فهرست مطالب

علوم باغبانی ایران - سال چهل و ششم شماره 4 (زمستان 1394)
 • سال چهل و ششم شماره 4 (زمستان 1394)
 • تاریخ انتشار: 1395/01/07
 • تعداد عناوین: 15
|
 • امیر صادقی، نعمت الله اعتمادی*، علی نیکبخت، محمد رضا سبزعلیان صفحات 523-534
  اطلاعات اندکی در مورد اثرهای متقابل تنش های محیطی بر فیزیولوژی و رشد گیاهان چمنی در اختیار است. همچنین بررسی جداگانه یک عامل محیطی بر روی گیاه نمی تواند الگوی مناسبی برای شرایط طبیعی باشد. در این پژوهش اثر متقابل سطوح مختلف سایه (0، 50 و 70 درصد) و سطوح خشکی (آبیاری کامل و قطع آبیاری) بر خصوصیات ظاهری بخش هوایی و ریشه ای علف گندمی بیابانی (Agropyron desertorum) و فستوکای پابلند (Festuca arundinacea Schreb. ‘Forager’) به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی بررسی شد. تحت سطوح مختلف سایه (50 و 70 درصد) اثر منفی خشکی بر سرعت خشکیدگی، کیفیت ظاهری، نشت یونی و درصد مرگ و میر ریشه های سطحی و عمقی نسبت به نور کامل کاسته شد. از نظر کاربرد زینتی (حفظ کیفیت ظاهری)، تحت شرایط خشکی و نور کامل، گونه فستوکای پابلند و تحت تنش خشکی و سایه سطح بالا (70 درصد) گونه علف گندمی بیابانی موفق تر بود. تحت سایه متوسط (50 درصد) و خشکی گونه فستوکای پابلند نسبت به علف گندمی بیابانی زمان بیشتری تا خشکیدگی سپری کرد. به نظر می رسد اثر متقابل عوامل محیطی از جمله شدت نور بر مکانیسم های استفاده شده در مواجهه با خشکی موثر باشند که نیاز به بررسی های بیشتری دارد.
  کلیدواژگان: علف گندمی بیابانی، فستوکای پابلند، مرگ و میر ریشه، نشت یونی ریشه
 • بختیار شکری، ناصر قادری*، تیمور جوادی صفحات 535-547
  آزمایشی برای بررسی کاربرد خاکپوش پلاستیکی بر روی رشد و نمو دو رقم توت فرنگی کوئین الیزا و پاروس تحت شرایط کم آبی به صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تیمار دارای خاکپوش، بدون خاکپوش، آبیاری کامل )شاهد( و تنش خشکی )زمانی آبیاری صورت گرفت که مکش خاک به 11 بار رسید( با سه تکرار اجرا گردید. بعد از گذشت دو ماه -از شروع آزمایش برخی ویژگیهای رویشی، و فیزیولوژیکی در سال اول و میزان عملکرد در سال دوم اندازه گیری شدند. نتایج نشان داد که در شرایط تنش خشکی محتوای نسبی آب برگ، شاخص پایداری غشاء سلولی و هدایت روزنهای در دو رقم کاهش یافته و با کاربرد خاکپوش میزان آنها در هر دو رقم در مقایسه با شرایط تنش افزایش یافت. میزان پرولین و کربوهیدراتهای محلول کل در دو رقم در شرایط تنش خشکی بهطور معنی درای در مقایسه با شاهد افزایش یافت. کاهش میزان ماده خشک کل بیشتر به هزینه کاهش وزن خشک برگ و دمبرگ روی داد. کاهش خصوصیات رویشی در اثر تنش خشکی عملکرد گیاهان توت فرنگی در سال بعد را کاهش داد. کاربرد خاکپوش سبب افزایش میزان محصول در سال بعد در دو رقم در مقایسه با گیاهانی شد که در شرایط تنش خشکی تحت خاکپوش کاشت نشده بودند. این نتایج نشان داد که کاربرد خاکپوش پلاستیکی به بهبود خصوصیات رویشی توت فرنگی تحت شرایط تنش خشکی کمک میکند و سبب می شود کاهش کمتری در میزان محصول در سال بعد روی دهد.
  کلیدواژگان: توزیع ماده خشک، ویژگیهای رویشی، عملکرد، خاکپوش، محتوای نسبی آب برگ
 • میثم منظری توکلی، واحد باقری، حمیدرضا کریمی*، حمیدرضا روستا صفحات 549-561
  به منظور بررسی اثر بیکربنات سدیم آب آبیاری بر صفات رشدی و فیزیولوژیکی ژنوتیپ های گردو، آزمایشی به صورت فاکتوریل با دو فاکتور بیکربنات سدیم در 3 سطح (صفر، 20 و 40 میلی مولار) و ژنوتیپ های گردو در 3 سطح شامل: ژنوتیپ محلی A؛ ژنوتیپ های وحشی B و C در قالب طرح کاملا تصادفی انجام گرفت. در این پژوهش اثر غلظت های مختلف بیکربنات بر روی صفات مختلفی نظیر رشد رویشی، خصوصیات فتوسنتزی، تنظیم کننده های اسمزی و غلظت عناصر معدنی بافت گیاهی هر یک از ژنوتیپ ها بررسی شد. نتایج نشان داد که وجود بیکربنات کلیه صفات مطالعه شده را تحت تاثیر قرار داد و اختلاف این اثر در بین سه ژنوتیپ به وضوح قابل مشاهده بود. مقدار آهن در اندام هوایی صرف نظر از نوع ژنوتیپ کاهش یافت. کمترین میزان کاهش (17/15 درصد) آهن اندام هوایی در غلظت 40 میلی مولار بیکربنات مربوط به ژنوتیپ A بود. کمترین درصد کاهش در کلروفیل بر اثر بیکربنات در مقایسه با شاهد در گیاهان ژنوتیپ A مشاهده شد. نتایج نشان داد که گردو جزء آن دسته از محصولات باغی است که حساسیت زیادی به بیکربنات آب آبیاری دارد، به طوری که از تیمار 20 میلی مولار به بعد رشد گیاهان کاهش یافت. بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش، ژنوتیپ A بیشترین میزان تحمل به بیکربنات و نیز رشد رویشی بهتری در چنین شرایطی داشت، هر چند بین گیاهان ژنوتیپ B و C اختلاف معنا داری مشاهده نشد. بنابراین، می توان ژنوتیپ A را به منزله ژنوتیپ متحمل به بیکربنات آب آبیاری در مقایسه با دو ژنوتیپ دیگر معرفی کرد.
