فهرست مطالب

 • سال دوم شماره 2 (پاییز و زمستان 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/11/25
 • تعداد عناوین: 7
|
 • مریم حبیبی، مجید مجیدیان *، طیبه شجاع، محمد ربیعی صفحات 1-12
  به منظور بررسی اثر مصرف عناصر بور، روی و گوگرد بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه کلزا رقم هایولا 401، آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با هشت تیمار و سه تکرار در سال زراعی 91-1390 در مزرعه تحقیقاتی موسسه تحقیقات برنج کشور (رشت) انجام شد. عوامل مورد مطالعه شامل شاهد، عنصر روی (به صورت کلات روی به میزان یک و نیم کیلوگرم در هکتار)، عنصر بور (به صورت براکس به میزان یک و نیم کیلوگرم در هکتار)، عنصر گوگرد (به صورت گل گوگرد به میزان 100 کیلوگرم در هکتار)، ترکیب بور+ روی، ترکیب بور+ گوگرد، ترکیب روی+ گوگرد و ترکیب بور+ روی+ گوگرد بودند. بیشترین مقدار عملکرد دانه به میزان 6/4157 کیلوگرم در هکتار متعلق به تیمار بور+ روی + گوگرد بود که نسبت به شاهد 7/48 درصد افزایش عملکرد داشت. بیشترین و کمترین میزان روغن دانه در تیمار بور+ روی+ گوگرد (58/42 درصد) و شاهد (37/38 درصد) مشاهده شد. تیمار روی در بین تیمارهای اصلی، دوگانه و سه گانه بالاترین مقدار پروتئین دانه به میزان 62/24 درصد را دارا بود. بیشترین میزان جذب عناصر بور، روی و گوگرد به ترتیب به میزان 7/15، 38/26 و 4/577 میلی گرم بر کیلوگرم در تیمار ترکیب توام بور+ روی+ گوگرد و کمترین میزان جذب در شاهد (77/3، 37/7 و 39/121 میلی گرم بر کیلوگرم) به دست آمد. نتایج این بررسی نشان داد که تیمار ترکیب دوگانه عناصر بر و گوگرد از نظر تولید عملکرد دانه و مقدار روغن کلزا در شرایط آب و هوایی رشت مناسب به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: پروتئین دانه، جذب عناصر، روغن دانه، عملکرد دانه، عناصر ریزمغذی
 • آزاده واثقی *، سعید دوازده امامی صفحات 13-24
  استفاده از گیاهان چندمنظوره در الگوهای کشت مناطق مختلف می تواند یکی از روش های کاهش خطر تولید باشد. گیاهان دارویی روغنی دان سیاه و انواع سیاه دانه از جمله گیاهان چندمنظوره اند. به منظور بررسی امکان تولید انبوه گیاه جدید دان سیاه و مقایسه درصد روغن و میزان عناصر معدنی بذر این گیاه با دو توده ایرانی و هندی سیاه دانه آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در منطقه خمینی شهر اصفهان در سال 1390 انجام شد. بذور دو توده سیاه دانه در اواخر مهرماه (به عنوان جانشین کشت غله پاییزه) و بذر دان سیاه در تیرماه (به عنوان کشت پس از غله پاییزه) کشت شدند. کشت هر سه گیاه موفقیت آمیز بود. دان سیاه با عملکرد حدود 880 کیلوگرم در هکتار (بیش از دو برابر میانگین جهانی)، میزان روغن بالا (بیش از 47 درصد) و ارزش ریالی قابل توجه (دو برابر قیمت آفتابگردان) تولید موفقی داشت. دان سیاه، سیاه دانه هندی و سیاه دانه اصفهانی از نظر میزان عناصر معدنی، به ویژه از نظر میزان آهن تفاوت های معنی داری داشتند. میزان آهن دان سیاه 2/1 پی پی ام یعنی حدود دو تا سه برابر میزان آهن سیاه دانه هندی و ایرانی بود.
