فهرست مطالب

تحقیقات حمایت و حفاظت جنگل ها و مراتع ایران - سال سیزدهم شماره 2 (پیاپی 26، 1394)
 • سال سیزدهم شماره 2 (پیاپی 26، 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/12/25
 • تعداد عناوین: 9
|
 • مسعود امین املشی*، مهرداد قدس خواه، امیر اسلام بنیاد، حسن پوربابایی، مصطفی جعفری، وحید غلامی صفحات 87-97
  اندازه گیری مقدار سوخت چوبی افتاده با تغییراتی بر خط نمونه برای اولین بار به نام خط نمونه Brown مطرح شد و از به سوخت سنج (go/no go gauge) به عنوان وسیله ای برای اندازه گیری دقیق مقدار سوخت چوبی در کلاس های مختلف قطری در بستر جنگل استفاده شد. ارزیابی مقدار سوخت یک نیاز ضروریست که باید در بررسی میزان سوخت های خطرآفرین در سراسر دنیا، به عنوان یک مقوله جدید در مدیریت آتش سوزی جنگل های ایران نیز نهادینه شود. برای معرفی و کاربرد به سوخت سنج در برآورد مقدار سوخت چوبی در ایران، مواد سوختنی بخشی از مناطق جنگل کاری گیلان (جنگل کاری های کاج تدا) برای واسنجی و بکارگیری این وسیله ارزیابی شد. برای این منظور با آماربرداری منظم- تصادفی و استفاده از خط نمونه، قطعات چوبی مرده در بستر جنگل توسط خط کش و به سوخت سنج اندازه گیری و مقایسه شدند. نتایج این بررسی نشان داد که به سوخت سنج ضمن راحتی و آسانی در اندازه گیری سوخت، از کارایی بالا برای ارزیابی و برآورد مقدار سوخت چوبی برخوردار است؛ اگرچه اختلاف معنی داری از نظر مقدار سوخت محاسبه شده توسط به سوخت سنج (21/5 تن در هکتار) و اندازه گیری مستقیم آن توسط خط کش (02/5 تن در هکتار) در سطح 95 درصد وجود ندارد. البته به لحاظ سرعت اندازه گیری نیز، نتایج نشان داد که به سوخت سنج می تواند زمان اندازه گیری ها را بیش از یک سوم کاهش دهد، که این زمان از نظر هزینه های آماربرداری قابل توجه خواهد بود.
  کلیدواژگان: آتش سوزی جنگل، به سوخت سنج، جنگل کاری های گیلان، مقدار سوخت
 • پدرام عطارد*، سید محمد معین صادقی، فریدون طاهری سرتشنیزی، سعید ساروئی، پریسا عباسیان، مهرنوش مسیح پور، فرشته کردرستمی، آرش دریکوندی صفحات 98-114
  گوناگونی عوامل تاثیرگذار بر زوال بوم سازگان جنگلی زاگرس، قضاوت و برنامه ریزی را برای آن سخت و مشکل کرده است. هدف از این پژوهش، بررسی ارتباط بین عوامل اقلیمی (بارش، دمای هوا، رطوبت نسبی و سرعت باد) و تبخیرتعرق مرجع با زوال جنگل های زاگرس، به عنوان یکی از فرضیات مطرح در رابطه با این پدیده، در استان لرستان بود. بدین منظور از داده های اقلیمی درازمدت 9 ایستگاه هواشناسی همدیدی این استان و چهار ایستگاه هواشناسی همدیدی استان های مجاور استفاده شد. بدلیل اینکه سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور، شروع پدیده زوال جنگل را در ناحیه رویشی زاگرس این سال گزارش کرده است روند عوامل مورد بررسی در درازمدت و از سال 1380 خورشیدی به بعد بررسی شد. بر اساس نقشه های موجود زوال جنگل های استان لرستان، پنج طبقه از نظر زوال در این جنگل ها در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که عامل بارش در تمامی ایستگاه ها از سال 1380 خورشیدی به بعد کاهش چشمگیری یافته است (بجز پلدختر) و دمای هوا نیز در کلیه ایستگاه ها بجز پلدختر، در 15 سال اخیر افزایش نشان داده است. در 15 سال اخیر، تبخیرتعرق مرجع نیز در بیشتر ایستگاه های مورد مطالعه روند افزایشی داشته است. انطباق نقشه زوال جنگل با نقشه های عوامل اقلیمی، عوامل بارش (779/0)، دمای هوا (776/0)، رطوبت نسبی (602/0) و تبخیرتعرق مرجع (670/0) همبستگی معنی داری را با طبقات زوال جنگل نشان دادند (01/0 P <). نتایج این پژوهش نشان داد که یکی از مهمترین دلایل خشکیدگی بوم سازگان جنگلی زاگرس، می تواند تغییر عوامل اقلیمی و تبخیرتعرق مرجع در طی زمانی کوتاه بوده باشد.
