فهرست مطالب

پایش - سال پانزدهم شماره 2 (پیاپی 66، فروردین و اردیبهشت 1395)
 • سال پانزدهم شماره 2 (پیاپی 66، فروردین و اردیبهشت 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/01/15
 • تعداد عناوین: 8
|
 • حمید سوری، علی مرادی صفحه 131
  بررسی محورهای بین شهری از نظر عوامل محیطی سوانح رانندگی می تواند در شناسائی دقیق تر این عوامل و سهم هریک از آنها در ایجاد حوادث موثر باشد. این مطالعه به منظور تعیین مناطق حادثه خیز و عوامل خطر سوانح رانندگی منجر به جرح و مرگ در راه های برون شهری و روستائی استان تهران در سال 1391 انجام شد. مطالعه حاضر با استفاده از داده های ثبت اطلاعات کشوری انجام شد. آدرس محل وقوع سوانح از طریق داده های جمع آوری شده توسط پاسگاه های پلیس راهنمائی و رانندگی جاده های برون شهری استان تهران استخراج گردید. در این مطالعه مختصات جغرافیائی محل وقوع حوادث وارد کامپیوتر گردیده و با استفاده از نرم افزار Arc-GIS لایه های مختلف اطلاعات جغرافیائی روی هم قرار گرفت و نقشه خطر معابر برون شهری استان تهران استخراج گردیدند. در مجموع 1089 حادثه مورد مطالعه قرار گرفت. 182مورد (16/7%) مورد منجر به فوت و 907 مورد (83/3%) منجر به جرح شده بود. در کل 971 مورد (89/2%) از حوادث مورد بررسی در جاده ها و بزرگراه های بین شهری و 118 مورد (10/8%( در جاده های روستائی به وقوع پیوسته است. غرب و شمال غرب استان تهران مهمترین مناطق وقوع سوانح رانندگی منجر به جرح و مناطق جنوب شهرستان تهران، شمال شرق و مرکز شهرستان شهرری، شرق شهرستان اسلامشهر و جنوب شهرستان رباط کریم مهمترین مناطق وقوع سوانح رانندگی منجر به فوت بودند. شدت حوادث ترافیکی در آزاد راه ها و بزرگراه ها، مناطق غیر مسکونی، هنگام طلوع آفتاب، منحنی های عمودی و افقی، خارج از باند سواره رو و هوای ناپایدار بیشتر بودند.
  کلیدواژگان: سوانح رانندگی، سیستم اطلاعات جغرافیائی، مناطق حادثه خیز
 • ملیحه عامریان، نورالسادات کریمان، پدیده جنتی، فاطمه سلمانی صفحه 143
  در مسئله کاهش جمعیت، عوامل متعددی نقش داشته است. هدف این مطالعه تعیین نقش عوامل فردی در تصمیم گیری اولین فرزند آوری زنان شهر شاهرود در سال 1393 بود. در این مطالعه مقطعی، 300 زن باردار حاملگی اول مراجعه کننده به مراکز منتخب شهر شاهرود به صورت تصادفی مورد بررسی قرار گرفتند. داده ها با استفاده از پرسشنامه های مشخصات دموگرافیک، مقیاس امیدواری اشنایدر و پرسشنامه کیفیت زندگی جمع آوری شد. ارتباط بین متغیرهای سن ازدواج، طول مدت ازدواج، تعداد فرزندان مطلوب، فاصله مناسب بین فرزندان، امیدواری و کیفیت زندگی با سن تصمیم گیری اولین فرزند آوری از طریق ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی چندگانه با روش قدم به قدم توسط نرم افزار SPSS نسخه ی 20 انجام پذیرفت. میانگین سن و سن ازدواج زنان واحدهای پژوهش به ترتیب 3/92 ±24/81 و 3/93 ± 21/64 سال بود. بین سن تصمیم گیری اولین فرزندآوری با متغیرهای سن ازدواج و طول مدت ازدواج ارتباط آماری معنی داری مشاهده شد. همچنین همبستگی معکوس و معنی داری بین متغیرهای امیدواری، کیفیت زندگی و فاصله بین فرزندان با سن تصمیم گیری اولین فرزندآوری وجود داشت. در الگوی رگرسیونی نیز حضور متغیر سن ازدواج با ضریب مثبت و متغیرهای امید به زندگی و کیفیت زندگی با ضرایب منفی ارتباط آماری معنی داری را با سن تصمیم گیری اولین فرزندآوری نشان دادند. متغیرهایی که در این تحقیق به عنوان عوامل فردی مرتبط با تصمیم گیری اولین فرزندآور در تحلیل رگرسیونی وارد شدند، به طور متوسط حدود 70 درصد از تغییرات باروری را تبیین کردند. اگرچه این مقدار ضریب تعیین، نشان از میزان نسبتا بالای صحت انتخاب متغیرهای وارد شده در تحلیل رگرسیونی داشت، اما چنین یافته ای محدود به شهر شاهرود بود.
