیرونی، آنالیز (SWOT یا strengths، weaknesses، opportunities، and threats) انجام شد و راهبردهای مناسب استخراج شد. راهبردها در سه گزینه خلاصه شدند و در مرحله بعد با استفاده از روش (AHP یا Analytic Hierarchy Process) ، گزینه ارجح انتخاب شد.
  یافته ها
  برای سازمان مورد مطالعه، راهبرد تطبیقی مناسب ترین راهبرد مدیریت بحران بود. راهبرد پاسخ اشتراکی در شرایط اضطراری به عنوان راهبرد تطبیقی در نظر گرفته شد. در این راهبرد سعی می شود با رفع نقاط ضعف داخلی، از فرصت های موجود خارجی استفاده شود.
  نتیجه گیری
  همانند شرایط عادی سازمان، باید اهداف و راهبردهای سازمان در شرایط اضطراری تعریف و مدون شوند. بهتر است این استراتژی ها با روش های ساختارمند انتخاب شده و به صورت مداوم به روز شوند.
  کلیدواژگان: راهبرد، مدیریت بحران، شرایط اضطراری، SWOT، AHP
 • رسول رضایی، مریم میرلوحی، محمدرضا مرآثی، مرضیه وحیددستجردی صفحات 604-612
  گزارشهای پراکنده در کشور مبنی بر تقلب استفاده از رنگ مصنوعی تارتارازین به جای زعفران در آبنبات های سنتی ( نبات و پولکی ) ضرورت انجام مطالعه ارزیابی خطر دریافت تارتارازین از طریق مصرف این دو شیرینی را ایجاب می کند. لذا پژوهش حاضر با هدف ازریابی خطر دریافت این رنگ ، طی یک مطالعه توصیفی میزان مواجهه با تارتارازین را از طریق نقشه مصرف این دو شیرینی در استان اصفهان و حضور و غلظت آلودگی نمونه های تهیه شده از این استان تعیین نمود.
  روش بررسی
  در این مطالعه تعداد 500 پرسشنامه از طریق مدارس استان در اختیار خانواده ها مرکز استان و تعدادی از شهرستان ها قرار گرفت و اطلاعاتی در مورد وضعیت دموگرافیکی و میزان مصرف نبات و پولکی جمع آوری شد. برای بررسی میزان رنگ تارتارازین . تعداد 35نمونه نبات و پولکی طبق دستور العمل استاندارد 740باروش کروماتوگرافی لایه نازک مورد آزمایش قرار گرفت. از روش اسپکتروفتومتری جهت اندازه گیری کمی نمونه ها استفاده شد. در نهایت نتایج بدست آمده در نرم افزار SPSS مورد آنالیز آماری قرار گرفتند.

  یافته ها
  آلودگی به رنگ تارترازین تنها در سه نمونه پولکی (12%) مشاهده شد و نمونه های نبات عاری از این رنگ بود. غلظت رنگ در نمونه های مثبت حداکثر 1 میکروگرم محاسبه گردید. با توجه به میانگین وزن افراد مورد مطالعه (67 کیلوگرم) بیشینه دریافتی روزانه تارترازین در یک فرد 07/ میکروگرم به ازا هرکیلوگرم وزن بدن میباشد که نسبت به حد قابل قبول دریافت( تعیین میلی گرم) مقدار بسیار ناچیزی است.
  نتیجه گیری
  شیوع کم تقلب استفاده از تارتارازین در کل نمونه ها احتمالا ناشی از تدوام کنترل این تقلب توسط سازمان های ناظر به خصوص معاونت غذا و داروی استان اصفهان می باشد. شیوع آلودگی بالاتر در نمونه های پولکی و دریافت روزانه دو برابری این محصول نسبت به نبات در جامعه نشان می دهد که اگر چه خطر دریافت تارتارازین از طریق مصرف این دو آب نبات سنتی در حال حاضر اقدام جدید قانونی در مدیریت خطر را طلب نمی کند اما پولکی سهم بیشتری در انتقال این رنگ در رژیم غذایی ایرانی دارد.
  کلیدواژگان: خطر، تارترازین، نبات، پولکی، اصفهان
 • احمد حداد خوشکار، توحید جعفری کشکی، بهزاد مهکی صفحات 613-626
  مقدمه
  در ایران سرطان سینه با بروز استاندارد شده ی سنی 25/28 در رتبه ی اول سرطان زنان قرار دارد. با توجه به روند پیر شدن جمعیت و سیر صعودی سرطان در ایران، اهمیت پیشگیری از سرطان و وجود پراکندگی سرطان ها در مناطق مختلف کشور، شناسایی مناطق دارای بروز بالای سرطان سینه و آگاهی از وضعیت پراکندگی و نقش مهم ترین عوامل خطر بالقوه ی این سرطان با استفاده از مدل های پیشرفته ی آماری ضروری می باشد.
  روش ها
  در این مطالعه ی کاربردی اکولوژیک، جامعه مورد مطالعه، تمام بیماران مبتلا به سرطان سینه بین سال های 1384 تا 1387 در ایران می باشند. عوامل خطر: مصرف سیگار، مصرف میوه و سبزیجات، فعالیت فیزیکی، اضافه وزن و وضعیت اقتصادی-اجتماعی می باشد. جهت برآورد خطر نسبی سرطان سینه، از مدل های گاما-پوآسن، لگ نرمال و (BYM یا Besag،York، Mollie) استفاده شد.
