فهرست مطالب

روانشناسی معاصر - سال دهم شماره 2 (پاییز 1394)

نشریه روانشناسی معاصر
سال دهم شماره 2 (پاییز 1394)

 • تاریخ انتشار: 1394/07/10
 • تعداد عناوین: 8
|
 • محمدعلی بشارت *، سعید کریمی، مهسا سعادتی صفحات 3-14
  هدف اصلی این پژوهش مقایسه دو گروه از مردان همجنس گرا و دگرجنس گرا از نظر ناهمنوایی جنسیتی در دوران کودکی و نرخ باروری در شجره خانوادگی بود. در این پژوهش دو نمونه از مردان همجنس گرا شرکت کردند. گروه اول مردان 18 تا 39 ساله ایرانی داخل و خارج از ایران (258 مرد همجنس گرا، 179 مرد دگرجنس گرا) و گروه دوم مردان بالاتر از 40 سال ساکن تهران (42 مرد همجنس گرا و 30 مرد دگرجنس گرا) بودند. برای جمع آوری داده ها، علاوه بر اطلاعات جمعیت شناختی و نرخ باروری در شجره خانوادگی، از مقیاس ناهمنوایی جنسیتی کودکی (CGN-Both) و پرسش های مربوط به غربالگری جهت گیری جنسی استفاده شد. نتایج نشان داد که در هر دو گروه مردان همجنس گرا، میانگین ناهمنوایی جنسیتی افراد همجنس گرا به طور معنادار بیشتر از افراد دگرجنس گرا است. تفاوت ناهمنوایی جنسیتی بین مردان همجنس گرا و دگر جنس گرای بالای 40 سال به لحاظ آماری معنادار نبود. نتایج مقایسه بین همجنس گرایان و دگرجنس گرایان از نظر نرخ باروری (تولد) در شجره پدری و مادری در نمونه غیرحضوری نشان داد که فقط در متغیرهای نرخ باروری خاله ها و نرخ باروری در زنان شجره مادری تفاوت بین دو گروه معنادار بود. نرخ باروری در مردان همجنس گرا بیشتر از مردان دگرجنس گرا بود. تفاوت بین دو گروه مردان همجنس گرا و دگرجنس گرای بالای 40 سال برای نرخ تولد پاسخ دهندگان متاهل و نرخ باروری خواهران آنها معنادار بود. نرخ تولد در مورد مردان همجنس گرا کمتر از مردان دگرجنس گرا و نرخ باروری خواهران مردان همجنس گرا بیشتر از همتایان دگرجنس گرایشان بود. براساس یافته های این پژوهش، می توان نتیجه گرفت که ناهمنوایی جنسیتی در دوران کودکی و انتقال عوامل ژنتیکی، پیش بینی کننده گرایش احتمالی به همجنس در بزرگسالی است.
  کلیدواژگان: گرایش جنسی، ناهمنوایی جنسیتی، نرخ باروری
 • مریم عباسی *، نیما قربانی، جواد حاتمی، مسعود غلامعلی لواسانی صفحات 15-28
  روش های مداخله ای مهار درد، غالبا بر تنظیم گری هشیار رفتار و هیجان تاکید دارند. اما روش های جدید، مانند مداخلات مبتنی بر آماده سازی ادعا می کنند که تنظیم رفتار و هیجان مرتبط با درد را می توان مستقل از انتخاب هشیار، محقق ساخت. پژوهش حاضر با تکیه بر نظریه نظام های نماد ادراکی، تاثیر ناهشیار مواجهه با نماد دیداری بهبودی را بر شدت درد به صورت تجربی بررسی می کند. تعداد 71 نفر از دانشجویان دانشگاه تهران (44 زن، 27 مرد) تکلیف کلدپرسور را برای ایجاد درد حاد در محیط آزمایشگاه، در دو وضعیت مواجهه با نماد دیداری بهبودی و محرک خنثی، تکمیل کردند. یکی از شاخص ترین نمادهای دیداری بهبودی، حالت بدنی ایستاده با قامت راست و سر متمایل به بالا، در برابر حالت بدنی خمیده به عنوان نماد بیماری بود. نماد دیداری بهبودی و نیز محرک خنثی در فواصل زمانی معین در طول انجام تکلیف کلدپرسور به آزمودنی ارایه می شد و در هر دو وضعیت ارزیابی درد با استفاده از مقیاس شباهت دیداری (VAS) به صورت آنلاین، مکرر و با فواصل زمانی منظم انجام شد. نتایج نشان داد که شرکت کنندگان در وضعیت مواجهه با نماد دیداری، بهبودی بیشتری را نسبت به وضعیت کنترل گزارش کرده اند. این نتایج، علاوه بر حمایت از نظریه نظام های نماد ادراکی در توضیح نحوه اثرگذاری فرایندهای روانی در تغییرات جسمانی، از کاربرد روش های مداخله مختصر و مبتنی بر آماده سازی در برخورد با درد حاد حمایت می کنند.
