فهرست مطالب

پرستاری و مامایی ارومیه - سال سیزدهم شماره 12 (پیاپی 77، اسفند 1394)
 • سال سیزدهم شماره 12 (پیاپی 77، اسفند 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/12/26
 • تعداد عناوین: 11
|
 • جهانگیر کرمی، سمیه زالی پور *، سهیلا رحمانی، مریم ضابط صفحات 1016-1021
  پیش زمینه و هدف
  سندرم پیش از قاعدگی، شایع ترین اختلال سایکوسوماتیک در زنان است که به صورت دوره ای در فاز لوتئال قاعدگی بروز کرده و موجب اختلال در عملکرد آن ها می شود. مطالعه حاضر باهدف بررسی اثربخشی وب درمانی بر کاهش علائم سندرم پیش از قاعدگی در دانشجویان دختر دانشگاه رازی کرمانشاه صورت گرفت.
  مواد و روش کار
  پژوهش حاضر، نیمه آزمایشی و از نوع پیش آزمون – پس آزمون با گروه گواه بود که در پاییز و زمستان سال 1392 بر روی 60 دانشجوی دختر ساکن خوابگاه های دانشگاه رازی انجام شد. ابتدا یکی از خوابگاه های دخترانه دانشگاه رازی به صورت تصادفی خوشه ایانتخاب گردید و سپس پرسشنامه سنجش روزانه علائم سندرم پیش از قاعدگی در بین دانشجویان توزیع شد. پس از دو سیکل متوالی پرسشنامه ها جمع آوری و نمره گذاری گردید و سپس از بین مبتلایان به سندرم پیش از قاعدگی 60 نفر به صورت تصادفی ساده انتخاب شده و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه جای گرفتند. گروه آزمایش طی یک ماه، آموزش ها و اطلاعات و دستورالعمل های مربوط به سندرم پیش از قاعدگی و درمان آن را از طریق پایگاه های موجود در وب دریافت کرده و منابعی از وب نیز که مربوط به پیشرفت تحصیلی بودند به گروه گواه معرفی گردید. سپس از اعضای هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد و داده های به دست آمده با استفاده از آزمون کوواریانس مورد تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  بر اساس نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس، وب درمانی باعث کاهش معنی داری در نمره کل سندرم پیش از قاعدگی در گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل در پس آزمون (0/003 P<) شد.
  بحث و نتیجه گیری
  به نظر می رسد وب درمانی در کاهش علائم سندرم پیش از قاعدگی موثر است.
  کلیدواژگان: سندرم پیش از قاعدگی، قاعدگی، وب درمانی
 • علی ایمانی، فاطمه مرادی * صفحات 1022-1028
  پیش زمینه و هدف
  مطالعات قبلی نشان داده اند که ساکاروز باعث تسکین درد در برخی از پروسیجرهای دردناک در نوزادان می شود. ولی اثر ساکاروز در غلظت های متفاوت بر روی درد تزریق عضلانی کم و با نتایج متناقضی همراه بوده است. هدف از این مطالعه مقایسه تاثیر ساکاروز خوراکی 30،20 و50 درصد در تخفیف پاسخ های رفتاری درد ناشی از تزریق واکسن هپاتیت B در نوزادان ترم می باشد.
  مواد و روش ها
  در این کارآزمایی بالینی سه سوکور نمونه ها به صورت تصادفی انتخاب و به 4 گروه تقسیم شدند. 2 دقیقه قبل از تزریق، در گروه های مورد 2 میلی لیتر از محلول ساکاروز با غلظت های20 درصد یا 30درصد و یا 50درصد و در گروه شاهد همان حجم آب مقطر استریل به صورت خوراکی به نوزاد داده شد. قبل از تجویز ساکاروز، 2 و 7 دقیقه بعد از تجویز ساکاروز برای بررسی درد از مقیاس درد نوزادان تازه متولدشده[1] استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان دادند شدت درد2و7دقیقه بعد آر تجویز ساکاروز در گروه های مورد در مقایسه با گروه شاهد به طور معنی داری کم تر بود(0/05 p<). تفاوت معنی داری بین غلظت های مختلف ساکاروز وجود نداشت.
  بحث و نتیجه گیری
  ساکاروز با غلظت های مختلف ممکن است باعث کاهش درد ناشی از تزریق واکسن هپاتیت B در نوزادان ترم شود ولی تاثیر ساکاروز با افزایش غلظت افزایش نمی یابد.
  کلیدواژگان: نوزاد، ساکاروز، درد
 • نادر آقاخانی، مجید نجفی کلیانی، جواد سلامی * صفحات 1029-1038
  پیش زمینه و هدف
  آنژیوپلاستی عروق کرونری یکی از متداول ترین روش های درمانی بیماری های عروق کرونری محسوب می شود. از سویی دیگر، یکی از موارد عمده در ارتقاء کیفیت درمان، مشارکت بیمار در امر درمان و مراقبت از خود می باشد. این مطالعه به منظور تعیین تاثیر اجرای طرح ترخیص بر توان خودمراقبتی بیماران تحت درمان آنژیوپلاستی عروق کرونری در مرکز آموزشی درمانی سیدالشهدا (ع) ارومیه انجام شد.
