فهرست مطالب

طب انتظامی - سال پنجم شماره 1 (بهار 1395)
 • سال پنجم شماره 1 (بهار 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/01/14
 • تعداد عناوین: 8
|
 • افشین خارا صفحات 1-6
  مقدمه
  از مهم ترین مشکلات پزشکان مسئله نارضایتی و شکایت بیماران به مراجع قضایی است که در سال های اخیر افزایش قابل توجهی یافته و در این میان در رشته جراحی عمومی به دلیل وجود روش های عملی فراوان و اقدامات درمانی پرخطر احتمال وقوع قصور بیشتر گردیده است. همچنین از مهم ترین عوامل موثر در محکومیت جراحان عمومی، وابستگی انجام صحیح اقدامات جراحی به میزان تجربه و مهارت جراح، افزایش جمعیت بیماران، افزایش تعداد پزشکان و جراحی ها، دخالت جراحان عمومی در جراحی های زیبایی ازجمله جراحی های مرتبط با جراحی پلاستیک و همچنین افزایش نرخ دیه و آگاهی جامعه می باشد. این تحقیق با هدف شناسایی دلایل شکایت از جراحان و مشخص نمودن نوع قصور مربوطه انجام گردید.
  مواد و روش ها
  205 پرونده شکایت از جراحان عمومی که در سال های 91 و 8 ماهه اول 92 (20 ماه) در اداره کمیسیون های پزشکی قانونی استان تهران مطرح شده بررسی گردیده و اطلاعات مربوط به آن دریک چک لیست وارد و سپس ازنظر آماری نرم افزار SPSS بر اساس اهداف پژوهش خلاصه بندی و گزارش شدند.
  یافته ها
  در طی سال 91 و 8 ماهه اول 92 تعداد 1902 مورد پرونده شکایت از پزشکان مطرح شده که در 205 مورد (77/1 درصد) جراحان عمومی درگیر بوده اند. از این 205 مورد پرونده شکایت از قصور جراحان عمومی، در 137 مورد (66/8 درصد) قصور پزشکی تایید شد؛ که بیشترین میزان قصور پزشکی به ترتیب نوع عبارت بودند از عدم مهارت، بی مبالاتی و بی احتیاطی. از 205 مورد 91 نفر (44/4 درصد) عضو هیئت علمی و 114 نفر (55/6 درصد) غیرهیئت علمی بوده اند. 119 مورد (58 درصد) از شکایات مربوط به مراکز خصوصی، 75 مورد (36/6 درصد) از شکایات مربوط به مراکز دولتی غیردانشگاهی و 11 مورد (5/4 درصد) از شکایات مربوط به مراکز دانشگاهی بوده است.
  نتیجه گیری
  به نظر می آید عدم دخالت جراحان عمومی در سایر رشته های تخصصی و فوق تخصصی ازجمله گوش و حلق و بینی و جراحی پلاستیک، افزایش دانش و مهارت های علمی و فنی جراحان، توجیه مناسب بیماران نسبت به عوارض احتمالی در کاهش شکایت و عدم محکومیت جراحان عمومی نقش چشمگیری داراست.
  کلیدواژگان: قصور پزشکی، جراحی عمومی، جراحی زیبایی، گوش و حلق و بینی، جراحی پلاستیک
 • طیبه رحیمی پردنجانی، علی محمدزاده ابراهیمی صفحات 7-16
  مقدمه
  عوامل و زمینه های بسیاری در شکل گیری اعتیاد وجود دارند که یکی از مهم ترین آن ها نظام خانواده می باشد. اعتیاد به مواد مخدر اغلب دامن گیر افرادی می شود که از آمادگی برای ابتلا برخوردارند. لذا، هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه تمایزیافتگی خود و مولفه های آن با آمادگی به اعتیاد دانشجویان دانشگاه بجنورد می باشد.
