فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سال بیست و یکم شماره 1 (پیاپی 81، فروردین و اردیبهشت 95)
 • سال بیست و یکم شماره 1 (پیاپی 81، فروردین و اردیبهشت 95)
 • تاریخ انتشار: 1395/01/15
 • تعداد عناوین: 12
|
 • حشمت الله صوفی مجیدپور*، مصباح راستی، فردین غریبی صفحات 1-9
  زمینه و هدف
  هدف این مطالعه تاثیر استفاده از استنت دبل جی بر نتایج سنگ شکنی با امواج برون اندامی در کودکان مبتلا به سنگ لگنچه بود.
  روش بررسی
  این مطالعه به روش کار آزمایی بالینی دو سو کور بر روی 68 کودک زیر 13 سال دارای سنگ لگنچه مراجعه کننده به کلینیک بیمارستان توحید سنندج از سال 1389 تا 1393 انجام شد. کودکان به روش تصادفی ساده در دو گروه مداخله استنت دبل جی (34 نفر) و گروه کنترل (34 نفر) تقسیم شدند. به همه نمونه ها در دو گروه 2000 موج شوکی طی هر دوره داده شد. داده ها پس از جمع آوری با استفاده از نرم افزارSPSS نسخه 18 و آمار توصیفی (فراوانی مطلق، نسبی، میانگین و انحراف معیار)، فرضیات نیز توسط آزمون کای دو و تی مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  اندازه سنگ در کودکان گروه مداخله 62/2± 76/13 میلیمتر و در گروه کنترل 79/2± 91/13 میلیمتر بود (69/0=p). در 8/58% کودکان گروه مداخله و 5/76% کودکان گروه کنترل کلیه راست درگیر بود (12/0=p). فراوانی پیامدهای بعد از سنگ شکنی شامل تب، نیاز به بستری و تشکیل ستون سنگی در گروه مداخله با گروه کنترل تفاوت معنی دار آماری نداشت (05/0p>). فراوانی ابتلا به عفونت ادراری در کودکان گروه مداخله 5/23% و در گروه کنترل 9/5% بود که از نظر آمار معنی دار بود. (04/0=p).
  نتیجه گیری
  میزان دفع سنگ در کلیه کودکان بروش سنگ شکنی با استفاده از استنت و بدون استفاده از استنت تقریبا« با هم برابر است، لذا با توجه به مشکلات استنت حالب و هزینه های جانبی آن روش سنگ شکنی با امواج برون اندامی برای سنگهای کلیه 8 تا 15 میلیمتر بدون استفاده از استنت در این گروه از بیماران توصیه می شود.
  کلیدواژگان: استنت دبل جی، کودکان، سنگ شکنی با امواج برون اندامی، سنگ لگنجه کلیه
 • سحر خوش روش، پروانه تیموری، سجاد عبدالملکی، پیام خماند، مریم پرواره صفحات 10-20
  زمینه و هدف
  اپیدمیولوژی ام اس در دهه های اخیر نشان دهنده افزایش شیوع این بیماری در سراسر جهان و ایران است. در این پژوهش، شناخت، رفتارهای محافظتی و ادراک خطر از بیماری ام اس بر حسب ویژگی های دموگرافیک و متغیرهای پیش بینی کننده ادراک خطرو رفتارهای محافظتی بیماری ام اس مورد بررسی قرار گرفت.
  روش بررسی
  در یک مطالعه مقطعی تعداد 800 نفر از افراد بالای 15 سال شهر سنندج به روش نمونه گیری خوشه ای– تصادفی پرسش نامه حاوی اطلاعات دموگرافیک، سنجش شناخت، ادراک خطرو انجام رفتار های محافظتی بیماری ام اس را تکمیل نمودند. از روش های آمار توصیفی و تحلیلی شامل آزمون های کای دو و رگرسیون رتبه ای استفاده شد و ( 05/0>P) به عنوان سطح معنی دار با استفاده از نرم افزار STATA نسخه12 در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  میانگین سنی افراد شرکت کننده 91/14 ± 27/38 بود. در کلیه گروه های سنی میزان شناخت از بیماری ام اس کم بود (001/0>P) . شناخت از بیماری ام اس و ادراک خطر با سطح سواد ارتباط معنا دار داشتند (001/0>P). آگاهی از بیماری ام اس و همچنین ادراک خطر زنان در مقایسه با مردان بیشتر بود (03/0>P). اطرافیان افراد بیشترین سهم (4/46%) را بعنوان منبع کسب اطلاعات در مورد بیماری ام اس گزارش شد.
  نتیجه گیری
  میزان آگاهی افراد مورد مطالعه در مورد بیماری ام اس کمتر از حد مطلوب در سنندج است. طراحی و اجرای برنامه های مداخله ای به منظور افزایش شناخت افراد جامعه از بیماری ام اس، راه های پیشگیری از آن و ترویج رفتارهای محافظت کننده در سطح جامعه ضرورت دارد.
  کلیدواژگان: بیماری ام اس، آگاهی، ادراک خطر، رفتارهای محافظتی، سنندج
 • مریم کلاته ملایی، سهیلا کربندی، حسن بسکابادی، حبیب الله اسماعیلی صفحات 21-29
  مقدمه
  ماساژ در نوزاد باعث ایجاد احساس امنیت، افزایش رشد جسمی و وزن، بهبود گردش خون، عملکرد بهینه سیستم عصبی و کاهش اختلالات خواب و همچنین کاهش اختلالات رفتاری می شود.هدف این مطالعه، تعیین تاثیر ماساژ بر بروز خونریزی داخل بطنی در نوزاد نارس بستری در بخش مراقبت ویژه نوزادان بود.