  کلیدواژگان: آهن، ژنوتیپ مقاوم، قلیاییت، گردو، pH
 • جلال خورشیدی، مجید شکرپور*، وحیده ناظری صفحات 563-573
  به منظور ارزیابی تحمل به تنش کم آبی آویشن دنایی (Thymus daenensis subsp.daenensis)، بذر هشت اکوتیپ جمع آوری شده از مناطق مختلف، پس از تولید نشا در گلخانه، در مزرعه پردیس کشاورزی دانشگاه تهران در شرایط مختلف آبی کشت شد. آزمایش به صورت طرح کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. عامل اصلی شامل سطوح مختلف آبیاری نرمال، قطع آبیاری در مرحله رویشی و قطع آبیاری در مرحله زایشی و عامل فرعی، هشت اکوتیپ مختلف (ملایر 1، ملایر 2، جوزان، اراک، خانه میران بالا، خانه میران پایین، زاغه و شازند) بود. برداشت گیاهان در مرحله تمام گل انجام گرفت و وزن خشک، درصد اسانس و شاخص های تحمل به تنش اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که اکوتیپ ها، تحت تیمارهای مختلف از لحاظ میزان اسانس، واکنش های متفاوتی نشان دادند. به طور کلی، افزایش شدت تنش موجب کاهش ماده خشک شد. همبستگی قوی بین عملکرد ماده خشک با شاخص های تنش مشاهده شد. شاخص های میانگین هندسی (GMP)، شاخص تحمل به تنش (STI)، میانگین حسابی (MP) و میانگین هارمونیک (HAM) مناسب ترین شاخص ها برای انتخاب اکوتیپ های متحمل و برتر شناخته شدند. بر اساس مجموع این شاخص ها، اکوتیپ های اراک، خانه میران بالا و خانه میران پایین اکوتیپ های برتر برای مطالعات آتی انتخاب شدند. به طور کلی، این گیاه تحمل بالایی به تنش کم آبی نشان می دهد و گزینه مناسبی برای کشت در شرایط کم آبی و دیم است.
  کلیدواژگان: آویشن دنایی، اسانس، تنش کم آبی، شاخص های تحمل
 • روح انگیز نادری*، محمد کرمانشاهانی، محمدرضا فتاحی مقدم، احمد خلیقی صفحات 575-589
  ایجاد تنوع در گل و گیاهان زینتی همواره مد نظر به نژادگران است. به منظور دست یابی به این مهم در گیاه سیکلامن ایرانی، تلاقی کنترل شده بین ژنوتیپ های مختلف آن با رنگ و شکل های متنوع گل و طرح های مختلف روی برگ صورت پذیرفت. نتایج نشان داد که دورگ گیری، عاملی برای ایجاد تنوع در ویژگی های گل بود ، به طوری که رنگ و شکل گل در 15 ژنوتیپ نسبت به والدین متفاوت بود، اما نتاج از نظر شکل طرح های سفید روی برگ با والدین خود اختلاف چندانی نشان ندادند. دگرگشنی در مقایسه با خودگشنی تاثیر به سزایی در افزایش سرعت رشد و کاهش مدت زمان لازم برای ظهور اولین گل در گیاهان به دست آمده داشت. به طور میانگین نتاج حاصل از دورگ گیری دو ماه سریع تر به مرحله گلدهی رسیدند. متوسط تعداد گل تولید شده نیز در این نتاج بالاتر از تعداد آن در والدین (با میانگین 7/1 برابر) بود. از نظر میزان رشد، در تعدادی از تلاقی ها نتاج نسبت به والدین برتری نشان دادند و در تعدادی دیگر رشد آنها نسبت به والدین کمتر بود. به طورکلی، دورگ گیری در سیکلامن برای ایجاد گیاهانی متنوع با سرعت رشد بیشتر و نمای گلی مناسب، توصیه می شود.
  کلیدواژگان: تزیینات روی برگ، تعداد گل، تلاقی، رنگ و شکل گل، سرعت رشد
 • نگین اخلاقی امیری*، علی اسدی کنگرشاهی صفحات 591-600
  پفی شدن یک ناهنجاری فیزیولوژیکی در برخی ارقام مرکبات است که سبب جدا شدن پوست از گوشت، کاهش بازارپسندی ، افزایش خسار ت های پوست و کاهش خاصیت انباری میوه می شود. به منظور امکان کاهش این ناهنجاری، آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 11 تیمار: 1. شاهد؛ 2. مونو آمونیم فسفات؛ 3. کلرور کلسیم؛ 4. نیترات پتاسیم؛ 5. مونو آمونیم فسفات + نیترات پتاسیم؛ 6. GA3؛ 7. 2،4-D؛ 8. مونو آمونیم فسفات + GA3؛ 9. نیترات پتاسیم +2،4-D ؛ 10. نیترات پتاسیم + GA3 و 11. 2،4-D+GA3 و 4 تکرار با درختان بالغ نارنگی انشو با پایه نارنج انجام شد. نتایج نشان داد که همه تیمارها سبب افزایش جرم حجمی پوست میوه نسبت به شاهد شدند. بهترین تیمارها در افزایش جرم حجمی پوست، تیمارهای ترکیبی GA3 یعنی تیمارهای 8، 10 و 11 و تیمار تغذیه ای مونو آمونیم فسفات بودند که این تیمار بالاترین اندازه میوه را نیز تولید کرد. هرچه اندازه و وزن میوه ها بیشتر بود، تعداد میوه های با پوست پفی شده نیز بیشتر بود. غلظت مس در برگ، همبستگی مثبت و غلظت فسفر، همبستگی منفی و معناداری با عارضه پفی شدن نشان داد. بنابراین، با توجه به نتایج این آزمایش، توصیه می شود در زمان تغییر رنگ میوه از محلول پاشی کودهای فسفره استفاده شود؛ در مقابل، استفاده از سموم با ترکیبات مسی تا حد امکان کاهش یابد.