  مواد و روش ها
  جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانشجویان دانشگاه بجنورد در نیمسال دوم سال تحصیلی 93-1392 بودند که از بین آن ها 120 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. برای جمع آوری داده ها از دو پرسشنامه تمایزیافتگی خود و آمادگی به اعتیاد استفاده شد. جهت تحلیل داده ها، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه با استفاده از نرم افزار SPSS-19 و برای اعتباریابی، تحلیل عاملی تائیدی با استفاده از نرم افزار AMOS-21 به کار گرفته شد.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد، ضریب همبستگی بین واکنش عاطفی (0/001 < p، 0/225- = r)، موقعیت من (0/001 < p، 0/193- = r)، گسلش عاطفی (0/001 < p، 0/561- = r) و آمیختگی به دیگران (0/001 < p، 0/136- = r) با آمادگی به اعتیاد منفی و معنی دار می باشد. تحلیل رگرسیون با روش گام به گام نشان داد از میان چهار مولفه تمایزیافتگی خود، فقط دو متغیر گسلش عاطفی و موقعیت من جواز ورود به معادله رگرسیون را پیدا کردند (0/361 = 2R، 0/0001 < p).
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد می توان آمادگی به اعتیاد دانشجویان را از طریق تمایزیافتگی خود و مولفه هایش پیش بینی نمود. همچنین در نظر گرفتن دو متغیر گسلش عاطفی و موقعیت من در برنامه های غربالگری در زمینه اعتیاد، توصیه می شود.
  کلیدواژگان: تمایزیافتگی خود، موقعیت من، گسلش عاطفی، آمادگی به اعتیاد
 • فاطمه رحمتیان، سید سپهر هاشمیان، احمد برجعلی، مجتبی حبیبی صفحات 17-30
  مقدمه
  در مطالعه حاضر نقش ادراک فرد از والدگری پدر در شکل گیری روابط موضوعی و مکانیسم های دفاعی مورد بررسی قرار گرفت.
  مواد و روش ها
  تعداد 438 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی تهران با بازه سنی 18 تا 22 سال، داوطلبانه در این تحقیق شرکت کرده و پرسشنامه ها را تکمیل کردند. ابزارهای استفاده شده در این تحقیق، شامل مقیاس پدری دیک، پرسشنامه روابط موضوعی بل و پرسشنامه سبک های دفاعی بود.
  یافته ها
  استفاده از رگرسیون گام به گام نشان داد، حضور مثبت پدر قادر به پیش بینی عامل بیگانگی روابط موضوعی و مکانیسم های دفاعی رشد یافته و مکانیسم های دفاعی رشد نایافته است. حضور مثبت به همراه حضور منفی قادر به پیش بینی عامل بیگانگی و مکانیسم های دفاعی رشد یافته است. حضور منفی پدر، قادر به پیش بینی از واریانس دل بستگی ناایمن از روابط موضوعی و همچنین واریانس عامل خود میان بینی است. همچنین عامل تامین کنندگی مقیاس پدری قادر به تبیین عامل بی کفایتی اجتماعی و مکانیسم های دفاعی روان آزرده است که این عامل به همراه عامل حضور منفی پدر می تواند بی کفایتی اجتماعی را تبیین کند.
  نتیجه گیری
  نتیجه پژوهش حاضر، بر اهمیت شکل گیری روابط موضوعی و مکانیسم های دفاعی در تحول فرد، و نیز نقش اساسی پدر در جریان شکل گیری این تحول، صحه می گذارد. در این فرایند، والدگری پدر به عنوان تسهیل کننده فرایند، منجر به ایجاد بازنمایی درستی از واقعیت در ساختار روانی فرزند شده، و او را به سمت سطوح مناسبی از روابط بین فردی و دفاع های پخته تر سوق می دهد.
  کلیدواژگان: ادراک از والدگری پدر، روابط موضوعی، مکانیسم های دفاعی
 • شهناز دهایی، کمال ابوعلی صفحات 31-46
  مقدمه
  در این پژوهش به بررسی نقش آموزش مهارت های زندگی پرداخته شد تا میزان اثربخشی این آموزش ها در افزایش رضایت مندی شغلی، سلامت عمومی و کاهش تنیدگی شغلی در کارکنان ناجا تعیین شود. موضوع اصلی این پژوهش سنجش میزان اثربخشی آموزش مهارت های زندگی در کارکنان نظامی می باشد. هدف اصلی این پژوهش کاربردی سازی آموزش مهارت های زندگی و دستیابی به روش هایی دارای اثرات مثبت است و ایجاد الگویی عملی که راهگشای مداخلاتی از این قبیل در سطح نظامیان قرار گیرد.
