فهرست مطالب

علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران - سال نهم شماره 2 (پاییز و زمستان 1394)
 • سال نهم شماره 2 (پاییز و زمستان 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/12/27
 • تعداد عناوین: 10
|
 • هانیه طاهری، سید مصطفی پیغمبری، ریما مرشد، عباس برین صفحه 1
  اشریشیا کلای و سالمونلا از مهمترین عوامل عفونت های باکتریایی در گله های طیور تجاری هستند. در این بررسی بر اساس نمونه های دریافتی از گله های مرغ مادر گوشتی، میزان آلودگی این گله ها به اشریشیا کلای و سالمونلا مورد ارزیابی قرار گرفت. به همین منظور در طی سال های 1391-1389، از تخم مرغ های هچ نشده 28 گله و جوجه های یکروزه 132 گله دریافت شده از شش استان ایران شامل آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، زنجان، کرمانشاه، گیلان و مازندران نمونه برداری و کشت باکتریولوژیک به عمل آمد. در مجموع از 160 گله، 54 گله (%75 /33) به سالمونلا و 88 گله (%55) به اشریشیا کلای آلوده بودند. از تخم مرغ های هچ نشده مربوط به 28 گله، سالمونلا از 4 گله (%28 /14) و اشریشیا کلای از 7 گله (25%) جدا گردید. اما از مجموع کشت جوجه های یکروزه مربوط به 132 گله، 50 گله (%87 /37) آلوده به سالمونلا و 81 گله (%36 /61) آلوده به اشریشیا کلای بودند. از 50 گله آلوده به سالمونلا مربوط به کشت جوجه های یکروزه، در 4 گله (8%) سالمونلا گروه B و در 46 گله (92%) سالمونلا گروهD شناسایی شدند. در آزمایش تعیین مقاومت ضد میکروبی باکتری های جداشده از جوجه های یکروزه نیز بیشترین میزان مقاومت جدایه های سالمونلا و اشریشیا کلای، به ترتیب، نسبت به سولفامتوکسازول + تریمتوتریم (%16) و فوزومیکس® (%37 /70) مشاهده شد. استفاده بی رویه از ترکیبات ضد میکروبی مختلف در گله ها باعث افزایش مقاومت آنتی بیوتیکی می شود که از نظر بهداشت عمومی حائز اهمیت است.
  کلیدواژگان: مقاومت ضد میکروبی، ایران، سالمونلا، مرغ مادر گوشتی، اشریشیا کلای
 • حسن نظری، ابراهیم احمدی، آزیتا افضلی، ابوالفضل شیرازی صفحه 11
  این مطالعه به منظور بهینه سازی روش انجماد شیشه ای جنین حیوانات اهلی و دستیابی به بالاترین میزان بقای بعد از انجماد-ذوب جنینهای این گونه حیوانات در مراحل پیشرفته تر قبل از لانه گزینی مطرح شد و تاثیر غلظت های متفاوت ضدیخ های نفوذپذیری چون اتیلن گلیکول (6.3، 4.5 و 5.4 مول به ازای هر لیتر) و گلیسرول (2.8، 3.4 و 4.2 مول به ازای هر لیتر) در محیط اصلی انجماد و نیز نوع ضد یخ به کاررفته به عنوان ضد یخ اصلی در محیط های تعدیل کننده مورد بررسی قرار گرفت. بلاستوسیست های گوسفندی تولیدشده در شرایط آزمایشگاهی در روز ششم با استفاده از روش متداول در نی های 0.25 میلی لیتری مخصوص انجماد در دو گروه محیط های تعدیل کننده حاوی اتیلن گلیکول و محیط های تعدیل کننده حاوی گلیسرول به عنوان ضد یخ غالب، آبگیری شده و نمونه های هر گروه نیز به سه محیط انجماد حاوی 20، 25 و 30 درصد اتیلن گلیکول و گلیسرول منتقل شدند. پس از ذوب جنین های گروه های مختلف، میزان بقای بلاستوسیست ها پس از 24 و میزان تفریخ پس از 72 ساعت مورد ارزیابی و ثبت قرار گرفت. نتایج این مطالعه پس از تجزیه و تحلیل آماری نشان داد باوجود نفوذپذیری بالاتر و سمیت پایین تر اتیلن گلیکول نسبت به سایر ضدیخ های نفوذپذیر، جنین های گوسفندی در مرحله بلاستوسیست پس از آبگیری در محیط های تعدیل کننده حاوی گلیسرول به عنوان ضدیخ غالب میزان بقا و رشد بهتری از خود نشان می دهند (P<0.05)؛ همچنین در زمان استفاده از غلظت متعادل 25 درصد اتیلن گلیکول و گلیسرول در مقایسه با دو غلظت 20 و 30 درصد، میزان بقا و رشد بالاتری به دست می آید.
