فهرست مطالب

دانش سیاسی - سال یازدهم شماره 2 (پیاپی 22، پاییز و زمستان 1394)
 • سال یازدهم شماره 2 (پیاپی 22، پاییز و زمستان 1394)
 • تاریخ انتشار: 1395/01/07
 • تعداد عناوین: 7
|
 • سید اسدالله اطهری*، مهدی پیروزفر صفحات 5-52
  تاکنون در مورد ترکیه، مطالعات و تحقیقات چشمگیری صورت گرفته و محققان تلاش نموده اند تا این کشور همسایه و پل واسط میان فرهنگ و تمدن شرق و غرب را بهتر بشناسند؛ بااین حال، هیچ پژوهشی در مورد وضعیت مطالعات ترکیه شناسی در ایران صورت نگرفته است. ما در این مقاله سعی کردیم تا وضعیت این مطالعات را در چهار دانشگاه معتبر (امام صادق(ع)، شهید بهشتی، تهران و علامه طباطبایی) مورد بررسی قرار داده و منبع جامعی را در اختیار دانش پژوهان قرار دهیم؛ بنابراین، ادبیات موجود در این زمینه به بررسی گردید تا از این طریق، نقشه راه کاملی را ترسیم نموده و نقاط ضعف و قوت این مطالعات و همچنین، خلاهای پژوهشی را که نیاز است توسط محققان این حوزه مورد توجه قرار گیرد، برجسته سازیم؛ البته از آوردن تمامی موضوعات مطرح در عرصه ترکیه شناسی خودداری کرده و صرفا موضوعاتی را که حس می کردیم، بیشتر اهمیت دارد، مدنظر قرار داده ایم. از تحلیل های غیرنظری در مطالعات ترکیه شناسی، بیشتر از تحلیل های نظری بوده و تقریبا چهل و سه درصد از کل تحقیقات جنبه مقایسه ای داشته اند. همچنین با استناد به یافته های تحقیق، چهل و شش درصد از پایان نامه ها دارای راهکار عملیاتی، و از کل تحقیقات صورت پذیرفته در حوزه ترکیه، چهل و چهار درصد مربوط به رشته های غیرعلوم سیاسی بوده اند. در میان نظریات مختلف نیز، نظریه همگرایی با کاربرد در نوزده درصد از پایان نامه ها، پرکاربردترین نظریه محسوب شده و سیزده موضوع بیشترین اقبال را از سوی دانش پژوهان داشته اند.
  کلیدواژگان: ترکیه، مطالعات ترکیه شناسی، ایران، وضعیت مطالعات، علم سنجی
 • مسعود پورفرد، محمد باقری*، طیبه مهری آدریانی صفحات 53-73
  دانش اندیشه سیاسی عنوانی است که به نیازهای علمی و اساسی جمهوری اسلامی ایران در حوزه بنیان سیاست و زندگی سیاسی اشاره می کند. در ایران، اندیشه سیاسی در طول تاریخ فراز و نشیب بسیاری بر خود دیده است و مدت زمان اندکی است که در دانشگاه های ایران به عنوان رشته ای مجزا به تدریس و تحصیل آن همت گمارده شده است. بررسی و ارزیابی وضعیت منابع دانشگاهی دانش اندیشه سیاسی هدف اصلی پژوهش حاضر را تشکیل می دهد، بر این اساس تلاش شده است با ابزار تحلیل SWOT، به نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای دانش اندیشه سیاسی به عنوان بستر ایجاد منابع دانشگاهی دست یافته و از این مسیر راهکارهایی برای بهبود وضعیت موجود منابع این دانش ارائه شود.
