فهرست مطالب

راهبردهای آموزش در علوم پزشکی - سال هشتم شماره 5 (پیاپی 33، آذر و دی 1394)
 • سال هشتم شماره 5 (پیاپی 33، آذر و دی 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/09/23
 • تعداد عناوین: 10
|
 • معصومه اطاقی صفحات 269-274
  اهداف
  خودتنظیمی جنبه مهم یادگیری دانشجو در عملکرد دانشگاهی است. دانشجویانی که مهارت های لازم را برای پیشرفت تحصیلی ندارند، نیاز به رویکردهای آموزشی دارند تا بصیرت لازم را برای یادگیری خودتنظیم به دست آورند. پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر آموزش مهارت های تحصیلی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان مقطع کاردانی فوریت پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایلام انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  این مطالعه مداخله ای با طرح پیش آزمون- پس آزمون بدون گروه کنترل، بخشی از یک مطالعه بزرگ تر اقدام پژوهی برای هدایت و اجرای یک فرآیند آموزشی بود. مداخله شامل برگزاری دو کارگاه آموزشی سه ساعته مهارت های تحصیلی ده گانه به فاصله زمانی یک ماه برای 23 دانشجوی مقطع کاردانی فوریت پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایلام طی دومین ترم تحصیلی آنان در سال 1393 بود. ابزار پژوهش، پرسش نامه خودساخته 10عبارتی بود که روایی و پایایی آن مورد تایید قرار گرفت. تحلیل داده ها با استفاده از آزمون T زوجی در نرم افزار SPSS 21 انجام شد.
  یافته ها
  میانگین نمره کلی مهارت های تحصیلی بعد از مداخله افزایش یافت (009/0=p). از ده مهارت مربوطه، تفاوت میانگین نمرات در قبل و بعد از مداخله، فقط در مهارت های برنامه ریزی تحصیلی (025/0=p)، استفاده از روش های تقویت حافظه (045/0=p) و تکنیک های صحیح مطالعه (031/0=p) معنی دار بود. مداخله آموزشی بر میزان پیشرفت تحصیلی (معدل) دانشجویان نیز تاثیر داشت (001/0=p).
  نتیجه گیری
  اجرای کارگاه های آموزشی مهارت های تحصیلی بر کاربرد این مهارت ها توسط دانشجویان و پیشرفت تحصیلی آنان موثر است.
  کلیدواژگان: مهارت های تحصیلی، پیشرفت تحصیلی، یادگیری خودتنظیم
 • نیر سلمانی، خدیجه دهقانی، طاهره سلیمی، ایمانه باقری صفحات 275-280
  اهداف
  آموزش پرستاری برای حفظ روند رو به رشد خود باید از روش های نوین تدریس استفاده کند، به گونه ای که روش های تدریس مدرسان پرستاری با جلوگیری از یادگیری سطحی دانشجویان، باعث ارتقای یادگیری معنی دار شوند. یکی از راهبردهای آموزشی نوین که نقش مهمی در این زمینه دارد، روش نقشه مفهومی است. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر کاربرد نرم افزار طراحی شده به شیوه نقشه مفهومی رایانه ای در محیط تلفن همراه بر میزان یادگیری دانشجویان پرستاری انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این پژوهش نیمه تجربی با طرح پیش آزمون- پس آزمون، 60 دانشجوی ترم 5 پرستاری نیم سال اول سال تحصیلی 95-1394 در دانشکده پرستاری میبد به عنوان گروه آزمون (30 نفر) و در دانشکده پرستاری شهید صدوقی یزد به عنوان گروه شاهد (30 نفر)، طی 4 هفته اول ترم، تحت آموزش با روش نقشه مفهومی رایانه ای و نقشه مفهومی رایانه ای در محیط تلفن همراه قرار گرفتند. برای جمع آوری داده ها از آزمون محقق ساخته پیشرفت تحصیلی متشکل از دو قسمت دانش و یادگیری معنی دار استفاده شد. نتایج با استفاده از نرم افزار SPSS 21 و آزمون های T مستقل، T زوجی و فیشر مورد تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  میانگین نمرات دانش و یادگیری معنی دار در هر گروه، قبل و بعد از مداخله، به طور معنی داری افزایش یافت (05/0p<). روند تغییر نمرات سطح دانش بین دو گروه معنی دار نبود (05/0p>)، ولی روند تغییر نمرات سطح یادگیری معنی دار بین دو گروه از نظر آماری معنی دار بود (05/0p<).
