فهرست مطالب

 • سال یازدهم شماره 4 (پیاپی 25، زمستان 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/11/15
 • تعداد عناوین: 6
|
 • سحر شریعتی، سوزان امامی پور صفحه 7
  هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش واسطه ای تعارض والدین – نوجوان در رابطه سبک های فرزندپروری ادراک شده و ابعاد ابراز خشم است. به همین منظور 360 تن از دانش آموزان دختر دوره دبیرستان شهر تهران با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ایانتخاب شدند و به سه پرسشنامه سبک های فرزندپروری ادراک شده(POPS)، تعارض نوجوان با والدین(CBQ) و خشم اسپیلبرگر ( STAXI ) پاسخ دادند. تحلیل داده ها از طریق مدل معادلات ساختاری (SEM) انجام شد. نتایج نشان داد که مدل ارزیابی شده از برازندگی خوبی برخوردار است. نتایج مدل معادلات ساختاری نشان داد که سبک های فرزندپروری ادراک شده به صورت غیر مستقیم و از طریق تاثیر آن بر متغیر واسطه ای تعارض والدین – نوجوان با ابعاد ابراز خشم در ارتباط است.
  کلیدواژگان: سبک های فرزندپروری ادراک شده، تعارض والدین - نوجوان، ابعاد ابراز خشم
 • محسن حاجی تبار فیروزجایی، حسن حاجی تبار فیروزجایی، نازنین خوشبخت، سعید مذبوحی صفحه 23
  بر اساس نتایج پژوهشهای انجام گرفته کودکان و نوجوانان به سبب رشد نیافتگی عاطفی و هیجانی نسبت به سایر گروه ها بیشتر در معرض آسیبهای ناشی از خشونت هستند و یکی از تبعات آن افزایش میزان بزهکاری در آنان است. از این رو، هدف اصلی مطالعه حاضر شناسایی رابطه خشونت خانواده علیه دانش آموزان دبیرستان شهرستان بابل با بزهکاری آنان در سال تحصیلی 92–1391 است. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بوده است. جامعه آماری، شامل تمامی دانش آموزان دختر و پسر دوره متوسطه شهرستان بابل به تعداد 3750 نفر (1835 نفر پسر و 1915 نفر دختر) بوده که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای و بر اساس جدول کرجسی و مورگان 351 نفر (179 نفر دختر و 172 نفر پسر) به عنوان نمونه آماری انتخاب شده‏اند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه های محقق ساخته خشونت با 16 سوال و بزهکاری با 35 سوال است که روایی آنها به تایید متخصصان گروه حقوق جزا و جرم شناسی، جامعه شناسی، روانشناسی و روان سنجی رسیده و با استفاده از ضریب آلفای کرانباخ، پایایی آنها به ترتیب 85/0 و 78/0 محاسبه شده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز از روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی (آزمونهای ضریب همبستگی پیرسون، t مستقل و تحلیل واریانس) استفاده شده است. نتایج نشان داد که میان خشونتهای روانی، جسمانی و کلامی خانواده علیه دانش آموزان با بزهکاری آنان رابطه مثبت معنادار وجود دارد. همچنین در میزان بزهکاری دانش آموزان براساس سطح سواد والدین و جنسیت تفاوت معنادار وجود دارد، اما در میزان بزهکاری دانش آموزان براساس محل سکونت تفاوت معنادار وجود ندارد.
