فهرست مطالب

Strides in Development of Medical Education
Volume:12 Issue: 5, 2016

 • تاریخ انتشار: 1394/12/10
 • تعداد عناوین: 15
|
 • مهدی محمدی، فهیمه کشاورزی، رضا ناصری جهرمی، اطهر راسخ جهرمی صفحات 692-700
  زمینه و هدف
  وجود عشق به یادگیری و نیاز به یادگیری در دانشجویان، منجر به اتخاذ راهبردهای زمینه ساز بروز نوآوری به خصوص در سطح جهانی خواهد شد. بنابراین، به کارگیری روش ها و راهبردهای کارامدتر جهت ایجاد انگیزش و علاقه به یادگیری در دانشجویان ضروری به نظر می رسد. این مطالعه با هدف بررسی رابطه بین عشق به یادگیری، نیاز به یادگیری، شوق به جستجو و نوآوری جهانی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جهرم انجام گرفت.
  روش کار
  پژوهش حاضر از نوع همبستگی بود که به روش توصیفی انجام گردید. جامعه آماری مطالعه را تمامی دانشجویان رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در سال تحصیلی 94-1393 (338 نفر) تشکیل دادند. با استفاده از فرمول Cochran و بر اساس روش نمونه گیری تصادفی، 200 نفر به عنوان نمونه (86 مرد و 114 زن) انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسش نامه عشق به یادگیری McFarlane، پرسش نامه نیاز به یادگیری Mowen ، پرسش نامه شوق به جستجو و پرسش نامه نوآوری جهانی Hurt و همکاران بود. داده ها با استفاده از ضریب همبستگی Pearson و رگرسیون ساده در نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  عشق به یادگیری و نیاز به یادگیری پیش بینی کننده مثبت و معنی دار نوآوری جهانی دانشجویان (001/0 > P، 44/0 = 2R) و عشق به یادگیری و نیاز به یادگیری نیز هر دو پیش بینی کننده مثبت و معنی دار شوق به جستجو در دانشجویان (001/0 > P، 27/0 = 2R) بود. شوق به جستجو به طور مستقیم پیش بینی کننده مثبت و معنی دار نوآوری جهانی دانشجویان (001/0 > P، 37/0 = 2R) محسوب می شود. متغیر واسطه شوق به جستجو دارای جایگاه مهم و کلیدی در رابطه بین عشق به یادگیری و نیاز به یادگیری با نوآوری جهانی دانشجویان بود.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج حاصل از بررسی رابطه بین متغیرهای برون زاد، واسطه ای و درون زاد، به نظر می رسد که عشق به یادگیری در صورت شکوفا شدن در افراد، نوعی توانمندی محسوب می شود و افراد با پشتکار و استقامت بسیار، موفق به کسب شایستگی های مختلف می گردند. بنابراین، دانشگاه ها باید با فراهم نمودن شرایط لازم جهت شکوفایی استعدادهای دانشجویان و ایجاد علاقه و عشق به یادگیری به واسطه شوق به جستجوگری، زمینه نوآوری را در وجود آنان فراهم سازند.
  کلیدواژگان: الگوی علی، عشق به یادگیری، نیاز به یادگیری، شوق به جستجو، نوآوری جهانی، دانشجویان پزشکی
 • عصمت نوحی، الهام علی پور، کامبیز بهاءالدینی صفحات 701-708
  زمینه و هدف
  عدم رعایت اصول مطالعه موجب پایین آمدن سطح کارایی، تضعیف روحیه، کاهش اعتماد به نفس، خستگی و دل زدگی می شود. مطالعه موثر مانند هر کار دیگری نیاز به یادگیری مهارت های ویژه ای دارد. با توجه به اهمیت شناخت تاثیر مداخلات آموزشی بر عملکرد دانشجویان، مطالعه حاضر با هدف مقایسه تاثیر آموزش حضوری و غیر حضوری مهارت های مطالعه بر راهبردهای مطالعه و رضایتمندی دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی کرمان انجام شد.
  روش کار
  این پژوهش از نوع مداخله ای بود که بر روی 80 نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی جدیدالورود سال 1392 دانشگاه علوم پزشکی کرمان انجام شد. اطلاعات در دو نوبت قبل و بعد از آموزش با استفاده از پرسش نامه جمع آوری گردید. داده ها با استفاده از آزمون های Independent t و Paired t در نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. اطلاعات به صورت جداول توصیفی و شاخص های مرکزی و پراکندگی بیان گردید.
  یافته ها
  بین میانگین نمرات مهارت مطالعه و رضایتمندی در هر دو گروه الکترونیک (غیر حضوری) و کارگاهی (حضوری) بعد از آموزش، تفاوت آماری معنی داری وجود داشت (001/0 > P) و گروه الکترونیک نمرات بهتری نسبت به گروه کارگاهی کسب کردند. همچنین، زیرحیطه های مطالعه بعد از انجام مداخله آموزشی در گروه الکترونیک نسبت به گروه کارگاهی به طور معنی داری افزایش یافت (001/0 > P).
  نتیجه گیری
  اگرچه هر دو نوع آموزش موجب ارتقای مهارت های یادگیری فراگیران می شود، اما نتایج مطالعه بیان کننده تاثیر بیشتر و معنی دار آموزش الکترونیک در ارتقای راهبردهای مطالعه دانشجویان بود. همچنین، نتایج نشان داد که شرکت در دوره آموزش مهارت های مطالعه و یادگیری، بر رضایتمندی دانشجویان تاثیر مثبتی دارد. بنابراین توصیه می شود، با توجه به گرایش دانشجویان به ابزارها و تسهیلات الکترونیکی، آموزش الکترونیک به صورت تلفیقی در آموزش و آماده سازی دانشجویان جدیدالورود برای دانشگاه استفاده شود.
