فهرست مطالب

علوم اجتماعی - سال دوازدهم شماره 1 (بهار و تابستان 1394)
 • سال دوازدهم شماره 1 (بهار و تابستان 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/05/29
 • تعداد عناوین: 13
|
 • علمی پژوهشی
 • سهیلا صادقی فسایی، زینب ملکی پور صفحات 1-25
  هدف پژوهش حاضر، بررسی پیامدهای فاصله و استراتژی های مواجهه با آن است. به این منظور با به کارگیری روش کیفی با چهل و سه زن و مرد که مایل به مشارکت در تحقیق بودند، مصاحبه های عمیق انجام شد و تجربه زنان و مردان از فاصله، پیامدها و شیوه های برخورد با آن، بر اساس روایت آنها، بررسی و مطالعه شد. بعد از انجام مصاحبه ها، جهت شناسایی و بررسی موضوعات اصلی پژوهش (پیامدها و استراتژی های مواجهه با فاصله)، مراحل کدگذاری و تحلیل داده ها انجام شد. استراتژی ها در سه دسته حفظ و بهبود رابطه، بی تفاوتی نسبت به رابطه و پایان دادن به رابطه تقسیم بندی شدند. بررسی فاصله در روابط زوجین بیانگر دو دسته پیامد مثبت و منفی است. پیامدهای منفی شامل احساس تنهایی، فقدان شادکامی، محرومیت نسبی و غیره است. پیامدهای مثبت مقولاتی؛ مانند ارزیابی خویشتن، آزادی عمل، مهارت و خوداتکایی و غیره را در برمی گیرد. نتایج پژوهش دلالت بر پیچیدگی و تنوع تجربیات مشارکت کنندگان دارد. از این رو، در شناخت پیامدهای فاصله و استراتژی های مواجهه با آن، باید ویژگی های زمینه ای مشارکت کنندگان همچون جنس، تحصیلات، داشتن فرزند و غیره مدنظر قرار گیرد.
  کلیدواژگان: فاصله، فاصله گذاری، پیامد، استراتژی
 • محمدحسین رونقی، کامران فیضی، جواد سوری لکی صفحات 27-43
  موضوعات اخلاقی متعددی باید در ارتباط با پژوهش جدی گرفته شوند. پژوهشگران باید از مسوولیت خود جهت حفظ منافع و دسترسی افراد درگیر با پژوهش آگاه باشند. این پژوهش با هدف اندازه گیری اخلاق پژوهش در بین دانشجویان دوره کارشناسی ارشد و دکتری به عنوان پژوهشگران انجام شده است. دانشگاه تهران به عنوان نمونه مطالعاتی انتخاب شده است. تعداد 323 پرسشنامه بر اساس روش نمونه گیری تصادفی تکمیل شده است. از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی جهت وزن دهی شاخص ها استفاده شده است و با استفاده از آزمون t فرضیه های پژوهش مورد آزمون قرار گرفت. بر اساس نتایج به دست آمده، شاخص رفتار ناشایست دارای بیشترین اهمیت در بین شاخص های اخلاق پژوهش است. همچنین، از نتایج آزمون فرضیه ها مشخص شده است معیارهای اخلاق پژوهش؛ مانند: پاسخگویی، صداقت، رفتار ناشایست، حریم خصوصی و گمنامی در جامعه آماری با اطمینان 95 درصد قابل قبول هستند؛ اما تنها شاخص حقیقت جویی در بین دانشجویان دانشگاه تهران در هاله ای از ابهام است.
  کلیدواژگان: اخلاق پژوهش، اخلاق حرفه ای، تحلیل سلسله مراتبی فازی
 • مهناز بزمی، فریدون وحیدا، محمد اسماعیل انصاری، منصور حقیقتیان صفحات 45-68
  پژوهش حاضر به بررسی یکی از مهم ترین موضوعات مطرح در سازمان ها با عنوان عدالت سازمانی و تاثیر آن بر فرهنگ سازمان می پردازد. پژوهش با هدف تبیین رابطه میان عدالت سازمانی با فرهنگ سازمان در سازمان های آموزشی( کارکنان نواحی هفت گانه آموزش و پرورش مشهد) اجرا شده است. ازمیان حجم کل جامعه آماری تعداد 285 نفر به شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای با تخصیص متناسب انتخاب شده اند. ابزار پژوهش، پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون و پرسشنامه عدالت سازمانی مورمن و نیهوف بوده است .نتایج حاصل از تحلیل معادلات ساختاری، حاکی از برازش مدل تاثیرعدالت سازمانی بر فرهنگ سازمان و معنی داری مدل با توجه به شاخص های برازش بود. تاثیر عدالت سازمانی بر فرهنگ سازمانی با ضریب تاثیر 46/0 معنی دار شد. همچنین، بیشترین تاثیر عدالت سازمانی بر مولفه سازگاری با ضریب تاثیر غیر مستقیم 38/0 است. یافته ها نشان دادند که قوی ترین بار عاملی فرهنگ سازمانی در آموزش و پرورش در بعد سازگاری با بار عاملی 82/0 و در عدالت سازمانی در بعد ادراک عدالت مراوده ای با بار عاملی 85/0است و کمترین بار عاملی فرهنگ سازمانی مولفه درگیر شدن در کار با بار عاملی66/0 است. در نهایت، خروجی لیزرل با مقادیر 14 /17=t و 22/0=R و 46/0=R رابطه میان متغیرهای مکنون عدالت سازمانی و فرهنگ سازمانی را تبیین کرد. بنابراین، میان ادراک کارکنان از عدالت در سازمان و فرهنگ سازمان رابطه وجود دارد و هر چه ادراک عدالت در سازمان افزایش یابد، نمرات مولفه های فرهنگ سازمانی افزایش می دهد.