  کلیدواژگان: بارش، دمای هوا، رطوبت نسبی، زوال اکوسیستم، سرعت باد، فائو، پنمن، مانتیث
 • بهناز روان، مهدی اسفندیاری*، محمد سعید مصدق، محمد مهدی ربیعه صفحات 115-134
  شب پره های خانواده Noctuidae با بیش از بیست و پنج هزار گونه بزرگترین خانواده راسته بال پولکداران محسوب می شوند. زیرخانواده Noctuinae یکی از مهمترین و بزرگترین زیرخانواده های این خانواده به حساب می آید. برای بررسی فون این زیرخانواده در سال های 1390-1392 عمدتا از رشته کوه های زاگرس در بخش های شرقی استان خوزستان و نواحی شمالی و مرکزی استان فارس توسط تله نوری نمونه برداری انجام شد. در مجموع 26 گونه و یک زیر گونه متعلق به 13 جنس از زیرخانواده Noctuinae جمع آوری و شناسایی گردید. از نمونه های جمع آوری شده 13 گونه و یک زیرگونه برای اولین بار از استان خوزستان و 3 گونه نیز برای اولین بار از استان فارس معرفی می شوند. همچنین گونه Apamea damascene Zilli، Varga، Ronkay & Ronkay، 2009 برای اولین بار از ایران گزارش می شود. اطلاعات مربوط به بیونومی و پراکنش جغرافیایی نمونه های مطالعه شده همراه با برخی ویژگی های افتراقی و تصاویر بالغ و اندام تناسلی آنها در این تحقیق ارائه شده است.
  کلیدواژگان: ایران، جنگل های زاگرس، فون، گزارش جدید
 • محمد ابراهیم فرآشیانی*، ریتا محمد آونگ، محمد حسن عصاره، ذوالکیفلی عمر، موردی رحمانی صفحات 135-144
  اکالیپتوس بومی استرالیاست و گونه های زیادی از این جنس به کشورهای دیگر و ازجمله ایران وارد شده و در حال حاضر حدود 50 گونه اکالیپتوس در شمال و جنوب ایران وجود دارد. اگرچه بنا به دلیل اهمیت اقتصادی بالا و زینتی بودن آنها، این درختان در پروژه های جنگل کاری مورد استفاده قرار گرفته و در سطح وسیع کاشته می شوند ولی اهمیت اصلی اکالیپتوس ها به دلیل منبع تولیدکننده اسانس می باشد. این تحقیق در راستای کاربرد بیولوژیکی اسانس گونه های مختلف اکالیپتوس انجام شد و خاصیت حشره کشی اسانس 53 گونه اکالیپتوس علیه آفت انباری Sitophilus oryzae (L.) مورد مطالعه قرار گرفت. اگرچه همه اسانس های استخراج شده از 53 گونه اکالیپتوس سمیت تنفسی قابل توجهی روی S. oryzae داشتند اما مقادیر LC50 آنها با یکدیگر متغیر بوده و دامنه تغییر آنها از 67/22 تا 12/59 میکرولیتر بر لیتر هوا بود. به طوری که از بین تمام اسانس گونه های مختلف اکالیپتوس آزمایش شده، اسانس های استخراج شده از گونه هایE. camaldulensis، E. globulus، Eucalyptus flocktoniae، E. fraxinoides، Eeucalyptus stricklandii، ، وE. macarthurii بالاترین مقدار LC50 (کمتر از 30 میکرولیتر بر لیتر هوا) را روی S. oryzae داشتند، از این رو این گروه از اسانس ها قابلیت این را دارند که در آینده برای تولید حشره کش های کم خطر تدخینی و سازگار با محیط زیست مورد استفاده قرار گیرند.
