فهرست مطالب

اندیشه و رفتار در روان شناسی بالینی - پیاپی 37 (پاییز 1394)
 • پیاپی 37 (پاییز 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/09/28
 • تعداد عناوین: 8
|
 • کورش امرایی*، سعید حسن زاده، غلامعلی افروز صفحه 7
  اکتساب زبان در طی سال های اولیه، توانایی های وی را در نیاز های ارتباطی، اظهارات و ابراز عواطف کنترل می کند. افراد کم شنوای عمیق، دارای مشکلات رفتاری بیشتری نسبت به شنوایان هستند. تاثیر نقش زبان در خودتنظیمی به گونه ای عینی در کودکان با آسیب شنوایی نمایش داده شده است. هدف پژوهش حاضر، پیش بینی مشکلات رفتاری کودکان کاشت حلزون شده ، بر اساس رشد زبان دلبستگی ایمن و نقش واسطه ای خودتنظیمی بود. بدین منظور، طی یک پژوهش توصیفی از نوع همبستگی، 114 کودک کاشت حلزون شده با دامنه ی سنی 7-3 سال که حداقل یک سال از برنامه ی کاشت حلزون آن گذشته بود، به صورت نمونه ی در دسترس انتخاب و از نظر رشد زبان، دلبستگی، خودتنظیمی و مشکلات رفتاری کودکان پیش دبستانی مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج تحلیل مسیر نشان داد که رشد زبان و دلبستگی ایمن، واریانس خودتنظیمی را پیش بینی می کنند. همچنین رشد زبان و دلبستگی ایمن با میانجیگری خودتنظیمی، 52/0 واریانس مشکلات رفتاری را پیش بینی می کند. نتایج پژوهش، از پیش بینی مشکلات رفتاری کودکان کاشت حلزون شده بر اساس رشد زبان و دلبستگی ایمن با نقش واسطه ای خودتنظیمی حمایت می کند. به نظر می رسد این رابطه می تواند در کاهش مشکلات رفتاری و برنامه های پیشگیری و توانبخشی مورد توجه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: رشد زبان، دلبستگی ایمن، خودتنظیمی، مشکلات رفتاری
 • محمدعلی بشارت*، زینب خجوی، امیر شعبانی، مسعود غلامعلی لواسانی صفحه 17
  مشخص شدن نوع اختلال در مراحل اولیه ی بیماری می تواند در انتخاب درمان مناسب بسیار کمک-کننده باشد. در این میان، یکی از موضوعات بحث انگیز، تشخیص و مداخله ی اولیه در اختلال های خلقی است. هدف پژوهش حاضر، بررسی میزان توانایی معیارهای اختلال طیف دوقطبی در تمایز دو گروه افسرده ی یک قطبی و دوقطبی بود. بدین منظور، طی یک پژوهش توصیفی، 114 بیمار افسرده ی بستری و سرپایی مبتلا به اختلال های خلقی در بیمارستان ها و درمانگاه های حضرت رسول اکرم در تهران، کارگرنژاد در کاشان و درمانگاه شمیم در مشهد انتخاب و داده ها بر اساس مصاحبه SCID-I، بررسی پرونده ی بیماران و جمع آوری اطلاعات از همراهان آنها جمع آوری شد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بین دو گروه افسرده ی یک قطبی و افسرده ی دوقطبی از نظر سابقه ی خانوادگی اختلال دوقطبی، دوره ی افسردگی عودکننده، دوره ی افسردگی کوتاه مدت، دوره ی افسردگی زودآغاز، افسردگی پسیکوزی و شخصیت هایپرتایمیک تفاوت معنادار وجود دارد. بر اساس یافته های این پژوهش می توان نتیجه گرفت که معیارهای اختلال طیف دوقطبی می تواند افسردگی یک قطبی و دوقطبی را تا حدودی از هم متمایز کنند و از این معیارها می توان به عنوان ضوابط تشخیصی افسردگی های یک قطبی و دو قطبی استفاده کرد.