  کلیدواژگان: فرهنگ سازمانی، عدالت سازمانی، سازمان های آموزشی
 • حسین میرزایی، توکل آقایاری هیر، مهناز کاتبی صفحات 69-91
  پژوهش حاضر به بررسی ساختار توزیع قدرت در خانواده های شهر تبریز می پردازد. روش تحقیق پیمایشی و جامعه آماری پژوهش کلیه زنان متاهل شهر تبریز است که با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر انتخاب و روش نمونه گیری طبقه ای مورد مطالعه قرار گرفته اند. ابزار تحقیق پرسش نامه و از نرم افزار spss برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است. نتایج نشان داده است که بین متغیرهای میزان تحصیلات زنان، میزان تحصیلات مردان، درآمد زنان و درآمد مردان با ساختار قدرت در خانواده در سطح خطای کوچکتر از 01/0 رابطه معناداری وجود دارد. همچنین، متغیرهای تعداد سال های زندگی مشترک، تعداد افراد خانواده و فاصه سنی زوجین به صورت معکوس، رابطه معناداری با جایگاه زنان در ساختار قدرت خانواده دارند. نتایج رگرسیون نیز نشان داده است که از بین متغیرهای مستقل، سه متغیر تحصیلات مردان، وضعیت اشتغال زنان و میزان درآمد مردان مهم ترین تبیین کننده های دموکراتیک تر شدن ساختار قدرت خانواده هستند.
  کلیدواژگان: ساختار قدرت، زنان، تحصیلات، شغل، درآمد
 • یوسف ادیب، اسکندر فتحی آذر، سمیه کشاورزی صفحات 93-115
  توانمندی خود، از آن بهره می برد. این فناوری بر جوانان و دانشجویان و به خصوص، دانشجویان خوابگاهی که احساس غربت و دوری از خانواده را شدیدتر تجربه می کنند، تاثیرگذارتر است. هدف از مطالعه حاضر، بررسی تجارب دختران دانشجوی خوابگاهی از اینترنت و سایت های اینترنتی است. این پژوهش به شیوه پژوهش کیفی پدیدار شناسی و با استفاده از مصاحبه های عمیق و نیمه ساختار یافته و نمونه گیری مبتنی بر هدف، انجام شده است. افراد مورد مصاحبه، دیدگاه ها و تجارب خود را پیرامون اینترنت و محتوای سایت هایی که بازدید می شود، به بحث گذاشتند. مکالمات ضبط و سپس دست نویسی شد و با استفاده از روش درون مایه ای براون و کلارک تجزیه و تحلیل شد. طی این پژوهش، پنج درون مایه اصلی که هرکدام حاوی تعدادی درون مایه فرعی هستند، استخراج شد. درون مایه ها عبارت اند از: دلایل کارآمدی، عوامل ترغیب کننده، سواد اطلاعاتی، پیامد، محدودیت ها. نتایج این پژوهش می تواند برای خود فرد، خانواده ها و مسوولین سودمند باشد. مساله مهم در این پژوهش، لزوم آموزش دانشجویان جهت آشنایی با جنبه های کاربردی مثبت و همچنین، پیامدهای منفی اینترنت برای گزینش آگاهانه منابع و اطلاعات، است.