  مواد و روش کار
  پژوهش حاضر، مطالعه ای مداخله ای از نوع شبه تجربی بود. 80 نفر از بیماران که شرایط ورود به مطالعه را داشتند به روش نمونه گیری مبتنی بر هدف انتخاب و در گروه های کنترل (40 بیمار) و مداخله (40 بیمار) قرار گرفتند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسش نامه ی اطلاعات جمعیت شناختی و پرسش نامه ی توان خودمراقبتی کرنی و فلسچر بود. در گروه کنترل اقدامات روتین بخش صورت گرفت و در گروه مداخله با استفاده از اجرای طرح ترخیص، بیماران اقدامات لازم جهت توان خودمراقبتی را فراگرفتند. یک ماه بعد از ترخیص، بیماران نسبت به تکمیل پرسش نامه اقدام نمودند. تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS ویرایش 22 و با استفاده از آزمون های آماری توصیفی (میانگین ± انحراف معیار) و استنباطی (تی مستقل و تی زوجی و کای اسکویر) انجام شد.
  یافته ها
  در این مطالعه مشخص گردید تفاوت آماری معناداری در رفتار خودمراقبتی دو گروه کنترل و مداخله در زمان پذیرش و یک ماه پس از ترخیص وجود ندارد (P=0/181). مقایسه ی میانگین های رفتار خودمراقبتی، زمان پذیرش و یک ماه پس از ترخیص در دو گروه تفاوت آماری معناداری نشان داد (P=0/0001). تفاوت آماری معناداری هم درون گروه کنترل (P=0/001) و هم درون گروه مداخله (P=0/0001) در زمان یک ماه پس از ترخیص نسبت به زمان پذیرش وجود دارد.
  بحث و نتیجه گیری
  اجرای برنامه ی طرح ترخیص تاثیر مثبتی در افزایش توان خودمراقبتی بیماران آنژیوپلاستی عروق کرونری داشت. بنابراین توصیه می شود ارائه دهندگان مراقبت های بهداشتی و پرستاران با تقویت خودمراقبتی در این افراد بر اساس طرح ترخیص، باعث بهبود توانایی خودمراقبتی در بیماران آنژیوپلاستی عروق کرونری و کاهش عوارض ناشی از آن شوند.
  کلیدواژگان: طرح ترخیص، توان خودمراقبتی، آنژیوپلاستی عروق کرونری
 • مهرناز احمدی، سعید پورمنصوری * صفحات 1039-1049
  پیش زمینه و هدف
  بیماران سلول داسی شکل در برخورد با عوارض جدی و غیرقابل پیش بینی بیماری دچار مشکلات روانی عدیده ای می گردند که در سازگاری با بیماری آن ها را دچار مشکل می سازد و منجر به کاهش سطح کیفیت زندگی این بیماران می گردد. هدف این مطالعه تعیین تاثیر برنامه خودمدیریتی بر افسردگی، اضطراب و استرس در بیماران مبتلا به بیماری سلول داسی شکل است.
  مواد و روش ها
  نمونه های این پژوهش نیمه تجربی را 69 بیمار سلول داسی شکل مراجعه کننده به درمانگاه تالاسمی بیمارستان شفا اهواز تشکیل می دادند که به روش سرشماری وارد مطالعه شدند. بیماران برنامه خودمدیریتی را با استفاده از الگوی خودمدیریتی 5A (بررسی، راهنمایی، توافق، کمک، پیگیری) به مدت 12 هفته دریافت نمودند. میزان افسردگی، اضطراب و استرس بیماران قبل از مداخله، هفته دوازدهم و هفته سی و ششم با استفاده از پرسشنامه 21-DASS ارزیابی گردید. تجزیه وتحلیل داده ها به وسیله نرم افزار آماری SPSS ویرایش 19 و با استفاده از آمار توصیفی، آزمون های تی زوجی، ویل کاکسون و آزمون اندازه های مکرر صورت گرفت.
  یافته ها
  بین میانگین امتیازات افسردگی، اضطراب و استرس قبل و بعد از مداخله تفاوت معنی داری مشاهده شد (0/001>p). آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر اختلاف معنی داری بین میانگین نمرات افسردگی، اضطراب و استرس در هفته دوازدهم و هفته سی و ششم بعد از مداخله در مقایسه با قبل از مداخله نشان داد (0/001>p).
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به نتایج این پژوهش برنامه خودمدیریتی در کاهش سطح افسردگی، اضطراب و استرس بیماران مبتلا به بیماری سلول داسی شکل موثر بوده است. بنابراین اجرای برنامه های خودمدیریتی به عنوان یک روش موثر در کاهش سطح مشکلات روانی بیماران سلول داسی شکل قابل توصیه است.
  کلیدواژگان: خودمدیریتی، افسردگی، اضطراب، استرس، بیماری سلول داسی شکل
 • جمیله امیرزاده ایرانق *، سیده آمنه مطلبی صفحات 1050-1058
  پیش زمینه و هدف
  یکی از مهم ترین دلایل بیماری های مزمن بی تحرکی است. لذا با توجه به اهمیت اصلاح رفتار فعالیت فیزیکی زنان سالمند و به منظور تدوین راهبردهای آموزشی و مداخلاتی مناسب مطالعه حاضر باهدف بررسی تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی بر فعالیت فیزیکی زنان سالمند انجام پذیرفت.
