فهرست مطالب

دانش انتظامی خراسان جنوبی - سال چهارم شماره 2 (پیاپی 13، تابستان 1394)
 • سال چهارم شماره 2 (پیاپی 13، تابستان 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/06/30
 • تعداد عناوین: 6
|
 • میرمعظم ابراهیمی قوزلو، زهرا خدابخشی صفحات 9-23
  پیشرفت سریع فناوری از سویی رفاه و آسایش انسان را بیشتر کرده است، از سویی دیگر باعث رخداد سوانح مختلف شده است که هرساله هزاران نفر به علت نقصان ایمنی جان باخته یا مصدوم می گردند. با افزایش تمرکز جمعیت، ساختمان ها و زیرساخت ها احتمال بروز حوادث به صورت بالقوه بالا می رود و به تبع آن تعداد افراد در معرض خطر، زیادتر می شوند. هدف از پژوهش حاضر شناسایی و مقایسه شاخص های تهدیدات فنی-فناورانه استان خراسان جنوبی با استان های خراسان رضوی و خراسان شمالی است. روش پژوهش حاضر توصیفی و مقایسه ای است و ابزار مورداستفاده آن به شیوه کتابخانه ای است. در این پژوهش مولفه های گواهی های فوت صادرشده توسط پزشک قانونی، تصادفات درون شهری، تصادفات برون شهری و احتمال آتش سوزی و انفجار در هر سه استان خراسان مورد برسی قرارگرفته است و پس از تلفیق نتایج اولیه، سپس خروجی نهایی با یکدیگر مقایسه شده است. بر طبق این بررسی ها، شهرستان های مشهد، چناران، نیشابور و سبزوار به عنوان یک پهنه با خطر بالا مشخص شده است. شهرستان های بیرجند و بجنورد به عنوان مراکز استان های خراسان جنوبی و شمالی نیز درتهدید خطر بالایی قرار دارد و سایر شهرستان ها به لحاظ این نوع تهدیدات وضعیت مناسب تری دارد.
  کلیدواژگان: سوانح، مدیریت بحران، تهدیدات فنی- فناورانه، خراسان جنوبی
 • ابوالفضل رفیق زاده صفحات 24-37
  حوادث برخورد رودررو (شاخ به شاخ) در کشورهای مختلف یکی از عواملی است که تاکنون موجب فوت تعداد زیادی از انسان ها گردیده است. بسیاری از حوادث نیز به علت عدم تشخیص فاصله خودروی مقابل و یا عدم امکان رویت خودروها در سرپیچ ها و یا نقاط کور در شب است. این پژوهش سعی کرده تا با استفاده از تلفیق فناوری های موجود فیبر نوری - خورشیدی و ایده مبتکرانه استفاده آن در علائم هشداری راهور، کشور ایران را به فناوری ساختارشکنی در صنایع راهور در بین کشورهای مدعی مجهز کند. هدف اصلی این طرح ارتقا کیفیت هشداری علائم جاده ای بین شهری در شب است. علائم در این طرح بر اساس نور تابیده شده توسط وسایل نقلیه در هنگام شب و پردازش آن با سرعت نور توسط دستگاهی مشابه اما ارزان تر از سیستم روشنایی فیبر نوری – خورشیدی علائم هشداری را برای رانندگان با پیوستگی و کیفیت بالاتری به نمایش خواهد گذاشت. از محاسن مهم این طرح به هوشمندی علائم در شب به علت کارکرد بر اساس نور وسیله نقلیه می توان اشاره کرد. در این راستا سعی گردیده است محاسبات طرح ، علائم موردنیاز ، تلفیق علائم و طرح جدید انجام و میزان هزینه های اجرای یک نمونه طرح برای ساخت تجهیزات محاسبه گردد.