  کلیدواژگان: سمیت تنفسی، اسانس اکالیپتوس، ایران، آفت انباری، Sitophilus oryzae
 • علیرضا ایلدرمی *، فرهاد قاسمی، نگار بهمنی صفحات 145-155
  یکی از مهمترین عواملی که چهره زمین را در بسیاری از قسمت های دنیا تغییر داده، پاکسازی جنگل هاست. در طول قرن ها، به دلیل وابستگی انسان و تامین نیازهایش، جنگل ها به طور مداوم تبدیل و یا تغییر کرده اند. از آنجا که اهمیت و نقش مسائل اقتصادی و اجتماعی در مناطق اکولوژیکی مختلف، متفاوت و گاهی نامشخص است و از طرفی با توجه به شرایط اقلیمی، زیستی و ادافیکی، برخی از عوامل اجتماعی و اقتصادی دارای اثر و اهمیت بیشتری هستند؛ بنابراین شناسایی دقیق این عوامل و سهم هریک از آنها در منطقه مورد مطالعه ضروریست. به همین منظور، در این تحقیق به شناسایی و اولویت بندی مهمترین عوامل اقتصادی و اجتماعی موثر در تخریب جنگل های منطقه کاکارضای لرستان با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) پرداخته شد. نتایج این بررسی نشان داد که از بین عوامل موثر در تخریب جنگل های منطقه که شامل بهره برداری، دامداری و تغییرکاربری جنگل می باشد، عامل بهره برداری از جنگل مهمترین عامل تخریب این اکوسیستم ها می باشد که علت آن نبود خطوط گاز رسانی در منطقه مورد مطالعه و نیاز مردم محلی به برداشت چوب به منظور تهیه سوخت می باشد.
  کلیدواژگان: تخریب جنگل، عوامل اقتصادی و اجتماعی، فرایند تحلیل سلسله مراتبی(AHP)
 • ناصر فرار*، عباس علی زمانی، ناصر معینی نقده، ابراهیم عزیزخانی، مصطفی حقانی صفحات 156-166
  شب پره برگ خوار دو نواری Streblote siva (Lefebvre) (Lep.، Lasiocampidae)، به عنوان آفت مهم روی درختان کنار، آکاسیا و کنوکارپوس در مناطق مختلف جنوب کشور فعالیت دارد. در این تحقیق روند رشد و نمو مراحل مختلف زیستی شب پره برگ خوار دو نواری در چهار دمای ثابت 15، 20، 25 و 30 درجه سلسیوس بررسی شد. آستانه پایین دمای رشد و نمو و گرمای موثر مورد نیاز برای رشد و نمو هریک از مراحل رشدی حشره آفت، با استفاده از مدل های خطی معمولی (روز – درجه) و ایکموتو و تاکای برآورد شد. میانگین طول دوره رشد و نمو جنینی از 20/0±34/6 تا 49/0±52/19 روز به ترتیب در دماهای 30 و 15 درجه سلسیوس متغیر بود. افزایش دما از 15 تا 25 درجه سلسیوس، طول دور ه لاروی را از 46/3±43/119 تا 70/0±52/36 روز کاهش داد. طول دوره شفیرگی در دماهای مورد بررسی، از 88/0±07/37 تا 28/0±32/9 روز متغیر بود. دوره رشد و نمو مراحل نابالغ در دماهای مختلف از 58/3±30/176 تا 71/0±12/52 روز به طول انجامید. آستانه پایین دمای رشد و نمو برای مراحل تخم، لارو، شفیره و کل دوره پیش از بلوغ بر اساس مدل خطی معمولی به ترتیب 97/8، 77/7، 20/12 و 59/8 درجه سلسیوس و طبق مدل ایکموتو و تاکای، به ترتیب 24/9، 34/10، 12/11 و 48/10 درجه سلسیوس تخمین زده شد. گرمای موثر مورد نیاز برای تکمیل رشد و نمو مراحل نابالغ با استفاده از مدل خطی معمولی و مدل ایکموتو و تاکای به ترتیب 57/34±54/1023 و 59/22±86/920 روز – درجه برآورد شد
  کلیدواژگان: شب پره برگ خوار دو نواری، آستانه پایین دمای رشد و نمو، نیاز دمایی، Streblote siva