  کلیدواژگان: درصد خاکستر دانه، میزان آهن دانه، ماده خشک دانه
 • علی نخ زری مقدم *، سکینه غفاری، علی راحمی کاریزکی، محمد صلاحی فراهی صفحات 25-34
  به منظور بررسی اثر کود گوگرد و باکتری تیوباسیلوس بر برخی صفات کمی و کیفی آفتابگردان رقم های سان 25، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه دانشگاه گنبدکاووس در سال 1392- 1391 اجرا شد. عامل میزان گوگرد در چهار سطح شامل عدم مصرف و مصرف 200، 400 و 600 کیلوگرم در هکتار و عامل باکتری تیوباسیلوس در چهار سطح شامل عدم مصرف و مصرف 10، 20 و 30 کیلوگرم در هکتار بود. نتایج نشان داد اثر گوگرد بر ارتفاع بوته، وزن هزار دانه و عملکرد دانه در سطح پنج درصد و بر وزن خشک بوته، درصد روغن و عملکرد روغن در سطح یک درصد معنی دار شد. اثر تیوباسیلوس بر وزن هزار دانه و عملکرد دانه در سطح پنج درصد و بر ارتفاع بوته، وزن خشک بوته، درصد روغن و عملکرد روغن در سطح یک درصد معنی دار شد. مقدار صفات در تیمارهای مصرف بالای گوگرد و تیوباسیلوس بیش تر از بقیه تیمارها بود. بیش ترین ارتفاع بوته، وزن هزار دانه، وزن خشک بوته در زمان برداشت، عملکرد دانه، درصد روغن و عملکرد روغن مربوط به تیمار مصرف 600 کیلوگرم گوگرد در هکتار بود. بیش ترین ارتفاع بوته، وزن هزار دانه، وزن خشک بوته، عملکرد دانه، درصد روغن و عملکرد روغن مربوط به تیمار مصرف 30 کیلوگرم تیوباسیلوس در هکتار بود. نتایج این بررسی نشان داد که تاثیر گوگرد و تیوباسیلوس بر برخی صفات مورفولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد دانه کم تر از درصد و عملکرد روغن بود. این امر احتمالا به دلیل نقش گوگرد در تولید روغن اتفاق افتاد.
  کلیدواژگان: ارتفاع، باکتری تیوباسیلوس، طبق، شاخص برداشت
 • محمد صلاحی فراهی *، فرامرز سیدی صفحات 35-46
  این آزمایش با هدف بررسی تاثیر سطوح مختلف گوگرد به همراه باکتری تیوباسیلوس و روی بر رشد کمی و کیفی کلزا (رقم RGS003) به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبد و در سال زراعی 92-1391 اجرا شد. عامل اول مصرف توام گوگرد به همراه تیوباسیلوس در چهار سطح شامل عدم مصرف گوگرد و تیوباسیلوس (S0)، مصرف 500 کیلوگرم گوگرد+10 کیلوگرم تیوباسیلوس در هکتار (S1)، مصرف 1000 کیلوگرم گوگرد+20 کیلوگرم تیوباسیلوس در هکتار (S2) و مصرف 2000 کیلوگرم گوگرد+40 کیلوگرم تیوباسیلوس در هکتار (S3) بود. عامل دوم مصرف روی در دو سطح شامل عدم مصرف روی و مصرف 20 کیلوگرم سولفات روی در هکتار بود. نتایج نشان داد که اثر کود گوگرد به جز طول خورجین بر بقیه صفات معنی دار شد. اثر کود روی بر عملکرد زیستی، عملکرد دانه، شاخص برداشت، عملکرد کاه، درصد روغن و عملکرد روغن در سطح یک درصد معنی دار شد. افزایش مصرف ترکیب گوگرد و تیوباسیلوس تا 1000 کیلوگرم گوگرد+20 کیلوگرم تیوباسیلوس (S2) موجب افزایش تمام اجزای عملکرد به استثنای درصد روغن شد، ولی افزایش بیشتر مصرف ترکیب گوگرد و باکتری موجب کاهش عملکرد و اجزای عملکرد کلزا رقم RGS003 گردید. به استثنای درصد روغن دانه، سایر صفات مورد بررسی تحت تاثیر اثر متقابل گوگرد و روی قرار نگرفتند.