  کلیدواژگان: درد، تنظیم هیجان، ادراک بدنمند
 • رضا خجسته مهر *، احمد احمدی قوزلوجه، منصور سودانی، خدیجه شیرالی نیا صفحات 29-40
  صمیمیت در رابطه زناشویی می تواند به واسطه ارضای نیازهای مهم زن و شوهر از جمله نیاز عاطفی، در بهزیستی زوج کمک کننده باشد. کیفیت زناشویی یکی دیگر از ابعاد مهم زندگی خانوادگی است که سلامت و بهزیستی اعضای خانواده و به ویژه زن و شوهر را شکل می دهد. هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی مشاوره زناشویی تلفیقی کوتاه مدت بر صمیمیت عاطفی و کیفیت زناشویی زوجین بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر اهواز بود که از بین آنها 3 زوج به عنوان نمونه انتخاب شدند. برنامه درمانی مدل مشاوره زناشویی تلفیقی کوتاه مدت طی شش جلسه به صورت زوجی اجرا شد و پس از خاتمه درمان نیز پیگیری در دو مرحله و با فاصله یک ماه صورت گرفت. شرکت کنندگان در مراحل خط پایه، درمان و پیگیری به زیرمقیاس صمیمیت عاطفی (EIS) از پرسشنامه ارزیابی شخصی صمیمیت (PAIQ) و مقیاس کیفیت زناشویی (MMQ) پاسخ دادند. نتایج پژوهش نشان داد که مشاوره زناشویی تلفیقی کوتاه مدت موجب افزایش صمیمیت عاطفی و کیفیت زناشویی زوجین می شود. بر این اساس، رویکرد درمانی مشاوره زناشویی تلفیقی کوتاه مدت در افزایش سطح صمیمیت عاطفی و کیفیت زناشویی زوجین از کارایی لازم برخوردار است و زوج درمانگران می توانند از این مدل در کار با زوجین به منظور افزایش صمیمیت عاطفی و کیفیت زناشویی استفاده کنند.
  کلیدواژگان: زوج درمانی، پیوند عاطفی، رابطه مثبت، ازدواج
 • زینب شایقیان، پریسا امیری *، ماریا آگیلار وفایی، محمدعلی بشارت صفحات 41-50
  کنترل دیابت، به عنوان یک بیماری مزمن و پیچیده مستلزم انجام فعالیت های خودمراقبتی در طول عمر است. درمان های روانشناختی مانند درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، جهت ارتقای فعالیت های خودمراقبتی مکمل درمان های پزشکی هستند. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بهبود هموگلوبین گلیکوزیله و فعالیت های خودمراقبتی در مبتلایان به دیابت نوع دو بود. نمونه پژوهش شامل 100 نفر (60 زن، 40 مرد) از مبتلایان به دیابت نوع دو مراجعه کننده به بیمارستان لبافی نژاد بودند. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و آنتروپومتریک، مقیاس کوتاه فعالیت های خودمراقبتی دیابت (SDSCA) بود. نتایج پژوهش حاضر اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد را بر بهبود هموگلوبین گلیکوزیله و فعالیت های خودمراقبتی مبتلایان به دیابت نوع دو تایید کرد. هم چنین اثر درمان در گروه آزمایش، سه ماه پس از مداخله پایدار باقی ماند. بر اساس یافته های حاضر، گروه درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد منجر به کاهش هموگلوبین گلیکوزیله و افزایش فعالیت های خودمراقبتی مبتلایان به دیابت نوع دو شد. نتایج این پژوهش پیشنهاد می کند که می توان در کنار درمان های پزشکی از گروه درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد جهت بهبود شاخص های کنترل دیابت نوع دو استفاده کرد تا به این وسیله از عوارض بیماری، پیشگیری به عمل آید.
