فهرست مطالب

 • سال سی و یکم شماره 6 (بهمن و اسفند 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/12/15
 • تعداد عناوین: 16
|
 • مرتضی علیرضایی نقندر، مجید عزیزی، پریسا طاهری، محمدصادق صادقی صفحات 919-930
  به منظور مطالعه پتانسیل دگرآسیبی و تعیین رابطه آن با تغییرات ترکیب های فنلی، در غلظت های مختلف عصاره های متانولی و اتانولی حاصل از اندام هوایی و زمینی ترشک (Rumex turcomanicus Czerep.) بر خصوصیات جوانه زنی و رشد گیاهچه کاهو (Lactuca sativa L.)، آزمایش فاکتوریل بر مبنای طرح کاملا تصادفی شامل دو قسمت از اندام گیاه (ریشه و اندام هوایی)، دو حلال عصاره گیری (متانول و اتانول) و در شش غلظت مختلف عصاره (0، 25/31، 5/62، 125، 250 و 500 پی پی ام) در سال 1392 در محل دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. پس از آماده سازی عصاره ها، اثر بازدارندگی آنها بر مولفه های جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه کاهو مورد بررسی قرار گرفت. همچنین میزان ترکیب های فنلی در غلظت های مختلف هر یک از عصاره ها تعیین گردید. نتایج نشان از اثر بازدارندگی بالاتر عصاره های متانولی در مقایسه با عصاره های اتانولی، و بازدارندگی بیشتر عصاره های حاصل از ریشه در مقایسه با عصاره های اندام هوایی بر اغلب صفات مورد مطالعه داشت. در میان غلظت های مختلف عصاره، بیشترین بازدارندگی در غلظت 500 پی پی ام و کمترین بازدارندگی در غلظت صفر پی پی ام بدست آمد. میزان ترکیب های فنلی در عصاره های متانولی بیشتر از عصاره های اتانولی و در عصاره های ریشه بیشتر از عصاره های اندام هوایی بود. همچنین با افزایش غلظت عصاره افزایش معنی داری در میزان ترکیب های فنلی دیده شد. بررسی همبستگی بین میزان ترکیب های فنلی و پتانسیل آللوپاتی عصاره ترشک حکایت از رابطه مثبت و معنی دار تغییرات ترکیب های فنلی با قابلیت دگرآسیبی ترشک داشت.
  کلیدواژگان: آللوپاتی، بازدارندگی، ترکیب های فنلی، عصاره
 • عباس زارع زاده، سیدرضا طبایی عقدایی، علی میرحسینی، محمدرضا عرب زاده، لیلا میرجانی صفحات 931-944
  جنس Satureja متعلق به خانواده Lamiaceae بوده و گونه های مختلف از آن در سراسر جهان یافت می شود. در ایران گونه های یکساله و چندساله این گیاه دارویی یه صورت خودرو رویش دارند که از میان آنها 9 گونه انحصاری کشور ما هستند. در این تحقیق، مرزه های چندساله ایران در ایستگاه تحقیقات گیاهان دارویی استان یزد در سال های 1392- 1388 مورد ارزیابی قرار گرفتند. اکسشن های برخی گونه های جنس Satureja در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار کشت گردید. از صفات مختلف شامل درصد استقرار گیاه، ارتفاع گیاه، قطر تاج پوشش، عملکرد تر و خشک اندام هوایی و میزان اسانس اندازه گیری بعمل آمد. تجزیه واریانس داده ها، اختلاف معنی داری (p<0.01) میان اکسشن ها برای صفات وزن تر و خشک اندام هوایی، وزن خشک برگ، بازده اسانس، ارتقاع و قطر تاج پوشش نشان داد. براساس مقایسه میانگین صفات به روش دانکن، SKM (S. bachtiarica) از یزد، 107 (S. spicigera) از گیلان، 15 (S. rechingeri) از ایلام، 123-1 و 123-2 (S. mutica) از خراسان به لحاظ صفات زراعی ارزشمند مانند درصد استقرار، عملکرد اندام هوایی و میزان اسانس، اکسشن های برتر بودند.
  کلیدواژگان: مرزه (Satureja)، سازگاری، عملکرد، اجزا عملکرد، یزد
 • رقیه عظیمی، فاطمه سفیدکن، اعظم منفرد صفحات 945-955
  جنس بومادران در ایران 19 گونه گیاه علفی چندساله و اغلب معطر دارد که شش گونه آن انحصاری کشور ایران است. Achillea nobilis L. با نام فارسی بومادران تماشایی، یکی از گونه های بومی این جنس در ایران است. بخش های مختلف گونه های بومادران به طور گسترده در طب سنتی به علت خواص متعدد دارویی ازجمله فعالیت های ضد میکروبی، ضد التهابی، ضد آلرژی و آنتی اکسیدان استفاده می شوند. در این تحقیق بذر بومادران تماشایی از استان همدان جمع آوری شده و در مزرعه تحقیقاتی ایستگاه تحقیقات البرز واقع در شهرستان کرج وابسته به موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور کشت شد. به منظور بررسی و مقایسه کمی و کیفی اسانس سرشاخه گلدار و هر یک از اجزای آن (گل، برگ و ساقه) به صورت مجزا، پس از جمع آوری گیاه در زمان اوج گلدهی، جدا کردن اندام ها و خشک کردن در سایه، اسانس گیری به روش تقطیر با آب انجام شد. اسانس های حاصل با استفاده از دستگاه های کروماتوگرافی گازی (GC) و کروماتوگرافی گازی متصل به طیف سنج جرمی (GC/MS) مورد تجزیه کمی و کیفی قرار گرفتند. بیشترین بازده اسانس (نسبت به وزن خشک) مربوط به گل (32/1%) و کمترین مقدار بازده اسانس مربوط به ساقه (14/0%) بود و بازده اسانس کل سرشاخه گلدار (85/0%) و برگ (62/0%) بود. ترکیب های عمده اسانس گل و برگ شامل سیس-کریزانتنول (به ترتیب 1/47% و 8/50%) و آلفا-توجون (به ترتیب 8/8% و 1/9%) بودند. اسانس ساقه با 7/19 % کوبنول، 2/19 % ایندیپون، 4/15% سیس-کریزانتنول و 9/9% اینترمدول، با اسانس برگ و گل تفاوت های زیادی داشت. ترکیب های عمده اسانس سرشاخه گلدار شامل سیس-کریزانتنول (7/41%)، آلفا-توجون (2/10%) و کامفور (1/8%) بودند. با توجه به نتایج حاصل نمونه مورد بررسی را می توان به عنوان یک کموتایپ غنی از سیس-کریزانتنول معرفی کرد. همچنین با توجه به اینکه ترکیب اسانس سرشاخه گلدار از نظر حضور ترکیب های عمده با ترکیب اسانس برگ و گل تفاوت زیادی ندارد، و از طرفی عملکرد سرشاخه گلدار از عملکرد برگ و گل به تنهایی بالاتر است، بنابراین اسانس گیری از سرشاخه گلدار این گیاه قابل توصیه است.
