فهرست مطالب

مهندسی بهداشت محیط - سال سوم شماره 1 (پیاپی 9، پاییز 1394)
 • سال سوم شماره 1 (پیاپی 9، پاییز 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/08/25
 • تعداد عناوین: 8
|
 • حجت الله کاکایی، رضا جعفری ندوشن، مائده کمالوندی، پروین آزاد، پروین نورمحمدی، زهرا کاکایی صفحات 1-9
  زمینه و هدف
  بشر همواره در تلاش برای بهبود زندگی و راحتی بیشتر بوده و در این راه همراه با دستیابی به مواد، تجهیزات، دستگاه ها و تکنولوژی به همان اندازه نیز با خطرات بیشتر و جدیدتری مواجه گردیده است. شناسایی این خطرات می تواند نقش موثری در کاهش عوارض آنها داشته باشد. اجرای روش (PHA) Preliminary Hazard Analysis می تواند کمک موثری در جهت شناسایی و رده بندی این خطرات و رویدادهای باشد.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر به صورت توصیفی مقطعی در پالایشگاه نفت کرمانشاه انجام گرفت. مهمترین ابزار مورد استفاده در انجام مطالعه آنالیز مقدماتی خطر، چک لیست های خطر است. بدین منظور ابتدا منابع با ارزش شناسایی و فهرست شد سپس سطوح ریسک قابل قبول و گستره مورد ارزیابی تعریف گردید. در مرحله بعد خطرات سیستم شناسایی شد و سطح و تعداد خطرات محاسبه گردید.
  یافته ها
  مطالعه حاضر 23 واحد پالایشگاه را مورد بررسی قرار داد و در مجموع 447 خطر شناسایی شد. نتایج نشان داد که سطح ریسک غیر قابل قبول با 04/6% درصد و سطح ریسک نامطلوب با 22/49% درصد به ترتیب کمترین و بیسترین درصد ریسک را شامل شدند. بیشترین تعداد خطر مربوط به واحد پالایش با 81 مورد و کمترین مربوط به واحد انبار تعمیرات برق با 2 مورد بود.
  نتیجه گیری
  طبق نتایج حاصل از این مطالعه بیشتر خطرات شناسایی شده در سطح ریسک نامطلوب قرار داشت. جهت کاهش سطح ریسک و ارتقاء سطح ایمنی، به کارگیری اقدامات و راهکارهای مناسب و اصلاحی به منظور حذف، کاهش و یا کنترل خطرات موجود ضروری می باشد.
  کلیدواژگان: ارزیابی ریسک، PHA، پالایشگاه نفت، کرمانشاه
 • زهرا عطافر، علی الماسی، مریم سرخوش، عبدالله درگاهی صفحات 10-19
  زمینه و هدف
  سلامتی انسان بیش از هر چیز به آب سالم بستگی دارد و تلاش در راه تامین آن یکی از اهداف مهم در جوامع بشری است. هدف این مطالعه، بررسی روند تغییرات باکتریولوژیکی آب شرب روستاهای شهرستان کرمانشاه طی ده سال گذشته می باشد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه از نوع توصیفی- تحلیلی است. در این مطالعه، اطلاعات مربوط به آزمایش باکتری شاخص کل کلیفرم و کلیفرم گرماپای و کلر آزاد باقیمانده آب شرب کلیه روستاهای شهرستان کرمانشاه طی سال های 92-1383 از فرم های باکتریولوژیکی آزمایشگاه جمع آوری و با استفاده از نرم افزارهای Excel و SPSS ver.16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که آلودگی میکروبی در روستاهای تحت پوشش شرکت آب و فاضلاب روستایی (آبفار) در سال 1383 برابر 44% و در سال 1392 برابر 20% بوده، در حالی که در روستاهای غیر تحت پوشش از 70% در سال 1383 به 47% در سال 1392رسیده است. نتایج مربوط به کلرسنجی نامطلوب (خارج از محدوده 8/0-2/0 میلی گرم در لیتر) نیز در کلیه روستاها در ابتدای سال 80 برابر 67% بوده و در پایان سال 1392 به 25% رسیده است.