  نتیجه گیری
  ارایه محتوای درسی به شکل نقشه مفهومی در محیط تلفن همراه، تاثیر مثبتی بر یادگیری معنی دار دانشجویان پرستاری دارد.
  کلیدواژگان: نقشه مفهومی، تلفن همراه، یادگیری، دانشجویان پرستاری
 • سیدعلی آقاپور، محمدعلی وکیلی، مریم کرباسی، رقیه بادلی صفحات 281-286
  یادگیری واقعی متضمن استفاده از روش های تدریس مناسبی است که باعث شود دانشجویان با علاقه در فعالیت های یادگیری درگیر شده و تجارب یادگیری مفیدی را کسب نمایند. با توجه به این موارد، تجدید نظر در روش های سنتی تدریس و استفاده از سبک های نوین دانشجومحور از سوی سیستم های آموزشی ضروری به نظر می رسد. هدف این مطالعه، مقایسه تاثیر تدریس به شیوه بحث گروهی دانشجومحور و شیوه سخنرانی بر میزان یادگیری دانشجویان مامایی بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه نیمه تجربی در سال 1393، 72 نفر از دانشجویان مامایی ترم سوم کارشناسی پیوسته دانشگاه آزاد اسلامی گرگان برای تدریس درس تئوری بالینی بارداری به دو شیوه سخنرانی و بحث گروهی به صورت سرشماری انتخاب شدند. آزمون نهایی پس از اتمام جلسات آموزشی و آزمون بررسی ماندگاری مطالب، 8 هفته پس از اتمام جلسات آموزشی برگزار شد. داده ها با کمک نرم افزار SPSS 16 و آزمون ناپارامتری ویلکاکسون مورد تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  میانگین نمرات کل جلسات در شیوه سخنرانی (11/8±17/45) و در شیوه بحث گروهی (08/10±25/57) دارای تفاوت آماری معنی دار بود (0001/0=p). در بررسی ماندگاری مطالب پس از 8 هفته نیز بین میانگین نمرات در دو شیوه سخنرانی (90/13±50/24) و بحث گروهی (10/13±10/35) تفاوت آماری معنی داری مشاهده شد (0001/0=p).
  نتیجه گیری
  آموزش به شیوه بحث گروهی دانشجومحور با رعایت استانداردهای مربوطه نسبت به شیوه سخنرانی تاثیر بیشتری بر میزان یادگیری دانشجویان مامایی دارد و از طرفی میزان ماندگاری اطلاعات نیز بالاتر است.
  کلیدواژگان: بحث گروهی، گروه کوچک، سخنرانی، روش تدریس، دانشجوی مامایی
 • سمیرا اروجلو، معصومه همتی مسلک پاک، سمیه قوی پنجه صفحات 287-294
  اهداف
  دانشجویان پرستاری برخلاف بسیاری از گروه های دانشجویی دیگر، به دلیل مسایل مربوط به رشته تحصیلی و حرفه خود با عوامل استرس زای زیادی مواجه هستند که لازم است خود را با این شرایط وفق دهند. از طرفی، براساس تئوری های روان شناختی، سبک های مقابله ای نقش مهمی در کاهش استرس و در نتیجه سلامت عمومی افراد دارند. لذا این پژوهش با هدف تعیین منابع استرس زای آموزش بالینی و سبک های مقابله ای در دانشجویان پرستاری انجام گرفت.
  ابزار و
  روش ها
  در این پژوهش توصیفی- تحلیلی، 309 نفر از دانشجویان پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه در سال 1393 به صورت تمام شماری وارد مطالعه شدند. ابزار جمع آوری داده ها، فرم مشخصات جمعیت شناختی، مقیاس استرس درک شده و پرسش نامه مهارت های مقابله ای بود. داده های به دست آمده با نرم افزار آماری SPSS 20 و آزمون های آنالیز واریانس، کروسکال- والیس و همبستگی اسپیرمن مورد تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  استرس ناشی از اساتید و کادر پرستاری، رتبه یک و استرس ناشی از مراقبت از بیماران رتبه آخر را به خود اختصاص دادند. دانشجویان پرستاری مهارت های مقابله ای مساله مدار را بیشتر از سبک مقابله ای هیجان مدار به کار می گرفتند. میانگین نمره کلی استرس و نیز نمره کلی سبک های مقابله ای در بین دانشجویان دختر و پسر و در بین دانشجویان سال های تحصیلی مختلف تفاوت آماری معنی داری داشت. (05/0p<). همچنین همبستگی مثبت و معنی داری بین استرس درک شده آموزش بالینی و سبک مقابله هیجان مدار مشاهده شد (3/0=r0؛ 0001/0=p).
