فهرست مطالب

تحقیق در علوم دندانپزشکی - سال سیزدهم شماره 1 (پیاپی 47، بهار 1395)
 • سال سیزدهم شماره 1 (پیاپی 47، بهار 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/01/10
 • تعداد عناوین: 9
|
 • آرش عزیزی *، هومن ابراهیمی، نسیم چینی فروش، سیما غلامی صفحات 1-7
  سابقه و هدف
  پیگمانتاسیون فیزیولوژیک لثه.گرچه پاتولوژیک محسوب نمی شود اما باعث ملاحظات زیبایی به خصوص هنگام خندیدن و صحبت کردن می شود. جهت رفع این مساله روش های مختلفی چون : پیوند لثه، جینجیوکتومی، الکتروسرجری،سایش با فرز الماسی،کرایو سرجری،لیزر درمانی استفاده می شود. هدف از این مطالعه بررسی اثر دو نوع لیزر دیود 810 و 980 نانومتر بر اندازه ضایعه پس از درمان پیگمانتاسیون لثه بود.
  مواد وروش ها
  این مطالعه بصورت کار آزمایی بالینی دوسویه کور انجام و جهت مطالعه 24 بیمار(6مرد و18 زن) با محدوده ی سنی 19 تا 45 سال که واجد شرایط ورود به مطالعه بودند انتخاب شدند. یک کوادرانت فک توسط لیزر 810 و کوادرانت دیگر توسط لیزر 980 نانومتر بصورت تصادفی تحت جراحی دپیگمانتاسیون قرار گرفتند. سپس اندازه سایزپیگمانتاسیون بیماران بوسیله نرم افزار AutoCAD در زمان های قبل از مداخله،2هفته،4هفته،6هفته پس از مداخله اندازه گیری شد..در پایان داده ها توسط آزمون های آماری اسمیرنوف_کلموگروف، t زوجی،فریدمن مورد ارزیابی قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج این مطالعه نشان داد که هیچ تفاوت معنی داری مابین سایز ضایعات پیگمانته قبل از مداخله، دو هفته ،چهار هفته و شش هفته بعد از مداخله بوسیله لیزر 810 و 980 نانومتر وجود نداشت همچنین هیچ نشانه ای از عود پیگمانتاسیون از هفته های دوم تا ششم وجود نداشت.
  نتیجه گیری
  درمان پیگمانتاسیون لثه بوسیله لیزر دیود 810 و980 نانومتر تفاوتی با یکدیگر ندارند.
  کلیدواژگان: پیگمانتاسیون لثه، لیزر دیود، دپیگمانتاسیون
 • لادن حافظی، تیبا محمد نژاد، سیما وجدان نیک* صفحات 8-13
  سابقه و هدف
  در رادیوگرافی پانورامیک محافظ تیروئید بدلیل ایجاد ارتیفکت بطور روتین استفاده نمی شود. در این مطالعه بر انیم تا تاثیر استفاده نوع خاصی از شیلد محافظ ( AKTIF EP 316 ) را بر دوز جذبی غده تیروئید مراجعین به یک کلینیک خصوصی شهر تهران در سال 93-1392 مورد بررسی قرار دهیم.
  مواد و روش ها
  این تحقیق با طراحی کارآزمایی بالینی بر روی 20 مرد که از لحاظ قد ، وزن و سن همسان بوده و دستور تهیه رادیوگرافی پانورامیک داشتند انجام شد . دوزیمترها به صورت علامت + بر رو و زیر شیلد محافظ تیروئید قرار گرفتند. سپس محافظ برای10 نفر از افراد استفاده و رادیوگرافی پانورامیک با شرایط یکسان kvp= 72 ، MA=10 و زمان 18ثانیه توسط دستگاه SOREDEX مدلD CRANEX- تهیه گردید. این عمل برای 10بیمار دیگربا سری دیگری دوزیمتر نیز انجام شد.TLDها جهت قرائت به سازمان انرژی اتمی فرستاده شدند. نتایج با ازمون فیشرو T- test ارزیابی گردید.