  مواد و روش کار
  این مطالعه مداخله ای بر روی 200 نفر از زنان سالمند شهر ارومیه که به روش نمونه گیری چندمرحله ای انتخاب شدند انجام شد. در این پژوهش از مدل یابی معادلات ساختاری با کمک نرم افزار Smart PLS 3.5 و SPSS 21 جهت آزمون فرضیات و برازندگی مدل استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج مطالعه حاضر نشان داد آموزش اثر مثبت برافزایش آگاهی زنان سالمند از فعالیت فیزیکی و متعاقبا بر تغییر رفتار آنان داشته است. به طورکلی در این مطالعه آگاهی از فعالیت فیزیکی در طول فرایند مداخله آموزشی یعنی قبل از مداخله آموزشی (0/01=β=0/168 P) تا سه ماه (0/01=β=0/180 P) و شش ماه بعد از مداخله آموزشی (0/001=β=0/232 P). ارتباط مستقیم فزاینده با فعالیت فیزیکی زنان سالمند داشته است. آگاهی همچنین به واسطه سازه های نگرشی مدل اعتقاد بهداشتی به طور غیرمستقیم بر فعالیت فیزیکی آن ها اثر گذاشت. بعلاوه، نتایج مطالعه نشان داد که حساسیت درک شده، موانع درک شده، خود کارآمدی و آگاهی بیشترین تاثیر را بر رفتار داشته است. بنابراین این مدل قادر است تغییرات مربوط به متغیرهای وابسته به رفتار را پیش بینی کند.
  بحث و نتیجه گیری
  مطالعه حاضر نشان داد که مدل اعتقاد بهداشتی مدل مناسبی برای انجام مداخله آموزشی در زنان سالمند می باشد و آموزش فعالیت فیزیکی از طریق این مدل، رفتار زنان سالمند را ارتقاء می دهد.
  کلیدواژگان: فعالیت فیزیکی، زنان سالمند، مدل اعتقاد بهداشتی، Smart PLS
 • مجید گلزارپور، مروئه وامقی *، حمیرا سجادی، غلامرضا قائد امینی هارونی صفحات 1059-1070
  پیش زمینه و هدف
  مطالعات جهانی نشان می دهد که مشکلات سلامتی کودکان از شرایط اجتماعی که خود و والدین آن ها در آن کار و زندگی می کنند، تاثیر می پذیرد. ازجمله شرایط کار و اشتغال والدین در مشاغل گوناگون عامل تاثیرگذاری بر سلامت جسمی و روانی کودکان است. با توجه به محدودیت مطالعات ایرانی، در این پژوهش به بررسی ارتباط رضایت والدین از شغل و سلامت فرزندان آن ها پرداخته شده است.
  مواد و روش کار
  در این مطالعه همبستگی، نمونه ای شامل 200 نفر زن و مرد دارای فرزند 5 تا 18 ساله از ادارات آموزش وپرورش و مدارس چهار منطقه آموزش وپرورش شهر مشهد به روش تصادفی طبقه ای با در نظر گرفتن جنس به عنوان طبقه مطالعه، با توجه به معیارهای ورود و خروج تحقیق انتخاب شدند. جمع آوری اطلاعات با استفاده از فهرست وارسی اطلاعات جمعیت شناختی، فرم 20 سوالی پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا و فرم 28 سوالی پرسش نامه سلامت کودک انجام شد. تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS و با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی و تحلیل رگرسیون خطی گام به گام انجام شد.
  یافته ها
  ابعاد سلامت کودک به طور متفاوت و معناداری توسط سه بعد رضایت شغلی تبیین شدند. با توجه به 12 مدل رگرسیون اجراشده، بیشترین تبیین مربوط به بعد اثر عاطفی کودک (10 درصد توسط: رضایت بیرونی و رضایت کل)، نمره کل سلامت کودک (5/8 درصد: توسط رضایت کل) و بعد مشکلات عاطفی (7/7 درصد: توسط رضایت درونی) بود. دو بعد درد و انسجام خانواده توسط هیچ یک از ابعاد رضایت شغلی تبیین نشد.
  بحث و نتیجه گیری
  رضایت شغلی والدین با سلامت کودکان در ارتباط است و تا حدی نقش تبیین کننده ای در سلامت کودکان ایفا می کند. علیرغم اهمیت شرایط کار والدین و تاثیر آن بر سلامت کودکان به عنوان یکی از تعیین کننده های اجتماعی سلامت در منابع جهانی، در ایران به این موضوع هنوز پرداخته نشده است. پیشنهاد می گردد پژوهش های آتی به بررسی این ارتباط و چگونگی تاثیر شرایط اشتغال در گروه های مختلف اجتماعی- اقتصادی توجه نمایند.
  کلیدواژگان: سلامت کودک، رضایت شغلی درونی و بیرونی، شرایط شغلی
 • عبدالله خرمی مارکانی *، علی یار محمدی، حمیدرضا خلخالی، رقیه عظیم زاده صفحات 1071-1080
  پیش زمینه و هدف
  ناتوانایی های حرکتی متعاقب سکته ی مغزی در انجام فعالیت های روزانه ی زندگی بیماران اختلال ایجاد می کند. برنامه مراقبت پرستاری در منزل روش مناسبی برای این گروه از بیماران جهت کسب استقلال عملکردی محسوب می شود. هدف این مطالعه تعیین اثربخشی برنامه مراقبت پرستاری در منزل بر فعالیت های روزانه زندگی بیماران مبتلا به سکته مغزی در شهر ارومیه می باشد.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر یک مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی تصادفی شده است که در آن 60 نفر از بیماران مبتلا به سکته مغزی واجد شرایط در شهر ارومیه با روش تخصیص تصادفی به دو گروه مداخله و کنترل تقسیم شدند. ابزار گردآوری داده ها مقیاس فعالیت های روزانه زندگی بود که در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون تکمیل گردید. در گروه مداخله برنامه مراقبت پرستاری در منزل اجراشده و گروه کنترل مراقبت های معمول روزانه را دریافت کردند. داده های گردآوری شده در قالب نرم افزار SPSS نسخه 16 و با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  طبق نتایج بیشتر نمونه ها در هر دو گروه مرد، متاهل، در محدوده سنی بیشتر از 50 سال و دارای سطح سواد پایین بوده و اکثر آن ها ازنظر وضعیت مالی تا حدودی از زندگی خود راضی بودند. همچنین بین میانگین امتیازات بیماران در ابعاد فعالیت های روزانه زندگی با استفاده از شاخص بارتل و شاخص گسترده فعالیت های روزانه زندگی ناتینگهام در دو گروه مورد و کنترل قبل و بعد از اجرای برنامه مراقبت پرستاری در منزل اختلاف وجود داشت که این اختلاف ازنظر آماری و با استفاده از آزمون تی مستقل معنی دار بود (P=0/001).