 • سیده معصومه زمانی، ابراهیم محمدی گل تپه*، ناصر صفایی، میترا امام صفحات 167-178
  بلندمازو (Quercus castaneifolia) از درختان مهم و صنعتی جنگل های شمال ایران بوده که به دلیل بهره برداری های بی رویه به شدت مورد تخریب قرار گرفته است. ازآنجاکه همزیستی اکتومیکوریزایی نقش مهمی در فیزیولوژی، اکولوژی، مقاومت، تکثیر و زادآوری درختان میزبان و اکوسیستم های جنگلی ایفا می کند؛ در میان راهکارهای موجود برای بهبود زنده مانی و استقرار، همزیستی میکوریزایی القاء شده (مصنوعی) و تلقیح گیاهچه ها با استرین های قارچی منتخب، به عنوان روشی کارآمد و دوستدار محیط زیست و نیز جایگزینی برای کودهای شیمیایی و دیگر تیمارهای بهبودبخشی خاک معرفی شده است. در این تحقیق همزیستی اکتومیکوریزایی روی ریزقلمه های بلندمازو برقرار شد تا میزان سازگاری آن با قارچ همزیست مورد استفاده و نیز امکان بهبود خصوصیات فیزیولوژیکی و رویشی آن ارزیابی شود. گیاهچه های بلوط از طریق کشت بافت تکثیر شدند، سپس برقراری همزیستی با قارچ Hebeloma sinapizans انجام شد. اندازه گیری برخی ویژگی های فیزیولوژیکی، رشدی و نیز وضعیت آبی گیاهچه های تلقیح شده در مقایسه با گیاهچه های شاهد انجام گردید. نتایج نشان داد که برقراری همزیستی اکتومیکوریزایی روی گیاهچه های بلوط، بیومس، سطح و کلروفیل برگ، بیومس ساقه و نیز محتوای آبی گیاهچه ها را افزایش داده است. بنابراین با توجه به بهبود وضعیت آبی، افزایش رشد و بیومس و اصلاح خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه تلقیح شده با قارچ میکوریز در مقایسه با شاهد، می توان برقراری این تعامل اکتومیکوریزایی را راهکاری نوین برای افزایش موفقیت نهال کاری در برنامه های احیایی جنگل های بلندمازو معرفی کرد.
  کلیدواژگان: بلندمازو، ویژگی های رشد، ویژگی های فیزیولوژیک، همزیستی اکتومیکوریزایی
 • ابراهیم عزیزخانی*، رسول امید، وحید رضا منیری، حمید یارمند، ستار زینالی صفحات 179-184
  کاکتوس (L.) Mill. Opuntia ficus-indicaیکی از گیاهان بسیار مهم، به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک است. در حال حاضر به دلیل کاهش چشمگیر تولید علوفه در اثر بروز خشکسالی های اخیر توان و قابلیت های این گیاه در تولید علوفه و احیای مراتع کشور ما مورد توجه قرار گرفته است. این گیاه بومی کشور ما نبوده، از این رو در کشت و توسعه آن باید موضوع آفات به طور جدی مورد توجه قرار گیرد. به همین منظور بررسی روی آفات کاکتوس های کاشته شده در سه استان کرمانشاه، ایلام و بوشهر انجام شد. بررسی ها به صورت مشاهده مستقیم نوع و میزان آلودگی به آفات و جمع آوری آنها بود. نمونه های جمع آوری شده پس از ثبت اطلاعات لازم برای شناسایی و انجام بررسی های تکمیلی به آزمایشگاه منتقل شدند. نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که حلزون Helix (Helicella) krynickii Krynicki، 1833، موریانه Microcerotermes buettikeri Chhotani & Bose و زنبور orientalisVespa این گونه کاکتوس را در مناطق مورد بررسی مورد حمله قرار می دهند. البته هر سه گونه آفت ذکر شده برای اولین بار از ایران روی Opuntia ficus-indica گزارش می شوند.
