فهرست مطالب

آیین حکمت - پیاپی 24 (تابستان 1394)

فصلنامه آیین حکمت
پیاپی 24 (تابستان 1394)

 • تاریخ انتشار: 1394/05/23
 • تعداد عناوین: 8
|
 • محمد جواد اصغری، سیدمحمود موسوی صفحات 7-29
  فلاسفه اسلامی نقش قوای ادراکی پیامبر در معرفت وحیانی را بررسی کرده اند. ایشان، با تفکیک قوه عاقله پیامبر و قوه متخیله وی، دیدگاه های مهمی را پیرامون نقش هر یک از قوا در معرفت وحیانی بیان نموده اند. در این پژوهش، سعی شده است ضمن تبیین و توضیح دیدگاه های مزبور، این دیدگاه ها در حد توان مورد ارزیابی قرار گیرد.
  کلیدواژگان: وحی، وحی باواسطه، وحی بی واسطه، قوای ادراکی، قوه عاقله، قوه متخیله
 • مژگان سرشار، زهرا محمدی صفحات 31-57
  این مطالعه در پی بررسی رابطه مشیت خدا در امر هدایت یا اضلال انسان با مشیت انسان است و هدف از نوشتار حاضر یافتن پاسخی مناسب و نوین برای دعوای دیرینه جبر و اختیار انسان است. این نوشتار به شیوه توصیفی و مقایسه ای صرفا با نگرشی قرآنی به این مسئله می پردازد. محور بحث نوشتار پیش رو یافتن تعریفی مناسب برای مشیت خدا و در کنار آن بیان نوع ارتباط مشیت انسان با خواست خدا است. هم چنین، نگارنده به دنبال یافتن مفهوم اذن خدا در مشیت او و نقش مشیت خدا در القای ایمان یا شرک به انسان ها- به عنوان اهم مصادیق هدایت و اضلال- است. نگارنده محدودیت این مطالعه را از دو جهت در نظر دارد: یکی مشیت الهی در امر هدایت و اضلال، و دیگری بیان آن از منظر دو دانشمند معاصر: محمدحسین طباطبایی و محمدباقر بهبودی. از اهم یافته های این پژوهش تصور حیطه اختیار بشر بر اساس تعریف مشیت خدا است، به این صورت که اگر مشیت را عبارت از نوامیس و فرمول های طبیعت بدانیم- آن گونه که بهبودی گفته است-، زمانی مشیت خدا به منصه ظهور می رسد که با قوانین طبیعت همراه و همگام شود. در هر حال، چه اراده آدمی همگام با قوانین طبیعت باشد و هدایت یابد و چه راه اضلال در پیش گیرد، انسان در چهارچوب قوانین طبیعت آزاد است که آن را کشف کند و، مطابق با خواست آفریننده، به کار بندد یا از آن رویگردان شود. اما اگر مشیت را، بنا به تعریف طباطبایی، به دو صورت تکوینی و تشریعی در نظر گیریم، هدایت و اضلال الهی در بخش هدایت و مشیت تشریعی بر اساس حکمت خدا قرار می گیرد و انسان، از روی اختیار، یا خواست خود را با خواست خدا یکی می کند یا برعکس، اما در حیطه مشیت تکوینی، انسان مجبور به پیروی از قواعد و نظام سبب و مسببی است که امور شرعی چون هدایت و اضلال را شامل نمی شود.
  کلیدواژگان: جبر، اختیار، مشیت الهی، مشیت انسان، هدایت، اضلال، طباطبایی، بهبودی
 • علی شیروانی، یارعلی کرد فیروزجایی، محمدرسول روزبه صفحات 59-82
  دیدگاه ابن سینا در اخلاق برگرفته از مبانی فلسفی وی است و، بنابراین، تعریف و موضوع و مسائل و روش و غایتی که برای اخلاق ارائه می دهد برگرفته از آن مبانی فلسفی است. در این مقاله، تلاش ما برای تبیین غایات و اهداف اخلاق از دیدگاه ابن سینا است و آن را با توجه به آثار ابن سینا مورد توجه و بررسی قرار داده ایم. غایت اخلاق در نظر ابن سینا کمال عقل عملی است که به معنای حصول ملکه اعتدال است. حصول ملکه اعتدال کمال متوسط و مقدمه برای رسیدن به کمال عقل نظری است و کمال عقل نظری از دید ابن سینا دارای مراتبی است که عالی ترین آن اتصال با عقل فعال است. کمال نفس در جنبه عملی و نظری انسان را به سعادت و خیر می رساند. انسان ها به اعتبار تحصیل مراتب کمال در جنبه عقل عملی و عقل نظری دارای مراتب مختلف سعادت می گردند. بر دیدگاه ابن سینا اشکالات جدی ای وارد است که در پایان مقاله مورد توجه قرار می گیرد.
