فهرست مطالب

پژوهشنامه حمل و نقل - سال دوازدهم شماره 4 (پیاپی 45، زمستان 1394)
 • سال دوازدهم شماره 4 (پیاپی 45، زمستان 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/12/25
 • تعداد عناوین: 8
|
 • حسن زیاری، رضا ایمانی نسب*، حامد خانی سانیج صفحه 289
  امروزه در دنیا از مخلوط های آسفالتی با استخوان بندی سنگدانه ای برای مقابله با شیارشدگی استفاده می شود. بخش درشت دانه ی این نوع مخلوط با برقراری تماس سنگدانه ای بار محورها را تحمل می کند و آن را به لایه ی زیرین انتقال می دهد. قسمت ریزدانه، فیلر، قیر و افزودنی ها (الیاف و پلیمر) در مخلوط نقش پرکننده ی فضای خالی درشت-دانه را ایفاء می کند. در این میان قیر وظیفه ی در کنار هم نگه داشتن سنگدانه های درشت را نیز دارد و چون قیر خالص به تنهایی قادر به انجام این کار نیست، استفاده از افزودنی ها ضرورت می یابد. افزودنی ها به دو دسته ی الیاف و پلیمر تقسیم می شوند. در این تحقیق به منظور جلوگیری از ریزش قیر در حین ساخت از الیاف سلولزی استفاده شده است. به کارگیری پلیمر های الاستومر-ترموپلاستیک موجب افزایش مقاومت شیارشدگی در دماهای بالا می شود. خاصیت الاستومری موجب بازگشت پذیر شدن تغییرشکل ها و خاصیت ترموپلاستیک موجب افزایش درجه ی عملکردی قیر می شود. به منظور بهبود مقاومت شیارشدگی، کوپلیمر های پلی اتیلن در درصدهای 3 ، 5 ، 7 و کوپلیمرهای اتیلن-وانیل-استات در 4 ، 8 ، 12 درصد استفاده شدند. این پلیمرها را می توان در حین ساخت به مخلوط اضافه کرد. این روش اختلاط پلیمر در مخلوط های آسفالتی در ایران رایج است و در این پژوهش به کار گرفته شده است. برای مقایسه، آزمایش خزش دینامیکی نامحصور بر روی نمونه های شاهد و اصلاح شده انجام شد. با انتخاب دمای 50 درجه ی سانتی گراد به عنوان دمای انجام آزمایش خزش و سطح تنش KPa450 به عنوان تنش انحرافی، ضمن ارزیابی مخلوط ها در دمای بالا، شرایط بار گذاری محورهای سنگین نیز شبیه سازی شده است. مقایسه ی نتایج مشخص کرد که چنانچه پلی اتیلن به صورت مستقیم به مخلوط در حین ساخت اضافه شود، بهبودی در مقاومت شیارشدگی حاصل نمی-شود. مقایسه ی نتایج خزش دینامیکی مخلوط های اصلاح شده با استایرن-بوتادین-استایرن و اتیلن- وانیل- استات نیز مشخص کرد که اتیلن-وانیل-استات در درصد های 8 و 12 مقاومت شیارشدگی ای برابر برابر 4 و 6 درصد استایرن-بوتادین-استایرن دارد.