  مواد و روش ها
  جامعه آماری این پژوهش شامل 90 نفر از کارکنان فرماندهی انتظامی تهران بزرگ (فاتب) است که به صورت نمونه گیری خوشه ایو به صورت تصادفی در سه گروه عملیاتی (32 = n) ستادی(28 = n) و گروه گواه (30 = n) قرار گرفتند. برای رسیدن به این هدف، پرسشنامه تنیدگی شغلی اسیپو، پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ) و پرسشنامه رضایت شغلی (JDI) مورد استفاده قرار گرفت و متغیر مستقل، یعنی آموزش مهارت های زندگی، طبق برنامه مشخص از طریق بحث آزاد، سخنرانی و ارائه اسلاید و پوستر به دو گروه آزمایشی ارائه گردید. سپس تاثیرات آن بر متغیرهای وابسته یعنی رضایت شغلی، سلامت عمومی و تنیدگی شغلی مورد بررسی قرار گرفت. طرح پژوهش یک طرح آزمایشی با گروه گواه و انتساب تصادفی است و تحلیل اطلاعات بر اساس تحلیل واریانس یک طرفه (ANOVA)و آزمون مقایسه های چندگانه تعقیبی (شفه) صورت گرفت.
  یافته ها
  در بررسی تنیدگی های شغلی، متغیرهای محیط فیزیکی کار و دوگانگی نقش کار و خانواده بیشترین میانگین و بی کفایتی نقش و تنیدگی ناشی از مسئولیت کمترین میزان تنیدگی را به همراه داشت. در حوزه سلامت عمومی کارکنان، بیشترین میانگین مربوط به مقیاس A(احساس خستگی، نشانه های بدنی و غیره) بود. در میان متغیرهای رضایت شغلی کمترین میزان رضایت، به رضایت از مسئول و رضایت از حقوق و مزایا مربوط بود. برنامه آموزش مهارت های زندگی با افزایش سلامت عمومی کارکنان (0/0001 p< )همراه بود و متغیرهای رضایت از شرایط کار در محیط فعلی، رضایت از همکاران و رضایت از فرصت های ارتقاء شغلی در افزایش رضایت مندی شغلی پس از آموزش کارکنان (0/0001 p< )موثر بوده است. این مداخله ها در کاهش تنیدگی شغلی کارکنان نیز موثر واقع شدند (0/0001 p< ).
  نتیجه گیری
  آموزش مهارت های چهارگانه زندگی منجر به کاهش تنیدگی شغلی در کارکنان گردید و سلامت عمومی و رضایت شغلی آن ها پس از مداخله های آموزشی افزایش یافت. این نتایج همسو با سایر مطالعات در سازمان های دیگر می باشد.
  کلیدواژگان: مهارت های زندگی، تنیدگی شغلی، رضایت شغلی، سلامت عمومی، کارکنان نظامی
 • احمد عامریون، مصطفی شهابی نژاد، علیرضا غیاثی، سمیه سلطانی پورشیخ صفحات 47-54
  مقدمه
  بیمارستان ها برای بالا بردن کیفیت مراقبت های بهداشتی و کاهش زمان و هزینه در ارائه مراقبت های بهداشتی بایستی از یک برنامه استراتژیک پیروی نمایند. اجرای استراتژی ها در بیمارستان ها به سهولت امکان پذیر نبوده و مدیران بیمارستان ها برای اجرای آن ها، موانعی بر سر راه خود دارند. هدف از انجام این پژوهش شناسایی موانع اجرای برنامه استراتژیک در بیمارستان های نظامی و غیرنظامی شهر کرمان می باشد.
  مواد و روش ها
  این پژوهش به صورت توصیفی- مقطعی در سال 1393 بر روی مدیران ارشد، میانی و اجرایی سه بیمارستان غیرنظامی منتخب و هر سه بیمارستان نظامی کرمان انجام شده است. تعداد کل نمونه ها 25 نفر بود که به صورت سرشماری مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار مورداستفاده در این تحقیق، پرسشنامه و مشتمل بر دو قسمت که قسمت اول شامل اطلاعات دموگرافیک و قسمت دوم شامل چهار حیطه عوامل انسانی، عوامل فرایندی، عوامل ساختاری، عوامل نهادی بود. تجزیه وتحلیل داده ها با SPSS 21 انجام شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که موانع اجرای برنامه استراتژیک در بیمارستان های نظامی و غیرنظامی به ترتیب مرتبط با عوامل ساختاری، انسانی، فرایندی و نهادی می باشد. بین موانع اجرای استراتژی ها در بیمارستان های نظامی و غیرنظامی اختلاف معناداری وجود نداشت (0/05 > p).