  کلیدواژگان: دانش اندیشه سیاسی، علوم سیاسی، منابع دانشگاهی، روش تحلیلSWOT
 • علی رشید پور، رضا اسماعیلی، محمد گلناری عباسی* صفحات 75-94
  یکی از شیوه های اصلی جنگ نرم ضد جمهوری اسلامی ایران در بعد فرهنگی اعمال قدرت نرم ضد اعتقادات و جهان بینی جامعه اسلامی است. با بررسی آیات درمی یابیم که این شیوه در تاریخ انبیای الهی و به ویژه پیامبر گرامی اسلام(ص) به اشکال مختلف و ابزارهای گوناگونی اعمال شده است. در این پژوهش ضمن مطالعه قرآن و استخراج مولفه ها و شاخص های مختلف جنگ نرم و شیوه های مقابله در حوزه اعتقادی، داده های پژوهش از طریق پرسشنامه مورد ارزیابی کارشناسان قرآنی و فرهنگی قرار گرفت و پس از تجزیه و تحلیل توصیفی و استنباطی، شاخص های جنگ نرم اعتقادی و روش های مقابله مربوط به هر شاخص مورد تایید قرار گرفت. نتایج حاصل نشان داد که شیوه های مختلفی از قبیل تکذیب، تحریف، کتمان حقیقت، ایجاد شک و شبهه، کفر ورزیدن، شرک، خرافات، درآمیختن حق و باطل، مجادله، دروغ بستن به خدا، ایمان به بعضی و کفر به بعضی دیگر، خروج از دین، و سوء استفاده از مقدسات، در این نوع جنگ استفاده شده است. برخی از شیوه های مقابله نیز شامل روشنگری گفتگو، دعوت به ایمان، استدلال، پاسخ دادن، هشدار، نهی کردن، سرزنش، ایجاد ترس، اتمام حجت، مبارزه طلبی، بیم دادن، و مجازات (برخورد قهری) می شود.
  کلیدواژگان: جنگ نرم، جنگ نرم اعتقادی، قدرت نرم، تهدید نرم، مقابله نرم، جهاد نرم
 • مهدی شریعتی فیض آبادی *، محمود گودرزی صفحات 95-127
  پژوهش حاضر تلاش داشت تا به این سوال پاسخ دهد که تصمیم گیران سیاسی ورزش جمهوری اسلامی ایران «می خواهند»، «می توانند»، یا «می دانند» چگونه از ورزش به عنوان ابزاری دیپلماتیک برای توسعه روابط بین الملل خود استفاده نماید؟ در واقع هدف از پژوهش حاضر بررسی جایگاه دیپلماسی ورزش در توسعه روابط بین الملل جمهوری اسلامی ایران بود. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ نحوه گردآوری داده ها توصیفی بود که ابزار پژوهش انجام مصاحبه های کیفی نیمه ساختاریافته با 13 نفر از کارشناسان داخلی و خارجی حوزه علوم ورزشی و روابط بین الملل بود. نمونه مورد مطالعاتی داخل کشور با استفاده از نمونه گیری گلوله برفی، و برای نمونه خارج از کشور با توجه به سوابق علمی، دو نفر از کارشناسان حوزه دیپلماسی ورزش بودند. پس از تحلیل محتوای نوشتار و گفتمان، یافته های پژوهش در 10 محور برندینگ و پرستیژ بین المللی، توسعه فرهنگی، توسعه سیاسی، توسعه اقتصادی، مبارزه با انزوا و تحریم، برون رفت از بعد تاریک، صلح و دوستی، وحدت و همگرایی ملی، تعاملات رسانه ای و توسعه قدرت هوشمندانه کدگذاری شدند که جمهوری اسلامی ایران تاکنون به دلیل نداشتن استراتژی واحد در زمینه دیپلماسی ورزش و دید «حیات خلوت» به ورزش، بسیاری از فرصت ها را برای توسعه روابط بین الملل خود از این طریق از دست داده است.
  کلیدواژگان: دیپلماسی ورزش، ایران، استراتژی، روابط بین الملل
 • نورالله قیصری، مصطفی قربانی* صفحات 129-148
  کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران از جمله موضوعاتی است که علی رغم اهمیت آن، معیارها و شاخص هایی برای ارزیابی و سنجش آن ارائه نشده است. ازاین رو، سوال اصلی پژوهش حاضر این است که «کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران چگونه ارزیابی می شود و این نظام بر اساس شاخص های کارآمدی چه وضعیتی دارد»؛ بنابراین، با یک رهیافت نظری جدید، کارآمدی با توجه عناصر و ارکان نظام های سیاسی،یعنی ایده، ساختار، کارگزار و رفتار تعریف شده، سپس شاخص های کارآمدی مرتبط با هر یک از این ارکان ارائه شده است. در گام بعدی، با عنایت به این شاخص ها، مدلی برای ارزیابی کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ارائه شده است. مدل ارائه شده علاوه بر بازنمایی وجوه مشترک نظام جمهوری اسلامی ایران با سایر نظام های سیاسی، ابعاد و ویژگی های خاص این نظام را نیز بازنمایی می کند. علاوه بر این، برخی مصادیق کارآمدی این نظام در هر یک از سطوح مذکور ذکر شده است.
