فهرست مطالب

اسلام و پژوهش های مدیریتی - سال پنجم شماره 1 (پیاپی 11، پاییز و زمستان 1394)

نشریه اسلام و پژوهش های مدیریتی
سال پنجم شماره 1 (پیاپی 11، پاییز و زمستان 1394)

 • 148 صفحه، بهای روی جلد: 35,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1395/01/10
 • تعداد عناوین: 8
|
 • آیت الله علامه محمدتقی مصباح صفحه 5
  بزرگ ترین نعمتی که ما در این عصر سراغ داریم و خدای متعال آن را به جامعه ما افاضه کرده، برقراری نظام اسلامی است. از زمان ظهور پیامبر اکرم صل الله علیه و آله تقریبا حدود یک دهه یا بیشتر سپری شده بود که جامعه اسلامی در مدینه تشکیل شد و تا آخر عمر آن حضرت، ریاست این جامعه با ایشان بود. این مقدار را همه مسلمان ها معتقد هستند. اما ما معتقدیم که پس از رحلت پیامبر صل الله علیه و آله، کسانی که دارای مقام عصمت بودند و می توان گفت در همه فضایل به غیر از نبوت و رسالت مانند ایشان بودند، برای این کار تعیین شده و زمان محدودی نیز عهده دار این مسئولیت بودند؛ حدود پنج سال امیرالمومنان علی علیه السلام و مدتی نیز امام حسن علیه السلام عهده دار این مقام بودند. اما از زمان امام حسن علیه السلام به بعد، حکومتی که مشروعیت دینی و الهی داشته باشد، در هیچ کشور اسلامی تشکیل نشد. در زمان سایر ائمه علیهم السلام، ایشان یا در زندان، و یا در تبعید و تحت نظر بودند و در نهایت نیز کارشان به شهادت می انجامید. پس از غیبت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف نیز هیچ گاه علما موفق نشدند حکومتی تشکیل دهند که مسئولیت آن با کسی باشد که از سوی خدا مشروعیت داشته باشد.
 • سیدغلامرضا موسوی صفحه 15
  یکی از دغدغه های مدیران ارشد هر سازمان و نهاد، بهبود مداوم سیستم است. این دغدغه به سبب تغییرات محیطی و نیازهای جدید مخاطبان است. در پاسخ به این دغدغه، دو پارادایم مکانیکی و ارگانیکی مطرح است. بسیاری از طراحان و مهندسان سیستم های اداری، راه اصلاح تحول و نوسازی سازمان ها را پارادایم ارگانیکی و در نقطه تعالی آن، نظریه «سازمان های یادگیرنده» دانسته اند. روش تحقیق مقاله حاضر «تحلیلی منطقی» است که از طریق مطالعات کتابخانه ای و مشاهده عینی دو پارادایم را نقد و بررسی کرده است. یافته این پژوهش نشان می دهد که اصرار برخی مدیران بر لزوم تحول سازمان ها از طریق داشتن آرایش سازمان یادگیرنده، وجهی ندارد و اساسا لزوم انتخاب الگوی مدیریتی مکانیکی یا ارگانیکی بر مغالطه «ای هام منع جمع» استوار است.
  کلیدواژگان: پارادایم مکانیکی، پارادایم ارگانیکی، تحول سازمان، اصلاح سازمان، سازمان های یادگیرنده، ایهام منع جمع
 • محمد مرادی صفحه 41
  «سرمایه معنوی»، که اکنون به عنوان یکی از مهم ترین اشکال سرمایه های سازمانی محسوب می شود، از زوایای گوناگون مطمح نظر قرار گرفته و مطالب متفاوتی درباره اش ارائه شده است. برخی به جنبه فردی این سرمایه در قالب «هوش معنوی» پرداخته اند. عده ای در سطح سازمانی به آن توجه کرده اند. برخی هم به نقش این سرمایه در بهبود متغیرهای اقتصادی، اجتماعی و یا فرهنگی اشاره کرده اند. ولی واقعیت این است که سرمایه ای معنوی محسوب می شود که با ایجاد انسجام و هماهنگی میان جنبه های گوناگون زندگی، به مفهوم زندگی عمق دهد و کیفیت آن را بهبود بخشد. این مقاله به روش «استدلالی» و بر پایه تجزیه و تحلیل و ترکیب و تلفیق ادبیات سرمایه معنوی با تعالیم قرآنی تلاش نموده است مفهوم «سرمایه معنوی» را بر اساس آموزه های قرآنی در سازمان ها تشریح و تبیین کند و مبنای شکل گیری آن در سازمان ها و هدف نهایی از ایجاد و توسعه این سرمایه را آشکار سازد. یافته های این تحقیق نشان می دهد رابطه ای دو سویه میان سرمایه های اقتصادی و سرمایه های معنوی وجود دارد و «درک معنای زندگی و هدف آفرینش»، همچنین «همبستگی معنوی بین کارکنان» از عناصر اصلی سرمایه معنوی محسوب می شود که یکی از نمودهای عملی آن در خدمت گزاری به مردم نمایان می شد.