  کلیدواژگان: سایت های اینترنتی، تجربه افراد، دختران دانشجو، پدیدار شناسی
 • اسدالله بابایی فرد، امین حیدریان صفحات 117-142
  پژوهش حاضر، با تکیه بر نظریه های پیر بوردیو درباره کنش، میدان و سرمایه فرهنگی، به بررسی تاثیر سرمایه فرهنگی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان پرداخته است. در این پژوهش از روش پیمایشی استفاده شده است و جامعه آماری آن دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه های دولتی و آزاد اسلامی کاشان و پیام نور آران و بیدگل در سال تحصیلی 90-1389 بوده است. حجم نمونه پژوهش، با استفاده از فرمول کوکران، تعداد 245 نفر بوده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین مشارکت آموزشی و فرهنگی، مصرف کالاهای فرهنگی، رفتارها و رویه های فرهنگی، ارزش های تحصیلی و شغلی خانواده، تاثیرپذیری دانشجویان از رسانه های ارتباط جمعی و سرمایه فرهنگی دانشجویان و پیشرفت تحصیلی آنها رابطه معنادار و مستقیم وجود دارد. به طور کلی، از نظر میزان اهمیت و تاثیر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته پژوهش، در تحلیل چند متغیره و تحلیل مسیر، مهم ترین متغیرها، به ترتیب، عبارت اند از: 1. سرمایه فرهنگی، 2. مشارکت آموزشی و فرهنگی، 3. تاثیرپذیری از رسانه های ارتباط جمعی.
  کلیدواژگان: سرمایه فرهنگی، پیشرفت تحصیلی، مصرف کالاهای فرهنگی، رفتارها و رویه های فرهنگی، مشارکت آموزشی و فرهنگی
 • سیده مریم صفوی مقدم، محسن نوغانی، محمد مظلوم خراسانی صفحات 143-165
  تحقیق درحوزه شهرهای دوستدارکودک، به طور خاص در اروپا، از سال 1980 مورد توجه قرارگرفته که با هدف ایجاد فرصتی برای کودکان در راستای شکل دادن و یا تغییر محیط پیرامون آن ها بوده است. مساله اساسی تحقیق حاضر بررسی مفهوم شهردوستدار کودک و ارتباط آن با احساس شادی و نشاط آن ها است. روش تحقیق پیمایشی و جامعه آماری، کودکان 9 الی 12 سال شهر مشهد بوده است و نمونه ای با حجم 250 نفر با شیوه نمونه گیری خوشه ایچندمرحله ای به تصادف و با دقت احتمالی مطلوب (d=0.05) و ضریب اطمینان 0.95 انتخاب شده است. ابزار سنجش متغیر مستقل تحقیق، محقق ساخته و برای متغیر وابسته تحقیق از پرسش نامه استاندارد شده آکسفورد استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد 50 درصد از کودکان از فضای شهر مشهد رضایت داشته و آن را مورد پسند خود دانسته اند. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان می دهد که (0.36) از تغییرات موجود در احساس شادی کودکان، تابع متغیرهای مستقل است. این متغیرها که به ترتیب، بیشترین تاثیرگذاری را بر احساس شادی کودکان داشته اند؛ عبارت اند از: متغیرهای مشارکت اجتماعی کودکان 0.41 درصد، احساس تعلق به شهر مشهد 0.24درصد، متغیر احساس امنیت 0.11 درصد و برخورداری از خدمات و امکانات شهری 0.12 درصد. در این مدل مشارکت اجتماعی کودک، احساس تعلق به شهر مشهد، متغیر احساس امنیت، برخورداری از امکانات و خدمات شهری، احساس شادی را تقویت می کند.
  کلیدواژگان: شهر دوستدار کودک، مشارکت اجتماعی کودک، احساس شادی، احساس امنیت، احساس تعلق به شهر
 • الهه جانتن، محمد علی فلاحی، احمد سیفی صفحات 167-196
  هدف این مطالعه بررسی عوامل موثر بر مهاجرت از 15 کشور توسعه یافته عضو سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی و 14 کشور در حال توسعه به ایالات متحده آمریکا طی سال های 1991-2008 است. برای این منظور، در چارچوب نظریه جاذبه- دافعه مهاجرت و با استفاده از الگوی داده های تابلویی، تاثیر عوامل مختلف بر مهاجرت از این دو گروه کشورها به ایالات متحده آمریکا بررسی می شود. نتایج نشان می-دهد که فاصله میان کشور مبدا و کشور مقصد، برای هر دو گروه از کشورها منفی و معنی دار است؛ لذا با افزایش مسافت میان کشورهای مبدا با کشور آمریکا حجم مهاجرت به این کشور کاهش می یابد. میزان عرضه نیروی کار در کشور مبدا، برای کشورهای در حال توسعه معنی دار و مثبت است؛ اما برای کشورهای توسعه-یافته معنی دار نیست. متغیر شکاف تکنولوژی برای کشورهای توسعه یافته، منفی و معنی دار و برای کشورهای در حال توسعه، مثبت و معنی دار است. در هر دو گروه از کشورها، افزایش نرخ سرمایه گذاری در کشور مبدا مهاجرت را کاهش می دهد؛ اما کشورهای در حال توسعه حساسیت بیشتری نسبت به این متغیر دارند. متغیرهای تفاوت سرانه تولید ناخالص داخلی، نرخ زاد و ولد، شاخص سرمایه انسانی، مهاجرت دو سال گذشته، جمعیت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشور مبدا برای هر دو گروه از کشورها مثبت و معنی-دار هستند. همچنین، متغیرهای جمعیت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی تاثیر اندکی در شکل گیری جریان مهاجرت دارند.