  کلیدواژگان: گلیسرول، اتیلن گلیکول، گوسفند، بلاستوسیست، انجماد
 • زهرا محمدی، حمیدرضا میرزایی الموتی، محمدحسین شهیر، حمید امانلو، مرتضی یاوری صفحه 21
  به منظور مطالعه تاثیر اسیدهای چرب غیراشباع در جیره های پیش از جفت گیری بر تعداد و اندازه فولیکول های تخمدان و عملکرد تولیدمثلی میش ها، 32 راس میش افشاری در فصل جفت گیری همزمانی فحلی شدند و به 4 جیره غذایی در قالب طرح کاملا تصادفی اختصاص داده شدند. جیره ها با 3 درصد مکمل چربی 1- روغن آفتابگردان، 2- روغن ماهی، 3- نمک کلسیمی روغن پالم و 4- مخلوط مساوی روغن ماهی و روغن آفتابگردان با انرژی قابل متابولیسم (43 /2 مگاکالری ) و پروتئین خام (8 /17درصد) مشابه تنظیم شدند. میش ها به مدت 12 روز به جیره پایه عادت داده شدند و پس از آن به مدت دو هفته جیره های آزمایشی را دریافت کردند. در روزهای برداشت سیدر و جفت گیری التراسونوگرافی از تخمدان ها برای مطالعهتعداد و اندازه فولیکول ها انجام شد. افزودن روغن ماهی با افزایش تعداد فولیکول های بزرگ در روز های برداشت سیدر (mm50 /1) و جفت گیری (mm25 /2) و همچنین افزایش اندازه فولیکول های بزرگ (mm70 /5) در روز جفت گیری همراه بود. مخلوط روغن های غیراشباع سبب کاهش تعداد و اندازه فولیکول ها در مقایسه با استفاده آنها به تنهایی در جیره های پیش از جفت گیری شد (05 /0>P) . بیشترین نرخ بره زایی (175درصد) و دوقلوزایی (75درصد) مربوط به میش های تغذیه شده با روغن ماهی و کمترین آنها (3 /114 و 3 /33 درصد، بترتیب) مربوط به میش های تغذیه شده با مخلوط روغن ماهی و روغن آفتابگردان بود (05 /0>P) . به طور کلی در این آزمایش روغن-های غیراشباع به ویژه روغن ماهی به تنهایی در جیره های پیش از جفت گیری سبب افزایش تعداد و اندازه فولیکول های بزرگ و در نتیجه نرخ بره زایی و دوقلوزایی شد.