  کلیدواژگان: افسردگی یک قطبی، افسردگی دوقطبی، اختلال طیف دوقطبی
 • رضا عبدی*، احد نصیری صفحه 27
  تغییرات پیشنهادی مربوط به اختلالات شخصیت در DSM-5 اهمیت توجه به خودشیفتگی را افزایش داده است. هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش ابعاد نابهنجار شخصیت در پیش بینی شخصیت خودشیفته در بین دانشجویان بود. بدین منظور، طی یک پژوهش توصیفی از نوع همبستگی، 300 دانشجوی کارشناسی به صورت تصادفی خوشه ایانتخاب و از نظر شخصیت خودشیفته و ابعاد نابهنجار شخصیت مورد آزمون قرارگرفتند. نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون نشان داد بین اغلب مولفه های خودشیفتگی(اقتدار، خودنمایی، برتری جویی، بهره کشی، خودبینی، محق بودن) و نمره ی کل خودشیفتگی با ابعاد نابهنجار شخصیت همبستگی معناداری وجود دارد اما، خودبسندگی با ابعاد نابهنجار شخصیت رابطه ی معناداری نشان نداد. نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که به جز خودبسندگی که هیچ یک از ابعاد شخصیت پیش بین آن نبودند، ابعاد نابهنجار شخصیت مختلف به صورت معناداری مولفه های خودشیفتگی را پیش بینی می کنند که در این میان به ویژه عاطفه ی منفی، روان پریش خویی و مخالفت ورزی نقش بیشتری داشتند، هرچند فقط مخالفت ورزی نمره ی کل خودشیفتگی را به صورت بهتری پیش بینی می کرد. به نظر می رسد نیمرخ ارایه شده در DSM-5 جهت تشخیص اختلال شخصیت خودشیفته که فقط مخالفت ورزی را در تشخیص این اختلال ملاک قرار داده است، بیشتر خودشیفتگی نوع بزرگ منش را شامل می شود درحالی که دیگر ابعاد نابهنجار شخصیت از جمله عاطفه ی منفی و روان پریش خویی نیز در این اختلال نقش دارند.
  کلیدواژگان: شخصیت، خودشیفتگی، ابعاد نابهنجار شخصیت
 • مهدی دهستانی* صفحه 37
  ذهن آگاهی، به معنی توجه کردن به طریق خاص، معطوف به هدف، در زمان حال و بدون داوری است. در ذهن آگاهی، فرد می آموزد که به هر لحظه از حالت ذهنی خود آگاهی داشته و توجه خود را به شیوه های مختلف ذهنی معطوف کند. مداخلات مبتنی بر ذهن آگاهی به عنوان یکی از درمان های شناختی- رفتاری نسل سوم یا موج سوم قلمداد می شود. هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر افسردگی، اضطراب و افسردگی دانش آموزان دختر شهر همدان بود. بدین منظور، طی یک مطالعه ی نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون و گروه کنترل، 40 دانش آموز دختر دبیرستانی شهر همدان به شیوه ی نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایش کاربندی شدند. سپس گروه آزمایش به مدت 8 جلسه ی 120 دقیقه ای تحت آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی قرار گرفت. گروه ها در ابتدا و انتهای پژوهش از نظر افسردگی، اضطراب و استرس مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج تحلیل کواریانس نشان داد که آموزش مداخله مبتنی بر ذهن آگاهی موجب کاهش اضطراب، افسردگی و استرس دانش آموزان گروه آزمایش می شود. به نظر می رسد می توان با آموزش مدیریت استرس بر اساس ذهن آگاهی افسردگی، اضطراب و استرس دانش آموزان را کاهش داد.