  کلیدواژگان: مخلوط آسفالتی با استخوان بندی سنگدانه ای، پلیمرهای الاستومر، ترموپلاستیک، اختلاط با مخلوط آسفالتی، آزمایش خزش دینامیکی
 • سید رامتین باقری*، محمود صفارزاده صفحه 301
  یکی از بخش های مهم در هر کشور صنعت حمل و نقل هوایی می باشد که بروز بودن سیستم های نظارتی و فرودگاهی از عوامل تاثیرگذار بر این صنعت است. مبحث ایمنی پرواز و سیستم های مراقبتی پرواز از مهمترین و اساسی ترین موضوعات در عرصه حمل و نقل هوایی می باشد که باید با دقت مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. سیستم نظارتی چندگانه یک سیستم جدید نظارتی مستقر روی زمین است که با داشتن حداقل سه دستگاه گیرنده، و محاسبه اختلاف زمان ورود سیگنال از آنتن های مختلف موقعیت هواپیما را مشخص می کند. این سیستم نظارتی به دلیل داشتن هزینه نصب، اجرا، تعمیر و نگهداری پایین و قابلیت اطمینان و سطح دقت بسیار بالا نسبت به سایر سیستم های نظارتی به خصوص سیستم نظارتی مراقبتی ثانویه، تحولی در عرصه نظارت هوایی به وجود آورده است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) به ارزیابی فنی و اقتصادی استفاده از سیستم های نظارتی چندگانه (MLAT) نسبت به دیگر سیستم های نظارتی موجود در فرودگاه های کوهستانی پرداخته شده و مدل رتبه بندی جامعی بر اساس پارامتر های سطوح هزینه و ایمنی برای سیستم های نظارتی هوایی ارایه گردیده است. اعتبار سنجی مدل به دست آمده نیز در سه فرودگاه کوهستانی ایران انجام پذیرفته ، که نتایج آن ارایه شده است.
  کلیدواژگان: مدل رتبه بندی، سیستم های نظارتی چندگانه، فرودگاه کوهستانی، روش تحلیل سلسله مراتبی
 • مجید شهروی، فاطمه پور حقگوی*، هژیر مظفری صفحه 315
  بررسی خطرات احتمالی به منظور کاهش خسارات وارد بر سیستم حمل و نقل ریلی با توجه به هزینه های گزاف تعمیر و نگهداری بسیار با اهمیت می باشد. چرخ و ریل از جمله مهم ترین عناصر سیستم راه آهن می باشد که بخش قابل توجهی از هزینه ها را به خود اختصاص می دهند. اندرکنش چرخ و ریل سبب سایش و هم چنین ایجاد پدیده خستگی لغزشی می شود. امروزه با توجه به نیاز روزافزون به افزایش سرعت، بار محوری و بهره برداری بیشتر، چرخ و ریل بیش از پیش در معرض عیوب ناشی از تماس غلتشی می باشند. بدین منظور محققان با ارایه روش های مختلف پدیده شکست چرخ و ریل را مورد بررسی قرار داده اند. یکی از رایج ترین روش ها، روش اجزاء محدود می باشد. در پژوهش های گذشته مدل سازی ها عمدتا به صورت دوبعدی و با استفاده از خواص تقارن صفحه ای انجام شده است. هدف اصلی این پژوهش، مدل سازی دقیق و نزدیک به واقعیت شرایط تماسی چرخ و ریل و بررسی رفتار ترک سطحی تاج ریل می باشد. بدین منظور ضرایب شدت تنش برای ترک هایی با عمق مختلف مورد مقایسه قرار گرفتند. نتایج به دست آمده علاوه بر تطبیق با واقعیت موجود، نشان داد که با افزایش عمق ترک اولیه و دور شدن محل نوک ترک از سطح تماس میزان تنش ها و ضرایب شدت تنش کاهش پیدا می کند.