  کلیدواژگان: گروه درمانی، درمان پذیرش و تعهد، دیابت
 • زهرا طاهری فر *، سیما فردوسی، فرشته موتابی، محمدعلی مظاهری، لادن فتی صفحات 51-66
  پژوهش های اخیر، به بررسی نقش نارساتنظیم گری هیجان در رشد و تداوم نشانه های اضطرابی پرداخته اند. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش واسطه ای نارسایی راهبردهای تنظیم هیجان در رابطه بین شدت هیجان منفی و سیستم انگیزش ایمنی با نشانه های اضطراب فراگیر بود. تعداد 621 نفر (392 دختر، 229 پسر) از دانشجویان دانشگاه های تهران در این پژوهش شرکت کردند. شرکت کنندگان پرسشنامه نشانه خلقی و اضطرابی- نسخه کوتاه (MASQ-SF)؛ مقیاس دشواری تنظیم هیجان (DERS)، مقیاس شدت عاطفی (AIM)، پرسشنامه حساسیت به تنبیه و حساسیت به پاداش (SPQRS)، مقیاس کنترل توجه (ACS)، پرسشنامه آگاهی بدنی (BAQ)، پرسشنامه تجربه ها (EQ) و پرسشنامه راهبردهای تنظیم هیجان (ERQ) را تکمیل کردند. نتایج پژوهش نشان داد که شدت هیجان منفی و سیستم انگیزش ایمنی رابطه مثبت معنادار دارند. هم چنین، از بین راهبردهای تنظیم هیجان تنها مولفه کنترل توجه از راهبرد توجه کردن و راهبرد اجازه دادن با برانگیختگی اضطرابی رابطه منفی داشتند. در این پژوهش، نقش واسط های آگاهی بدنی از راهبرد توجه کردن و ارزیابی مجدد در رابطه بین شدت هیجان منفی و سیستم انگیزشی ایمنی با نشانه های اضطرابی تایید نشد، درحالی که سایر راهبردهای تنظیم هیجان، نقش واسطه ای معنادار داشتند. بر اساس یافته های این پژوهش می توان نتیجه گرفت که راهبردهای توجه کردن، اجازه دادن و فاصله گرفتن در تشکیل نشانه های اضطرابی تاثیرگذار هستند. بنابراین، توجه به این راهبردهای تنظیم هیجان می تواند به شناخت بهتر نشانه های اضطرابی و درمان کارآمدتر منجر شود.
  کلیدواژگان: آگاهی بدنی، کنترل توجه، تنظیم هیجان، اضطراب
 • منصوره سادات صادقی *، جمال موسوی، فرشته موتابی، محسن دهقانی صفحات 67-82
  تشابهات یا تفاوت های ویژگی های شخصیتی زوجین یکی از مهم ترین عواملی است که می تواند ثبات و رضایت زناشویی زوجین را پیش بینی کند. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه تشابه ویژگی های شخصیتی زوجین و رضایت زناشویی آنها انجام شد. نمونه مورد بررسی شامل100 زوج متاهل بودند که حداقل یک سال از زندگی مشترک آنها می گذشت. شرکت کنندگان، فرم کوتاه مقیاس شخصیتی پنج عاملی (NEO-FFI) و پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ (ENRICH) را تکمیل کردند. نتایج نشان داد که شباهت زوجین در ویژگی برون گرایی، پیش بینی کننده افزایش رضایت زناشویی زنان بود. زوجینی که هر دو در ویژگی نورزگرایی نمرات بالا داشتند در مقایسه با زوجینی که هر دو در این ویژگی نمرات پایین داشتند، به طور معنا دار رضایت کمتری از زندگی زناشویی گزارش کردند. زوجینی که هر دو در ویژگی های همسازی و وظیفه شناسی نیز نمرات بالایی داشتند، در مقایسه با زوجینی که هر دو در این ویژگی ها نمرات پایین کسب کرده بودند، به طور معنادار رضایت بیشتری از زندگی زناشویی داشتند. زوجینی که هر دو در ویژگی های همسازی و وظیفه شناسی، نمرات بالا داشتند در مقایسه با زوجینی که هر دو در این ویژگی ها نمرات پایین کسب کردند، به طور معنا دار رضایت بیشتری از زندگی زناشویی گزارش کردند. بر اساس یافته های این پژوهش، تشابه ویژگی های شخصیتی به تنهایی باعث افزایش رضایت زناشویی نمی شود.