  کلیدواژگان: فیبر نوری تابشی، برخورد رودررو، آینه های کروی، جاده دوطرفه
 • محمدرضا سرمد، نوید شیرزاد، امید نیرومند صفحات 38-53
  امروزه با گسترش عملیات تروریستی در سراسر جهان و به دلیل موقعیت ممتاز استراتژیکی ایران و برخورداری از منابع خدادادی سرشار، بررسی عملکرد سازه ها در برابر انفجار و آثار ناشی از آن از اهمیت به سزایی برخوردار است. لذا شناخت تهدیدات و نحوه ی مقابله با بمب گذاری و انفجار بر مهندسان سازه و زلزله الزامی است و مقاوم سازی سازه ها در برابر انفجار همچنان درحال توسعه ی روزافزون است. مهندسان و طراحان با توجه به مفاهیم پدافند غیرعامل قادر به طراحی، اجرا و مقاوم سازی ساختمان هایی با درجات اهمیت بالا است به طوری که در برابر اثرات ناشی از تهدیدات نظامی و پیامدهای انفجاری ناشی از انواع تهدیدات؛ ایستایی خود را حفظ نموده و خسارت سازه ای و تلفات جانی به حداقل برسد. در این مقاله سعی شده است خوانندگان را با مجموعه ای از اقدامات برای مقاوم سازی سازه ها در برابر انفجار و موج حاصل از آن، در جهت پدافند غیرعامل آشنا کند و به نحوه ی استحکام بخشی و روش-های مقاوم سازی سازه در برابر موج انفجار بپردازیم.
  کلیدواژگان: انفجار، بارگذاری انفجاری، مقاوم سازی، پدافند غیرعامل
 • مجتبی سلم آبادی، حسین سلیمی بجستانی، حمزه خیامی آبیز، رضا جوان صفحات 54-60
  هدف
  پژوهش حاضر به دنبال تعیین سهم ابعاد فرسودگی تحصیلی، تاب آوری و استرس ادراک شده در پیش بینی گرایش به اعتیاد دانش آموزان متوسطه استان خراسان جنوبی بوده است.
  روش
  پژوهش حاضر ازجمله پژوهش های همبستگی است. به روش نمونه گیری تصادفی خوشه اینمونه ای از 200 نفر از دانش آموزان متوسطه استان انتخاب و پرسش نامه تاب آوری کونور-دیویدسون، فرسودگی تحصیلی سالملا آرو، استرس ادراک شده کوهن، گرایش به اعتیاد، پرسشنامه های مورداستفاده در پژوهش حاضر هستند. سپس از روش های آمار توصیفی مانند محاسبه میانگین، انحراف معیار و نیز از شاخص های آمار استنباطی رگرسیون خطی چندگانه استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که رابطه مثبت معناداری بین فرسودگی تحصیلی، استرس ادراک شده و تاب آوری با گرایش به اعتیاد وجود دارد. همچنین همبستگی مثبت معناداری بین فرسودگی تحصیلی و استرس ادراک شده به دست آمده است.
  بحث و نتیجه گیری
  ابعاد فرسودگی تحصیلی (خستگی مفرط، بی علاقگی، احساس ناکارآمدی) و ابعاد استرس ادراک شده (واکنش های عاطفی منفی، سطح توانایی مقابله) و تاب آوری توانایی پیش بینی گرایش به اعتیاددارند. لذا توجه بیشتر مسئولین آموزش وپرورش در جهت پیشگیری و درمان دانش آموزان، برای داشتن جامعه ای سالم ضروری است.