  کلیدواژگان: بومادران (Achillea nobilis L.)، اسانس، سیس، کریزانتنول، آلفا، توجون
 • نجما فراهانی، محسن فرزانه، فرزاد نجفی، حسن رضادوست صفحات 956-966
  متابولیت های ثانویه نقش مهمی در واکنش گیاه نسبت به تنش های محیطی دارند و در شرایط تنش برخی از این ترکیب ها به میزان قابل توجهی در گیاه افزایش می یابد. در این راستا تاثیر قارچ بیماری زای Rhizoctonia solani (AG2-2) SBUka2 به عنوان الیسیتور در گیاه آویشن دنایی (Thymus daenensis Celak subsp. Daenensis) با هدف فهم بهتری از واکنش های گیاه به میکروارگانیسم ها و امکان افزایش و بهبود کیفیت متابولیت های ثانویه آن در شرایط کشت بافت انجام شد. فاکتورهای اندازه گیری شده در این تحقیق شامل میزان رزمارینیک اسید و کافئیک اسید و تغییرات کمی و کیفی اسانس آویشن دنایی دو اکوتیپ ایلام و اصفهان بود. نتایج آنالیز به کمک دستگاه کروماتوگرافی لایه نازک با کارایی بالا (HPTLC) نشان داد که در مقایسه با شاهد، میزان رزمارینیک اسید موجود در گیاه آلوده شده با قارچ در آویشن دنایی اکوتیپ ایلام 82/26% و در اکوتیپ اصفهان 25/8% کاهش یافت. همچنین میزان کافئیک اسید در گیاه آلوده شده با قارچ در آویشن دنایی اکوتیپ های ایلام و اصفهان به ترتیب 51/4% و 16/4% کاهش یافت. نتایج کمی اسانس نشان داد که در حضور قارچ، بازده اسانس اکوتیپ های ایلام و اصفهان به ترتیب 20% و 33% افزایش یافت. همچنین نتایج حاصل از کروماتوگرافی گازی همراه با طیف سنجی جرمی (GC-MS) مشخص کرد که آلودگی با قارچ باعث افزایش معنی دار برخی ترکیب های اسانس ازجمله تیمول و کارواکرول شده، در حالی که میزان برخی ترکیب های اسانس ازجمله پارا-سیمن و گاما-ترپینن در گیاه آلوده کاهش چشمگیری یافت.
  کلیدواژگان: Rhizoctonia solani، آویشن دنایی (Thymus daenensis Celak subsp. Daenensis)، میان کنش، تغییرات متابولیت های گیاه
 • محمدعلی علی زاده، ساناز یاریاب، علی اشرف جعفری، پروین صالحی شانجانی صفحات 967-976
  به منظور بررسی صفات مورفولوژیکی و فنولوژیکی خصوصیات 12 جمعیت از گونه بابونه کاذب (Tripleurospermum sevasnense (Manden.) Pobed.)، شامل: کرج (1087)، تهران1 (2386)، تهران2 (2397)، لرستان (4120)، اردبیل1 (8369)، اردبیل2 (8394)، اردبیل3 (13327)، خرم آباد (12211)، قزوین1 (12956)، قزوین2 (20049)، گلستان (16356) و فارس (17925) آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در 3 تکرار در سال زراعی 91-1389 در مزرعه مجتمع تحقیقاتی البرز کرج اجرا شد. صفات قطر طولی و عرضی تاج پوشش، سطح تاج پوشش، ارتفاع و تعداد گل در بوته، زمان گلدهی و برداشت، وزن تر و خشک سرشاخه، درصد و عملکرد اسانس اندازه گیری شدند. درجه حرارت تجمعی رشد روزانه در زمان گلدهی و برداشت محاسبه شد. نتایج تجزیه واریانس داده ها نشان داد که بین جمعیت ها در بیشتر صفات تفاوت معنی دار در سطح 5٪ وجود داشت. مقایسه میانگین بین جمعیت ها نشان داد که اردبیل2 (8394) با داشتن عملکرد وزن سرشاخه تر (4/290 گرم در بوته) و وزن سرشاخه خشک (8/99 گرم در بوته) و عملکرد اسانس (2/252 میلی گرم در بوته) از سایر جمعیت برتر بود. محاسبه میانگین درجه حرارت تجمعی رشد روزانه در زمان گلدهی و برداشت GDD نشان داد که دو جمعیت قزوین2 (20049) و تهران1 (2386) به دلیل زمان زودتر گلدهی و رسیدن، از درجه حرارت رشد روزانه کمتری نسبت به سایر جمعیت ها برخوردار بودند و زودرس تر شناخته شدند. در تجزیه خوشه ای، جمعیت ها در سه گروه قرار گرفتند و جمعیت های خوشه1 شامل: کرج (1087)، قزوین (12956) و خرم آباد (12211) از لحاظ عملکرد سرشاخه و صفات مورفولوژیکی برتر از جمعیت های دو گروه دیگر بودند. براساس نتیجه این تحقیق، جمعیت های کرج، قزوین، خرم آباد و اردبیل2 برتر از سایر جمعیت ها بودند که پس از آزمایش های تکمیلی در چند منطقه آب و هوایی و بذرگیری انبوه از آنها به عنوان ارقام معرفی می شوند.
  کلیدواژگان: بابونه کاذب (Tripleurospermum sevasnense (Manden.) Pobed.)، فنولوژی، عملکرد اسانس، درجه حرارت تجمعی رشد روزانه
 • راضیه شهسوارزاده، مصطفی ترکش، زهرا رحمتی، مهسا قاضی مرادی صفحات 977-987
  به دلیل عدم کفایت اطلاعات در مورد پراکنش گونه های گیاهی و جانوری، استفاده از مدل سازی برای پیش بینی پراکنش گونه ها در سال های اخیر افزایش یافته است. به این منظور طیف گسترده ای از تکنیک های مدل سازی ابداع شده است. در پژوهش حاضر با استفاده از عوامل محیطی و داده های رخداد گونه کما (Ferula ovina Boiss.) و با بکارگیری مدل ژنتیک الگوریتم نقشه پراکنش این گونه تهیه شد. داده های رخداد گونه (137 سایت) با استفاده از روش تصادفی طبقه بندی شده انتخاب گردید و کلیه لایه های محیطی اعم از لایه های فیزیوگرافی (شیب، جهت و ارتفاع مستخرج از نقشه رقومی ارتفاع)، لایه های محیطی خاک و لایه های اقلیمی با اندازه پیکسل 70×70 متر از روش های میان یابی در محیط نرم افزار Arc GIS تهیه شد. کلیه اطلاعات حاصل به وسیله نرم افزار Desktop Garp مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نقشه پراکنش گونه کما تولید گردید. ارزیابی مدل با استفاده از شاخص سطح زیر منحنی ROC (766/0) بیانگر عملکرد خوب مدل می باشد. همچنین براساس نتایج حاصل از تحلیل حساسیت، دو فاکتور میزان سیلت و ارتفاع، مهمترین پارامترهای تاثیرگذار بر پراکنش گونه کما تعیین شد. از مدل مذکور می توان در تفسیر روابط گونه و محیط، تعیین مکان های با قابلیت بالای حفاظتی و همچنین تعیین مکان های مناسب برای احیای گونه کما و بررسی سناریوهای تغییر اقلیم و مدیریت استفاده کرد.