  کلیدواژگان: پیش از جفت گیری، اسید چرب غیر اشباع، میش، فولیکول، عملکرد تولید مثلی
 • علی رستمی، عبدالکریم زمانی مقدم، فریبرز خواجعلی، حسین حسن پور صفحه 31
  مطالعه حاضر با 4 تیمار به شرح زیر طراحی گردید: 1) جیره حاوی 5% روغن سویا، 2) جیره حاوی 5% روغن سویا + ویتامین E، 3) جیره حاوی 5% روغن کتان و4) جیره حاوی 5% روغن کتان + ویتامین E. روغن های کتان و سویا به عنوان منابع اسید های چرب غیر-اشباع امگا-3 و امگا-6 استفاده شد. در مجموع تعداد 192 جوجه یک روزه گوشتی راس 308 به صورت تصادفی بین 16 پن (12 پرنده برای هر پن) تقسیم شدند. تیمار های غذایی از سن 1 تا 42 روزگی تغذیه شدند و عملکرد رشد در طول دوره آزمایش ثبت گردید. در پایان آزمایش، خونگیری انجام و مشخصات لاشه و مورفولوژی روده ثبت شد. تاثیر تیمار بر عملکرد رشد، مصرف خوراک، اضافه وزن، ضریب تبدیل خوراک و ویژگی های لاشه معنی دار نبود. سطح سرمی کلسترول و تری گلیسرید، وزن کبد و درصد چربی شکمی در پرندگان تغذیه شده با روغن کتان پایین تر بود (0 /05>P) . بین تیمار ها از نظر ارتفاع پرزها، سطح جذب آنها و نسبت ارتفاع پرز به عمق کریپت در دئودنوم اختلاف معنی داری وجود داشت. به طوری که تیمارهای دریافت کننده روغن کتان با ویتامین E و روغن سویا بدون ویتامین E به ترتیب، بیشترین و کم ترین میزان را داشتند(0 /05>P) . می توان نتیجه گرفت که اسیدهای چرب امگا-3 در مقایسه با امگا-6، اثرات کاهش دهنده چربی بیشتری در جوجه های گوشتی دارند و با تغییرات مورفولوژیکی در روده بازده جذب روده ای را بهبود می بخشند.
  کلیدواژگان: سویا، کتان، مرغ، دئودنوم، لیپوژنز
 • علی درنگیان، مجید فرتاش وند، امیر علی کاوه، یعقوب حاجی صادقی صفحه 41
  در این مطالعه که بر روی 100 راس گاو هلشتاین مبتلا به متریت و 50 راس گاو ماده سالم انجام گرفت، تغییرات میزان سرمی عناصر معدنی در بیماری متریت پس از زایش و سپتیک مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصل نشان داد میزان کلسیم سرم در گاوهای مبتلا به متریت بطور معنی داری کمتر از گاوهای سالم بود. مقدار منیزیم سرم در گاوهای تازه زای مبتلا به متریت سپتیک با گروه شاهد و مبتلا به متریت پس از زایش اختلاف معنی دار داشت که حاکی از کاهش قابل توجه منیزیم سرم در گروه متریت سپتیک بود. هرچند فسفر سرم در گاوهای بیمار کمتر از گروه شاهد گزارش شد ولی اختلاف موجود بین گروه ها از لحاظ آماری معنی دار نبود. کمترین میزان روی سرم در گاوهای بیمار مبتلا به متریت سپتیک گزارش شد که نسبت به گاوهای سالم و مبتلا به متریت پس از زایش کاهش معنی داری را نشان می داد. میزان سرمی مس در گاوهای بیمار مبتلا به متریت نیز بطور معنی داری کمتر از گاوهای سالم بود. بر اساس نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون، بین میزان سرمی کلسیم با دمای بدن و تعداد ضربان قلب ارتباط معکوس معنی دار وجود داشت. همچنین بین میزان سرمی روی با تعداد ضربان قلب، دمای بدن و تعداد تنفس ارتباط معنی دار وجود داشت. در نهایت از این پژوهش چنین استنباط می شود که به دلیل تضعیف سیستم ایمنی و به هم ریختن تعادل انرژی در حوالی زایمان، می توان با تامین عناصر معدنی اعم از کمیاب و غیر کمیاب موجب تقویت سیستم ایمنی حیوان و کاهش خطر بروز بیماری های رحمی شد.