  کلیدواژگان: سرمایه معنوی، معنای زندگی، هدف آفرینش، همبستگی معنوی بین کارکنان
 • محسن منطقی، سید محمدرضا میرصانع صفحه 63
  هدف از آفرینش انسان، رستگاری در پرتو ایمان و عمل صالح است و برترین عمل صالح، اقامه نماز (گزاردن نماز با رعایت تمامی شرایط آن) است که تاثیر گسترده ای بر جنبه های شناختی، گرایشی، اخلاقی، روانی، رفتاری و جسمانی نمازگزاران در سطح فردی و اجتماعی دارد. همچنین اقامه نماز، اعم از فرادا و جماعت، در داخل سازمان یا خارج از آن، تاثیرهای ویژه ای بر زندگی سازمانی انسان ها و نقش خاصی در ارتقای رفتار سازمانی کارکنان دارد. پژوهش در این خصوص، همراه با تقویت شناخت و باور به اقامه نماز، می تواند مشوق مدیران و دیگر کارکنان در ترویج و تعمیق فرهنگ اقامه نماز باشد که نتیجه آن، تقرب به خداوند و تحصیل کمالات معنوی و اخلاقی و به تبع آن، ارتقای رفتار سازمانی کارکنان است. رفتار سازمانی معمولا در سه سطح «فردی»، «گروهی» و «سازمانی» مطالعه می شود و آنچه به عنوان مسئله مطمح نظر است این است که نقش اقامه نماز در ارتقای رفتار کارکنان در سطح سازمان چیست و چگونه تبیین می شود؟ برای بررسی مسئله، با رویکردی «توصیفی-تحلیلی» و به تعبیر دقیق تر، «اجتهادی»، به پژوهشی نظری در آموزه های اسلامی اقدام شد و معلوم گردید که «تسهیل ارتباطات موثر»، «جلوگیری از رفتارهای سیاسی»، «ارتقای فرهنگ سازمانی»، «پیشگیری از تعارض و کمک به حل آن»، «تقویت رفتارهای شهروندی سازمانی»، و «ارتقای معنویت در سازمان»، از نقش های اقامه نماز در ارتقای رفتار کارکنان در سطح سازمان است.
  کلیدواژگان: اقامه نماز، نقش نماز، آثار نماز، رفتار سازمانی، ارتقای رفتار، بهبود رفتار
 • کرم الله دانش فرد، مریم ادیب زاده، رقیه ابراهیمی صفحه 83
  «خط مشی گذاری» علم عمل دولت هاست. این رشته جدید پس از طی فراز و نشیب های فراوان، در دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی، به عنوان رشته ای علمی- پژوهشی پذیرفته شده است. این در حالی است که دین مبین اسلام از مدت ها قبل، ابعادی را برای آن در نظر گرفته است. مقاله پیش رو با هدف بررسی ابعاد خط مشی گذاری عمومی از دیدگاه اسلامی تدوین گردیده است. بر همین اساس، ابتدا با استناد به ادبیات موضوع بحث، تعاریفی از «خط مشی عمومی» و تصمیم گیری، ارائه شده و در ادامه، دو رویکرد فردی و سازمانی در زمینه خط مشی گذاری بررسی شده است. یافته های مقاله حاضر ارائه الگویی است که بتواند پیوندی میان دو اصل مهم «تصمیم گیری» که همان «مشورت» و «توکل» از دیدگاه اسلامی است، با دو رویکرد فردی و سازمانی برقرار سازد.