  کلیدواژگان: GARP، مدل سازی، کما (Ferula ovina Boiss.)، پراکنش گونه، فریدون شهر
 • حسن عابدینی آبکسری، داود هاشم آبادی، بهزاد کاویانی صفحات 988-1004
  برای بررسی اثر منابع آلی و کود زیستی بر برخی صفات گیاه شمعدانی پیچ (Pelargonium peltatum Soland.) آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با دو عامل کود زیستی (فسفات بارور 2) و بسترهای مختلف کاشت شامل 16 تیمار، 4 تکرار در 64 واحد آزمایشی با 256 گیاه انجام شد. فسفات بارور 2 در 2 سطح (کاربرد و عدم کاربرد) و بسترهای مختلف کاشت شامل 8 بستر حاوی خاک باغچه، ماسه به همراه ترکیب های متنوع آلی (حجم به حجم) اعمال گردید. در این تحقیق، طول ساقه اصلی، تعداد ساقه فرعی، طول ریشه، تعداد گلچه در گل آذین، وزن تر اندام هوایی، زیرزمینی و گلبرگ ها در گیاه، پروتئین گلبرگ، محتوای کلروفیل برگ، فسفر برگ و فسفر قابل جذب بستر (پایان آزمایش) ارزیابی شد. نتایج نشان داد که اثر اصلی و متقابل دو عامل بر روی کلیه صفات اندازه گیری شده معنی دار شد. تیمارهای کود زیستی به همراه بسترهای کاشت خاک باغچه + ماسه + کمپوست زباله شهری + خاک آب بندان و ماسه + کمپوست ضایعات چای + کوکوپیت + خاک آب بندان، در مجموع دارای عملکرد بهتری بودند. خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و غلظت عناصر غذایی بستر کاشت ماسه + کمپوست ضایعات چای + کوکوپیت + خاک آب بندان در سطحی مطلوب تر و متناسب با حدود استاندارد بستر کاشت گیاه شمعدانی بود. گیاهان کاشته شده در این بستر در صفاتی مانند تعداد ساقه، تعداد گلچه و کلروفیل برگ به ترتیب با میانگین 90/5، 42/6 عدد گلچه در گل آذین و 37/5 میلی گرم بر گرم وزن تر گیاه دارای عملکرد قابل توجهی نسبت به سایر تیمارها بودند. همچنین کاربرد فسفات بارور 2 به همراه این بستر می تواند مکمل مناسبی برای بستر کاشت، به منظور رشد بهتر، در پرورش شمعدانی پیچ باشد.
  کلیدواژگان: تغذیه گیاهی، پروتئین، شمعدانی پیچ (Pelargonium peltatum Soland.)، کلروفیل، کود زیستی، فسفر، مواد آلی
 • سعید حصارکی، محمدرضا فرهپور، بهروز یحیایی صفحات 1005-1012
  زخم رویدادی اجتناب ناپذیر در زندگی بوده که به علت عفونت میکروبی و یا آسیب فیزیکی یا شیمیایی بوجود می آید. مطالعه حاضر به منظور مقایسه اثر دارچین سیلان در التیام زخم های القا شده در رت با دانه کتان انجام شده است. تعداد سی و دو رت به چهار گروه هشت تایی تقسیم شدند. روند التیام زخم گروه های مربوط به عصاره 3% دارچین سیلان و غلظت 3% روغن دانه کتان در روزهای 3، 7، 14 و 21 مورد ارزیابی قرار گرفتند. همچنین یک گروه به عنوان شاهد هیچ دارویی دریافت نکرده و یک گروه به عنوان مرجع استاندارد، پماد وازلین اوسرین را دریافت کردند. نتایج نشان داد که عصاره دارچین و روغن بذر کتان در سرعت بخشیدن به روند التیام زخم ها موثر بوده و به طور خاص سرعت پیدایش اپیتلیوم در گروه تحت درمان را نسبت به گروه های دیگر افزایش داد، به طوری که اندازه محوطه زخم در گروه دارچین و در روز 21 برابر 04/0±6/2، در گروه دانه کتان 05/0±72/3، در گروه دارونما 09/0±01/5 و در گروه شاهد 07/0±3/5 بود.
  ارزیابی مقایسه ای این مطالعه نشان داد که عصاره دارچین سیلان در تسریع جمع شدن زخم از دانه کتان موثرتر بود.
  کلیدواژگان: التیام زخم، دارچین سیلان، روغن دانه کتان، تولید اپیتلیوم
 • فاروق سلیمانی، علیرضا پیرزاد صفحات 1013-1023
  بعضی از گیاهان زراعی از قابلیت مقاومت در برابر تنش های محیطی برخوردارند، به طوری که با مکانیزم عمل خود مانع از تولید بیشتر اکسیژن های رادیکال آزاد شده و یا با اکسیژن های رادیکال آزاد تولیدی مقابله می کنند. بر این اساس، به منظور بررسی اثر گونه های قارچی با رابطه میکوریزایی بر خصوصیات اکوفیزیولوژیکی گیاه زوفا (Hyssopus officinalis L.)، آزمایشی در قالب فاکتوریل بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار در سال زراعی 1391 در مزرعه تحقیقاتی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل گونه های قارچ میکوریزا (Glomus mousseae، G. intraradicese، G. fasiculatum، G. claroideum، Acaulospora longula و شاهد بدون میکوریزا) و آبیاری در چهار سطح (آبیاری در 80، 70، 60 و 50 درصد ظرفیت زراعی) بودند. نتایج آزمایش نشان داد که اثر آبیاری و میکوریزا بر میزان آنزیم آسکوربات پراکسیداز، و اثر متقابل بین آبیاری و میکوریزا روی درصد کلونیزاسیون، فعالیت کاتالاز و سوپراکسیددیسموتاز معنی دار بود. ترتیب بیشترین میزان آلودگی ریشه زوفا با G. mosseae، G. intraradices، G. fasiculatum، G. claroideum و A. longula در مقایسه با شاهد بود که با افزایش شدت تنش درصد کلونیزاسیون با همین ترتیب افزایش بیشتری داشت. بالاترین فعالیت سوپراکسید دیسموتاز و کاتالاز در برگ گیاهان تلقیح شده با G. mosseae،G. fasiculatum،G. fasiculatum و G. claroideum به ترتیب در ظرفیت های زراعی 50، 60، 50 و 50 بدست آمد. بیشترین میزان آسکوربات پراکسیداز هم متعلق به آبیاری در 50 درصد ظرفیت زراعی بود. به طور کلی نتایج این بررسی حکایت از آن داشت که گونه های میکوریزا با خنثی کردن اثرات رادیکال های آزاد، افزایش پایداری غشاء سلولی و میزان فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت در تعدیل تنش کمبود آب موثر بودند.