  کلیدواژگان: گاو شیری، روی، متریت، مس، فسفر، کلسیم، منیزیم
 • ایرج کریمی، امین دبیلی صفحه 49
  در مطالعه حاضر اثر ترکیبی عصاره گیاهان گل میخک و ریواس بر ترمیم زخم مورد بررسی قرار گرفته است. جهت انجام این مطالعه40 سر موش صحرایی نژاد ویستار با وزن 200 – 250 گرم مورد استفاده قرار گرفت. در ناحیه اطراف ستون مهره های هر یک از موشها زخمی به ضخامت تمام پوست به طول یک سانتیمتر ایجاد شد. سپس موشها به طور تصادفی به 2 گروه تیمار (20 سر) و شاهد (20 سر) تقسیم شدند. زخمهای گروه تیمار بطور موضعی بوسیله ترکیب ژل عصاره گل میخک و ریواس دو بار در روز به مدت 3 روز مورد درمان قرار گرفت. در روزهای 3، 7، 10 و 14، پس از سنجش میزان انقباض زخم، 5 سر موش از هر گروه معدوم شده و نمونه های بافتی جهت آزمایشات هیستوپاتولوژی اخذ گردید. در این مطالعه میزان انقباض زخم در گروه تیمار در تمام روزها در گروه تیمار از گروه شاهد بیشتر بود هر چند این اختلاف از نظر آماری معنادار نبود (p<0.05). درآزمایش هیستوپاتولوژی شدت التهاب در روز 3 در گروه تیمار در مقایسه با گروه شاهد بطور معنادار کاهش یافته بود. سایر شاخصهای ترمیم زخم در تمام روزها در گروه تیمار بهتر بودند ولی تفاوت معناداری بین دو گروه وجود نداشت. نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد که کاربرد ترکیب عصاره گل میخک و ریواس به صورت ژل بر زخم پوستی در موش صحرایی موجب کاهش معنادار التهاب بویژه در ساعات اولیه پس از ایجاد زخم می گردد که منجر به تسریع التیام زخم می شود.
  کلیدواژگان: ریواس، گل میخک، موش صحرایی، زخم پوست
 • منصور میاحی، زهرا برومند، فروغ طلازاده، سمیه دیباوند، الهام ملکی صفحه 57
  به منظور مطالعه نشانه های بالینی، میزان مرگ و میر، پاسخ های سرولوژی و دفع ویروس در بلدرچین های آلوده با ویروس های آنفلوانزای پرندگان با بیماری زایی کم (LPAI) H9N2، یک صد بلدرچین ژاپنی به طور تصادفی به 4 گروه تقسیم و بلدرچین های گروه 1 و 3 در 9 روزگی با واکسن کشته آنفلوانزای پرندگان H9N2 واکسینه شدند. بلدرچین های گروه 1 و 2 با ml1 /0 مایع آلانتوئیک ELD505 /5 10×5 ویروس های آنفلوانزای کم حدت پرندگانH9N2 (LPAI) A/Chicken/Iran/772 /99(H9N2) جداسازی شده از جوجه، آلوده شدند. بلدرچین های گروه 4 به عنوان گروه کنترل بدون واکسن و آلودگی نگه داری شدند. در روزهای 1، 2، 3 و 10 بعد از آلودگی، 4 بلدرچین از هر گروه به طور تصادفی جدا و پس از آسان کشی، نای، ریه، لوزه ی سکومی و پانکراس هر کدام جهت ردیابی ویروس در میکروتیوپ های استریل جمع آوری گردید. RNA از نمونه های بافتی اسخراج و با استفاده از پرایمرهای اختصاصی در معرض RT-PCR قرار گرفتند. نمونه های خون در 8، 31و 48 روزگی جمع آوری و عیار پادتن سرم خون ضد بیماری آنفلوانزا به وسیله آزمایش مهارکننده هماگلوتیناسیون( HI ) با HA4 آنتی ژن آنفلوانزا اندازه گیری شد. اطلاعات جمع آوری شده با برنامه نرم افزاری SPSS 16 آنالیز گردید. نتایج مطالعه حاضر نشان داد بلدرچین نقش کلیدی در سیر تکاملی AIV به عنوان میزبان واسط دارد و ویروس های آنفلوانزا در بلدرچین توانایی تکثیر و انتقال به گونه های حیوانی دیگر را پیدا می کنند و واکسن کشته روغنی نمی تواند از آلودگی بلدرچین و تکثیر ویروس آنفلوانزای پرندگان با بیماری زایی کم H9N2 محافظت کند.