  نتیجه گیری
  عوامل ساختاری، مهمترین مانع در عدم اجرای استراتژی ها در بیمارستان ها می باشند و مدیران بایستی ساختارها را با استراتژی های مراکز درمانی تحت مدیریت خود هماهنگ نمایند.
  کلیدواژگان: مدیریت استراتژیک، برنامه استراتژیک، اجرای استراتژی، مدیران، بیمارستان
 • رضا بشارتی، پوران رئیسی، امیراشکان نصیری پور، جمال طبیبی صفحات 55-68
  مقدمه
  » سیاست گذاری و مدیریت اهداف « از ابعاد مهم برنامه ریزی عملیاتی بشمار می روند. یکی از مشکلات موجود در مدیریت بیمارستان ها عدم مدیریت صحیح اهداف و کم توجهی به سیاست ها و خط مشی سازمان برای برنامه ریزی عملیاتی می باشد. این پژوهش به منظور بررسی میزان تاثیر عوامل »سیاست گذاری و مدیریت اهداف« بر برنامه ریزی عملیاتی در بیمارستان های ایران در سال های 93- 1392 انجام گرفته است.
  مواد و روش ها
  این پژوهش از نوع کاربردی است که در مراحل مختلف آن از روش های مروری، تطبیقی و کمی برحسب ضرورت استفاده شده است. در مرحله اول پژوهش الگوهای مختلف تئوری و عملی برنامه ریزی عملیاتی با روش مطالعات کتابخانه ای بررسی شدند. سپس ابعاد مشترک و غیرمشترک این الگوها در یک جدول تطبیقی تنظیم گردید. پس از تعیین متغیرهای الگوهای مختلف برنامه ریزی عملیاتی، پرسشنامه ای تدوین و اعتبار و پایایی آن مورد تایید قرار گرفت و در مرحله میدانی با نظرخواهی از 176 نفر از خبرگان و صاحب نظران دانشگاهی و اجرایی بیمارستان ها، داده ها جمع آوری و تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی انجام شد.
  یافته ها
  تاثیر عامل »سیاست گذاری و خط مشی سازمان «بر برنامه ریزی عملیاتی در بیمارستان ها بر اساس محاسبه ضریب رگرسیونی تحلیل عاملی مقدار 0/878 و تاثیر عامل »مدیریت اهداف «مقدار 0/912 برآورد شد. همچنین در نتایج حاصل از نظرخواهی از خبرگان متغیرهای »راهنمایی واحدها در تدوین برنامه های عملیاتی بر اساس اهداف تعیین شده« با میانگین 4/33 و »توجه به سیاست های بهداشتی و درمانی کلی کشور برای برنامه ریزی« با میانگین 4/17 بیشترین امتیاز و در تحلیل به روش چرخش واریماکس متغیرهای »تدوین برنامه های عملیاتی در راستای اهداف برنامه استراتژیک بیمارستان« و »توجه به سیاست های بهداشتی و درمانی کلی کشور برای برنامه ریزی« به ترتیب با بار عاملی 0/704 و 0/739 بیشترین اهمیت را داشته اند.
  نتیجه گیری
  بیمارستان های دولتی ایران می توانند با به کارگیری مدیریت صحیح اهداف، به ویژه تدوین برنامه های عملیاتی در راستای برنامه های استراتژیک و نیز توجه به متغیر زمان برای انجام برنامه ها و همچنین توسعه و ترویج خط مشی سازمانی در زمینه تهیه برنامه های تفصیلی در راستای سیاست های بهداشتی درمانی کلی کشور، عملکرد برنامه ریزی عملیاتی را بهبود دهند.
  کلیدواژگان: کمردرد مزمن، ناتوانی، برنامه آموزشی سلامت کمر
 • حمدالله هادی، عباسعلی گایینی، پژمان معتمدی، حمید رجبی صفحات 69-78
  مقدمه
  هدف از مطالعه حاضر تعیین تاثیر تمرین هوازی بر میزان بیان mir126 بافت قلبی در موش های صحرایی دیابتی و سالم بود.