  کلیدواژگان: آسکوربات پراکسیداز، زوفا (Hyssopus officinalis L.)، سوپراکسید دیسموتاز، ظرفیت زراعی، کاتالاز
 • عبدالرضا صداقتی، محمد کافی، شهرام رضوان بیدختی، شیوا اکبری صفحات 1024-1034
  به منظور بررسی اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد، اجزای عملکرد و میزان آلیسین دو اکوتیپ سیر (Allium sativum L.)، آزمایشی به صورت کرت های دو بار خرد شده در قالب بلوک کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه ای واقع در شهرستان دامغان در سال زراعی 1391-1390 انجام شد. در این آزمایش سه تاریخ کاشت (25 مهر، 20 آبان و 15 اسفند)، به عنوان عامل اصلی، دو اکوتیپ (کویر دامغان و سفید همدان) به عنوان عامل فرعی و سه تراکم کشت (35، 45 و 55 بوته در مترمربع) به عنوان عامل فرعی فرعی در نظر گرفته شدند. نتایج نشان داد با تاخیر در کاشت، صفات ارتفاع، وزن تر و خشک سوخ، عملکرد سیر، قطر و وزن خشک سیر چه کاهش یافتند. وزن تر و خشک سوخ، عملکرد سیر، قطر و وزن خشک سیر چه و مقدار آلیسین اکوتیپ سیر سفید همدان، به طور معنی داری بیشتر از اکوتیپ سیر کویر دامغان بود. افزایش تراکم، باعث کاهش وزن تر و خشک سوخ، قطر و وزن خشک سیر چه و افزایش ارتفاع و عملکرد سیر و تعداد سیر چه در سوخ گردید. بهترین تاریخ کاشت با توجه به حصول بیشترین عملکرد تر (7/1 کیلوگرم در متر مربع) و خشک (27/0 کیلوگرم در متر مربع)، تاریخ 25 مهرماه بود. اکوتیپ سفید همدان نیز به دلیل دارا بودن بالاترین وزن تر و خشک سوخ، قطر، وزن خشک سیر چه، میزان آلیسین و عملکرد بیشتر، مناسبتر شناخته شد و تراکم کاشت مطلوب نیز با توجه به حصول مقادیر بیشتر ارتفاع بوته، تعداد سیر چه در سوخ و عملکرد بالاتر، تراکم کشت 55 بوته در متر مربع بوده است.
  کلیدواژگان: آلیسین، اکوتیپ، تاریخ کشت، تراکم، سیر (Allium sativum L.)
 • بهجت پورسینا، پریسا سلیمانی رودی، محمد صدقی، علی طیبی پور صفحات 1035-1046
  به منظور بررسی اثر استفاده از نعناع (Mentha piperita L.)، آویشن (Thymus vulgaris L.) و به ویژه کاسنی (Chicorium intybus L.) بر عملکرد و مورفولوژی روده در جوجه های گوشتی، آزمایشی با 360 قطعه جوجه گوشتی یک روزه از سویه تجاری راس 308 در قالب طرح کاملا تصادفی با 3 تیمار در 3 تکرار و 40 قطعه جوجه گوشتی در هر تکرار (20 قطعه نر و 20 قطعه ماده) طراحی شد. تیمارهای آزمایشی شامل: جیره شاهد، جیره شاهد به علاوه پودر کاسنی و جیره شاهد به علاوه مخلوط پودر گیاهان کاسنی، نعناع و آویشن بود. جیره های آزمایشی در سه دوره 10-0، 24-11 و 42-25 روزگی استفاده شدند. صفات عملکردی شامل افزایش وزن بدن، خوراک مصرفی و ضریب تبدیل غذایی به صورت دوره ای اندازه گیری شدند. در 42 روزگی، برای بررسی اثر تیمارهای اعمال شده بر طول پرز، عمق کریپت و نسبت آنها در ژئوژنوم و ایلئوم، 6 پرنده از هر تیمار به صورت تصادفی کشتار شد. نتایج این مطالعه نشان داد که افزودن کاسنی یا مخلوط کاسنی، نعناع و آویشن سبب افزایش وزن بدن و مصرف خوراک شد (p<0.05) که بیشترین افزایش وزن بدن و کمترین ضریب تبدیل غذایی مربوط به گروهی بود که با جیره حاوی کاسنی تغذیه شده بودند. نتایج حاصل از بافت شناسی روده نشان داد که طول پرز، عمق کریپت و نسبت طول پرز به عمق کریپت در ژئوژنوم و ایلئوم تحت تاثیر تیمارهای غذایی قرار نگرفت. به طور کلی نتایج این آزمایش نشان داد که افزودن گیاه دارویی نعناع، آویشن و به ویژه کاسنی سبب بهبود عملکرد جوجه های گوشتی شد و بر مورفولوژی بافت روده جوجه های گوشتی اثری نداشت.
  کلیدواژگان: (Thymus vulgaris L.)، کاسنی (Chicorium intybus L.)، نعناع (Mentha piperita L.)، جوجه گوشتی، عملکرد، مورفولوژی روده
 • عزیزاله خیری، مسعود ارغوانی، محبت خستو صفحات 1047-1057
  پژوهش حاضر، با هدف بررسی تاثیر کاربرد کودهای آلی بر عملکرد گیاه دارویی همیشه بهار (Calendula officinalis L.)، در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 10 تیمار و 3 تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه زنجان مورد مطالعه قرار گرفت. تیمارها شامل کود گاوی، کود مرغی و ورمی کمپوست، هر یک در 3 سطح (5، 10 و 15 تن در هکتار) و تیمار شاهد (عدم کوددهی) بود. صفات اندازه گیری شده شامل وزن هزاردانه، تعداد طبق در بوته، سطح برگ، ارتفاع گیاه، وزن خشک گلبرگ ها، قطر طبق، شاخص محتوای کلروفیل برگ، فلاونوئید، کاروتنوئید و درصد وزنی اسانس بود. نتایج بدست آمده معنی دار بودن تاثیر نوع کود بر صفات وزن هزاردانه، تعداد طبق در بوته، سطح برگ، کاروتنوئید و درصد وزنی اسانس (01/0≥p) و ارتفاع گیاه، وزن خشک گلبرگ ها و فلاونوئید (05/0≥p) را نشان داد. در حالی که نوع کود بر قطر طبق و شاخص محتوای کلروفیل برگ ها تاثیر معنی داری نداشت. به طور کلی می توان نتیجه گرفت که کودهای آلی مورد استفاده، تاثیر مطلوبی بر عملکرد گیاه، صفات رشدی و کمیت مواد موثره موجود در همیشه بهار داشته است.
  کلیدواژگان: کودهای آلی، همیشه بهار (Calendula officinalis L.)، کشاورزی پایدار، فلاونوئید، اسانس
 • محمدرضا حاج سید هادی، هدی رضایی قلعه صفحات 1058-1070
  به منظور بررسی تاثیر نیتروژن از منابع زیستی و شیمیایی بر عملکرد کمی و کیفی بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.)، در سال 1391 این تحقیق به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با 2 فاکتور شامل کود نیتروژنه در 3 سطح (عدم محلول پاشی، محلول پاشی نیتروژن از منبع اسید آمینه آمینول فورته و محلول پاشی اوره) و ورمی کمپوست در 5 سطح (0، 3، 6، 9 و 12 تن در هکتار) و در 3 تکرار در منطقه فیروزکوه انجام شد. نتایج تجزیه واریانس این آزمایش نشان داد که در بین سطوح تیمار محلول پاشی، بیشترین ارتفاع گیاه (27/35 سانتی متر)، تعداد گل در بوته (75/181 عدد) و عملکرد گل خشک (7/2053 کیلوگرم در هکتار) از محلول پاشی اوره حاصل شد. محلول پاشی اسید آمینه (آمینول فورته) بیشترین تاثیر را بر درصد اسانس (59/0%)، درصد کامازولن (13/7%)، عملکرد اسانس (98/11 کیلوگرم در هکتار) و عملکرد کامازولن (17/854 گرم در هکتار) داشت. در بین سطوح تیمار ورمی کمپوست، سطح 12 تن در هکتار ورمی کمپوست برای تمام صفات بیشترین میزان را باعث شد. مقایسه میانگین اثرات متقابل ورمی کمپوست و محلول پاشی نشان داد که ترکیب همزمان 12 تن در هکتار ورمی کمپوست و محلول پاشی اسید آمینه بیشترین تاثیر را بر عملکرد گل خشک و عملکرد کامازولن در هکتار داشت. نتایج این تحقیق نشان داد که کاربرد ورمی کمپوست و اسیدآمینه در افزایش اسانس و کامازولن و عملکرد کیفی بابونه تاثیر مثبت و معنی داری داشت.