  یافته ها
  تعداد کل سرطان سینه ثبت شده در سال های1384 تا 1387 درایران 25152 مورد بوده است. از میان مدل های استفاده شده، مدل BYM تعدیل نشده بهترین برازش را داشت. بدون تعدیل اثر عوامل خطر، استان های اصفهان و یزد و تهران بیشترین خطر بروز سرطان سینه و سیستان و بلوچستان و چهارمحال و بختیاری کمترین میزان خطر ابتلا را دارند. با تعدیل عوامل خطر، استان های خراسان رضوی، خرم آباد و همدان بیشترین خطر بروز سرطان سینه و استان های اردبیل و کهگیلویه و بویراحمد، کمترین خطر بروز را دارند. ارتباط مستقیم معنی داری بین سرطان سینه و شاخص توسعه انسانی مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  با توجه به برازش بهتر مدل BYM، توصیه می شود در مطالعات آینده از مدل BYM استفاده شود و با توجه به معنی داری متغیر شاخص توسعه انسانی، در مطالعات مشابه این متغیر در نظر گرفته شود. این مطالعه نشان داد که استان های اصفهان، یزد و تهران دارای بیشترین خطر بروز سرطان سینه می باشند.
  کلیدواژگان: نقشه بندی بیماری، سرطان سینه، شاخص توسعه انسانی، مدل BYM
 • مهسا سعادتی صفحات 627-637
  مقدمه
  در مطالعات جمعیتی مقوله باروری جایگاه ویژه ای دارد. باروری یکی از رویدادهای طبیعی جمعیت و از عناصر مهم رشد آن می باشد. در تبیین عوامل موثر بر باروری عوامل متعدد اقتصادی، سیاسی و فرهنگی نقش دارند که محققان جمعیت شناسی در حوزه باروری به هر یک از این ابعاد، از جهات مختلف پرداخته اند. هدف از مطالعه حاضر بررسی عوامل موثر روی تعداد فرزندان زنده به دنیا آمده، به عنوان یکی از شاخص های تعیین کننده باروری، با استفاده از رگرسیون پواسن است.
  روش ها
  405 زن 15-49 ساله حداقل یک بار ازدواج کرده استان سمنان در سال 1391 با روش نمونه گیری طبقه بندی تصادفی انتخاب و با استفاده از پرسش نامه ساختار یافته بررسی شدند. به منظور مدلسازی تعداد فرزندان زنده به دنیا آمده بر روی محل تولد، سطح تحصیلی، وضعیت شغلی و نوع ازدواج زنان از مدل رگرسیون پواسن و به منظور برازش مدل از نرم افزار SPSS 17 استفاده شد.
  یافته ها
  از میان چهار متغیر پیش بین محل تولد، سطح تحصیلی، وضعیت شغلی و نوع ازدواج، تنها دو متغیر محل تولد و وضعیت تحصیلی بر روی تعداد فرزندان به دنیا آمده تاثیر معنی دار داشتند (001/0>p-value). زنان متولد روستا و با تحصیلات زیردیپلم تعداد فرزندان بیشتری نسبت به زنان متولد شهر و با تحصیلات دیپلم و بالاتر داشتند.
  نتیجه گیری
  از آن جا که متغیر تعداد فرزندان زنده به دنیا آمده، متغیری شمارشی و گسسته است، استفاده از رگرسیون پواسن برای مدلسازی آن، مدلی کاراتر از رگرسیون خطی ارائه می دهد.
  کلیدواژگان: باروری، تعداد فرزندان زنده به دنیا آمده، رگرسیون پواسن
 • منیرالسادات تبعیدیان، میترا امین صدری، امینه آقابابایی، انسیه طاهری، علی فاتحی زاده، مختار مهدوی، بیژن بینا، محمد مهدی امین، افشین ابراهیمی صفحات 638-649
  مقدمه
  هدف از این مطالعه بررسی حذف نیترات با استفاده از زئولیت طبیعی کلینوپتیلولیت اصلاح شده و اصلاح نشده، ازمحلول های آبی می باشد.
  روش ها
  در این مطالعه، با توجه به راندمان پایین حذف توسط زئولیت اصلاح نشده، ازکلرید روی و فروسولفات برای اصلاح جاذب استفاده شد. پارامترهای مورد مطالعه pH (12-1)، زمان تماس (186-2 دقیقه)، غلظت نیترات (mg/l100-50) و دوز جاذب ( g/l20-5) بودند.
  یافته ها
  راندمان حذف نیترات توسط زئولیت اصلاح نشده در حدود 40% بود، بنابراین در آزمایشات بعدی، زئولیت اصلاح شده به عنوان جاذب مورد استفاده قرار گرفت. شرایط مطلوب حذف نیترات برای زئولیت اصلاح شده با کلرید روی و فروسولفات در 5 و 3pH=، زمان تماس 66 و 66 دقیقه، دوز جاذب g/l 15 و 20 و غلظت اولیه نیتراتmg/l 100 و 50، به دست آمد. حداکثر حذف نیترات به ترتیب 82/78٪ و 82/90٪ به دست آمد. فرآیند جذب توسط زئولیت اصلاح شده با کمک کلریدروی از ایزوترم فروندلیچ و با کمک فروسولفات از ایزوترم لانگمیر تبعیت می کند.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد که زئولیت اصلاح شده به دلیل جایگاه های مختلف جذب، ساده بودن سیستم و کارایی بالای حذف نسبت به زئولیت اصلاح نشده، در حذف نیترات از محلول های آبی کارآمدتر می باشد. بنابراین در غلظت های بالای نیترات مناسب ترین جاذب زئولیت اصلاح شده با کلرید روی بوده، در حالی که در غلظت های کم نیترات، زئولیت اصلاح شده با فروسولفات بالاترین کارایی حذف را نشان داد.