  بحث و نتیجه گیری
  برنامه مراقبت پرستاری در منزل باعث ارتقاء فعالیت های روزانه زندگی و درنهایت افزایش کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سکته مغزی مقیم منزل می شود. گسترش خدمات پرستاری منظم در منزل برای این گروه از بیماران توصیه می شود.
  کلیدواژگان: برنامه مراقبت پرستاری، سکته مغزی، مراقبت در منزل، فعالیت های روزانه زندگی
 • مهناز جبرئیلی، آلهه سید رسولی، سید محمد باقر سیدحسینی، مرتضی قوجازاده، آمنه صفایی * صفحات 1081-1088
  پیش زمینه و هدف
  وزن حساس ترین شاخص رشد و اندازه گیری آن یکی از راه های بررسی تندرستی است. ارتقاء روش های مراقبتی نوزادان نارس علاوه بر کاهش مشکلات و عوارض دوره نوزادی، می تواند در کاهش هزینه های مراقبتی آنان نیز موثر باشد. با توجه به اهمیت رشد و تکامل نوزادان نارس، این مطالعه باهدف بررسی تاثیر حمام در وان بر وزن گیری نوزادان نارس طراحی شد.
  مواد و روش کار
  این پژوهش یک مطالعه کارآزمایی بالینی شاهددار تصادفی است. 132 نوزاد نارس با سن حاملگی 37-32 هفته به روش تصادفی سازی به دو گروه مداخله و شاهد تقسیم شدند. نوزادان گروه مداخله سه بار به فاصله یک روز در میان داخل وان حمام داده شده و گروه شاهد مراقبت روتین پوستی را دریافت کردند. در هر دو گروه مداخله و شاهد پیامد بالینی وزن، روزانه اندازه گیری و در چک لیست ثبت شد. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و روش های آماری توصیفی و استنباطی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت و P کم تر از 0/05 ازلحاظ آماری معنی دار تلقی شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد ازنظر تغییرات وزن در بین دو گروه مداخله و شاهد تفاوت آماری معنی داری وجود نداشت (P>0/05).
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به نتایج مطالعه که نشان دهنده افزایش وزن گیری نوزادان نارس بعد از حمام، در هر سه نوبت اندازه گیری نسبت به گروه شاهد بود، لذا توصیه می شود تا حمام دادن نوزاد و خصوصا حمام در وان در برنامه مراقبتی نوزادان بستری در بخش های نوزادان و NICU گنجانده شود.
  کلیدواژگان: حمام در وان، وزن، نوزاد نارس
 • سیمین حبیب پور سدانی *، جواد عبدلی سلطان احمدی، زیبا فاییدفر صفحات 1089-1096
  پیش زمینه و هدف
  یادگیری مهم ترین هدف سیستم آموزشی هر کشوری می باشد که عوامل متعددی چون نوع تفکر، سبک یادگیری، انگیزه، محیط مناسب، عوامل خانوادگی، اجتماع، کیفیت آموزشگاه، کیفیت مربی و... در آن تاثیر می گذارند. یادگیری و تفکر، هدف اساسی سیستم های آموزشی بوده و تفکر انتقادی به عنوان یک پیامد مطلوب در ارتباط با آموزش می باشد. سبک های یادگیری نیز بر یادگیری موثر است که از راه تجربه کسب می گردد و هر فرد متناسب با سبک یادگیری خود مطالب را اخذ و یاد می گیرد. سرزندگی وجود نشاط در متعلمان است و انگیزش، با یادگیری و پیشرفت تحصیلی مرتبط است. هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه سبک های یادگیری «وارک» با توسعه تفکر انتقادی، سرزندگی و انگیزش پیشرفت تحصیلی در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در سال تحصیلی 94-1393 است.
  مواد و روش کار
  پژوهش از نوع توصیفی-همبستگی بود. جامعه آماری، کلیه دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه (2181 نفر) بود که حجم نمونه با روش طبقه ای چندمرحله ای و به صورت تصادفی، با جدول مورگان 377 نفر انتخاب شدند. ابزار تحقیق، پرسشنامه سبک های یادگیری «وارک» فلمینگ و میلس (2004)، پرسشنامه تفکر انتقادی واتسون، گلیزر، فرم الف (1980)، پرسشنامه سرزندگی تحصیلی دهقانی زاده و حسین چاری (1391) و پرسشنامه انگیزش پیشرفت تحصیلی هرمنس (1970) بوده که پایایی آن ها با آلفای کرونباخ (0/89) تایید شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد 68 درصد دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ارومیه دارای سبک های یادگیری خواندنی و نوشتنی، 14 درصد دارای سبک های یادگیری شنیداری، 12 درصد سبک های یادگیری دیداری و 6 درصد سبک های یادگیری مهارتی هستند. بین سبک های یادگیری «وارک» با سرزندگی و انگیزش پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ارومیه رابطه معناداری مشاهده گردید. سبک های یادگیری وارک 87/1 درصد، توسعه تفکر انتقادی، سرزندگی و انگیزش پیشرفت تحصیلی را در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ارومیه تبیین نموده و باعث تبیین، توسعه تفکر انتقادی 83/6 درصد، سرزندگی 84/7 درصد و انگیزش پیشرفت تحصیلی 86/9 درصد می شوند.