  کلیدواژگان: بابونه (Matricaria chamomilla L.)، ورمی کمپوست، اسید آمینه، اسانس، کامازولن
 • غزاله رمضان، بهلول عباس زاده صفحات 1071-1085
  در میان تنش های غیرزنده، خشکی مهمترین مشکل زراعی است که باعث کاهش عملکرد محصولاتی می شود که به صورت دائم یا دوره ای در معرض آن قرار می گیرند. Nepeta pogonosperma Jamzad et Assadi گیاهی چند ساله و متعلق به تیره نعناعیان می باشد. ایران منطقه ای خشک و نیمه خشک بوده و بیشتر زمین های زراعی با مشکل کم آبی مواجه می باشند که این پدیده عمده ترین دلیل کاهش عملکرد محسوب می شود. به منظور بررسی اثر تنش خشکی و فاصله کاشت بر گیاه Nepeta pogonosperma، تحقیقی در شرایط مزرعه در سال های 91-1390 در ایستگاه تحقیقات البرز (موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور) اجرا شد. این آزمایش در قالب فاکتوریل و بر پایه بلوک های کامل تصادفی در 3 تکرار اجرا گردید. عامل فاصله کاشت در 4 سطح (20×20، 30×30، 40×40 و 50×50 سانتی متر) و عامل خشکی در 3 سطح آبیاری (30، 60 و 90 درصد ظرفیت زراعی) اعمال شد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر متقابل تنش خشکی×فاصله کاشت بر قطر ساقه اصلی و درصد اسانس در سطح 5% معنی دار بود. اثر تنش خشکی و فاصله کاشت بر طول و عرض برگ، طول گل آذین، عملکرد در هکتار، درصد و عملکرد اسانس، تعداد ساقه گلدار و کل ساقه ها و تعداد گل آذین معنی دار بود. مقایسه میانگین تیمار ها نشان داد که بیشترین عرض برگ (mm9/15)، طول برگ (mm5/40) و عملکرد اندام هوایی در هکتار (kg/ha3391) مربوط به تیمار بدون تنش خشکی (FC %90) بود. بیشترین تعداد ساقه بدون گل (Number/plant47)، تعداد ساقه گلدار (Number/plant41)، تعداد کل ساقه (Number/plant88)، تعداد گل آذین (Number/plant6/15)، و بیشترین عملکرد اندام هوایی در هکتار (kg/ha5185)، درصد اسانس (21/3%) و عملکرد اسانس (kg/ha122) مربوط به فاصله کاشت 20×20 سانتی متر بود. نتایج این بررسی نشان داد که به منظور دستیابی به بیشترین عملکرد اندام هوایی و عملکرد اسانس می توان از تراکم 20×20 در سطح تنش 60% ظرفیت زراعی استفاده کرد.
  کلیدواژگان: پونه سای (Nepeta pogonosperma Jamzad et Assadi)، تنش خشکی، تراکم، عملکرد، اسانس
 • محمدتقی درزی، عادل آخانی صفحات 1086-1095
  به منظور بررسی اثر کود بیولوژیک و تراکم بوته بر عملکرد و اسانس گیاه دارویی گشنیز (Coriandrum sativum L.)، شامل وزن هزاردانه، عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه، میزان اسانس و عملکرد اسانس، آزمایشی به صورت فاکتوریل با استفاده از دو عامل کود بیولوژیک نیتروکسین (عدم تلقیح، تلقیح با بذر، محلول پاشی بر روی بوته در مرحله ساقه رفتن و تلقیح با بذر+محلول پاشی بر روی بوته در مرحله ساقه رفتن) و تراکم بوته (5/12، 7/16 و 25 بوته در مترمربع) در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با دوازده تیمار و سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی شرکت کشاورزی ران در شهرستان فیروزکوه در سال 1390 مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که بیشترین وزن هزاردانه (04/5 گرم)، عملکرد بیولوژیک (9/5727 کیلوگرم در هکتار)، عملکرد دانه (1/630 کیلوگرم در هکتار)، میزان اسانس در دانه (26/0%) و عملکرد اسانس (60/1 کیلوگرم در هکتار) در تیمار تلقیح نیتروکسین با بذر همراه با محلول پاشی بر روی بوته در مرحله ساقه رفتن حاصل شد. تراکم بوته نیز دارای تاثیر معنی داری بر روی صفات مورد بررسی بود، به طوری که بیشترین عملکرد بیولوژیک (1/6853 کیلوگرم در هکتار)، عملکرد دانه (8/755 کیلوگرم در هکتار) و عملکرد اسانس (13/1 کیلوگرم در هکتار) در تراکم 25 بوته در مترمربع و نیز بیشترین میزان اسانس (19/0%) در تراکم 7/16 بوته در مترمربع بدست آمد. طبق نتایج حاصل، تیمار شامل مصرف دو بار کود بیولوژیک نیتروکسین و استفاده از تراکم 25 بوته در مترمربع، بهترین نتیجه را داشته است.
  کلیدواژگان: گشنیز (Coriandrum sativum L.)، نیتروکسین، تراکم بوته، عملکرد، اسانس
 • سید حسن حجازیان، فاطمه صفری، محمد بامری صفحات 1103-1196
  وراپامیل با مهار کانال های کلسیمی نوع T فعال و غیرفعال از ورود کلسیم به داخل سلول ها جلوگیری می کند. با توجه به اینکه اثرات ضداسپاسمی مواد از طریق مهار کانال های کلسیمی اعمال می شود و اثر ضدانقباضی و کاهش فعالیت مکانیکی عضلات صاف ایلئوم توسط اسانس مرزه نشان داده شده است، مطالعه حاضر اثر هم افزایی کلسیم بلوکر وراپامیل و اسانس مرزه (Satureja hortensis L.) را بر جلوگیری از تحریک کولینرژیک ایلئوم موش سفید بزرگ آزمایشگاهی مورد بررسی قرار داده است. در این مطالعه با استفاده از دستگاه فیزیوگراف، اثر غلظت های مختلف اسانس مرزه و وراپامیل بر انقباضات ایزوتونیک ایجاد شده به وسیله استیل کولین 4-10 مولار در ایلئوم مورد بررسی قرار گرفت و یافته ها نشان داد که هر دو ماده وراپامیل و اسانس مرزه بر انقباض ناشی از استیل کولین اثر مهارکنندگی داشته و همچنین غلظت های غیرموثره آنها نیز اثر هم افزایی در مهار انقباض داشته که از لحاظ آماری معنی دار می باشد (p<0.05).