  کلیدواژگان: بزهکاری، خشونت، خشونت روانی، خشونت جسمانی، خشونت کلامی
 • علیرضا عصاره، آسیه سادات مدرسی سریزدی، حمیدرضا رضازاده بهادران صفحه 37
  این تحقیق با هدف «ارزیابی نحوه اجرای طرح مدارس هوشمند استان یزد از دیدگاه معلمان و دانش آموزان» انجام شده است. در این تحقیق میزان موفقیت اجرای طرح مدارس هوشمند از لحاظ عوامل مربوط به درونداد، فرآیند و برونداد مورد بررسی قرار گرفته است. روش این تحقیق پیمایشی است و جامعه آماری این پژوهش شامل معلمان و دانش آموزان مدارس هوشمند شهید زینی و اولیای یزد است. روش نمونه گیری دانش آموزان در این پژوهش به صورت تصادفی طبقه ای و روش نمونه گیری معلمان تصادفی ساده بوده است. در این پژوهش، برای گردآوری اطلاعات لازم دو نوع پرسشنامه محقق ساخته برای دانش آموزان و معلمان با طیف چهارگانه لیکرت تنظیم شده است. در بررسی نتایج پژوهش حاضر نیز، از آزمون آماری خی 2 استفاده شده است. یافته ها نشان می دهند که از نظر دانش آموزان (3/62 درصد) و معلمان (6/51 درصد) اجرای طرح مدارس هوشمند در دبیرستانهای شهید زینی و اولیای یزد از نظر عوامل مربوط به درونداد موفق نبوده است. همچنین نتایج یافته ها حاکی از آن است که از نظر دانش آموزان و معلمان (به ترتیب 7/62 درصد و 3/68 درصد)، اجرای این طرح در این مدارس از لحاظ عوامل مربوط به فرآیند نیز موفق نبوده است. در این مورد 5/51 درصد از معلمان معتقد بودند که اجرای طرح مدارس هوشمند در این مدارس از نظر عوامل مربوط به برونداد موفق نبوده، اما به نظر 3/52 از درصد دانش آموزان، اجرای این طرح از نظر عوامل مربوط به برونداد موفقیت آمیز قلمداد شده است.
  کلیدواژگان: مدرسه هوشمند، فناوری اطلاعات و ارتباطات، ارزشیابی، الگوی سیپ
 • سیدعلی اکبر مرتضوی امامی، قدسی احقر صفحه 57
  هدف از این پژوهش تعیین تاثیر روش درمانجو- مدار راجرز بر نگرش نسبت به مواد مخدر دانش آموزان دوره متوسطه دوم شهر تهران بود. حجم نمونه طبق فرمول کوکران 40 نفر در نظر گرفته شده است که با روش نمونه گیری چندمرحله ای انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه نگرش نسبت به مواد مخدر (دلاور،1383) بهره گیری شد که دارای 40 سوال پنج گزینه ای بود و روش درمانجو- مداری راجرز طی 8 جلسه 90 دقیقه ای اجرا شد. این پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل و مرحله پیگیری بود. برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی (آزمون کوواریانس) استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که میزان نگرش نسبت به مواد مخدر دانش آموزانی که روش درمانجو- مدار راجرز را دریافت کرده اند به طور معنا داری پایین تر از میزان نگرش نسبت به مواد مخدر دانش آموزانی است که روش درمانجو- مدار راجرز را دریافت نکرده اند. روش درمانجو- مداری راجرز در تغییر نگرش نسبت به مواد مخدر دانش آموزان در طول زمان از پایداری مناسبی برخوردار است. نتایج پژوهش نشان داد که آموزش روش درمانجو-مداری راجرز سبب تغییر نگرش به مواد مخدر دانش آموزان گروه آزمایش شد. از این رو به نظر می رسد این برنامه به منزله یک عامل حفاظت کننده، سبب نگرش منفی نسبت به مصرف مواد مخدر می شود.
  کلیدواژگان: نگرش به مواد مخدر، درمانجو، مداری راجرز، دانش آموزان
 • زهرا کاشانی نسب، ولی الله فرزاد، شکوه نوابی نژاد، مهدی زارع بهرام آبادی صفحه 73
  مهم ترین عامل بروز مشکلات هیجانی و رفتاری در فرزندان محیط خانواده است. هدف از پژوهش حاضرمقایسه اثربخشی الگوی مشورت رفتاری مشترک با آموزش والدین براساس رویکرد آدلری بر کاهش نشانگان درونی سازی و برونی سازی کودکان 8 تا 10 ساله شهر تهران بوده است. روش پژوهش از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. به این منظور، از میان مادرانی که با توجه به پرسشنامه سنجش مبتنی بر تجربه آخنباخ(ASEBA)فرم سیاهه رفتاری کودکان(CBCL) و انجام یک مصاحبه نیمه ساختاریافته، مطابق با معیارهای این پژوهش بودند، درمجموع 40 نفر به طور تصادفی انتخاب شدند و به روش تصادفی در چهار گروه آزمایشی و یک گروه گواه جایگزین شدند(هر گروه 8 نفر). گروه های آزمایشی هفته ای یک بار و به مدت 8 جلسه 90 دقیقه ای مورد آموزش قرار گرفتند؛ درحالی که گروه کنترل هیچ گونه آموزشی دریافت نکرد. یافته ها نشان دادند که نمره کلی نشانگان درونی سازی و برونی سازی کودکان کاهش معناداری داشته است. تغییرات ایجاد شده در پیگیری 30 روزه نیز ماندگار بود. از این رو، آموزش والدین می تواند بر کاهش نشانگان درونی سازی و برونی سازی کودکان موثر باشد.