  کلیدواژگان: تنظیم کننده های رشد، عناصر غذایی، میوه مرکبات، ناهنجاری های فیزیولوژیکی
 • سعید یوسف زاده، سید علی محمد مدرس ثانوی*، فاطمه سفیدکن، مهدی غیاثی اسکویی صفحات 601-611
  به منظور ارزیابی تاثیر کود های بیولوژیک، آزوکمپوست و نیتروژن بر عملکرد اسانس و اجزای اسانس بادرشبی (Dracocephalum moldavica L.) آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در سال زراعی 1388 1389 در دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس (منطقه 1) و در مزرعه تحقیقاتی مرکز تحقیقات کشاورزی استان آذربایجان غربی (منطقه 2) اجرا شد. تیمار های آزمایشی شامل دو ژنوتیپ ( :G1جمعیت بومی و :G2 رقم (SZK-1، دو سطح باکتری (:B1تلقیح بذر با باکتری های ازتوباکتر + آزوسپیریلوم + سودوموناس و :B2عدم تلقیح) و پنج رژیم کودی (F1: 152 کیلوگرم اوره در هکتار، F2: 114 کیلوگرم اوره در هکتار + 85/3 تن در هکتار آزوکمپوست، F3: 76 کیلوگرم اوره در هکتار + 77/7 تن در هکتار آزوکمپوست،F4 : 38 کیلوگرم اوره در هکتار + 55/11 تن در هکتار آزوکمپوست و F5: 55/15 تن در هکتار) بودند. تیمار F3 در هر دو منطقه و در هر دو ژنوتیپ بیشترین مقدار و درصد ژرانیول و ژرانیال را تولید کردند. کاربرد تیمار تلفیقی 50 درصد کود اوره + 50 درصد آزوکمپوست در حالت تلقیح و عدم تلقیح با باکتری با کاهش مصرف نیتروژن، افزایش عملکرد و اجزای اسانس در جمعیت بومی بادرشبی می تواند جایگزینی مناسب برای کودهای شیمیایی باشد.
  کلیدواژگان: تلقیح با باکتری، رقم، ژرانیول و ژرانیال
 • حمیدرضا روستا*، مجید رشیدی صفحات 613-622
  هواکشت، فناوری جدیدی برای تولید ریزغده سیب زمینی محسوب می شود. به منظور شناسایی محلول غذایی و رقم سیب ز مینی مناسب برای تولید ریزغده در سیستم هواکشت و مقایسه آن با سیستم هیدروپونیک کلاسیک، آزمایشی به صورت فاکتوریل با سه فاکتور سیستم کشت (هیدروپونیک کلاسیک و هواکشت)، محلول غذایی (محلول چنگ و همکاران، APCoAB و محلول هیدروپونیک تجاری اصفهان)، و سه رقم سیب زمینی (مارفونا، سانتانا و مورن) انجام شد. صفات تعداد برگ، سطح برگ، طول استولون، وزن خشک ساقه و ریشه، محتوای رنگدانه های فتوسنتزی، حداکثر عملکرد کوانتومی فتوسیستم 2 (Fv/Fm)، شاخص کارایی فتوسنتزی (PI)، ارزیابی شدند. نتایج نشان داد که گیاهان سیستم هواکشت بدون ارتباط به نوع رقم و محلول غذایی در مقایسه با گیاهان سیستم هیدروپونیک کلاسیک افزایش درخور توجهی در پارامترهای رویشی و فیزیولوژیکی نشان دادند که احتمالا به دلیل دسترسی بهتر به عناصر غذایی و هوادهی کامل ریشه ها بود. به طوری که وزن خشک ریشه و بخش های هوایی گیاه و محتوای رنگدانه های فتوسنتزی در سیستم هواکشت بالاتر از سیستم هیدروپونیک کلاسیک بود. همچنین، گیاهان تغذیه شده با محلول تجاری هیدروپونیک اصفهان در مقایسه با محلول چنگ و همکاران و محلول APCoAB رشد رویشی بیشتری داشتند، که به دلیل بالا بودن نیتروژن در این محلول غذایی بود.
  کلیدواژگان: ریزغده، کشت بدون خاک، هواکشت
 • موسی رسولی*، رضا توکلی بنیزی، علی ایمانی صفحات 623-635
  در این پژوهش جوانه زنی بذرهای گونه های مختلف جنس Prunus شامل Prunus communis L.، Prunus scoparia Spach، Prunus haussknechtii Bornm وPrunus persicaL. مطالعه شد. برای این کار ابتدا، بذرهای بالغ بدون پوشش پوسته چوبی به مدت 30 دقیقه تحت تیمار تترامتیل تیورام دی سولفید 2 درصد ضد عفونی شدند. بذرهای مربوط به هر گونه در سه گروه (هر گروه حاوی 90 بذر در سه تکرار 30 تایی) تقسیم شدند و هر گروه پس از تیمار با شاهد (آب مقطر)، هورمون اسید جیبرلیک (250 و500 میلی گرم در لیتر) و آب اکسیژنه (5/0 و 1 درصد) در پرلیت مرطوب و در دمای 7 سانتی گراد به مدت 10 هفته به منظور بررسی و ثبت درصد جوانه زنی در هر هفته چینه سرمایی شدند. طی مدت انبار مانی، تعداد بذرهای جوانه زده، درصد جوانه زنی، میانگین زمان جوانه زنی و میانگین سرعت جوانه زنی ثبت شد. نتایج نشان داد بین گونه های مطالعه شده از نظر زمان جوانه زنی تفاوت معنا داری وجود داشت به طوری کهP. communis L. و P. persicaL. به ترتیب کمترین و بیشترین زمان برای شکستن خواب و جوانه زنی بذرها در بین گونه های مطالعه شده را داشتند . غلظت های مختلف آب اکسیژنه و اسید جیبرلیک روی بذر هر کدام از گونه های مطالعه شده اثر معنا داری در شکست خواب آنها داشت. بعد از پنج هفته، تیمار های آب اکسیژنه 5/0 درصد، اسید جیبرلیک500 و 250 میلی گرم در لیتر به ترتیب بیشترین تاثیر را در شکستن خواب بذر گونه های P. scoparia(68 درصد جوانه زنی)، P. communis L (60 درصد جوانه زنی)، P. haussknechtii (42 درصد جوانه زنی) و P. persica(34 درصد جوانه زنی) داشتند در حالی که در تیمار شاهد بذر هیچ کدام از گونه ها جوانه نزدند.