  کلیدواژگان: مهاجرت، کشورهای توسعه یافته، کشورهای در حال توسعه، داده های تابلویی. طبقه بندی JEL: C23، O51، F22
 • مجید موحد، حلیمه عنایت، نسیبه زنجری صفحات 197-223
  مقاله پیش رو با استفاده از داده های حاصل از پیمایش نمونه ای و اجرای «پرسشنامه ساخت یافته» در میان سالمندان 60 ساله و بالاتر شهر شیراز در سال 1390 به بررسی مقایسه ای سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت زنان و مردان سالمند و تبیین تفاوت های جنسیتی بر اساس مشخصه های اجتماعی و جمعیتی می پردازد.‬ نتایج تحلیل های دو متغیره بیانگر تفاوت معنادار بین مردان و زنان سالمند در چهار بعد از شش بعد سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت است؛ زنان در ابعادی نظیر مسوولیت سلامت و روابط بین فردی و در مقابل مردان در ابعاد مدیریت استرس و فعالیت جسمانی نمره بالاتری را کسب کردند. در دو بعد تغذیه و رشد روحی تفاوت معناداری بین دو جنس مشاهده نشد؛ علاوه بر این، وضعیت سلامت خود ادراک و خود کارآمدی سلامت زنان در سطح پایینتری در مقایسه با مردان بوده است. نتایج تحلیل چندمتغیره با استفاده از آزمون تحلیل طبقه بندی چندگانه نشان داد که بعد از کنترل متغیرهای اقتصادی و اجتماعی (تحصیلات، اشتغال، و درآمد) جنسیت به طور محسوس و معناداری سبک زندگی ارتقای سلامت را تحت تاثیر قرار می دهد و زنان میانگین نمره بالاتری را در شاخص سبک زندگی ارتقای سلامت خواهند داشت. به طور خلاصه، نتایج مطالعه نشان داد جدای از ابعاد زیست شناختی متفاوت زن و مرد، شرایط اجتماعی نابرابر، رفتارهای سلامت متفاوتی را برای زنان و مردان به همراه دارد.
  کلیدواژگان: جنسیت، سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت، خود کارآمدی سلامت، تحلیل طبقه بندی چندگانه، سالمندان
 • مریم اسکافی نوغانی، فرح ترکمان، باقر ساروخانی صفحات 225-250
  هدف از انجام تحقیق حاضر، بررسی طلاق عاطفی و فرآیند اثرگذاری ساختار روابط شبکه های زوجین شهر مشهد بر طلاق عاطفی است. روش تحقیق در این مقاله، پیمایش است که با استفاده از دو پرسشنامه مخصوص همسران و پرسشنامه های مربوط به دوستان صمیمی زوجین و پرسشنامه مختص اعضای خانواده زوجین، اطلاعات آن گردآوری شده است. جامعه آماری این تحقیق، زوجین شهر مشهد و حجم نمونه 30 زوج با اعضای شبکه آنها که جمعا 600 نفرند (شامل 30 زوج متاهل، 181 دوست صمیمی زوجین که برای هر همسر، 4 دوست صمیمی و 395 عضو شبکه های خانواده زوجین (اعضای خانواده اصلی هر یک از همسران) به پرسشنامه های محقق پاسخ دادند؛ یعنی محقق از شبکه 1.5 درجه در تحلیل خود استفاده کرده است. چارچوب نظری تحقیق شامل سه دسته نظریات در سطح خرد، میانه و کلان است که نظریات شبکه های اجتماعی عمده-ترین نظریات را شامل شده اند. نتایج نشان داده است که در بین متغیرهای رابطه ای، اندازه، تایید، حمایت، انسجام، قوت پیوند، صمیمیت، فعالیت های مشترک، مرکزیت نزدیکی و همپوشانی بر صمیمیت با همسر موثر است و صمیمیت با همسر بیشترین اثر را بر طلاق عاطفی دارد. در بین متغیرهای خصیصه ای، تعداد فرزندان، مدت ازدواج، نسبت قبلی با همسر و شناخت همسر قبل از ازدواج بر صمیمت با همسر و طلاق عاطفی موثرند.