  کلیدواژگان: آنفلوانزای پرندگان، ردیابی، واکسیناسیون، بلدرچین، عیار پادتن
 • مهسا مشرف صفحه 63
  استرس اکسیداتیو پیروزی رادیکال های آزاد بر دفاع آنتی اکسیدانی بدن است . در حالت عادی بین تولید رادیکال های آزاد در بدن و اجزای سیستم دفاع آنتی اکسیدانی توازن برقرار است . در صورت برهم خوردن این توازن ، مولکول های زیستی از جمله نوکلئیک اسید-ها ، لیپید ها ، پروتئین ها و کربوهیدرات های ساختمانی دچار آسیب می شوند . هدف از این مطالعه ، بررسی وضعیت اکسیداتیو نمونه های خون گرفته شده از ورید های وداج ، شیری و زیر دم در گاو های شیری و ارزیابی برخی از شاخص های مهم زیستی نظیر استرس اکسیداتیو در سرم است . برای انجام این تحقیق 11 راس گاو یک شکم زایش بدون سابقه بیماری و با شرایط مدیریتی و تغذیه ای مشابه انتخاب گردید و با ونوجکت از وریدهای وداج ، شیری و زیر دم خون گیری انجام و غلظت مالون دی آلدهید ( MDA ) ، فعالیت سوپر اکسید دیسموتاز ( SOD ) و کاتالاز و در سرم بررسی شد .میزان فعالیت TBARS در نمونه های سرم وداج و زیر دم به طور معنی داری از میزان آن در ورید شیری بالا تر بود(p<0.001). ورید زیر دم بیش ترین فعالیت و ورید شیری کم ترین فعالیت آنزیم SOD را دارند.بنابراین هر 3 ورید دارای اختلاف معنی دار نسبت به هم هستند (p< 0.001). همچنین اختلاف معنی داری بین این سه ورید در مورد فعالیت آنزیم کاتالاز وجود ندارد (p<0.288).باتوجه به این نتایج ورید زیر دم ورید مناسب تری برای بررسی وضعیت اکسیداتیو خون می باشد.
  کلیدواژگان: وضعیت اکسیداتیو، ورید شیری، واژه های کلیدی: گاو شیری، ورید زیر دم، ورید وداج
 • محمد صادق مددی، کامیار یوسفی صفحه 69
  سالمونلا همچنان اصلی ترین بیماری منتقله از غذا به انسان به شمار می رود. طیور یکی از منابع مهم شناخته شده آلودگی با سالمونلا هستند و سالمونلوز ناشی از باکتری سالمونلا انتریتیدیس در اثر مصرف تخم مرغ ها و یا گوشت های آلوده طیور ایجاد می گردد. یکی از ویژگی های برجسته و مهم این باکتری، توانایی منحصر بفرد آن در تولید تخم مرغ های آلوده و انتقال عمودی آلودگی، بدون ایجاد بیماری ظاهری در پرندگان تخم گذار است.طی این مطالعه دو مقدار متفاوت باکتری سالمونلا انتریتیدیس داخل آلبومن تخم مرغ های نطفه دار تلقیح و چگونگی انتقال عمودی باکتری در جوجه های هچ شده تا روز 28 دوره پرورش مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد که دفع مدفوعی سالمونلا در گروهی که میزان باکتری بیشتری دریافته داشته همواره بیشتر از پرنده های گروه دیگر بود. تناوب در میزان جداسازی باکتری سالمونلا از بافتهای روده، سکوم و کبد پرنده های دو گروه مشاهده شد بطوریکه در اوایل و اواخر دوره پرورش میزان جداسازی باکتری سالمونلا در پرنده هایی که میزان باکتری بیشتری دریافت کرده بودند (گروه یک) بالاتر بود و بطور کلی میزان جداسازی باکتری سالمونلا و دفع مدفوعی جوجه های گروه یک بیشتر از گروه دو بود. آزمایش مولتی پلکس پی سی آر به منظور شناسایی و تایید حضور باکتری های سالمونلا انتریتیدیس جدا شده از بافتهای مختلف دو گروه مورد مطالعه استفاده شد.