  مواد و روش ها
  40 راس رت به دو دسته دیابتی و سالم تقسیم شدند. دیابت از طریق ترکیب تزریق درون صفاقی استرپنوزوتوسین و مصرف غذای پرچرب ایجاد شد. هر دسته به دو گروه »بدون تمرین هوازی« و »با تمرین هوازی به مدت 8 هفته« تقسیم شدند. 48 ساعت پس از اتمام دوره تمرینی عضله قلبی رت ها تحت شرایط استریل جدا گردید. میزان بیان mir126 به روش Real-Time PCR اندازه گیری شد. تجزیه تحلیل داده ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس یک سویه و آزمون تعقیبی توکی انجام شد.
  یافته ها
  نتایج مطالعه نشان داد که دیابت موجب کاهش معنی دار میزان بیان mir126 در بافت قلبی شده است. هم چنین، تمرین هوازی به مدت هشت هفته موجب افزایش معنی دار میزان بیان mir126 در هر دو دسته سالم و دیابتی شد.
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد تمرین هوازی می تواند از طریق فعال سازی مسیر آنژیوژنز بافت قلب باعث تعدیل اثرات مخرب بیماری دیابت گردد. لذا فرایندهای تنظیمی به وسیله mir126 که متعاقب تمرین هوازی تحت تاثیر قرار می گیرند، می توانند استراتژی باارزشی در توسعه روش های درمانی جدید برای بیماری دیابت باشند.
  کلیدواژگان: تمرین هوازی، آنژیوژنز، mir126، دیابت
 • علیرضا خواجه امیری صفحات 79-86
  مقدمه
  محرک های شبه آمفتامینی (ATS) مانند مت آمفتامین و اکستاسی (MDMA) شامل یک گروه از ترکیبات صناعی هستند که معمولا محرک سیستم اعصاب مرکزی(CNS) می باشند. در طول دهه گذشته سوءمصرف مت آمفتامین و به مقدار کمتر اکستاسی در بین جوانان ایران رشد بسیار چشمگیری داشته است. روش های GC-MS مورد استفاده برای شناسایی و تعیین مقدار محرک های شبه آمفتامینی گران قیمت و وقت گیر هستند. با توجه به اینکه روش های سریع مورد نیاز هستند، لذا در این تحقیق از تست های رنگی به عنوان ساده تری و سریع ترین روش های شیمیایی برای شناسایی MDMA و مت آمفتامین موجود در 40 نمونه ضبط شده در ایران استفاده شده است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه 20 نمونه قرص اکستاسی و 20 نمونه مت آمفتامین که از پلیس مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی تهیه شدند، به وسیله تست های رنگی (تست مارکوئیس، تست سیمون، تست چن و تست اسید گالیک) مورد آزمایش قرار گرفتند. برای تایید نتایج تست های رنگی در کلیه نمونه ها از GC-MS استفاده شد.
  یافته ها
  همه قرص های دارای MDMA در واکنش با معرف مارکوئیس، رنگ بنفش تیره و در تست سیمون رنگ آبی پررنگ تولید کردند. در کلیه نمونه ها هیچ گونه تغییر رنگی در واکنش با معرف تست چن ایجاد نشد. همه نمونه های دارای MDMA با معرف تست اسید گالیک، رنگ بنفش تیره تا قهوه ای تولید کردند.همه نمونه های دارای مت آمفتامین در واکنش با معرف مارکوئیس، رنگ نارنجی و در تست سیمون رنگ آبی پررنگ تولید کردند. در کلیه نمونه های حاوی مت آمفتامین هیچ گونه تغییر رنگی در واکنش با معرف تست چن و اسید گالیک ایجاد نشد. همه نمونه ها با GC-MS مورد آزمایش قرار گرفتند. کلیه نتایج حاصل از تست های رنگی با GC-MS مورد تایید قرار گرفت. مقدار MDMA موجود در قرص ها بین 10 تا 60 درصد و مقدار مت آمفتامین موجود در نمونه های شیشه بین 30 تا 70 درصد بود.