  روش بررسی
  این مطالعه یک کارآزمایی بالینی شاهدار تصادفی شده بود؛ که بر روی نوزادان نارس بستری در بخش مراقبت ویژه نوزادان بیمارستان قائم (عج) مشهد در سال 1391 صورت گرفت. نوزادان با تخصیص تصادفی به دو گروه مداخله (30 نفر) و کنترل (30 نفر) تقسیم شدند. مداخله ماساژ (شامل ماساژ و حرکات پاسیو اعضاء به طور روزانه در طی 3 دوره پانزده دقیقه ای در 3 ساعت متوالی به مدت 5 روز) برای نوزادان گروه مداخله انجام شد و بروز خونریزی داخل بطنی در این نوزادان با نوزادان گروه کنترل مقایسه گردید. ابزارهای گردآوری داده ها شامل: فرم انتخاب نمونه، فرم مشخصات دمو گرافیک، چک لیست ثبت داده ها و دستگاه پالس اکسی متری بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16 و آزمون های آماری تی مستقل، مجذورکای و ضریب نسبت بخت ها انجام شد
  یافته ها
  گروه های مداخله و کنترل از نظر متغیرهای دموگرافیک : قد، وزن، دورسر، سن هنگام تولد، آپگار دقیقه اول و پنجم و سن مادر تفاوت آماری معنی داری نداشتند. خونریزی مغزی در نوزادان گروه مداخله نسبت به گروه کنترل کمتر بود اما این تفاوت به لحاظ آماری معنی دار نبود (058/0=P).
  نتیجه گیری
  یافته های این پژوهش موید این است که ماساژ می تواند یک روش موثر در کنار سایر روش ها برای کاهش خونریزی داخل بطنی در نوزادان نارس سالم با وضعیت ثابت باشد.
  کلیدواژگان: نوزاد نارس، ماساژ، خونریزی داخل بطنی
 • امید رضا تمتاجی، مژگان محمدی فر، محمد بهنام، محسن تقی زاده، سیدعلی رضا طلایی صفحات 30-39
  زمینه و هدف
  بسیاری از توانایی های یادگیری و حافظه در بیماری های مختلفی مانند آلزایمر و دمانس کاهش پیدا می کند. مطالعه حاضر اثر عصاره الکلی برگ توت سفید را براختلال یادگیری و حافظه فضایی در مدل حیوانی دمانس ناشی از اسکوپولامین مورد بررسی قرار داده است.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی، چهل موش صحرایی نر نژاد ویستار در 5 گروه قرار گرفتند (8 موش در هر گروه): گروه کنترل، گروه کنترل اسکوپولامین و گروه های دریافت کننده اسکوپولامین بعلاوه عصاره الکلی برگ توت سفید در 100، 200 و 400 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن در روز. یادگیری و حافظه با استفاده از ماز آبی موریس پس از 28 روز ارزیابی گردید. تجزیه و تحلیل آماری نیز با آزمون های repeated measures ANOVA و Bonferroni انجام گردید.
  یافته ها
  در گروه کنترل اسکوپولامین، تزریق اسکوپولامین باعث اختلال یادگیری (001/0>P) و حافظه فضایی (05/0>P) در مقایسه با گروه کنترل شد. تجویز عصاره الکلی برگ توت سفید در دوز 100 (05/0>P)، 200 (001/0>P) و 400 میلی گرم (001/0>P) اختلال در یادگیری را بهبود بخشید. همچنین این عصاره در دوزهای 200 و 400 میلی گرم بر کیلوگرم مانع اختلال در حافظه فضایی موش های صحرایی گردید (05/0>P).
  نتیجه گیری
  این نتایج نشان داد که عصاره الکلی برگ توت سفید عملکرد یادگیری و حافظه فضایی را در موش های دریافت کننده اسکوپولامین افزایش می دهد.
  کلیدواژگان: توت سفید، اسکوپولامین، حافظه فضایی، یادگیری، ماز آبی موریس
 • فاطمه عنصری، علی احمدی، محبوبه منصوری، سیدمحسن موسوی خورشیدی، نسرین پازوکی، جعفر سلیمیان صفحات 40-46
  مقدمه
  درماتیت آتوپیک یک بیماری شایع مزمن التهابی است که پوست را تحت تاثیر قرار می دهد و یکی از عوامل مهم در آغاز و افزایش شدت این بیماری، آلرژی غذایی است. شناخت الگوی حساسیت به انواع آلرژن های غذایی در جامعه، می تواند نقش مهمی در آگاهی قبلی و پیشگیری از عود و تشدید بیماری درماتیت آتوپیک داشته باشد. هدف این مطالعه بررسی میزان شیوع آلرژن های شایع غذایی در افراد مبتلا به درماتیت آتوپیک با استفاده از تست پوستی پریک در شهر تهران در سال 1393می باشد.
  روش بررسی
  در یک مطالعه توصیفی در تهران، تمام افراد مراجعه کننده به کلینیک تخصصی آسم و آلرژی خورشید، طی سال 1393 معاینه شده و در صورت ابتلا به آلرژی انتخاب و وارد مطالعه شدند. پس از تشخیص موارد بالینی درماتیت آتوپیک در این افراد، تست پوستی پریک در مورد آلرژن های شایع غذایی انجام گرفت. در نهایت داده ها توسط نسخه 20 نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  از بین 1012 فرد مبتلا به آلرژی، 282 نفر (حدود 28%) مبتلا به درماتیت آتوپیک تشخیص داده شدند. از این تعداد، 87 نفر (31 % افراد، 52 زن و 35 مرد) حداقل به یکی از آلرژن های غذایی حساس (تست پریک مثبت) بودند. در افراد مبتلا به درماتیت آتوپیک دارای آلرژی غذایی، شیوع آسم، رینیت آلرژیک و کهیر به ترتیب 8/6، 4/11 و 5/4 درصد بود. بین جنسیت و آلرژی غذایی در افراد مبتلا به درماتیت آتوپیک ارتباطی وجود نداشت. شایع ترین آلرژن های غذایی در بیماران به ترتیب زرده تخم مرغ (4/38 %)، سفیده تخم مرغ (5/36 %)، فندق (3/33 %) و بادام زمینی (7/28 %) بوده و کمترین شیوع در برنج (6/4 %)، جو(7/5 %) و گوشت گوسفند (9/6 %) وجود داشت.