  کلیدواژگان: ذهن آگاهی، اضطراب، افسردگی و استرس
 • داود کرمی* صفحه 47
  تفکر خلاف واقع، از نظر لغوی برخلاف حقایق معنی می دهد. تفکر خلاف واقع زمانی روی می دهد که فرد یک حادثه واقعی را تعدیل کند و بعد پیامدهای ناشی از آن تغییر را ارزیابی کند. مشخص شده است که تفکرات خلاف واقع، عواطف منفی ایجاد می کند اما آنها ممکن است اثرات کارکردی یا سودمند نیز داشته باشند. هدف پژوهش حاضر، بررسی ابعاد تفکر خلاف واقع با عزت نفس و افسردگی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن بود. بدین منظور، براساس مفروضه تحقیقات همبستگی از نوع زمینه یابی، 400 دانشجو (200 مرد و 200 زن) با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب و با مقیاس تفکر خلاف واقع برای حوادث منفی، مقیاس عزت نفس کوپر اسمیت و پرسشنامه ی افسردگی بک مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج نشان داد که تفکر رو به بالای خودارجاع و تفکر رو به بالا بدون ارجاع با عزت نفس همبستگی منفی معنی دار، تفکر رو به بالا خودارجاع، تفکر رو به پایین بدون ارجاع، تفکر رو به بالا دیگرارجاع و تفکر رو به بالا بدون ارجاع با افسردگی، همبستگی مثبت معنی دار، دارند و براساس ابعاد تفکر خلاف واقع (رو به بالا خودارجاع، رو به پایین بدون ارجاع، رو به بالا دیگر ارجاع و رو به بالا بدون ارجاع) می توان مدلی را برای پیش بینی عزت نفس و افسردگی ارایه کرد.
  کلیدواژگان: تفکر خلاف واقع، عزت نفس و افسردگی
 • احمد ولیخانی، علی فیروزآبادی* صفحه 57
  یکی از عوامل مهم مرتبط با خودکشی وجود رگه هایی از شخصیت های مرضی در افراد است. در بین سه خوشه ی اختلال شخصیت، اختلال شخصیت اسکیزوتایپی و اختلال شخصیت مرزی از مهم ترین اختلالاتی هستند که به نظر می رسد در فکر کردن به خودکشی، اقدام به خودکشی و خودکشی کامل نقش دارند. هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه ی مولفه های شخصیت مرزی و اسکیزوتایپی با افکار خودکشی در بین دانشجویان بود. بدین منظور، طی یک پژوهش توصیفی از نوع همبستگی، 250 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پژشکی شیراز انتخاب و از نظر ویژگی های شخصیت مرزی، شخصیت اسکیزوتایپی و افکار خودکشی مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج آزمون همبستگی تفکیکی نشان داد که تمامی مولفه های شخصیت مرزی و اسکیزوتایپی به طور مثبت و معناداری با افکار خودکشی رابطه داشتند اما، تنها ناامیدی و علایم پارانوییدی و تجزیه ای وابسته به تنیدگی و سوظن پارانوییدی/ اضطراب اجتماعی توانستند به طور معناداری افکار خودکشی را پیش بینی کنند. با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش می توان گفت در افراد بهنجاری که رگه هایی از شخصیت های مرزی و اسکیزوتایپی را دارند، افکار خودکشی آنان باید بررسی شود و برای پیشگیری از اقدام به خودکشی افراد دارای ویژگی های شخصیت مرزی، در درمان باید بیشتر روی ویژگی های ناامیدی و علایم پارانوییدی آنان کار شود و در افرادی که رگه هایی از شخصیت اسکیزوتایپی دارند نیز باید ویژگی سوظن پارانوییدی و اضطراب اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: افکار خودکشی، شخصیت مرزی، شخصیت اسکیزوتایپی
 • مرتضی عزیزی، لطیفه نظامی* صفحه 67
  استرس های دوران بارداری از عوامل روانی تاثیرگذار در بروز افسردگی پس از زایمان است. نحوه ی ادراک فرد از استرس و سبک مقابله ای فرد با استرس می تواند سلامتی فرد را به میزان زیادی تحت تاثیر قرار دهد و شیوه های مقابله با استرس نیز، به عنوان متغیری میانجی می تواند پیامدهای استرس را دستخوش تغییر کند. هدف پژوهش حاضر، پیش بینی افسردگی پس از زایمان براساس استرس ادراک شده و سبک های مقابله با استرس در دوران بارداری بود. بدین منظور طی یک پژوهش توصیفی مبتنی بر تحلیل رگرسیون، 100 زن باردار شهر تبریز به شیوه ی نمونه گیری هدفمند انتخاب و از نظر افسردگی پس از زایمان، استرس ادراک شده و سبک های مقابله با استرس مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج تحلیل رگرسیون نشان دادکه بین استرس ادراک شده و سبک های مقابله ای، با افسردگی پس از زایمان، همبستگی مثبت وجود دارد و این متغیر ها، 35 درصد از تغییرات افسردگی پس از زایمان را تبیین می کنند. همچنین، نتایج نشان داد که استرس ادراک شده وسبک مقابله ای هیجان مدار با افسردگی پس از زایمان همبستگی مثبت داشته ولی بین سبک های مقابله ای مساله مدار و اجتنابی با افسردگی پس از زایمان، رابطه ی معناداری بدست نیامد. به نظر می رسد، با شناسایی وغربالگری زنان باردار در معرض استرس و با آموزش سبک های مقابله ای موثر و سازش یافته در برابر استرس، می توان از ابتلای زنان به افسردگی پس از زایمان پیشگیری کرد.