  کلیدواژگان: ضریب شدت تنش، تماس هرتز، ترک سطحی تاج ریل، تماس غلتشی
 • خلیل حاجی پور*، حیدر عباسی صفحه 325
  کاهش مصرف سوخت های فسیلی و اثرات ناشی از آن، از مهم ترین بحث های مرتبط با توسعه پایدار است. فرم شهر از عوامل بسیار موثر بر مصرف سوخت های فسیلی است. به طوری که با افزایش فاصله از مرکز شهر، افزایش زمان پیاده روی تا حمل و نقل عمومی، کاهش تراکم و اختلاط کاربری، وابستگی به اتومبیل شخصی افزایش یافته و در نتیجه آن مصرف سوخت در بخش حمل و نقل افزایش می یابد. با توجه به این موضوع و برای کاهش مصرف سوخت در بخش حمل و نقل، شناخت فرم های شهری مناسب و تحلیل فرم فعلی شهرها ضرورتی انکارناپذیراست. مقاله حاضر به بیان یافته های حاصل از یک تحقیق تجربی می پردازد که در آن تاثیر فرم شهر بر رفتارسفر خانوارها در بخش حمل و نقل، در سه محله کلانشهر شیراز با خصوصیات فرم شهری مختلف، مورد بررسی قرار گرفته است. در بررسی این تاثیر متغیرهای فاصله از مرکز شهر، زمان پیاده روی تا حمل و نقل عمومی، اختلاط کاربری و تراکم به عنوان متغیرهای فرم شهری مورد مطالعه قرار گرفته اند. همچنین متغیرهای فراوانی سفر، زمان سفر، طول سفر و وسیله سفر به عنوان متغیرهای رفتار سفر مورد پژوهش قرار گرفته اند. برای دستیابی به اطلاعات مربوط به متغیرهای فرم شهری، به غیر از زمان پیاده روی تا حمل و نقل عمومی، از نقشه های GIS شهر و در ارتباط با متغیرهای رفتار سفر و همچنین زمان پیاده روی تا حمل و نقل عمومی، از تکمیل پرسشنامه به تعداد 260 عدد استفاده شده است. برای بررسی ارتباط بین متغیرهای ذکر شده، از تحلیل همبستگی استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق بیانگر وجود ارتباط بین متغیرهای فرم شهری و رفتار سفر است، به گونه ای که خانوارهای ساکن در محله های نزدیک به مرکز شهر و با تراکم و اختلاط کاربری بالا، رفتار سفر متفاوت تری با ساکنین سایر محله ها داشته اند.
  کلیدواژگان: فرم شهر، متغیرهای فرم شهر، رفتار سفر، مالکیت اتومبیل شخصی، کلانشهر شیراز
 • حسن زارعی، اعظم دولت نژاد ثمرین، مجید یوسفی خوشبخت* صفحه 335
  این مقاله نوعی روش ترکیبی مورچگان (HACO) را برای حل مسئله مسیریابی وسیله نقلیه ظرفیت دار (CVRP)، که یکی از مهم ترین مسائل بهینه سازی ترکیباتی است و امروزه به علت کاربردهای وسیع صنعتی توجه زیادی را به خود جلب کرده است، پیشنهاد می کند. اهداف مسئله CVRP کمینه کردن تعداد وسایل نقلیه و کاهش هزینه مسیریابی برای وسایل نقلیه مورداستفاده است. درروش پیشنهادی مفهوم جستجوی همسایگی متغیر (VNS) برای حرکت از جواب جاری به جواب بعدی استفاده می شود. به علاوه سه نوع الگوریتم جستجوی محلی شامل بهبوددهنده دوگانه، درج و جابجایی برای ارتقای بیشتر الگوریتم بکار گرفته می شود. برای آزمایش کارایی الگوریتم، چهارده مثال استاندارد کریستوفیدز از 50 تا 199 مشتری در نظر گرفته شده است. نتایج محاسباتی نشان می دهد که الگوریتم HACO توانسته است که رقابت خوبی در به دست آوردن جواب های باکیفیت با الگوریتم های مشهور فراابتکاری داشته باشد. به علاوه انحراف از بهترین جواب های تاکنون به دست آمده در حدود 1 درصد است و ده بهترین جواب تاکنون پیداشده برای مثال ها به وسیله الگوریتم پیشنهادی به دست آمد.