  کلیدواژگان: وراپامیل، اسانس مرزه (Satureja hortensis L.)، ضداسپاسمی، استیل کولین، ایلئوم، عضله صاف
|
 • M. Alirezaie Noghondar, M. Azizi, P. Taheri (Ms) Sadeghi Pages 919-930
  To investigate the allelopathic potential and its relation with phenolic changesin different concentrations of methanolic and ethanolic extracts from root and leaf of Rumex turcomanicus Czerep.on seed germination and seedling growth of lettuce (Lactuca sativa L.), a factorial experiment based on completely randomized design was conducted at the Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Iran, in 2013. Treatments included different organs of Rumex turcomanicus Czerep (root and leaf), two extraction solvents (methanol and ethanol), and six concentrations of extract (0, 31.25, 62.5, 125, 250 and 500 ppm), whose effects were studied on seed germination and seedling growth of lettuce. The extracts were placed in petri dishes in three replicates and 25 seeds (lettuce) per replicate. Phenolic content was measured in each extract. The results showed higher inhibition in methanoilc extracts as compared with ethanolic extracts and higher inhibition in root extract as compared with leaf extracts on seed germination and most of seedling the growth traits. Among different concentrations, maximum and minimum inhibition were observed in 500 and 0 ppm of extracts, respectively. Phenolic content was greater in methanolic as compared with ethanoilc extracts and was higher in root extracts as compared with leaf extracts. In addition, phenolic content was increased with increasing of extract concentration. A positive and significant correlation was observed between phenolic content and allelopathic potential.
  Keywords: Allelopathy, inhibiton, phenolic compound, extraction
 • A. Zarezadeh, S.R. Tabaei Aghdaei, A. Mirhosseini, M.R. Arabzadeh, L. Mirjani Pages 931-944
  Satureja belongs to lamiaceae with different species throughout the world. Annual and perennial species of this medicinal plant grow naturally in Iran, of which nine species are endemic. In this research, perennial species of Iranian savory were evaluated during 2009-2013, Yazd, Iran. Accessions of different species were cultivated at Research Station of Medicinal Plants using a randomized complete block design. Different traits including percentage of plant establishment, plant height, plant canopy diameter, shoot fresh yield, shoot dry yield and oil content were measured. Variance analysis showed significant differences (p
  Keywords: Satureja, adaptation, yield, yield components, Yazd
 • R. Azimi, F. Sefidkon, A. Monfared Pages 945-955
  The Achillea genus has 19 herbaceous aromatic species in Iran, of which six species are endemic. One of the native species of this genus is Achillea nobilis. In traditional medicine, different parts of Achillea species are used because of antiseptic, anti-inflammatory, antihistamine and antioxidant properties. In this research, the seeds of Achillea nobilis L. were collected from Hamedan province and cultivated in the field of Alborz Research Station, Karaj, Iran. In order to comparing the essential oil content and composition, flowering shoots and individual plant parts (flower, leaf and stem) were collected in full flowering stage. The plant materials were dried at shade and their essential oils were obtained by hydro-distillation. The oils were analyzed by gas chromatography (GC) and gas chromatography/mass spectrometry (GC/MS). The highest oil yield was obtained from flowers (1.32%) and the lowest from stems (0.14%). The oil yield of flowering shoot and leaf was 0.85% and 0.62%, respectively. The main components of flower and leaf oil were cis-chrysanthenol (47.1% and 50.8%) and α-thujone (8.8% and 9.1%), respectively. The essential oil of stem with 19.7% cubenol, 19.2% indipone, 15.4% cis-chrysanthenol and 9.9% intermedol was completely different with leaf and flower oils. The major compounds of flowering shoot's essential oil were cis-chrysanthenol (41.7%), α-thujone (10.2%) and camphor (8.1%). According to these results, the studied sample could be introduced as a new chemotype of Achillea nobilis with higher percentage of cis-chrysanthenol. In addition, since the essential oil composition of flowering shoot is near to leaf and flower oils, the distillation of flowering shoot of this chemotype is recommended for obtaining more essential oil content.
  Keywords: Achillea nobilis L, essential oil, cis, chrysanthenol, α thujone
 • N. Farahani, M. Farzaneh, F. Najafi, H. Rezadoost Pages 956-966
  Secondary metabolites play an important role in plant responses to environmental stresses and some of these compounds are significantly increased under stress conditions. The use of biotic and abiotic elicitors for promoting the production of secondary metabolites reduces the processing time to achieve high concentrations of the metabolite. In this study, the effects of pathogenic fungus, Rhizoctonia solani (AG2-2) SBUka2, as biotic elicitor, were studied to better understanding of plant reactions to microorganisms and enhance yield and quality of secondary metabolites of Thymus daenensis in tissue culture. In this way, rosmarinic acid and caffeic acid contents of two ecotypes (Ilam and Isfahan) of T. daenensis were determined by High Performance Thin Layer Chromatogharapghy (HPTLC), while essential oil variations were studied by Gas Chromatoghraphy-Mass Spectrometry (GC-MS). The results showed that in the presence of R. solani, rosmarinic acid content of inoculated plant was decreased by 26.82% and 8.25% in Ilam and Isfahan ecotypes, respectively whereas caffeic acid content decreased to 4.51 and 4.16, respectively. The analysis of essential oils exhibited that in the presence of R. solani, the yield of essential oils increased by 33% and 20% in Isfahan and Ilam types, respectively. In addition, the content of some essential oil compositions such as thymol and carvacrol were increased in infected plants whereas other compounds such as para-cymene and gama-terpinene were decreased.
  Keywords: Rhizoctonia solani, Thymus daenensis Celak subsp. Daenensis, interaction, plant metabolites variations
 • M.A. Alizadeh, S. Yaryab, A.A. Jafari, P. Salehi Pages 967-976
  This research was aimed to investigate morphological and phenological traits of 12 populations of pseudo chamomile (Tripleurospermum sevasnense (Manden.) Pobed.). The study was carried out in a randomized complete block design (RCBD) with three replications in the Alborz research station, Karaj, Iran, during 2011-2013. The study traits included longitudinal and transverse diameter of canopy cover, canopy cover area, plant height, number of flowers, shoot fresh and dry weight, growing degree-days (GDD), essential oil percentage and essential oil yield. Growing degree-days was calculated for flowering and harvesting time. Analysis variance of data showed that there were significant differences among populations (P
  Keywords: Pseudo chamomile (Tripleurospermum sevasnense (Manden.) Pobed.), phenology, essential oil yield, growing degree, days
 • R. Shahsavarzadeh, M. Tarkesh, Z. Rahmati, M. Ghazizadeh Pages 977-987
  Due to the insufficient information about the distribution of plant and animal species, the use of modeling to predict the distribution of species has increased in recent years. For this purpose, a wide range of modeling techniques has been developed. In this study, the potential distribution map of Ferula ovina Boiss.was prepared using the environmental factors and occurrences data and genetic algorithms model (GARP). Species occurrences (137 sites) were collected using stratified random sampling method and all environmental layers including physiographic layers (slope, aspect and elevation derived from digital elevation model), climate and soil layers were produced using interpolation methods in ARCGIS (with a pixel size of 70 × 70 m). All data were analyzed by Desktop Garp and the distribution map of Ferula ovina was prepared. The model evaluation was performed by AUC of ROC plot, indicating a good performance of this model (AUC=0.766). According to the results of sensitive analysis, silt and elevation were the most important factors affecting the distribution of Ferula ovina. This model could be used in the interpretation of relationships between species and environment and assessing areas with high protection potential as well as determining suitable areas for the revival of Ferula ovina and climate change and management scenarios.