  کلیدواژگان: مهارت های مطالعه، رضایتمندی، آموزش حضوری و غیر حضوری
 • میترا امینی، مرجان پریزاد، سارا ریواز، محمد مهدی ثاقب، مژده ریواز صفحات 709-717
  زمینه و هدف
  تقلب در دانشگاه می تواند پیش بینی کننده تقلب در محل کار باشد و تقلب در محل کار بین پزشکان و متخصصان، تبعات منفی را به دنبال خواهد داشت. این مطالعه با هدف تعیین شیوع انواع تقلب در بین دانشجویان پزشکی سه سال آخر دانشکده پزشکی شیراز در سال 1388 انجام گرفت.
  روش کار
  136 نفر دانشجوی سه سال آخر پزشکی به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند و در مطالعه شرکت کردند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسش نامه خودایفا بود که روایی آن توسط صاحب نظران تایید گردید و پایایی آن پس از یک مطالعه، 87/0 به دست آمد. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و آزمون Independent t (برای متغیر جنسیت) در نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  همه دانشجویان به سوالات پرسش نامه پاسخ دادند. بدین ترتیب میزان پاسخدهی 100 درصد بود. 64 درصد شرکت کنندگان مرد و بقیه زن بودند. یافته ها نشان داد که بیش از 80 درصد دانشجویان حداقل یک بار کپی کردن در طول امتحان را در دوران دانشجویی خود تجربه کرده بودند. همچنین، 25 درصد آنان در نوشتن پایان نامه و مقاله حداقل یک نوع سرقت علمی را انجام داده اند. عملکرد دانشجویان حاکی از آن بود که 50 درصد آنان در طول دوره بالینی خود حداقل یک بار تجربه تقلب را داشته اند. میزان ارتکاب تقلب در دانشجویان دختر به طور معنی داری کمتر بود.
  نتیجه گیری
  هر چند بیشتر دانشجویان نگرش مثبت دارند و تقلب را امر ناپسندی می دانند، اما نیمی از آنان مرتکب تقلب شده اند که این موضوع را می توان ناشی از استرس امتحان دانست. بنابراین، به نظر می رسد باید بر روی رفتارهای دانشجویان کار شود و آموزش های لازم به آنان در این زمینه ارایه گردد؛ به طوری که داشتن استرس دلیلی برای انجام تقلب نباشد و این پدیده در عمل مهار شود.
  کلیدواژگان: تقلب، سرقت علمی، دانشجوی پزشکی، اخلاق
 • آتنا رحمتی، سکینه سبزواری، محمودرضا دهقانی صفحات 718-724
  زمینه و هدف
  یکی از مسایل مهم در تفاوت های فردی دانشجویان، رویکردهای یادگیری آنان می باشد. رویکردهای یادگیری روش هایی هستند که یاد گیرنده به وسیله آن ها اقدام به انتخاب اطلاعات و یکپارچه سازی آن ها می کند. شناسایی رویکردهای یادگیری دانشجویان و برنامه ریزی آموزشی در جهت آن ها، منجر به پیشرفت تحصیلی دانشجویان می شود. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی رویکردهای یادگیری و تعیین ارتباط آن با ویژگی های دموگرافیک دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی کرمان بود.
  روش کار
  این پژوهش از نوع توصیفی، تحلیلی و همبستگی بود و بر روی 400 نفر از دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی کرمان که به صورت تصادفی انتخاب شده بودند، انجام شد. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسش نامه ای دارای دو بخش اطلاعات دموگرافیک و رویکردهای یادگیری بود. داده ها با استفاده از آمار توصیفی (توزیع فراوانی، میانگین و انحراف معیار) و آمار تحلیلی (آزمون های ANOVA و 2c) در نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  رویکرد عمقی، سطحی و سطحی- عمقی در دانشجویان تحصیلات تکمیلی به ترتیب 5/70، 5/23 و 0/6 درصد بود. همچنین، در میان ویژگی های دموگرافیک مشارکت کنندگان، رویکردهای یادگیری دانشجویان با شغل آن ها ارتباط معنی داری را نشان داد (032/0 = P) و با ویژگی های دیگر آنان ارتباطی نداشت.
  نتیجه گیری
  بیشترین رویکرد یادگیری در دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی کرمان، رویکرد عمقی می باشد که بین این رویکرد با شغل دانشجویان ارتباط معنی داری مشاهده شد؛ به طوری که میزان آن در افراد غیر شاغل بیشتر بود. این نتایج برای دانشگاه و استادان مفید است.
  کلیدواژگان: رویکردهای یادگیری، ویژگی های دموگرافیک، دانشجویان تحصیلات تکمیلی
 • زهرا اعظمی، حمید صالحی نیا صفحات 725-733
  زمینه و هدف
  سواد اطلاعاتی نیاز مهمی در عصر حاضر جهت دسترسی به اطلاعات مورد نظر در جامعه اطلاعاتی است. در عصر اطلاعات، با بهره گیری از مهارت های تفکر انتقادی، می توان به اطلاعات معتبر و موثقی دست یافت. این پژوهش با هدف تعیین رابطه تفکر انتقادی و سواد اطلاعاتی در دانشجویان دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام گرفت.