  کلیدواژگان: ابن سینا، اخلاق، غایت، کمال، سعادت
 • سید محمد قادری، سیدرضی قادری صفحات 83-98
  چیستی و هستی وحی در قلمرو اسلامی از مسائل غامضی است که علما و اندیشمندان برای تبیین و تحلیل آن نظریات گوناگونی ارائه کرده اند. در این میان، تبیین ابن عربی از وحی جایگاه ویژه ای دارد و مورد توجه سایر اندیشمندان قرار گرفته است. در این مقاله، ابتدا، برخی مباحث پیرامونی وحی از جمله مفهوم شناسی وحی، ضرورت وحی، مراتب وحی، رابطه وحی و مکاشفه بررسی شده است و، سپس، از آنجایی که تحلیل ابن عربی از کیفیت نزول وحی با نگاه هستی شناسانه او گره خورده است، با مبنا قرار دادن این نگاه خاص، توضیح مختصری در این باره ارائه شده است. آنگاه، با ارائه چهار ویژگی اساسی وحی که از همان نگاه هستی شناختی محی الدین اخذ شده به تحلیل و تبیین کیفیت نزول وحی و حقیقت آن از دیدگاه ابن عربی پرداخته شده است.
  کلیدواژگان: حقیقت محمدیه، عین ثابت، احدیت، واحدیت، جبرئیل، عنصر مادی، وحی
 • محمد مهدی گرجیان، سیدمحمود موسوی، صدیقه شریعتی فر صفحات 99-122
  در طول تاریخ، تجسم اعمال مخالفان و موافقانی سرسخت داشته است. ملاصدرا براساس مبانی حکمت متعالیه - از جمله اصالت وجود، تشکیک وجود، تشخص وجود، حرکت جوهری نفس، فاعلیت نفس، تجرد خیال و خلق صور بدون مشارکت ماده – تجسم پذیری کردارها را تبیین نموده است. در مقابل، مرحوم مجلسی به شدت و با تعصب تمام نه تنها قائلان به تجسم اعمال را تکفیر نموده بلکه با ارائه ادله، آن را مستلزم محال می داند.
  در این مقاله، به ارزیابی این دو نظر، نقاط مشترک و موارد قوت و ضعف آنها پرداخته می شود. نگارنده نظریه ملاصدرا را پذیرفتنی می یابد و درستی آن را با برهان اثبات می نماید.
  کلیدواژگان: تجسم اعمال، حکمت متعالیه، حرکت جوهری، جوهر، عرض، قوه خیال، صدرالمتالهین، علامه محمدباقر مجلسی
 • محمد میری صفحات 123-151
  مسئله چگونگی ارتباط نفس مجرد و بدن جسمانی و همچنین مسئله یگانگی یا دوگانگی نفس و بدن از محوری ترین پرسش های مطرح در مبحث رابطه نفس و بدن است. تبیینی که هر فیلسوف از دو مسئله فوق ارائه می دهد مبتنی بر مبانی ای است که آن فیلسوف در نظام فلسفی مورد پذیرش خود به آنها معتقد شده است.
  نوشتار پیش رو به بررسی برخی از مهم ترین مبانی حکمت متعالیه که نقش اساسی در شکل گیری نظریه صدرالمتالهین در باب رابطه نفس و بدن دارند پرداخته است؛ مباحثی همچون ترکیب اتحادی نفس و بدن، حرکت جوهری و تشکیکی بودن وجود واحد انسانی، تجرد مثالی نفس، و چندوجهی بودن نفس از جمله مبانی اثرگذاری است که پیش زمینه نظریه صدر المتالهین در باب رابطه نفس و بدن را باید در آنها جست.
  کلیدواژگان: صدر المتالهین، نفس، بدن، حرکت جوهری، تجرد مثالی
 • محمدحسن نادم صفحات 153-176
  علم غیب یکی از مسائل مهم کلامی است که از منظر فلسفی کمتر به آن پرداخته شده است. تبیین آن با رویکرد فلسفه مشاء، به عنوان زیرساخت دیگر مکاتب فلسفی، افق جدیدی فراروی پژوهشگران می گشاید.