  یافته ها
  میزان دوز جذبی غده تیروئید هنگامی که دوزیمتر روی شیلد قرار گرفته بود برابر با 03/0±0353/0 میلی گری و هنگامی که دوزیمتر زیر شیلد قرار گرفت 01/0±0316/0 میلی گری اندازه گیری شد. که باعث 4/10 درصدی کاهش دوز جذبی غده تیروئید شد و این اختلاف از لحاظ آماری معنی دار بود. (002/0>P)
  نتیجه گیری
  با توجه به قانون ALARA و کاهش 4/10 درصدی دوز جذبی غده تیروئید، استفاده از این نوع محافظ تیروئید هنگام رادیوگرافی پانورامیک توصیه می شود.
  کلیدواژگان: رادیوگرافی پانورامیک، غده تیروئید، محافظ سربی
 • غلامرضا اصفهانی زاده، هادی کاسب قانع* صفحات 14-19
  سابقه و هدف
  یکی از نگرانی های بیماران و دندانپزشکان تغییر رنگ تدریجی رستوریشن های دندانی است. دو تکنیک مهم و متداول برای جلوگیری از تغییر رنگ استفاده از سرامیک گلیز و یا پالیش شده است که زیبایی مناسبتری به رستوریشن بیمار می دهد. لذا این تحقیق با هدف بررسی اثر تکنیک های گلیز و پالیش بر سرامیک CERAMCO III انجام شد.
  مواد و روش ها
  تحقیق به روش تجربی- آزمایشگاهی بر روی 20 نمونه پرسلن CERAMCO III انجام شد. نمونه ها توسط دیسک سیلیکونی ساییده و به طور تصادفی در دو گروه 10 تایی قرار گرفتند. گروه اول پرسلن های CERAMCO III پودر گلیز زده شدند. گروه دوم توسط کیت پالیش EVE پالیش شدند. رنگ اولیه نمونه ها توسط دستگاه اسپکتروفوتومتر اندازه گیری شد. نمونه ها بطور مجزا در ظرف حاوی محلول رنگزای دهانشویه کلرهگزیدین 2/0% قرار گرفتند. بعد از گذشت یک ماه تغییر رنگ نمونه ها توسط دستگاه اسپکتروفوتومتر انجام شد. نتایج با استفاده از T تست مورد آنالیز قرار گرفت.
  یافته ها
  تغییر رنگ در گروه پالیش 08/0±98/0 و در گروه گلیز 19/0±81/0 وتفاوت بین دو گروه معنی دار نبود. (62/0=P) شاخص ΔL (درجه روشنایی) در گروه گلیز به میزان 21/0 و بهتر از پالیش بود. (6/0=P) بعلاوه مولفه Δb در گروه پالیش کمتر از گلیز بود بود. (55/0=P) در مولفه Δa تغییر رنگ گلیز کمتر و بهتر از گروه پالیش بود. (04/0=P)
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج به دست آمده ثبات رنگ هر دو گروه قابل قبول و از نظر کلینیکی هر دو روش قابل قبول است.
  کلیدواژگان: گلیز، پالیش، تغییر رنگ، سرامیک دندانی
 • سیمین لسان *، علیرضا دارنهال، محمد رهبر، فرناز حاجی فتاحی صفحات 20-24
  سابقه و هدف
  کاندیدیازیس دهانی شایعترین عفونت قارچی در انسانهاست. مصرف سیگار یکی از عوامل مستعد کننده موضعی کاندیدیاز دهانی می باشد. این تحقیق با هدف بررسی رابطه ی استعمال سیگار با تعداد کلونی های قارچ کاندیدای بزاق انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه Historical cohort، 60 نفر وارد مطالعه شدند، 30نفردر گروه مورد (افراد سیگاری) و 30نفر در گروه شاهد (افراد غیر سیگاری)که از نظر سن و جنس مشابه سازی شده بودند. یک سی سی بزاق غیر تحریکی به روش spitting از نمونه ها گرفته شد و در محیط کشت بلاد آگار و سابوره دکستراز آگار کشت داده شده و در دمای 35 درجه سانتی گراد انکوبه و از کلونی های مشکوک به کاندیدا رنگ آمیزی گرم تهیه شد و برای تعیین گونه ی کاندیدا آلبیکانس از تست germ tube استفاده شد و تعداد کلونی آنها شمرده شده و در یک سی سی بزاق محاسبه گردید. اطلاعات بدست آمده با آزمون MAN-U-WHITNEY آنالیز شدند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که میانگین تعداد کلونی های کاندیدا آلبیکانس در گروه سیگاری ( 37/1 ±45/3 ) به طور معنی داری نسبت به گروه غیر سیگاری ( 53/1 ± 23/1) بالاتر بود. (0001/0=P)
  نتیجه گیری
  میزان فراوانی قارچ کاندیدا البیکنز در بزاق افراد سیگاری بطور معنی داری بالاتر افراد غیر سیگاری است که نشان دهنده ی نقش اتیولوژیک سیگار در افزایش تعداد کلونی قارچ کاندیدا در این تحقیق می باشد
  کلیدواژگان: سیگاری، کاندیدیازیس دهانی، عفونت قارچی، بزاق
 • آرش قدوسی، اسماعیل پورداور *، مریم کرمی، مهرشاد سلطانی صفحات 25-29
  سابقه و هدف
  هروئین یک ماده مخدر، از گروه نیمه سنتتیک اپیوئیدها است. این ماده مخدر عوارض سیستمیک،سایکولوژیک وهمچنین عوارض دهانی - دندانی را به دنبال دارد که از عوارض دهانی- دندانی آن می توان به افزایش ریسک پوسیدگی،پریودنتیت و براکسیسم اشاره کرد.هدف از این تحقیق بررسی عوارض دندانی در این افراد است.