  نتیجه گیری
  شیوع درماتیت آتوپیک در بیماران آلرژی این مطالعه بیشتراز حد انتظار بود. حساسیت به تخم مرغ و انواع آجیل به عنوان شایع ترین آلرژن ها، به ویژه در مورد کودکان، باید مورد توجه متخصصین آلرژی و نیز خانواده ها قرار گیرد.
  کلیدواژگان: درماتیت آتوپیک، آلرژی غذایی، تست پوستی پریک
 • احیاء درویش صفت، علیرضا رحیمی، امیر سرشین صفحات 47-59
  زمینه و هدف
  تغییر در تناسب طبیعی قسمت های مختلف ستون فقرات می تواند روی کنترل تعادل افراد تاثیر منفی بگذارد. در اثر هرگونه اختلال مانند اسکولیوزیس، لودوزیس و کایفوزیس در راستای ستون مهره ای، خط ثقل از نقاط تعیین شده عبور نمی کند و بدن دچار نوسان می شود. هدف از پژوهش حاضر، مقایسه توانایی کنترل پوسچر استاتیک و دینامیک پسران 10 تا 12 سال دارای دفورمیتی های صفحه ساجیتال ستون فقرات بود.
  روش بررسی
  در پژوهش حاضر که به روش توصیفی- تحلیلی انجام شد، پس از غربالگری اولیه و اندازه گیری قوس های کایفوز و لوردوز ستون فقرات 417 دانش آموز، یک نمونه 88 نفری از دانش آموزان واجد دفورمیتی را به صورت تصادفی هدفدار انتخاب و بطور برابر در 4 گروه هایپرکایفوزیس، هایپوکایفوزیس، هایپرلوردوزیس و هایپولوردوزیس توزیع گردید. میزان قوس های ستون فقرات با استفاده از خط کش منعطف و کنترل پوسچر استاتیک و دینامیک آزمودنی ها به ترتیب به وسیله تست های ایستادن لک لک و تعادل ستاره ای ارزیابی شد. تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های آنالیز واریانس و بونفرونی در محیطV.19 SPSS صورت گرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که در گروه هایپرکایفوزیس، کنترل پوسچر استاتیک و دینامیک بطور معنی داری کمتر از گروه های هایپوکایفوزیس و هایپرلوردوزیس بود. همچنین، کنترل پوسچر استاتیک و دینامیک گروه هایپوکایفوزیس بطور نسبتا معنی داری از گروه هایپولوردوزیس بیشتر بود. اما بین دو گروه هایپرلوردوزیس و هایپولوردوزیس، تفاوت وجود نداشت.
  نتیجه گیری
  براساس نتایج پژوهش حاضر، به نظر می رسد که دفورمیتی هایپرکایفوزیس بیش از هایپرلوردوزیس، اما دفورمیتی هایپوکایفوزیس کمتر از هایپولوردوزیس، کنترل پوسچر بدن را تحت تاثیر قرار می دهد.
  کلیدواژگان: کنترل پوسچر، دفورمیتی، صفحه ساجیتال، کایفوزیس، لوردوزیس
 • رضا شعبانی، آقا علی قاسم نیان * صفحات 60-72
  زمینه و هدف

  مسابقه در صبح هنگام ورزشکاران را با مشکل افزایش حساسیت به عفونت و التهاب مواجه می سازد. بدین منظور هدف این پژوهش بررسی تاثیر یک برنامه ی تمرینی دو هفته ای (ویژه ی قدرت) و همزمانی یا عدم همزمانی زمان تمرین(صبح یا عصر) با زمان آزمون (صبح) بر سطوح اینترلوکین-17 و کورتیزول سرم و عملکرد ورزشکاران مرد می باشد.

  روش بررسی

  در یک مطالعه شبه تجربی، 14 مرد ورزشکار به صورت هدفمند انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه همسان قرار گرفتند: گروه صبح (7 =n و زمان تمرین =9 صبح) و گروه عصر (7 =n و زمان تمرین=18عصر). آزمودنی ها به مدت 2 هفته تحت یک برنامه تمرین قدرتی ویژه با شدت انقباضی معین قرار گرفتند. نمونه های خونی آزمودنی ها 24 ساعت قبل از اولین جلسه تمرینی در حالت پایه و بلافاصله پس از آزمون یک جلسه تمرین قدرتی در ساعت 9 صبح و 48 ساعت پس از آخرین جلسه ی تمرینی (بلافاصله بعد از آزمون یک جلسه تمرین قدرتی)، جهت ارزیابی مقادیر اینترلوکین-17 و کورتیزول گرفته شد. برای اندازه گیری متغیرهای وابسته، آزمودنی ها 2 ساعت قبل از اجرای آزمون صبحانه استاندارد خوردند و یک تکرار بیشینه آزمودنی ها در جلسه ای مجزا قبل و بعد از دو هفته در حرکات موردنظر محاسبه شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر، تی تست مستقل، تی تست زوجی و کوواریانس استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج این پژوهش نشان داد که دو هفته سازگاری (همزمانی و عدم همزمانی زمان تمرین با زمان آزمون)، موجب افزایش معنی دار در عملکرد قدرتی حرکت پرس سینه در گروه صبح شد (05/0>P)، اما در سایر حرکات قدرتی علی رغم افزایش معنی دار درون گروهی در قدرت بیشینه در تمامی حرکات، تغییر معنی داری در مقایسه عملکرد قدرتی دو گروه در پس آزمون مشاهده نشد (05/0<P). همچنین مقایسه مقادیر اینترلوکین-17 (381/0=P) و کورتیزول سرم (146/0=P) دو گروه در پس آزمون تفاوت معنی داری نداشت (05/0<P).