  نتیجه گیری
  بررسی کیفیت آب نشان داد که طی ده سال گذشته درصد آلودگی میکروبی آب شرب شهرستان کرمانشاه در روستاهای تحت پوشش آبفار کمتر از روستاهای غیرتحت پوشش بوده است، اما هنوز نسبت به وضعیت مطلوب فاصله زیادی وجود دارد. طبق توصیه های WHO میانگین شاخص مطلوبیت باکتریولوژیکی آب آشامیدنی در بازه زمانی ده ساله در روستاهای تحت پوشش آبفار در زمستان خوب و در تابستان متوسط و در روستاهای غیر تحت پوشش در زمستان متوسط و در تابستان ضعیف ارزیابی گردید. با توجه به اهمیت نقش کلرزنی در سالم سازی آب، ضروری است در مورد نحوه کلرزنی و ارزیابی عملکرد آن در جهت حفظ و افزایش کارآیی گندزدایی اقدامات لازم انجام گیرد.
  کلیدواژگان: آب آشامیدنی، کیفیت میکروبی، کل کلیفرم، کلیفرم گرماپای، کلر باقیمانده
 • الهه زلقی، سحر گراوندی، مهدی نوری زاده حداد، غلامرضا گودرزی، عصمت شیر بیگی، سیده شقایق علوی، محمد جواد محمدی صفحات 20-28
  زمینه و هدف
  آلودگی هوا بدلیل این که هر انسان روزانه به طور متوسط 10متر مکعب هوا استنشاق می کند و تاثیر آن بر سلامتی انسان ها اهمیت فراوانی دارد. هدف از این تحقیق مقایسه شاخص های خطر نسبی و جزء منتسب مواجهه با آلاینده دی اکسید نیتروژن بر سلامت شهروندان در جنوب غربی ایران می باشد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه تحلیلی در سال 1392 در شهرهای اهواز، کرمانشاه و بوشهر انجام شد. در این تحقیق اطلاعات مربوط به غلظت آلاینده دی اکسید نیتروژن از سازمان حفاظت محیط زیست اخذ و پس از پردازش و آماده سازی داده ها، در آخر شاخص های اپیدمیولوژی خطر نسبی و جزء منتسب به آلاینده دی اکسید نیتروژن در سه شهر مورد مطالعه، با استفاده از مدل محاسبه گردید.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که موارد مرگ ناشی از بیماری های قلبی- عروقی منتسب به تماس با دی اکسید نیتروژن در سال 1392 در سه شهر کرمانشاه، اهواز و بوشهر به ترتیب 51، 45 و 6 نفر بوده است. خطر نسبی منتسب به دی اکسید نیتروژن برای مرگ ناشی از بیماری های قلبی–عروقی، 002/1 در سطح متوسط برآورد گردید. موارد بیماری مزمن انسداد ریوی در شهر کرمانشاه و بوشهر به ترتیب 26 و 5 نفر در سال 1392 برآورد گردیده است.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج این مطالعه افزایش غلظت آلاینده دی اکسید نیتروژن تاثیر مستقیم و موثری در افزایش میزان موارد مرگ قلبی– عروقی و بیماری انسداد ریوی دارد.
  کلیدواژگان: دی اکسید نیتروژن، جنوب غربی ایران، خطر نسبی، جزء منتسب
 • داود بلارک، ادریس بذرافشان، فردوس کرد مصطفی پور صفحات 29-41
  مقدمه و هدف
  بیس فنلA به عنوان یک ترکیب خطرناک سمی و پراهمیت شناخته شده است بنابراین قبل از تخلیه آبهای آلوده به محیط زیست باید تصفیه شود. بنابراین هدف از این مطالعه بررسی جذب بیس فنل A از محلولهای آبی توسط ضایعات کشاورزی کاه برنج می باشد.
  مواد و روش ها
  این تحقیق بصورت آزمایشگاهی و بصورت ناپیوسته انجام گرفت. در این مطالعه تاثیر پارامترهای مختلف مثل زمان تماس، pH ، غلظت اولیه بیس فنل A و دوز بیومس بر عملکرد جاذب بررسی شد. نمو نه ها با سه بار تکرار مورد آزمون قرار گرفتند و مدلهای مختلف ایزوترم و سرعت واکنش جذب از طریق مقایسه ضریب رگرسیون تحلیل شد.و در نهایت غلظت باقیمانده بیس فنلA به روش HPLCسنجش گردید.