  روش کار
  پژوهش مقطعی- تحلیلی حاضر بر روی 338 نفر از دانشجویان دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1392 انجام شد. برای جمع آوری اطلاعات از پرسش نامه روا و پایای تفکر انتقادی کالیفرنیا- فرم ب ( California critical thinking skills test-Form B یا CCTST ) و پرسش نامه استاندارد سواد اطلاعاتی استفاده گردید. در نهایت، داده ها با استفاده از آمارهای توصیفی و آزمون ضریب همبستگی در نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  دانشجویان مورد بررسی از نظر تفکر انتقادی در سطح پایینی قرار داشتند. بر اساس یافته های به دست آمده، بین میانگین نمرات تفکر انتقادی و سواد اطلاعاتی رابطه ضعیفی مشاهده گردید (050/0 = P). همچنین، بین سواد اطلاعاتی در دانشجویان با زیرمولفه های استنباط (12/0 = r، 040/0 = P) و تحلیل (16/0 = r، 006/0 = P) رابطه آماری مثبت و هم جهتی وجود داشت.
  نتیجه گیری
  با توجه به پایین بودن سطح تفکر انتقادی در دانشجویان و رابطه بین زیرمولفه های تفکر انتقادی و سواد اطلاعاتی، برنامه هایی جهت ارتقای سطح تفکر انتقادی دانشجویان پیشنهاد می گردد؛ چرا که افزایش مهارت های سواد اطلاعاتی در دانشجویان به تفکر انتقادی وابسته است.
  کلیدواژگان: سواد اطلاعاتی، تفکر انتقادی، دانشجویان
 • سعیده گروسی صفحات 734-744
  زمینه و هدف
  در سال های اخیر با توجه به نقش موثر و انکار ناپذیر عوامل اجتماعی و رفتاری در بیماری، سلامت و مرگ و میر، بسیاری از دانشکده های پزشکی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، دروس علوم اجتماعی و رفتاری را در برنامه آموزشی دانشجویان پزشکی جا داده اند. علاوه بر این یک پزشک در تعامل مستقیم با مراجعه کنندگانی است که با شرایط اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی متفاوتی به کنش متقابل با پزشک می پردازند، لذا در برنامه آموزشی برخی دانشکده های پزشکی با هدف ارتقا و بهبود کنش متقابل پزشک و مراجعه کنندگان، دروس مربوط به علوم اجتماعی و رفتاری پیش بینی شده اند. دروس علوم اجتماعی و رفتاری شامل طیف نسبتا وسیعی می باشند: جامعه شناسی، روان شناسی، انسان شناسی پزشکی، جمعیت شناسی، اخلاق پزشکی، اقتصاد سلامت، سیاست گزاری سلامت و برنامه ریزی شهری. این تحقیق با هدف شناسایی دیدگاه پزشکان و متخصصان علوم اجتماعی درباره لزوم آموزش علوم اجتماعی در دانشکده های پزشکی انجام شد.
  روش کار
  اطلاعات با استفاده از پرسشنامه از 126 نفر جمع آوری گردید. سوالات در سه حیطه تحت عنوان حیطه ی آشنایی با تاثیر ساختار اجتماعی- فرهنگی بر ایجاد و تداوم بیماری، حیطه آشنایی با نقش تفاوت های اجتماعی در مواجهه بیمار با پزشک و فرایند درمان و حیطه ساختار سازمانی درمان و نقش های اجتماعی درون آن تنظیم گردید.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که از نظر هردو گروه آموزش علوم اجتماعی به دانشجویان پزشکی لازم است. هر دو گروه بر روی حوزه های مهم و اولویت دار توافق داشتند. بین دیدگاه دو گروه تفاوت معنی داری مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  نتایج این تحقیق می تواند به بازنگری در برنامه آموزشی رشته پزشکی کمک نماید. لزوم آموزش علوم اجتماعی - رفتاری از سوی هر دو گروه مورد تایید است.
  کلیدواژگان: آموزش پزشکی، علوم اجتماعی، علوم رفتاری، جامعه شناسی، روان شناسی
 • صبا فرضی، فریبا حقانی، صدیقه فرضی صفحات 745-752
  زمینه و هدف
  آموزش بالینی در پرستاری از لحاظ اهمیت، به عنوان قلب آموزش حرفه ای بیان می گردد. یکی از مهارت هایی که از طریق بالینی آموزش داده می شود، پروسیجر یا رویه های پرستاری است. مطالعات نشان داده اند، حتی دانشجویانی که از نظر تئوری آگاهی کاملی دارند، قادر به ارایه مراقبت و انجام مستقل مهارت ها در بالین مددجویان نمی باشند. بنابراین، مطالعه حاضر با هدف آشکار شدن مشکلات و چالش های پیش روی دانشجویان پرستاری در آموزش پروسیجرهای پرستاری انجام شد.
  روش کار
  این مطالعه با رویکرد کیفی و روش توصیفی- اکتشافی در سال 1394 انجام گردید. 12 نفر از دانشجویان دانشکده پرستاری در مطالعه شرکت کردند و نمونه گیری به صورت مبتنی بر هدف تا رسیدن به اشباع داده ها صورت گرفت. روش جمع آوری داده ها، مصاحبه بود. تمام مصاحبه ها ضبط، دست نویس و به صورت خط به خط تحلیل گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل محتوای مرسوم استفاده شد.
  یافته ها
  5 طبقه اصلی به همراه 17 زیرطبقه که بیانگر تجارب دانشجویان از چالش های آموزش پروسیجرهای پرستاری بود، از مصاحبه ها استخراج گردید. طبقات عبارت از «گذر از پراتیک تا بالین، تناقض بین آموزش و عملکرد بالینی، ترس ها، عملکرد مدرس بالینی و ویژگی های فراگیر» بود.