  نتیجه گیری

  به نظر می رسد دو هفته همزمانی یا عدم همزمانی زمان تمرین با زمان آزمون، ضمن بی تاثیر بودن بر فاکتورهای التهابی، موجب بهبود قدرت عضلانی (پرس سینه) شد.

  کلیدواژگان: ساعت زیستی، چرخه شبانه روزی، زمان تمرین، اینترلوکین، 17، کورتیزول
 • حسین فیضی، بهنام خالدی پاوه، فاطمه حدادیان، منصور رضایی صفحات 73-83
  بیماری کلیوی مرحله آخر یکی از مشکلات عمده سلامتی در سطح جهان می باشد. بیمارانی که این بیماری را دارند، نیاز به دفعات مکرر همودیالیز دارند. فرآیند بیماری و همودیالیز هر دو تاثیرات منفی بر خودکارآمدی این بیماران دارد. هدف از انجام این مطالعه بررسی تاثیر روش آرام سازی عضلانی بنسون بر خودکارآمدی بیماران همودیالیزی بود.
  در یک کارآزمایی بالینی تصادفی 60 بیمار همودیالیزی بستری در بخش همودیالیز بیمارستان امام رضا (ع) شهر کرمانشاه مورد بررسی قرار گرفتند. ابتدا با استفاده از پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی عمومی، خودکارآمدی بیماران سنجیده شد، سپس بیماران به طور تصادفی به دو گروه آزمون و کنترل تقسیم شدند. روش آرام سازی عضلانی بنسون توسط نمونه ها ی گروه آزمون در منزل و به مدت دو ماه، هر روز یک مرتبه انجام گرفت و بر روی گروه کنترل اقدام خاصی صورت نگرفت. بلافاصله در پایان این دوره مجددا« با استفاده از پرسشنامه های مذکور خودکارآمدی بیماران در هر دو گروه آزمون و کنترل بررسی شد و داده های حاصل با استفاده از آزمون t
  نتایج
  31/45 بود. 44% مرد و 56% ).
  با توجه به یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که، آرام سازی عضلانی بنسون بر خودکارآمدی بیماران همودیالیزی تاثیر مطلوبی دارد و می توان به عنوان یک روش مفید در ارتقاء سطح خودکارآمدی بیماران در بخش های همودیالیز، اجرا و آموزش داده شود.
  کلیدواژگان: همودیالیز، خودکارآمدی، آرام سازی عضلانی بنسون
 • حسن بسکابادی، معصومه گودرزی صفحات 84-92
  زمینه و هدف
  زردی که پس از روز 14 بعد از تولد ادامه داشته باشد، زردی طول کشیده نامیده می شود و شیوعی برابر با40-15% دارد. شناخت علل و عوامل مختلف زردی می تواند در کاهش شدت و کنترل زردی موثر باشد. لذا این مطالعه با هدف بررسی شیوع زردی طول کشیده، علایم و فاکتورهای مستعد کننده آن در نوزادان مراجعه کننده به بیمارستان قائم (عج) شهر مشهد انجام شده است.
  روش کار
  در این مطالعه مقطعی، 413 نفر از نوزادان با زردی بیش از 14 روز مراجعه کننده به بیمارستان قائم (عج) شهر مشهد به روش نمونه گیری ساده انتخاب و وارد مطالعه شدند. از نوزادان مورد مطالعه شرح حال، معاینه و آزمایشات لازم انجام گردید. در توصیف داده ها از میانگین، انحراف معیار، جدول فراوانی و در تحلیلی داده ها از t-Student و مجذور کای استفاده شد.
  یافته ها
  15% نوزادان مورد بررسی زردی طول کشیده داشتند. میانگین سنی واحدهای پژوهش 7/4± 5/19 روز، میانگین وزن هنگام تولد600± 2900 گرم و میانگین بیلی روبین غیر مستقیم آنان 5/4±72/17میلی گرم در دسی لیتر بود. علل زردی طول کشیده به ترتیب شیوع عبارت بودند از: زردی ناشی از شیر مادر3/56%، عفونت ادراری4/10% ، ناسازگاری ABO 9/6% ، کمبود آنزیمG6PD 9/5%، هیپوتیروئیدی7/3% ، سندرم کریگلر- نجار1/2% ، بیماری مادر زادی قلبی 3/1% و سایر علل4/4% بوده است
  نتیجه گیری
  توصیه می شود در نوزاد مراجعه کننده با زردی طول کشیده پس از معاینه و شرح حال کامل، بررسی از نظر عفونت ادراری، ناسازگاری گروهای خونی، کمبود آنزیمG6PD و هیپوتیروئیدی صورت گیرد شدت زردی معمولادر هیپوتیروئیدی وعفونت ادراری کم می باشد.
  کلیدواژگان: زردی طول کشیده، نوزادان، هیپوتیروئیدی، عفونت ادراری
 • مهناز صیادی، احمد وهابی، بشری وهابی، دائم روشنی صفحات 93-103
  زمینه و هدف
  تدریس، اقدامات هدف دار متعاملی است که توسط مدرس، طراحی، اجرا و ارزشیابی می شود. در این فرآیند، آموزش دهنده و آموزش گیرنده از آن تاثیرپذیر هستند. نیل به تدریس اثربخش، نیازمند پیوندهای محکم بین اهداف درس، شیوه های آموزش، یاددهی و یادگیری آموزش گیرندگان می باشد. هدف از انجام این مطالعه، تعیین دیدگاه دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی کردستان و آزاد اسلامی سنندج در مورد تدریس اثربخش و عوامل مرتبط با آن بود.
  روش بررسی
  این پژوهش، مطالعه ای مقطعی بود که در آن 520 نفر از دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی کردستان و آزاد اسلامی سنندج به روش تصادفی چند مرحله ای، مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه ای مشتمل بر دو بخش سئوالات دموگرافیک (سن، جنس، رشته، ترم تحصیلی و...) و 23 سئوال در مورد ویژگی های تدریس اثربخش بود. داده های جمع آوری شده با نرم افزار SPSS نسخه 16 و فرمول های آمار توصیفی از قبیل فراوانی، میانگین و انحراف معیار و آمار تحلیلی از قبیل من ویتنی و کروسکال والیس تجزیه و تحلیل گردید.