  نتیجه گیری
  استرس ناشی از اساتید و کادر پرستاری، بیشترین عامل استرس زای آموزش بالینی در دانشجویان پرستاری است. همچنین دانشجویان پرستاری مهارت های مقابله ای مساله مدار را بیشتر از سبک مقابله ای هیجان مدار به کار می برند.
  کلیدواژگان: استرس، مهارت های مقابله ای، دانشجوی پرستاری
 • مسلم عباسی، ذبیح پیرانی، لاله رزمجویی، فرزانه بنیادی صفحات 295-300
  اهداف
  شناخت عوامل موثر بر اشتیاق رفتاری به عنوان یک میانجی مهم در ارتقای سطح عملکرد تحصیلی و انگیزشی دانشجویان، از اهمیت خاصی برخوردار است. این تحقیق با هدف تبیین نقش تعلل ورزی و خودتنظیمی انگیزشی در پیش بینی اشتیاق رفتاری دانشجویان انجام شد.
  ابزار و
  روش ها
  در این پژوهش مقطعی- توصیفی از نوع همبستگی، 311 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اراک در سال تحصیلی 94-1393 به روش نمونه گیری دردسترس و با استفاده از فرمول کوکران به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از مقیاس تعلل ورزی تحصیلی دانشجویان، مقیاس خودتنظیم گری انگیزشی و مقیاس اشتیاق رفتاری استفاده شد. داده های به دست آمده به کمک نرم افزار SPSS 19 و با استفاده از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  متغیر تعلل ورزی بالاترین همبستگی و متغیر کنترل محیط پایین ترین همبستگی را با اشتیاق رفتاری داشت (05/0p<). بین متغیرهای خودتنظیم گری و اشتیاق رفتاری، ارتباط مثبت و معنی دار و بین متغیرهای تعلل ورزی و اشتیاق رفتاری، ارتباط منفی و معنی دار وجود داشت (001/0p<). 10% واریانس اشتیاق رفتاری دانشجویان مجموعا از طریق متغیرهای تعلل ورزی (233/0-=β) و خودتنظیمی انگیزشی (238/0=β) تبیین شد (102/0=R2؛ 001/0p<).
  نتیجه گیری
  کاهش تعلل ورزی و افزایش خودتنظیمی انگیزشی می تواند اشتیاق رفتاری را در دانشجویان افزایش دهد.
  کلیدواژگان: تعلل ورزی، خودتنظیمی، اشتیاق، دانشجویان
 • معصومه سادات سجادی، قاسم عسکری زاده صفحات 301-308
  اهداف
  افزایش استرس، اضطراب و افسردگی در دانشجویان رشته های پزشکی علاوه بر مشکلاتی که در طول تحصیل برای آنها ایجاد می کند، سبب تداخل با نقش حرفه ای آنها در آینده نیز می شود. نقش ذهن آگاهی و راهبردهای شناختی تنظیم هیجان به عنوان فرآیندهایی تاثیرگذار بر سلامت انسانی، در اقشار مختلف و در مورد علایم روحی مختلف، سودمند گزارش شده است. هدف این پژوهش، بررسی نقش تفکیکی دو متغیر ذهن آگاهی و راهبردهای شناختی تنظیم هیجان در پیش بینی علایم روان شناختی دانشجویان علوم پزشکی بود.
  ابزار و
  روش ها
  در این پژوهش توصیفی- همبستگی، 375 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال تحصیلی 94-1393 به روش تصادفی مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار پژوهش، پرسش نامه پنج وجهی ذهن آگاهی، پرسش نامه راهبردهای شناختی تنظیم هیجان و پرسش نامه افسردگی، اضطراب و استرس بود. داده ها توسط نرم افزار SPSS 20 و با استفاده از ماتریس همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون گام به گام تحلیل شدند.