  Keywords: GARP, Modeling, Ferula ovina Boiss, species distribution, Fereydoun shahr
 • H. Abedini Aboksari, D. Hashemabadi, B. Kaviani Pages 988-1004
  To study the effect of organic compounds and bio-fertilizer on some attributes of ivy geranium (Pelarginum peltatum Soland.), an experiment was carried out based on R.C.B.D using two factors including phosphate bio-fertilizer (Barvar 2) and different substrates in 16 treatments, 4 replications, 64 experimental plots and 256 plants. Barvar 2 at two levels (application and non-application) and different substrates including 8 treatments containing garden soil and sand along with different organic compounds (v/v) were applied. In this study, stem length, shoot number, root length, number of floret per inflorescence, fresh weight of aerial part, root and petals, protein content, chlorophyll content, leaf phosphorus and available phosphorus content in the substrates were evaluated after harvest of plant. Results showed that both main effects and interactions were significant on all traits. In addition, Barvar 2 along with the cultivation beds containing a variety of organic resources such as garden soil sand solid waste compost water tank soil and sand tea compost cocopeat water tank soil had a better function on these traits. The measured physical and chemical characteristics in the cultivation bed of sand tea compost cocopeat water tank soil were more desirable as compared with other beds. The plants grown in this cultivation bed showed a higher performance in traits such as shoot number, number of floret per inflorescence, and chlorophyll content with an average of 5.90 and 6.42 floret per inflorescence, and 5.37 mg.g FW as compared with other treatments. Our results clearly showed that application of Barvar 2 along with this substrate could be recommended as a suitable supplement for the cultivation bed, providing a better growth of ivy geranium.
  Keywords: Plant nutriation, protein, geranium (Pelarginum peltatum Soland.), chlorophyll, bio, fertilizer, phosphorus, organic compounds
 • S. Hesaraki, M.R. Farahpour, B. Yahyaei Pages 1005-1012
  Wound is an inevitable event in life, occurring due to microbial infection or physical or chemical damage. The present study was conducted in order to compare the effect of Ceylon cinnamon extract and flaxseed oil on the healing of wounds induced in rat. Thirty-two rats were divided into four groups. The wound healing process was evaluated for groups related to Ceylon cinnamon ethanolic extract (3%) and flaxseed oil at a concentration of 3% on days 3, 7, 14 and 21. In addition, one group received no treatment as control, and one group received the vaseline eucerin ointment as reference standard. The results showed that Ceylon cinnamon extract and flaxseedoil were effective in accelerating the wounds healing process and, in particular, increased epithelization rate in the treatment groups compared to the other groups, so that the size of the wound area in the Ceylon cinnamon group, flaxseedoil group, placebo group and the control group on day 21 were calculated to be 2.6±0.4, 3.72±0.05, 5.01±0.09 and 5.3±0.07, respectively. Comparative evaluation of this study showed that Ceylon cinnamon was more effective in accelerating the closure of wound as compared with flaxseed oil.
  Keywords: Wound healing, Ceylon cinnamon, flaxseed oil, epithelization
 • F. Soleymani, A.R. Pirzad Pages 1013-1023
  Some crops have the ability to withstand environmental stresses as they prevent further production of oxygen free radicals or cope with the produced free radicals. Accordingly, in order to investigate the effect of mycorrhizal fungi species on eco-physiological characteristics of Hyssopus officinalis L., a factorial experiment based on randomized complete block design was conducted with three replications at the research farm of west Azarbaijan Agricultural and Natural Resources Research Center in 2012. Treatments were species of mycorrhizal fungi (Glomus mousseae, G. intraradicese, G. fasiculatum, G. claroideum, Acaulospora longula and control without mycorrhiza) and four levels of irrigation (irrigation at 80, 70, 60 and 50% field capacity). Results showed the significant effects of irrigation and mycorrhiza on the ascorbate peroxidase, and significant interaction between irrigation and fungi species on the percentage of mycorrhizal colonization, catalase activity and superoxide dismutase. The order of highest colonization of Hyssop root was G. mosseae, G. intraradices, G. fasiculatum, G. claroideum and A. longula compared to control treatment in all irrigation levels. The highest activity of superoxide dismutase and catalase in plants inoculated with G. mosseae, G. fasiculatum, G. fasiculatum and G. claroideum belonged to irrigation at 50, 60, 50 and 50% of field capacity, respectively. However, the highest ascorbate peroxidase belonged to irrigation at 50% field capacity. In conclusion, the results showed that mycorrhizal species affected the amendment of water deficit stress due to the increased antioxidant enzyme activity in order to neutralize the effects of free radicals and cell membrane stability.
  Keywords: ascorbate peroxidase, Hyssopus officinalis L, superoxide dismutase, field capacity, catalase
 • M. Kafi, Sh. Rezvan Bidokhti, Sh. Akbari Pages 1024-1034
  To study the effect of planting date and density on the yield, yield components and allicin content of two garlic ecotypes (Allium sativum L.), an experiment was conducted in a farmland in Damghan, Iran during the 2011-2012 growing season. The experiment was arranged as a split-split-plot in a randomized complete block design with three replications. Three planting dates (17-Oct, 11-Nov, 6-Mar) were main plots. Two ecotypes (Kavire Damghan and Hamedan) were subplots, and three planting densities (35, 45 and 55 plants per m2) were sub-sub-plots. The effect of planting date on plant height, fresh and dry weight of bulbs, yield, diameter and dry weight of cloves was significant, and delay in planting date decreased these traits. The values of dry and fresh weight of bulbs, plant yield, dry weight and diameter of cloves and allicin content were significantly higher in Hamedan ecotype in comparison with Kavire Damghan ecotype. The planting density had significant effect on fresh and dry weight of bulb and dry weight and diameter of cloves, as these traits were reduced by increasing the density. Furthermore, the effect of planting density on height and yield of plant and number of cloves in bulb was significant. To achieve the highest fresh yield (1.7kg.m-2) and dry yield (0.27 kg.m-2), 17-Oct was identified as the best planting date. Hamedan ecotype was more favorable as it had higher bulb fresh and dry weight, diameter and dry weight of cloves, allicin contents and yield. The most desirable planting density was 55 plants per m2 due to having higher values of plant height, number of cloves in bulb and yield.
  Keywords: allicin, ecotype, planting date, planting density, garlic (Allium sativum L.)
 • B. Poursina, P. Soleimani Roudi, M. Sedghi, A. Taibipour Pages 1035-1046
  The aim of this study was to evaluate the effects of dry peppermint (Mentha piperita L.), thyme (Thymus vulgaris L.) and especially chicory (Chicorium intybus L.) leaves on performance and intestinal morphology of broilers using 360 one-day old chicks, in a completely randomized design with three treatments, three replicates and 40 chickens in each replicate (20 male and 20 female). Treatments were arranged in: control group, 3Kg of chicory for treatment 2 and 1Kg of peppermint풨 of thyme풨 of chicory for treatment 3. The entire experimental period was divided into three phases; 1-10 days, 11-24 days and 25-42 days. Weight gain, feed intake and feed conversion ratio were evaluated. On 42th day, to assess the effects of treatments on villus length, crypt depth and the ratio of the villus height to the crypt depth in Jejunum and ileum, 6 birds from each treatment were slaughtered. Results indicated that the addition of these herbal plants, significantly increased body weight gain, feed consumption and improved feed conversion ratio (p0.05). In conclusion, the results from the current study suggest that feeding peppermint, thyme and especially chicory increases the growth performance and had no effect on intestinal morphology of broiler chickens.