  نتایج
  نتایج نشان داد با افزایش زمان تماس و دز جاذب میزان جذب بیس فنل A افزایش می یابد. بطوریکه با افزایش زمان تماس از 10 دقیقه تا 75 دقیقه و دوز جاذب از 1 گرم به 5 گرم در لیتر به ترتیب میزان جذب از 38.3% تا 96.9 % و 35.5% به 94.9% افزایش یافت. همچنین با کاهش غلظت اولیه بیس فنل A، میزان حذف افزایش یافت و بهترین pH برای جذب برابر با 3 بود. داده های جذب نیز بیشتر از ایزوترم لانگمیر و سینتیک درجه دو تعبیت می کنند.
  نتیجه گیری
  به طور کلی نتایج حاصل از این مطالعه مشخص ساخت که می توان از کاه برنج به عنوان یک جاذب موثر و با کارایی بالا و ارزان قیمت ، جهت تصفیه پساب صنایع استفاده کرد.
  کلیدواژگان: ضایعات کشاورزی، کاه برنج، بیس فنل A، مدل سینتیکی، مدل ایزوترمی، جذب سطحی
 • فرهاد گیلاوند، غلامحسین ابراهیمی پور، مریم کارخانه، عبدالرزاق مرزبان صفحات 42-50
  زمینه و هدف
  با توجه به اهمیت حذف ترکیبات آلاینده هیدروکربنی در طبیعت، این مطالعه توسط دو سویه باکتری بومی که از خاک های آلوده به ترکیبات نفتی جداشده انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  به منظور جداسازی باکتری های مورد نظر نمونه برداری از خاکهای آلوده به نفت در اطراف چاه های نفتی اهواز انجام شد. غربالگری باکتری های تجزیه کننده مواد هیدروکربنی با 1 درصد نفت در محیط مایع پایه نمکی بعنوان تنها منبع کربن انجام شد. روش اندازه گیری رشد باکتری ها سنجش پروتئین کل بود. برای سنجش مصرف ترکیبات هیدروکربنی از روش اکسیداسیون کربن آلی با دی کرومات پتاسیم استفاده شد.
  یافته ها
  آزمایشات شناسایی نشان داد که باکتری ها متعلق به جنس سودوموناس و پلانوکوکوس هستند. نتایج آزمایشهای توان تجزیه کنندگی ترکیبات هیدروکربنی نشان داد که سویه های S1و S2 به ترتیب 32 و 15/26 درصد قطران، 6/59 و 33/35 درصد نفت خام و 86/80 و 6/65 درصد روغن زیتون را در مدت 14 روز تجزیه کردند، در حالیکه در محیط کشت مخلوط از دو سویه حدود 5 درصد کارایی تجزیه زیستی را افزایش یافت.
  نتیجه گیری
  نتایج بدست آمده در این تحقیق نشان دهنده توانایی بالای این باکتری های بومی در تجزیه آلاینده های نفتی بخصوص ترکیبات آروماتیک سمی بوده و می توان از آنها در جهت حذف آلاینده های نفتی دیر تجزیه شونده بهره گرفت.