  نتیجه گیری
  دانشجویان زمانی به طور صحیح قادر به انجام پروسیجرهای پرستاری هستند که شرایط آموزش مناسبی برای آنان فراهم باشد. مواردی همچون توجه به رفتارهای ورودی فراگیران، جذب و به کارگیری مدرسین بالینی مجرب و تلاش در جهت بهبود محیط آموزش بالینی، به برطرف نمودن چالش های بیان شده از سوی دانشجویان کمک می نماید.
  کلیدواژگان: چالش، آموزش بالینی، پروسیجر پرستاری، دانشجوی پرستاری، مطالعه کیفی
 • علی زرندی، سید معین سید صدر خوانی صفحات 753-764
  زمینه و هدف
  هدف اصلی از انجام پژوهش حاضر، بررسی سیستم آموزشی دوره دستیاری رشته لثه پزشکی ایران و مقایسه آن با دوره دستیاری رشته لثه پزشکی در دانشکده های منتخب آمریکا و کانادا بود.
  روش کار
  این مطالعه از نوع توصیفی بود. ابتدا مستندات موجود در پایگاه وب و لینک های مرتبط با برنامه آموزشی مطالعه شد و سپس، برنامه های درسی دستیاران رشته لثه پزشکی دانشگاه تبریز با دانشگاه های هاروارد، بوستون، مریلند و تورنتو مقایسه و تجزیه و تحلیل گردید. متغیرهای مورد مطالعه شامل تعداد سنوات تحصیل، مدل آموزشی دندان پزشکی، برنامه کلی آموزشی، نوع واحدهای گذرانده و ساعات درسی واحدهای مربوط بود.
  یافته ها
  برنامه آموزشی در همه دانشکده های منتخب به صورت درس محور و گذراندن دروس تئوری در سیستم استوماتولوژی به همراه دروس عملی ارایه می گردید؛ به طوری که بر روی کارهای تحقیقاتی تاکید ویژه ای بود. دانشگاه هاروارد کار خود را در زمینه دانشگاهی، تحقیقاتی و کلینیکی ادامه می داد. طول دوره از 45 تا 57 ماه متغیر بود و دو مدرک پریودنتال به فارغ التحصیلان اعطا می شد، اما تاکید اصلی در دانشگاه تورنتو موضوعات تحقیقاتی و کلینیکی بود که در دوره 36 ماهه به صورت درمان جراحی و یا غیر جراحی ارایه می گردید. دانشگاه مریلند بالتیمور آموزش اعمال جراحی، تصحیح و بازسازی بافت های دهان، درمان ایمپلنت و جراحی لثه را در برنامه آموزشی خود داشت. گروه آموزشی پریودنتیکس دانشکده دندان پزشکی تبریز مشابه با برنامه دانشگاه تورنتو، دوره های ایمپلنت، پزشکی پریودنتال، مهندسی بافت نرم، جراحی های پلاستیک و جراحی های بازسازی دهان را برگزار می کرد که شامل 40 درس به مدت 2784 ساعت بود.
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد که انباشتن اذهان دانشجویان فراگیر دوره دستیاری رشته لثه پزشکی با مباحث پزشکی، فیزیوپاتولوژی و استوماتولوژی، باعث کاهش کار کلینیکی و کاهش شدید کارهای تحقیقاتی و مقالات علمی می شود. بنابراین، باید تلاش نمود تا با ارایه راهکارهای جدید جهت یکسان سازی واحدهای درسی رشته های تخصصی دندان پزشکی با دانشگاه های معتبر، رتبه علمی دانشکده های دندان پزشکی ایران پیشرفت نماید. همچنین، این امر باعث کارامدتر شدن دروه های فلوشیپ و تحصیلات تکمیلی برای دانشجویان ایرانی می گردد.
  کلیدواژگان: برنامه آموزشی، پریودنتولوژی (لثه پزشکی)، استوماتولوژی، دوره دستیاری
 • افسانه پاکدامن، زهره کریمی صفحات 765-771
  زمینه و هدف
  رشد روزافزون تکنولوژی به صورت ترکیب روش های سنتی با روش های جدید، می تواند زمینه مناسبی را برای ارتقای آموزش فراهم آورد. تحقیق حاضر با هدف مقایسه دانش و نگرش دانشجویان رشته دندان پزشکی در مورد «ارزیابی خطر پوسیدگی» پس از آموزش به روش کارگاهی و ترکیبی (Blended learning) انجام شد.
  روش کار
  در این مطالعه مداخله ای کنترل شده، ابتدا 82 دانشجوی سال آخر رشته دندان پزشکی عمومی شرکت کردند که در نهایت، 78 نفر از آنان به دو روش کارگاهی (39 نفر) و آموزش ترکیبی (39 نفر) تحت آموزش قرار گرفتند. در گروه ترکیبی علاوه بر آموزش چهره به چهره، دسترسی به سایت طراحی شده و مطالب آنلاین وجود داشت. پرسش نامه محقق ساخته شامل اطلاعات دموگرافیک جهت بررسی دانش و نگرش ارزیابی خطر پوسیدگی قبل و بعد از دوره آموزشی، مورد استفاده قرار گرفت. میانگین نمرات دانش قبل و بعد از کارگاه در دو گروه با استفاده از آزمون های Repeated measures ANOVA و Paired t در نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل گردید. 050/0 > P به عنوان سطح معنی داری داده ها در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  78 نفر (کل افراد = 82 نفر) در مطالعه شرکت کردند. یافته ها نشان داد که میانگین نمره آگاهی در گروه کارگاهی در پس آزمون (61/1 ± 35/13) نسبت به نمره پیش آزمون (06/3 ± 00/7) به طور معنی داری بیشتر بود (050/0 > P). در گروه آموزش مجازی (ترکیبی)، میانگین نمره آگاهی در پس آزمون (43/1 ± 71/14) نسبت به نمره پیش آزمون (20/2 ± 12/8) افزایش یافت (050/0 > P). با لحاظ کردن نمره پایه، تفاوت معنی داری بین نمره آگاهی دو گروه در پس آزمون مشاهده نگردید. در حیطه نگرش، دانشجویان دو گروه معتقد بودند که این کارگاه منجر به افزایش دانش آن ها در زمینه ارزیابی خطر پوسیدگی شد و ارزیابی خطر پوسیدگی در کلینیک آموزشی مفید بود.