  کلیدواژگان: آب اکسیژنه، اسید جیبرلیک، جوانه زنی، خواب بذر، گونه هایی از Prunus
 • علی محمدی ترکاشوند*، نجمه سیدی صفحات 637-647
  به منظور بررسی اثر کلسیم و بستر کشت بر رشد سوسن (هیبرید آسیاتیک سوسن رقم ترسور) و جذب عناصر غذایی، یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با دو فاکتور غلظت کلسیم در محلول غذایی در سه سطح (2، 4 و 6 میلی مولار)، و پنج نوع بستر کشت (پرلیت 100 درصد، پرلیت 70 درصد + کوکوپیت 30 درصد، پرلیت 50 درصد + کوکوپیت 50 درصد، کوکوپیت 70 درصد + پرلیت 30 درصد و کوکوپیت 100 درصد) با سه تکرار طراحی و اجرا شد. ارتفاع گیاه، قطر ساقه، ارتفاع زایشی، تعداد جوانه گل، قطر گل، تعداد روز تا گلدهی، وزن خشک و ماندگاری گل و پس از عصاره گیری از ماده خشک اندام هوایی، غلظت نیتروژن، فسفر، پتاسیم، کلسیم و منیزیم اندازه گیری و جذب این عناصر محاسبه شد. نتایج نشان داد که در بستر ترکیب کوکوپیت و پرلیت، با افزایش درصد کوکوپیت در بستر کشت، ارتفاع ساقه گل دهنده و ارتفاع گیاه، قطر ساقه و گل و تعداد جوانه گل که در بازارپسندی سوسن از اهمیت بسزایی برخوردارند، افزایش شایان ملاحظه ای داشتند. در غلظت یکسان کلسیم، مخلوط 70 درصد کوکوپیت با 30 درصد پرلیت منجر به افزایش دوام گل شد، اما در بسترهای کوکوپیت و پرلیت خالص، افزایش غلظت کلسیم سبب افزایش ماندگاری گل شد.
  کلیدواژگان: پرلیت، تغذیه گیاه، جذب، زینتی، سوسن هیبرید آسیاتیک، عنصر غذایی، کوکوپیت
 • صبا شکرالله فام*، جعفر حاجی لو، فریبرز زارع نهندی صفحات 649-658
  در این آزمایش تاثیر سه نوع پلی آمین پوتریسین، اسپرمیدین و اسپرمین بر عمر پس از برداشت میوه آلو رقم ‘شابلون’ بررسی شد. میوه ها در محلول پلی آمین ها با دو غلظت 1 و 2 میلی مولار و نیز آب مقطر (تیمار شاهد) به مدت 5 دقیقه غوطه ور و در سردخانه ای با دمای 5/0± 5/1 درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی 80 85 درصد انبار شدند. آزمایش در قالب فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی با 7 تیمار و 6 زمان انبارداری در سه تکرار انجام شد. پس از شروع انبارداری، هر هفته یک بار میزان سفتی بافت، اسیدیته قابل تیتراسیون و pH میوه ها، مواد جامد محلول و کاهش وزن اندازه گیری شد. همچنین میزان تولید اتیلن در سه هفته انبارداری و میزان فعالیت آنزیم پلی گالاکتروناز در هفته اول و آخر انبارمانی مطالعه شد. پلی آمین ها به طور معنا داری تولید اتیلن را نسبت به میوه های شاهد کاهش دادند و سبب حفظ سفتی میوه ها شدند. در بین پلی آمین ها اسپرمین 2 میلی مولار، موثرترین نوع پلی آمین در حفظ سفتی بافت بود. این تیمار به همراه پوتریسین 2 میلی مولار و اسپرمیدین 1 میلی مولار در جلوگیری از تولید اتیلن نیز موثر واقع شدند، در حالی که در جلوگیری از فعالیت آنزیم پلی گالاکتروناز، تقریبا بین سه نوع پلی آمین اختلاف معنا داری مشاهده نشد. تیمار پلی آمین ها به طور معنا داری از کاهش وزن میوه ها در طول دوره انبارداری جلوگیری کرد.
  کلیدواژگان: اتیلن، پلی گالاکتروناز، سفتی، عمر پس از برداشت، کاهش وزن
 • مصطفی قاسمی، کاظم ارزانی*، عباس یداللهی، حسین حکم آبادی صفحات 659-667
  این پژوهش به منظور بررسی اثر تنش خشکی روی رشد و غلظت عناصر معدنی برگ و ریشه چهار پایه دانهالی پسته شامل بادامی ریز زرند، قزوینی، سرخس و بنه انجام شد. تیمارهای آبیاری شامل 100 درصد نیاز آبی گیاه (شاهد)، 65 درصد نیاز آبی گیاه (تنش متوسط) و 30 درصد نیاز آبی گیاه (تنش شدید) بودند که 75 روز روی دانهال های چهار ماهه پسته اعمال شدند. در انتهای آزمایش، مقدار عناصر غذایی در برگ و ریشه گیاهان بررسی شد. نتایج نشان داد که تنش خشکی تاثیرات معنا داری روی بیومس و وضعیت مواد معدنی برگ و ریشه پایه های مطالعه شده داشت. از نظر وزن خشک ساقه، ریشه و برگ، پایه های بنه و بادامی ریز زرند کمتر تحت تاثیر خشکی قرار گرفتند. پایه بنه بیشترین مقدار عناصر فسفر و منگنز برگ و فسفر، پتاسیم و کلسیم ریشه را در شرایط تنش آبی نشان داد. پایه بادامی ریز زرند نیز بیشترین مقدار منیزیم برگ و ریشه را در شرایط تنش آبی داشت. پایه قزوینی بیشترین مقدار ازت، پتاسیم و مس برگ و آهن، مس و روی ریشه را در شرایط تنش آبی داشت. پایه سرخس نیز بیشترین مقادیر آهن برگ و ازت و منگنز ریشه را در شرایط تنش خشکی نشان داد. بر اساس نتایج می توان نتیجه گرفت تنش خشکی تاثیرات منفی بر پایه های دانهالی پسته داشت و پایه بنه و بادامی ریز زرند نسبت به سایر پایه ها مقاومت بیشتری به تنش خشکی نشان دادند.