  یافته ها
  بین راهبردهای تنظیم هیجان و ذهن آگاهی با افسردگی، اضطراب و استرس رابطه معنی دار وجود داشت (01/0p<). 25% تغییرات واریانس مربوط به افسردگی توسط راهبردهای شناختی منفی (12%) و مثبت تنظیم هیجان (9%) و ذهن آگاهی (4%) تبیین شد. 17% تغییرات واریانس مربوط به اضطراب نیز توسط دو متغیر راهبردهای شناختی منفی (12%) و مثبت تنظیم هیجان (5%) تبیین شد. همچنین راهبردهای شناختی منفی (17%) و مثبت تنظیم هیجان (3/2%) توانستند 3/19% تغییرات واریانس متغیر استرس را پیش بینی نمایند (05/0p<).
  نتیجه گیری
  راهبردهای شناختی تنظیم هیجان خصوصا راهبردهای شناختی منفی تنظیم هیجان در مقایسه با ذهن آگاهی، نقش بیشتر و پررنگ تری در تبیین علایم روان شناختی در دانشجویان رشته های پزشکی دارند.
  کلیدواژگان: ذهن آگاهی، تنظیم شناختی هیجان، افسردگی، اضطراب، استرس
 • نسیم هدایتی، نرجس امینی، بی بی عشرت زمانی صفحات 309-316
  اهداف
  توجه به تفاوت های فردی و سبک های یادگیری گوناگون در فراگیران، برای اثربخش ترشدن یادگیری ضروری است. اگر سبک تدریس به کارگرفته شده کاملا مطابق با سبک ترجیحی دانشجویان باشد، عملکرد یادگیری بهبود می یابد. هدف پژوهش حاضر، بررسی میزان تطبیق سبک های یادگیری دانشجویان با فناوری و رسانه های آموزشی مورد استفاده اساتید در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بود.
  ابزار و
  روش ها
  در این پژوهش توصیفی- همبستگی در سال تحصیلی 94-1393، 90 نفر از دانشجویان رشته پزشکی و دندان پزشکی دانشگاه اصفهان به روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم و به صورت تصادفی انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسش نامه محقق ساخته بررسی سبک های یادگیری و فناوری های مورد استفاده اساتید بود. داده ها با کمک نرم افزار SPSS 22 و با استفاده از آزمون T هتلینگ و ضرایب توافق سامرز، کندال و گاما مورد تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  سبک دیداری بیشترین و سبک شنیداری کمترین سبک دارای ارجحیت از دیدگاه دانشجویان بودند. اساتید در تدریس خود از ترکیبی از فناوری ها استفاده می کردند و بیشترین فناوری مورد استفاده اساتید از نوع رسانه های دیداری و کمترین رسانه مورد استفاده اساتید رسانه جنبشی/حرکتی بود. میزان همخوانی سبک های خواندنی/نوشتنی، شنیداری و جنبشی/حرکتی دانشجویان با فناوری های انتخاب شده توسط اساتید معنی دار نبود (05/0p>)، اما تطابق سبک دیداری دانشجویان با فناوری های دیداری انتخاب شده توسط اساتید معنی دار بود (05/0p<).
  نتیجه گیری
  فناوری های انتخاب شده توسط اساتید دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با سبک یادگیری دیداری دانشجویان مطابقت دارد، ولی با سبک های خواندنی/نوشتنی، شنیداری و جنبشی/حرکتی آنان سازگار نیست.
  کلیدواژگان: تکنولوژی آموزشی، دانشجویان پزشکی، ترجیحات حسی، تدریس، یادگیری
 • حسین جناآبادی، ناصر ناستی زایی صفحات 317-322
  اهداف
  یکی از مهم ترین ابعاد تضمین کننده سلامت در فرآیند یاددهی- یادگیری در نظام حرفه ای آموزش عالی، بحث اخلاق و مولفه های اخلاقی است. در این میان اساتید دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی نیازمند پرداختن به اصول اخلاقی در حوزه حرفه و رسالت خود هستند که رعایت اخلاق حرفه ای تدریس یکی از آن موارد است. هدف این مطالعه، مقایسه وضع موجود و مطلوب کیفیت اخلاق حرفه ای تدریس اعضای هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان از دیدگاه دانشجویان بود.