  کلیدواژگان: روش مورچگان، روش بهبوددهنده دوگانه، الگوریتم درج، الگوریتم جابجایی، روش جستجوی همسایگی متغیر، مسئله مسیریابی وسیله نقلیه ظرفیت دار
 • محمدرضا سلیمانی کرمانی*، نوید فرمهینی فراهانی صفحه 351
  با گذر جمعیت شهرها از مرز یک میلیون نفر، احداث مترو یا قطار سبک شهری جهت رفع مشکل تقاضای سفر امری اجتناب ناپذیر می باشد. بالا بردن جذب مسافر توسط این سیستم ها نیاز به تغذیه کننده های مناسب و موثر دارد.
  از آنجایی که هزینه های بسیار کلانی صرف ساخت و راه اندازی آنها می گردد، لازم است که پس از احداث مترو و یا هر سیستم حمل و نقل انبوه دیگر، مطالعات جذب سفر و به خصوص کارآیی تغذیه کننده آنها به طور جدی مورد مطالعه قرار گیرد تا مشکلات احتمالی آنها رفع گشته تا اکثر ظرفیت بالقوه آنها مورد استفاده قرار گیرد. تغذیه کننده های معمول در بیشتر کشورها شامل سیستم های موجود حمل و نقل عمومی (اتوبوس، مینی بوس، تاکسی و...) می باشند. سهم جذب سفر مترو تهران - کرج و در حال حاضر 1،400،000 سفر است که تنها 000، 218 سفر جذب مترو می گردد که کمبود و عدم کارآیی سیستم تغذیه کننده ها دلیل اصلی این مشکل می باشد. در این تحقیق مشخص شد که سیستم های تغذیه کننده حمل و نقل موجود کارآیی لازم را ندارند. لذا، جهت سهولت دسترسی به پایانه متروی تهران- کرج و افزایش بازدهی آن ارایه شد و نیز پیشنهاد به منظور توسعه مسیر تغذیه کنند ها ارایه گردید. جهت رسیدن به این هدف شهر به نواحی مختلف همگن تقسیم گردید و سپس با توجه به آمار به دست آمده از سالنامه آماری شهرداری کرج، سال1389 و با استفاده از نرم افزار GNE میزان تقاضا در هر کریدور برآورد گردید. سپس با استفاده از نرم افزارQRS یک مدل سازی انجام گرفت. بر اساس مدل به دست آمده خطوط ضخامت هر کریدور ترسیم گردید و با توجه به حجم به دست آمده از مسیرهایی که دارای بیش از 000،10 سفر در ساعت در هر جهت هستند مسیر هایی جهت استقرار سیستم ریلی پیشنهاد شد.
  کلیدواژگان: احداث مترو، تقاضای سفر، جذب سفر، تغذیه کننده
 • علی اکبر عرب مازار*، ملیحه پورپیرعلی صفحه 367
 • مسعود مکارچیان*، اعظم کریمی، فریدون مقدس نژاد صفحه 375
  در اوایل دهه 60 میلادی، صنعت راه اروپا ضرورت اجرای روسازی های مقاوم در مقابل شیارافتادگی سطح راه، ساییدگی و خرابی های گوناگونی که بهوسیله بارهای ترافیکی سنگین و لاستیک های یخشکن ایجاد میشد، احساس گردید. برای برطرف کردن این ضرورت محققین روسازی راه ها در کشور آلمان، مخلوط آسفالتی با استخوان بندی سنگدانه ای (SMA ) را ابداع کردند. SMA مخلوطی با دانه بندی میانتهی (ناپیوسته)، شامل مقدار زیادی مصالح درشتدانه برای بیشینه کردن تماس سنگدانه به سنگدانه و ایجاد شبکه کارا برای توزیع بار چرخ است. ذرات مصالح درشتدانه بهوسیله یک ملات غنی از فیلر، الیاف و پلیمر با لایه نسبتا ضخیم قیر، به یکدیگر متصل شدهاند. الیاف به عنوان نوعی تثبیتکننده و جذبکننده قیر است که برای جلوگیری از ریزش قیر در مخلوط های SMA استفاده می شود. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر الیاف طبیعی سلولزی و کنف بر مشخصات مکانیکی آسفالت SMA ساخته شده با دو نوع سنگدانه مرمریت و آهکی است. همچنین نتایج مربوط به مخلوط SMA با نتایج بتن آسفالتی معمولی ( HMA) بهعنوان مخلوط شاهد، مقایسه شده است. در درصد قیر بهینه، ریزش ماستیک مخلوط های SMA و ضریب برجهندگی مخلوط های HMA و SMA تعیین و با یکدیگر مقایسه شده اند. نتایج آزمایش ها نشان داد که درصد قیر بهینه مخلوط های ساخته شده با مصالح سنگی آهکی، اندکی بیشتر از مرمریت است؛ همچنین درصد قیر بهینه مخلوط های ساخته شده با الیاف سلولز، اندکی بیشتر از کنف است. استقامت مارشال و نشانه سختی مارشال در مخلوط های SMA ساخته شده با مصالح سنگی آهکی، بیشتر از مرمریت است؛ همچنین استقامت مارشال و نشانه سختی مارشال در مخلوط های SMA ساخته شده با الیاف کنف، بیشتر از سلولز است. ضریب برجهندگی مخلوط های ساخته شده با مصالح سنگی مرمریت، بیشتر از آهکی است؛ همچنین ضریب برجهندگی مخلوط های ساخته شده با الیاف سلولزی، بیشتر از کنف است. میزان ریزش ماستیک در مخلوط های ساخته شده با مصالح آهکی، کمتر از مخلوط های حاوی مرمریت است؛ همچنین میزان ریزش ماستیک در مخلوط های ساخته شده با الیاف کنف کمتر از مخلوط های حاوی الیاف سلولز است. با اضافه کردن الیاف سلولزی و کنف به اندازه 3/0% به مخلوط های SMA، مقدار ریزش از حد مجاز 3/0 درصد وزن کل مخلوط کمتر است.
  کلیدواژگان: مخلوط های SMA، الیاف کنف و سلولزی، ریزش، نشانه سختی مارشال، ضریب برجهندگی
|
 • H. Ziari, R. Imaninasab*, H. Khani Sanij Page 289
  Stone matrix asphalt is one of the solutions for rutting used worldwide. By providing stone on stone contact, the coarse portion of this type of mixtures bear the loads of axles and transfer them to the lower layer. The mixture of fine aggregate, filler, bitumen and additive including fiber and polymers are to fill the air void of coarse aggregate. Bitumen must hold the coarse aggregates together. As the typical bitumen is not capable of doing so, the use of additive polymers seems essential. Additives consist of fiber and polymers. In order to prevent drain down while fabricating, cellulose fiber is used. The application of elastomer-thermoplastic polymers causes the improvement of rutting resistance in high temperature. Elastomeric properties make the deformations recoverable and thermoplastic properties broaden the performance grade of bitumen. Polyethylene and ethylene-vinyl-acetate copolymers are selected in dosage of 3, 5, 7 and 4, 8, 12 percent, respectively. These polymers could be directly added to the mixture which is a common method to use them in Iran. By applying 50℃ as the ambient temperature and 450KPa as the level of the stress for creep tests, while considering high temperature condition, the most severe condition of loading is simulated. Comparing the result of unconfined creep test which is performed on the modified and unmodified specimen, concluded that polyethylene and unmodified specimen has the same creep performance while 8 and 12 percent ethylene-vinyl-acetate has the same creep result as 4 and 6 styrene-butadiene-styrene specimens, respectively.