  مواد و روش ها
  در این نوع مطالعه مورد-شاهدی تعداد 30 نفر از وابستگان هروئین و 30 نفر از مصرف کنندگان سیگار انتخاب شدند. دو گروه از لحاظ سن،جنس،موقعیت اجتماعی- اقتصادی و عدم مصرف ماده مخدر دیگر تطابق داده شدند. پس از معاینه دقیق این افرادو تهیه پرسشنامه داده ها با آزمون T-test، MANN- U- WHITNEY و chi-square test تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  D (پوسیدگی) و DMF در افراد مصرف کننده هروئین به طور معنی داری بیشتر از افراد غیرمصرف کننده هروئین بود (001/0 > P )F (ترمیم دندان) در افراد مصرف کننده هروئین به طور معناداری کمتر از افراد غیر مصرف کننده هروئین بود.
  M ( از دست دادن دندان) در دو گروه تفاوت معناداری نداشت ( 86/0 = P). میانگین تعداد دندان های سایش یافته در افراد مصرف کننده هروئین بیشتر از گروه کنترل بود. خشکی دهان و وجود براکسیسم در گروه وابسته به هروئین بیشتر از گروه کنترل بود. استفاده از مسواک و نخ دندان در گروه مصرف کننده هروئین کمتر بوده است.
  نتیجه گیری
  مصرف هروئین باعث پوسیدگی های دندان و به طور غیر مستقیم موجب بیماری های دهان می شود.
  کلیدواژگان: هروئین، پوسیدگی دندان، ماده مخدر
 • فاطمه رشیدی میبدی، نهال کازرونی زاده *، مریم کریمی نسب صفحات 30-35
  سابقه و هدف
  پریودونتیت یک بیماری التهابی در بافتهای احاطه کننده ی دندانها، با علت میکروبی می باشد. کاندیدا آلبیکانس یک قارچ دو شکلی می باشد که به طور شایعی در پاکت پریودونتال بیماران یافت می شود. هدف این مطالعه مقایسه میانگین تعداد کلونی کاندیداآلبیکانس در شیار لثه ای بیماران مبتلا به پریودونتیت مزمن به تفکیک شدت بیماری بود.
  مواد و روش ها
  این مطالعه مورد-شاهدی برروی 84 بیمار با سن55-25 سال انجام شد.21 نفر از چهار گروه سالم و مبتلا به پریودونتیت خفیف، متوسط و شدید؛ که براساس میزان از دست رفتن چسبندگی تقسیم بندی شدند؛ مورد مطالعه قرار گرفتند. نمونه ها با استفاده ازکن کاغذی استریل از شیار لثه ای گرفته شد و سانتریفیوژ گردید (1000دوردردقیقه). سپس درمحیط کشت کروم آگارکشت داده شد وبه مدت 72-24 ساعت انکوبه گردید. تعداد کلونی که روی سطوح پلیتها رشد کرده بود شمارش شد . جهت آنالیز میانگین تعداد کلونی کاندیدا آلبیکانس از آزمون آماری Anova استفاده شد.