  کلیدواژگان: زئولیت کلینوپتیلولیت، نیترات، محلول های آبی، کلرید روی، فروسولفات
 • حسن خرسندی، فراز فتحی، بلال امامی فر، حمزه شعبانی صفحات 650-658
  مقدمه
  لزوم ارتقای کیفیت پساب لاگون ها یکی از اولویت های زیست محیطی طرح های فاضلاب است. لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی عملکرد صافی دانه درشت با جریان افقی در بهبود پارامترهای جامدات معلق، اکسیژن مورد یاز شیمیایی، کدورت و کلیفرم مدفوعی در پساب خروجی از زلالساز لاگون های با هوادهی به منظور تامین استانداردهای ملی صورت گرفت.
  روش ها
  این مطالعه تجربی در مقیاس پایلوت در محل تصفیه خانه فاضلاب شهر بوکان انجام شد. طراحی، ساخت و نصب پایلوت صافی دانه درشت با جریان افقی بر اساس رهنمودهای وجلین صورت گرفت. عملکرد صافی در سه نرخ 5/0، 1 و 5/1 مترمکعب بر مترمربع در ساعت در حذف جامدات معلق، اکسیژن مورد نیاز شیمیایی، کدورت و کلیفرم مدفوعی پساب خروجی از زلالساز لاگون های با هوادهی مورد بررسی قرار گرفته و نتایج حاصله، با آنالیز کوواریانس (ANCOVA) به وسیله نرم افزار SPSS 16 مورد تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  میانگین پارامترهای جامدات معلق، اکسیژن مورد نیاز شیمیایی، کدورت و کلیفرم مدفوعی پساب خروجی از صافی دانه درشت با جریان افقی در نرخ های مختلف فیلتراسیون اختلاف معنی داری داشتند (001/0 P<). بر این اساس، صافی دانه درشت با جریان افقی در بارگذاری بهینه 5/0 مترمکعب بر مترمربع در ساعت، مقدار کل جامدات معلق، اکسیژن موردنیاز شیمیایی و کدورت پساب زلالساز لاگون های با هوادهی را به طور میانگین به ترتیب به mg/L 21، mg/L 35 و NTU 33/8 کاهش داد.
  نتیجه گیری
  صافی دانه درشت با جریان افقی به دلیل راندمان مطلوب و راهبری آسان، می تواند به عنوان گزینه مناسب برای ارتقای کیفیت پساب زلالساز لاگون های با هوادهی جهت تامین استاندارهای ملی مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: پساب، صافی درشت دانه با جریان افقی، فاضلاب، لاگون با هوادهی
 • مسعود ریسمانچیان، سمیرا برکات، نیما خوش ذات، رضا کشاورزی صفحات 659-670
  مقدمه
  یکی از مهم ترین آلاینده های محیط زیست در پساب صنایع، رنگ می باشد که برای انسان خطرناک بوده و محیط زیست را آلوده می نماید. هدف از این پژوهش، تعیین فعالیت فتوکاتالیستی تیتانیم دی اکسید (TiO2) ترکیب شده با زئولیت در حذف رنگ سافرانین در فاز آبی بود.
  روش ها
  نانوذرات TiO2 به روش سل- ژل تولید گردید و ml 5/2 سل- ژل بر روی زئولیت پوشش داده شد. رنگ سافرانین قرمز به عنوان آلاینده مدل انتخاب گردید. آزمایشات با استفاده از دستگاه میکروسکوپ الکترونی رویشی (Scanning Electron Microscopy) و دستگاه پراش پرتو X (X-ray diffraction) جهت تعیین ساختار و مورفولوژی TiO2 انجام شد. تغییرات شدت رنگ توسط دستگاه اسپکتروفتومتر در طول موج 518 نانومتر اندازه گیری شد. تاثیر پوشش دهی TiO2 بر روی زئولیت، شدت UV، غلظت اولیه رنگ و نوع بستر فتوکاتالیست در راندمان فتوکاتالیستی مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج XRD نانوذرات TiO2 دارای دو فاز آناتاز (5/80%) و روتایل (5/19%) بود و یکنواختی نانوذرات در تصاویر SEM آشکار بود. راندمان حذف TiO2 پوشش داده شده بر روی زئولیت بیشتر از فقط پوشش TiO2 بود. با افزایش شدت تابش UV از w/m2 4/2 به w/m2 9/3 سبب افزایش راندمان فتوکاتالیستی شد و زمانی که غلظت رنگ سافرانین قرمز از mg/L 10 به mg/L 50 افزایش می یافت راندمان از 61/91% به 91/77% کاهش یافت. بستر متحرک فتوکاتالیست TiO2/Zeolite نیز دارای راندمان بالاتری نسبت به بستر ثابت فتوکاتالیست بود.
  نتیجه گیری
  فتوکاتالیست TiO2/Zeolite برای حذف رنگ سافرانین قرمز در فاز آبی بسیار موثرتر از فتوکاتالیست TiO2 است، به عبارت دیگر پوشش دادن TiO2 بر روی زئولیت، راندمان حذف رنگ از محیط آبی را افزایش می دهد. در مواردی که کدروت عمده ترین مانع در استفاده از فتوکاتالیست TiO2/Zeolite با بستر متحرک در تصفیه آب می باشد، پیشنهاد می شود از فتوکاتالیست با بستر ثابت، به علت عدم ایجاد کدروت در آب، استفاده شود.
  کلیدواژگان: نانوذرات TiO2، زئولیت، فتوکاتالیست، پرتو فرابنفش، رنگ سافرانین قرمز
|
 • Mahsa Mansorian, Hamid Reza Marateb Pages 445-458
  Background
  Nowadays, computer-aided diagnosis systems are widely used in medicine. These systems could assist medical doctors in early correct diagnosis of diseases. The performance of such systems must be correctly assessed. In this paper, the performance criteria of these diagnosis systems are taken into account.