  ابزار و
  روش ها
  در این مطالعه توصیفی- مقطعی در اردیبهشت 1394، 318 نفر از دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشگاه سیستان و بلوچستان که در نیمه دوم سال تحصیلی 94-1393 مشغول به تحصیل بودند، به شیوه نمونه گیری طبقه ای دردسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسش نامه اخلاق حرفه ای تدریس بود. داده ها با استفاده از آزمون T گروه های هم بسته و با کمک نرم افزار آماری SPSS 21 مورد تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  میانگین نمرات وضعیت موجود کیفیت اخلاق حرفه ای تدریس و تمامی مولفه های آن با وضعیت مطلوب تفاوت معنی داری داشت (01/0p<). بین دیدگاه دانشجویان در زمینه کیفیت مولفه های اخلاق حرفه ای تدریس اساتید دانشگاه سیستان و بلوچستان براساس جنسیت، رشته و مقطع تحصیلی تفاوت معنی داری وجود نداشت (05/0p>).
  نتیجه گیری
  اخلاق حرفه ای تدریس اساتید دانشگاه سیستان و بلوچستان کمی بالاتر از حد متوسط ارزیابی می شود، اما بین وضعیت موجود اخلاق حرفه ای تدریس اساتید با وضعیت مطلوب آن فاصله وجود دارد.
  کلیدواژگان: اخلاق حرفه ای، تدریس، اعضای هیات علمی، دانشجویان، تحصیلات تکمیلی
 • یحیی محمدی، علیرضا کیخا، علیرضا صادقی، سیما کاظمی، محمدرضا رئیسون صفحات 323-328
  اهداف
  پیشرفت تحصیلی، یکی از شاخص های مهم در ارزیابی نظام آموزش عالی است. در این راستا، راهبرد یادگیری فراشناختی و منبع کنترل از مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان هستند. هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین راهبرد یادگیری فراشناختی و منبع کنترل با پیشرفت تحصیلی دانشجویان بود.
  ابزار و
  روش ها
  در این مطالعه توصیفی- تحلیلی، 335 نفر از دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در سال تحصیلی 94-1393 براساس جدول کرجسی و مورگان و با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسش نامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی، پرسش نامه منبع کنترل و معدل دانشجویان به عنوان مولفه پیشرفت تحصیلی بود. تحلیل اطلاعات، با کمک نرم افزار SPSS 14 و با استفاده از آزمون های همبستگی پیرسون، T مستقل و تحلیل واریانس یک طرفه صورت گرفت.
  یافته ها
  بین ابعاد راهبرد یادگیری فراشناختی و منبع کنترل درونی با پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت و معنی داری مشاهده شد، اما رابطه بین ابعاد راهبرد یادگیری فراشناختی با منبع کنترل بیرونی به صورت منفی معنی دار بود (05/0p<). بین میانگین متغیر های راهبرد یادگیری فراشناختی و منبع کنترل بر حسب جنس، دانشکده و سن تفاوت معنی داری وجود نداشت (05/0p>). بین پیشرفت تحصیلی دانشجویان براساس جنسیت تفاوت معنی دار مشاهده شد، اما براساس سن و دانشکده تفاوت معنی دار نبود.
  نتیجه گیری
  راهبرد یادگیری فراشناختی و منبع کنترل، دو عامل مهم و تاثیرگذار بر ارتقای یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانشجویان هستند.
  کلیدواژگان: راهبرد یادگیری فراشناخت، منبع کنترل، پیشرفت تحصیلی
|
 • Otaghi M Pages 269-274
  Aims: An important aspect of the student’s learning in academic performance is self-regulating. Students without required academic achievement skills need educational approaches to obtain the required insight in self-regulate learning. The aim of this study was to determine the effects of teaching academic skills on academic achievement in the advanced diploma medical emergency students of Ilam University of Medical Sciences.
  Materials and Methods
  The intervening pretest-posttest study without any control group was a section of a greater action-research study to conduct and implement an educational process. The intervention included two 3-hour educational workshops for ten academic skills at one month interval for 23 advanced diploma medical emergency students of Ilam University of Medical Sciences during their second educational semester in 2014. The study tool was a 10-phrase self-made questionnaire, its validity and reliability was confirmed. Data was analyzed in SPSS 21 software using Paired-T test.