  Keywords: Stone Matrix Asphalt, Elastomer Thermoplastic Polymers, Polymer Modified Asphalt, Dynamic Creep Test
 • S. R. Bagheri*, M. Saffarzadeh Page 301
  A well-developed of air surveillance system is one of the most important factors for development and growth air transportation system.The surveillance system directly relates with the safety of air transport network including, airports, air routes, and the fleet. One of the newly developed systems is the multilateration system which is located on the ground and can accurately determine the aircraft position by its three antennas based on the signal’s time different of arrival. Due to its lower cost of capital, implementation, repair and maintenance, it started to be widely used throughout the world. In this paper using the Analytical Hierarchical Process (AHP) an attempt was made to develop a ranking model to prioritize the different surveillance system based on the safety and cost parameters. The two main system analyzed in this paper are secondary surveillance system radars (SSR) and the Multilateration system. These two systems were evaluated based on the technical and economical parameters and a ranking model was also proposed. The developed model was evaluated in the three different mountainous airports in Iran. The MLAT system shown to be the most cost effective air surveillance system for the mountainous airports. The developed model can be used for evaluation of any type of system at any set of airports.
  Keywords: anking Model, Air Surveillance, Mountainous Airport
 • M. Shahravi, F. Pourhaghgouy*, H. Mozaffari Page 315
  Assessment of probability of risk occurrence to the railway system is so important because of severe cost which could be imposed to both railway administration and passengers. Wheel movement on rail is one of the factors which has significant role in overall damage of railway infrastructure. Theses interaction-based defects are divided into several categories such as wheel flat and RCF faults. Nowadays, railway administrations are interested in increasing speed and axle load of rail vehicles due to its economical advantages. Therefore, studies on wheel-rail interaction defect-base become a concern for researchers. Implementing finite element method is a major approach in determining fracture behavior of both wheel and rail. In previous studies, simulations were mainly carried out in 2D domain by considering symmetrical assumptions. The main aim of this paper is to implement FE method based on three dimensional situations with more realistic conditions to assess rail surface crack behavior which is exposed to dynamic moving load. For this purpose, stress intensity factors for different depth of crack was obtained and compared also. The results showed that by increasing crack depth and crack tip position from rail surface, the crack tip stresses and consequently stress intensity factors were decreased.
  Keywords: Stress Intensity Factor, Hertz Contact, Surface Rail Crack, Rolling Contact
 • Kh. Hajipour*, H. Abbasi Page 325
  Reduce consumption of fossil fuel and that`s negative effects is one of the most important issues related to sustainable development. With increasing distance from CBD, increasing walking time to public transportation, reducing density and mixed land use, car dependence and fuel consumption will be increased in transportation sector. In this regard and reducing fuel consumption in transportation sector, understanding the proper and sustainable urban forms and analysis of the current urban forms is an undeniable necessity for planning. This paper examines the findings of an empirical study, that have been studied the effects of urban form on households travel behavior in transportation sector in three neighborhoods of Shiraz with different urban form characteristics. The variables investigated in this research include the urban form variables and households car ownership. The urban form variables in this study contain of distance from CBD, walking time to public transport, mixed land use and density. Also travel frequency, travel time; travel distance and modal choice are travel behavior variables have been studied in this article. Information about urban form variables have been extracted from GIS maps of Shiraz and data of household travel behavior and car ownership are extracted from questionnaires. Number of questionnaires in this research is 260. To examine the relationship between urban form variables and travel behavior and car ownership, correlation analysis is used. Results of this study indicate the relationship between urban form and travel behavior variables, and households residing in neighborhoods close to CBD with high density and mixed land use have a different travel behavior with residents of other neighborhoods.