  نتیجه گیری
  از تست مارکوئیس برای متمایز نمودن آمفتامین از آنالوگ هایی از آمفتامین که بر روی حلقه دارای استخلاف هستند، استفاده می شود. تست سیمون معمولا برای تشخیص ترکیبات روان گردانی که دارای ساختمان آمین نوع دوم هستند، شبیه مت آمفتامین و MDMA استفاده می شود. از تست چن برای تشخیص افدرین، پزدوافدرین، نورافدرین، فنیل پروپانولامین و متکاتینون از آمفتامین و مت آمفتامین، استفاده می شود. تست چهارم یا گالیک اسید برای متمایز نمودن آمفتامین یا مت آمفتامین از متیلن دی اکسی مت آمفتامین استفاده می شود. نتایج این تحقیق نشان داد که تست های رنگی می توانند در آزمایشگاه هایی که مجهز به دستگاه های آنالیز نمی باشند مورد استفاده قرار گیرند.
  کلیدواژگان: محرک های شبه آمفتامینی، 3 و 4 متیلن دی اکسی متامفتامین (MDMA)، متامفتامین، محرک سیستم اعصاب مرکزی (CNS)
|
 • Afshin Khari Pages 1-6
  Background
  One of the most important doctors’ problem is related to dissatisfaction and complaints of patients to jurisdiction and its results on their private and career that unfortunately has been increased significantly, despite of science and technology improvements recently. Any how the most important factors in the conviction of the General Surgeons are: Increasing patient population, increasing of Doctors and their Surgeries, involvement of the General Surgeons in Plastic surgery like cosmetic surgery as well as increasing the compensation rate and community awareness.
  Materials And Methods
  Complaint records of General Surgeons during April 2014 till end of 2013 (20 months) which raised in the Tehran Legal Medicine Committee have been investigated and all related information have been filled in Check List and afterwards analyzed.
  Results
  Since April 2012 until end of 2013, “1902 complaints” have been recorded which in 205 cases (10.77%) of those, the General Surgeons have been involved.137 cases (66.8%) out of 205 cases malpractice have been recorded that 88 cases (42.9%) were related to cosmetic surgery and 117 cases (57.1%) were related to other surgeries. Highest level of malpractice based on type as following: lack of skills, imprudence and incaution.91 out of 205 cases (44.4%) have been faculty members and 114 persons (55.6%) have not been. 119 cases (58%) of complaints have been related to private centers and 75 cases (36.6%) non- academic governmental centers and 11 cases (5.4%) academic centers.161 persons (78.5%) have been male surgeons and44 persons (21.5%) female surgeons.
  Conclusion
  No interference in the other specialty and subspecialty fields by general surgeons such as ENT and plastic surgery, scientific and technical skills improvements, proper justification of patients before surgery about possible complications and possibility of incomplete cure as well as relationship improvement between surgeon and patient could impact to reduce of complaints and no conviction of general surgeons.
  Keywords: medical malpractice, general surgery, cosmetic surgery, ear nose, throat (ENT), plastic surgery
 • Tayebe Rahimi Pordanjani, Ali Mohamadzade Ebrahimi Pages 7-16
  Background
  There are many factors and areas in the formation of addiction that one of the most important is the family system. Drug addiction often caught out people who are prepared to risk. The present study aims at examining relationships between differentiation of self and it's Component with addiction potential in Bojnord university students.
  Materials And Methods
  Statistical population in present study was all Bojnord university students in the second semester of the academic year is the 93-1392. The sample consisted of 120 students were selected by random sampling method. The Differentiation of Self Inventory (DSI) and Iranian Addiction Potential Scale (IAPS) were used to collect data. Also the data were analyzed by multiple regressions and Pearson correlation coefficient by used SPSS-19 software and validated by confirmatory factor analysis by used AMOS-21 software.
  Results
  Findings indicate that correlation coefficients between emotional reaction (-0.225), I-position (-0.193), emotional cutoff (-0.561), fusion with others (-0.136) with addiction potential were significant (p
  Conclusion
  According to the result¡ addiction potential of students can be predicted through differentiation and its components. Differentiation of self especially emotional cutoff and I-position were recommended in screening programs in the field of addiction.
  Keywords: differentiation of self, i, position, emotional cutoff, addiction potential
 • Fatemeh Rahmatian Pages 17-30
  Background
  This study investigated the association between Iranian university student's perception of their fathers and their object-relations and defense mechanisms.