  کلیدواژگان: افسردگی پس از زایمان، استرس ادراک شده، سبک های مقابله با استرس
 • حسین کارسازی*، تورج هاشمی نصرت آباد صفحه 77
  اختلالات اضطرابی شامل گروهی از اختلال هاست که ویژگی مشترک آنها ترس و اضطراب مفرط و آشفتگی های رفتاری متعاقب آن است. اختلال اضطراب اجتماعی و افسردگی، همایندی بالایی با هم دارند. فهم ساز و کار زیربنایی شکل گیری و ماندگاری این دو اختلال از اهمیت بسیاری برخوردار است. هدف پژوهش حاضر، ارزیابی روابط ساختاری سیستم های مغزی - رفتاری و دشواری در تنظیم هیجان با نشانه های اختلال اضطراب اجتماعی و افسردگی بود. بدین منظور، طی یک پژوهش توصیفی مبتنی بر رگرسیون، 240 نفر (120 نفر پسر و 120 نفر دختر) از دانشجویان دانشگاه تبریز به روش نمونه گیری خوشه ایانتخاب و از نظر سیستم های بازداری/ فعال سازی رفتاری، دشواری در تنظیم هیجان، افسردگی، وحشت زدگی و هراس مورد آزمون قرار گرفتند. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل عاملی تاییدی و روش مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شد. ارزیابی مدل، نشان از برازندگی متوسط مدل فرضی داشت، در مقابل مدل اصلاح شده که در آن علاوه بر روابط مستقیم، روابط غیرمستقیم نیز بین متغیرهای پژوهش برقرار شده بود، برازش بهتری را نشان داد. با تکیه بر یافته های این پژوهش و با تاکید بر نقش واسطه ای دشواری در تنظیم هیجان می توان چارچوبی نظری برای تبیین پیچیدگی همایندی و تمایز بین افسردگی و اختلال اضطراب اجتماعی ارایه داد.
  کلیدواژگان: سیستم های مغزی، رفتاری، دشواری در تنظیم هیجان، اختلال اضطراب اجتماعی
|
 • Kourosh Amraie*, Saeed Hassan Zadeh, Gholamali Afrooz Page 7
  Language acquisition during the early years controls one’s abilities in communication needs, statements and the expression of emotions. People with profound hearing impairment have behavioral problems with their hearing. The impact of self-regulation as an objective way is shown in children with hearing impairment. The aim of this study is to predict the behavior problems of children with cochlear implants, based on language development, secure attachment and the mediating role of self-regulation. For this purpose in a descriptive study, correlational type, 114 children aged 3-7 years, who had cochlear implants for at least one year were selected from available samples. They were examined in terms of language development, attachment, and self-regulation and behavior problems in preschool children. The results of the path analysis indicated that secure attachment andlanguage development predicts variance of self-regulation. Also language development and secure attachment predicts 52.0 of behavioral problems variance with the mediating role of self-regulation. The results of the study supports predicting behavioral problems in children with cochlear implant based on language development and secure attachment with the mediating role of self-regulation. It seems that this relationship can be considered in reduction of behavioral problems, prevention programs and rehabilitation.