  Keywords: Urban Form, Urban Form Variables, Travel Behavior, Car Ownership, Shiraz Metropolitan
 • M.R. Soleimani Kermani*, N. Farahani Farmahini Page 351
  Suburban passenger terminals locating processes used in most cities indicates that methods used as non-scientific and based only on expert opinion. In this paper, a mathematical model which has been developed by the authors of this paper was applied to locate suburban terminals in Tehran. First, the most important criterias in locating terminals were identified by interviewing the experts and specialists and also by completing questionnaires. To excequte this model) which is a large scale programme (, the Branch and Bank method was used on Trans CAD software. Based on the results of implementing this model, four places in Tehran were identified in order to build the terminals and analysis of technical and economic evaluation of the results have been carried out shows positive results. In this paper a comparison between the results of the proposed model in this study and the existed model in the master plan of transport and traffic of Tehran was made. The model of master plan suggests 14 locations to construct the terminal, while, proposed our model shows that construction of more than 4 terminals may not be economically justify. Considering the significant differences in functional status, the proposed method in this study clearly verifies as an effective and efficient method to locate terminal
  Keywords: bus terminal, suburban trips, concentrated terminals, Trans CAD
 • A. Arabmazar*, M. Pourpirali Page 367
  In this study proposes an approach for pricing the urban transportation with the consideration of its external costs. This model is a static partial equilibrium model of urban transportation that incorporates three transport modes: private car, public transportation and taxi. The public transportation mode is an urban bus system operated by the public authority. The proposed model in this study is implemented using data set of Isfahan transportation network and the results are presented. The results of the research show that the optimal price of travel by private car is 851/67, while the optimal price of public transportation and taxi, in respect, are 129/31 and 1876/52. Considering to the results of the research, the optimal pricing will cause an increase in transportation prices of private car and taxi and also a decrease in price of travel by public transportation, in comparison to current prices.
  Keywords: Urban Transportation, Optimal Pricing, Externality, Social Cost
 • M. Makarchian*, A. Karimi, F. Moghadas Nejad Page 375
  In the early 1960’s, the European asphalt industry recognized a critical need for pavements which would be resistant to rutting, abrasion, and various pavement distresses induced by heavy traffic and studded tires. To address this need, roadway pavement contractors and researchers developed Stone Matrix Asphalt (SMA). After a short time of its application in Germany, this asphalt has been used in Europe for more than 20 years to provide better rutting and permannet deflection resistance and and to resist studded tyre wear. SMA is a gap-graded mix containing a high concentration of coarse aggregate, which maximizes stone-to-stone contact and provides an efficient network for load distribution. The coarse aggregate particles are held together by a rich matrix of mineral filler, fiber, and polymer in a thick asphalt film. The coarse aggregate materials are the main structure of mixture. Fibers as a stabilizer and to prevent draindown used in SMA mixtures. The main objective of this research is the investigation of the effects of cellulose and jute fibers on mechanical in stone matrix asphalt (SMA) made with lime and marble aggregates and its comparison with conventional asphalt mixtures. Also, in the optimal asphalt content, mastic draindown of SMA mixturs and resilient modulus of AC and SMA mixturs were obtained and compared. Test results have shown that optimal asphalt content of bituminous mixturs made with lime aggregates, is slightly more than marble aggregates. Also, optimal asphalt content of bituminous mixturs made with cellulose fibers, is slightly more than jute fibers. Marshal stability and marshal quotient of SMA mixturs made with lime aggregates, is morse than marble aggregates; also marshal stability and marshal quotient of SMA mixturs made with jute fibers, is more than cellulose fibers. Resilient modulus of bituminous mixturs made with marble aggregates, is more than lime aggregates, also resilient modulus of bituminous mixturs made with cellulose fibers is more than jute fibers. Mastic draindown of SMA mixturs made with lime aggregates, is less than marble aggregates; also mastic draindown of SMA mixturs made with jute fibers, is less than cellulose fibers. The dosage rate for cellulose and jute fibers shall be approximately 0.3 percent by total mixture weight of SMA, and is sufficient to prevent draindown which its permissible rate is 0.3 percent by weight of the mix. The VCA ratio for all of the SMA mixturs is less than 1, therefore provides stone-to-stone contact in the mixturs.
  Keywords: SMA mixtures, Jute, cellulose fibers, Drain down, Marshal quotient, Resilient modulus