  کلیدواژگان: الگوی مشورت رفتاری مشترک، آموزش والدین براساس رویکرد آدلری، نشانگان درونی سازی، نشانگان برونی سازی
 • سیمین حسینیان، سوگند قاسم زاده، زهرا علوی، مریم هاشمی بخشی صفحه 91
  سازگاری اجتماعی انعکاسی از تعامل فرد با دیگران، رضایت از نقشهای خود و نحوه عملکرد در نقشهاست که تحت تاثیر عوامل متعدد ازجمله خانواده قرار دارد. مادر، نخستین فردی است که روابط اجتماعی را با فرزند خود برقرار می کند. وجود مشکلات رفتاری چون پرخاشگری در مادر می تواند زمینه ساز ناسازگاری در فرزند شود. لذا هدف از انجام دادن این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش شناختی رفتاری به مادران پرخاشگر و سازگاری اجتماعی فرزندانشان است. به همین منظور از میان دانش آموزان دختر مقطع دبیرستان منطقه 12 آموزش و پرورش شهر تهران در سال تحصیلی 1392، 50 نفر با روش نمونه گیری گزینش هدفمند انتخاب و در دو گروه آزمایشی و کنترل به طور تصادفی جایگزین شدند. دانش آموزان و مادرانشان به ترتیب پرسشنامه های سازگاری اجتماعی و پرخاشگری را در دو مرحله پیش و پس آزمون تکمیل کردند. مادران طی ده جلسه (دو روز در هفته و هر جلسه به مدت 3 ساعت) تحت برنامه آموزشی مبتنی بر رویکرد شناختی- رفتاری قرار گرفتند. داده های حاصل با روش تحلیل کوواریانس و اندازه گیری مکرر تحلیل شدند. نتایج معناداری در هر دو مقیاس را نشان داد. در مجموع می توان گفت که آموزش شناختی رفتاری مادران پرخاشگر منجر به کاهش پرخاشگری مادران و افزایش سازگاری اجتماعی فرزندان می شود.
  کلیدواژگان: آموزش شناختی رفتاری، پرخاشگری، سازگاری اجتماعی
|
 • S. Shariati S. Emamipour Page 7
  This study examined parent-adolescent conflict as a mediator between perceived parenting styles and dimensions of anger expression. To this end, 360 high school girls were selected through random cluster sampling method in Tehran. The sample took the Perception of Parents Scale (POPS), the Conflict Behavior Questionnaire (CBQ), as well as Spielberger State-Trait Anger Expression Inventory (STAXI). The data were analyzed by structural equation modeling (SEM). Results indicated that the analyzed model had a good fitness index. Additionally, findings indicated that the connection between perceived parenting styles and dimensions of anger expressions was indirectly mediated through parent-adolescent conflict.
  Keywords: perceived parenting styles, parent, adolescent conflict, dimensions of anger expression
 • M. Hajitabar Firouzjaee , H. Hajitabar Firouzjaee , N. Khoshbakht, S. Mazboohi Page 23
  Research has demonstrated that children and adolescents are more vulnerable to violence-related injuries than other groups due to the lack of emotional development, a fact which leads to their high delinquency rates. Hence, the present study aimed to identify the relationship between family violence against high school students and their delinquency in the city of Babol in 2012-2013 academic year. The study had a descriptive correlational design. The statistical population of the research comprised all high school boys and girls in Babol (3750 students including 1835 male and 1915 female). Based on Krejcie-Morgan Table and though random stratified sampling method, 351 students (179 female and 172 male) were selected as the statistical sample. The instrumentation included a self-devised 16-item violence questionnaire as well as a 35-item delinquency questionnaire whose validity was verified by the specialists of criminal law, criminology, sociology, psychology, and measurement. The reliability of the questionnaires was calculated to 0.85 and 0.78 respectively by Cronbach’s alpha coefficient. Descriptive and inferential statistics (Pearson correlation coefficient, independent t-test, and analysis of variance) were used to analyze the data. Results showed that there was a positive, significant relationship between family’s mental, physical and verbal violence against students and their delinquency. Furthermore, there was a significant difference in students’ delinquency based on their gender and parent’s education level; however, no meaningful difference was found based on their place of residence.