  کلیدواژگان: روی، عملکرد، کلزا، کیفیت، گوگرد
 • سید عبدالرضا کاظمینی *، هادی پیراسته انوشه صفحات 47-58
  اگرچه بیشتر گیاهان زراعی نسبت به تنش شوری حساس هستند، ولی این حساسیت در مراحل متفاوت متغیر است. در پژوهش حاضر، تاثیر سطوح متفاوت تنش شوری (4/0، 4، 7 و 10 دسی زیمنس بر متر) در مراحل متفاوت رشد (5 برگی، ساقه رفتن و گلدهی) بر ویژگی های مورفوفیزیولوژیک و محتوای یون های سدیم و پتاسیم کلزا رقم ساریگل در یک آزمایش در شرایط کنترل شده بر پایه طرح کاملا تصادفی با 3 تکرار در دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز در سال 1393 بررسی گردید. بوته های تحت تنش شوری دارای مقادیر کمتری از ارتفاع بوته (27%)، تعداد (30%) و سطح برگ (31%)، وزن خشک شاخساره (45%) و ریشه (40%) و غلظت پتاسیم شاخساره (47%) و ریشه (54%) و مقادیر بیشتری از شاخص محتوای کلروفیل (20%) و غلظت سدیم شاخساره (5 برابر) و ریشه (8/1 برابر) بودند. با افزایش شدت تنش شوری، این تغییرات تشدید شد. تنش شوری موجب تغییر در توزیع یون سدیم گردید، بدین ترتیب که در شرایط شور نسبت غلظت سدیم شاخساره به ریشه به طور معنی داری بیشتر از شرایط غیرشور بود. با تاخیر در اعمال تنش، اثرات مضر شوری کاهش یافت؛ تیمارهای تنش شوری 10 دسی زیمنس بر متر در مراحل 5 برگی و گلدهی به ترتیب با کاهش 8/78 و 2/30 درصدی وزن خشک شاخساره و 6/68 و 7/26 درصدی وزن خشک ریشه نسبت به شاهد همراه بودند. اگرچه تنش شوری در مرحله 5 برگی تاثیر بیشتر و در مرحله گلدهی تاثیر کمتری داشت، ولی افزایش شدت تنش شوری در هر سه مرحله تاثیر منفی شوری را زیاد کرد. در صورت تایید نتایج حاضر در پژوهش های تکمیلی و بلندمدت می توان آبیاری کلزا در اواخر دوره رشد با آب نسبتا شور را در مناطق با محدودیت آب شیرین توصیه کرد.
  کلیدواژگان: آب شور، پتاسیم، کلروفیل، سدیم
 • معرفت مصطفوی راد *، امین نوبهار، مهران غلامی، علی آجیلی لاهیجی، ایرج بنیادی، شایگان ادیبی، محمدرضا رحیمیان، ابراهیم اکبرزاده صفحات 59-75
  این آزمایش، به منظور ارزیابی عملکرد کمی کیفی بادام زمینی در واکنش به نیتروژن اولیه در سال های زراعی 1392 و 1393 به صورت طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه آزمایشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گیلان (رشت) انجام شد. تیمار آزمایشی شامل چهار سطح عدم مصرف نیتروژن (N1)، 100 (N2)، 150 (N3) و 200 (N4) کیلوگرم نیتروژن در هکتار از منبع اوره 46 درصد بود. نتایج این تحقیق نشان داد که با افزایش کاربرد نیتروژن اولیه طول مراحل نموی بادام زمینی افزایش پیدا کرد. بیشترین عملکرد غلاف (3561 کیلوگرم در هکتار) و دانه بادام زمینی (1740 کیلوگرم در هکتار)، محتوای روغن (84/49 درصد) و نیتروژن دانه (91/3 درصد) و عملکرد روغن (867 کیلوگرم) و پروتئین (5/426 کیلوگرم در هکتار) در سطح کودی 100 کیلوگرم در هکتار به دست آمد. کاربرد 150 کیلوگرم نیتروژن در هکتار از نظر تعداد غلاف در بوته (30/21) و تعداد دانه در غلاف (39/1) برتری نشان داد. همچنین، کاربرد 200 کیلوگرم نیتروژن در هکتار سبب افزایش ارتفاع بوته (35/73 سانتی متر) و محتوای فسفر دانه (437/0 میلی گرم بر کیلوگرم) بادام زمینی گردید. به علاوه، همبستگی منفی و معنی دار بین عملکرد دانه و برخی صفات نظیر تعداد روز تا شروع گلدهی، تعداد روز تا پایان گلدهی و رسیدگی وجود داشت. ضریب همبستگی بین عملکرد دانه و عملکرد روغن (**99/0 =r) و پروتئین (**89/0 =r) مثبت و معنی دار بود. در این آزمایش، عملکرد روغن و پروتئین بادام زمینی در واحد سطح بیشتر وابسته به عملکرد دانه بود. نتایج نشان داد که کاربرد نیتروژن اولیه تا 100 کیلوگرم در هکتار عملکرد غلاف و دانه بادام زمینی و عملکرد روغن و پروتئین را در شرایط اقلیمی استان گیلان افزایش داد.