  یافته ها
  مهم ترین ویژگی های تدریس اثربخش از دیدگاه دانشجویان مورد بررسی، تسلط استاد بر موضوع تدریس (83/0±46/4)، علاقه مندی استاد به تدریس (83/0±45/4) و کم اهمیت ترین ویژگی های تدریس اثربخش از نظر آنها، دسترسی به استاد در خارج از ساعات درسی (91/0±84/3)، استفاده از وسایل کمک آموزشی (10/1±67/3) بودند. بین جنس دانشجو و حیطه های روش تدریس (007/0=p) و خصوصیات فردی (02/0=p)، تفاوت آماری معنی دار بود.
  نتیجه گیری
  به منظور بهبود کیفیت آموزش در دانشگاه های مورد بررسی، توصیه می شود هنگام جذب اعضای هیات علمی و به کارگیری مدرسین برای تدریس، ویژگی هایی مثل توان علمی مدرس در ارائه مطالب درسی، ارائه شفاف و واضح مطالب و علاقه مند بودن مدرس به کار تدریس، مدنظر قرار گیرد.
  کلیدواژگان: تدریس اثربخش، استاد، دانشجو، نگرش، دانش پژوهی، روش تدریس، خصوصیات فردی
 • میلاد اعظمی، عباس قیصوری، فاطمه سایه میری، کوروش سایه میری صفحات 104-116
  زمینه هدف
  یکی از شایع ترین عوارض غدد درون ریز در بیماران تالاسمی ماژور هیپوتیروئید می باشد. مرور ساده مستندات نشان می دهد گزارش دهی شیوع هیپوتیروئید در بیماران بتا تالاسمی ماژور ایران متفاوت است، لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی در بیماران بتا تالاسمی ماژور ایران به روش متاآنالیز انجام شده است.
  روش، Iran medex، SID، Web of Science، PubMed و همچنین موتورجستجوی Google Scholar بدون محدودیت زمانی تا سال 1394 انجام شده است. سپس تمام مقالات مرور شده که دارای معیار ورود به مطالعه بودند مورد بررسی قرار گرفتند. ترکیب شدند.
  یافته 27 مطالعه (23 مقاله و 4 پایان نامه) انجام شده در بازه زمانی 1377 تا 1391 ، تعداد شیوع هیپوتیروئید فاصله اطمینان 95%: 8/6-7/4) برآورد گردید. شیوع هیپوتیروئید آشکار و تحت بالینی فاصله اطمینان 95%: 8/4-1/4) و7/6% )در بیماران تالاسمی ماژور شمال ایران (15%) بود.
  نتیجه شیوع اختلال هیپوتیروئید در بیماران تالاسمی ماژور ایران در حد گزارش های ارائه شده در منابع علمی(7-5%) می باشد و توصیه می شود این بیماران سالیانه از نظر تست های تیروئیدی مورد بررسی قرار گیرند.
  کلیدواژگان: شیوع، هیپوتیروئید، تالاسمی ماژور، مرور سیستماتیک، متاآنالیز، ایران
 • فریبا خیاطی، سکینه حاج ابراهیمی، حمید الله الله وردی پور، فاطمه صادقی غیاثی صفحات 117-129
  مقدمه
  مصرف دخانیات یکی از مهمترین معضلات در دنیای امروز است. عوارض مصرف دخانیات بخصوص در کودکان و نوجوانان بیشتر می باشد. مصرف سیگار اغلب در سنین نوجوانی شروع می گردد، از این رو مداخلات مبتنی بر مدرسه می تواند نقش موثری در پیشگیری داشته باشد. هدف از این مطالعه بومی سازی یک راهنمای مبتنی بر شواهد در حیطه پیشگیری از مصرف سیگار در مدارس بوده است.
  روش بررسی
  این مطالعه براساس اصول بومی سازی راهنماهای بالینی مبتنی بر شواهد طراحی گردیده است. بدین نحو که ابتدا یک جستجوی نظام مند در پایگاه های اطلاعاتی معتبر برای بازیابی راهنماهای مرتبط بین المللی مبتنی بر شواهد انجام گرفت. راهنماهای انتخاب شده توسط دو نفر و به صورت مستقل، با ابزار استاندارد مورد نقادی قرار گرفتند. سرانجام راهنمای انتخاب شده پس از ترجمه به فارسی، در پانل تخصصی مورد بحث و تصویب قرار گرفت.
  نتایج
  از 11 راهنمای بازیابی شده، یک راهنما پس از ارزیابی و بحث در پانل تخصصی انتخاب و بومی سازی گردید. این راهنما شامل 5 توصیه برای مداخلات مبتنی بر مدرسه است که به تهیه برنامه های عملیاتی کمک می نماید. هر توصیه شامل سه قسمت به شرح زیر می باشد: گروه هدف، افرادی که باید اقدامات را انجام دهند، و اقداماتی که باید انجام شود.
  نتیجه گیری
  مداخلات مبتنی بر مدرسه برای پیشگیری و کنترل مصرف سیگار در نوجوانان و جوانان موثر شناخته شده اند و با توجه به مستند و مبتنی بر شواهد بودن این راهنما و بومی سازی آن با شرایط کشورمان ایران، می تواند جهت برنامه ریزی این مداخلات موثر واقع گردد.
  کلیدواژگان: راهنمای مبتنی بر شواهد، پیشگیری از دخانیات، مداخلات مبتنی بر مدرسه، سیگار
|
 • Dr Heshmatollah Sofimajidpour *, Dr Mesbah Rasti, Fardin Gharibi Pages 1-9
  Background And Aim
  The aim of this study was to investigate the effect of double-J stent on the treatment of renal pelvis stones larger than ten mm in the children under 13 years of age by Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy (ESWL).