  Keywords: Thyme (Thymus vulgaris L.), chicory (Chicorium intybus L.), peppermint (Mentha piperita L.), broiler chicken, performance, intestinal morphology
 • A. Kheiry, M. Arghavani, M. Khastoo Pages 1047-1057
  The present study aimed to investigate the effect of application of organic fertilizers on the yield of medicinal plant, calendula (Calendula officinalis L.). The experiment was conducted in a randomized complete block design with 10 treatments and 3 replications in the research farm of Zanjan University. Treatments included cattle manure, poultry manure, and vermicompost, each at three levels (5, 10, and 15 tons per hectare) and control (without fertilizer). The measured traits were the thousand seed weight, number of capitules per plant, leaf area, plant height, petal dry weight, capitule diameter, chlorophyll content index, flavonoids, carotenoids, and essential oil percentage. Data were analyzed by SAS software, and mean comparisons was performed by Duncan's test. The results showed significant effects of fertilizer on thousand seed weight, capitule number per plant, leaf area, carotenoids, and essential oil percentage at p≤0.01, and plant height, petal dry weight, and flavonoid at p≤0.05. The type of fertilizer had no significant effect on capitule diameter and leaf chlorophyll content. Overall, the results showed that using organic fertilizers had favorable impact on yield, growth characteristics, and active ingredients content of Calendula.
  Keywords: Organic manure, marigold (Calendula officinalis L.), sustainable agriculture, flavonoid, essential oil
 • M.R. Haj Seyed Hadi, H. Rezaee Ghale Pages 1058-1070
  To study the effects of vermicompost and foliar application of amino acids and urea on quantity and quality of chamomile (Matricaria chamomilla L.), an experiment was conducted at RAN Field Research Station in Firouzkuh, Iran in 2012. The factors were vermicompost (0, 3, 6, 9 and 12t/ha) and foliar spraying (non-spraying or control, amino acid and urea spraying). The experimental design was factorial based on a randomized complete blocks design with 15 treatments and three replications. Results showed that the highest plant height (35.27cm), flower number per plant (181.75), and dry flower yield (2053.7kg/ha) were obtained by urea foliar application. While, the highest essential oil (0.59%), and chamazulene (7.13%), essential oil yield (11.98kg/ha) and chamazulen yield (854.17g/ha) were obtained by amino acid spraying on the plants. The application of vermicompost at a rate of 12 t ha-1 could increase all measured traits significantly. The results of interaction effects showed that the application of vermicompost at a rate of 12 t ha-1 and foliar application of amino acid had positive and significant effects on dry flower yield and chamazulen yield.
  Keywords: Chamomile (Matricaria chamomilla L.), vermicompost, amino acid, essential oil, chamazulen
 • Gh. Ramezan, B. Abbaszadeh Pages 1071-1085
  Drought stress is an important environmental factor that reduces the yield of plants. Nepeta pogonosperma Jamzad et Assadi is a perennial plant from Lamiaceae family. Iran is an arid and semiarid region and most of the agricultural lands are faced with drought stress; this is the main reason for reduced yield. In order to investigate the effect of drought stress and planting interval on Nepeta pogonosperma, an experiment was conducted under field conditions in 2012, at Alborz research station, Research Institute of Forests and Rangelands, Karaj, Iran. The experiment was conducted in factorial in the form of a randomized complete block design with three replications. Planting interval factor was in four levels (20×20, 30×30, 40×40 and 50×50 cm), and drought stress factor was in three levels (30, 60 and 90% of field capacity). Analysis of variance showed that the effect of interaction of drought stress × planting interval was significant on diameter of the main stem and the percentage of essential oil at P≤0.05. The effect of planting interval and drought stress was significant on leaf width and length, inflorescence length, yield, essential oil percentage and yield, number of flowering stems and total stems, and number of inflorescences. Mean comparison showed that the maximum leaf width (15.9 mm), leaf length (40.5 mm), and shoot yield (3391 kg/ha) were achieved in the control (90% FC), and the highest number of non-flowering stems (47), number of flowering stems (41), number of total stems (88), number of inflorescences (15), shoot yield (5185 kg/ha), essential oil percentage (3.21%) and essential oil yield (122 kg/ha) were related to 20×20 cm planting interval. The results of this study showed that in order to achieve the maximum shoot yield and essential oil yield, a planting interval of 20×20 cm at a drought level of 60%FC could be recommended.
  Keywords: Nepeta pogonosperma Jamzad et Assadi, Drought stress, plant density, yield essential oil
 • M.T. Darzi, A. Akhani Pages 1086-1095
  This research was aimed to study the effects of biofertilizer and plant density on yield and essential oil of coriander (Coriandrum sativum L.). The traits including 1000-seed weight, biological yield, seed yield, essential oil content, and essential oil yield were measured in a factorial experiment based on a randomized complete block design with twelve treatments and three replications. The study was conducted at the research field of Agriculture Company of Ran, Firouzkuh, Iran in 2011. The factors were nitroxin biofertilizer at four levels (non-inoculated, inoculated seeds, spraying on the plant at stem elongation stage and inoculated seeds늚�⧠ on the plant at stem elongation stage) and plant density at three levels (12.5, 16.7 and 25 plants m-2). Results showed that the highest 1000-seed weight, biological yield, seed yield, essential oil content, and essential oil yield were obtained from nitroxin inoculation with seeds together spraying on the plant at stem elongation stage. Plant density also showed significant effects on the mentioned traits, as the highest biological yield, seed yield and essential oil yield were obtained in a density of 25 plants m-2 and the maximum essential oil content was recorded in a density of 16.7 plants m-2. According to the results of this study, two- time consumption of nitroxin biofertilizer and a density of 25 plants m-2 were identified as the most suitable treatment.
  Keywords: Coriandrum sativum L, nitroxin, plant density, yield, essential oil
 • S.H. Hejazian, F. Safari, M. Bameri Pages 1103-1196
  Verapamil inhibits the cytosolic calcium content by blocking both activated and inactivated T-type calcium. Regarding the spasmolytic effect of materials caused by blockage of calcium channels and due to the inhibitory effect of Satureja hortensis L. on ileum smooth muscle contraction. The present study was designed to find out the synergistic effects of calcium blocker verapamil and Satureja essential oil on inhibition of cholinergic contraction in male rat’s ileum. In this study, by using an oscillographic device, the effects of different concentration of Satureja essential oil and verapamil were examined on isotonic contraction of ileum induced by acetylcholine10-4M. Our results showed that both verapamil and Satureja essential oils inhibited acetylcholine-induced contraction of ileum. In addition, their ineffective doses had synergistic spasmolytic effects, which were statistically significant (p
  Keywords: Verapamil, Satureja hortensis L, essential oil, spasmolythic, acetylcholine, ileum, smooth muscle