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به نتایج تقویت سبک های یادگیری متعلمان برای توسعه تفکر انتقادی و بیشتر شدن سرزندگی و انگیزش پیشرفت تحصیلی واجب می باشد و مراکز آموزشی باید قبل از شروع به آموزش نوع سبک یادگیری متعلمان را بررسی و بر مبنای آن به آموزش و تعلیم و تربیت متعلمان اقدام نمایند.
  کلیدواژگان: سبک های یادگیری وارک، توسعه تفکر انتقادی، سرزندگی، انگیزش پیشرفت تحصیلی، دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
 • علی عیسی زادگان، فیروزه سپهریان آذر، دانشجو مهرداد مطلبی * صفحات 1097-1103
  پیش زمینه و هدف
  با توجه به اهمیت تاثیر بیماری سرطان در تمام ابعاد زندگی فرد مبتلا هدف این پژوهش، مقایسه هدف در زندگی و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان و افراد عادی بود.
  مواد و روش کار
  روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع علی- مقایسه ای است. جامعه آماری شامل کلیه افراد مبتلا به سرطان و افراد عادی در شهر ارومیه بود. نمونه این پژوهش متشکل از 80 نفر از بیماران مبتلا به سرطان و 80 نفر از افراد عادی از طریق همتا سازی به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار به کار گرفته شده، پرسشنامه هدف در زندگی ماهولیک و کرامباف و مقیاس فرم کوتاه کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت بود. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون تحلیل واریانس چندمتغیری (مانوا) استفاده شد.
  یافته ها
  یافته های پژوهش نشان داد در مقایسه بین میانگین هدف در زندگی افراد مبتلا به سرطان و افراد عادی تفاوت معناداری وجود دارد. هم چنین نتایج نشان داد که در تمام ابعاد کیفیت زندگی بین افراد مبتلا به سرطان و افراد عادی تفاوت معناداری وجود دارد (001/ p< )
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به یافته ها، به نظر می رسد که افراد مبتلا به سرطان از اهداف زندگی و کیفیت زندگی پایین تری برخوردارند که اهمیت توجه در این زمینه را برای مراقبین ضروری می سازد.
  کلیدواژگان: سرطان، هدف در زندگی، کیفیت زندگی
 • حسین ابراهیمی، محمدحسن صاحبی حق *، فضل الله غفرانی پور، اصغر محمدپوراصل، جعفرصادق تبریزی صفحات 1104-1118
  پیش زمینه و هدف
  مصرف کنندگان سیگار یک جمعیت آسیب پذیر محسوب می شوند زیرا آن ها در معرض بیماری های مختلف قرار دارند و میزان های ابتلا و مرگ ومیر در آن ها بالاست. میزان شیوع مصرف سیگار در ایران نسبتا بالاست و پرستاران می توانند با استفاده از رویکردهای کیفی نقش کلیدی در کاهش آن داشته باشند. این مطالعه با رویکرد کیفی درصدد شناسایی الگوهای مصرف سیگار در بزرگ سالان ایرانی است.
  مواد و روش کار
  مطالعه حاضر با رویکرد کیفی و با استفاده از روش تحلیل محتوی قراردادی انجام پذیرفت. شرکت کنندگان در این مطالعه 30 نفر بودند و با استفاده از روش های مصاحبه انفرادی، اخذ سناریو، پاسخگویی به پرسشنامه اولیه و تکمیلی، پاسخگویی به پرسشنامه مخصوص فروشندگان سیگار و بحث گروهی موردبررسی قرار گرفتند. برای نیل به داده های باارزش چهار بعد مقبولیت داده ها، وابستگی داده ها، تایید پذیری و انتقال پذیری موردتوجه بوده است.
  یافته ها
  یافته های این مطالعه در 5 طبقه اصلی و 15 زیرطبقه خلاصه شدند. طبقات اصلی مطالعه عبارت بودند از: الگوی روشن کردن سیگار با 3 زیر طبقه وابستگی مصرف سیگار، مشاهده مصرف سیگار و رفتار شرطی سازی، الگوی تهیه سیگار با 3 زیرطبقه نحوه خرید سیگار، اولویت خرید سیگار و رفتار سیگاری ها در صورت نداشتن سیگار، الگوی مصرف سیگار با 3 الگوی اذیت نکردن دیگران، اذیت کردن ناخواسته دیگران و اذیت شدن فرد سیگاری، الگوی تبادل سیگار با 4 زیرطبقه درخواست سیگار، پاسخ به درخواست سیگار، پیشنهاد سیگار و پاسخ به پیشنهاد سیگار و درنهایت الگوی افزایش سیگار با 2 زیر طبقه علل افزایش و نتیجه افزایش.
  بحث و نتیجه گیری
  بدون شناسایی الگوهای مصرف سیگار نحوه تعامل تیم سلامت با افراد سیگاری صحیح نخواهد بود و افراد سیگاری در برابر پرسنل تیم سلامت حالت تدافعی خواهند داشت. درک فرد سیگاری و رفتارهای وی به عنوان یک مددجو مبنی بر اینکه چگونه سیگار تهیه و تبادل می شود؟، چرا سیگار روشن می شود؟ مزایای سیگار برای فرد سیگاری چیست؟ فرد سیگاری در صورت نداشتن سیگار چه وضعیتی پیدا می کند؟ و چرا افراد سیگاری با دود سیگار خود موجب رنجش دیگران می شوند؟ کمک شایانی به برقراری یک ارتباط مناسب بین پرستار و فرد سیگاری می نماید و این ارتباط می تواند بستر را برای آموزش افراد سیگاری و ترک سیگار فراهم نماید.