  Materials And Methods
  Participants were 438 students between 18-22 years from Tehran Police Science University, who voluntary agreed to fill the Fatherhood Scale (Dick, 2004), Bell object relation inventory(1986),and defense mechanisms style, DSQ-40.
  Results
  Using stepwise regression indicated that positive Parental Engagement significantly would be able to predict ALN and mature defense mechanisms and immature defense mechanisms. Positive paternal engagement & negative paternal engagement significantly predict ALN and Mature defense mechanisms. And also, negative paternal engagement, can predict IA and ECG. The good provider role subscale of fathering scale would be able to predict of SI of object relation factors and of Neurotic defense mechanism. This subscale with negative paternal engagement can predict SI
  Conclusion
  As a result, current study emphasize that the critical role of fathering in forming object relation and defense mechanism during development. In this processing, fathering as a facilitator lead to appropriate representation of reality in child mental structure. So, he can practice proper object relations and mature defense mechanisms
  Keywords: perception of fathering, object relations, defense mechanisms
 • Shanaz Dohaei Pages 31-46
  Background
  In this research, the role of life skills Training in Increasing General Health, job satisfaction and reducing job stress in metropolitan Tehran NAJA military employers was examined. Since the aim of the study was to determine the effectiveness of life skills Training in military employers, the main objective was to identify training.
  Materials And Methods
  The sample consisted of 90 employers who random selected from metropolitan Tehran military employers methods which can be used as a model for intervention at military level. To achieve this object, Osipow`s Job Stress Questionnaire, General Health Questionnaire and Job Satisfaction Questionnaire were utilized. Life skills Training programs as the independent variable was presented through free discussion, lectures, slide and posters. Job Satisfaction, Job Stress and general health achievement of the employers were treated as dependent variables. Analyses of data were done through one way analysis of variance ANOVA and shefhe test.
  Results
  The major result indicated that It was shown that the life skill Training programs were significantly in increasing effective on promoting the employers 'general health and job Satisfaction(P
  Conclusion
  The life skill training programs were effected in decreasing Job stress. Job satisfaction and the employers’ general health increased after training programs. These result are also inline with other studded in other organize.
  Keywords: life skills training, job stress, job satisfaction, general health, military
 • Ahmad Ameryoun, Mostafa Shahabi Nejad, Ali Reza Ghiasi, Somayeh Soltani Poorsheikh Pages 47-54
  Background
  Hospitals to improve the quality of health care and reduce the time and cost in providing health care should follow a strategic plan. Implementing strategies in hospitals is not possible easily and managers of hospitals face with barriers for implementing them. The aim of this study is to identify barriers to implementation of the strategic plan in the military and civilian hospitals.
  Materials And Methods
  This cross-sectional study was performed on senior managers, middle and executive in three military and three selected civilian hospitals of kerman in 2014. The total number of samples was 25 persons that had been selected as census. the instrument used, was a questionnaire that consists of two parts, the first part includes demographic specification and the second, consists of 4 areas, the human, process, structural, and institutional factors. Data was analyzed with SPSS 21.
  Results
  The results showed that barriers to implementation of the strategic plan in military and civilian hospitals is related to structural, human, processes and institutional factors respectively. There is no significant difference between the barriers to the implementation of the strategies in the military and civilian hospitals (P>0.05).
  Conclusion
  Structural factors, are the most important barrier in lack of strategies implementation in hospitals and managers should coordinates Structures with strategies in medical centers under their management.
  Keywords: strategic management, strategic plan, strategy implementation, managers, military hospital
 • Reza Besharati, Poran Raeesi, Amirashkan Nasiripoor, Jamal Tbibi Pages 55-68
  Background
  Policymaking and Management of objectives" are considered of the important aspects of operational planning. One of the problems in management of hospitals is incorrect Management of objectives and Policymaking for operational planning. This study has been conducted to evaluate the effect of Policymaking and Management of objectives on operational planning in hospitals in 2013-14 in Iran.
  Materials And Methods
  In this applied study, that in its different stages has used of revisal, comparative, quantitative methods, the theoretical models of operational planning were examined through Library Studies and after determining the variables of different models of operational planning, a questionnaire was developed and a survey from 176 experts from academic and administrates of hospitals, the data was collected and Exploratory and confirmatory factor analysis was performed.