  کلیدواژگان: آفات، ایلام، کرمانشاه، بوشهر، کاکتوس و Opuntia ficus، indica
 • محمد خیراندیش*، علی اصغر طالبی صفحات 185-187
  بررسی هایی که سال های 1389-1392 در مورد زنبورهای تخم ریز اره ای (Hymenoptera: Symphyta) انجام شد، مشخص گردید که نام علمی بعضی از این زنبورها در منابع فارسی به اشتباه ذکر شده است، که به شرح زیر اصلاح می شود:1- گونه Arge ochropus (Gmelin، 1790) از خانواده Argidae که در منابع فارسی با نام (Linnaeus) Arge rosae معرفی شدهاست. اسامی مترادف این گونه به شرح زیر است:Tenthredo ochropus Gmelin، 1790; Arge rosincola Schrank، 1802; Hylotoma rosarum Klug، 1814; Hylotoma pyrenaica André، 1879; Arge soror Konow، 1890; Arge pyrenaica var. nigripes Konow، 1895; Arge modesta Konow، 1905; Arge pyrenaica mauritanica Schulz، 1906; Hylotoma rosae var. diversicolor Pic، 1917; Arge pyrenaica luteola Muche، 1977.
  2- گونه Urocerus sah (Mocsáry، 1881) از خانواده Siricidae که در منابع فارسی به نام مترادف آن Sirex sah Mocsáry معرفی شده است.
  3- گونه Pristiphora platycerus (Hartig، 1840) از خانواده Tenthredinidae که در منابع فارسی به نامStauronematus compressicornis (Fabricius) معرفی شده است. اسامی مترادف این گونه به شرح زیر است:Nematus platycerus Hartig، 1840; Nematus vallator Snellen van Vollenhoven، 1858; Nematus cebrionicornis Costa، 1859; Nematus callicerus Thomson، 1863.
  4- گونه Ardis pallipes (Serville، 1823) از خانواده Tenthredinidae که در منابع فارسی به نامArdis brunniventris (Hartig) معرفی شده است. اسامی مترادف این گونه به شرح زیر است:Tenthredo (Allantus) bipunctata Klug، 1817; Dolerus pallipes Serville، 1823; Dolerus (Emphytus) pallipes Lepeletier، 1823; Tenthredo brunniventris Hartig، 1837; Monophadnus dissimilis Costa، 1859; Selandria (Monophadnus) irrogata Cresson، 1880; Emphytus dubius W.F. Kirby، 1882; Aphanisus odoratus MacGillivray، 1908; Aphanisus parallelus MacGillivray، 1923.
  5- گونه Caliroa cerasi (Linnaeus، 1758) از خانوادهTenthredinidae که در منابع فارسی به نام (Retzius) معرفی شده است. اسامی مترادف این گونه به شرح زیر است:Tenthredo cerasi Linnaeus، 1758; Tenthredo flavipes Schrank، 1781; Tenthredo limacina Retzius، 1783; Tenthredo (Allantus) adumbrata Klug، 1816; Monostegia antipoda W.F. Kirby، 1881; Caliroa laudata MacGillivray، 1909; Caliroa lacinata MacGillivray، 1909.
  کلیدواژگان: نام علمی، زنبورهای تخم ریز اره ای، Hymenoptera، Symphyta
|
 • Masoud Amin Amlashi*, Mehrdad GhodskhaÇ, Amir Islam Bonyad, Hasan Pourbabaei, Mostafa Jafari, Vahid Gholami Pages 87-97
  Measure the fuel load of down woody debris with changes Line intersect sampling were proposed by Brown for the first time in 1974, and were used the go/no go gauge as a means to accurately measure the fuel load wood in different classes diameter in the floor of forest. Evaluation of fuel load is critical need to reduce hazardous fuels around the world, which should be a new category to be used the management of wildfires in Iran. For the introduction and use of the go/no go gauge on the estimated fuel load of down woody in Iran forest''s, Combustible materials from the part of Gilan forestation (Loblolly pine forestation) was evaluated for the calibration. For this purpose Were compared down woody debris on the forest floor with ruler and go/no go gauge by using Line intersect sampling in the systematic random sampling method. The results show that the go/no go gauge measures too quickly and easily the forest fuel, in addition to has high efficiency in the evaluation and assessment of fuel load of down woody; so there is no significant difference in the amount of calculated fuel load at 95 percent by the go/no go gauge (5.21 t/h) and the ruler (5.02 t/h). In terms of speed measurement the results showed that the go/no go gauge can lower the more than one third the measure times, that this times will be noticeable in terms of inventory costs.