  کلیدواژگان: رضایت زناشویی، نورزگرایی، همسازی، برون گرایی، وظیفه شناسی
 • محسن گل پرور *، صفیه محسن زاده، علی راعی، عبدالرسول عبدی صفحات 83-100
  رفتارهای انحرافی در اغلب شرایط برای افراد و سازمان ها زیان بار هستند. با این حال در سطح فردی این رفتارها می توانند در پاسخ به استرس شغلی به عنوان رفتارهای جبرانی در نظر گرفته شوند. این پژوهش با هدف بررسی نقش تعدیل کننده رفتارهای انحرافی در رابطه بین استرس شغلی و امنیت روانشناختی ادراک شده و مقایسه این روابط در دو سازمان مستقل صنعتی و اداری اجرا شد. از میان کارکنان دو سازمان در اصفهان به ترتیب 204 و 277 نفر انتخاب شدند و به پرسشنامه های رفتار های انحرافی (DBQ)، استرس شغلی (JSQ) و امنیت روانشناختی ادراک شده (PPS) پاسخ دادند. نتایج نشان داد که بین استرس شغلی و امنیت روانشناختی ادراک شده رابطه منفی معنادار و بین استرس شغلی با رفتارهای انحرافی معطوف به افراد و سازمان رابطه مثبت معنادار وجود دارد. هم چنین نتایج نشان داد که رفتارهای انحرافی، رابطه استرس شغلی را با امنیت روانشناختی ادراک شده تعدیل می کند؛ به این معنا که وقتی رفتارهای انحرافی معطوف به افراد و سازمان بالا است، بین استرس شغلی و امنیت روانشناختی ادراک شده رابطه معنادار وجود ندارد، اما زمانی که رفتارهای انحرافی معطوف به افراد و سازمان پایین است، بین استرس شغلی و امنیت روانشناختی ادراک شده رابطه منفی معنادار وجود دارد. در مجموع نتایج این پژوهش نشان می دهد که با وجود برخی تفاوت ها در دو مجموعه اداری و صنعتی مورد بررسی در پژوهش حاضر، رفتارهای انحرافی معطوف به افراد و سازمان می توانند به عنوان یک عامل جبرانی در رابطه بین استرس شغلی و امنیت روانشناختی ادراک شده عمل کنند.