  کلیدواژگان: بیومس، پسته، پایه، تنش آبی، جذب عناصر
 • صابر اوستان*، لطفعلی ناصری صفحات 669-675
  سیلیسیوم اثر مفیدی بر رشد بسیاری از گیاهان دارد. این مطالعه با هدف بررسی اثر نانو سیلیس بر پرآوری و بهبود برخی صفات رشد سیب رقم گالا در شرایط درون شیشه ای انجام شد. به این منظور آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با پنج سطح نانو اکسید سیلیس (صفر، 25، 50، 100و 200 میلی گرم در لیتر) در پنج تکرار اجرا و میانگین نتایج با آزمون چند دامنه ای دانکن مقایسه شدند. نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که با کاربرد نانو سیلیس وزن تر، وزن خشک، طول شاخه، تعداد شاخساره، تعداد گره، طول میان گره و شاخص کلروفیل در نمونه های حاوی نانو سیلیس افزایش یافت، که بیشترین افزایش ها در غلظت 100 میلی گرم در لیتر مشاهده شد. بر اساس نتایج این پژوهش به نظر می رسد برای افزایش سرعت رشد و پرآوری ریزنمونه های سیب رقم گالا می توان از 100 میلی گرم بر لیتر نانو سیلیس در محیط کشت موراشیگ و اسگوک استفاده کرد.
  کلیدواژگان: ریزازدیادی، شاخص کلروفیل، محیط کشت موراشیگ و اسگوک
 • محمدرضا اصغری، لیلا احدی*، سجاد ریایی صفحات 677-685
  امروزه، به دلیل تاثیرات زیانبار مواد شیمیایی بر سلامت انسان و محیط زیست، استفاده از این مواد با محدودیت هایی روبه روست. از این رو، یافتن مواد سالم برای استفاده در فناوری پس از برداشت میوه ها و سبزی ها ضروری است. در این پژوهش، تاثیر غلظت های مختلف اسید سالیسیلیک (0، 1، 2 میلی مولار) به همراه ژل آلوئه ورا در غلظت های 0، 25 درصد و 33 درصد بر عمر پس از برداشت میوه انگور رقم قزل ازوم در دمای 5/0±0درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی 95-90 درصد به مدت 45 و 90 روز در آزمایشگاه دانشگاه ارومیه در مهرماه 1390 بررسی شد. آزمایش به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی و در 6 تکرار انجام شد که هر تکرار محتوی 500 گرم انگور بود. ویژگی های کیفی میوه شامل pH آب میوه، اسید قابل تیتراسیون، ویتامین ث، فعالیت آنتی اکسیدانی، فعالیت آنزیم کاتالاز و درصد کاهش وزن بررسی شد. اسید سالیسیلیک 2 میلی مولار و ژل آلوئه ورا 33 درصد به طور معناداری سبب حفظ فعالیت آنتی اکسیدانی و آنزیم کاتالاز میوه شدند و تاثیر معناداری بر مقدار اسیدهای آلی، ویتامین ث، درصد کاهش وزن و pH آبمیوه داشتند.
  کلیدواژگان: آنزیم کاتالاز، انبارمانی، پوشش خوراکی، خصوصیات کیفی
 • فاطمه رئیسی، غلام علی پیوست، معظم حسن پور اصیل، جمال علی الفتی*، سید اکبر خداپرست صفحات 687-692
  در این پژوهش ابتدا دو نژاد قارچ صدفی که از نظر صفات ظاهری تفاوت نشان می دادند از جنگل های گیلان جمع آوری و سپس در محیط کشت MEA کاشته شدند. پس از تکمیل رشد میسیلیوم در ظروف کشت، اسپان قارچ تهیه و کشت قارچ در بستر کاه برنج انجام شد. در نهایت پس از برداشت محصول، شناسایی گونه های وحشی با استفاده از روش PCR و روش های میکرو و ماکروسکوپی صورت گرفت. بر این اساس گونه های شناسایی شده شامل Pleurotus ostreatus و Pleurotus pulmonariusبودند. نتایج این پژوهش نشان داد که کوتاه ترین زمان تشکیل پین هد مربوط به نژاد تجاری فلوریدا (8/14روز) و بیشترین میزان پروتئین (24/26 درصد) و نیتروژن (77/9 درصد) مربوط به نژاد استراتوس بود. در سایر صفات اندازه گیری شده تفاوت معنا داری بین نژادهای مختلف وجود نداشت.
  کلیدواژگان: قارچ صدفی، کشت بافت، PCR، Pleurotus ostreatus، Pleurotus pulmonarius
|
 • Amir Sadeghi, Nematollah Etemadi*, Ali Nikbakht, Mohammad Reza Sabzalian Pages 523-534
  A few information about the combined effects of different environmental stress on turfgrass physiology and growth is available. Also, a separate study of environmental factors on plant cannot be a suitable model for natural conditions. This study was conducted to investigate the interactive effects of different levels of shade (0, 50, and 70%) and water treatments (well-watered and non-irrigated) on visual quality and root characteristics of wheatgrass (Agropyron deserturum L.) and tall fescue (Festuca arundinacea Schreb. ‘Forager’) in a factorial arrangement based on a completely randomized design. Under different levels of shade (50 and 70%), the negative effects of drought stress on the rate of dehydration, visual quality, ion leakage and the mortality rate of surface and deep roots was reduced. According to the ornamental performance, tall fescue had better performance than the wheatgrass under drought stress conditions and full sunlight, but wheatgrass was more successful than tall fescue under drought stress and 70% shade level. Under moderate shade (50%) and drought stress, tall fescue spent more time to dehydrate than wheatgrass. It can be concluded that in water stress conditions, shading could be useful to cope with drought stress, which needs to be further investigated.