  کلیدواژگان: قرص جلوگیری از بارداری، عوارض جانبی، سلامت زنان، خلق و خوی
 • سمیه فضائلی، سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی، حسین ابراهیمی پور، سید حسن بنی کاظمی، مهدی یوسفی صفحه 153
  کیفیت غیر بالینی خدمات سلامت که سازمان سلامت جهان از آن به عنوان «پاسخگویی نظام سلامت به نیازها و توقعات مشروع غیر طبی مردم » یاد کرده است، یکی از اهداف سه گانه هر نظام سلامت است. این مطالعه سعی نمود میزان اهمیت هر یک از حوزه های هشت گانه پاسخگویی را در دو منطقه برخوردار و کمتر برخوردار شهر مشهد با یکدیگر مقایسه نماید. بدین منظور مطالعه به روش توصیفی در سال 1393 در بین نمونه 923 نفری از خانوارهای دو منطقه منتخب برخوردار و کمتر برخوردار شهر مشهد اجرا گردید. ابزار مطالعه، پرسشنامه سنجش پاسخگویی سازمان سلامت جهان بود که روایی و پایایی آن در مطالعات قبلی تایید شده بود. داده های مربوط به حوزه های مختلف پاسخگویی با استفاده از شاخص های توصیفی و استنباطی آماری در نرم افزارSPSS تحلیل گردید. یافته های این مطالعه نشان داد که حوزه کیفیت امکانات رفاهی بیشترین اهمیت و حوزه دسترسی به حمایت خانواده و اجتماع کمترین اهمیت را داشت. محورهای ارتباطات، احترام به شان و منزلت، توجه و رسیدگی فوری، حق انتخاب و استقلال، به ترتیب دارای اهمیت بیشتری در منطقه برخوردار نسبت به منطقه کمتر برخوردار بودند. بین تحصیلات، سن و درآمد خانوار با اولویت بندی حوزه ها ارتباط معنی دار وجود داشت. بر اساس یافته ها می توان نتیجه گرفت که توجه به اولویت های خانوارها در مورد هر یک از جنبه های غیربالینی کیفیت خدمات سلامت، می تواند تلاش های بهبود عملکرد و افزایش بهره وری در نظام سلامت را خصوصا زمانی که با محدودیت منابع مواجه هستیم، به سمت حوزه هایی که مهم تر هستند هدایت نماید.
  کلیدواژگان: پاسخگویی، نظام سلامت، خانوار
 • هایده قجری، قدرت الله شاکری نژاد، سید احمد حسینی، محمدحسین حقیقی زاده صفحه 163
  کلسیم، عنصری ضروری است که تنها با مصرف مواد غذایی کلسیم دار در اختیار بدن قرار می گیرد. هدف از این مطالعه،تعیین تاثیر چارچوب بندی پیام بر اساس نظریه تمرکز نظارت برمصرف مواد غذایی غنی ازکلسیم در دختران دبیرستانی بود. این پژوهش یک مطالعه مداخله ای سه گروهی است که در آن تعداد 168 نفر از دختران دبیرستانی با استفاده از روش خوشه ایتصادفی چند مرحله ای انتخاب و به 3 گروه 56 نفره ی شاهد و مداخله ای ( چارچوب بندی مثبت گرا و چارچوب بندی منفی گرا) تقسیم شد. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش ، پرسشنامه ی محقق ساخته بود. در این مطالعه ابتدا اطلاعات اولیه از گروه های مداخله و شاهد ،گردآوری و پس ازگذشت 2 ماه از مداخله که با روش ارائه دو نوع پمفلت و سخنرانی برای گروه های مداخله، مجددا اطلاعات از 3 گروه جمع آوری شده و با استفاده از نرم افزار spss نسخه 16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. درمطالعه اخیرهر دو نوع چارچوب بندی مثبت گرا و منفی گرا باعث افزایش مصرف غذاهای غنی از کلسیم در دانش آموزان مورد مطالعه نسبت به قبل از مداخله گردید اما چارچوب بندی منفی گرا با تاثیر بیشتری باعث ترغیب دانش آموزان به مصرف کلسیم و در نتیجه مصرف مواد غذایی غنی از کلسیم شد.