  نتیجه گیری
  هر دو روش به طور معنی داری باعث بهبود دانش و نگرش گردید. بیشتر دانشجویان روش آموزش ترکیبی را در زمینه ارزیابی خطر پوسیدگی، مفید دانستند. پیشنهاد می شود این روش به عنوان مکمل تدریس برای دانشجویان رشته دندان پزشکی عمومی مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: خطر پوسیدگی، آموزش ترکیبی، آگاهی، نگرش، آموزش مجازی
 • عبدالحسین شکورنیا، منصور امین، مریم اسلمی صفحات 772-780
  زمینه و هدف
  بررسی روند تغییر مشکلات دانشجویان مراجعه کننده به مرکز مشاوره دانشگاه، می تواند به مدیران در شناسایی مشکلات و چاره اندیشی برای حل آن ها کمک کند. در مطالعه حاضر روند مراجعات دانشجویان به مرکز مشاوره دانشگاه در طول 7 ترم تحصیلی مورد ارزیابی قرار گرفت.
  روش کار
  در این مطالعه گذشته نگر، علل مراجعه دانشجویان به مرکز مشاوره دانشگاه در یک دوره زمانی بررسی گردید. داده ها از بایگانی مرکز مشاوره دانشگاه جمع آوری شد و با استفاده از آزمون 2c در نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. از درصد و فراوانی برای توصیف داده ها استفاده گردید.
  یافته ها
  از 2130 دانشجوی مورد بررسی، 9/28 درصد مذکر و 1/71 درصد مونث با میانگین سنی 5/3 ± 39/22 سال (طیف سنی 38-18 سال) بودند. میزان مراجعه دانشجویان در طول این مدت، رابطه ای خطی و روندی کاهشی را نشان داد. بیشترین علل مراجعه دانشجویان به مرکز مشاوره در طی این دوره زمانی به ترتیب شامل مشکلات سازشی- فردی (0/31 درصد)، روانی- عاطفی (5/26 درصد)، آموزشی (9/18 درصد)، خانوادگی- ازدواج (8/15 درصد) و سایر علل مراجعه (8/7 درصد) بود. انواع مشکلات دانشجویان در طول این مدت در تمامی حیطه ها به جز «سایر علل مراجعه» روند کاهشی داشت.
  نتیجه گیری
  بیشترین علل مراجعه دانشجویان به مراکز مشاوره در این دوره زمانی، مشکلات سازشی- فردی و روانی- عاطفی بود و مراجعه دانشجویان به مراکز مشاوره از یک روند خطی پیروی می کرد و در بیشتر حیطه ها کاهش یافت.
  کلیدواژگان: مرکز مشاوره، روند، مراجعات دانشجویان، دانشگاه اهواز
 • ملاحت نیکروان مفرد، سلیمان زند، سلیمان احمدی، فاطمه رفیعی صفحات 781-788
  زمینه و هدف
  عوامل متعددی در کنار هم باعث ایجاد رضایت از رشته تحصیلی در افراد می شود. چه بسا تنها نبود یک عامل از مجموع این عوامل، می تواند از ایجاد رضایت در فرد بکاهد یا حتی او را در زمره افراد ناراضی از رشته خود قرار دهد. رضایت از تحصیل سازه تاثیرگذاری در جریان تعلیم و تربیت است که شامل ادراک دانشجویان از برنامه های آموزشی، شرایط لازم برای جامعه و همچنین، رفتار و راهنمایی معلم می باشد. از آن جا که یادگیری ارتباطی قوی با رضایت از رشته تحصیلی دارد، پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر استفاده از بازخورد بر علاقه مندی به رشته تحصیلی، انجام شد.
  روش کار
  این پژوهش از نوع نیمه تجربی دو گروهی بود و بر روی تمامی دانشجویان پرستاری ترم 7 دانشکده های پرستاری و مامایی شهرستان های اراک و شازند که در نیم سال اول تحصیلی 94-1393 کارآموزی در عرصه خود را در بخش های Post-CCU (Post coronary care unit) بیمارستان امیرکبیر شهر اراک می گذراندند، انجام شد. قرارگیری زیرگروه ها در دو گروه مطالعه (مداخله و شاهد) به صورت تصادفی انجام گرفت. دانشجویان هر گروه به زیرگروه های 7 و 8 نفره تقسیم شدند و هر گروه دوره کارآموزی را به مدت چهار هفته در شیفت صبح انجام داد. برای تعیین تاثیر این دو روش، پس از اتمام هر دوره کارآموزی، پرسش نامه توسط همه دانشجویان تکمیل و نتایج آن مقایسه گردید.