  Material and
  Methods
  This double blind clinical trial included 68 children less than 13 years of age with renal pelvis stones in Tohid Hospital in Sanandaj in 2014. The patients were randomly divided into two groups, double-J stent group (34 patients) and control group (34 patients). 2000 shock waves were given during each period to all subjects. Using SPSS version 18, data were analyzed by descriptive statistics (frequency, ratio, mean, and standard deviation).
  Results
  The stone sizes in the intervention and control groups were 13.76 ± 2.62 mm 13.91 ± 2.79 mm respectively ( p=0.69). In 58.8% of the children in the intervention group and 76.5% of the patients in the control group, right kidney was involved (p=0.12). Frequencies of post lithotripsy sequela, including fever, hospitalization and steinstrasse, did not show any statistically significant difference between the intervention and control groups (p>0.05). Frequencies of urinary tract infection in the intervention and control groups were 23.5% and 5.9%, respectively (p = 0.04).
  Conclusion
  Rate of kidney stone excretion in children with and without using stent was almost equal. Considering the problems of kidney stents and additional charges, Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy (ESWL) is recommended for the treatment of ureteral stones of 8 to 15 mm in diameter.
  Keywords: Double, J stent, Children, Extracorporeal Shockwave lithotripsy, ESWL, Kidney stones
 • Sahar Khoshravesh, Dr Parvaneh Taymoori, Sadjad Abdolmaleki, Dr Payam Khomand, Maryam Pavara Pages 10-20
  Background And Aim
  Epidemiological studies in recent decades have been indicative of increased prevalence of Multiple Sclerosis (MS) in the world. In this study we investigated awareness, risk perception, and protective behaviors in relation to multiple sclerosis among people in Sanandaj, Iran.
  Material and
  Methods
  This cross-sectional study included 800 people over 15 years of age. Samples were selected randomly from all of the city areas. The questionnaire included questions regarding demographic information, knowledge, perception of risk and protective behavior for MS. Using STATA12; data were analyzed by descriptive and analytical statistical tests including x2 and regression. P-value less than 0.05 were considered significant.
  Results
  Mean age of the participants was 38.27±14.91 years. In all age groups, the knowledge of the participants about MS was low (P
  Conclusion
  Knowledge of people of Sanandaj about multiple sclerosis was suboptimal. Designing and implementation of intervention programs to enhance people's understanding of MS, ways to prevent, and promoting protective behaviors at the community level is necessry.
  Keywords: Multiple Sclerosis, Knowledge, Perceived Risk, Protective Behaviors, Sanandaj
 • Maryam Molaee, Soheila Karbandi, Dr Hasan Boskabadi, Dr Habibollah Esmaeily Pages 21-29
  Background And Aim
  Massage can produce sense of security, enhanced physical growth, improved circulation and function of nervous system. It also can decrease sleep disorders and behavior disturbances. This study investigated the effect of massage on intra ventricular hemorrhage in premature infants in the neonatal intensive care unit (NICU) of Ghaem Hospital in Mashhad, Iran.
  Material and
  Methods
  In this random clinical trial 60 stable preterm newborns were divided into intervention (n=30) and control (n=30) groups. The intervention group performed passive massage movements for three short periods (each period= fifteen minutes) in 3 consecutive hours for 5 days. The intervention and control groups were compared with each other in regard to the incidence of intra ventricular hemorrhage. Our tools for data collection included forms for sample selection and demographic characteristics, check lists to record data and pulse oximetry device. Using SPSS.16 software, data were analyzed by independent t-test, chi square test and odds ratio.
  Results
  In our study experimental group showed a lower incidence rate of intra ventricular hemorrhage in comparison to the control group (P= 0.058); however, it was not statically significant.
  Conclusion
  According to the results of this study massage along with other methods can be an effective method for reducing the incidence of intra ventricular hemorrhage in stable premature infants.
  Keywords: Preterm infant, Massage therapy, Intra ventricular hemorrhage
 • Omid Reza Tamtaji, Mojgan Mohammadifar, Mohammad Behnam, Dr Mohsen Taghizadeh, Seyed Alireza Talaei Pages 30-39
  Background And Aim
  Many learning and memory abilities decline in several diseases such as Alzheimer's and dementia. The present study investigated the effects of alcoholic extract of Morus alba leaves on scopolamine-induced spatial memory impairment in rats.
  Material and
  Methods
  In this experimental study, forty male Wistar rats were divided into 5 groups (n=8): control group, scopolamine control group, and groups receiving scopolamine plus alcoholic extract of Morus Alba leaves at doses of 100, 200 and 400 mg/kg/day. After 28 days, learning and spatial memory was evaluated by the Morris water maze. Statistical analysis was performed by repeated measures ANOVA and Bonferroni test.
  Results
  In scopolamine control group, the injection of scopolamine caused learning (P
  Conclusion
  According to the results of this study an alcoholic extract of Morus alba leaves can enhance learning and memory function in rats receiving scopolamine.
  Keywords: Morus alba, Scopolamine, Spatial memory, Learning, Morris water maze
 • Fatemeh Onsori, Dr Ali Ahmadi, Dr Mahboobeh Mansori, Dr Seyed Mohsen Mosavi Khorshidi, Nasrin Pazoki, Jafar Salimian Pages 40-46
  Background And Aim
  Atopic dermatitis is a common chronic inflammatory disease the skin. Food allergy is one of the main factors affecting the onset and severity of the disease. Recognition of the pattern of sensitivity to food allergens in the community can play an important role in the public awareness and prevention of recurrence of atopic dermatitis. The aim of this study was to recognize the prevalence of common food allergens in the patients with atopic dermatitis by means of skin prick test in Tehran during 2014.
  Material and
  Methods
  In this cross sectional study, we examined all the patients for the signs and symptoms of allergies in the Asthma and Allergy Clinic during 2014. Skin prick test was performed for common food allergens in the patients with atopic dermatitis . SPSS version 20, was used for data analysis.