  کلیدواژگان: بادام زمینی، عملکرد، محتوای پروتئین و روغن، مراحل رشد، نیتروژن
 • آزاده واثقی *، سعید دوازده امامی صفحات 77-92
  به منظور بررسی ویژگی های زراعی، فنولوژیکی و کیفی گیاه جدید دانه روغنی دان سیاه در تاریخ کشت های مختلف و در شرایط آب و هوایی استان اصفهان، از سال 1382 بررسی های مختلفی طی چندین سال متمادی صورت گرفت. در ابتدا اقدام به تهیه نمونه هرباریومی و شناسایی و تایید گونه شد، سپس بررسی اجمالی در مورد تاریخ های کشت بهاره، تابستانه (تاریخ کشت مرسوم در منطقه) و پاییزه این گیاه در اصفهان انجام شد. کشت پاییزه و بهاره این گیاه در شرایط این آزمایش موفقیت آمیز نبود. لذا در سال 1388 تحقیقی در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با 4 تکرار و در 3 تاریخ کاشت (19/3/88، 31/3/88 و 12/4/88) در خمینی شهر استان اصفهان اجرا شد. بر اساس نتایج به دست آمده از تجزیه واریانس داده ها مشخص گردید که اثر تاریخ کشت های مختلف تابستانه بر اکثر صفات مورد اندازه گیری در سطح 1 درصد معنی دار بود. با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش مشخص گردید که تاریخ کاشت سوم، بهترین زمان کشت در شرایط آب و هوایی اصفهان می باشد. به طوری که بیشترین میانگین تعداد کاپیتول در بوته (07/59 سانتی متر)، وزن هزار دانه (39/3 گرم)، عملکرد دانه در هکتار (7/874 کیلوگرم)، تعداد بذر در بوته (1510) و درصد روغن (33/47 درصد) در تاریخ کشت سوم حاصل شد. البته بیشترین میانگین صفات ارتفاع (1/150 روز)، روز تا 50 درصد گلدهی (67 روز)، روز تا 80 درصد رسیدگی فیزیولوژیکی (110 روز)، مربوط به تاریخ کاشت اول بود.
  کلیدواژگان: تاریخ کاشت، دان سیاه، گیاه جدید، اصفهان
|
 • Maryam Habibi, Majid Majidian *, Tayebeh Shoja, Mohammad Rabiee Pages 1-12
  In order to investigate the effects of boron, zinc and sulfur on quantitative and qualitative characteristics of rapeseed (Hyola 401 cultivar), an experiment was conducted at Rice Research Institute of Iran, Rasht province in 2011. A field experiment with completely randomized block design was performed with eight treatments in three replications. Treatments consisted of control, zinc was added as Zn 15% EDTA at the rate of 1.5 kg ha−1 were applied to the soil, Boron was added as Borax at the rate of 1.5 kg ha−1, sulfur treatment added at the rate 100 kg ha-1 before of sowing, B, B, Zn and B晿. Maximum grain yield (4157.6 kg ha-1) was obtained from Sߦ treatments that increased the seed yield by 48.7% compared to the control. Maximum and minimum oil content obtained from B晿 (42.58%) and control (38.37%). Maximum protein (24.62%) was obtained from zinc fertilizer. The highest leaf boron, zinc and sulfur content were obtained in treatments B晿 of 15.7, 26.38 and 577.4 mg kg-1 respectively, and minimum nutrients content was obtained in control. Regards to the experiment results, the application of B fertilizer increased the seed yield and oil content and is suggested in Rasht reign conditions.