  Keywords: delinquency, psychological, physical, verbal violence
 • A. R. Assareh , A. Modaresi Saryazdi, H. R. Bahadoran Page 37
  To estimate the extent to which the implemented Smart School Program has been successful in terms of factors related to its input, process, and output, in the opinion of teachers and students of two such schools in Yazd, random samples were selected and then two questionnaires were administered. Close to %63 of the students consider the program as unsuccessful as far as factors related to input are concerned, while only %52 of the teachers had the same opinion. In terms of factors related to the process, the results were similar (%64 of teachers and %63 of students rated the program as unsuccessful). More than half of the teachers considered the output as unsuccessful while almost as many of students considered it successful.
  Keywords: smart schools, ICT, evaluation, CIPP model
 • A.A. Mortazavi Emami, G. Ahghar Page 57
  The purpose of the present study was to determine the impact of Roger's client-centered approach on senior high school students’ attitude towards drug abuse in Tehran. The sample size was identified through Cochran’s formula and a sample of 40 students was selected by multistage sampling. This study was a quasi-experimental one with pretest-posttest, and follow-up stages. The data were collected using attitude towards drugs questionnaire which contained 40 five-option items (Delavar, 2004). Rogers’ client-centered approach was administered in 8 sessions of 90 minutes. For data analysis, descriptive and inferential statistics (ANCOVA) were used. Results indicated that students who received Rogers’ client-centered approach significantly had lower attitudes than those who did not receive the intervention. Roger's client-centered approach had appropriate stability over time. The results showed that client-centered approach changed students’ attitudes towards drug abuse in the experimental group. Hence, it seems that this program, as a protective factor, can lead to negative attitude towards drug abuse.
  Keywords: attitude towards drug abuse, Roger's client, centered approach, students
 • Z. Kashani Nasab, V. Farzad , S. Navabinejad , M. Zare Bahramabadi Page 73
  The most significant factor in manifestation of behavioral and emotional symptoms among children is the family environment. The purpose of this study was to compare the effectiveness of conjoint behavioral consultation with Adlerian parent education to assess their efficacy on decreasing internalizing and externalizing symptoms among 8- to10-year-old children in Tehran. The research method was quasi-experimental with pretest-posttest and control group design. The instrumentation comprised Achenbach System of Empirically-Based Assessment (ASEBA), the CBCL as well as a researcher-made semi-structured interview. The sample consisted of 40 mothers whose children manifested internalizing and externalizing symptoms. The mothers were then randomly assigned to 1 control and 4 experimental groups. The experimental groups received the intervention during 8 weekly sessions of 90 minutes; however, the control group received no intervention. The results revealed that teaching conjoint behavioral consultation and Adlerian approach significantly decreased the internalizing and externalizing symptoms among 8- to 10-year-old children. In addition, the changes persisted in the 30-day follow-up.
  Keywords: conjoint behavioral consultation, Adlerian parent education, internalizing symptoms, externalizing symptoms
 • S. Hosseinian , S. Ghasemzadeh , Z. Alavi M. Hashemi Bakhshi Page 91
  Social adjustment which is a reflection of interaction with others as well as how satisfied someone is with their roles is affected by many factors including the family. Mother is the first individual who establishes social relationship with the child. Behavioral problems such as mothers’ aggression can result in children’s psychological maladjustment. Therefore, the aim of this study was to examine the impact of cognitive-behavioral training on aggressive mothers and their children’s social adjustment. To this end, 50 high school female students from Tehran’s district 12 were chosen in 2013 through purposeful sampling and were randomly assigned to experimental and control groups. In the next step, mothers and their daughters completed aggression and the social adjustment questionnaires in pretest and posttest stages. The mothers were trained in ten sessions (two three-hour sessions per week). The intervention was based on cognitive-behavioral approach. The data were analyzed using repeated measures test and analysis of covariance. Results showed significant results for both scales. In general, it can be stated that cognitive behavioral training leads to decreased maternal aggression and could increase social adjustment of children.
  Keywords: cognitive, behavioral training, aggression, social adjustment