  کلیدواژگان: طلاق عاطفی، شبکه های اجتماعی، شهر مشهد، صمیمیت
 • امین زارعی، محمد صادق مهدوی، حسین اکبری صفحات 251-276
  این پژوهش به بررسی تاثیر عوامل مختلف خانوادگی و گروه همسالان بر خشونت دانش آموزان پرداخته است که در آن از تئوری های مختلف روانشناسی اجتماعی و جامعه شناسی استفاده شده است. پژوهش به صورت پیمایشی و به کمک ابزار پرسشنامه، روی 625 نفر از دانش آموزان دبیرستان های پسرانه شهر تهران و با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ایو سیستماتیک اجرا شده است. نتایج یافته های تحقیق نشان داده است که متغیرهای بدرفتاری والدین با فرزندان، تضاد والدین با یکدیگر، عدم نظارت والدین بر رفتار فرزندان، عدم دلبستگی والدین به فرزندان، پایین بودن پایگاه اقتصادی- اجتماعی والدین و داشتن دوستان بزهکار با خشونت دانش آموزان رابطه مستقیم و معناداری داشته اند. تحلیل رگرسیون چند متغیره نیز نشان داده است که متغیرهای میزان بدرفتاری والدین با فرزندان، داشتن همسالان بزهکار، عدم نظارت والدین بر فرزندان و پایین بودن پایگاه اقتصادی- اجتماعی والدین بر خشونت دانش آموزان تاثیر مثبتی داشته اند که قوی ترین پیش بینی کننده، متغیر داشتن دوستان بزهکار با ضریب بتای 475/0 و ضعیف ترین آنها پایین بودن پایگاه اقتصادی- اجتماعی والدین با ضریب بتای 093/0 بوده است. همچنین، نتایج تحلیل مسیر نشان داده است که متغیرهای میزان بدرفتاری والدین با فرزندان، داشتن همسالان بزهکار و عدم نظارت والدین بر فرزندان به صورت مستقیم، تاثیر مثبت و معنی داری بر افزایش خشونت جوانان دانش آموز داشته است. متغیرهای پایگاه اقتصادی- اجتماعی والدین و عدم دلبستگی به والدین نیز به صورت غیر مستقیم از طریق متغیرهای میانی بر خشونت جوانان موثر بوده است.
  کلیدواژگان: خشونت جوانان، همسالان، نظارت، دلبستگی، بدرفتاری و تضاد والدین
 • حسن چاوشیان، علیرضا عزیزی، نادر صنعتی صفحات 277-298
  در این مقاله با استفاده از روش های تحلیل گفت و گوی انتقادی، نشانه شناسی و تحلیل مقوله پردازی عضویت، به دنبال تحلیل گفت و گوهای مشتریان چایخانه ای در شهر مشهد بوده ایم. دغدغه اصلی آن بوده است که نشان دهیم چگونه این تعارض ، در متن خاطره مشترک چند نفر از مشتریان از مواجه با قدرت رسمی، خود را نشان می دهد و چگونه در بیان چنین خاطراتی نشانه هایی از مقاومت، حتی در پایین ترین سطوح زندگی اجتماعی، در عرصه زیست جهان، مشاهده می شود. این تحقیق به روش کیفی و طی سه ماه حضور محقق در میدان تحقیق و ضبط صوتی گفت و گوها و رونوشت برداری مطابق قواعد تحلیل گفت و گو است. روش نمونه گیری مبتنی بر هدف بوده و از چهار گروه اصلی حاضر در چایخانه، گفتگوی میان اعضای یکی از گروه ها که شامل بیان خاطره ای طنزآمیز از مواجهه با نمادهای قدرت رسمی است، بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که اعضای چایخانه با روش های غیرمستقیمی؛ نظیر کولونی شدن در میان گروه های خودی در جایی همچون چایخانه، در بیان طنزآمیز خاطره خود از مواجهه مستقیم با قدرت رسمی، نوعی بی تفاوتی اجتماعی را در مقابل افزایش فشار قدرت رسمی بر حوزه زندگی روزمره نشان می دهند. همچنین، تحلیل گفت و گوی انتقادی می تواند با بررسی دقیق و جزیی نگرانه چنین تعاملاتی در لحظات برخورد، بازنمایی روشنی از مکانیزم اعمال قدرت ارایه دهد و نشان دهد که چگونه و به چه نحوی عرصه قدرت به عرصه عمومی اعمال سلطه می کند.