  این جستار بر آن است که نخست، اصول و مبانی فلسفی مشاء را بیان دارد تا روشن شود از چه منظری به موضوع نظر انداخته شده است و در وهله دوم، با استناد به مولفه های نظام حکمت مشاء در آثار ابن سینا- که تحلیل علم غیب در فلسفه سینایی بر آن مبتنی است- از جمله: مسئله نفس، عقل فعال، نفوس فلکی و قوای مدرکه، و همچنین با تکیه بر استدلال برهانی و عرفانی او، امکان تحصیل علم (معرفت) از عالمی ورای این عالم مادی- که از آن به علم غیب، علم موهبتی یا لدنی یاد می شود- را به اثبات رساند. آنگاه، به اختصار به بررسی آن پرداخته می شود و نارسایی آن بیان می گردد.
  کلیدواژگان: ابن سینا، حکمت مشاء، علم غیب، نفس، عقل فعال، نفوس فلکی
 • مرتضی یوسفی راد صفحات 177-199
  ایجاد اعتدال در قلمرو نفس از دغدغه های اساسی فلاسفه اسلامی می باشد. مسئله این است: بحث از اعتدال در قلمرو نفس آدمی از چه جایگاهی در دستگاه فلسفی و حکمت عملی فیلسوفان اسلامی برخوردار است و چه نقشی در زندگی فردی و مدنی و سیاسی ایفا می کند و مراد از آن چیست؟ و ادعا این است: که اعتدال وجود توازن و تعادل بر قوای نفس است که از طریق حاکمیت عقل و شرع بر دیگر قوای نفس حاصل می شود در عین حال که اعتدال شرط کمال نفس و پایه همه فضایل مدنی و سعادت نفسانی می باشد . اگرچه اعتدال نفس نزد فلاسفه اسلامی از طریق حکومت دادن عقل و خردورزی حاصل است، پرورش و رشد و شکوفایی آن در جامعه حاصل و از طریق سیاست فاضله تحصیل می شود. از این طریق است که فرد انسانی هم مدنی و نوع گرا می شود و هم همراه با منافع خود به منافع دیگران می اندیشد، به طوری که تعارض ها و تضادهای منافع او به همسویی و هماهنگی با منافع و مصالح هم نوعان تبدیل می گردد.
  کلیدواژگان: اعتدال، نفس، فطرت، عقل، شریعت
|
 • Muhammad Javad Asghari, Sayyed Mahmud Musawi Pages 7-29
  The role of perceptive faculties in revelation has been dealt with by Islamic philosophers. They distinguished between rational faculty and that of imagination, expressing important views on the part played by each of these faculties in the process of revealed knowledge. The present article is an attempt to both explain and evaluate these views.
  Keywords: revelation, mediated revelation, immediate revelation, perceptive faculties, rational faculty, imaginative revelation
 • Mojgan Sarshar, Zahra Mohammadi Pages 31-57
  As indicated by the title, the article is to examine the relation of Divine Providence in affair of guidance and misleading with human will. It is intended to find a new and proper solution to the old debate of predestination and free will with a descriptive and comparative method on the basis of Qurʾānic view. The focus of the article is to provide an appropriate definition for Divine Providence along with the human will is related to the will of God. It also attempts to explain the concept of God’s leave in His Providence and the role the latter plays in leading men to belief or disbelief as the prominent instances of guidance and misleading. Two limitations have conditioned our study: that of Providence and its impacts on guidance and misleading, and that of accounting for the problem in views of two contemporary Muslim thinkers the late Allama Tabatabae and Behbudi. Of research conclusions is a proper understanding of the domain of human free will based on God’s Providence to the effect that if the Providence is nothing but natural laws and regulations as Behbudi said, it will be manifested only when congruent and consistent with laws of nature. Whether be compatible with laws of nature and thus guided or not and hence misguided, human will is free to discover and use them in accordance with the will of Creator as he is also free to turn his face back and go astray. In Allama Tabatabae’s view however, if God’s Providence is taken in its two forms of ontological and revealed ones, the case will be different. Divine revealed will is based on His wisdom and human desire can conform or oppose the desire of God. However in case of Devine ontological will man is determined to follow the cause-effect system and related rules and there is no room for guidance and misguidance.
  Keywords: determinism, freedom, Divine Providence, human desire, guidance, misleading, Tabatabae, Behbudi
 • Ali Shivani, Yarali Kord Firouzjaei, Muhammad Rasul Ruzbeh Pages 59-82
  Ibn Sinas’s view of ethics are based on his philosophical principles and thus the definition, subject-matter, themes, purpose and method of ethics presented by him are all grounded on his philosophical system. The present article is an attempt to shed light on the ends and purposes of ethics in view of Avicenna’s works. To Ibn Sina the purpose of ethics is the perfection of practical reason which is realization of acquisition of moderation. Realization of this quality is a middle perfection as a preamble to the perfection of theoretical reason which is in his view of degrees the highest of which the conjunction with Active Intellect. The perfection of soul in both intellectual and practical dimensions takes human being to felicity and goodness. Men are of different degrees of felicity in proportion to their levels of perfection in the domains of practice and intellection. The article is to give a critical analysis of Ibn Sina’s view at the end of the article.