  Keywords: language development, secure attachment, self, regulation, behavioral problems
 • Mohammad Ali Besharat*, Zeinab Khajavy, Amir Shabani, Masoud Gholamali Lavasani Page 17
  Identifying the type of disorder in the early stages of the disease can be very helpful inchoosing the right treatment. Among them, one of the controversial topics, is the diagnosis and early intervention in mood disorders. This study seeks to examine the degree of ability of bipolar spectrum disorder criteria and distinction of the two depressed unipolar and bipolar groups. For this purpose, in a descriptive study, 114 depressive patients, inpatients and outpatients with mood disorders were selected from hospitals and clinics of Hazrat Rasoul in Tehran, Kargar nezhad in Kashan and Shamim in Mashhad. Data were collectedbased on SCID-I interview, investigating patient’s records and gathering information from the relatives of patients. The results indicated that there is a significant difference between the two groups of depressed unipolar and bipolar in terms of family history of bipolar disorder, recurrent depression episodes, short-term course of depression, early depression era, psychotic depression and hyperthymic personality. From the results of this study it canbe concluded that the criteria for bipolar spectrum disorder may somewhat distinctunipolar and bipolar depression. These criteria can be used as diagnostic criteria for unipolar and bipolar depression.
  Keywords: unipolar depression, bipolar depression, bipolar spectrum disorders
 • Reza Abdi*, Ali Nasiri Page 27
  The proposed changes related to personality disorders in DSM-5 has increased the importance of paying attention to narcissism. The aim of this study is to investigate the role of abnormal personality dimensions in predicting narcissistic personality among students. For this purpose, in a descriptive correlational study, 300 undergraduate students were selected in a form of cluster random. They were tested in terms of narcissistic personality and abnormal personality dimensions. The Pearson correlation coefficient test results indicated that there is a significant correlation among most narcissistic components (power, glaring, hegemony, exploitation, arrogance, entitlement) and total score of narcissistic personality with abnormal dimensions of personality. However, self-sufficiency has no significant relationship with abnormal personality dimensions. The result of regression analysis indicated that except for self-sufficiency, none of the personality dimensions were anticipated. Different abnormal narcissistic personality dimensions significantly predict narcissistic components, In the meantime, especially negative emotions, psychotictemperament and opposition had a greater role, however only opposition was betterable to predict the total score of narcissism. It seems that the presented profile in DSM-5 for diagnosis of narcissistic personality which has opposition as the criteria for the diagnosis of this disorder, mostly includes narcissistic, grandiose type. While other dimensions of abnormal character including negative affection and psychotic temperament are also involved in this disorder.
  Keywords: personality, narcissism, abnormal dimensions of personality
 • Mehdi Dehestani* Page 37
  Mindfulness means paying attention in a particular way, focused both on the target and the time without any judgment. In mindfulness one learns to be aware of each moment of his mental state and to focus his attention on the mind in different ways. Mindfulness-based cognitive-behavioral therapy intervention is considered as a third-generation or third wave. This study examines the effectiveness of mindfulness training on depression, anxiety and depression of female students, in Hamedan city. For this purpose, in a semi-experimental study with pretest-posttest and a control group, 40 female high school students of Hamadan were selected with available sampling method. They were randomly assigned into control and experimental groups. The experimental group underwent 8 sessions of 120 minutes of mindfulness-based stress reduction training. The groups were tested both at beginning and end of the study in terms depression, anxiety and stress. The results of covariance analysis indicated that teaching mindfulness-based intervention reduces the anxiety, depression and stress of students of experimental group. It seems we can reduce student’s anxiety, depression and stress with stress training management based on mindfulness.
  Keywords: mindfulness, anxiety, depression, stress
 • Davood Karamy* Page 47
  Counterfactual thinking literally means contrary to the truth. Counterfactual thinking occurs when a person modifies a real event, and then assess the consequences of that change. It is known that counterfactual thinking creates negative emotions, but they mayalso have beneficial or functional effects. The present study aimed to investigate the counterfactual thinking dimensions of self-esteem and depression among students of Islamic Azad University, Roodehen division. Therefore, based on the assumption of a correlation study, survey type, 400 students (200 males and 200 females) were selected using stratified random sampling. They were tested with the counterfactual thinking for negative events scale, Cooper Smith self-esteem scale and the Beck depression inventory. The results indicated that the upward self- referent thinking and upward non- referent thinking have significant negative correlation with self-esteem. The upward self- referent thinking, downward non- referent thinking, upward other- referent thinking, upward nonreferent thinking have significant positive correlation with depression. Based on counterfactual thinking dimensions, (the upward self- referent thinking, downward nonreferent, and upward other- referent thinking, upward non-referent thinking), a model can be presented for predicting self-esteem and depression.