  کلیدواژگان: پیام، کلسیم، دانش آموز، تئوری تمرکز نظارت
 • مهناز مسیب مرادی، فرشته جحدی، نعیمه سیدفاطمی، علی منتظری صفحه 173
  سقط خود به خود شایعترین عارضه بارداری است که از نظر جسمی و روانی تجربه ای مخرب محسوب می شود. درصد زیادی از زنان مدت کوتاهی پس از سقط خود به خود از اختلالات اضطرابی و افسردگی رنج می برند.این مطالعه کارآزمایی بالینی با هدف بررسی تاثیر مشاوره بر سطح اضطراب زنان مبتلا به سقط خود به خود در مرکز آموزشی و درمانی شهید اکبرآبادی تهران انجام گرفت. تعداد 100 زن با علائم قطعی سقط خود به خود به روش نمونه گیری آسان انتخاب و سپس به طور تصادفی به دو گروه مداخله و کنترل تقسیم شدند. گروه مداخله طی سه جلسه 60-40 دقیقه ای مورد مشاوره چهره به چهره قرار گرفتند. گروه کنترل مراقبت های معمول پس از سقط را دریافت نمودند. هر دو گروه 3 ماه بعد مورد پیگیری قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده ها شامل: پرسشنامه مشخصات دموگرافیک و پرسشنامه اضطراب و افسردگی بیمارستانی(HADS) بود. نتایج یافته ها نشان داد قبل از مداخله نمره اضطراب دو گروه تفاوت آماری معنادار نداشت درحالیکه 3 ماه بعد از مداخله، گروه مداخله در مقایسه با گروه کنترل اضطراب کمتری را تجربه کردند. مشاوره توسط ماما به زنان مبتلا به سقط خود به خود می تواند در کاهش استرس موثر باشد. به همین دلیل مراقبتهای پیگیرانه توسط مراقبان بهداشتی برای کلیه زنان پس از سقط جنین باید توصیه می شود.
  کلیدواژگان: سقط خود به خود، اضطراب، مشاوره
 • ماندانا میرمحمد علی ئی، فاطمه قلیچ خانی، مینو پاک گوهر، محمود محمودی مجدآبادی صفحه 181
  سلامت جنسی؛ رفاه فیزیکی، احساسی، روانی و اجتماعی در رابطه جنسی است. اختلال عملکرد جنسی یک نگرانی مهم برای سلامت عمومی افراد است. شکایات جنسی در طول زندگی جنسی زنان شایع است. امروزه یکی از نگرانی های بهداشتی اصلی زنان یائسه مشکلات جنسی است که نسبت به این اختلال آسیپ پذیر هستند. اختلال عملکرد جنسی بر ابعاد مختلف زندگی زنان یائسه از جمله کیفیت زندگی و ارتباطات فردی و اجتماعی تاثیر چشمگیری دارد. هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر برنامه آموزشی بر عملکرد جنسی زنان یائسه بود. مطالعه حاضر یک کارآزمایی بالینی تصادفی با یک گروه مداخله و یک گروه کنترل به تعداد 50 نفر در هر گروه بود. ابتدا پرسشنامه های اطلاعات دموگرافیک، عملکرد جنسی(FSFI) و پرسشنامه افسردگی بک توسط نمونه های پژوهش، تکمیل شده و پس از بررسی، افرادی که اختلال عملکرد جنسی داشتند و افسردگی شدید نداشتند، انتخاب شدند و به طور تصادفی به دو گروه مداخله وکنترل تقسیم شدند. برنامه آموزشی در این پژوهش به صورت آموزش گروهی در4 جلسه 2 ساعته و به صورت هفته ای یکبار اجرا شد و کتابچه ی آموزشی نیز در پایان آخرین جلسه در اختیار آنها قرار گرفت. برای افراد گروه مداخله پیگیری های تلفنی نیز تا پایان مطالعه به صورت هفته ای یکبار انجام شد. دو ماه پس از پایان مداخله در گروه مداخله آموزشی و دو ماه پس از تکمیل پرسشنامه های اولیه در گروه کنترل، عملکرد جنسی زنان یائسه بررسی شد و نتایج با استفاده از آزمون های متناسب مورد بررسی قرارگرفت. نتایج داده ها نشان داد میانگین نمره عملکرد جنسی زنان و تمامی ابعاد آن بجز ارگاسم شامل تمایل، تهییج، لوبریکاسیون واژن، رضایت زناشویی و دیس پارونی در گروه مداخله آموزشی نسبت به گروه کنترل بهتر شده و تفاوت معنادار آماری داشته است. به نظر می رسد چهار جلسه برنامه آموزشی می تواند موجب بهبود عملکرد جنسی زنان یائسه شود.