  Keywords: Ibn Sina, ethics, end, perfection, felicity
 • Sayyed Muhammad Qaderi, Sayyed Razi Qaderi Pages 83-98
  The nature and reality of revelation in Islam world is one of the complicated problem on which thinkers and scholars have had different views to explain and analyze. In this way, Ibn Arabi’s view on revelation has had a distinct place and interested other thinkers. The present article is to give detailed accounts on this issue including conceptual explanation of revelation, necessity of revelation, levels of revelation, its relation with unveiling, presenting eventually a brief account on the process of revelation from Ibn Arabi’s viewpoint which is deeply connected with his own ontological view. The article concludes with enumerating four basic properties of revelation derived from the same ontological view of Ibn Arabi, giving finally an analysis on the decent of revelation and its nature in his viewpoint.
  Keywords: Muhammadan Reality, immutable entity, Unicity, Oneness, Gabriel, material element, revelation
 • Muhammad Mehdi Gorjian, Sayyed Mahmud Musawi, Seddiqeh Shariati Pages 99-122
  Throughout the history, there have been serious proponents and opponents for the view of the embodiments of human deeds. In view of the principles of his transcendent theosophy including fundamentality of existence, gradation of existence, its individualization, substantial movement of human soul, agency of the soul, immateriality of Imagination and creation of forms without matter, Mulla Sadra explains the possibility of embodiment of deeds. Allama Majlesi, by contrast, strongly opposed the view in such a way that he did only excommunicated the upholders of the embodiments of deeds but also he appealed to some arguments to prove the impossibility of such occurrence. This article is to evaluate both views along with their positive and negative implications. To the authors, the view of Mulla Sadra is feasible and its cogency can be demonstrated.
  Keywords: embodiments of human deeds, transcendent theosophy, substantial movement of human soul, substance, accident, imagination faculty, Allam Majelisi, the Foremost among theosophers
 • Muhammad Miri Pages 123-151
  How immaterial mind is related to corporeal body and whether they both constitute one single or dual reality is the most pivotal question under discussion in dealing with the problem of mind and body. Any explanation a philosopher gives to these two questions is based on the principles he adopted in his own philosophical system.
  The present article examines some of the most important principles of transcendent theosophy that play a crucial part in shaping the theory of Mulla Sadra on the relation of soul and body; such themes as unification combination of soul and body, substantial motion, hierarchical nature of human existence, imaginal immateriality of soul, multidimensionality of soul are among the influential foundations that are to be taken as background of the view Mulla Sadra has expressed on the problem in question.
  Keywords: the foremost among the theosophers, soul, substantial motion, imaginal immateriality
 • Muhammad Hassan Nadem Pages 153-176
  Knowledge of the Unseen is one of the important theological issues less dealt with in by philosophical perspective. Explaining it through approach of Peripatetic philosophy as foundation for other schools of philosophy can open a new horizon for researcher.
  The present essay is to first explain the Peripatetic philosophical principles of knowledge of the Unseen and then to appeal to components of Ibn Sina’s philosophical system as immateriality of soul, Active Intelligence, celestial souls, and perceptive faculties. It is shown that on the basis of such foundations as well as his rational and mystical arguments one can prove the knowledge of the Unseen as gifted or God-bestowed knowledge. The article concludes with a brief analysis of the problem and possible objections that can be raised to the issue in question.
  Keywords: Ibn Sina, Peripatetic philosophy, Knowledge of the Unseen, soul, Active Intelligence, celestial souls
 • Murteza Yusofi Rad Pages 177-199
  One of the main concerns of Islamic philosophers is the realization of moderation in domain of human soul. The question is: what is the status of this problem in philosophical system and practical wisdom of Muslim philosophers? What role does it play in individual, civil and political life and what do we mean by it? In responding to these questions it is claimed that moderation is a balance and equilibrium of the faculties of soul which is obtained when reason and revealed law govern the faculties of soul. In this view moderation is requisite for soul perfection and underlies all civil virtues and sorts of spiritual felicity. Nevertheless Islamic philosophers have not ignored the prominent role of the society and virtuous politics in promoting and developing the ethical quality of moderation. It is in this way that individual becomes civilized and philanthropist so that he can pursue his self-interests as well as the interests of others and as result there will be convergence and concordance of welfares rather than conflicts of interests.
  Keywords: moderation, soul, primordial nature, intellect, Sharia (revealed Law)