  یافته ها
  درگروه سالم فقط در 6 نفرکلونی رشد کرد در حالی که در تمامی بیماران با پریودونتیت مزمن کاندیدا آلبیکانس در پاکت پریودونتال یافت شد. تفاوت آماری بین گروه سالم، مبتلا به پریودونتیت خفیف ، متوسط و شدید مشاهده شد (001/0>P) . بیشترین تعداد کلونی کاندیداآلبیکانس در بیماران مبتلا به پریودونتیت شدید یافت شد.
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه حاضر نشان داد که میانگین تعداد کلونی کاندیدا آلبیکانس با شدت بیماری پریودونتیت مزمن مرتبط می باشد.
  کلیدواژگان: پریودونتیت مزمن، کاندیدا آلبیکانس، مایع شیار لثه ای
 • نصرت الله عشقیار *، میترا عسگری، صدیقه رهروتابان، روشنک منشی زاده صفحات 36-42
  سابقه و هدف
  لیکن پلان دهانی یک بیماری التهابی مزمن است که واکنش ایمنی سلولی را در پاتوژنز آن دخیل می دانند. نقش آنژیوژنز در پاتوژنزیس بیماری های التهابی مزمن مورد توجه قرارگرفته است.هدف از این مطالعه تعیین میانگین micro vessele density با استفاده از نشانگرهایCD34، CD105 در لیکن پلان رتیکولر و آتروفیک اروزیو و مخاط نرمال و مقایسه آنها با یکدیگر بود.
  مواد و روش ها
  دراین مطالعه مورد-شاهدی30 ضایعه لیکن پلان دهانی متشکل از 15 ضایعه با تشخیص میکروسکوپی لیکن پلان اروزیو و15 ضایعه با تشخیص لیکن پلان رتیکولر مورد بررسی قرارگرفت. 15 نمونه نیز از مخاط نرمال به عنوان کنترل در نظر گرفته شد.نمونه ها با مارکرهای CD 34،CD105 تحت رنگ آمیزی ایمونوهیستوشیمی قرارگرفتند و دانسیته عروقی بر اساس تظاهر این مارکرها در محل اتصال اپیتلیوم و بافت همبند در 5 منطقه تعیین شد.نتایج با استفاده از آزمونهایone sample kolmorov smirnov و آنالیز واریانس یک واحد و post hoc از نوع Tamhan توسط نرم افزار SPSS version 11.5 مورد بررسی قرارگرفت.
  یافته ها
  اختلاف در میزان تظاهرCD34 بین هر دو گروه با یکدیگر معنی دار بود. (001/0>P) اختلاف در میزان تظاهرCD105 بین هر دو گروه با یکدیگر معنی دار بود. (001/0>P) میزان میانگین MVD کل با استفاده از مارکرCD34 برابر16و18 بدست آمده و با نشانگرCD105 نیز 96/9 بود میزان تظاهر CD34 وCD 105 با ضریب همبستگی بالایی (01/0>P ،991/0= R) از مخاط نرمال به سمت لیکن پلان رتیکولر و سپس اروزیو افزایش یافت.
  نتیجه گیری
  افزایش میزان تظاهرCD34،CD105 ، از مخاط نرمال به سمت لیکن پلان رتیکولرو سپس اروزیو،اولا نشان دهنده آنژیوژنز در ضایعات لیکن پلانی نسبت به مخاط نرمال است و ثانیا با افزایش علایم کلینیکی بیماری که در نوع اروزیو نسبت به نوع رتیکولر بیشتر است آنژیوژنز هم افزایش می یابد.
  کلیدواژگان: پروتئین اندوگلین، آنتی ژن CD105، آنتی ژن CD34، لیکن پلان دهانی، ایمونوهیستوشیمی
 • وحید اصفهانیان، احسان بیرنگ *، نرگس فهامی صفحات 43-53
  سابقه و هدف
  چاقی یک مشکل مهم سلامت بوده که شیوع آن در جهان رو به افزایش است .چاقی و افزایش وزن از ریسک فاکتورهای مهم بیماری های مختلفی مانند دیابت ،فشارخون بالا و بیماری های قلبی عروقی محسوب می شوند .طبیعت التهابی چاقی میتواند در افزایش استعداد به بیماری پریودنتال نقش داشته باشد. در این مقاله به مرور مطالعاتی که رابطه چاقی و بیماری پریودنتال را مورد بررسی قرار داده اند، پرداخته می شود.