  Results
  The effect of the "Policymaking and organizational policies" and "Management of objectives" on operational planning in hospitals based on factor analysis of regression coefficients were estimated to be 0.878 and 0.912. Also in the results obtained from the survey from the experts, the question of "Guiding the departments in development of operational planning based on the predetermined objectives" with the mean of 4.33 and "Considering the overall health policies of the country in planning" with the mean of 4.17 and in factor analysis with varimax method the questions of the "Development of operational plans in line with the strategic programs of hospitals" and "Considering the overall health policies of the country in planning" with 0.704 and 0.739 have been the highest score.
  Conclusion
  Public hospitals in Iran can with using of Proper management goals special developing action plans In line with strategic plans and also, due to the time variable for the development and promotion of policies, programs, and organizations in preparing detailed plans in line with the country's overall health policies, action plans to improve performance.
  Keywords: chronic low back pain, disability, back school program
 • Hamdollah Hadi, Abbasali Gaeini, Pejhman Motamedi, Hamid Rajabi Pages 69-78
  Background
  The aim of this study is investigating the effect of aerobic training on cardiac expression of mir-126 in normal and diabetic rats.
  Materials And Methods
  35 Rats divided to two categories, diabetic and non-diabetics rats. Then each category of diabetic and non diabetic animals will be divided to two groups: under training and non-training. Cardiac muscle will be removed and immediately placed into liquid nitrogen. Cardiac expression of mir-126 is investigated in rat cardiac muscle with method of Real-time PCR. For data analysis, One Way ANOVA and Tukey test will be used to find differences between groups
  Results
  The study results showed diabetes significantly decreased cardiac expression of mir126 and 8 weeks of aerobic training significantly increased cardiac expression of mir126 in healthy and diabetic rats.
  Conclusion
  Thus, it seems aerobic training can via angiogenic path incurred diabetes improvement. Also, as for results of yielded from this study and kindle regulatory processes by mir126 that via aerobic training be impressed, it is get worth strategy that it can lead in diabetes on development of new therapy methods.
  Keywords: aerobic training, angiogenesis, mir126, diabetes
 • Ali Reza Khajeamiri Pages 79-86
  Background
  Amphetamine-type stimulants (ATS), such as methamphetamine and ecstasy (MDMA), are a group of substances, mostly synthetic in origin, that generally stimulate the central nervous system (CNS). There has been a growing tendency among Iranian youth for the abuse of methamphetamine and, to a much lesser extent, ecstasy during the past decade. GC-MS methods used to identify and quantify ATS are lengthy, expensive processes, but often rapid analysis is requested. In this study we used colour tests as the simplest and quickest chemical test to identify MDMA and methamphetamine in the forty samples seized in Iran
  Materials And Methods
  TIn this study 20 samples of ecstasy tablets and 20 samples of crystalline methamphetamine obtained from antinarcotics police of Iran were analyzed. Color tests (Marquis test, Simon’s test, Chen’s test and Gallic acid test) were carried out on the samples. GC-MS method was used to confirm the color of test results.
  Results
  All tablets containing MDMA gave a dark purple color to Marquis test and dark blue to Simon’s. No color was developed in reaction with Chen’s reagent. For all tablets containing MDMA a dark green color was developed in response to the addition of Gallic acid reagent. All samples containing methamphetamine gave a orange color to Marquis test and deep blue to Simon’s. No color was developed in reaction with Chen’s and Gallic acid reagents. Color test results were confirmed by GC-MS. The range of MDMA content in tablets was 10–60% and the range of methamphetamine content in samples was 30–70%.
  Conclusion
  The Marquis test allows the distinction between amphetamine and its ring-substituted analogues. Simon’s test is generally used as a test for secondary amines, such as methamphetamine and secondary ring-substituted amphetamines, including MDMA. Chen’s test is used to distinguish ephedrine, pseudoephedrine, norephedrine, phenylpropanolamine and methcathinone from amphetamine and methamphetamine, which do not react with Chen’s test reagent. A fourth test, the gallic acid test, provides a simple means for the distinction of MDMA from amphetamine or methamphetamine. The results showed that color tests can be used in many laboratories which are not equipped with systems analysis.
  Keywords: 3, 4, methylenedioxymethamphetamine (MDMA), ecstasy, color test, GC, MS