  Keywords: Grain protein, Grain yield, Micro nutrients, Nutrients uptake, Oil content
 • Azade Vaseghi *, Saeid Davazdahemami Pages 13-24
  Utilization of multipurpose plants in cultivation patterns can reduce production risks. Medicinal and oilseed plants such as Niger seed and black cumin are multipurpose plants. In order to evaluate the possibility of extensive cultivation of Niger seed as a new plant and comparison of its oil and minerals with two genotypes of black cumin seed, Iranian and Indian, A randomized complete block with three replications was conducted in Isfahan in 2011. Seeds of black cumin cultivated in autumn as an alternative for cereals and seed of Niger seed cultivated in summer after harvesting of cereals. Cultivation of all of three plants were successful. Seed yield of Niger seed was 880kg/ha. It was much more than world record. It's oil seed content (about 47%), and it's worth (in competition with sunflower) can be considered as valuable parameters. The differences of minerals in Niger seed and black seed genotypes were significant, especially in Fe. The Fe content of Niger seed was 1.2 ppm (2-3 times more than Indian and Iranian black cumin).
  Keywords: Seed Fe content, Seed ash, Seed dry matter
 • Ali Nakhzari Moghaddam *, Sakineh Ghaffari, Ali Rahemi Karizaki, Mohammad Salahi Farahi Pages 25-34
  In order to study the effect of sulfur and Thiobacillus on some qualitative and quantitative traits of sunflower (cv. Hisun 25), an experiment was conducted as factorial based on Randomized Complete Block Design with three replications on research farm of the Gonbad Kavous University in 2013. The sulfur rate factor was in four levels: 0, 200, 400 and 600 kg sulfur per hectare and Thiobacillus bacteria factor was in four levels: 0, 10, 20 and 30 kg Thiobacillus per hectare. Results showed that the sulfur had a significant effect on plant height, 1000-seed weight and seed yield at 5% and on plant dry weight, oil percentage and oil yield at 1% probability. Effect of Thiobacillus on 1000-seed weight and seed yield at 5% and on plant height, plant dry weight, oil percentage and oil yield at 1% was significant. The maximum values of all traits were obtained from the highest amounts of sulfur and Thiobacillus. The highest plant height, 1000-seed weight, plant dry weight, seed yield, oil percentage and oil yield obtained from consumption of 600 kg S/ha. The maximum plant height, 1000-seed weight, plant dry weight, seed yield, oil percentage and oil yield belonged to consumption of 30 kg Thiobacillus/ha. The results of this study showed that effect of sulfur and Thiobacillus on some morphological traits, seed yield and yield components was less than percentage and yield of oil. This maybe has happened because of the sulfur role in oil production.
  Keywords: Capitul, Harvest index, Height, Thiobacillus bacteria
 • Mohammad Salahi Farahi *, Faramarz Sayyedi Pages 35-46
  In order to study the effects of different levels of sulfur along with Thiobacillus and zinc on qualitative and quantitative growth of canola cv RGS003, a factorial experiment was conducted based on an RCBD with three replications at the Agricultural Research Station of Gonbad in 2013. The first factor was the application of sulfur with Thiobacillus at four levels, i.e. without sulfur and Thiobacillus (S0), 500 kg sulfur ha-1 10 kg Thiobacillus ha-1 (S1), 1000 kg sulfur ha-1 20 kg Thiobacillus ha-1 (S2) and 2000 kg sulfur ha-1 40 kg Thiobacillus ha-1 (S2). The second factor consisted of two levels of zinc: without zinc (control) and 20 kg zinc sulfate ha-1. The results showed that all traits studied were significantly affected by sulfur with the exception of pod length. The effect of zinc was significant at 0.01 probability level of biological yield, seed yield, harvest index, straw yield, oil percent and oil yield. With an increase in application of sulfur mixed with Thiobacillus up to 1000 kg sulfur ha-1 20 kg Thiobacillus ha-1 (S2), all yield components increased except oil percent, but their further increase resulted in reduction of seed yield and yield components of canola cv RGS003. With the exception of oil content, the other traits studied were not affected by the interaction of sulfur by zinc.