  کلیدواژگان: کارآمدی، ایده، ساختار، کارگزار، رفتار، شاخص
 • اصغرآقا مهدوی صفحات 149-168
  یکی از مباحث مهم در حوزه اندیشه سیاسی، ریشه یابی مسئله التزام سیاسی و توجیه التزام در برابر دستورات حاکم، علی رغم بهره مندی انسان از آزادی اولیه است. نویسندگان غربی، نظریات خود را بر مبنای لزوم التزام نسبت به قراردادها و التزام در برابر تعهدات مشترک بنیان نهاده اند. این نظریات نتوانسته است برای تعارض و تزاحم التزامات در درون یک جامعه سیاسی و بین جوامع و نظام های سیاسی راه حل جامعی ارائه دهد. مبتنی بر مبانی فقه امامیه، خداوند مصدر همه التزامات است، و التزام سیاسی که التزام در برابر حاکمان مشروع است، یا به نصب الهی یا به واسطه قراردادی که انسان با حاکم در قالب بیعت یا انتخابات منعقد می نماید، محقق می شود. در فقه امامیه وجود ضوابط معین در همه التزامات که آن ها را به التزام در برابر اوامر الهی هدایت نموده است، موجبات حل تعارض و تزاحم التزامات را فراهم می آورد؛ و تبعیت از دستورات حاکم عادل را که در طول تبعیت الهی است، توجیه پذیر می نماید. در این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی در مقام تبیین منبع التزام سیاسی و وجه هماهنگی التزام سیاسی با دیگر التزامات و راه حل فقه امامیه برای مدیریت تزاحم و تعارض التزامات و جلوگیری از تخلف التزامات می باشیم.
  کلیدواژگان: التزام سیاسی، بیعت، فقه امامیه، قرارداد، تعارض
 • میثم میرزایی تبار *، وحید صادقی، سید محمدحسین حسینی صفحات 169-208
  توسعه فرآیندی است که در آن، جامعه از یک دوره به دوره جدید منتقل می شود. این فرآیند می تواند ابعاد مختلف زندگی انسان را متحول کند. توسعه اقتصادی به معنای رشد اقتصادی و تغییر ارزش ها و نهادها و مستلزم انجام رفتارهای خاص اجتماعی است که به فرهنگ و ویژگی های فرهنگی ملت، وابستگی دارد. در شهرستان ممسنی بر بنیاد ساختار اجتماعی موجود که مبتنی بر شناسه های سنتی و طایفه ای است، توسعه اقتصادی با فرهنگ سیاسی که ریشه در هویت جغرافیایی و انگاره های بین الاذهانی کارگزاران دارد، ارتباط معناداری دارد. پایه های اقتصاد ممسنی بر بازار و کشاورزی است و در گذار به توسعه اقتصادی با شرایط فرهنگی موجود رابطه مستقیمی دارد. هرگونه نوسان در پایه های اقتصادی آن نظیر شکل گیری شرایط تارعنکبوتی، بر مبنای فرهنگ سیاسی موجود قابل تحلیل است. پژوهش حاضر ماهیتی کاربردی دارد و پرسش اصلی این است که چه رابطه ای میان فرهنگ سیاسی و توسعه اقتصادی در شهرستان ممسنی وجود دارد؟ فرضیه پژوهش نیز این است که بین دو متغیر فرهنگ سیاسی و توسعه اقتصادی ارتباط معناداری وجود داشته و فرهنگ سیاسی طایفه ای نقش کلیدی در توسعه نیافتگی اقتصادی شهرستان ممسنی دارد؛ به عبارتی نتایج پژوهش گویای این است که به دلیل وجود فرهنگ سیاسی محدود- مشارکتی و طایفه ای، ریسک پذیری اقتصاد و عملکرد نامطلوب کارگزاران در ممسنی، توسعه نیافتگی اقتصادی به فرهنگ سیاسی مرتبط است. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای است.