  کلیدواژگان: خط مشی گذاری، تصمیم گیری، سطوح تصمیم گیری اسلامی، مشورت، توکل
 • امین نیک پور، علیرضا منظری توکلی، سنجر سلاجقه، مسعود پورکیانی، علیرضا عرب پور صفحه 99
  هدف از این پژوهش، تبیین ابعاد و مولفه های نظارت بر کار کارکنان سازمان های دولتی بر اساس معیارهای پیشنهادی دانشمندان مسلمانان است. پژوهش حاضر از نوع پژوهش های «توصیفی» است که به روش پیمایشی انجام شده، است. همچنین از نظر هدف، «توسعه ای- کاربردی» به شمار می آید. روش گردآوری اطلاعات ترکیبی از مطالعات کتابخانه ای و میدانی است و ابزار گردآوری اطلاعات، بررسی اسناد و مدارک، مصاحبه و پرسش نامه است. جامعه آماری این پژوهش برای آزمون مدل، خبرگان آگاه به موضوع بوده است. روش نمونه گیری «گلوله برفی» بوده و به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش «آمار توصیفی و استنباطی» (آزمون مقایسات چندگانه فریدمن) استفاده شده است. نتایج پیمایشی حاصل از پرسش نامه نشان دهنده تایید مدل از نظر خبرگان است. در این پژوهش پس از جمع بندی مطالب و اصلاحات لازم، الگوی نظارت بر کار کارکنان سازمان های دولتی بر اساس معیارهای پیشنهادی دانشمندان مسلمان، که شامل 24 مولفه در قالب 4 بعد است، ارائه شد.
  کلیدواژگان: نظارت، مدیریت اسلامی، سازمان های دولتی، سیاست های کلی نظام اداری
 • لطف الله فروزنده دهکرد، مریم شهابی صفحه 117
  هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی نقش عقل، شهود و وحی در نظام تصمیم گیری با توجه به تفاوت منابع شناخت در نظام ارزشی غرب و اسلام و همچنین طراحی الگوی تصمیم گیری با توجه به نظام ارزشی اسلامی است. بدین منظور، پس از ارائه تعریفی از «تصمیم گیری»، نظام ارزشی غرب و اسلام و ابزارهای (منابع) شناخت آنها بررسی شده است. سپس با توجه به بررسی مبانی نظام ارزشی اسلام و ابزاهای (منابع) شناخت شامل عقل، وحی، حس و شهود، الگوی تصمیم گیری اسلامی طراحی شد. الگوی پژوهش پس از اخذ نظرات خبرگان و انجام اصلاحات، به تایید 20 تن از خبرگان رسید. نتایج به دست آمده بیانگر آن است که در نظام ارزشی اسلام، اولین و مهم ترین منبع شناخت، «وحی » است. پس از آن «شهود» و «عقل» و در پایان نیز «تجربه». در نظام ارزشی اسلام، همه این منابع شناخت به رسمیت شناخته می شوند و محققان و علمای اسلامی از مشاهده محسوسات و تجربه و استدلال و برهان و سرانجام، تعقل و ذوق و شهود عرفانی استفاده کرده و از هر طریقی به صورتی، پیوستگی مراتب وجود را به یکدیگر نمایان ساخته اند.
  کلیدواژگان: تصمیم گیری، منابع شناخت، عقل، حس، وحی، شهود
 • الملخص
  صفحه 135
|
 • Seyyed Gholam Reza Musavi Page 15
  In any organization or institution, the achievement of continuous improvement in the system is a matter of concern to top managers, and this can be very costly. The reason for this concern anxiety is ascribed to environmental changes and the new needs of addressees. Two paradigms; mechanical and organic are proposed for coping with this anxiety. Most designers and engineers of administrative systems consider the way of reforming and modernizing the organizations as an organic paradigm, and in its high level, as the theory of ‘’learning organizations’’. Using an analytical-logical method, this paper provides a critique of two paradigms based on library sources and direct observation. The finding of the research shows that the emphasis of some managers on the necessity of making changes in organizations through having good order in learning organization is not justified, and basically the necessity of selecting a mechanical or organic management model is grounded on the sophistry of ‘’non-compiled’’.
  Keywords: mechanical paradigm, organic paradigm, organizational changes revolution, institutional reform, learning organizations, non, compiled
 • Mohammad Moradi Page 41
  Nowadays, ‘’spiritual asset’’, which is considered one of the most important types of organizational assets is viewed from different aspects and different views are have been presented on it. Some deal with the personal aspect of this kind of asset in the form of ‘’spiritual intelligence’’, others consider its organizational aspects; still others notice its role in the improvement of economic, social and cultural variables. Whenever the deeper meaning of life is achieved and the way of living is improved by establishing the solidarity and consistency of the different aspects of life then, the asset is considered intellectual. Using a logical method, the paper seeks, through an analytical study and combination of the literature of ‘’intellectual asset’’ with Qur’anic teachings, to investigate the concept of ‘’intellectual capital’’ in organizations on basis of Qur’anic teachings, and explore the grounds of its formation in organizations and its final aim establish and develope this kind of asset. The findings of this research show that there is a double relationship between economic assets and spiritual assets, and that “understanding the meaning of life and aim of creation” and ‘’the spiritual correlation between the staff members” are among the main elements of spiritual asset, and one of its practical forms is represented in helping people.