  مواد و روش ها
  در این مقاله مروری برای دسترسی به مطالعات انجام شده با موضوع چاقی و بیماری پریودنتال از پایگاه های اطلاعاتی pubmed/medline، google scholar، Iran medex، Interscience از سال 2000 تا 2015 استفاده شد و در مجموع 47 مقاله مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  نتیجه گیری
  چاقی می تواند یکی از نشانگرهای خطر بیماری های پریودنتال به شمار آید؛ اگر چه برای درنظر گرفتن آن به عنوان یک عامل خطر، نیاز به انجام مطالعات طولی به صورت همگروهی یا کارآزمایی های بالینی کنترل شده در این مورد می باشد. با این حال و بر مبنای یافته های موجود ، پیشگیری و درمان چاقی ممکن است به عنوان یک درمان کمکی در حفظ سلامت پریودنتال قابل طرح باشد.
  کلیدواژگان: چاقی، بیماری پریودنتال، شاخص توده بدن، پریودنتیت
 • علیرضا محمدی *، فاطمه نصراللهی صفحات 54-58
  سابقه
  واژه odontogenic keratocyst برای توصیف کیست های فکی که اپیتلیوم پوشاننده آنها کراتینیزه شده است، به کار میرفته که به تازگی توسط WHO جزء نئوپلاسمهای خوش خیم طبقه بندی شده است و واژه تومور ادونتوژنیک کراتوسیست برای آن پیشنهاد شده است. روش های مختلف از جمله کورتاژ تا رزکشن ضایعه و غیره جهت درمان این ضایعه پاتولوژی به کار می رود.
  گزارش مورد: بیمار خانم 36 ساله با تشخیص ادونتوژنیک کراتوسیست پاراکراتینیزه وسیع در مندیبل که از دیستال دندان پرمولر اول سمت چپ تا راموس صعودی سمت راست گسترش یافته بود و موجب تحلیل ریشه دندان های درگیر ضایعه شده بود.با توجه به وسعت ضایعه ابتدا برای بیمار دکامپرشن ضایعه انجام گردید و بعد از 8 ماه و تغییر واضح در اندازه آن، ضایعه به طور کامل خارج شده و پریفرال استکتومی انجام شد. فالوآپ 28 ماهه این بیمار و رادیوگرافی ها نشان از تشکیل استخوان در محل ضایعه دارد و تاکنون شواهدی از عود مشاهده نگردیده است.
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد در ضایعات وسیع ادونتوژنیک کراتوسیست استفاده از روش دکامپرشن و سپس رزکشن نتایج موفقیت آمیزی بدنبال دارد.
  کلیدواژگان: کراتوسیست دندانی، انوکلیئشن، مارسوپیالیزاسیون
|
 • Dr A. Azizi *, Dr H. Ebrahimi, Dr N. Chini Foroush, Dr S. Gholami Pages 1-7
  Background and Aim
  Although physiological gingival pigmentation is not pathologic, but cause esthetic consideration especially in laughing and speaking. For resolving of this pigmentation, some different methods such as gingival graft, gingivectomy, electrosurgery, abrasive with diamond burs, cryosurgery and laser therapy are used. The aim of this study was to evaluate the effects of 810nm and 980nm diode laser on size of the lesion after treatment of gingival pigmentation.
  Materials And Methods
  This study was a clinical trial double blind study. In this study, 24 patients (6males,18 females) ranging in age from 19 to 45 years who were eligible for inclusion, were selected. Because oral pigmentation is often symmetrically, a jaw quadrant by 810nm diode laser and another quadrant by 980nm diode laser were randomly chosen to laser therapy. Then, the size of lesions was measured by AutoCAD software before surgery,2 weeks,4 weeks and 6 weeks after surgery. Data were analyzed by Kolmogorov_Smirnov,T and Friedman tests.
  Results
  The results of this study showed that there was not significant differences between size of pigmentation before surgery,2 and 4 and 6 weeks after surgery by 810 and 980 nm diode lasers. Also there was not any sign of recurrence from second until sixth weeks.
  Conclusions
  The results of this study showed that there was not significant differences in treatment of oral pigmentation by 810nm and 980nm diode lasers.