  کلیدواژگان: تحلیل گفت وگوی انتقادی، مقوله پردازی عضویت، نشانه شناسی، چایخانه
 • اکبر علیوردی نیا، آفاق رستمیان، زینب خاکزاد صفحات 299-323
  در میان نظریه های موجود در حوزه انحرافات اجتماعی، نظریه فشار عمومی رابرت اگنیو طی دو دهه گذشته از اعتبار قابل توجهی برخوردار بوده است. در این نظریه، علت تفاوت رفتار انحرافی ای همچون مصرف الکل به احساسات منفی؛ مانند افسردگی و خشم برمی گردد. امروزه مصرف مشروبات الکلی و سایر مواد غیرقانونی توسط دانشجویان، یکی از مهم ترین مسائل بهداشتی و روانی است که بسیاری از کشورهای جهان تا حدودی با آن درگیر هستند. تحقیق حاضر با هدف بررسی نگرش دانشجویان نسبت به مصرف الکل انجام گرفته است. روش تحقیق، پیمایشی و ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه بوده است. جمعیت تحقیق، متشکل از کلیه دانشجویان دانشگاه مازندران است. در-مجموع، 467 نفر (309 دختر و 158 پسر) از این دانشجویان با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب انتخاب شدند. چهارچوب نظری تحقیق، نظریه فشار عمومی اگنیو بوده است. یافته ها نشان می دهد که بین دختران و پسران از لحاظ گرایش به مصرف الکل تفاوت معناداری وجود دارد. پسران نسبت به دختران گرایش بیشتری به مصرف الکل دارند؛ اما بین دختران و پسران از لحاظ احساسات منفی؛ همچون خشم و افسردگی تفاوت معناداری وجود ندارد. یافته های تحقیق، فرضیه های نظریه فشار را چندان تایید نکردند و نتایج تحقیق تنها فرضیه های مبتنی بر اینکه حضور محرک منفی و خشم بر نگرش به مصرف الکل موثر است را تایید کرده است.
  کلیدواژگان: نگرش، نظریه فشار عمومی اگنیو، مصرف الکل، دانشجویان، حضور محرک منفی
|
 • Soheila Sadeghi Fasaeei, Zeinab Malekipour Pages 1-25
  The aim of this research is to study the outcomes of distance and strategies to deal with it. Thus, applying qualitative methods, with 43 men and women who were willing to participate in the research, in-depth interviews were conducted and were studied the experiences of the couples of distance, outcomes and strategies to deal with it.
  After the interviews, coding and date analysis was performed to identify and examine The main topics of research: outcomes of distance and strategies to deal with it.
  The strategies were classified in three categories: Maintaining and improving the relationship, indifference to the relationship, and ending the relationship. The mentioned distances have two categories of outcomes: Negative consequences include loneliness, lack of happiness, relative deprivation, etc. and positive consequences are the issues like self-assessment, freedom, skills and self-reliance, etc
  Keywords: Distance, Distancing, Outcome, Strategy
 • Mohammad Hossein Ronaghi, Kamran Feizi, Javad Soori Laki Pages 27-43
  Researchers face an array of ethical requirements. Many of the ethical norms help to ensure that researchers can be held accountable to the public; norms promote the aims of research, such as knowledge, truth, and avoidance of error. This paper aims to evaluate research ethics between PhD and postgraduate students as researchers. University of Tehran was taken as a case. Accountability, Privacy, Anonymity, Honesty, Informed consent and Professional Responsibility were evaluated as Research Ethics dimensions. A fuzzy-AHP is used to assigned adequate relative importance to the criteria. The results revealed PhD and postgraduate students have suitable level of Research Ethics.
  Keywords: Research Ethics, Business Ethics, Fuzzy, AHP
 • Mahnaz Bazmi, Fereydoon Vahida, Mohamadesmaeil Ansari, Mansoor Haghighatiyan Pages 45-68
  Aim: The present paper conducted by the aim of explanation impact of Organizational Justice on organizational culture in Educational organizations among education staffs of Mashhad Country in2013.
  The statistical society of this research included 285people of education staffs were stratified random sampling selected.
  Method
  The Research method of this study was survey, by using Denison organizational culture questionnaire (2008) and Knehoof Organizational Justice questionnaire (1991).
  To analyze the relationship between variables structural equations (path analysis, factor analysis) were used.
  Results
  According to the obtained results of structural equations and Goodness of Fit statistics the conceptual model was meaningful. The most Organizational Justice impact was on adaptability component with =0/38.The most important organizational culture component in Educational organizations were adaptability with factor loading=0/82.
  Finally: output of LISREL showed R=0/46, R=0/22, T=17/14, that relationship between Organizational Justice and organizational culture is meaningful.
  And its achieved data path analysis and factor analysis demonstrated that, a meaningful relation was observed between Organizational Justice and organizational culture, and if Justice Perception increase organizational culture component’s grades will increase.
  Keywords: Organizational Culture, Organizational Justice, Education Organization
 • Hossein Mirzaei, Tavakol Aghayari, Mahnaz Katebi Pages 69-91
  This study investigates the power structure distribution among Tabriz families from the Viewpoints of women. Using survey method, around 384 women were chosen from the population under study by the use of Cochran sampling formula and Quota sampling method. Standard Questionnaire was used to gather needed data and SPSS is used to analyze them.
