فهرست مطالب

عدالت آرا - پیاپی 19-22 (1393)
 • پیاپی 19-22 (1393)
 • 180 صفحه، بهای روی جلد: 75,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1395/01/10
 • تعداد عناوین: 8
|
 • سخن سردبیر: لزوم تحول عمیق و فراگیر در نظام حقوقی کشور
  علی یار ارشدی صفحه 5
 • تعذر اجرای قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980
  حمیدرضا صالحی، نرگس باقری مطلق، ابراهیم تقی زاده صفحه 9
 • بازنگری وجه اثباتی بینه، همراه تحلیل نظریه تعمیم ادله اثبات دعوا
  رامین پورسعید، مهناز کشاورز پاک سرشت صفحه 31
 • اهلیت در تعهدات ناشی از اسناد تجاری (برات، سفته و چک)
  محمد شکری، مرتضی شهبازی نیا صفحه 53
 • راه های حفظ حقوق طلبکاری در صورت اعسار مدیون
  ابراهیم صدیقی، زهرا نوری توران پشتی صفحه 73
 • ضرورت تصویب آیین دادرسی ویژه جرایم مواد مخدر
  حسین مهدی زاده صفحه 95
 • حق سکوت و تکلیف مقامات تعقیب نسبت به آن در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
  ابوالحسن شاکری، غلامرضا شیرازی صفحه 117
 • قرارداد پیش فروش ساختمان با نگاهی به قانون 1389
  قتانه فهیمی راوری، ملیحه شهدادی صفحه 133