  کلیدواژگان: برنامه آموزشی، یائسگی، عملکرد جنسی، اختلال عملکرد جنسی
 • زهرا طاهری خرامه، هادی زمانیان، اعظم سادات واحدی، علی منتظری صفحه 193
  بیماران همودیالیزی در معرض طیف وسیعی از مشکلات جسمی، روانی، اقتصادی و اجتماعی قرار دارند که کیفیت زندگی آن ها را تحت تاثیر قرار می دهد. با توجه به شیوع بالای علایم بیماران و عدم اطلاع از وضعیت موجود در کشورمان، این مطالعه با هدف تعیین فراوانی و شدت علایم جسمی و روانی و ارتباط آن با کیفیت زندگی بیماران همودیالیزی انجام شد. در این مطالعه ی مقطعی (توصیفی- تحلیلی)، 100 بیمار تحت درمان با همودیالیز از مراکز همودیالیز بیمارستان های شهر قم به روش نمونه گیری آسان انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و مقیاس علایم دیالیز (Dialysis Symptom Index) و پرسشنامه کیفیت زندگی عمومی فرم کوتاه 36 سوالی (SF-36) بود. داده ها با استفاده از آمار توصیفی، آنالیز واریانس یکطرفه، تی تست و ضریب همبستگی پیرسون در محیط نرم افزار آماریSPSS 16 تجزیه و تحلیل شد. میانگین و انحراف معیار نمره کلی فراوانی و شدت علایم به ترتیب برابر با 7/42 ± 18/19 و 23/77 ± 98/85 بود. احساس خستگی، تحریک پذیری، بی حوصلگی و احساس عصبانیت بیشترین علایم گزارش شده توسط بیماران بودند. بیماران در بعد کارکرد اجتماعی بیشترین نمره و در بعد محدودیت نقش ناشی از مشکلات جسمی کمترین نمره را داشتند. نمره کل فراوانی علائم رابطه ی منفی معنی دار با کیفیت زندگی در تمام ابعاد داشت. اما بین شدت علایم و ابعاد کیفیت زندگی ارتباطی معنی داری یافت نشد. بر اساس نتایج مطالعه بیماران تحت همودیالیز علائم جسمی و روانی بسیاری را تجربه می کنند که بر کیفیت زندگی آنان تاثیر منفی می گذارد. شناخت، ارزیابی و درمان علایم بیماری در برنامه ریزی مراقبت موثر از بیماران می تواند در کاهش عوارض و بهبود کیفیت زندگی آن ها موثر باشد.
  کلیدواژگان: همودیالیز، علایم جسمی و روانی، کیفیت زندگی
 • محمد زکریا پزشکی صفحه 200
  «عوامل اجتماعی موثر بر سلامت» اولین و مهمترین نقش را در سلامت مردم ایران دارند. برآورد اولیه اینجانب از دیدگاه های اعضای محترم هیئت علمی برخی از مراکز تحقیقاتی «عوامل اجتماعی موثر بر سلامت» و سایر مراکز تحقیقاتی در حیطه علوم بهداشتی درایران در مورد نقش «عوامل اجتماعی موثر بر سلامتی» نشان می دهدکه تاکید عمده این متخصصان بر تلاش برای پیشگیری از بیماری ها از طریق «همکاری های بین بخشی» می باشد. در صورتیکه «عوامل اجتماعی موثر بر سلامتی» نقش اساسی دردرمان بیماری های جسمی و روانی نیز دارند و در مورد بسیاری از بیماران، درمان های اجتماعی موثرتر، کم عارضه تر و کم هزینه تر از درمان های جسمی و روانی بیماری های جسمی و روانی می باشند. همچنین نقش «مشارکت های مردمی» در درمان اجتماعی و پیشگیری اجتماعی از بیماری ها بیشتر از نقش همکاری های بین بخشی می باشد. از طرف دیگر بنظر می رسد مردم کشور ما آشنایی اندکی با نقش بی بدیل «عوامل اجتماعی موثر بر سلامت» در پیشگیری و درمان بیماری ها دارند. برای اینکه درک مفهوم «عوامل اجتماعی موثر بر سلامت» برای مردم ملموس تر شده وتوجه عموم مردم به نقش این عوامل در پیشگیری و درمان بیماری ها بیشتر جلب شود، در این نامه برای اولین بار یک تقسیم بندی جدید برای خدمات پزشکی در ایران ارائه می شود.