  کلیدواژگان: انتقال عمودی، تخم مرغ های نطفه دار، سالمونلا انتریتیدیس، جوجه گوشتی
 • فرزانه حسینی، محمدحسن مهرایی حمزه کلایی، مرتضی حسینی نژاد صفحه 79
  به دلیل شکار بی رویه ی پرندگان شکاری، ارجاع این پرندگان همچون دلیجه به دلیل شکستگی های استخوان های بال و یا پا به امری متداول در کلینیک های دامپزشکی تبدیل شده است. اغلب اوقات به دلیل شکستگی های ترکیبی، ترمیم استخوان ها نیازمند قرار دهی پین در داخل استخوان های شکسته است که ممکن است عوارضی همچون خم شدگی ایمپلنت، شکستگی پین ها و عارضه ی متالوزیس رخ دهد. در عارضه ی متالوزیس تولید بافت های نرم و آسیب های استخوانی در مجاورت ایمپلنت های فلزی رخ می دهد. در این واکنش ، ایمپلنت فلزی به عنوان جسم خارجی عمل می کند و واکنشگرهای التهابی غیراختصاصی را آزاد می کند. در این مطالعه یافته های رادیوگرافی متالوزیس در استخوان تیبیا در یک دلیجه معمولی که توسط پینی از جنس استیل زنگ نزن ایجاد شد، بیان شده است. در تصاویر رادیوگرافی این عارضه نازک شدن کورتکس و حضور نواحی رادیولوسنت در حفره ی مرکزی استخوان در اطراف پین مشاهده شد و استخوان در ناحیه ی درگیر حالت متسع و کیستی پیداکرده بود و تورم بافت نرم نیز قابل رویت بود. پس از در آوردن پین، یافته های رادیوگرافی شامل کاهش نواحی رادیولوسنت و افزایش ضخامت و رادیو اپک تر شدن کورتکس و کاهش تورم بافت نرم بود. مطالعات نشان می دهند که پین های داخل مدولاری از جنس استیل زنگ نزن ممکن است به دلیل پدیده ی خوردگی سطحی آن ها و آزادسازی محصولات حاصل از خوردگی به صورت موضعی و یا سیستمیک سبب افزایش بروز عارضه ی متالوزیس گردند؛ بنابراین جایگزین کردن این نوع پین ها با پین های از جنس تیتانیوم به دلیل سطح پائین تر رهاسازی یون های توکسیک، آلرژی زا و کارسینوژنیک، می تواند از بروز واکنش های التهابی از جمله متالوزیس جلوگیری کند.
  کلیدواژگان: گزارش درمانگاهی، رادیوگرافی، دلیجه معمولی، متالوزیس
|
 • Page 1
  Salmonella and Escherichia coli (E. coli) are among the most important agents causing bacterial infections in commercial poultry flocks. Based on samples received from broiler breeder flocks, in this survey, the infection rate of these flocks to Salmonella and E. coli was evaluated. For this purpose, during 2010-2012, samples received from un-hatched eggs and day-old chicks of 28 and 132 broiler breeder flocks, respectively, from six province of Iran including East Azarbaijan, West Azarbaijan, Zanjan, Kermanshah, Gilan and Mazandaran were cultured for isolation of Salmonella and E. coli. In total, from 160 sampled flocks, 54 (33.75%) and 88 (55%) flocks were infected to Salmonella and E. coli, respectively. From egg samples, Salmonella and E. coli were isolated from 4 (14.28%) and 7 (25%) flocks, respectively. However, day-old chicks cultures resulted in isolation of Salmonella and E. coli from 50 (37.87%) and 81 (61.36%) flocks, respectively. Among 50 Salmonella isolates from day-old chicks, serogroups B and D were identified in 4 (8%) and 46 (92%) cases, respectively. In antimicrobial resistance test on bacterial isolates form day-old chicks, the highest resistance among Salmonella and E. coli isolates was found to sulfamethoxazol뚸ꙺ�ꚸ (16%) and Fosomix® (70.37%), respectively. Imprudent use of various antibacterial agents in poultry flocks leads to increased antimicrobial resistance that is important for public health.