  کلیدواژگان: مصرف سیگار، مصرف دخانیات، تحقیق کیفی، ایران
|
 • Dr Jahangir Karami, Somayeh Zalipour *, Soheyla Rahmani, Maryam Zabet Pages 1016-1021
  Background and Aims
  Premenstrual syndrome is characterized by the physical, psychological and behavioral symptoms cycle occurrence during the luteal phase of the menstruation cycle, and it will be disappeared within a few days of the onset of menstruation. The aim of this study was to assess the effect of webotherapy on premenstrual syndrome.
  Materials and Methods
  This experimental study was carried out on 60 volunteer students of Razi University with PMS diagnosis. After surveying two menstruation cycles and confirming PMS existence, the subjects were randomly assigned into experimental and control group. webotherapy was performed for 8 weeks. Volunteers completed DRSP during 2 cycles before and 1 cycle after intervention. Data were analyzed by descriptive and analytic statistics.
  Results
  The data analysis revealed that in comparing before and after intervention, the experimental group showed significant decrease in mean of symptoms.
  Conclusion
  Based on the results of this study, it can be concluded that webotherapy is an effective method for relieving symptoms of premenstrual syndrome.
  Keywords: Premenstrual syndrome, webotherapy, menstruation
 • Ali Imani, Fatemeh Morady Pages 1022-1028
  Background and Aims
  Previous studies showed that sucrose is a pain relief in infants, but a few studies was done about the effect of sucrose with different concentrations in IM injection, and their results are confusable. The aim of the current study was comparing the effect of oral sucrose 20%, 30% and 50% on relief of behavioral pain responses from Hepatitis B vaccine injection in full term infants.
  Material &
  Methods
  In this randomized clinical trial, the subjects were divided into four groups randomly. 2 minutes before injection of Hepatitis B vaccine, in case groups 2 ml of one of the four sterile solutions namely sucrose 20%, 30% or 50% was given, and in the control group 2ml sterile distilled water was given with syringe into the baby''s mouth in less than one minute. Before, 2 and 7 minutes after giving sucrose, infants pain was assessed with NIPS.
  Results
  The findings showed that pain severity in the 2 and 7 minutes groups, was significantly less than the control group (p
  Conclusion
  sucrose with different concentrations may decrease pain of hepatitis B vaccine injection in full term infants but its concentration is not effective.
  Keywords: pain, sucrose, infant
 • Nader Aghakhani, Majid Najafi Kalyani, Javad Salami * Pages 1029-1038
  Background and Aims
  Coronary arteries angioplasty is one of the most common methods for treatment of coronary artery diseases.On the other hand, one of the major issues in promoting quality of care is patient participation in treatment and self-care. This study aimed to determine the effect of implementation discharge planning on self-care ability patients undergoing percutaneous transluminal coronary angioplasty, Urmia, Iran, 2015.
  Materials and Methods
  This study was an interventional clinical trial. 80 patients were selected who met inclusion criteria, and they were randomly divided into two group of experimental (40) and control group (40). The data were gathered by a demographic questionnaire information, and Kearney & Fleischer self-care ability questionnaire. In experimental group, the patients learned necessary measures for their self-care. One month after discharge, the demographic information questionnaire and the self-care ability questionnaire were completed by two groups of patients. Data analysis was done by using SPSS software version 22, and using descriptive and inferential statistics.
  Results
  The study revealed that there was no significant difference between control and intervention groups (p=0.181). Comparing the averages of the self-care ability before and after the intervention in two groups showed statistically significant differences (p=0.0001). As a result, the paired t-test showed that there is statistically significant differences in the control group (P=0.001) and the intervention group (P=0.0001) during one month after discharge. However, the difference between the means of the scores obtained at the time of admission and one month after discharge is much greater in the intervention group than the control group.
  Conclusion
  Performance discharge planning had a positive impact on self-care ability for patient's coronary angioplasty. Therefore, it is recommended for health care providers and nurses to strengthen the patients self-care on discharge planning, and to improve their ability of self-care to reduce the complications in coronary angioplasty.
  Keywords: discharge planning, self, care ability, coronary arteries angioplasty
 • Mehrnaz Ahmadi, Saeed Poormansouri * Pages 1039-1049
  Background and Aim
  Patients suffering from sickle cell disease may indeed vary in their psychological adaptation to the unpredictability and seriousness of the complication and lead to lower quality of life in these patients. The aim of this study was to determine the effectiveness of self-management program on Depression, Anxiety and Stress in patients with sickle cell disease.
  Materials and Methods
  Samples of this quasi-experimental study, which included 69 patients with sickle cell disease referring to the Thalassemia Clinic of Shafa Hospital, were entered into the study by census method. Patients received a self-management program using the 5A model (Assess, Advice, Agree, Assist and Arrange) for 12 weeks, while the Depression, Anxiety and Stress of patients before the intervention was assessed at the twelfth week and thirty-sixth week using Doss-21 questionnaire. Data were analyzed by descriptive statistics, paired t-test, Wilcoxon test and repeated measures test in SPSS software v.19.
  Results
  There were significant differences between Depression, Anxiety and Stress levels before and after intervention (p
  Conclusion
  It is concluded that self management program can be used, as an interventional method, to decrease stress, anxiety, and depression in patients with sickle cell disease. Therefore, self-management program as an effective way is advisable to decrease mental health problems in the sickle cell patients.