  کلیدواژگان: استرس، رفتار انحرافی، امنیت روانشناختی
 • سهراب امیری *، علی عیسی زادگان صفحات 101-112
  ابعاد زیستی شخصیت تاثیر مهمی بر ابعاد روانشناختی افراد دارند. حالات عاطفی و خلقی افراد می تواند براساس ساعات شبانه روز تغییر کند. هدف پژوهش حاضر، بررسی سطوح عاطفه مثبت و منفی و حساسیت به تقویت بر اساس تغییر در چرخه های شبانه روزی صبحگاهی و شامگاهی بود. ابتدا 600 نفر (316 دختر، 284 پسر) از دانشجویان دانشگاه ارومیه در این پژوهش شرکت کردند. شرکت کنندگان پرسشنامه صبحگاهی- شامگاهی (MEQ) را تکمیل کردند. سپس تعداد 83 نفر از شرکت کنندگان بر اساس نمرات کسب شده در پرسشنامه صبحگاهی- شامگاهی، به عنوان افراد دارای صفات شخصیتی صبحگاهی و شامگاهی و بین بینی برای مرحله دوم پژوهش انتخاب شدند. در این مرحله، فهرست عواطف مثبت و منفی (PANAS) و مقیاس های بازداری و فعال سازی رفتاری (BIS/BAS) توسط شرکت کنندگان تکمیل شد. نتایج نشان داد که بین میزان تجربه عاطفی مثبت و منفی بر اساس تیپ های صبحگاهی، شامگاهی و بین بینی تفاوت معنادار وجود دارد. افراد با تیپ صبحگاهی در مقایسه با تیپ شامگاهی و بین بینی سطوح عاطفه مثبت بالاتر و عاطفه منفی پایین تری داشتند. مقایسه تیپ های صبحگاهی و شامگاهی در ابعاد زیستی شخصیت شامل فعال سازی و بازداری رفتاری، تفاوت معناداری بین گروه ها نشان نداد. بر اساس نتایج پژوهش می توان نتیجه گیری کرد که تفاوت های فردی در تجربه عاطفه مثبت و منفی می تواند ناشی از تغییرات مرتبط با چرخه های شبانه روزی باشد.
  کلیدواژگان: بازداری رفتاری، فعال سازی رفتاری، عاطفه، حساسیت به تقویت
|
 • Mohammad Ali Besharat *, Saeid Karimi, Mahsa Saadati Pages 3-14
  The main purpose of the present study was to compare two groups of male homosexuals and heterosexuals in terms of childhood gender nonconformity and fertility rate in a lineage. Two samples of male homosexuals participated in the present study. The first group were Iranian males (258 homosexuals, 179 heterosexuals) aged 18-39 years, living in Iran or abroad and the second group were Iranian males (42 homosexuals, 30 heterosexuals) older than 40, living in Tehran. To gather the data, demographic information, fertility rate in a lineage as well as Childhood Gender Nonconformity-Both (CGN-Both) were used. The results demonstrated that in the two groups of homosexuals, the mean scores of gender nonconformity were significantly higher than heterosexuals. The difference between older-than-forty male homosexuals and heterosexuals was not statistically significant. In the first group, the difference between homosexuals and heterosexuals was significant in fertility rate variables of maternal aunts and women in maternal family. Fertility rate in male homosexuals was higher than male heterosexuals. The difference between two groups of older-than-forty male homosexuals and heterosexuals was significant in the fertility rate of married participants and fertility rate of their sisters. Birth rate in male homosexuals was lower than male heterosexuals and the fertility rate in sisters of male homosexuals was higher than their counterparts. Based on the findings of the present study, it can be concluded that sexual tendency to the same sex in adulthood might be predicted by gender nonconformity in childhood as well as transition of genetic factors.
  Keywords: sexual tendency, gender nonconformity, fertility rate
 • Maryam Abbasi *, Nima Ghorbani, Javad Hatami, Masoud Gholamali Lavasani Pages 15-28
  The current pain management interventions are emphasizing on conscious regulation of pain-related behaviors and emotions. In contrast, novel interventions like priming-based ones suggest that behavior- and emotion-regulation happens without conscious selection. Based on the perceptual symbol systems theory, this study investigated the impact of non-conscious exposure to a visual symbol of healing, upright posture, on the perception of pain. A sample of 71 students (44 females, 27 males) from the University of Tehran completed two coldpressor tests (aiming at producing acute pain in lab), examined either visual symbol effect of control stimuli. One of the most prominent symbols of healing is an upright state of body (vs. down state of body). In an organized timing during coldpressor test completion, the visual symbol of healing and the neutral stimulus were presented to the subjects and in both tests using Visual Analogue Scale (VAS), an online and repetitive assessment of pain intensity with specific time intervals was employed. The results showed that participants who were exposed to a visual symbol of healing reported experiencing more relief from pain than those who were examined with a neutral stimulus. These findings support the explanation proposed by perceptual symbols systems theory about the mechanisms underlying the physical changes caused by psychological processes. Also, the possible effectiveness of using a brief priming-based intervention in dealing with acute pain is supported by the results.