 • Page 11
  This study was designed to optimize the vitrification of domestic animals embryos and achieve the highest survival rates after freezing-thawing pre-implantation embryos, in these animals and then the effect of different concentrations of permeable cryoprotectants such as ethylene glycol (3.6, 4.5 and 5.4 mmol per liter) and glycerol (2.8, 3.4 and 4.2 mmol per liter) in the vitrification medium and the type of cryoprotectant used in equilibration media were studied. In conventional vitrification method in 0.25 ml straws, ovine in vitro produced blastocysts on day 6 were equilibrated in equilibration media containing ethylene glycol or glycerol and then the embryos of each group were transferred to the vitrification solution containing 20, 25 or 30% ethylene glycol and glycerol. Blastocysts survival and hatching rate were recorded after 24 and 72 hours, respectively, after thawing of embryos in each group. In spite of higher permeability and lower toxicity of ethylene glycol compared with other cryoprotectants, a trend of higher survival and developmental rate was obtained in vitrified/warmed blastocysts that equilibrated in medium containing glycerol (P
 • Page 21
  In order to investigate the effects of polyunsaturated fatty acids in pre-mating diets on the number and size of ovarian follicles and reproductive performance ewes, thirty two Afshari ewes were synchronized for estrus during breeding season and were assigned to four diets in a completely randomized design. Experimental rations were regulated with 3% supplemental fat 1) Sunflower oil (SFO), 2) Fish oil (FO), 3) Calcium salt of palm oil (CaPO), and 4) an equal blend of SFO with similar Metabolisable Energy (2.43 Mcal/kg) and Crude Protein (17.8%). Ewes were adapted with basal diet for 12 days and then received the experimental diets for two weeks. Ultrasonography was conducted on ovaries in CIDR removal and mating days (estrus) to study the number and size of follicles. Adding fish oil increased number of large follicles in days CIDR removal (1.50mm) and mating (2.25mm) and also increased size of large follicles in day mating (5.70mm). Mixture of unsaturated oils reduced the number and size of follicles compared to using them alone in pre-mating diets (P
 • Page 31
  The present study was conducted with 4 dietary treatments including: 1) diet containing 5% soybean oil, 2) diet containing 5% soybean oil with vitamin E, 3) diet containing 5% flax oil and 4) diet containing 5% flax oil with vitamin E were used. Flax oil and Soybean oil were used as n-3 and n-6 polyunsaturated fatty acids (PUFA) sources, respectively. A total of 192 day-old broilers (Ross 308) were randomized across 16 floor pens (12 birds per litter pen). The dietary treatments were applied from 1 to 42 d of age in which growth performance was measured. At the end of trial, blood sampling was done and carcass characteristics and gut morphology were recorded. There were no significant difference between treatments in terms of growth performance, total feed intake, weight gain, FCR and carcass characteristics. Birds fed flax oil had lower serum triacylglyceride, cholesterol and they had significantly lower liver and abdominal fat pad weights (P
 • Page 41
  In this study, the changes of some biochemical profiles were measured in 50 cows with metritis septic (SM), 50 cows with post-parturient metritis (PPM) and 50 healthy cattle, using commercial kits. The results indicate significant decrease of calcium in cattle with metritis compared to healthy recently calved cows. Serum levels of magnesium were significantly lowered in SM group compared to PPM and control groups. Although serum concentration of phosphorus in sick animals was lower than healthy one, this decrease was not statistically significant. Lowest level of zinc of serum was reported in SM cattle (152.22 ± 8 µg/dl), which was significantly lower than PPM (168.04 ± 13 µg/dl) and control (192.25 ± 18 µg/dl) groups. Cattle with metritis (SM and PPM) had significantly lower serum levels of copper than healthy ones. Based on Pierson correlation analysis, there were significant negative correlation between calcium of serum and rectal temperature and with heart rate. Also there were significant negative correlation between zinc of serum and rectal temperature, with heart rate and with respiratory rate. This finding suggested that supplementation of minerals including trace elements and non-trace elements to peri-parturient cattle can improve immune system and reduce the uterine disease in these animals.