  Results
  Out of 1012 patients with allergy, 282 cases (approximately 28%) were diagnosed as atopic dermatitis. 87(52 female and 35 male) patients with atopic dermatitis, were sensitive to at least one food allergen (positive prick test). In patients with atopic dermatitis the prevalence rates of asthma, allergic rhinitis and urticaria were 6.8, 11.4 and 4.5 %, respectively. There was no relationship between gender and food allergy in the patients with atopic dermatitis. The most prevalent food allergens were egg yolk (38.4%), egg white (36.5%), hazelnut (33.3%), and peanut (28.7%), and the least prevalent allergens were found in rice (4.6%), barley (5.7%), and meat (6.9%).
  Conclusion
  The prevalence rate of atopic dermatitis in allergic patients in this study was more than expected. Sensitivity to egg and nuts as the most common allergens should be taken into consideration by families and allergy specialists.
  Keywords: Atopic dermatitis, Food allergy, Skin prick test
 • Ahya Darvish Sefat, Dr Alireza Rahimi, Dr Amir Sarshin Pages 47-59
  Background And Aim
  Changes in the normal posture of different parts of the spine can negatively influence the balance control. Because of deformities such as scoliosis, lordosis and kyphosis in spine alignment, line of gravity does not pass from predetermined points, and the body will oscillate. The purpose of the current study was to compare the postural control ability in 10-12 years old boys with spinal sagittal plane deformities.
  Material and
  Methods
  In this descriptive-analytical study, after the primary screening and spine kyphosis and lordosis measurement in 417 students, a sample of students with deformity (n=88, mean age: 11.257 years, mean weight: 49.147 kg, and mean height: 155.58 cm) were randomly selected and equally distributed in 4 groups of hyperkyphosis, hypokyphosis, hyperlordosis and hypolordosis. Amount of spine curvatures were measured by flexicurve, and static and dynamic balance were measured by single leg balance test and star excursion balance tests respectively. Using SPSS version 16, data analysis was performed by ANOVA and Bonferronii tests.
  Results
  Results showed lower static and dynamic postural control in hyperkyphosis group compared to hypokyphosis and hyperlordosis groups. Also, we found a significantly higher static and dynamic postural control in hyperkyphosis group in comparison to hypolordosis group, but there was no significant difference between hyperlordosis and hypolordosis groups (P>0.05).
  Conclusion
  Based on the results of this study, the effect of hyperkyphosis was more than that of hyperlordosis. But the effect of hypokyphosis on postural control was less, compared to hypolordosis.
  Keywords: Postural control, Deformity, Sagittal plane, Kyphosis, Lordosis
 • Reza Shabani, Dr Agha Ali Ghasemnian Pages 60-72
  Background And Aim

  Early morning matches increase susceptibility to infection and inflammation in the athletes. The purpose of this study was to examine the effect of two weeks synchronized and non-synchronized training with testing on the serum levels of IL-17 and cortisol and strength performance in male athletes.
  Material and

  Methods

  We selected 14 male athletes randomly, and divided them into two similar groups. The morning group (7 =n, body weight =8/66± 68/85kg, age =1/73± 21 years, and training time: 9 AM) and evening group (7=n, body weight= 9/44 ± 69/42 kg, age =2/13± 19/71 years of age and training time: 18 PM). The training continued for two weeks (6 sessions in each week) according to a strength training program. To measure serum cortisol and IL-17 level, blood samples were taken three times, 24 h before the first training session as baseline, immediately after the tests at 9 am; and 48 h after the last training session. For the measurement of dependent variables, the participants consumed their breakfast 2 hours before the test. Data were analyzed using repeated measures, independent T-test, paired T-test and Analysis of Covariance (ANCOVA).

  Results

  The results showed that two weeks of adaptation (two weeks synchronization and non-synchronization of training with testing) resulted in a significant increase in the muscle strength (bench press performance) in the morning group (P 0.05). Also, there were no significant differences between the two groups in regard to the serum levels of cortisol and IL-17 before and after the test (P>0.05).

  Conclusion

  It seems that two weeks synchronization or non-synchronization of training with testing had no significant effect on the levels of inflammatory markers but led to improved muscle strength (bench press) in male athletes.

  Keywords: Biological clock, Circadian rhythm, Training time, Interleukin, 17, Cortisol
 • Hossein Feyzi, Behnam Khaledi Paveh, Fatemeh Hadadian, Dr Mansour Rezaei Pages 73-83
  Background And Aim
  End-stage renal disease is a major health challenge worldwide. Patients with this disease need hemodialysis frequently. The disease and hemodialysis both negatively affect patients’ self-efficacy. The aim of this study was to investigate the effects of Benson’s relaxation technique on self-efficacy among patients receiving hemodialysis.
  Material and
  Methods
  This clinical trial included 60 patients who had been on hemodialysis in Imam Reza Hospital in Kermanshah. Initially, patients’ self-efficacy was evaluated by a General Self-Efficacy Scale. Then, patients were randomly allocated to either the control or the treatment groups. Patients in the treatment group were trained to perform the Benson’s relaxation technique on a daily basis for 60 consecutive days at their homes. Patients in the control group received no relaxation intervention. Immediately after the study, the same scale was used for reevaluating patients’ self-efficacy. We analyzed the data by independent t-test.
  Results
  44% of the patients were male and 56% were female with a mean age of 45.31 ± 14.70 years. There was a significant difference between the mean values of self-efficacy before and after the intervention.
  Conclusion
  Benson’s relaxation technique had positive effects on self-efficacy among patients on hemodialysis. Therefore, it can be used for improving patients’ self-efficacy in hemodialysis units.
  Keywords: Hemodialysis, Self, efficacy, Benson muscle relaxation
 • Dr Hasan Boskabadi, Masoomeh Ghodarzi Pages 84-92
  Background And Aim
  Prolonged jaundice (PJ) or hyperbilirubinemia usually persists beyond 14 days of age, with a prevalence of 15-40%. Effective control and decrease in the severity of jaundice can be achieved by recognition of the causes of PJ. The aim of this study was to evaluate the prevalence of PJ, its symptoms and predisposing factors in infants admitted to Ghaem Hospital in Mashhad.