  Keywords: pain, emotion regulation, embodied perception
 • Reza Khojasteh Mehr *, Ahmad Ahmadi Ghozlojeh, Mansoor Sodani, Khadijeh Shirali Nia Pages 29-40
  Intimacy in marriage can contribute to the well-being of each individual partner in part by an arena in which both partners can satisfy important needs such as emotional need. Marital quality is an important aspect of family life that shapes family members and especially spouse’s health and wellbeing. The aim of the present study was to investigate the effectiveness of a brief integrative couples counseling in enhancing emotional intimacy and marital quality among couples. The statistical population included couples referring to counseling centers of Ahvaz. Three couples were selected using purposive sampling. The treatment protocol of the brief integrative couples counseling was conducted for 6 sessions in the form of couple therapy and after the intervention, the follow-up was performed in two stages with a monthly interval. The participants at baseline, treatment and follow-up responded to Emotional Intimacy Subscale (EIS) of Personal Assessment of Intimacy Questionnaire (PAIQ) and Measure of Marital Quality (MMQ). Results showed that brief integrative couples counseling has positive effects on enhancing emotional intimacy and marital quality. The efficiency of brief integrative couples counseling in enhancing emotional intimacy and marital quality is confirmed, and couples therapists can use this model in working with couples to improve their marital intimacy and emotional quality.
  Keywords: couples therapy, emotional bond, positive relationship, marriage
 • Zeinab Shayeghian, Parisa Amiri *, Maria E. Aguilar, Vafaie, Mohammad Ali Besharat Pages 41-50
  Diabetes control as a chronic and complex disease needs doing self-care activity for lifetime. Psychological treatments, like acceptance and commitment therapy, are complementary to medical treatment in efforts to improve self-care activities. The purpose of present study was to investigate the effectiveness of acceptance and commitment group therapy on improvement of glycated hemoglobin and self-care activities in patients with type II diabetes. This was a pretest-posttest experimental design with control group. The study sample consisted of 100 (60 females, 40 males) out-patients diagnosed with type 2 diabetes who attended Labbafinejad Hospital. Measures used included: A questionnaire to obtain demographic and anthropomorphic characteristics and the Summary of Diabetes Self-Care Activities (SDSCA). The results yielded evidence for the effectiveness of acceptance and commitment therapy on improvement glycated hemoglobin levels and self-care activities. Follow-up comparisons after three months indicated that the beneficial effects of the intervention was still present. Based on the present findings, acceptance and commitment group therapy lead to the decrease of glycated hemoglobin and increase of self-care activities in type II diabetes. These findings suggest that acceptance and commitment therapy can be used as a complementary intervention together with medical treatment for improvement control indices of type II diabetes in order to prevent serious side effects of this illness.
  Keywords: group therapy, acceptance, commitment therapy, diabetes
 • Zahra Taherifar *, Sima Ferdowsi, Fereshteh Mootabi, Mahammad Ali Mazaheri, Ladan Fata Pages 51-66
  Recent research investigated the role of the emotion dysregulation in the development and maintenance of anxiety symptoms. The purpose of the present study was to examine the mediating role of emotion dysregulation strategies on the relationship between negative emotion intensity and safety motivation system with anxiety symptoms. A total of 621 students (392 females, 229 males) from the universities in Tehran participated in the study. Participants completed the Farsi version of Mood and Anxiety Symptom Questionnaire-short form (MASQ-SF), Difficulties in Emotion Regulation Scale (DERS), the Affect Intensity Measure (AIM), Sensitivity to Punishment and Sensitivity to Reward Questionnaire (SPSRQ), Attentional Control Scale (ACS), Body Awareness Questionnaire (BAQ), Experiences Questionnaire (EQ), and Emotion Regulation Questionnaire (ERQ). The results demonstrated that negative emotion intensity had a positive significant association with safety motivation. Moreover, among the emotion regulation strategies, attentional control component from attending and allowing emotion regulation strategies had a negative significant association with anxious arousal. Body awareness component from attending and reappraisal did not play a significant mediating role on the relationship between negative emotion intensity, safety motivation and anxiety symptoms. However, other emotion regulation strategies played a significant mediating role. Based on the results of the present study, it can be concluded that development of anxiety symptoms are influenced by attending, allowing, and distancing strategies. Therefore, considering these emotion regulation strategies can result in better understanding of anxiety symptoms and more effective treatments.