  Correlation analyses show that both women's and men's educational attainment and their income as well, have significant relationships with power structure in families at P= 0.01. The number of years lived with husband, family size, and the age-differences between wife and husband were negatively correlated to women's status in familial power structure. Regression Analyses also indicate that, three variables; including Men's educational attainment, Women's occupational status, and Men's income were the most important factors explaining power structure in Tabriz families, respectively,
  Keywords: Power Structure, Women, Educational Attainment, Occupational Status, Income
 • Yousef Adib, Eskandar Fathiazar, Somaye Keshavarzi Pages 93-115
  Background And Objectives
  Nowadays internet is used everywhere. people use it according to their needs and abilities.The purpose of this study is to investigate the experience of campus female students of internet and websites.
  Methods
  This research is performed in phenomenological qualitative approach using in-depth and semi-structured interviews and purposeful sampling. Participants discussed their ideas and experiences about internet and websites.
  Results
  Findings were summarized in five core concepts and several sub concepts namely efficiency reasons, encouraging factors, information literacy, consequences, restriction.
  Conclusion
  Awareness of the experiences and perceptions of female students can reduce the consequences of inappropriate use of the internet.An important issue in this research is to educate students about positive and negative aspects of internet applications to make reasonable choices of data and information.
  Keywords: websites, individual's experience, university student, phenomenology
 • Asadollah Babaiefard, Amin Heydarian Pages 117-142
  This study, based on Pierre Bourdieu's theories about Practice, Field and Cultural Capital, examines the effects of Cultural Capital on Academic Achievement. In this study, the Survey Methods used, and its Population is Students studyingin Kashan University, Islamic Azad University of Kashanand Aran & Bidgol Payame-Noor University, in 2010-11school year. The Study Sample Size, using Cochran formula, is 245 people. The results show that, there is adirect relationship between Cultural and Educational Cooperation, Consumption of Cultural Products, Cultural Behaviors and Procedures, Family Educational and Occupational Values, Students Influence of Mass Media and Students Cultural Capital (As Independent Variables of the study) and their Academic Achievement (As Dependent Variable of the study).Generally, in terms of importance and the effect of independent variables on thedependent variable, in the Multivariate Analysis and Pathanalysis, the most important variables, respectively, are: 1. Cultural Capital, 2. Cultural and EducationalCooperation, 3. Influence of Mass Media.
  Keywords: Cultural Capital, Academic Achievement, Consumption of Cultural Products, Cultural Behaviors, Procedures, Cultural, Educational Cooperation
 • Seyede Maryam Safavi Moghadam, Mohsen Noghani, Mohammad Mazloum Khorasani Pages 143-165
  Research in the field of Child Friendly Cities,especially in Europe,from the1980s onward were considered.The main purpose of the allocation of citizenship to the children and to develop awareness,increase public participation,decrease violence against children,according to the environmental issues the environmental safety of children and address their wants and needs.
  )CFC( project mainly seeks to create opportunities for children about their environment in order to shape or change it.Children are defined as citizens have rights and are entitled to express their views.Methodology of This Research was survey.The units of analysis is the child.Population,children9to12years who are living in Mashhad.A sample of 250people was determined.Methods of sampling,multi-stage cluster random potential with good accuracy(d =0.05)ration of the0.95%is chosen.Measurement is made by the researcher and the dependent variable is the standardized questionnaire used in Oxford.The results show that50%of children in the city of Mashhad have been satisfied and that their preferred.The results of multiple regression analysis shows that(0.36)of the changes in children's happiness,related to the independent variables of the research.These variables have the greatest influence on the children are feeling of happiness children who are social participation variables0.41%and belong to city of Mashhad0.24%and variable sense of security is also affected0.11%has been and0.12%of its Having urban facilities.In this model, the child's social participation,sense of belonging to the variable of feel of safe,Having urban facilities,feeling of happiness strengthens
  Keywords: Child Friendly City, the social participation of children, happiness, security, sense of belonging
 • Elahe Jantan, Mohammad Ali Falahi, Ahmad S Pages 167-196
  This study, using panel data model, investigates the determinants of migration from 15 OECD and 14 developing countries to the U.S. for the period of 1991–2008. The results show that distance has a significant and negative effect for either groups of the countries. Labor supply is not significant for the developed countries but it has positive and significant effect for the developing countries. Both the developed and developing countries respond to per capita GDP differences. Technology gap decreases migration from the developed countries but the developing countries respond positively. Both the developed and developing countries respond to investment rate negatively. Population and foreign direct investment have positive and significant effects for the both groups of the countries but have relatively small effect on migration. Birth rate in either groups of the countries has positive and significant effect. Both the developed and developing countries respond to human capital positively, meanwhile this factor has stronger effect in the developing countries. At last, the two-year lag of prior migrants who had previously settled in the U.S. has positive and significant effect on migration from the developed and developing contries.