|
 • Hamid Soori, Ali Moradi Page 131
  Objective(s)
  This study was conducted to determine the high accident areas and the risk factors of motor vehicle crashes resulting in injury and death in suburban and rural of Tehran province from March 2012 through February 2013.
  Methods
  This was a cross sectional study. The locations of motor vehicle accidents were obtained from police stations. The coordinates of the accidents locations were extracted. The Arc-GIS software was used to overlay the different layers of geographical data and extract the risk map of Tehran province.
  Results
  A total of 1089 motor vehicle accidents were evaluated. 182 accidents (16.7%) resulted in death and 907 accidents (83.3%) resulted in injury. 971(2/89%) of accidents on roads and highways between urban and 118 (8/10%) occurred on rural roads. The West and North West of Tehran province Specially West of Tehran county, north and central of Shahriar county, north and center of Shahre Rey county are the main areas of traffic accidents leading to injury, south of Tehran county, North East and center Shahre Rey county, East and south of Rabat Karim county are the main areas of traffic accidents leading to death.
  Conclusion
  Most fatal traffic accident was due to reversal or fall of vehicles. The severity of traffic accidents was more on freeways, highways, and non-residential areas, at sunrise, horizontal and vertical curves, out-of-band roadway and unstable weathers. It is useful to conduct more studies to better identify these factors considering their importance in traffic accidents.
  Keywords: Traffic Accident, GIS, Accident black spots
 • Malihe Amerian, Nourossadat Kariman, Padideh Janati, Fatemeh Salmani Page 143
  Objective(s)
  Fertility depends on biological, social and cultural factors. Yet, controlled fertility depends on family contracts and the main decision makers for the childbearing are women. This study aimed to investigate the individual factors which may affect the process of decision making for the timing of the first child among women in Shahrood, Iran.
  Methods
  In this descriptive cross-sectional study, 300 women who were pregnant for the first time and attended the chosen health centers in Shahrood have been examined through multistage sampling. Research tools were demographic profile, the Schneider's Hope Scale and a quality of life questionnaire.
  Results
  The mean age of study participants was 24.81 ±3.92 years. The age of women who were planning for their first child had a statistically significant direct correlation with the length of marriage and had a statistically significant inverse correlation with hopefulness, quality of life, and child sequence. Furthermore, in regression model, the presence of ‘age of marriage’ with a positive coefficient and ‘hopefulness’ and ‘quality of life’ with a negative coefficient were statistically significant.
  Conclusion
  The findings demonstrated that the age for childbearing has a stronger relation with age of marriage compared to other factors. Amongst other variables, which affect the process of decision making for the first childbearing were hopefulness and quality of life.
  Keywords: Decision making, hopefulness, quality of life
 • Somayeh Fazaeli, Seyed Amir Hossein Gghazizadeh Hashemi, Hossein Ebrahimipour, Seyed Hasan Banikazemi, Mehdi Yousefi Page 153
  Objective(s)
  To compare health system responsiveness from households’ perspectives in two affluent and deprived areas in Mashhad, Iran. was selected randomly from two regions of Mashhad.
  Methods
  A sample of 923 households was selected randomly from two regions of Mashhad. Data were collected using the World Health Organization (WHO) questionnaire.
  Results
  In general, respondents selected the "quality of basic amenities" as the most important domain and the "access to social support networks" was identified as the least important domain. Compared to low income households, people in high income areas scored higher on communication, dignity, prompt attentions, choice and autonomy respectively. There was a significant relationship between "education, age, and household income" and ranking responsiveness.
  Conclusion
  Paying attention to household's views on ranking non-clinical quality of care, can improve the performance and productivity of health care system.
  Keywords: Responsiveness, Health System, Household, importance
 • Haydeh Ghajari, Ghodratollah Shakerinejad, Seyed Ahmad Hosseini, Mohammad Hosain Haghighi Zadeh Page 163
  Objective(s)
  The present study aimed to determine the impact of message framing on calcium-rich foods intake in high school girls using the regulatory focus theory.