  Methods
  The diagnosis error of such systems was estimated based on the gold standard data using measures such as Sensitivity, Specificity, Accuracy, Precision, Area Under curve ROC (receiver operating characteristic), F-measure, Matthews correlation coefficient , etc. The advantages and disadvantages of those criteria were also discussed. Then, the performance of two Coronary Artery Disease diagnosis systems was assessed. The statistically significant superior method was identified using the McNemar’s test.
  Findings: Since the analyzed dataset was balanced, the overall performance of the diagnosis methods was assessed using the accuracy measure. The accuracy of the methods was 84% and 86%, respectively. The entire systems were not reliable since Type I error (Alpha) was not less than 0.05. However, the second system had acceptable statistical power (>80%). The diagnosis performance of those systems was “very good” (0.8
  Conclusion
  The performance of the diagnosis systems must be assessed using the proper methods and criteria. Using different suitable performance measures, it is possible to assess the diagnosis performance of such systems in details.
  Keywords: Computer, Aided Diagnosis, Data Mining, Pattern Recognition, Validation
 • Afagh Kazemi, Omid Eskandari, Mohammad Mehdi Amin, Parvin Nesaee Pages 459-472
  Background
  Cancer is one of the mankind`s chronic diseases that various factors play a role in its creation. The aim of the current study was to investigate the geographic distribution of breast cancer in the Kurdistan province and identify the high risk areas andnatural geographic factors effective in its incidence.
  Methods
  It was a descriptive - sectional study in which the research data was analyzed using SPSS software, and charts, statistical t-tests and variance analysis was used for comparison and the distribution map of breast cancer in the province was prepared using Geographic Information System (GIS) software, version9.3 during the years 2006 to 2010. In order toinvestigate the cause ofthe highrates of breast cancer patients in some cities,Cu and Pb distribution map was prepared which affectbreastcancer.
  Findings: Sanandaj, Saghez and Marivan citieshave theincidence rates of 9.59, 4.21and4.07perhundred thousand people, respectively and are considered as the common areas. Sincethe significance level of the statistical t-test obtained was 0.0001(p
  Conclusion
  Urban society women are the groupat risk forbreastcancer in the Kurdistan province. Existence of Cu and Pb in the region can be one of the causes of the disease and also they can be a prognosis in order to deal with the disease. The results of this studycan provide hypotheses about the possible risk factors for breast cancer in the province; to proof this we need complementary studies done by the authorities in the future.
  Keywords: Medical Geography, Breast Cancer, Cu, Pb, Kurdistan Province
 • Ali Reza Taghian, Mozhgan Entezari, Saba Sepahvand, Hassan Hashemi Pages 473-485
  Background
  Medical geography is one of the sciences that geography topics related to health and disease using quantitative and qualitative methods is studied cartography, statistical analysis, one of the diseases that are prevalent today gastric cancer.
  This disease worldwide, and more equal distribution in Southeast Asia can be seen, the rate of future generations of immigrants to learn the risk increases that may be due to the impact of environmental pollution on the incidence of this disease. The need for special attention to environmental causes increased prevalence of disease in the world, especially Iran confirmed.
  Methods
  In this study, two types of patients with gastric cancer and nitrate in drinking water is used,for Mapping information for mapping and GIS software was used to analyze the statistical software SPSS and EXCEL.
  Findings: The main focus of the city in the province of Frieden, the city Semirom and Ferydonshahr. The comparison of these centers are centers of nitrate in drinking water (nitrate areas between 45 to 20 Mg/l) showed These areas are based on the correlation and regression coefficients are positive, with R =42% and P = 0.05 , respectively. The disease is more prevalent in people over 75 years and men.
  Conclusion
  According to the results obtained in this study and studies Nitrate in drinking water can cause an increased risk of gastric cancer, especially in the older people.
  Keywords: Gastric Cancer, Geography, Medicine, Drinking Water Nitrate, Isfahan Province
 • Mahnaz Kelishadi, Golnaz Eslamian, Mozhdeh Ghasemi Pages 486-495
  Background
  The purpose of the national mental health program was to provide minimum psychological services to all Iranian people by the year 2000. In 1988 the integrated mental health program in primary health care was conducted in Shahrekord and Shahreza. The aim of this project was to evaluate the effectiveness of integrating mental health program in health system. Because of the positive results of the study, mental health program was declared as the ninth element of PHC in 1990 and was gradually spread across the country. The aim of this study is to assess the patient finding indicators between 2001 and 2006 and compare them with the national expected limit.
  Methods
  This study was a longitudinal cross-sectional study. Sampling method was census and the sample size included the information of all patients who were under the mental health program during the years 2001 to 2006. This information was collected through evaluating standard form documentations for information of the mental health patients (No.102). At the end of each year, that year's information of mental health patients was categorized and, then, the results were analyzed by SPSS software. In this study, the patients were identified (severe and mild psychological disorders, epilepsy, mental retardation and other cases) and then compared with the national expected limit. Less than 0.05 P-value was considered as significant level.
  Findings: Patient-finding indicators for severe mental disorder increased from 1.248to 2.46 per thousand, mild disorders from 9.96 to 17.5, epilepsy cases from 3.15 to 5.26, mental retardation from 3.82 to 5.86, and other psychological disorders from 2.79 to 4.28 between the years 2001 and 2006 which is more than the national expected limit.
  Conclusion
  The results of this study showed that the case finding of mild mental patients is higher than both the national expected limit and severe mental illness, epilepsy, mental retardation or other mental disorders, which requires more training of health workers, increasing the awareness of people about the symptoms of mental disorders and on time refers to medical centers.