  Keywords: wild fire, go, no go gauge, Gilan forestations, fuel load
 • Pedram Attarod*, Seyed Mohammad Moein Sadeghi, Fereydun Taheri Sarteshnizi, Saeed Saroyi, Parisa Abbasian, Mehrnoush Masihpoor, Fereshte Kordrostami, Arash Dirikvandi Pages 98-114
  Decline of Zagros forest ecosystems assumes to be a multi-dimensional, complicated, and national problem so that it is rather difficult to find a solution due to multiplicity of affecting parameters. The goal of this research, along with examination of the hypothesis of linking forests decline and meteorological parameters, was to reveal the connection of precipitation, air temperature, humidity, and wind speed as well as reference evapotranspiration with forest decline. Meteorological data recorded by nine synoptic stations scattering in Lorestan province and four stations positioned away in neighboring provinces were employed. Long-term trends of meteorological parameters were liken with changes in meteorological data since 2000, when forests decline in the Zagros region was commenced as stated by Iran's forest, range and watershed organization. Mapping forest decline were grouped in five classes. Apart from Pol-e-Dokhtar, precipitation data proposed a noticeable reduction since 2000 in contradiction of rising air temperature. Reference evapotranspiration, as well, showed an increasing trend in most stations. Precipitation (R2:0.779), air temperature (R2:0.776), relative humidity (R2:0.602), and reference evapotranspiration (R2:0.670) were significantly connected with forests decline classes (P‹0.01). This research confirmed that unexpected changes in meteorological parameters and reference evapotranspiration due to world climate changes was correlated with Zagros forests decline.
  Keywords: Air temperature, FAO Penman, Monteith, Forest ecosystem decline, Precipitation, Relative humidity, Wind speed
 • Benaz Ravan, Mehdi Esfandiari*, Mohammad Saeed Mossadegh, Mohammad Mahdi Rabieh Pages 115-134
  With more than 25000 included species, Noctuidae is the largest family within the order Lepidoptera. The Noctuinae is one of the most important and largest subfamily in this family. In order to identify the fauna of the subfamily Noctuinae in Zagros mountain areas of eastern Khuzestan and northern and central Fars provinces, night samplings were done during 2011-2013 by light traps. Totally, 26 species and one subspecies of Noctuinae belonging to 13 genera were collected and identified. Among them, 13 species and one subspecies were new to the fauna of Khuzestan province and 3 species were also new to the fauna of Fars province. Moreover, Apamea damascene Zilli, Varga, Ronkay & Ronkay, 2009 is newly recorded for the fauna of Iran. Notes on the bionomy and distribution of the recorded taxa, some diagnostic characters as well as illustrations of adults and their genitalia are presented.