  Keywords: Gingival pigmentation, diode laser, depigmentation
 • Dr L. Hafezi, Dr T. Mohammad Nejad, Dr S. Vejdannik * Pages 8-13
  Background And Aim
  Protecting of thyroid gland during panoramic radiography with shielding is not recommended in routine procedures regarding to induction of artifact. In this study, the effect of thyroid protecting shield (AKTIF EP 316) was investigated on thyroid dose of patients visiting a private clinic in Tehran in 2014-2015.
  Materials And Methods
  In this clinical trial study 20 men with similar height, weight and age were selected among patients whom prescribed panoramic radiography. The dosimeters (TLDs) were placed on the front and back side of shield and radiography was performed with similar conditions (MA=10 , KVP=72-76 , 18 s time) using a SOREDEX machine model CRANEX-D and done for every 10 patients with similar series of dosimeters. Then the TLDs were read and data's were evaluated by Fischer test and T- test.
  Results
  The absorbed dose of thyroid gland when the dosimeters mounted on the front side of the shield was 0.0353 + 0.03 mGY, while the absorbed dose was 0.0316+ 0.01 mGY when dosimeters mounted on the backside of the shield .This shows a 10.4 % reduction which is statistically significant based on the T-test (p
  Conclusion
  The use of the thyroid protecting shield is strongly recommended due to ALARA rule and significant effect on reducing the thyroid gland absorbed dose during panoramic radiographyaluated by Fischer test and T- test.
  Keywords: Thyroid gland, thyroid shield, panoramic radiography
 • Dr Gh Esfahanizadeh, Dr H. Kaseb Ghane * Pages 14-19
  Background and Aim
  Discoloration in restorations is one of the most worries of dentists. Polish and glaze are two important and usual techniques for controlling color change of the restorations which can improve visual acceptance of restorations by patients. Therefore, the aim of this study was to investigate comparison the effect of polish and glaze techniques on color of CERAMCO III.
  Material and
  Methods
  Total 20 porcelains were used in this study. Samples were polished using a silicone disk and randomly divided into 2 experimental groups. In group 1, CERAMCO III porcelains received glaze powder. The second group polished with EVE kit. The initial color of samples were registered using spectrophotometry. Then, samples individually placed into Chlorhexidine (0.2%) mouthwash. After 1 month the discoloration was investigated using spectrophotometry. Results were analyzed by T- test.
  Results
  The discoloration was 0.98±0.08 and 0.81±0.19 in polish and glaze groups, respectively (P=0.62). The “ΔL” index (brightness scale) was 0.21 and better than polish group (P=0.6). The “Δb” index (change in color during preparation) was lower for polish group than glaze group (P=0.55). The “Δa” index discoloration of glaze was lower and better than polish group.(P=0.04)
  Conclusion
  According to the results, both techniques were clinically acceptable for control of discoloration.
  Keywords: Glaze, Polish, Discoloration, CERAMCO III
 • Dr S. Lesan *, Dr Al Darnahal, Dr M. Rahbar, Dr F. Hajifattahi Pages 20-24
  Background and Aim
  Oral Candidiasis is the most common fungal infection in humans. Smoking is considered as a local predisposing factor for oral candidiasis. The aim of this study was to investigate the relationship between smoking and the number of Candida albicans colonies in saliva.
  Materials And Methods
  In this Historical Cohort study, 60 people which were divided into two groups (30 in smokers group and 30 in control group) were examined. They were the same in terms of age, gender and use of medicine. About 1cc of unstimulated saliva was collected by the spitting method. Then, the samples were cultured on blood agar and sabrodextrose agar media and incubated at 35ºC for 24 hours. Germ tube test was used to determine the candida albicans species. The colonies were calculated in 1ml of saliva and the data were analyzed by MAN-U-WHITNEY test.
  Results
  The results indicated that the mean Candida albicans colony count was significantly higher in smokers group( 37/1 ±45 /3 ) than non-smokers ( 53/1 ± 23/1). (p= 0/0001).
  Conclusion
  The prevalence of Candida albicans in smokers’ saliva was significantly higher than non-smokers that indicates the ethiologic effect of cigarette smoking in increase of candida albicans colonies.
  Keywords: Cigarette smoker, Oral Candidiasis, Fungal infection, saliva
 • Dr A. Ghodousi, Dr E. Poordavar *, Dr M. Karami, Dr M. Soltani Pages 25-29
  Background and Aim
  D-acethil morphin is the chemical name of heroin which is a narcotic substance derive from semi-synthetic opioid category. Heroin is used respiratory and intra-muscular. This substance has systemic, psychologic and oral and dental effects. The goal of this thesis is peruse of impact of heroin on nutrition of heroin users.