  Keywords: Case Finding Indicators, Integrated Mental Health Program, Mild, Severe Mental Disorder
 • Hossein Ebrahimipour, Marzieh Mohamadzadeh, Shamsodin Niknami, Habibollah Ismaili, Ali Vafaii Najjar Pages 496-504
  Background
  The relationship between periodontal disease and adverse pregnancy outcomes according to the status of oral health in pregnant women is evident. The theory of planned behavior is one of the few theories that social factors on behavior indicates that special attention.
  The main theory of the cause of behavior, knows the intention to perform that behavior. Intention is affected by attitude toward the behavior, subjective feeling of control over one's behavior on the behavior (in terms of ease or difficulty of the work ) is.The present study aimed to determine the predictive value of oral health care for pregnant women Ashkhaneh city was based on the theory of planned behavior.
  Methods
  In this cross-sectional study, 150 pregnant mothers in Ashkhaneh city a sampling of urban health center Ashkhaneh selected. Scale of the theory of planned behavior regarding oral health care were collected through questionnaires. The data were analyzed using the software spss 18.
  Findings: The results showed that the average age of mothers in the study 24/4 ± 4/9 and the average maternal DMF index was 5.16± 2.2.
  In this study, the correlation between behavioral intention were studied by structural theory of planned behavior. Between behavioral intention and awareness (r = 0/403), and attitude (r = 0 / 369), subjective norms(r = 0/415), and perceived behavioral control, (r = 0/488) and the behavior of the (r= 0/399 ) found a positive correlation.
  Conclusion
  This theory of planned behavior in the prediction of performance measures of oral health care to pregnant women showed. Thus, this theory can be used as a framework for designing and implementing educational interventions for reducing dental caries should be used during pregnancy to help maintain the health of mother and child.
  Keywords: Theory of Planned Behavior, Oral Health, Pregnant Women
 • Mehdi Mohammad Amini, Neda Khorshidian, Ali, Asghar Asadollahi Shahir, Shervin, Sadat Hashemian, Esfahani, Arash Najimi Pages 505-512
  Background
  The purpose of the present study was to determine the dominant schemas and comparison of early maladaptive schemas in borderline personality disorders patients and normal individuals.
  Methods
  In this cross sectional study, 90 borderline personality disorders patients & normal individuals have been chosen (45 in each group). Collecting information tool was the short form of the Young Schema Questionnaire and Millon Clinical Multiaxial Inventory. After collecting information, data were analyzed using chi-square and independent T-test.
  Findings: Our findings indicated that there is a significant difference between early maladaptive schemas in borderline personality disorders patients and normal individuals. Also, The borderline personality disorders group had significantly higher scores on most maladaptive schemas with the Disconnection and Rejection, Impaired Autonomy, Impaired Limits (P
  Conclusion
  This study showed that the early maladaptive schemas are inefficient on the borderline personality disorders patients. With the identification early maladaptive schemas before getting a borderline personality disorder and Measurement of the schemas, can be done an appropriate intervention strategies to reduce the scheme.
  Keywords: Early Maladaptive Schema, Personality Disorders, Borderline Personality
 • Omid Sadeghi, Parvane Saneei, Awat Feizi, Ammar Hassanzadeh Keshteli, Ahmad Esmaillzadeh, Peyman Adibi Pages 513-525
  Background
  This cross-sectional study was undertaken to assess the association between spicy foods consumption and functional dyspepsia (FD) in a large population of Iranian adults.
  Methods
  In this cross-sectional study, we assessed spicy foods consumption of 4763 Iranian adults by the use of a dietary habit questionnaire. A modified validated version of the Rome III questionnaire for assessment of gastrointestinal health was applied.
  Findings: Frequent consumption of spicy foods was associated with greater odds (OR: 1.64; 95% CI: 1.09-2.49) of having FD. This relationship was significant even after adjustment of diet-related practices and BMI (OR: 1.66; 95% CI: 1.00-2.78). There was a significant positive association between spicy foods consumption with postprandial fullness (OR: 1.76; 95% CI: 1.29-2.40) and epigastric pain (OR: 1.78; 95% CI: 1.30-2.44). However, no significant relationship was observed between frequent spicy food consumption and early satiation.
  Conclusion
  High consumption of spicy foods was associated with greater odds of FD, frequent postprandial fullness and epigastric pain.
  Keywords: Spicy Foods, Functional Dyspepsia, Postprandial Fullness, Early Satiation, Epigastric Pain
 • Azar Tol, Agh Babak Maheri Altin Taghmagh, Bahram Mohebbi, Roya Sadeghi Pages 526-536
  Background
  Importance of identifying wellness with diabetes, this study aimed at determining wellness and its dimensions with type 2 diabetic patients.
  Methods
  This descriptive –analytical study performed among 621 patients with type 2 diabetes and using simple sampling method. The instrument was a two part questionnaire. In the first part were questions about sociodemoghraphic characteristics followed by second part which was standard questionnaire related to wellness and diabetes. This questionnaire translated and back translated and achieved validity and reliability. With the intention of data analysis, descriptive statistics were conducted. Significant level assumed at 0.05.
  Findings: Mean score of total wellness was 137.6± 11. There were significant associations between gender and spiritual dimension, between family history and total wellness score, between educational level and physical and mental dimensions, between type of treatment and total wellness score and intellectual dimension with family income with mental, social and intellectual dimensions.
  Conclusion
  Gender, family history, education level, income level, type of treatment factors is affecting emotional well-being in patients with type 2 diabetes.