  Findings: There was an increase in the mean total score of academic skills after the intervention (p=0.009). From ten skills, the differences between the mean scores before and after the intervention were significant only in academic planning skills (p=0.025), the utilization of the memory strengthening methods (p=0.045), and correct study techniques (p=0.031). Academic intervention affected the students’ academic achievement (GPA) (p=0.001).
  Conclusion
  Conducting academic skills educational workshops affects the utilization of the skills by the students and their academic achievements.
  Keywords: Academic Skills, Academic Achievement, Learning
 • Salmani. N., Dehghani. Kh, Salimi .T., Bagheri. I Pages 275-280
  Aims: In order to preserve its own progress, nursing training has to be utilized new training methods, in such a case that the teaching methods used by the nursing instructors enhance significant learning via preventing superficial learning in the students. Conceptual Map Method is one of the new training strategies playing important roles in the field. The aim of this study was to investigate the effectiveness of the designed software based on the mobile phone computer conceptual map on the learning level of the nursing students.
  Materials and Methods
  In the semi-experimental study with pretest-posttest plan, 60 students, who were studying at the 5th semester, were studied at the 1st semester of 2015-16. Experimental group (n=30) from Meibod Nursing Faculty and control group (n=30) from Yazd Shahid Sadoughi Nursing Faculty were trained during the first 4 weeks of the semester, using computer conceptual map method and computer conceptual map method in mobile phone environment. Data was collected, using a researcher-made academic progress test including “knowledge” and “significant learning”. Data was analyzed in SPSS 21 software using Independent T, Paired T, and Fisher tests.
  Findings: There were significant increases in the mean scores of knowledge and significant learning in both groups before and after the intervention (p0.05). Nevertheless, the process of change of the scores of significant learning level between the groups was statistically significant (p
  Conclusion
  Presenting the course content as conceptual map in mobile phone environment positively affects the significant learning of the nursing students.
  Keywords: Conceptual Map, Mobile Applications, Learning, Students, Nursing
 • Aghapour. S.A., Vakili. M.A., Karbasi. M., Badeli. R Pages 281-286
  Aims: True learning needs the utilization of proper teaching methods leading to students’ interests in the learning activities to gain useful learning experiences. Therefore, it is needed to reform the traditional teaching methods and to use new student-focused methods by the educational systems. The aim of this study was to compare the effects of the student-focused group discussion method and lecture method on the learning level in the Midwifery students.
  Materials and Methods
  In the semi-experimental study, 72 third-semester Midwifery bachelor students of Islamic Azad University, Gorgan Branch, were selected via census method to participate in the theoretical clinical pregnancy course presented as lecture and group discussion methods in 2014. The final test was done after the end of the training courses. And, material durability test was done 8 weeks after the end of the course sessions. Data was analyzed, using SPSS 16 software and Wilcoxon Non-parametric Test.
  Findings: There was a significant difference between the mean scores of all the sessions conducted through lecture method (45.00±8.00) and group discussion method (57.00±10.00; p=0.0001). There was a significant difference in the material durability after 8 weeks between the mean scores of lecture (24.50±13.90) and group discussion (35.10±13.10) methods (p=0.0001).
  Conclusion
  Standard student-focused group discussion training affects the midwifery students’ learning more than the lecture method does and there is higher information durability.
  Keywords: Focus Groups, Teaching Method, Lectures, Students, Health Occupations
 • Orujlu. S., Hemmati Maslak Pak. M., Ghavipanjeh.S Pages 287-294
  Aims: Unlike many other student groups, the nursing students, due to their educational field and profession, are facing with many stressful factors, while they should adapt themselves with such conditions. In addition, based on the psychological theories, the coping styles play an important role to reduce stress and therefore, they affect general health of persons. The aim of this study was to determine the stressful sources of clinical education and coping styles in the nursing students.
  Instrument &
  Methods
  In this descriptive-analytic study, 309 nursing students of Urmia Nursing and Midwifery Faculty were studied via census method in 2014. Data was collected, using a demographic characteristic form, Perceived Stress Scale, and Coping Skills Questionnaire. Data was analyzed in SPSS 20 software using ANOVA, Kruskal-Wallis, and Spearman Correlation tests.