  کلیدواژگان: فرسودگی تحصیلی، تاب آوری، استرس ادراک شده، اعتیاد
 • یحیی محمدی، سیما کاظمی، فرشته اسد زاده صفحات 60-72
  حاشیه نشینی به عنوان یکی از بسترهای وسیع، جهت بروز آسیب های اجتماعی بوده که همراه با گسترش آن شاهد افزایش ناامنی، بزه و انواع مختلف جرم و جنایت، روسپیگری و خشونت در جامعه هستیم. بر این اساس این مطالعه به بررسی، تاثیر سکونتگاه های غیررسمی بر امنیت اجتماعی از دیدگاه شهروندان شهر بیرجند پرداخت. روش پژوهش با توجه به اهداف کاربردی و با توجه به شیوه جمع آوری اطلاعات ،از نوع توصیفی ،پیمایشی است ، برای گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و همچنین از پرسشنامه محقق ساخته احساس امنیت اجتماعی که دارای 2 خرده مقیاس(جانی و مالی) بود، استفاده شد. نمونه موردبررسی بر اساس فرمول کوکران 200 نفر برآورد شد و افراد با توجه به روش نمونه گیری غیر احتمالی از نوع اتفاقی و در دسترس انتخاب شدند. برای تحلیل از آمار توصیفی (میانگین ، انحراف معیار ، فراوانی)، و از آمار استنباطی (آماره T مستقل، tمیانگین یک نمونه) استفاده شد. نتایج نشان داد که ، حاشیه نشینی تاثیر منفی بالایی بر امنیت اجتماعی ،فردی و روانی ،جانی ،مالی دارد. همچنین دیدگاه زنان نسبت به تاثیر منفی حاشیه نشینی بر امنیت اجتماعی بالاتر از دیدگاه مردان و دیدگاه شهروندان دارای خانه ملکی نسبت به تاثیر منفی حاشیه نشینی بر امنیت اجتماعی بالاتر از شهروندان دارای خانه استیجاری مشخص شده است.ایجاد بستر مساعد تعامل سازمان های دولتی و غیردولتی در سازمان دهی حاشیه نشینان برای حفظ امنیت اجتماعی و تقویت مراکز انتظامی محدوده این مناطق به تجهیزات فنی و نیروی انسانی مجرب، افزایش واحدهای گشتی کارآمد ،انجام مستمر طرح های انتظامی به ویژه برخورد با جرائم مشهود و خشن شناسایی اقدامات اراذل واوباش و جلوگیری از ساخت وسازهای غیراستاندارد شبانه ،انجام اقدامات آموزشی در راستای پیشگیری اجتماعی و انتظامی و فعالیت هایی از این قبیل توسط سازمان بهزیستی تاثیری به سزا در بهبود و تقویت امنیت اجتماعی در حاشیه شهر خواهد بود.
  کلیدواژگان: حاشیه نشینی، امنیت اجتماعی، امنیت مالی، امنیت جانی، بیرجند
 • فاطمه وظیفه شناس درمیان، محمد وظیفه شناس درمیان صفحات 73-86
  آب یکی از بزرگ ترین چالش های قرن حاضر بشریت است که می تواند سرمنشأ بسیاری از تحولات مثبت و منفی جهان قرار گیرد. خلا بین توان تامین آب و شدت تقاضا بحران آفرین است.جمعیت بسیاری از روستاهای مرزی شرق کشور به دلیل بحران آب در حال کم شدن است. بسیاری از روستاهای مرزی شرق کشور به دلیل بحران آب در حال خالی شدن از سکنه است و همین امر نوعی خلا امنیتی در مرزهای شرقی کشور در مرزهای شرق کشور ایجاد می کند. روند کاهش جمعیت در شهرستان های مرزی خراسان جنوبی مانند نهبندان، درمیان ، سربیشه و زیر کوه نمود دارد. در این پژوهش سعی شده است با یک روش توصیفی-تحلیلی مقطعی و استفاده از پرسشنامه محقق ساخت به بررسی معناداری رابطه بحران آب و کاهش درآمد، کاهش درآمد و مهاجرت، مهاجرت و امنیت بپردازیم. نتایج به دست آمده با استفاده در بررسی نمونه آماری شامل 280 نفر از ساکنان بخش درمیان و تحلیل با آزمون T و تحلیل واریانس گویای وجود رابطه معناداری بین این متغیرها است.
  کلیدواژگان: مهاجرت، خشک سالی، امنیت، بحران آب، شهرستان درمیان