  Method and Materials: For this Case-control study, 30 resident heroin users and 30 resident cigarette users is examined. The study is done using a pre-test questionnaire form. Both groups have the same age, sex and economic-social level which use no other narcotic substance. T-test, Man-withney and Chi-square examination was used to analysis of results.
  Result
  Average of dental decays (D) in heroin users are more than non-addict person. (p
  Discussion
  Heroin, causes dental decays directly and oral diseases indirectly.
  Keywords: Heroin, Caries, Opium
 • Dr F. Rashidi Meibodi, Dr N. Kazeronizadeh *, Dr M. Karimi Nasab Pages 30-35
  Background and Aim
  Periodontitis is an inflammatory disease of tissues that support the teeth with microbial etiology. Candida albicans is dimorphic fungus that the most common found in periodontal pocket. The aim of this study was to comparing the average number of colonies of candida albicans in gingival sulcus in patients with chronic periodontitis regarding to severity of disease.
  Material and
  Methods
  The case control study included 84 patients, the range of age was 25-55 years.4 group composed 21 individuals each group: healthy subject, slight periodontitis, moderate periodontitis and severe periodontitis that were defined according the amount of attachment loss. Samples were acquired using sterile paper points from gingival sulcus then, centrifuged by 1000 rpm/min speed. Samples were cultured on chrome agar medium and incubated at 37ºc for 24-72h. Yeast colonies that grew on the surface of plates were counted. To analyze the number of colonies of Candida albicans Anova test was used.
  Results
  In healthy subjects only 6 patients (28 perecent) were positive for these microorganism while all of the patients with chronic periodontitis presented yeast in the periodontal pockets. Statistical difference were observed between healthy subject, slight periodontitis, moderate periodontitis and severe periodontitis.(p
  Conclusion
  The result of the present study indicated the average number of colonies of candida albicans was associated with severity of chronic periodontitis.
  Keywords: Chronic periodontitis, Candida albicans, Gingival Crevicular Fluid
 • Dr N. Eshghyar *, Dr M. Asgari, Dr S. Rahrotaban, Dr R. Monshizadeh Pages 36-42
 • Dr V. Esfahanian, Dr E. Birang *, Dr N. Fahami Pages 43-53
  Background And Aim
  Obesity is a major health problem, that its prevalence is increasing worldwide .obesity and overweight are important risk factors for different diseases such as diabetes, hypertension and cardiovascular diseases .The inflammatory nature of obesity may have a role in increasing the susceptibility to periodontal diseases .In this article, studies which investigated the relationship between obesity and periodontal diseases have been reviewed.
  Materials And Methods
  An electronic PubMed/Medline¡ Google scholar¡ Iran medex¡ Interscience search was performed with Mesh terms “obesity and periodontal disease” and “BMI and periodontitis” .all articles until the end of 2015 was included and 47 articles was collected.
  Conclusions
  It seems that obesity is a risk indicator for periodontal disease; but more longitudinal and prospective studies are needed to confirm this relationship and clarify its details. However, prevention and treatment of obesity may be a supportive care in periodontal health.
  Keywords: Obesity, periodontal diseases, Body Mass Index, Periodontitis
 • Dr Al Mohammadi *, Dr F. Nasrollahi Pages 54-58
  Background and Aim
  The term “odontogenic keratocyst” was used to refer to jaw cysts with keratinized epithelium which are recently classified by WHO into the category of benign neoplasms and the term “odontogenic keratocyst tumor” was suggested for them. Various methods including curettage and damage resection are applied to treat this pathological damage.
  Case report: Patient was a 36-year-old woman with a large para-keratinized odontogenic keratocyst in mandible which extended from first premolar tooth on the left to the ascending ramus on the right and led to the root resorption in involved teeth. Considering the extent of damage, damage decompression was done first for the patient. Eight months later following obvious size reduction, the damage was resected completely and peripheral ostectomy was performed. 28-month follow-up and radiographic examinations showed bone formation at the site of damage and there is still no sign of reoccurrence.
  Conclusion
  Using decompression technique and then damage resection in large odontogenic keratocysts has successful results.
  Keywords: Marsupializtion, enucleation, odontogenic keratocyst