  Keywords: Migration, Developed Countries, Developing Countries, Panel Data
 • Majid Movahed, Halimeh Enayat, Nasibeh Zanjari Pages 197-223
  The aim of the paper is to estimate the prevalence and factors associated to health promoting lifestyles with emphasis investigate gender differences among older adults. The participants of this study consisted of 400 elderly males and females (aged 60 years and more) from Shiraz city, who chosen by proportional stratified-sampling method.
  Binary analysis showed gender predicts significantly scores of four of six health-promoting lifestyle subs-cales. In fact, we found out that females had higher scores of health responsibility and interpersonal relations than males, and vis-a-vis males had higher scores of physical activity and stress management than females. But, that there was no significant difference between gender and scores of two subscales; nutrition and spiritual growth. For overall health-promoting lifestyle, binary analysis showed males has higher score than females, although this result wasn’t statistically significant. Multivariate analysis (MCA) showed health promoting lifestyle score were positively associated with female gender. In fact, controlling for socio-economic variables (such as age, education, Occupation, income, living arrangement, self-efficacy, and so on), we found significant difference in health promoting lifestyle between men and women, with women having higher mean score. Overall, Apart from biological differences between women and men, social conditions and inequality result to unfair healthy behaviors outcome among men and women.
  Keywords: Gender, Health Promoting Lifestyle, Health self efficacy, Multiple Classification Analysis, Older Adults
 • Maryam Eskafi Noghani, Farah Torkaman (Bs) Pages 225-250
  The aim of the present paper, qualitative study of the impacting process of the structure of relationships in networks of the couples on emotional divorce.Researcher In this dissertation, has used from NODEXL network analysis software. In order to generalize the results obtained from the network and qualitative analysis, to the statistical community, with the arrival of the data in SPSS, was analized data by path analysis. The Statistical Society of the research are all of married couples and sample size is 30 couples in Mashhad with their network members, that in fact includes 699 node and consist of 1,200 relations,hip, combined of 181 an intimate friend of couples network and 365 member of the family couples that responsed to questionnaire. The results of qualitative and quantitative part showed that among relationship variables, the size of the network, verify, support, coordination, tie strength, intimacy, closeness centrality, joint activities and overlap on intimacy with a spouse are effective and intimacy with a spouse has the most effect on emotional divorce. Among featural variables, the number of children, relation kind of previous relationship, duration of marriage, Awareness of spouse feauters before marriage are effective on intimacy with a spouse and emotional divorce.
  Keywords: emotional divorce, social networks, nodexl
 • Amin Zarei, Mohammad Sadegh Mahdavi, Hossein Akbari Pages 251-276
 • Hasan Chavoshian, Ali Reza Azizi, Nader Sanati Pages 277-298
  In this paper, we use Critical Conversation Analysis (CCA), Semiotics and Membership Categorization Devices (MCD) methods to conversations analysis a Teahouse customers in Mashad city. Our main concern is that to show how this conflict reveals itself in a shared memory of several customers who confront formal power, and how in expressing such memories, we observe signs of resistance, even in the lowest levels of social life, in a life world arena. This qualitative study within three months of the study and a researcher in the field of audio recording of conversations and analysis of conversations is replication rules. A purposive sample of four main groups present in Teahouse and conversation among members of the group, which included a diary of humor is the face of official symbols of power, has been studied. The results show that the members of the colony as Teahouse indirect method, where groups such as the tea itself, the humor of his memories of dealing directly with the established authority, a social indifference in the face of pressure the formal powers of everyday life.
  Keywords: Critical Conversation Analysis, Membership Categorization Analysis, Semiotics, Teahouse
 • Akbar Aliverdinia, Afagh Rostamian, Z. Khakzad Pages 299-323
  Alcohol use is an element which have many economic, psychological, social and personal dysfunctions. The main objective of the present study has been to identify and to analyze the influential social factors on alcohol use. The method of the study was survey and data collected through self-administrated questionnaire which its reliability was tested by Cronbach’s test and its validity was confirmed by Construct and content validity. The universe of survey included all students of social sciences University of Tehran . Totally, 400 students were selected. Theoretical frameworks were labeling theory, Hirschi and Gottfredson’s general theory of crime, Agnew’s theory of general strain and social bond theory of Hirschi .Thedescriptive data researchhas shown thatgenderdifferencesinalcohol consumptionamongcollege studentshave beensignificant. Also, the results of regression analysis showed that variables such as social attachment, self control, labeling had significant effect on attitude toward alcohol use and among all variables social attachment ( with coefficient β= -0.6) was the most important variable for predicting the attitude toward alcohol use.
  Keywords: Self Control, Attitude toward Alcohol Use, General Theory of Crime, Social Bond Theory