فهرست مطالب

 • شماره 0 (زمستان 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/12/20
 • تعداد عناوین: 2
|
 • گزارش ترومبوسیتوپنی در یک شیرخوار 18 ماهه به دنبال دز دوم واکسیناسیون MMR
  علی خاکشور، بهروز بنیادی صفحات 533-535
  ITP عبارتست از یک بیماری که به واسطه عملکرد سیستم ایمنی، پلاکتها تخریب می گردند که عامل زمینه ساز آن در اغلب موارد عفونتهای شایع ویروسی- واکسن MMR و گاهی ناشناخته است.
  گزارش مورد: یک مورد ترومبوسیتونی در یک شیرخوار 18 ماهه بستری در بخش اطفال که ده روز پس از انجام دز دوم واکسیناسیون MMR روی داده است.
  کلیدواژگان: واکسن، ITP، MMR
 • فراوانی هلیکوباکتر پیلوری در نمونه کیسه صفرای بیماران کله سیستکتومی شده در بیماران مراجعه کننده به مراکز آموزشی درمانی افضلی پور و باهنر کرمان در سال 1394
  محمدرضا لشکری زاده، محمد مهدی حیاتبخش *، حسین نیکپور، حسینعلی سلطانی صفحات 713-720
  زمینه و هدف
  باکتریهای اپیتلیوم کیسه صفرا و مجاری صفراویمنبع قدرتمندی برای ایجاد بیماریهای کیسه صفرا هستند. از آنجا که ابتلا به عفونت هلیکوباکترپیلوری نقش مهمی درالتهاب مزمن مخاط معده داردوشرایط بروززخم پپتیکوآدنوکارسینوم معده را فراهم می نماید، مطالعات اخیر ارتباط بین این باکتری و کانسر کیسه صفرا را محتمل دانسته اند. هدف تعیین فراوانی هلیکوباکترپیلوری در نمونه کیسه صفرای بیماران مبتلا به کله سیستیت و بررسی تغییرات پاتولوژیک
  مواد و روش کار
  تعداد 100 نفر بیماران با تشخیص کله سیستیت به صورت تصادفی انتخاب شدند.در اتاق عمل پس از خروج کیسه صفرا تست اوره آز بر روی آن انجام شده سپس نمونه کیسه صفرا داخل محلول فرمالین به آزمایشگاه بیمارستان افضلی پور کرمان منتقل شد. توسط رنگ آمیزی گیمسا وجود هلیکوباکترپیلوری بررسی شد. همچنین تغییرات پاتولوژیک نظیر هیپرپلازی و متاپلازی/دیسپلازی وانفیلتراسیون لنفاوی توسط گروه پاتولوژی گزارش شد و جمع آوری شدند.
  یافته ها
  در نمونه ی 23 %افراد ،هلیکوباکترپیلوری مشاهده شد که ازاین 23%، 39.1%مرد و 66.9%زن بودند همچنین 4.3%کله سیستیت حاد و 95.7%کله سیستیت مزمن داشتند و در 21.7%موارد تغییرات پاتولوژیداشتند، که از بین این تغییرات ،انفیلتراسیون لنفاوی و سلول های التهابی منونوکلئر بیشتر مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  در این مطالعه فراوانی هلیکوباکترپیلوری و تست اوره آز با تغییرات پاتولوژیک ارتباط معنادار داشت ولی با سن و جنس و وضعیت بیماری ارتباطی نداشتند.
  کلیدواژگان: هلیکوباکترپیلوری، کله سیستیت، کله سیستکتومی
|
 • case report: Thrombocytopenia Following the second dose of MMR vaccine at 18 months of an infant
  Khakshure A., Bonyadi B. Pages 533-535
  ITP; a disease that result from immune system function that destroy platelete because of multiple predisposing factors include common viral infections - MMR vaccination and seldom idiopathic. in this report we present a 18 mo boy admitted in pediatric ward for thrombocytopenia with history MMR vaccinatin in 10days ago.
  Keywords: Vaccine, ITP, MMR
 • Evaluation of the frequency of helicobacter pylori in the gallbladder sample of patient who underwent cholecyctectomy referred to Afzalipour and Shahid bahonar hospitals in Kerman in 1394
  Mr Lashkarizadeh, Mm Hayatbakhsh*, H. Nikpoor, Ha Soltani Pages 713-720
  Background and Objectives
  The gallbladder and bileduct epithelium lining of bacteria that are able to create a powerful source for gallbladder disease. Since Helicobacterpylori infection plays an important role in the development of chronic inflammation of the gastric mucosa and provides conditions for the development of gastric adenocarcinoma and peptic ulcer disease, recent reviews showed probability relationship between this bacterium and gallbladder cancer. To determine the frequency of H.pylori in gallbladder samples of patients with cholecystitis and determine pathologic changes.
  Material &
  Methods
  100 patients with cholecystitis were investigated randomized.In the operating room aftercholecystectomy, urease test was performed on gallbladder samples; thensamples in formalinsolution transferred to a Afzalipoor hospital laboratory and the sampleswere assessed for H.pylori by Giemsa staining. The pathological changes such as hyperplasia, metaplasia/dysplasia and lymphocytic infilteration were reported by the Department of Pathology.
  Results
  23% of samples was positive for H. pylori that 39.1% wasmale and 66.9% was female and 95.7% was chronic cholecystitis and 4.3% was acute. In positive H-pylori cases there was 21.7% cases with pathological change that lymphocytic infilteration and mononuclear cells were seen commonly.
  Conclusion
  In this study, the prevalence of H. pylori and urease test results were significantly associated with pathologic changesbut had no correlation with age, sex and status.
  Keywords: Helicobacter pylori, cholecystitis, cholecystectomy