  Keywords: spiritual asset, the meaning of life, the purpose of creation, spiritual correlation between the staff members
 • Mohsen Manteghi, Seyyed Mohammad Reza Mir Sane Page 63
  Salvation grounded on faith, good deeds and servanthood of God are the aim of the creation of man. Prayer is the most important righteous act and the pillar of acts of worship. Performing prayer, in the sense that’’ prayer is performed by observing its conditions’’ has various effects on those who perform prayers, including the cognitive, ideological, devotional, spiritual, emotional, mental, moral, behavioral, biological, sanitary, social, cultural, economic and political aspects of their life. Therefore, performing prayer, whether individually or Jama’at(in a group), inside or outside of the organization has great effect on the ‘’ organizational life’’ and also the ‘’organizational behavior’’ of personals, an issue which researchers investigate under the headings of the social, cultural, economic, political and official effects of prayer. Also, performing prayer has special effect on ‘’organizational change’’ and it contributes to its occurance, an issue which has not been given due attention. Doing research on the effect of erecting prayer on organizational behavior and defining its role in the organizational change can encourage the agents of organizational change to disseminate the idea performing prayers and deepen the culture of praying. Thus, it will be possible to make use of the positive effects of prayer on organizational behavior and pave the way for an organizational change. The present paper focuses on the role of erecting prayer in organizational change. Using a descriptive-analytical method, this paper makes a theoretical study an Islamic teaching, to investigate the role of Erecting prayer in organizational change.
  Keywords: erecting prayer, the role of prayer, the effects of prayer, the change in the organization, improving the organization
 • Karamo., Llah Daneshfard, Maryam Adibzadeh, Roghayeh Ebrahimi Page 83
  ‘’Policy-making’’ refers to the science of actions adopted by governments. After a period of enormous changes in universities and research centers, this new field of study was recognized as a scientific-research field. The true religion of Islam has considered its different dimensions long ago. The present paper aims to investigate the dimensions of public policy-making from the Islamic viewpoint. Resting on the literature of the subject matter, the paper first offers definitions of ‘’public policy-making’’ and ‘’decision making’’, and then reviews the individual and organizational approaches to policy-making. The findings of the present paper present a pattern which can foster a relationship between two main principles; ‘’decision-making’’, which corresponds to counseling and, ‘’trust in God ’’ according to Islam on the basis of two approaches: individual and organizational.
  Keywords: policy, making, decision, making, levels of decision, making in Islam, counseling, trust in God
 • Amin Nikpour, Ali Reza Manzari Tavakoli, Sanjar Salajeghe, Masod Pourkiyani, Ali Reza Arab Pour Page 99
  The aim of this research is to explain the dimensions and components of supervision of activities public organizations’ personnel based on the criteria proposed by Muslim scientists. Using a descriptive method, this paper performs this survey. Concerning its purpose, it is regards as a ‘’developmental-applied’’ research. The data is collected through a combination of library-based study and field study, by means of documentary investigation, interviewing and circulating a questionnaire. The population sample of this research consists of people who are experts in this field in an attempt to test the model. ‘’Snowball’’ was used for the sampling. A ‘’descriptive and inferential’’ statistics (test of Friedman’s multi comparisons) was used for analyzing the data. The survey results obtained from the questionnaire show that this model is approved by the experts. Summing up the main points and necessary modification, the paper shows a conceptual model for supervising the performance of public organizations’ personnel based on the criteria proposed by Muslim scientists including 24 components having the form of 4 dimensions.
  Keywords: supervision, Islamic management, governmental organizations, the general policies of administrative system
 • Lotfollah Forozandeh Dehkord, Maryam Shahabi Page 117
  Given the differences between the information sources of the Value system of the West and those of Islam and showing a decision-making pattern according to Islamic value system, this research aims to investigate the role of intellect, intuition and revelation in decision-making system. Therefore after defining ‘’decision-making’’, the axiological systems of the West and Islam and their information sources are reviewed. Referring to the principles of Islamic value system and information, sources of intellect, revelation, sense and intuition, the paper shows an Islamic decision-making pattern. After consulting experts and correcting the mistakes, the mentioned model has been approved by 20 experts. The results show that in the Value system of Islam, ‘’revelation’’ as the main information source comes first, then comes ‘’intuition’’, ‘’intellect’’ and finally experiment. In the Value system of Islam these information sources are recognised, and experts and Muslim scholars rely on observation of perceptible things, experiment, reasoning and finally intellection, verve and mystical intuition, and they also manifest the correlation of the degrees of existence by using every possible means.
  Keywords: decision, making, information sources, intellect, sense, revelation, intuition