  Findings: The highest and the lowest stressful factors were “teachers and nursing staff” and “patient care”, respectively. Problem-centered coping skills were used by the nursing students more than emotion-centered coping style. There were significant differences in general stress mean score and general score of coping styles between female and male students, as well as between students of different educational classes (p
  Conclusion
  The highest stressful factor of clinical education in the nursing students is “teachers and nursing staff”. In addition, problem-based coping skills were used by the nursing students more than the emotion-based coping style.
  Keywords: Stress, Psychological, Adaptation, Psychological, Students, Nursing
 • Abbasi. M., Pirani. Z., Razmjoiy. L., Bonyadi. F Pages 295-300
  Aims: As an important intervening factor to enhance educational and motivational performance of the students, understating the effective factors on behavioral enthusiasm plays a very important role. The aim of this study was to explain the role of motivational self-regulation and procrastination in predicting the students’ behavioral enthusiasm.
  Instrument &
  Methods
  In the correlational descriptive cross-sectional study, 311 students of Arak University of Medical Sciences were selected via Available Sampling using Cochran’s Formula in 2014-15 academic year. Data was collected, using Students’ Educational Procrastination Scale, Motivational Self-regulating Scale, and Behavioral Enthusiasm Scale. Data was analyzed in SPSS 19 software using Pearson Correlation Coefficient, and Multiple Regression Analysis.
  Findings: The highest and the lowest correlations were between procrastination and behavioral enthusiasm and between environmental control and behavioral enthusiasm, respectively (p
  Conclusion
  Any reduction in procrastination and any enhancement in motivational self-regulation can enhance the students’ behavioral enthusiasm.
  Keywords: Passive, Aggressive Personality Disorder, Self, Control, Engagement, Students
 • Sajjadi. , Askarizadeh. Gh Pages 301-308
  Aims: Besides many problems during education courses, an increase in the level of stress, depression, or anxiety leads to interferences with the students’ professional roles. Mindfulness and cognitive strategies to regulate emotions positively affect human health in different human classes and different psychological symptoms. The aim of this study was to investigate the differentiation roles of mindfulness and cognitive strategies to regulate emotions in prediction of the psychological symptoms in the medical students.
  Instrument &
  Methods
  As a descriptive-correlational study, 375 students of Kerman University of Medical Sciences were randomly studied in 2014-15. The study tools were 5-dimension Mindfulness Questionnaire, Cognitive Strategies to Regulate the Emotions Questionnaire, and Depression, Anxiety, and Stress Questionnaire. Data was analyzed in SPSS 20 software using Pearson Correlation Coefficient, and Stepwise Regression test.
  Findings: There was a significant correlation between the emotion regulation strategies and mindfulness and depression, anxiety, and stress (p
  Conclusion
  The effectiveness of cognitive strategies to regulate the emotions and especially, negative cognitive strategies to regulate the emotions is more considerable in explaining the psychological symptoms in the medical students than mindfulness.
  Keywords: Depression, Anxiety, Stress, Mindfulness, Cognitive Emotion Regulation
 • Hedayati. N., Amini. N., Zamani B.E Pages 309-316
  Aims: Considering individual differences and different learning styles in the learners is necessary in more effective learning. If the used learning style may be fully correspond with the students’ preffered style, there is a better learning performance. The aim of this study was to assess the conformity of the students’ learning styles with educational media and technologies used by the teachers at Isfahan University of Medical Sciences.
  Instrument &
  Methods
  In the descriptive-correlational study, 90 medicine and dentistry students of Isfahan University were randomly selected via Stratified Sampling method in 2014-15 academic year. The study tool was a researcher-made questionnaire to investigate the learning styles and technologies used by the teachers. Data was analyzed in SPSS 22 software using Hotelling’s T test, and Somers’, Kendall’s, and Gamma Agreement Coefficients.
  Findings: From the students’ viewpoints, visual and auditory styles were the most and the least preffered styles, respectively. A combination of the technologies was used by the teachers. In addition, visual and kinesthetic/motion mediae were the most and the least used technologies by the teachers, respectively. There was no significant conformity between read/write, aural, and kinesthetic/motion styles of the students and the technologies used by the teachers (p>0.05). Neverheless, there was a significant conformity between the students’ visual style and the visual technologies used by the teachers (p
  Conclusion
  There is conformity between the technologies used by the teachers of Isfahan University of Medical Sciences and the students’ viual learning style. However, the technologies are not compatible with read/write, aural, and kinesthetic/motion styles of the students.