  Keywords: Wellness, Type 2 diabetes, Patients
 • Mahshid Rafieian, Ahmad Jamshidi, Akbar Hasanzadeh, Maryam Sheikhi Pages 537-549
  Background
  Psychological burnout syndrome based organization consisting of emotional exhaustion, depersonalization, and reduced personal accomplishment. Health workers as frontline troops (Primary Health Care- PHC) with the mission of promoting public health are exposed to a variety of physical and psychological problems. This research aims to "determine the status of burnout in health care personnel working in the homes of a number of health center in 2013" was conducted to provide an appropriate.
  Methods
  This study is a descriptive - cross-sectional analysis of 120 health workers employed - Esfahan 1health center was conducted. Data were collected with a questionnaire including personal information, professional information, questionnaire, Maslach (Maslach), respectively. Data were analyzed for statistical software SPSS version 20, SPSS Pearson, T-independent, analysis of variance and Spearman correlation were used.
  Findings: The resulting score was moderate in all dimensions of burnout (mean= 42.1 and Standard deviation =14.7). Depersonalization dimensions of burnout in the emotional domain scores (P
  Conclusion
  This study showed that the prevalence and severity of burnout among health workers Health Center, a number of medium but Burnout in women than in men, the reason can be simultaneously performed tasks and home tasks, jobs, health workers and children which increases the level of anxiety and stress as well as distance and lack of access to transportation facilities for commuting to work on.
  Keywords: Burnout, Health Worker, Health Houses, Esfahan 1 Health Center
 • Farhad Forouharmajd, Zahra Mohammadi, Masoumeh Ahmadvand, Farshad Forouharmajd Pages 550-563
  Background
  One of the harmful factors in the field of occupational health is exposure to noise and vibration. Better control of hazardous agent requires robust and efficient software that prevents the increased risk with real-time control. Therefore, this study was conducted with the aim of setting a system using labview software to monitor the sound momently.
  Methods
  The research is an experimental study that was doing by using Labview software, microphones and sound analyzer card. Environmental information collected as sound pressure level via microphones and then processed by the sound analyzes card. The information showed by software as a graph or plot in the next step.
  Findings: This software is including the front panel, back panel and connector panel that with these panels can be determined information such as various frequency weighting and time weighing. After entering the information, can be specified the sound pressure level, sound amplitude, power spectrum, power spectral density and other sound characteristics.
  Conclusion
  Labview programming capabilities in the field of sound can be referred to the measurement of sound, frequency analysis and sound control that actually the software acts like a sound level meter and sound analyzer. According to the mentioned features, you can use this software to analyze and process sound and vibration as a monitoring system.
  Keywords: Labview Software, Sound Amplitude, Power Spectrum, Frequency Weighting
 • Hossein Kardan Yamchi, Firouz Valipour, Gholamhossein Pourtaghi, Habibollah Dehghan, Mohammad Salem, Zohreh Jamali Pages 564-572
  Background
  One of the important consequences of the Industrial Revolution, increasing the intensity level of workplace noise. Aim of this paper to explain the role and importance of the noise level in the dental workplace, to has been Evaluate of dentistry noise exposure, dental unit hand piece noise level and the different part equipment of the great centers of Dentistry, Tehran.
  Methods
  In this cross - sectional study, Sound pressure level(SPL) were measured using B&K noisemeter models 2237 in the hearing zone of dentists at restoration parts, diagnostics, pediatrics, periodontics, oral surgery, endodontics and the CSR parts. The average sound pressure level means were measurement using the ISO 3744 standard.
  Findings: The results show that the highest levels of sound pressure level (dB) among all studied parts were pediatric Ángel hand piece that was obtained 86 dB. Comparison of sound pressure level (LPT) showed the Maximum amount belonging to ultrasonic devices that was obtained 96.8dB.
  Conclusion
  The results of this study showed that the average noise level is high and as an important risk factor for hearing loss in exposed personals. In order to avoid problems caused by noise, such as hearing loss and use of suitable PPE is required accurate performance of hearing conservation program.
  Keywords: Noise, Ddental Center, Unit, Sound Pressure Level, Hand Piece
 • Mohammed Hossein Taghdisi, Towhid Babazadeh, Fariba Alizadeh, Zahra Sedghifard, Mohammed Reza Vafa, Kamal Azam Pages 573-581
  Background
  Inadequate consumption of fruits in students is as a risk factor for some diseases such as cancers and cardiovascular in adulthood. The purpose of this study was to survey associated with the fruit daily consumption in elementary student based on the theory of planned behavior (TPB) in Chalderan.
  Methods
  In this study were selected randomly 184 students from elementary school boys and completed questionnaires related to demographic data, structures the theory of planned behavior and daily consumption of the fruits of the data gathering were analyzed with SPSS version 20 and statistical analysis of correlation and Linear Regression.
  Findings: The results showed that mean 1.32 of the students 1 time, 2.58 of 2 time, 2.9 percent 3 times and only 0.5 percent 4 times daily consumption of fruits. The results showed that 32.1 percent of the students 1 time, 58.2 percent 2 times, 9.2 percent 3 times and only 0.5 percent, consumed 4 times in day fruits. According to Linear Regression analysis, attitude and subjective norms were greater predictive power for intention of fruit consumption (=0.19, F=36, P
  Conclusion
  Fruit consumption in students is less than the amount recommended by the World Health Organization. According to the findings of this study should be attention in design educational interventions for elementary student on subjective norms and behavioral intention variables.
  Keywords: Fruit, Theory of Planned Behavior, Elementary School Students
 • Abdolmotaleb Seid, Mohammadi, Ghorban Asgari, Somaye Akbari, Amir Shabanlo, Ghodratallah Roshanaie, Halime Almasi Pages 582-594
  Background
  Nowadays, synthetic azo compounds as environmental pollutants are widely used in different application. In this research the treatability of effluent polluted with reactive black 5 azo dye using electrocoagulation (EC) and electrocoagulation/ flotation (ECF) processes with aluminum electrodes investigated in a lab scale batch experimental reactor.