  Keywords: Self, management, Depression, Anxiety, Stress, Sickle cell disease
 • Jamileh Amirzadeh Iranagh *, Sayyedeh Amane Motallebi Pages 1050-1058
  Background and Aims
  Physical inactivity is one of the most important reasons of chronic medical diseases in the elderly. Regarding to the importance of modifying physical activity behavior in elderly women and to produce proper educational and interventional strategies, this study was aimed to assess the effect of Health Belief Model (HBM) based on education intervention on the physical activity among elderly women.
  Materials and Methods
  Two hundred elderly women from Urmia City participated in this interventional study. They were chosen using the multistage sampling method. SPSS 21, and Smart PLS 3.5 soft wares were used for structural equation modeling and to test the hypotheses and the model's fitness.
  Result
  The results indicated that the education intervention had a positive effect on improving elderly women knowledge and behavior for physical activity. Generally, physical activity knowledge had a direct and increasing effect on the behavior through education intervention program, before intervention (β =0.168, p=0.01) to three months (β =0.180, p=0.01) and six months after intervention (β =0.232, p
  Conclusion
  The results of the current study indicated that the HBM was a proper model for education intervention for the elderly women. In addition, HBM based education program for physical activity improved elderly women behavior.
  Keywords: Physical activities, elderly women, Health Belief Model, Smart PLS
 • Majid Golzarpour, Dr Meroe Vameghi *, Dr Homeira Sajjadi, Gholamreza Ghaedamini Harouni Pages 1059-1070
  Background and Aim
  Many studies around the world show that children’s health is affected by social and working conditions of their families. Employment and different parental job conditions are among the factors affecting on child’s physical and mental health. According to limimted Iranian reseach on the field of study, this article is focused on relationship between parental job satisfaction and their children’s health.
  Material &
  Method
  This correlational study included 200 men and women working in education system (from four schools) in Mashhad city and having at least one child of 5 to 18 years old. The samples were selected in a randomly stratified sampling way. Data gathered by Minessota job satisfaction questionnaire as well as a 28-items Child Health Questionnaire (CHQ-PF28). Confirmatory factor analysis and stepwise linear regression were used for analysing Data in SPSS 22 and Amos softwares.
  Results
  Child health dimensions were explained in different percentages by three sub-scales of job satisfaction. According to 12 regression models, the highest variance was related to child's emotional-impact (10% expalined by extrinsic scale and total satisfaction score), total score of child health (8.5% by total satisfaction score), and emotional behaviour problems (7.7% by intrinsic scale). The pain and family cohesion dimensions were not explained by any subscales.
  Conclusion
  Parental job satisfaction is related to child health, and to some extent, it has a determinant role on that. however parental job conditions are known in global litrature as a social determinant affecting child health, this field was not taken into cosideratin in Iran yet. It is suggested that in future studies, researchers investigate the relation and effect of job conditions on child health in different socioeconomic groups.
  Keywords: child health, intrinsic, extrinsic job satisfaction, work condition
 • Dr Abdullah Khorrami Markany *, Ali Yarmohammadi, Dr Hamid Reza Khalkhali, Roqieh Azimzadeh Pages 1071-1080
  Background and Aims
  Motor disabilities following stroke can disrupt daily activities of the patients. Nursing home care program can be performed in these patients to achieve functional independence. The aim of this study was to determine the effectiveness of nursing home care on the daily activities in patients with stroke in Urmia.
  Materials and Methods
  This study is a randomized clinical trial in which 60 stroke patients eligible for the study were entered in the study in Urmia, they were randomly divided into two groups. The data collection tool was a valid and reliable scale of daily life activities which were completed in the pre-test and post-test phases of the study. Nursing home care program was implemented in the intervention group while the control group received usual care daily. Data analysis was performed on the obtained data by using descriptive and analytical statistics in the Spss v.16 software.
  Results
  The results shows that in both groups, the patients were male, married, aged more than 50 years and has a low literacy level, and most of them were satisfied with their financial situation in their life. Also by using the Barthel Index and the Nottingham extended, it was shown that there was a statistically significant difference (P=0/001) between the mean scores of patients in the dimensions of daily life activities in both intervention and controls groups.
  Conclusion
  Nursing home care program can enhance daily life activities and ultimately it can improve the quality of life of patients with stroke living at home. Regular nursing services at home for this group of patients is recommended.
  Keywords: Nursing care plan, stroke, home care, activities of daily living
 • Mahnaz Jabraeili, Alehe Seyed Rasooli, Seyed Mohammad Bagher Seyed Hosseini, Morteza Ghojazadeh, Ameneh Safaei * Pages 1081-1088
  Background and Aims
  Weight is the most sensitive growth criterion, and it is a way to survey the total health. Improvement in care procedures of preterm infants in addition to decreasing the cost of care, it can result in the reduction of complications in neonatal period. With regarding to the importance of growth and development, this study was conducted to evaluate the effect of tub bathing on weight gain of preterm neonates.
  Materials and Methods
  This study is a randomized controlled clinical trial. 132 preterm infants with a gestational age of 32-37 weeks were randomly divided into two treatment and control groups. The infants of treatment group were bathed three times in the interval of one day inside the bathtub while the control group received routine skin care. In both treatment and control groups, the weight outcome measured daily and these data were registered in the checklist. The data were analyzed using SPSS software and descriptive and inferential statistical methods. Less than 0.05 P value was considered statistically significant.
  Results
  The results showed that there was no statistically significant difference between both groups in terms of the changes of weights in preterm infants (P>0.05).
  Conclusion
  According to the results of the study, an increase of weight gain of preterm infants after bathing in all three measurement times was observed comparing to the control group, so it is recommended to use bathing of newborns, especially tub bathing, in the care giving program of the infants hospitalized in newborn's wards and NICUs.