  Keywords: fauna, Zagros forests, new record, Iran
 • Mohammad Ebrahim Farashiani*, Rita Muhamad Awang, Mohammad Hassan Assareh, Dzolkhifli Omar, Murdi Rahmani Pages 135-144
  Although Eucalyptus is native to Australia but, many Eucalyptus species have been introduced to other parts of the world such as Iran and there are about 53 Eucalyptus species in the north and south of Iran. Eucalyptus trees have economic importance in Iran and they are planted as economic and ornamental trees in forest trial provenances. Eucalyptus trees are also an important source of essential oils. In view of the biological applications of Eucalyptus essential oils, this investigation has been carried out on the insecticide activity of the oils and, essential oils extracted from the 53 Eucalyptus species were screened for toxicity effects against the stored product insect, Sitophilus oryzae (L.). All of the essential oils from the 53 Eucalyptus species showed fumigant toxicity against S. oryzae. However, the fumigant toxicity (LC50 value) was variable and in the range from 22.87 to 59.12 µl/l air. Among all examined Eucalyptus essential oils, the essential oils from E. camaldulensis, E. globulus, E. flocktoniae, E. fraxinoides, E. stricklandii, and E. macarthurii had the highest fumigant toxicity (LC50
  Keywords: Eucalyptus Essential Oil, Fumigant Toxicity, Iran, Stored Product Insect, Sitophilusoryzae
 • Alireza Ildoromi*, Farhad Ghasemi, Negar Bahmani Pages 145-155
  One of the most important factors changing the face of the earth in many parts of the world is deforestation. For centuries, unfortunately Zagros forests due to uncontrolled human intervention have been changed. The interventions that mainly carried out for providing the basic needs of life have changed the form and varieties of the forest. Due to being unknown the importance and role of the economic and social problems in different ecological zones and with regard to the different climatic, edaphic and biotic conditions, some of social and economic factors appeared to be more important. Therefore, it should be identified the exact contribution of each of them in the study area. As a result, in this study the most important economic and social factors contributing to deforestation in the region of Kakareza Lorestan were identified and prioritized using Analytical Hierarchy Process (AHP). High usages of this forest can be considered as the most influential degradation factor. Lack of alternative fuel especially liquid gas urges local people to exploit wood.
  Keywords: Forest Degradation, Socio, Economic Factors, Analysis Hierarchical Process(AHP)
 • Naser Farrar*, Abbas Ali Zamani, Naser Moini Naghadeh, Ebrahim Azizkhani, Mostafa Haghani Pages 156-166
  Streblo tesiva (Lefebvre) (Lepidoptera: Lasiocampidae) is one of the important potential pest as a defoliator on Acacia ampliceps, Ziziphus spp. and Conocarpus erectus of ornamental and forest communities in south of Iran. Temperature-dependent development of the egg, larval, and pupal life-stages of S. siva was investigated at four constant temperatures of 15.0, 20.0, 25.0 and 30.0˚C using data collected from constant-temperature laboratory experiments under controlled conditions (65±5% RH, 12L: 12D). Data were adjusted to the linear degree-day model and Ikemoto and Takai model to describe the effect of different temperatures on the developmental rate of the life-stages. The results showed the average hatching time was 19.52±0.49 and 6.34±0.20 days at 15 and 30 ˚C, respectively. The duration of each stage decreased with increasing in the temperature up to 30 °C, so that when the temperature was rose up from 15 to 30˚C, the average larval development times decreased from 119.43±3.46 to 36.52±0.70 days. The pupal period development time ranged from 37.07±0.88 to 9.32±0.28 days at 15 and 30˚C respectively. The egg-to-adult development time took place in the range from about 176.30±3.58 until 52.12±0.71 days. The developmental thresholds for egg, larval, pupa and egg-to-adult stage development were 8.97, 7.77, 12.20 and 8.59˚C in liner general model and 9.24, 10.34, 11.12 and 10.48˚C in Ikemoto and Takai model, respectively. According to the linear model, the thermal constant was 1023.54±34.57 degree days, and 920.86±22.59 degree days in liner general and Ikemoto and Takai models respectively
  Keywords: Streblotesiva, Developmental threshold, Thermal constant, degree, day
 • Seyedeh Masoumeh Zamani, Ebrahim Mohammadi Goltapeh*, Naser Safaie, Mitra Emam Pages 167-178
  Chestnut leaved oak (Quercus castaneifolia C. A. Mey) is one of the most important industrial trees in northern forests of Iran which has been destructed due to severe exploitation. In order to improving of early growth, planting survival and forest work, the induced mycorrhizal symbiosis (artificial) via plantlet inoculation with selected fungal isolates has been introduced as an efficient method, eco-friendly and alternative to chemical fertilizers or other soil improvement treatments. In this study, ectomycorrhizal symbiosis was established in vitro on plantlets of Quercus castaneifolia to evaluate the influence of the fungus Hebeloma sinapizans (Fr.) Sacc on growing and physiological characteristics of treated plantlets. Oak plantlets were propagated by tissue culture, and then symbiosis was established with fungus Hebeloma sinapizans (Fr.) Sacc. Physiological and growth characteristics as well as water status of inoculated plants were measured. Compared with control plantlets, a significant increase in biomass, area and chlorophyll content of leaf, stem biomass as well as water content of plantlets was observed in treated plantlets. The findings of this investigation showed that ectomycorrhizal symbiosis establishing can be introduced as a promising approach to increase success of planting in forest vivification programs.