  یافته ها
  17 نفر (4/94 درصد) از دانشجویان گروه مداخله به رشته پرستاری علاقه مند بودند و تنها 1 نفر (3/3 درصد) از آنان نسبت به این رشته، اعلام عدم علاقه کرد. در این زمینه بین گروه شاهد و مداخله اختلاف آماری معنی داری مشاهده شد (007/0 > P).
  نتیجه گیری
  به طور کلی می توان گفت، بازخوردهایی که در طول کارآموزی به دانشجویان ارایه می شود، توانسته است میزان رضایت از رشته را در دانشجویان پرستاری افزایش دهد.
  کلیدواژگان: بازخورد، رضایتمندی، دانشجویان پرستاری، آموزش بالینی
 • هادی رزم آرا فرزقی، مهدی رزم آرا فرزقی، سید علیرضا جوادی نیا صفحات 789-790
 • سهیلا کلانتری، لیلا جویباری، فرشته عراقیان مجرد، مریم چهره گشا صفحات 791-792
 • حسین صافی زاده صفحات 793-794
 • امین بیگ زاده، نیکو یمانی صفحات 795-800
|
 • Mahdi Mohammadi, Fahimeh Keshavarzi, Reza Naseri, Jahromi, Athar Rasekh, Jahromi Rasekh, Jahromi Pages 692-700
  Background and Objective
  Student's love of learning and need for learning lead to adopting of strategies which are the grounds for innovation, especially at a global level. Therefore, the implementation of effective methods and strategies to create motivation and interest in learning in students seems essential. The main purpose of this study was to study the relationship between medical student's love of learning, need for learning, and passion for searching and global innovation.
  Methods
  This correlational descriptive study was carried out on students of Jahrom University of Medical Sciences, Iran, during the 2014-2015 academic years. From among 338 students, 200 students (86 men and 114 women) were selected through random sampling method and using the Cochran formula. The data collection tools consisted of McFarlane’s Love of Learning Questionnaire, Mowen Lifelong Learning Questionnaire, the Sensation Seeking Scale, and Hurt’s Global Innovation Questionnaire. Data were analyzed using the Pearson correlation coefficient and linear regression in SPSS software.
  Results
  The findings indicated that love of learning and need for learning were significant positive predictors of student's global innovation (R2 = 0.44, P
  Conclusion
  Based on the relationship between exogenous, mediator, and endogenous variables, it seems that the love for learning is considered to be strength. In addition, through perseverance, individuals will win various merits. Thus, universities should create the grounds for student's innovation by providing the necessary conditions for the flourishing of talent, and creating of interest and love of learning through the passion for searching.
  Keywords: Causal model, Love of learning, Need for learning, passion for Searching, Global Innovation, Medical students
 • Esmat Noohi, Elham Alipoor Pages 701-708
  Background and Objective
  Lack of conformity to study principles results in reduced level of human productivity and efficiency, demoralization, and loss of self-esteem, boredom and disenchantment. Effective studying, like any other activity, requires special skills. The aim of this study was to compare the effect of direct and distant training of study skills on study methods and satisfaction of undergraduate students of Kerman University of Medical Sciences, Iran.
  Methods
  This interventional study was conducted on 80 new entrants to the undergraduate program of Kerman University of Medical Sciences in 2013. Students completed a questionnaire before and after the training. The data were analyzed using independent and paired t-tests in SPSS software. Data were expressed as central and distribution indicators, and descriptive tables.
  Results
  The mean scores of study skills and satisfaction were significantly different in both e-learning and workshop groups after the intervention (P
  Conclusion
  Although both methods improved the students study skills, the results revealed that e-learning had a more significant effect on their skills. The results of this study also showed the positive effects of participating in a study skills training program on the students’ satisfaction. It is therefore suggested that, due to students’ interest in electronic tools, e-learning be included in the training of new entrants to the undergraduate students programs.
  Keywords: Study skills, Satisfaction, Direct, distant education
 • Mitra Amini, Marjan Parizad, Sara Rivaz, Mohammad Mehdi Sagheb, Mozhdeh Rivaz Pages 709-717
  Background and Objective
  Cheating in the university can be a predictor of workplace fraud and workplace fraud among physicians and specialists will have negative consequences. This study was performed for the purpose of determining the prevalence of all kinds of cheating among medical students which were in their last three years of Medical School at Shiraz University of Medical Sciences, Iran, in 2010.
  Methods
  The study sample consisted of 136 medical students in their last three years of study. The participants were selected through simple random sampling. The data collection tool was a self-administered questionnaire. The validity of the questionnaire was confirmed by experts and its reliability was reported as 0.87 in a study. Data were analyzed using descriptive statistics and independent t-test (for the variable of gender) in SPSS statistical software.
  Results
  All students answered the questionnaire; thus, the response rate was 100%. Among the respondents, 64% were male and the rest female. According to the results, more than 80% of students had experienced copying during an exam at least once during the academic period. Moreover, 25% of students have performed at least one kind of plagiarism in writing their thesis and essays. The performance of medical students in the clinical course showed that 50% of students had cheated at least once during their academic period. The rate of cheating was significantly lower in female students.
  Conclusion
  Although the majority of students have a positive attitude and believe cheating to be a dishonest action, half of them have cheated. This may be due to stress caused by examinations. Therefore, it seems that students’ behaviors should be changed and they must receive the necessary training in this regard, so that stress is not the cause of fraud and this phenomenon is inhibited.