  کلیدواژگان: آلاینده های هیدروکربنی، نفت خام، قطران، تجزیه زیستی
 • افشین تکدستان، الهام حسینی پناه، عبدالکاظم نیسی صفحات 51-60
  زمینه و هدف
  ترکیبات هیدروکربنی از طریق سیال حفاری و سازندهای حاوی این ترکیبات، وارد کنده های حفاری می شوند. سمی بودن و ماهیت پیچیده این نوع آلودگی، عوامل اصلی ایجاد آلودگی زیست محیطی به شمار رفته و سلامت انسان را به مخاطره می اندازند. هدف از این مقاله بررسی فرآیند بیوکمپوست لجن بیولوژیکی فاضلاب به منظور سامان دهی و بی خطرسازی کنده حفاری میدان نفتی خوزستان می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تاثیر نسبت 1:1 اختلاط لجن بیولوژیکی با کنده حفاری آلوده به TPH به همراه خاک اره و زائدات باغبانی به منظور انجام فرآیند بیوکمپوست مورد بررسی قرار گرفت. زمان تجزیه در این مطالعه 60 روز در محفظه پایلوت بوده و علاوه بر TPH میزان pH ، جامدات فرار، نسبت C/N و دما اندازه گیری گردید. همه آزمایش ها با 3 بار تکرار انجام شد. مطالعات آماری در نرم افزارهای EXCEL و SPSS با سطح اطمینان 95% معنی داری انجام شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که میانگین میزان TPH موجود در کنده حفاری واقع در میدان نفتی اهواز، 004/42 گرم بر کیلوگرم بوده که در طول 2 ماه فرآیند بیوکمپوست به همراه لجن بیولوژیکی در نسبت اختلاط 1 به 1 به 77/18 گرم بر کیلوگرم رسیده است.
  نتیجه گیری
  قسمت عمده آلاینده های خاک صنایع حفاری را هیدروکربن های نفتی تشکیل می دهند، در نتیجه یک روش اجرایی مناسب، استفاده از روش بیولوژیکی دوستدار محیط زیست جهت بی خطرسازی و ساماندهی پسماند حفاری می باشد.
  کلیدواژگان: کنده حفاری، بیوکمپوست، لجن بیولوژیکی، کل هیدروکربن های نفتی(TPH)
 • توحید یوسف زاده حسنلویی، محمدرضا رضایی راینی نژاد، مصطفی حسن زاده صفحات 61-68
  در این تحقیق، دز معادل در یک ماه کاری و سالیانه ناشی از عملکرد راکتور تحقیقاتی تهران را در یک فانتوم معادل انسان در نواحی بالایاستخر و اطراف گنبد که ناشی از گازهای رادیو اکتیو حاصل از شکافت رادیونوکلیدهای(Kr، Xe، Cs، Ar، S، N، C ،K، I) و ذرات ریز معلق خارج شده ازاستخر را به کمک کد MCNPX محاسبه می گردد. نتایج محاسبات نشان می دهند که دز دریافتی توسط کارکنان در بالا و اطرافاستخر وقتی در حد مجاز است که ساعات کاری به ترتیب 408 و 1836 ساعت در سال باشد یا سرعت تهویه به گونه ای باشد که اکتیویته گازهای متصاعد شده ازاستخر، به ترتیب مقادیر10 و 80 درصد از مقدار گزارش شده توسظ FSAR کاهش یابند.
  کلیدواژگان: راکتور تحقیقاتی تهران(TRR)، دز معادل، کدMCNPX، گازهای رادیو اکتیو، گنبد راکتور، فانتوم معادل انسان
 • محمدرضا سمرقندی، قربان عسگری، علیرضا رحمانی، زهرا دارایی صفحات 69-80
  زمینه و هدف
  زایلن یکی از انواع ترکیبات آلی فرار است که باعث اختلال در سیستم عصبی مرکزی و مشکوک به سرطانزایی می باشد. نگرانی در مورد مواجهه شغلی با ترکیبات آلی فرار افزایش یافته است. بنابراین قبل از تخلیه به محیط زیست، بایستی از جریان هوای آلوده تصفیه شوند.
  روش بررسی
  پژوهش حاضر از نوع تجربی و در مقیاس آزمایشگاهی انجام شده است. راکتور مورد استفاده دارای پمپ هوا، فیلتر ترکیبی زغال فعال وسیلیکاژل، پمپ تزریق سرنگی، دستگاه مولد ازن، مخزن شیشه ای بود. آنالیز نمونه ها با روش 1501 Niosh Manual Analytic Method با استفاده از دستگاه گازکروماتوگراف مجهز به آشکارساز یونش شعله ای انجام شد و عملکرد فرآیندازن زنی کاتالیزوری، ازن زنی ساده، پامیس اصلاح شده در حذف غلظت های مختلف زایلن از جریان هوای آلوده در شرایط یکسان با هم مقایسه شد.