 • Page 49
  In the present study efficacy of Eugenia caryophilla and Rheum officinale extract have been investigated on the wound healing. Forty Wistar rats, weighting 200-250 g, were taken for this study. A full thickness wound in 1 cm length was created on the paravertebral region of each animal. Then animals were divided to experiment (n=20) and control groups (n=20), randomly. Wounds of animals in experiment group were treated with combined Eugenia caryophilla and Rheum officinale extracts twice a day for 3 days. On days 3, 7, 10 and 14, after assessment of wound contraction rate, 5 rats of each group were euthanized and tissue samples were obtained for histopathologic examination. In this study wound contraction was more evident in experiment group than control group in all days, however there was no significant difference between them (p
 • Page 57
  In order to evaluate clinical sings, mortality rate, serologic responses and virus shedding in quail infected with Low pathogenic avian influenza (LPAI) viruses H9N2, 100 Japanese quail were divided randomly into four equal groups. Group 1 and 3 chicks were vaccinated by avian influenza H9N2 killed vaccine. Group 1 and 2 chicks were infected by 0.1 ml allantoic fluid containing 5×10 5.5 ELD50 Low pathogenic avian influenza (LPAI) viruses H9N2 isolated from chicken, A/Chicken/Iran/772/99(H9N2). Group 4 quails were kept as unvaccinated uninfected control group. Four quails from each group were randomly collected at 1, 2, 3 and 10 days after infection and trachea, lungs, caecal tonsil and pancreas were collected in sterile microtube. RNA from tissue samples were extracted and subjected to reverse transcription-polymerase chain reaction (RT-PCR) using specific primers. The PCR products were sequenced and analyzed. Blood samples collected at 8, 31 and 48 days and antibody titer against influenza disease was measured by Hemagglutination inhibition (HI) test with 4 HA unit influenza antigen. The data were analyzed with SPSS software version 16. The results of the present study showed that quail have a key role in evolution of AIV as intermediate host and influenza virus in quails can be amplified and transmitted avian influenza virus to other animal species and Killed vaccine could not protect quail against influenza infection and propagation of Low pathogenic avian influenza (LPAI) viruses H9N2.
 • Page 63
  Oxidative stress is win of free radical on the antioxidant defense system . In the body , there is a balance between production of free radicals and the components of the antioxidant defense system. When the production of oxidant exceeds the capacity of antioxidant defense , a condition of oxidative stress is developed resulting in oxidative damage of vital molecules such as DNA , lipids , proteins and carbohydrates . The aim of this study was comparison of oxidative status of blood collected from jugular , mammary and coccygeal veins in dairy cattle . eleven dairy cattle with similar history , management and nutritional condition were used and blood sample were collected from jugular , mammary and coccygeal vein .Biomarkers of oxidative stress including SOD , MDA ,Catalase were measured .TBARS activity in jugular and coccygeal vein was significantly higher than milk vein(p
 • Page 69
  Salmonellosis is one of the most important food-borne diseases. Outbreaks of Salmonellosis are related to the consumption of contaminated eggs, egg-products or poultry meat. Salmonella has the unique ability to contaminate eggs without causing discernible illness in the birds infected. In this study, two groups of fertile eggs were inoculated with 170 (A) and 17 (B) CFU of parent strains of S. Enteritidis (S.E). Contaminated eggs were incubated in different setters and survived chickens were hatched. At days 2, 7, 14, 21 and 28 of rearing period, samples were taken from cloaca and different parts of digestive system of euthanized birds. High rate of Salmonella contamination were observed in cloacal swabs of group A eggs; Salmonella contamination of caecum, intestines and livers of group A chickens in early and late days of experimental period were more higher than group B chickens. Using PCR test, four genes for S. Enteritidis identification were detected from isolated colonies of two group eggs and chickens.
 • Page 79
  Due to excessive hunting of birds of prey in recent years, referring of these birds like kestrels as a result of wing and leg fractures to veterinary clinics has become widespread. Mostly due to comminuted fractures, the insertion of intraosseous pins into the broken bones might be necessary, which could lead to bending of the implant, pin breaking and metallosis. In Metallosis, production of soft tissues and bone damages occur near the metallic implants. In these kinds of reactions, metallic implant acts as foreign body and releases the nonspecific inflammatory processors. In this study radiographic findings of metallosis in the tibia of a common kestrel, which occurred due to reaction to a stainless steel pin, is explained. In radiographic images, thinning of bone cortex and the presence of radiolucent areas in the central cavity of the bone around the pin was observable. After removing the pin and decreasing the severity of metallosis, radiographic findings included decrement of radiolucent areas and increment of the diameter of the cortex and more radiopaque cortex and reduction of soft tissue inflammation. Studies show that stainless steel intramedullary pins might heighten the chance of metallosis in accordance with superficial corrosion of the steel and local or systemic releasing the metallic products of corrosion. So replacing stainless steel with titanium, because of lower amount of toxic, allergic and carcinogenic ions, would prevent inflammatory processes like metallosis.