  Keywords: ectomycorrhizal symbiosis, Quercus castaneifolia, growth, physiology
 • Ebrahim Azizkhani*, Rasoul Omid, Vahid Reza Moniri, Hamid Yarmand, Sattar Zeynali Pages 179-184
  Sweet prickly pear Opuntiaficus-indica (L.) Mill. is recognized as an ideal crop for arid and semi-arid areas. Presently, prevailing drought has resulted in a significant reduction in forage production. Thus, great potential for reviving range areas has put the plant in the center of interests. This plant is not native to Iran, so the pests affecting on it should be checked closely in the developmental programs. In this regard, a survey was conducted to monitor all pests associated with the cacti planted in three provinces of Kermanshah, Ilam and Bushehr. The survey covered field observations of pest occurrences as well as collecting infected or suspected samples. Based on the results, a diverse group of pests include snail Helix (Helicella) Krynickii Krynicki, 1833, termite Microceroter mesbuettikeri Chhotani& Bose and wasp Vespa orientalis attacked the crop across the provinces. Each of the three pest species are being reported for the first time on the Opuntiaficus-indica.
  Keywords: Opuntiaficus, indica, pest, cactus, Kermanshah, Ilam, Bushehr
 • Mohammad Kheyrandish*, Ali Asghar Talebi Pages 185-187
  During the survey on sawflies (Hymenoptera,Symphyta) between 2010 to 2013, it was found that name of this group of sawflies in some Persian references was incorrect and due to this fact their name should be corrected in the following way:1-Argeochropus (Gmelin, 1790) from family Argidae, in some Persian references mentioned as Argerosae (Linnaeus), and synonyms of this species are as follows:TenthredoochropusGmelin, 1790; ArgerosincolaSchrank, 1802; Hylotomarosarum Klug, 1814; Hylotomapyrenaica André, 1879; ArgesororKonow, 1890; Argepyrenaica var. nigripesKonow, 1895; ArgemodestaKonow, 1905; Argepyrenaicamauritanica Schulz, 1906; Hylotomarosae var. diversicolor Pic, 1917; ArgepyrenaicaluteolaMuche, 1977.
  2- Urocerussah (Mocsáry, 1881) from family Siricidae, in some Persian references mentioned as SirexsahMocsáry.
  3- Pristiphoraplatycerus (Hartig, 1840) from family Tenthredinidae, in some Persian references mentioned as Stauronematuscompressicornis (Fabricius). Synonyms of this species are as follows:NematusplatycerusHartig, 1840; NematusvallatorSnellen van Vollenhoven, 1858; Nematuscebrionicornis Costa, 1859; Nematuscallicerus Thomson, 1863.
  4- Ardispallipes (Serville, 1823) from family Tenthredinidae, in some Persian references mentioned as ArdisbrunniventrisHartig. Synonyms of this species are as follows:Tenthredo (Allantus) bipunctata Klug, 1817; DoleruspallipesServille, 1823; Dolerus (Emphytus) pallipesLepeletier, 1823; TenthredobrunniventrisHartig, 1837; Monophadnusdissimilis Costa, 1859; Selandria (Monophadnus) irrogata Cresson, 1880; Emphytusdubius W.F. Kirby, 1882; AphanisusodoratusMacGillivray, 1908; AphanisusparallelusMacGillivray, 1923.
  5- Caliroacerasi (Linnaeus, 1758) from family Tenthredindae, in some Persian references mentioned as Caliroalimacina( Retzius). Synonyms of this species are as follows:Tenthredocerasi Linnaeus, 1758; TenthredoflavipesSchrank, 1781; TenthredolimacinaRetzius, 1783; Tenthredo (Allantus) adumbrata Klug, 1816; Monostegiaantipoda W.F. Kirby, 1881; CaliroalaudataMacGillivray, 1909; CaliroalacinataMacGillivray, 1909.
  Keywords: Scientific name, sawflies, Hymenoptera, Symphyta