  نتایج
  نتایج نشان دادکه در ازن زنی کاتالیزوری ، زمان اشباع بستر با افزایش غلظت از ppm50 به ppm 200 ، از 12 ساعت به 8 ساعت کاهش می یابد. در حالیکه زمان اشباع بستر برای سیستم جذب برروی پامیس اصلاح شده بین 9 تا 5 ساعت بوده است. هم چنین کارایی بستر جاذب پامیس اصلاح شده و ازن زنی کاتالیزوری با افزایش غلظت زایلن در ورودی راکتور کاهش می یابد.
  نتیجه گیری
  باتوجه به عملکرد فرآیند ازن زنی کاتالیزوری وافزایش راندمان حذف زایلن در مقایسه با فرآیند ازن زنی ساده و سیستم جاذب پامیس اصلاح شده این فرآیند به عنوان روشی نویدبخش و جایگزین سیستم های رایج حذف ترکیبات آلی فرار پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: زایلن، ازن زنی کاتالیزوری، پامیس، نیترات منیزیم
|
 • Hojatollah Kakaei, Reza Jafari Nodoushan, Maede Kamalvandi, Parvin Azad, Parvin Normohammadi, Zahra Kakaei Pages 1-9
  Background
  humans are always trying to improve the lives and comfort, and in this way with the acquisition of materials, equipment, devices and technology as well as the additional and new risks exposure. Identification of these risks could have a role in reducing complications. PHA method implementation can help to identify and classify the risks and the events.
  Method
  This cross - sectional study was conducted in Kermanshah Oil Refinery. The most important tools used in the study preliminary risk analysis, is risk checklist. In this regard, valuable resources are identified and listed, and then the acceptable risk levels and the scope of the assessment were defined. In the next phase, the system hazards were identification, and levels and numbers of risks were calculated.
  Results
  This study examined 23 refinery units, and a total of 447 risks were identified. The results showed that unacceptable risk levels with 6.4% and the adverse risk levels with 49.22% was lowest and highest risk percent, respectively. The highest number of risk associated with the refining unit with 81 and the lowest was in the Electrical warehouse unit with 2 cases.
  Conclusion
  The results of this study showed that were the most of risks identified in the adverse levels. To reduce risk level and improve safety, the use of appropriate methods and corrective measures to eliminate, reduce or control risks is essential.
  Keywords: Risk Assessment, PHA, Oil Refinery, Kermanshah
 • Zahra Atafar, Ali Almasi, Maryam Sarkhosh, Abdollah Dargahi Pages 10-19
  Backgrounds and Aims: Human health depends more than anything else to clean water and sanitation, thus safety of drinking water is one of the most important community health aspects. The objective of this study was determining microbial quality trend of drinking water in rural area of Kermanshah during 2004-2013.
  Material and
  Methods
  This was a descriptive–analytical study. Ten years references laboratory data from Kermanshah Health Center were obtained. Total coliform, termotolerant coliform and residual chlorine of drinking water samples have been analyzed statistically using SPSS Ver.16.and Excel software.
  Results
  Base on water quality assessment of Kermanshah, the microbial contamination percent of villages covered by ABFAR decreased from 44% in 2004 to 20% in 2013, whereas in noncovered villages decreased from 70% to 47% during the same time. Contamination rate was lower than the summer time during the winter time. Free chlorine residual testing of drinking water among all studied area improved from 33% to 75% during ten years period.
  Conclusion
  During last ten years, microbial contamination has been decreased more rapidly in covered villages than non-covered. However, there is still a long distance from the ideal situation. Based on the WHO recommendations on evaluation of microbial safety of drinking water, the average desirable of the bacteriological quality of drinking water in the villages covered by ABFAR in the ten-year period was determined well in winter and bad in summer. These conditions for non-covered villages, was determined moderate in winter and bad in summer. According to chlorination role in water safety, restrict supervision is necessary to provide public health.