  Keywords: tub bathing, weight, preterm infant
 • Simin Habibpour Sedani *, Javad Abdeli Sultan Ahmadi, Ziba Faeedfar Pages 1089-1096
  Background and Aims
  The purpose of the educational system of any country has got an utmost importance. Several factors, such as thinking, learning styles, motivation, environment, family, community, quality of schools, the quality of the players can affect it. Learning and thinking is the fundamental aim of educational systems, and critical thinking is a favorable outcome related to education. Learning styles is also effective which can be achieved through experience and each person can find his own learning style. The motivation of the students, is associated with their learning and academic achievement. The aim of study was to investigate the relationship between learning styles "VARK" with the development of critical thinking, vitality and achievement motivation among students of Urmia University of Medical Sciences in the academic year 2015-2014.
  Materials and Methods
  This is a cross-correlation study. The population of the study included all undergraduate students in Urmia University of Medical Sciences (2181). 377 people were selected based on Morgan and a multi-stage stratified random sample size. "VARK" as a survey of learning styles, Fleming and Mills (2004), and Watson Glaser as a critical thinking questionnaire, Form (A) (1980) of Dehghanizadeh and HOSSEINCHARI research as academic vitality questionnaire (1391) and Herman’s (1970) as achievement motivation questionnaire, and Cronbach's alpha (0.89) as the reliability criteria were chosen.
  Result
  The results showed that 68 percent of university students in Urmia University of Medical Sciences applied read and write style, 14 percent have auditory learning styles, and 12 percent used visual learning styles, and 6 percent applied other learning styles. A relationship was observed between "VARK" learning styles and vitality and achievement motivation. VARK learning methods contributed 87.1 percent, developing critical thinking 83.6 percent, liveliness 84.7 percent and achievement motivation contributed 86.9 percent in the learning styles of the students of Urmia University of Medical Sciences.
  Conclusion
  The results reinforced the learning styles of the students to develop critical thinking. To reach the academic achievement, the vitality and motivation of the students in training centers should be considered at its highest level.
  Keywords: Learning styles \VARK\, the development of critical thinking, vitality, achievement motivation
 • D.R. Ali Issazadegan, D.R. Firoozeh Sepehrianazar, Student Mehrdad Matlabi Pages 1097-1103
  Background and Aims
  Based on the importance of cancer in all aspects of patient life, this study tries to compare the life quality between cancerous and healthy individuals.
  Materials and Methods
  Descriptive and causal-comparative analysis has been used as research method. The sample of this study was 80 cancerous patients, and 80 healthy subjects who were matched by convenience sampling. Purpose of life test (Crumbaugh & Maholick) and Quality of life questionnaires (WHO) were used for gathering data, and multivariate analysis of variance or MANOVA were used for analyzing the data.
  Result
  The results showed that there is a significant difference between cancerous patients and healthy people based on purpose of life. There is a significant difference between cancerous patients and healthy people concerning all aspects of quality of life (p>/001).
  Conclusion
  According to the results, there are significant differences among cancerous and healthy people concerning their quality of life.
  Keywords: cancer, purpose of life, quality of life
 • Dr Hosein Ebrahimi, Dr Mohammad Hasan Sahebihagh *, Dr Fazlollah Ghofranipour, Dr Asghar Mohammadpoorasl, Dr Jafarsadegh Tabrizi Pages 1104-1118
  Background And Aims
  Cigarette smokers are a vulnerable population because they are exposed to various diseases and the morbidity and mortality rates among them are high. Smoking prevalence is relatively high in Iran, and nursing researchers by qualitative approaches could play a key role in reducing it. This study aimed to identify the smoking patterns in adults by qualitative approach.
  Materials And Methods
  The present study was done as a qualitative approach by using conventional content analysis method. Thirty people participated in the study and were evaluated by using techniques including: individual interview, scenario, responding to primary and supplementary questionnaire, responding to cigarette sellers’ questionnaire, and group discussion. To achieve the trustworthiness data we noticed 4 dimensions included: credibility, dependability, confirmability and transferability.
  Results
  Finding of this study summarized in 5 main categories and 15 subcategories. The pattern of cigarette lightening with 3 subcategories including: dependency to cigarette smoking, observation of cigarette smoking, and conditional behavior. The pattern of provision of cigarette with 3 subcategories including: how to buy cigarette, purchase priority of cigarette, and cigarette smokers’ behavior in the case of not having a cigarette. The pattern of cigarette smoking with 3 subcategories including: do not bother others, unwanted bother of others, and bullying of cigarette smoker. The pattern of cigarette exchanging with 4 subcategories including: requesting of a cigarette, responding to cigarette requesting , offering of cigarette to others, and responding to cigarette offer . Finally, the pattern of increasing the number of cigarette with 2 subcategories including: causes of cigarette increasing and the result of cigarette increasing.
  Conclusion
  Without identifying the patterns of cigarette smoking, engagment of health team with cigarette smokers will not be correct and the smokers have a defensive behavior against to the personnel of health team. Understanding the cigarette smokers and his/him behaviors as a client including: “how they prepare cigarette and exchange?” “Why they lighten a cigarette?” “What is the benefits of cigarette to smokers?” “A cigarette smoker what manifest behavior when he/she has not a cigarette?” and “Why do smokers with their cigarette smoking cause offense to others?” extremely helpful to establish a proper relationship between the nursing staff and smoker and this relationship can be a platform to educate smokers and quit smoking.
  Keywords: Smoking, cigarette, Tobacco use, Qualitative research, Iran