  Keywords: Colza, Quality, Sulfur, Yield, Zinc
 • Seyed Abdolreza Kazemeini *, Hadi Pirasteh, Anosheh Pages 47-58
  Most crops are sensitive to salt stress, however, this sensitivity was differ in different growth stages. In current research, the effect of varied salt stress levels (0.4, 4, 7 and 10 dS m-1) in different growth stages (5 leaf, stem elongation and flowering) was examined on morpho-physiological, and content of sodium and potassium in rape seed Sarigol cultivar in a controlled experiment based on a completely randomized design with three replications at College of Agriculture, Shiraz University in 2014. Salt stressed plants had the lowest amount of plant height (27%), leaf number (30%), leaf area (31%), shoot (45%) and root dry weight (40%) and shoot (47%), and root K concentrations (54%) and had the greatest amount of chlorophyll content index (20%) and shoot (5 flod) and root Na (1.8 flod) concentrations; which this change was intensified by increasing in salinity level. Salt stress changed sodium distribution, so that in saline conditions shoot/root Na was significantly more than non-saline conditions. With the delay in stress applying, the negative effect of salinity was reduced; 10 dS m-1 salinity at 5 leaves and flowering were respectively associated with 78.8 and 30.2 percent reductions in shoot dry weight and with 68.6 and 26.7 percent reduction in root dry weight, compared to control. Although salt stress at 5 leaves had more and at flowering had less impact; however, increasing in stress level in all three stages intensified negative effects of salinity. If the current results were confirmed in complementary and long term researches, rape seed could be irrigated with relative saline water at late of the growing season under limited fresh water regions.
  Keywords: Chlorophyll, Potassium, Saline water, Sodium
 • Marefat Mostafavi Rad *, Amin Nobahar, Mehran Gholami, Ali Ajili Lahigy, Iraj Boniadi, Shayegan Adibi, Mohammad Reza Rahimian, Ebrahim Akbarzadeh Pages 59-75
  In order to evaluate the quantitative and qualitative yield of peanut (Arachis hypogaea L.) in response to starter nitrogen rates two separate experiments were performed in 2013 and 2014 cropping season as randomized complete block design with three replications, in experimental field of Agricultural and Natural Resources Research and Education Center of Guilan Province, Rasht, Iran. Four rates of nitrogen including of zero, 100, 150 and 200 kg/ha comprised the experimental treatment. The results of this research showed that with increment of starter nitrogen application, duration of developmental stages in peanut enhanced. The greatest pod (3561 kg/ha) and seed yield (1740 kg/ha) of peanut, grain oil (49.86 percent) and nitrogen content (3.91 percent), oil yield (867 kg/ha) and protein yield (426.5 kg/ha) were obtained at 100 kg N/ha level. Application of 150 kg N/ha showed superiority for pod number per plant (21.30) and grain number per pod (1.39). Also, application of 200 kg N/ha caused to enhance plant height (73.35 cm) and grain phosphorus content (0.437 ppm) in peanut. In addition, there was negative and significant correlation between grain yield and some traits such as day number to initial flowering, day number to the end of flowering and maturity. The correlation coefficient between grain yield and oil (r= 0.99**) and protein yield (r= 0.89**) was positive and significant. In this experiment, oil and protein yield of peanut per unit area mostly related to grain yield. In general, results showed that the application of starter nitrogen up to 100 kg/ha enhanced pod and grain yield of peanut and oil and protein yield in Guilan province climatic condition.
  Keywords: Growth stages, Peanut, Protein, oil content, Yield
 • Azade Vaseghi *, Saeid Davazdahemami Pages 77-92
  Niger seed (Guizotia abyssinica Cass.) is a multipurpose plant that has imported to Iran as a bird seed and doesnt have any scientific report in Iran. In order to evaluate the agronomic and physiological characters of Niger seed (as an oil seed and medicinal plant) in different seasons and sowing dates, some acts such as authentication of this species was done. Niger seed has been sown in autumn, spring and summer. Also in summer the effect of sowing date in a completely randomized design with 4 replications and 3 treatments (9 June, 21 June and 3 July) was evaluated in Isfahan province in 2010. According to the results, autumn and spring were not suitable season of cultivation of this plant and it can be grown in summer successfully. The effect of various summer sowing date, on most of the measured traits were significant. The best planting date was about the third planting date in Isfahan climatic conditions. The highest value of the number of capitula per plant (59.07), 1000 seed weight (3.39), seed yield per hectare (874.7 kg), number of seeds per plant (1510), seed oil (47.33) were obtained from the third sowing date. While the highest plant height (150.1cm), days to 50% flowering (67), days to 80% maturity (110) was recorded from the first sowing date.
  Keywords: New plant, Niger, Oilseed, Medicinal, Sowing date