  Keywords: Drinking water, Microbiological quality, Total coliform, Thermotolerant coliform, Residual chlorine
 • Elaheh Zalaghi, Sahar Geravandi, Mehdi Norizadeh Hadad, Gholam Reza Goudarzi, Esmat Shirbeigi, Saiedeh Shaghayegh Alavi, Mohammad Javad Mohammadi Pages 20-28
  Backgrounds and
  Objectives
  Air pollution is very important because of every human being inhales an average of 10 m3 air and its impact on human health. The objective of this study was to evaluating the compare to relative risk and attributed proportion exposure to Nitrogen dioxide in the western half of Iran during 2013.
  Materials And Methods
  This descriptive study was conducted in Ahvaz, Kermanshah and Bushehr during 2012. In the present study, Data’s was taken from Department of Environment (ADoE) and meteorological organizations of the studied cities. After processing and modification on the basis of meteorological data, data were converted as input file to the Air Q model. Finally, by using epidemiologic formulas such as relative risk (RR) and attributed proportion (AP) estimated the health effects of NO2 in the three studied cites were estimated.
  Results
  Based on result, the total accumulative number of cardiovascular death attributed to exposure with NO2 in the studied cities was in Ahvaz, Kermanshah Bushehr 45,51 and 6, respectively . According to the research findings, the relative risk of NO2 were estimated attributed to cardiovascular death 1.002. Results showed that the maximum and minimum number of obstructive pulmonary disease attributed to NO2 were observed in Kermanshah and Bushehr with 26 and 5 cases.
  Conclusions
  The high percentage of cardiovascular mortality and respiratory mortality in Kermanshah can result due to this higher average NO2 in comparison with Ahvaz and Bushehr.
  Keywords: Nitrogen dioxide, Iranian southwest, Relative risk, Attributed proportion
 • Davoud Balarak, Edris Bazrafshan, Ferdos Kord Mostafapour Pages 29-41
  ◦Bisphenol A is classified as a toxic and priority hazardous compound; it is required to be degraded prior to discharging the contaminated streams to the environment. Therefore, the purpose of this study is investigation of Bisphenol A adsorption by biomass agricultural waste Rice straw.
  Material and
  Methods
  This study was performed in laboratory at batch scale. The effects of different parameters including contact time, pH, Bisphenol A initial concentration and biomass dosage were studied for removal of Bisphenol A. All experiments were repeated triplicate and then adsorption isotherms and kinetics of different models were analyzed by comparing the coefficient of determination. The concentration of Bisphenol A was measured by HPLC.
  Results
  The results indicated that by increasing of contact time and dose of adsorbent the amount of bisphenol adsorption increases, so that by increasing contact time from 10 to 75 min, the adsorption increased from 38.3% to 96.9% and by increasing adsorbent dosage from 1 to 5 gr/L adsorption increased from 35.5% to 94.9%. The adsorption was increased by decreasing of initial concentration of bisphenol A and the pH of 3 was the best for bisphenol A removal. The adsorption data was best fitted to the Freundlich isotherm and pseudo-second order kinetic model. The Langmuir equation and pseudo- second order model showed the best fit for the experimental data
  Conclusion
  The results showed that the agricultural waste Rice straw can be used as a high efficiency and inexpensive adsorbent for treatment of industrial effluent.
  Keywords: Agricultural waste, Rice straw, Bisphenol A, Kinetic Model, Isotherm Model, Adsorption
 • Farhad Gilavand, Gholamhossein Ebrahimipour, Maryam Karkhane, Abdolrazagh Marzban Pages 42-50
  Background
  The major of this study was to isolate oil-degrading bacteria from soil contaminated with petroleum and examining the removal of hydrocarbons by these bacteria.
  Methods
  Oil-degrading colonies were purified from the samples obtained of around Ahvaz oil wells. Organic matter degradation was investigated with 1 g of crude oil in basal salt medium (BSM) as sole carbon source. The growth rate was determined through total protein assay and hydrocarbon consuming was measured through organic carbon oxidation and titration by dichromate as oxidizing agent.
  Results
  Two potential isolates named S1 and S2 strains were screened and identified as Planococcus and Pseudomonas aeruginosa. As results for S1 and S2 could degrade 80.86 and 65.6% of olive oil, 59.6 and 35.33 of crude oil, while 32 and 26.15 % of coal tar were consumed during 14 days incubation.