  Keywords: electrolyte leakage of root, root mortality, tall fescue, wheatgrass
 • Bakhtiyar Shokri, Naser Ghaderi*, Teymoor Javadi Pages 535-547
  This experiment was conducted to study the effect of plastic mulch on the growth and some physiological characteristics of two strawberry cultivars (Paros and Queen elisa) under drought stress. A factorial experiment was performed based on randomized complete block design with four treatments, including mulch, without mulch, normal irrigation (control) and deficit irrigation (-10 bar) with three replications. Some vegetative and physiological parameters in first year and yield of second year were measured. Results showed that leaf relative water content and stomatal conductance reduced by drought stress in both cultivars. Using of mulch increased leaf relative water content, cell membrane stability index and stomatal conductance in both cultivars compared with drought stress conditions. Drought stress reduced cell membrane stability index in Queen Eliza. However, Parus had higher cell membrane stability index than Queen elisa under drought conditions. Proline and total soluble carbohydrates significantly increased in both cultivars under drought stress compared to control. The amount of total soluble carbohydrates increased in Parus under drought conditions even with using mulch. Root to shoot dry weight ratio was increased under drought stress. Reduction of total dry matter was obtained by decline in leaf and petiole dry matter. However, application of mulch had significant effect on increasing of root dry weight, volume and length under drought stress. Yield of next year increased by mulch application under drought stress compared to non-mulch application. Results showed that using plastic mulch improved growth characteristics of strawberry under drought stress and helped to lower reduction of next year yield.
  Keywords: dry weight distribution, mulch, relative water content, vegetative characteristics, yield
 • Meysam Manzari Tavakkoli, Vahed Bagheri, Hamid Reza Karimi*, Hamid Reza Roosta Pages 549-561
  In order to evaluate the effects of sodium bicarbonate of irrigation water on the physiology and growth characteristics ofwalnut genotypes, a factorial experiment was performed with two factors including bicarbonate at 3 levels (0, 20 and 40 mM) and walnut genotypes (including local genotype A and wild genotypes B and C), based on completely random design. In this study, the effect of bicarbonate on various traits such as growth, photosynthetic parameters, osmotic adjustment compounds and nutrient elements of each genotype were examined. Results showed that bicarbonate affected all traits, and the differences among the three genotypes were clearly obvious. Irrespective of genotype, iron concentration decreased in shoots of all plants. The lowest reduction (15.17%) of iron concentration of shoots at 40 mM bicarbonate was related to the genotype A. The lowest chlorophyll percentage was observed in genotype A when exposed to bicarbonate, as compared with control. Results showed that walnut belongs to the group of horticultural crops that are highly sensitive to bicarbonate existance in irrigation water. So that, the growth of plants began to reduce from 20 mM treatment. According to the results of this study, genotype A had the highest tolerance to bicarbonate and had better growth in these conditions. Although, there was no significant difference between genotype B and C. Therefore, genotype A can be introduced as a tolerant genotype to bicarbonate existence in irrigation water and can be used in walnut breeding programs.
  Keywords: alkalinity, iron, pH, tolerant genotypes, walnut
 • Jalal Khorshidi, Majid Shokrpour*, Vahideh Nazeri Pages 563-573
  In order to study water deficit tolerance in Thymus daenensis subsp. daenensis ecotypes, seeds of eight ecotypes were collected from different locations. Seedling are produced in greenhouse, and then transferred to field as an experiment of split plot design based on RCBD with three replicates. Three irrigation treatments (normal irrigation, prevention of irrigation at the start of flowering and at the vegetative stages) were considered as main plots. Sub plots were formed by the ecotypes. Plants were harvested at the full bloom stage and measured for dry matter, essential oil percentage and tolerance indices. Generally, results showed that sever stress led to reduction of dry matter yield. The ecotypes under different level of irrigation showed different responses for essential oil content. High correlation observed between dry matter yields and tolerance indices. Based on the results, GMP, STI, MP and HAM were the best indices for selecting the most tolerant and the best ecotypes. According to these indexes, the ecotypes of arak, khan- e- miran bala and khan- e -miran paien were appropriate options for future studies. Totally, this plant showed high tolerance to water deficit stress and may be a good choice for culturing in water deficit conditions.
  Keywords: essential oil, Thymus daenensis subsp. daenensis, tolerance indices, water stress
 • Rouhangiz Naderi*, Mohammad Kermanshahani, Mohammadreza Fattahi, Ahmad Khalighi Pages 575-589
  Variety creation in ornamental plants is always considered by the breeders. To achieve this goal, controlled crosses were performed among various cyclamen genotypes with different flower color, shape and leaf pattern. The results showed that crossing is effective for creating varieties with new flower characteristics in cyclamen. 15 genotypes with different flower color and shape were obtained, but white leaf patterns in more progenies were similar to the feature of their parents. In comparison to self-pollination, cross-pollination had a great influence in increasing growth rate and also in reducing required time for flowering. In general, progenies resulted from crossing compared to those from self-pollination, flowered two months earlier. Mean flower number in these progenies was averagely 1.7 times higher than that of their parents. In terms of growth rate, the progenies from cross-pollination had either more or less growth rather than parents. In conclusion, it is of worth to consider cross pollination as an effective way to create varieties with high growth rate and proper floral view in cyclamen.