  Keywords: counterfactual thinking, self, esteem, depression
 • Ahmad Valilkhani, Ali Firooz Abadi* Page 57
  One of the most important factors associated with suicide is the traces of pathological character in people. Among the three clusters of personality disorder, schizotypal personality disorder and borderline personality disorder are the most important disorders that have a role in suicidal thoughts, suicide attempts and a complete suicide. The aim of this study was to evaluate the relationship between borderline and schizotypal personality with suicidal thoughts among students. For this purpose, in a descriptive correlational study, 250 students of Shiraz University of Medical Sciences were evaluated in terms of borderline personality, schizotypal personality characteristics and suicidal thoughts. Theresult of partial correlation test results indicated that all borderline and schizotypalcharacters have positive and significant relationship with suicidal thoughts. However, only despair, paranoia and dissociative symptoms related to stress and paranoid suspiciousness / social anxiety could significantly predict their suicidal thoughts. According to the results of this research, it can be said that normal individuals who have borderline and schizotypal traits of personalities, should be investigated on their suicidal thoughts. In order to prevent suicide in people with borderline personality characteristics, they should be treated on the properties of their despair and paranoid symptoms. People who have a streak of schizotypal personality, should also be taken into consideration on their paranoid suspiciousness and social anxiety characteristics.
  Keywords: suicidal thoughts, borderline personality, schizotypal personality, students
 • Morteza Azizi, Latifeh Nezami* Page 67
  Stress during pregnancy, is among the psychological factors that is affective in the incidence of postpartum depression. One’s perception of stress and copingstyles with stress can greatly effect a person's health. Styles of coping with stress, can affect the outcome of stress as a mediator variable. The aim of this research, was to predict postpartum depression based on perceived stress and coping styles with stress, during pregnancy. For this purpose, in a descriptive study based on regression analysis, 100 pregnant women from Tabriz city were chosen with targeted sampling method and were tested in terms of depression, perceived stress coping style with Stress. Regression analysis indicated that there is a positive correlation between perceived stress and coping style, with postpartumdepression. And these variables explain 35 percent of changes in postpartumdepression. The results indicated that perceived stress and emotion-focusedcoping style have a positive correlation with postpartum depression. But therewas no significant correlation between problem-focused copings styles andavoidant with postpartum depression. It seems with the identification and screening of pregnant women disposable to stress and with training of effective and adapted stress coping style against stress, we can prevent postpartum depression in women.
  Keywords: postpartum depression, perceived stress, coping styles with stress
 • Hossein Karsazi*, Toraj Hashemi Nosratabad Page 77
  Anxiety disorders are a group of disorders that their common characteristics is fear and excessive anxiety and subsequent behavioral disturbances. Social anxiety disorder and depression have a high comorbidity. Understanding the mechanisms underlying the formation and persistence of these diseases is very important. The aim of this study was to evaluate the structural relationship of brain - behavior and emotion regulation difficulties with social anxiety disorder and depression. For this purpose, in a descriptive study based on regression analysis, 240 patients (120 males and 120 females) from Tabriz University students were selected by cluster sampling method and they were tested in terms of inhibition / behavioral activation systems, emotion regulation difficulties, depression and panic and phobia. For data analysis, confirmatory factor analysis and structural equation modeling was used. Model assessment indicated average fitness of the theoretical model. In contrast, the modified model, in which apart from direct relations, indirect relationships had been established between variables, showed a better fit. Based on the findings ofthe current study and with an emphasis on the mediating role of emotion regulation difficulties we can present theoretical framework to explain the complex comorbidity and the distinction between depression and social anxiety disorder.
  Keywords: systems of behavior, brain, difficulty in emotion regulation, social anxiety disorder