  کلیدواژگان: فرهنگ سیاسی، توسعه، توسعه اقتصادی، شهرستان ممسنی
|
 • Sayyed Asadollah Athari*, Mahdi Piroozfar Pages 5-52
  Up to now, a lot of preeminent research and studies have been conducted about Turkey. Researchers have sought to know this neighbor which is considered as a junction for eastern culture and western one. Nonetheless, no research have been carried out about the Turkish studies in Iran .We attempt to consider the condition of Turkish Studies (TS) in four universities: Imam Sadiq University, Shahid Beheshti, Tehran and Allameh Tabatabaei Universities. Then, we tried to assess the literature of this realm to draw a complete road map in order to highlight the strengths and weaknesses of the TS. Furthermore we attempted to indicate the research gaps which have to be considered by researchers. However, we didn’t discuss about all the important matters in the TS and we merely assess the matters which we recognized them as the most important ones.
  This research shows that most of the analyses in the TS are non-theoretical. Almost %43 of the research are comparative and according to the research %46 of the dissertations suggest operating approach. 44% of the research in the TS are related to other field rather than political science. Among various kind of theories, convergence theory is the most popular one which was included in %19 research of this realm. Thirteen topics are the most popular which will be discussed in this research.
  Keywords: Turkey, Turkish studies, I.R. Iran, condition of Turkish studies
 • Masood Poorfard, Mohammad Baghery*, Tayebeh Mohri Adaryani Pages 53-73
  Political thought is one of the most important aspect of thoughts in all countries. It is because of its role in showing the main current of political practice. So political science is must study and analysis these thoughts to understand real political life. It is necessary in Islamic Republic of Iran and authors have done it by referring to academic resources. In I.R. Iran, the political thought throughout history has seen many ups and downs and is soon to be discussed in Iranian universities as a separate discipline. The situation of the academic resources of the political thought in the main aim of this research on the basis of SWOT analysis tool. So, the article trying to recognize the strenght and weakness points and also the opportunities and threats of political thought in the context of academic resources and eventually will offer the solutions to improve the existing resources of the this knowledge. According to results we should improve the theoritical studiesº and proffisionl studies by observing what are happening in real politics. We need positive researches to correct our theories.
 • Ali Rashidpoor, Reza Esmaili, Mohammad Golnari Abbasi* Pages 75-94
  Nowadays although the use of soft power or soft war literature in political, cultural and military even has had wide application, but the concept is as old as the history of human social life .Divine prophets throughout history many examples of this kind of war, and there are ways to deal with it in many verses of the Holy Quran in it. One of the main elements of soft war according to the Quran, soft war against the Islamic community's beliefs and worldview. The study is qualitative content analysis, in which the study of the Quran and authentic interpretations, different methods and ways of coping with any war in the realm of faith, was extracted and analyzed, The results showed that in different ways such as : deny, distort, understatement, creating doubt, denying, idolatry, superstition, mixing truth and falsehood, contention, lies close to God, and the faith of some blasphemy to some, out of the religion, the abuse of the sacred and determinism, is used in this type of war. And some coping strategies include insightful, dialogue, calling to faith, reason, respond, warning, interdiction, blame, fear, ultimatum, defiance, fear of loss, or the punishment (hitting force) is.
  Keywords: soft war, religious war, soft power, Holy Quran, soft threat
 • Mahdi Shariati Feizabadi *, Mahmood Goodarzi Pages 95-127
  Despite its importance, effectiveness of the political system of Islamic Republic of Iran, criteria and indicators to evaluate it not provided. Therefore, this is the main question that "How could assess (evaluate) the effectiveness of the Islamic Republic of Iran based on indicators of effectiveness?" Therefore, effectiveness from a new theoretical approach, based on elements and pillars of the political systems; the idea, structure, agent and behavior has defined. In the next step, according to these indicators, a model for evaluation the effectiveness of the political system of Islamic Republic of Iran has presented. In addition to the common characteristics of this political system with other kinds of political systems, this model represents specific characteristics of this political system. Furthermore, some examples in each of the levels have mentioned. expediency and provisions governing idea, the general policies of Article 44 of the constitution, tactics Flexibility Heroic, Management of nuclear crisis, Influence Prevention, Management of imposed war, Review of constitutional law, stablish of the Expediency Council, formation of the Supreme Council of resolving disputes between governmental powers, Programs of Social and Economic Development, the General Policies of the system, Program of 20-year vision, support for Palestinian, interaction with the world mean while revolutionary positions, stabilization of religious democracy and elections etc. are examples of effectiveness of the Islamic Republic of Iran in levels of the idea, structure, agent and behavior.