  Material and
  Methods
  This descriptive study we selected 413 infants with PJ in Ghaem Hospital in Mashhad by using convenience sampling method. After taking medical history and physical examination, necessary Labratory workups were performed. Using SPSS version 13.5, data analysis was performed by using mean and standard deviation.
  Results
  The mean age of the study population was 19.5±4.7 days. The mean birth weight was 2900±600 gr, and the mean indirect bilirubin was 17.72 ±4.5 mg/dl. Causes of PJ were breast milk jaundice (%56.3), urinary tract infections (10.4%), blood group (ABO) incompatibility (6.9%), glucose-6-phosphate dehydrogenase deficiency (G6PDD) (5.9%), hypothyroidism (3.7%), Crikler- Najjar syndrome (2.1%), congenital heart disease (1.3%), and other causes (4.4%).
  Conclusion
  The results of this study showed that in the infants with prolonged jaundice after complete history and physical examination, detection and treatment of urinary tract infections, blood group incompatibility, G6PD deficiency and hypothyroidism should be taken into consideration. Severity of hyperbilirubinemia in UTI and hypothyroidism is low.
  Keywords: Prolonged jaundice, Neonatal hypothyroidism, Urinary tract infection
 • Mahnaz Sayyadi, Dr Ahmad Vahabi, Boshra Vahabi, Dr Daem Roshani Pages 93-103
  Background And Aim
  Teaching is defined as a set of interactive, targeted measures designed, performed, and evaluated by the lecturer. In this process, lecturer and students can be affected. Effective teaching requires strong links between objectives, teaching, learning, and training methods. This study was conducted to determine viewpoints of the students in Kurdistan University of Medical Sciences and Islamic Azad University, Sanandaj Branch about effective teaching and its related factors.
  Material and
  Methods
  This cross-sectional study included 520 students from Kurdistan university of Medical Sciences and Islamic Azad university of Sanandaj. We used a questionnaire including demographic data (age, gender, field of the study, course of the study, etc.) and 23 questions on the characteristics of effective teaching for data collection. Using SPSS version 16, data were analyzed by descriptive statistics such as frequency, mean, S.D; and, analytical statistics such as U Mann-Whitney and Kruskal- Wallis tests.
  Results
  The most important features of effective teaching from the view point of the students were teacher's mastery (4.46±0.83) and interest (4.45±0.83). The least important characteristics of effective teaching were easy access to the teacher outside the classroom (3.84±0.91) and using teaching aids by the teacher (3.67±1.10). There were statistically significant differences between gender of the students and teaching method (p=0.007) and personal characteristics (p=0.02).
  Conclusion
  To improve the quality of education in these universities, it is recommended that characteristics such as teacher’s mastery and interest in their fields of teaching be considered important.
  Keywords: Effective teaching, Teacher, Student, Attitude, Scholarship, Teaching method, Individual characteristic
 • Milad Azami, Dr Abbas Gheisoori, Fatemeh Sayehmiri, Korosh Sayehmiri Pages 104-116
  Background And Aim
  Hypothyroidism is one of the most common endocrine complications in the patients with Beta thalassemia major. A simple review of the studies shows different prevalence rates of hypothyroidism in the patients with Beta thalassemia major in Iran. This meta-analysis study was performed to evaluate the prevalence of hypothyroidism in the patients with Beta thalassemia major in Iran.
  Material and
  Methods
  Using standard key words, we obtained the data from Magiran, Iran medex, IranDoc, SID, Medlib databases and also international databases including Scopus, Web of Science, PubMed, ScienceDirect and Google Scholar without any time limit up to December 2015. Statistical analyses were performed using random effects model by Stata Ver.11.1.
  Results
  We evaluated 4851 patients who had participated in 27 eligible studies (23 articles and 4 thesis). Prevalence of hypothyroidism in the patients with thalassemia major in Iran was estimated as 5.7 %( 95% CI:, 4.7-6.8). The prevalence of the overt and subclinical hypothyroidism in the patients were 3.1 %( 95% CI:, 4.1-4.8) and 6.7 % (95% CI:, 3.3- 10), respectively. The highest prevalence of hypothyroidism belonged to the north of Iran (15%).
  Conclusion
  We found similar prevalence rates of hypothyroidism in Iran and other reports provided by scientific resources (5-7%). Therefore, we recommend annual performance of thyroid function tests for these patients.
  Keywords: Prevalence, Hypothyroidism, Thalassemia major, Systematic review, Meta, analysis, Iran
 • Fariba Khayyati, Dr Sakineh Hajebrahimi, Dr Hamidollah Allahverdipour, Fatemeh Sadeghi, Ghyassi Pages 117-129
  Background And Aim
  Smoking is one of the most important current problems in the world. It has important adverse effects on children and young people. The majority of people start smoking before the age of 18. School-based interventions can play an essential role in the prevention of smoking. The aim of this study was to provide a national evidence based guideline for school- based interventions for prevention of smoking.
  Material and
  Method
  We conducted a comprehensive search to find related clinical practice guidelines in recent five years using related databases and websites. Related guidelines were selected and appraised by two independent experts using the Appraisal of Guidelines Research and Evaluation-2 AGREE-2 tool. The selected guidelines were translated into Persian, evaluated and confirmed by the panel of experts.
  Results
  Among 11 guidelines, one with five main recommendations for school based interventions was selected. Each recommendation contained three sections that helped to provide an action plan to prevent smoking, including: "Target population", "People who should take action" and "Actions they should take".
  Conclusion
  School based interventions had been effective for prevention and control of smoking in adolescence. This guideline is evidence based and a well adopted tool. Therefore, it can be a useful guideline for school-based intervention planning.
  Keywords: Practice guideline, Tobacco prevention, School, based intervention, smoking