  Keywords: Plagiarism, Cheating, Medical student, Morality
 • Atena Rahmati, Sakineh Sabzevari, Mahmoud Reza Dehghani Pages 718-724
  Background and Objective
  An important individual difference among students is their learning approaches. Learning approaches are styles through which the learner selects information and integrates them. Identifying students’ learning approaches and educational planning result in the attainment of educational achievements by students. The aim of this study was to evaluate learning approaches and determine their relationship with demographic characteristics of postgraduate students of Kerman University of Medical Sciences, Iran.
  Methods
  This was a descriptive, analytical, correlational study on 400 postgraduate students selected through random sampling. The data collection tool consisted of a questionnaire with two sections of demographic characteristics and learning approaches. Data were analyzed using descriptive statistics (frequency, mean, and standard deviation) and ANOVA and chi-square tests in SPSS software.
  Results
  The frequencies of deep, surface, and surface-deep approaches among the students were 70.5%, 23.5%, and 6.0%. Moreover, among demographic characteristic, the students’ occupation had a significant relationship with their approaches to learning (P = 0.032). There was no relationship between learning approaches and other demographic characteristics of students.
  Conclusion
  This study showed that the majority of postgraduate students in Kerman University of Medical Sciences preferred the deep learning approach. This learning approach had a significant relationship with their occupation. It frequency was higher in unemployed people. These findings are useful for the university and professors.
  Keywords: Learning approaches, Demographic characteristics, Graduate students
 • Zahra Azami, Hamid Salehiniya Pages 725-733
  Background and Objective
  Information literacy is a critical requirement for access to information in the communication age in the community. Through using critical thinking skills, valid and reliable information can be obtained. This research was conducted to determine the relationship of critical thinking with information literacy among student of the School of Management and Medical Information Sciences of Tehran University of Medical Sciences, Iran.
  Methods
  This analytical cross-sectional study was conducted on 338 students of the School of Management and Medical Information Sciences of Tehran University of Medical Sciences in 2014. The valid and reliable California Critical Thinking Skills Test-Form B (CCTST) and the Information Literacy Standard Questionnaire were used for collecting data. The collected data were analyzed using descriptive statistics and correlation coefficient test in SPSS software.
  Results
  The critical thinking skills among students were at a low level. A weak relationship was observed between the mean score of critical thinking and information literacy (P = 0.050). In addition, student's information literacy had a positive correlation with inference components (r = 0.12, P = 0.040) and analysis components of critical thinking (r = 16, P = 0.006).
  Conclusion
  Given the low level of critical thinking in students and the relationship between the components of critical thinking and information literacy, the implementation of programs to improve student's critical thinking is recommended. This is necessary due to the dependence of the increase in student's information literacy on critical thinking.
  Keywords: Critical thinking, Information literacy, Students
 • Saideh Garousi Pages 734-744
  Background and Objective
  In recent years, with regard to the role of effective and undeniable role of, social and behavioral factors in the disease, health and mortality, many medical colleges in developed and developing countries hold social and behavioral sciences in training program of medical students. In addition, a doctor is at the direct interaction with the patients pants with different social, cultural and economic conditions, so some medical colleges aims to enhance and improve the interaction between the doctor and patients and it is related to social and behavioral sciences. Social and behavioral sciences include a wide spectrum are relatively: sociology, psychology, medical anthropology, demographics, medical ethics, the economy and health, health policy and urban planning. The aim of this study was determine the attitudes of physicians and social scientists about the need for social science education at medical school.
  Methods
  The information was collected by distributing a questionnaire among 126 persons.
  Results
  The results showed that in terms of both physicians and social science specialists, social science education to medical students is necessary. Both groups agreed on key areas and priority. There was no significant difference between the two views.
  Conclusion
  The results of this research could contribute to the revision of the medical curriculum
  Keywords: Medical Education, Social Sciences, Behavioral Sciences, Sociology, Psychology
 • Saba Farzi, Fariba Haghani, Sedigheh Farzi Pages 745-752
  Background and Objective
  In nursing, clinical education due to its importance is known as the heart of professional education. One of the skills taught in the clinical environment is nursing procedures. Studies show that even students who have complete theoretical knowledge are unable to provide care and perform the required skills at the clients’ bedside independently. Thus, the present study was carried out with the aim to reveal the problems and challenges of nursing students in nursing procedures training.
  Methods
  This descriptive-exploratory study was conducted with qualitative approach in 2016. The study participants consisted of 12 students from the School of Nursing. Purposive sampling was conducted until data saturation. Data were collected through interviews. All interviews were tape-recorded, handwritten, and analyzed line by line. To analyze the data, conventional content analysis was used.
  Results
  From the interviews, 5 main categories and 17 subcategories, which represent student's experiences of the challenges of nursing procedures training, were extracted. The categories included the transition from skill lab to practice, discrepancies between education and clinical practice, fears, practice of clinical instructor, and students’ characteristics.
  Conclusion
  Students are only able to perform the correct nursing procedures, when the appropriate training is provided. Considering the entrance behavior of students, attracting and employing experienced clinical teachers, and improving the learning environment can help in overcoming the obstacles expressed by students.
  Keywords: Challenge, Clinical education, Nursing procedures, Nursing student, Qualitative study
 • Ali Zarandi, Seyyed Moein Seyyed Sadrkhani Pages 753-764
  Background and Objective
  The main objective of this study was to survey the postgraduate periodontology course in Iran and compare its curriculum with that of selected dental schools in the United States and Canada.
  Methods
  This was a descriptive study. First, data were gathered based on the information available on the universities’ websites. Then, postgraduate periodontology curriculum of Tabriz University of Medical Sciences, Iran, was investigated and compared to that of Harvard University, Boston University, University of Maryland, and University of Toronto. The studied variables consisted of number of years of education, dental education model, education curriculum, completed units, number of hours of completed units.