  Keywords: flower color, shape, flower number, growth rate, leaf patterns, pair cross
 • Negin Akhlaghi Amiri*, Ali Asadi Kangarshahi Pages 591-600
  Puffing is a physiological disorder in some citrus cultivars which splits pulp from peel and reduces marketing, increases rind damage and reduces shelf life of fruit. To investigate possibility of decreasing puffing, an experiment was performed in randomized complete block design with 11 treatments: 1. control, 2. mono ammonium phosphate, 3. calcium chloride, 4. potassium nitrate, 5. mono ammonium phosphate potassium nitrate, 6. mono ammonium phosphate GA3, 7. 2,4-D, 8. Potassium nitrate 2,4-D, 9. Potassium nitrate GA3, 10. Potassium nitrate 2,4-D and 11. 2,4-D GA3 and 4 replications with mature trees of Satsuma mandarin on sour orange rootstock. Results showed that all treatments caused to increase fruit peel density compared to control. The best treatments in increasing peel density were compound treatments: 8, 10 and 11 and nutritional treatment: mono ammonium phosphate (treatment 2). Also, treatment 2 produced the highest fruit size. The heavier and larger fruits were more puffy. Leaf copper and phosphorus concentration had a respectively positive and negative correlation with puffy fruits number. According to this experiment, it is recommended that at fruit colour break time, phosphorus foliar application should be done, while, the use of copper compound should be reduced as much as possible.
  Keywords: citrus fruit, growth regulators, nutrition element, physiological disorders
 • Saeed Yousefzadeh, Seyed Ali Mohammad Modarres, Sanavy*, Fatemeh Sefidkon, Mehdi Ghiasy Oskuee Pages 601-611
  To determine the effects of biofertilizers, nitrogen and azocompost on oil yield and essential oil content of dragonhead (Dracocephalum moldavica L.), a field experiment was conducted as factorial in a randomized complete blocks design with 20 treatments and 3 replications. This study was performed at two locations during 2009-2010 on field in Tarbiat Modares University, and at the Khoy Agricultural Research Center. Treatments were consisted of two genotypes (landrace and SZK-1 cultivars), two seed inoculation (either (B1) with or without (B2) bacterial inoculation with Azotobacter Azosprillum pseudomonas) and five fertilization regimes (152 kg urea per hectare, F2: 114 kg urea per hectare 85/3 tones azocompost per hectare, F3: 76 kg urea per hectare 77/7 tones azocompost per hectare, F4: 38 kg urea per hectare 55/11 tons azocompost per hectare and F5: 55/15 tons azocompost per hectare). F3 treatment had the highest geraniol and zhenya when genotypes were inoculated with bacterial in both regions and genotypes. Integrated treatment with 50% urea 50% azocompost with or without bacterial inoculation in land race population, improved performance of yield and essential oil components by reducing the amount of chemical nitrogen, which could be a substitute to chemical fertilizers.
  Keywords: Effect of biofertilizer, azocompost, nitrogen on oil yield, essential oil content of Dracocephalum moldavica L
 • Hamid Reza Roosta*, Majid Rashidi Pages 613-622
  Aeroponic is a new technology for potato minituber production. In order to recognition of the suitable nutrient solution and potato variety for minituber production in aeroponics in comparison with classic hydroponics, a factorial experiment was carried out with three factors of culture systems (aeroponics and hydroponics), nutrient solutions (Chang et al., 2008; APCoAB and commercial nutrient solution of Esfahan), and three cultivars of potato (Marfana, Santana and Morn). Leaf number, leaf area, stolon length, shoot and roots dry mass, photosynthetical pigments content, photochemical quantum yield of PS II photochemistry (Fv/Fm), photosynthetical performance index (PI) were investigated. Results showed that plants growing in aeroponics exhibited a considerable increase in growth and physiological parameters regardless of cultivar and nutrient solution, compared to classic hydroponic system. It might be due to the better nutrient availability and aeration of roots in this system. Also, root and shoot dry mass of plants and photosynthetic pigment contents were higher in aeroponic than classic hydroponic grown plants. In addition, plants nourished with Esfahan economical nutrient solution had higher vegetative growth compared to Chang et al. (2008) and APCoAB nutrient solution, which was due to the higher N in this solution.
  Keywords: aeroponic, minituber, soilless culture, tuber seed
 • Mousa Rasouli*, Reza Tavakkoli Benizi, Ali Imani Pages 623-635
  In this investigation, the effect of different treatments on breaking of seed dormancy of almond species and peach seeds include Prunus scoparia Spach, P. haussknechtii Bornm, P. communis L. and P. persica L. was studied to determine their seed germination percentages. First, mature seeds, without endocarp were treated with two percent TMTD® (tetramethylthiuram disulphide) fungicide solution for 30 min, then were tested by hydrogen peroxide ( 0%, 0.5% and 1%), GA3 (250 and 500 mgl-1) for 24 hours and stored at 7oC for 1–10 weeks. Number of germinated seeds, germination percent (GP), mean germination time (MGT) and mean germination rate (MGR) were recorded for each species. Results showed significant difference between species according to their germination time. Prunus communis L. required the least time to break seed dormancy and germinated faster among tested species while P. persica L. required the highest period of time. Also, different concentrations of hydrogen peroxide and gibberellic acid had significant effect on breaking seed dormancy of studied species. After five weeks of stratification, seed germination percentages were 68% in Prunus scoparia (0.5% H2O2), 60% in P. communis (500 ppm GA3), 42% in P. haussknechtii (500 ppm GA3) and 34% in P. persica (250 ppm GA3) while control seeds failed to germinate.
  Keywords: GA3, .germination, hydrogen peroxide, Prunus species, Seed dormancy
 • Ali Mohammadi Torkashvand*, Najme Seyedi Pages 637-647
  To investigate effect of calcium and growth medium on Lilium (Asiatic Hybrid Lilium bulbs “Tresor” cultivar) and nutrients uptake, a factorial experiment based on completely randomized design was conducted by three levels of calcium in nutrient solution (2, 4 and 6 mM*) and five growth media (100% Perlite, 70% Perlite 30% Cocopeat, 50% Perlite 50% Cocopeat, 30% Perlite 70% Cocopeat, 100% Cocopeat) with three replicates. The attributes measureing in this experiment were height of the plant, stem diameter, length of flower stalk, number of buds, flower diagonal diameter, time taken to blossom, weight of the dried plant and postharvest vase life. Results showed that the height, stem and flower diameter, flowering stem height and bud number increased in combined bed of coccopeat and peat proportional to increment of coccopeat proportion. At the same concentration of calcium, the mixture of 70% coccopeat and 30% perlite increased flower longevity, but in net coccopeat and perlite, increasing of calcium led to increase in flower longevity.