  Conclusion
  The results of this investigation showed these indigenous strains high capability to biodegradation at short time and are desirable alternatives for treatment of oil pollutants.
  Keywords: Hydrocarbon pollutants, Crude oil, Coal tar, Bioremediation
 • Afshin Takdastan, Elham Hosseini Panah, Abdalkazem Neisi Pages 51-60
  Background And Objective
  Hydrocarbon compounds from the drilling fluid and the formations containing these compounds enter into the drill cuttings. Toxicity​and complex nature of this type of pollution causes environmental pollution and it can be dangerouse for human health. The objective of this paper was survey of biological wastewater sludge biocompost for organizing and disinfecting of khuzestan oil field drill cutting.
  Methods
  In this study, the effect of a mixture of biological sludge and drill cuttings containing TPH with a 1:1 ratio, along with sawdust and horticultural waste was examined in order to do biocompost processes. The degradation time in this study was nearly 60 days in pilot chamber, and in addition to the TPH, the pH, volatile solids, C/N and temperature levels were measured, and eall tests conducted as triplicate. Statistical Studies were done in EXCEL and SPSS software with significant confidence interval at 95%.
  Results
  The results showed that the mean of TPH in the drilling cutting in Khuzestan oil field was 42.004 g/kg that it has arrived to 18.77 g/kg during 2 months of biocompost biological process with biological sludge in the ratio of 1 to 1.
  Conclusion
  The petroleum hydrocarbons are major parts of contaminants in drilling industry, so biological processes as a suitable process and environmental friendly are available for organizing and disinfecting of drilling cutting.
  Keywords: Drilling Cutting, Biocompost, Biological sludge, TPH
 • Tohid Yousefzadeh Hassanluei, Mohammad Reza Rezaei Rayeni Nezhad, Mostafa Hassanzadeh Pages 61-68
  In this study, the annual and monthly equivalent dose of the operation of the Tehran Research Reactor in a human phantom in the pool and surrounding areas as well as the dome from the fission of radioactive gases (Kr, Xe, Cs, Ar, S, N, C, K, I) and suspended particulates emitted by the pool, were calculated by MCNPX code. The results show that the exposed doses by workers at the top and around the pool, when the limit was of the order of 408 hours and 1836 hours per year or speed of the air in such a way that the activity of gases given off by the pool, were reduced to 10% and 80% of the reported values explained by FSAR, respectively.
  Keywords: Tehran Research Reactor (TRR), Dose Equivalent, Code MCNPX, Radioactive Gases Under The Dome of, Phantom the Human
 • Mohammad Reza Samarghandi, Ghorban Asgari, Alireza Rahmani, Zahra Daraee Pages 69-80
  Background
  Xylene is a volatile organic compound That cause central nervous system disorder and suspected cancer. Concern of occupational exposure to volatile organic compounds (VOCs) has been increasing. Thus before being discharged to the environment, it must be treated from polluted air stream.
  Methods
  The research study is of the experimental type and was carried out on a laboratory scale. The experimental equipmen including of an air compressor, silicagel filters and activated charcoal, Syringe Pump, an ozone generation and a fixed bed reactor. The sampling, xylene analyzing in samples were done with 1501 Niosh Manual Analytic Method by GC equipped with FID detector The performance of catalytic ozonation process was compared with that of single adsorption and ozonation in removal of several concentration of xylene under the similar experimental conditions.
  Results
  The results indicated that the catalytic ozonation concentration increased from 50 to 200 ppm, absorption break point and removal of xylene from hybrid reactor decreased from 12 to 8 h, while this time was between 9 and 5 h for pumice. When pumice and ozone come together, their synergistic effects increased on xylene degradation. Also the efficiency of absorbent decreased with the concentration increase of xylene.
  Conclusion
  With regard to high efficiency of catalytic ozonation process and increasing the xylene removal, the catalytic ozonation process is suggested as a promising and alternative technology for elimination of VOCs from the polluted air stream.
  Keywords: Xylene, Catalytic ozonation, Pumice, Magnesium nitrate