  Results
  In all selected dental schools, the overall curriculum was course-centered with theoretical courses in the stomatology system accompanied with clinical courses. Great emphasis was placed on research. Harvard University provides academic, research, and clinical training, the period of its course ranged from 45 to 57 months, and the graduates received two periodontal degrees. Nevertheless, the main emphasis at the University of Toronto is clinical and research training and the duration of the period is 36 months, and the training is provided in the form of surgical or nonsurgical treatment. In the University of Maryland, Baltimore, the training consists of surgery, correction, and regeneration of oral tissue, implantology, and gingival surgery. The Department of Periodontics of Tabriz University of Medical Sciences provides a curriculum similar to that of the University of Toronto. Its training program consists of courses on implantology, periodontics, tissue engineering, plastic surgery, reconstructive surgery of the mouth. This training program comprises 40 courses presented in 2784 hours.
  Conclusion
  It seems that filling the minds of the learners with medical, physiopathological, and stomatological topics reduces clinical activity and significantly reduces research and academic papers. Thus, the academic rating of dentistry schools in Iran can be improved through providing postgraduate periodontology courses similar to those provided by high ranking universities. This can also render fellowship and postgraduate courses more efficient for Iranian students.
  Keywords: Stomatology, Educational curricula, Postgraduate courses, Periodontology
 • Afsaneh Pakdaman, Zohreh Karimi Pages 765-771
  Background and Objective
  Advancement in technology and the combination of traditional and new methods can promote education. The purpose of the present study was to compare knowledge and attitude of dental students regarding caries risk assessment (CRA) after a course using blended learning and traditional workshops.
  Methods
  A controlled trial was designed and 82 final-year dental students were recruited in two groups of workshop (n = 39) and blended learning (n = 39). In the blended group, access to a designed website and online material was possible in addition to face-to-face education. A validated researcher-made questionnaire (Cronbach’s alpha = 0.7) was used to assess demographic information, and knowledge of and attitude toward CRA before and after the educational course. The mean score of knowledge before and after the course was calculated and compared between the two groups using paired t-test and repeated measures ANOVA in SPSS software.
  Results
  Of the 82 students, 78 (95%) participated in the study. The mean score of knowledge in post-test in the group attending workshops was (13.35 ± 1.61) significantly higher than pre-test (7.00 ± 3.06) (P
  Conclusion
  Both methods significantly improved knowledge and attitude of students regarding CRA. The students believed the blended learning method to be useful in CRA. Thus, the use of this method is recommended as a complementary teaching method for general dentistry students.
  Keywords: Caries risk, Blended learning, Knowledge, Attitude, Virtual learning
 • Abdolhussein Shakurnia, Mansour Amin, Maryam Aslami Pages 772-780
  Background and Objective
  A survey of the trend of students’ referral to university counseling service centers can aid administrators in identifying students’ problems and resolving them. In this study, the trend of students’ referral to the university counseling service center was evaluated during 7 semesters.
  Methods
  In this retrospective study, the causes of students’ referral to the university counseling service center were examined over a period of time. Data were collected from the archives of the university counseling center. The data were analyzed using chi-square test in SPSS software and were described through percentage and frequency.
  Results
  Among the 2,130 studied students, 28.9% were men and 71.1% women with a mean age of 22.39 ± 3.5 (18 to 38 years). The students’ referral to the university counseling service center had a linear and decreasing trend. The most common causes of students’ referral to the counseling service center in this period were adaptive and individual problems (31%), psycho-emotional (26.5%), educational (18.9%), familial-marital (15.8%), and others (7.8%). During this period, the rate of students’ referral decreased in all areas except others.
  Conclusion
  The findings revealed that the most common causes for students’ referrals to the counseling center were adaptive and individual problems, psycho-emotional problems. The rate of students’ referral had a linear trend and decreased in most areas.
  Keywords: Counseling center, Trend, Students\ referral, Ahvaz University
 • Malahat Nikravan, Mofrad, Soleiman Zand, Soleiman Ahmady, Fatemeh Rafiei Pages 781-788
  Background and Objective
  Numerous factors together are the cause of satisfaction with the field of education. Thus, the lack of presence of only one factor can reduce an individual's satisfaction or cause dissatisfaction with the field of study. Satisfaction with study is an influential construct in the education process which consists of student's perception of training programs, the circumstance required for the community, and teachers’ guidance. Since learning has a strong relationship with satisfaction with the field of study, the present study aimed to investigate the effect of feedback on interest in the field of study.
  Methods
  This quasi-experimental study was performed on all nursing students in their 7th semester in schools of nursing and midwifery in Arak and Shazand, Iran, in the first half-year of 2014-2015. The students were undertaking their internship in the post coronary care unit (post-CCU) of Amir Kabir Hospital of Arak, Iran. The participants were randomly divided into two groups of intervention and control. Each group was divided into subgroups of 7 and 8 students and each group undertook their internship in 4 weeks in the morning shift. To determine the effects of these methods, after completion of each stage of the internship, all students completed the questionnaire and the results were compared.
  Results
  17 (94.4%) students in the intervention group were interested in nursing and only 1 (3.3%) student reported their lack of interest in the field of nursing. A significant difference was observed between the intervention and control groups in this respect (P
  Conclusion
  It can be concluded that the feedback provided for the students during the training increased their satisfaction with the field of nursing.
  Keywords: Feedback, Satisfaction, Nursing students, Clinical education