  Keywords: Asiatic hybrid lilium, Coccopeat, nutrient, ornamental, perlite, plant nutrition, uptake
 • Saba Shokrallah Fam*, Jafar Hajiloo, Fariborz Zare Nahandi Pages 649-658
  In this experiment, effects of three polyamines (putrescine, spermidine and spermine) on postharvest life of plum fruit cv. ’Shablon‘were studied. Fruit was dipped in solution of polyamines with 1 and 2 mM and distilled water (control) for 5 min in a cold storage at 1.5±0.5°C and 80-85% RH. Experiment was conducted in a factorial with a complete randomized design with 7 treatments and 6 storage time with three replications. Fruit firmness, titratable acidity and pH, soluble solids and weight loss were evaluated once a week. Also, the rate of ethylene production was determined in three weeks, and polygalacturonase enzyme activity was measured at the first and last of storage life. Polyamines reduced ethylene production significantly and was maintained the fruit firmness. The most effective treatment in maintaining the firmness was 2 mM spermine. Also, this treatment was effective in preventing of ethylene production with 2 mM putrescine and 1 mM spermidine. No difference was found between the three polyamines in prevention of polygalacturonase enzyme activity. Polyamine treatments were prevented fruit weight loss significantly during storage.
  Keywords: ethylene, firmness, polygalacturonase, storage life, weight loss
 • Mostafa Ghasemi, Kazem Arzani*, Abbas Yadollahi, Hossein Hokmabadi Pages 659-667
  This study was conducted to evaluate the effect of water stress on the growth and mineral concentrations in the leaves and roots of four pistachio seedling rootstocks including Pistacia vera ‘Badami-Riz-Zarand’, ‘Ghazvini’, ‘Sarakhs’ and P. mutica. Irrigation treatments were 100% ETc (control), 65% ETc (medium stress) and 30% ETc (severe stress) applying for 75 days on four months old pistachio seedlings. At the end of experiment, biomass and nutrient contents in the leaves and roots were determined. The obtained results indicated that water stress had significant effects on biomass and mineral composition of the leaves and roots of studied rootstocks. In the case of shoot, root and leaf dry weight, the rootstocks P. mutica andP. vera cv. `Badami-Riz-Zarand’ showed lower reduction under water stress. P. mutica showed greatest contents of P and Mn in the leaves and P, K and Ca in the roots under water stress. P. vera ‘Badami-Riz-Zarand’ also showed highest contents of Mg in the leaves and roots under water stress, whereas, `Ghazvini’ showed highest contents of N, K, Cu in the leaves and Fe, Cu, Zn in the root under water stress. Pistacia vera L. ‘Sarakhs’ also showed highest contents of Fe in the leaves and N, Mn in the root under water stress. Based on the obtained results, it was concluded that water stress had negative effects on pistachio seedling rootstocks and P. mutica and P. vera ‘Badami-Riz-Zarand’ showed more resistance than the other genotypes.
  Keywords: biomass, mineral uptake, pistachio, rootstock, water stress
 • Saber Avestan*, Lotfali Naseri Pages 669-675
  Silicon has useful effects on growth and yield of many plants. The aim of the present study is to investigate the impact of nano silicon oxide on proliferation and improvement of some growth traits of apple, cultivar Gala. Thus, an experiment was designed based on completely randomized design (CRD) with five levels of nano silicon oxide concentrations (0, 25, 50, 100 & 200 ppm) in five replications. The means were compared with Duncan̓s Multiple Range Test. Results showed that nano silicon increased fresh and dry weight, length of shoots, number of shoots, and chlorophyll index, in which the highest amount of was observed at 100 ppm silicon oxide. According to the result of this investigation; 100 ppm silicon oxide can be added to MS medium to improve in vitro growth and proliferation rate of cultivar Gala apple explants.
  Keywords: apple, chlorophyll index, micropropagation, MS medium
 • Mohammadreza Asghari, Leila Ahadi*, Sajjad Riaie Pages 677-685
  Because of the harmful effects of the chemicals on human health and environment, the use of these compounds is recently restricted and it is necessary to use the safe compounds in postharvest technology of fruits and vegetables. In this study, the effect of salicylic acid (SA; at concentrations of 0, 1, and 2 mMol L-1) and Aloe vera gel (at concentrations of 25 and 33 %1) application on postharvest life and quality of grape cv. Gizel uzum was studied during storage at 0±0.5C with 90-95% RH for 45 and 90 days in Urmia university lab during October 2011. Experiment was based on completely randomized design with six replications fruit and each replicate contained fresh grapes. Quality characteristics, including pH, total acidity, vitamin c, antioxidant property, catalase activity, and percent weight loss were evaluated. Treatments of 33% Aloe vera gel and 2 mM salicylic acid could significantly maintain antioxidant activity by increasing catalase activity and had significant effect on organic acids, and vitamin c level, percentage of weight loss and the amount of fruit juice pH.
  Keywords: catalase enzyme, edible coating, quality attributes, storage
 • Fatemeh Raeisi, Gholamali Peyvast, Moazam Hassanpour Asil, Jamal Ali Olfati*, Seyed Akbar Khodaparast Pages 687-692
  In present study two species of Pleurotus with different morphological characteristics were collected from Guilan forest and then cultured on MEA medium. Spawn was prepared on wheat grains and finally all strains were cultivated on rice straw. Identification of species was performed by PCR, microscopic and macroscopic characters. Results revealed that our local strains are known as Pleurotus ostreatus and Pleurotus pulmonarius. Minimum days required for pinhead formation were observed in P. florida (14.8 days). The highest protein and nitrogen content was found in P. florida (26.24 and 9.77%). In other characteristics, there were no any significant differences between strains.
  Keywords: oyster mushroom, PCR, Pleurotus ostreatus, Pleurotus pulmonarius, tissue culture