  Keywords: Educational Technology, Students, Medical, Emotions, Perception, Teaching, Learning
 • Jenaabadi H., Nastiezaie N.* Pages 317-322
  Aims: In the professional higher education system, one of the important health guarantee dimensions in the teaching-learning process is ethics and ethical component discourse. The university teachers need to be bounded by the ethical principles in their professions, including teaching professional ethics. The aim of this study was to compare between the current and the desired situations of the quality of teaching professional ethics in the faculty memebers of Sistan and Baluchestan University from the students’ viewpoints.
  Instrument &
  Methods
  In the descriptive cross-sectional study, 318 graduate students of Sistan and Baluchestan University, who were studying at the second semester of 2014-15 academic year, were selected via Available Stratified Sampling Method in May 2015. The study tool was Teaching Professional Ethics Questionnaire. Data was analyzed in SPSS 21 software using Correlated Groups T test.
  Findings: There was a significant difference between mean scores of the current quality of teaching professional ethics and its components and the desired situation (p0.05).
  Conclusion
  In the teachers of Sistan and Baluchestan University, teaching professional ethics is assessed slightly more than the average level. However, there is a gap between the current situation of teaching professional ethics and its desired situation.
  Keywords: Professional Ethics, Teaching, Faculty, Students, Graduate
 • Mohammadi. Y., Kaykha. A., Sadeghi. A., Kazemi. S., Raeisoon M.R Pages 323-328
  Aims: Academic achievement is one of the main assessment factors in the higher education system. Metacognitive learning strategy and locus of control are the main factors affecting the students’ academic achievement. The aim of this study was to investigate the correlation between metacognitive learning strategy and locus of control and the students’ academic achievement.
  Instrument &
  Methods
  In the descriptive-analytic study, 335 students of Birjand University of Medical sciences were selected based on Krejcie-Morgan Table and via Stratified Random Sampling Method in 2014-15 academic year. The study tools were Self-regulating Learning Strategies Questionnaire, Locus of Control Survey, and students’ GPA as academic achievement component. Data was analyzed in SPSS 14 software using Pearson Correlation, Independent T, and One-way ANOVA tests.
  Findings: There was a positive and significant correlation between the dimensions of meta-cognitive learning strategy and internal locus of control and academic achievement. Nevertheless, there was a negative and significant correlation between meta-cognitive learning strategies and external locus of control (p0.05). There was a significant correlation between the students’ academic achievements based on gender. However, based on age and faculty, it was not significant.
  Conclusion
  Two important factors affecting learning enhancement and academic achievement in the students are meta-cognitive learning strategy and locus of control.
  Keywords: Meta, Cognitive Learning Strategies, Internal, External Control, Educational Status
 • Tirgar. A., Yaminfirooz. M Pages 329-334
  Aims: Investigating the situation of the utilization of the library sources indicates that the students are not familiar with the utilization of the sources and do not have enough skills in source searching. Based on the conducted studies, presenting training courses to make the students familiar with searching the library sources considerably enhance their abilities to utilize the sources. The aim of this study was to investigate the effects of academic intervention on the freshmen students’ utilization of the library sources.
  Instrument &
  Methods
  In the cross-sectional study, Medical, Midwifery, and Nursing students (n=200) of Babol University of Medical Sciences enrolled in 2013 were studied at the 1st semester of 2013-14 academic year. Based on the former presence at the library familiarity workshops at the university entrance, the students were divided into two groups including “case group” (n=136) and “control group” (n=64). Data was collected, using a researcher-made form. In addition, book loan number during a year and number of the delayed days in returning the books were considered as indices to investigate the students’ performance. Data was analyzed in SPSS 18 software using Chi-square and Independent T tests.
  Findings: Of 4865 book loan cases, 26.0±22.2 and 17.9±18.8 books were averagely borrowed by the trained students (case group) and control group, respectively (p
  Conclusion
  Conducting library familiarity training courses at the university entrance for the students positively and significantly affects the utilization of the scientific sources.
  Keywords: Students, Early Intervention (Education), Libraries, Medical