  Keywords: body awareness, attentional control, emotion regulation, anxiety
 • Mansoureh Alsadat Sadeghi *, Jamal Mousavi, Fereshteh Mootabi, Mohsen Dehghani Pages 67-82
  Similarities or differences in personality traits of couples are among the important factors that can predict the stability and marital satisfaction. The present study examined the relationship between couple’s personality similarity and their marital satisfaction in a sample of 100 married couples which have been living together for at least one year. All participants completed a short version of the NEO Five Factor Inventory (NEO-FFI) and a long version of the Enriching and Nurturing Relationship Issues, Communication and Happiness (ENRICH). The results demonstrated that couples similarity in extraversion predicted higher marital satisfaction in women. Couples who both had high scores in neuroticism showed lower marital satisfaction relative to couples who both had low scores in this characteristic. Couples who both had high scores in agreeableness and conscientiousness, showed higher marital satisfaction relative to couples who both had low scores in these characteristics. Based on the results of the present study, similarity in personality characteristics is not the only determinant of marital satisfaction.
  Keywords: marital satisfaction, neuroticism, agreeableness, extraversion, conscientiousness
 • Mohsen Golparvar *, Safiyeh Mohsenzadeh, Ali Raie, Abdorasool Abdi Pages 83-100
  Deviant behaviors are harmful to individuals and organizations in most situations. However, at the individual level these behaviors in response to stress can be considered as compensatory behaviors. The present study aimed to investigate the moderating role of deviant behaviors on the relationship between job stress and perceived psychological safety and compare discussed relations between the two independent organizations (an administrative organization with an industrial organization). From employees of two independent organizations in Isfahan city, 204 and 277 employees were selected using convenience sampling, respectively. All participants were asked to respond to Deviant Behaviors Questionnaire (DBQ), Job Stress Questionnaire (JSQ), and Perceived Psychological Security (PPS). Results of the two studies revealed that a negative significant relationship between job stress and perceived psychological safety as well as a positive significant relationship between job stress and deviant behaviors toward individuals and toward organization. Also results revealed that, deviant behaviors toward individuals and toward organization moderated the relationship between job stress and perceived psychological safety. When deviant behaviors toward individuals and toward organization were high, there was no significant relationship between job stress and perceived psychological safety, but low deviant behaviors toward individuals and toward organization showed a negative significant relationship between job stress and perceived psychological safety. In sum, the results of the present study showed that, despite some differences in the two sets of administrative and industrial organizations studied, deviant behaviors toward individuals and organizations can serve as a buffer (compensatory) factor in the relationship between job stress and perceived psychological safety.
  Keywords: stress, deviant behavior, psychological safety
 • Sohrab Amiri *, Ali Isazadegan Pages 101-112
  Biological aspects of personality have an important influence on people psychological dimensions. People affective and mood states can be changed based on cycle of Hostelry. The aim of the present study was to investigate negative/positive affect levels and reinforcement sensitivity based on the change in the circadian cycle morningness and eveningness. First, 600 students (316 girls, 284 boys) from the University of Urmia participated in the study. Participants completed the Morningness-Eveningness Questionnaire (MEQ). Then, 83 participants were selected for the second stage according to obtained scores in MEQ, as morningness, eveningness, and intermediate individuals. Finally, participants completed the Positive and Negative Affect Schedule (PANAS) and the Behavioral Activation System (BAS) and Behavioral Inhibition System (BIS) Scales. Results indicated significant differences among dimensions of positive and negative affect based on the types of morningness, eveningness, and intermediate types. The morningness type had a higher positive affect and lower negative affect. Comparison of morningness and eveningness types in the biological aspects of personality including behavioral activation and behavioral inhibition showed no significant difference between the two groups. Based on the study results, this can be concluded that individual differences in experience of positive and negative affect can be caused by changes associated with circadian cycles.
  Keywords: behavioral inhibition, behavioral activation, affect, reinforcement sensitivity