  Methods
  In present study an electrocoagulation flotation reactor in a lab scale to an approximate volume of 1 liter which is equipped with four Al0Al electrodes with dimensions of 200*20*2 mm was proposed. The effects of operational parameters such as initial pH, current density, contact time, initial dye concentrations and flotation were evaluated.
  Findings: The results indicated that the highest dye removal rates in the EC process were observed in natural pH of solutions, 12.71 mA/Cm2 current density and 100 mg/l initial dye concentration at 30 min contact time. In these conditions up to 81% of dye was removed in the EC process. Based on the result obtained in this study, it was found that much higher dyes removal could be achieved by ECF (86%) process than that by EC process in the same conditions.
  Conclusion
  EC and ECF processes using aluminum electrodes for dye removal could be a promising process.
  Keywords: Electrocoagulation, Flotation, Removal, Reactive Black 5, Aluminum Electrode
 • Pages 595-603
  Background
  Despite of strategic planning for routine operation, many organizations fail to plan for emergency and crisis. Any organization should have a clear mission, pre-defined objectives and strategies for crisis period. Having a well established objectives and strategies can resolve many ambiguities at emergency scenes. Also, roles, direction and leadership will be implemented successfully.
  Methods
  A group of top managers identified the weakness, strengths, threats and opportunities within the organization. Then, this list refined using the Delphi technique and proper strategies were established by SWOT analysis. In the last step, AHP method was utilized for selecting the best choice among three options.
  Findings: The main idea in the adaoptive strategy is utilizing the external opportunities for resolving internal weaknesses. External opportunities may includes external emergency teams and neighbors.
  Conclusion
  For any organization, as the normal situations it is necessary to havethe emergency documented plan and objectives. Such plans should be selecte sistematiclly and updated continuously
  Keywords: Emergency, Crisis Management, Strategy, SWOT, AHP
 • Rasoul Rezaei, Maryam Mirlohi, Mohammad Reza Maraccy, Marzieh Vahid Dastjerdi Pages 604-612
  Background
  Various reports in the country concerning the adulteration of using Tartrazine instead of saffron in traditional candies (Poolaki and Nabat) highlights the urgent need to conduct a risk assessment study to evaluate the risk of Tartrazine intake through using these two candies .As a result, the current study aimed at assessing the risk associated of tartarazin intake through a descriptive study to determine the degree of Tartrazine by considering the role of these two sweets in Isfahan province and the presence and concentration of pollution in prepared samples.
  Methods
  Atotal of 500 questioners consist of demographic questions and questions related to patterns of nabat andpoulaki consumption were distributed among the households. Acquired data was analyzed using SPSS20 software. Also, 60 samples (35 Nabat, 25poulaki) were collected from the retail market and examined by TLC test.
  Findings: This study showed that no sign of nabat contamination with tartarazin but 3 poulaki samples (12%) were detected to be contaminated at maximum 1µg/kg. Since the weight average of participant was 67 kg, the maximum intake of tartrazine is .07 microgram that very low thanADI (7.5 mg/BW)
  Conclusion
  Low occurrence of deception in using Tartrazine in whole tested samples is probably due to permanent control of such a deception by supervising organizations particularly vice chancellor of Food and Drug in Isfahan. The results showed low probability of Tartrazine human health risk through these two traditional candies and proposed that no new legal action to manage the risk at the current situation is required. However, higher prevalence of pollution in poulaki samples in addition to its greater daily consumption than nabat shows that poulaki seems to have a greater role in transferring this synthetic color in Iranian diet.
  Keywords: Tartrazine, Nabat, Poulaki, Isfahan
 • Ahmad Haddad Khoshkar, Tohid Jafari, Koshki, Behzad Mahaki Pages 613-626
  Background
  Breast cancer is the leading cancer among women in Iran with standardized incidence rate of 28.25. With regard to the aging and increasing cancer trends in Iranian population, the importance and geographical variations of cancer,it is necessary to identify those regions with high breast cancer incidence and get information on geographical its patterns and prominent risk factors using advanced statistical methods.
  Methods
  The used population in the present ecological study is all those breast cancer patients in Iran 2005-2008. We assessed the impact of cigarette, fruit and vegetable consumption, physical activity, overweight, and socioeconomic status on breast cancer using gamma-poisson, log-normal and BYM models.
  Findings: Total number of registered breast cancer patients was 25152. From models used to analyze the data, unadjusted BYM had the best performance. In unadjusted models, Isfahan, Yazd, and Tehran had the highest and Sistan-and Baluchestan and Chaharmahal-and-Bakhtiyari incidence had the lowest incidence rate. After adjustment, the incidence was estimated to be the highest in Khorasan-Razavi, Khoramabad, and Hamadan and the lowest in Ardebil and Kohgiluyeh-and –Boyerahmad. Direct association between human development index (HDI) and breast cancer incidence was found to be statistically significant.
  Conclusion
  BYM model had the best fit and may cast so in future applications. Due to significant relationsip between HDI breast cancer, it is recommended to take it into account as a risk factor in future researches in this field. The incidence is generally high in central provinces.
  Keywords: Disease Mapping, Breast Cancer, Human Development Index, BYM Model
 • Mahsa Saadati Pages 627-637
  Background
  Fertility is one of the important subjects in demographic studies which affects the population growth. Fertility variations can be explained by economical, political and cultural conditions and demographers have studied many of them. The purpose of this article, is modeling Children Ever Born (CEB), as one of the fertility determinant indicator, by Poisson regression to find affecting factors on it.