  Methods
  A random sample of students was selected and divided into 3 groups: a control group and two intervention groups (n= 56 per each group). Intervention groups received loss frame and gain frame pamphlets while the control group just received basic information. Post-test was carried out at tow months follow-up.
  Results
  The loss frame message was more effective on encouraging students to consume calcium-rich foods compared to gain frame message (p=0.02). There was no significant difference within control group.
  Conclusion
  The findings indicated that loss frame oriented message was more effective.
  Keywords: message, calcium, students, Regulatory focus theory
 • Mahnaz Mosayeb Moradi, Fereshteh Jahdi, Naimeh Seyed Fatemi, Ali Montazeri Page 173
  Objective(s)
  spontaneous abortion is the most common complication of pregnancy that is considered devastating experience physically and psychologically. A large percentage of women shortly after spontaneous abortion are suffering from anxiety disorders and depression. The aim of this study was to determine the effect of counseling on level of anxiety in women with spontaneous abortion in Shahid Akbarabadi Center in Tehran. 100 women with spontaneous abortion definitive signs were randomly selected in two groups intervensional and control. In three sessions intervensional group was received face to face counseling.every session was about 40 to 60 minutes. The control group received after abortion routine care. Both groups were followed up 3 months later.
  Methods
  Data included demographic and HADS questionnaires. Data was analysed by SPSS version 16 and descriptive and inferential statistics (chi-square test and t-test).
  Results
  The results showed that pre-test anxiety scores were not significantly different between two groups( p=0/506), However, 3 months after intervention, the intervention group compared with the control group experienced less anxiety (p
  Conclusion
  Counseling by midwives to women with spontaneous abortion can be effective in reducing stress. For this reason, follow-up care by the healthcare provider is recommended for all women after abortion.
  Keywords: spontaneous abortion, anxiety, counseling
 • Mandana Mirmohammad Aliei, Fatemeh Ghelichkhani, Minoo Pakghohar, Mahmood Mahmoodi Majd Abadi Page 181
  Objective(s)
  The aim of this study was to evaluate the impact of a sex education program on sexual function in menopausal women with sexual dysfunction in selected health centers in Tehran, Iran.
  Methods
  This was a randomized trial. Women who had sexual dysfunction and did not have depression were chosen and randomly assigned into two groups: the intervention and control groups (50 women per each group). The intervention group received a training program in 4 sequential weekly sessions. The Female Sexual Function Index (FSFI) and the Beck Depression Inventory were used to collect data. Sexual function in postmenopausal women was evaluated two months after the intervention in the intervention and control groups. Then, initial assessment was compared to the follow-up data.
  Results
  The overall mean score of sexual function (P=0.001) and desire (P=0.002), excitement (P=0.046) vaginal luubrication (P=0.012), sexual satisfaction (P=0.003) and dyspareunia (P=0.035) were significantly better among intervention group. However, there was no statistical difference between two groups in orgasm (P= 0.059).
  Conclusion
  The finding suggest that four sequential weekly educational sessions can improve sexual dysfunction in menopausal women suffering from sexual dysfunction.
  Keywords: ducational Program, Menopause, Sexual Function, Sexual dysfunction
 • Zahra Taheri Kharameh, Hadi Zamanian, Azam Vahedi, Ali Montazeri Page 193
  Objective(s)
  Hemodialysis patients suffer from physical and psychosocial symptoms that can impair quality of life (QOL). The aim of this study was to determine the relationship between physical and emotional symptoms and QOL among hemodialysis patients.
  Methods
  This was a cross-sectional study of 100 patients with end-stage renal disease that referred to the main hemodialysis centers, in Qum, Iran. Data was collected using a questionnaire that included three parts, socio-demographic factors, the SF-36 for measuring QOL, and the Dialysis Symptom Index (DSI). Data were analyzed using descriptive statistics and independent t-test, ANOVA, and Pearson correlation.
  Results
  The most commonly reported symptoms were fatigue, feeling irritable, nervous and worry. Higher scores observed for social functioning (mean =59.46), while it was lowest for role limitation due to physical problems (mean =30.89) Frequency of symptoms had significant correlation with all QOL subscales (P
  Conclusion
  The results indicated that hemodialysis patients experience high physical and psychosocial symptoms and these symptoms affected negatively the QOL of patients. Measurement, evaluation and treatment of symptoms of patients might improve quality of life this patient population.
  Keywords: burden symptom, quality of life, hemodialysis patients