  Keywords: effectiveness, model of evaluation, idea, structure, agent, behavior I.R. Iran
 • Noorullah Gheisari, Mostafa Ghorbani* Pages 129-148
  Despite its importance, effectiveness of the political system of Islamic Republic of Iran, criteria and indicators to evaluate it not provided. Therefore, this is the main question that "How could assess (evaluate) the effectiveness of the Islamic Republic of Iran based on indicators of effectiveness?" Therefore, effectiveness from a new theoretical approach, based on elements and pillars of the political systems; the idea, structure, agent and behavior has defined. In the next step, according to these indicators, a model for evaluation the effectiveness of the political system of Islamic Republic of Iran has presented. In addition to the common characteristics of this political system with other kinds of political systems, this model represents specific characteristics of this political system. Furthermore, some examples in each of the levels have mentioned. expediency and provisions governing idea, the general policies of Article 44 of the constitution, tactics Flexibility Heroic, Management of nuclear crisis, Influence Prevention, Management of imposed war, Review of constitutional law, stablish of the Expediency Council, formation of the Supreme Council of resolving disputes between governmental powers, Programs of Social and Economic Development, the General Policies of the system, Program of 20-year vision, support for Palestinian, interaction with the world mean while revolutionary positions, stabilization of religious democracy and elections etc. are examples of effectiveness of the Islamic Republic of Iran in levels of the idea, structure, agent and behavior.
 • Asgharaga Mahdavi Pages 149-168
  Despite the human enjoyment of basic freedoms, one of the most important topics in political thought is rooting the issue of political obligation and Justify following the orders of governors. Western authors based their views on the necessity of obligation respect to the contract and common commitment. These theories have failed to offer a comprehensive solution for political conflict within a community and between communities and political systems.Based on Shiite religious principles, God is the source of all obligations.political obligation which is the obligation to the legitimate rulers, is realized by divine installed or contract which is concluded between government and society through elections or allegiance.In Shiite jurisprudence, there are certain criteria that direct all obligations to be bound by the divine orders and resolve all obligations conflicts and Justifies the following commands of just ruler, who follows the divine orders.In this paper we will explain the Sources of political obligation and the reason of coordination between Political obligation and other obligations and fiqh solution for managing conflict obligations and preventing violations by descriptive and analytical method
  Keywords: political obligation, allegiance, shiite jurisprudence, contracts, conflict
 • Meysam Mirzaei Tabar*, Vahid Sadeghi, Sayyed Mohammad Hossein Hosseini Pages 169-208
  Development is a process in which, the society is transferred from a period to a new one. This process can change various dimensions of human life. Economic development means economic growth and changing values and institutions that requires doing especial social behaviors that depend to culture and cultural properties of people. In Mamasani Township, given to social structure based on traditional and tribal identities, economic development has a significant relationship with political culture that depends on geographical identity and inter-subjective ideas of brokers. Mamasani is economically based on market and agriculture and is directly related to transition to economic development with present cultural conditions. Any fluctuation in its economic bases like forming cobweb conditions is analytical based on existing political culture. This research has an applied nature and the man question is that: what is the relation between political culture and economic development in Mamasani Township? According to research hypothesis, there is a significant relation between the two variables political culture and economic development. Also, the political culture has a key role economic underdevelopment of Mamasani Township. The results show that the economic underdevelopment is related to political culture because of cooperative- limited and tribal political culture, economy risk and undesirable performance of brokers in Mamasani. The research method is descriptive- analytical using library resources.
  Keywords: political culture, development, economic development, Mamasani township