  Methods
  405, 15-49 year-old married women in Semnan, was collected by random stratified sampling and structured questionnaire in 2012. Birth local, educational level, job status and type of marriage were considered as affecting factors on CEB which modeled by Poisson regression.
  Findings: Among the factors of birth local, educational level, job status and type of marriage, only birth local and educational level had statistically significant effects (p
  Conclusion
  For modeling CEB, Poisson regression is more effective than linear regression model, because it is a discrete countable variable.
  Keywords: Fertility, Children Ever Born (CEB), Poisson Regression
 • Monirosadat Tabeidian, Mitra Aminsadri, Amineh Aghababaie, Ensyieh Taheri, Ali Fatehizadeh, Mokhtar Mahdavi, Bijan Bina, Mohammad Mehdi Amin, Mohammad Mehdi Amin, Afshin Ebrahimi Pages 638-649
  Background
  The aim of this study was to evaluate the nitrate removal using modified and unmodified natural zeolite, Clinoptilolite, from aqueous solutions.
  Methods
  In this study, due to low removal efficiency of unmodified zeolite, the zinc chloride and ferrous sulfate were used for adsorbent modification. The studied parameters were pH (1-12), contact times (2-186 min), nitrate concentration of the solutions (50-100 mg/l) and the adsorbent dose (5-20 g/l).
  Findings: The nitrate removal efficiency by unmodified zeolite was about 40%, so, in the next series of experiments, the modified zeolites were used as adsorbent. The optimum conditions of nitrate removal for modified zeolite with zinc chloride and ferrous sulfate samples were pH=5 and 3, the contact times 66 and 66 min, the adsorbent doses 15 and 20 g/l and the initial nitrate concentrations 100 and 50 mg/l, respectively. The maximum obtained nitrate removals were 78.8% and 90.8%, respectively. The adsorption process by modified zeolite with zinc chloride and ferrous sulfate follows the Freundlich and Langmuir isotherm equations, respectively.
  Conclusion
  The results showed that the modified zeolite due to several adsorbent sites, simplicity, and high efficiency removal was more efficient than unmodified zeolite for nitrate removal. Therefore, at high nitrate concentrations the appropriate adsorbent was the zeolites that modified with zinc chloride, however, at low nitrate concentrations, the modified zeolites by ferrous sulfate showed high nitrate removal efficiency.
  Keywords: Clinoptilolite Zeolite, Nitrate, Aqueous Solution, Zinc Chloride, Ferrous Sulfate
 • Hassan Khorsandi, Faraz Fathi, Belal Emamifar, Hamzeh Shaabani Pages 650-658
  Background
  The need to improve the quality of lagoon effluent is one of the environmental priorities for wastewater projects. Thus, the study objective was to investigate horizontal roughing filter (HRF) performance to improvement total suspended solides (TSS), chemical oxygen demand (COD), turbidity and fecal coliform in the effluent from polishing pond following aerated lagoons in order to provide national standards.
  Methods
  The pilot-scale experimental study was carried out on-site wastewater treatment plant of Boukan, Iran. Design, manufacture and installation of horizontal roughing filter pilot was performed according to Wegelin guidelines. HRF Performance for removal of TSS, COD, turbidity and fecal Coliform was studied in three filtration rates 0.5, 1 and 1.5 m3/m2.hr. The results were analyzed by analysis of covariance (ANCOVA) using SPSS 16.
  Findings: The mean of TSS, COD, turbidity and fecal coliform in the horizontal roughing filter effluent had the significant difference within various hydroulic loading rates (P
  Conclusion
  The HRF can be used as appropriate option, due to high efficiency and easy operation, to improve the quality of effluent from the polishing pond following aerated lagoons in order to provide national standards.
  Keywords: Effluent, Horizontal Roughing Filter, Wastewater, Aerated Lagoon
 • Masoud Rismanchian, Samira Barakat, Nima Khoshzat, Reza Keshavarzi Pages 659-670
  Background
  Dye is considered as one of the most important environmental pollutants in industrial wastewater due to its harmful effects on both human and environment. This study was aimed to determine the the photocatalytic activity of titanium dioxide (TiO2), combined with the zeolite in removing red safranin dye in the aqueous phase.
  Methods
  TiO2 nanoparticles were produced using sol – gel method and 2.5 ml sol-gel was coated on zeolite. Red safranin dye was chosen as the model pollutant. X-ray diffraction (XRD) and scanning electron microscopy (SEM) were applied to specify the structure and morphology of TiO2 nanoparticles. The effect of TiO2 coating on zeolite, UV radiation intensity, initial concentration of dye and type of photocatalyst substrate in photocatalytic removal efficiency was investigated.
  Findings: XRD results, the TiO2 nanoparticles had two phases including anatase (80.5%) and rutile (19.5%).The uniformity of nanoparticles was evidents in the SEM images. The removal efficiency of TiO2 coated on zeolite was more than that of only the TiO2 coating. With increasing UV radiation intensity from 2.4 w/m2 to 3.9 w/m2, the photocatalytic efficiency was also enhanced but the removal efficiency decreased from 91.61% to 77.91% when the red safranin dye concentration increased from 10 mg/L to 50 mg/L. The moving TiO2/zeolite photocatalyst bed had a higher efficiency than the fixed bed.
  Conclusion
  The TiO2/zeolite photocatalyst was much more effective than TiO2 photocatalyst in removing the red safranin dye in the aqueous phase. In other words, TiO2 coating on the zeolite, The removal efficiency of dyes increases from aqueous environment. TiO2/zeolite photocatalyst with fixed bed is recommended to be used in water treatment where the most important problem of using moving-bed TiO2/zeolite photocatalyst is opacity in the water treatment.
  Keywords: TiO2 Nanoparticles, Zeolite, Photocatalyst, UV Radiation, Red Safranin Dye